REKLAMA

Komentarz analityka prawnego do odwoływania głosowania w Sejmie

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-22 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:06 min.
Udostępnij:

Patryk Wachowiec z Centrum Analiz dla Rozwoju wytłumaczył jak pod względem prawnym wygląda wczorajsze odwołanie głosowania przez marszałek Witek. Nie zabrakło też bieżącego komentarza Agaty Kowalskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz teraz w studiu z e mn ą jest moj a redakcyjna kole żanka Agata Kowalska dzień dobry dobr y opowiemy pa ństwu cz y podsumujem y reakcj e i wydarzen ia nocn e, a dok ładnie g łosowanie kandydatu r do krajowej rady s ądownictwa zwanej przez wielu w tym przeze mn ie tzw. kraju zwan ą prosz ę bardzo dzi ękuję za popraw ie tzw . krajowej rady s ądownictwa w wypuszczą pa ństwo tak bardzo kr ótki d źwięk, w którym s łychać jak pos łanka PiS Rozwiń » najpewn iej na pos łanka PiS pow iedzmy podpow iada marsza łek Sejmu Elżbiecie Witek, kt óra w sejmie panuj e lekk ie zamieszanie w spraw ie ju ż podczas g łosowania i w łaśnie posłanka PiS odpowiada marsza łek Elżbiecie Witek, żeby anulować głosowanie, kt óre w łaśnie trw a trzeb a anulowa ć, bo przegram y pytan ie jak Agata Kowalska projekty byś okre ślił to c o się sta ło c o to co si ę sta ło jak określiła no to jes t najtrudn iejsze pytan ie mia łbym rynek op isowo do teg o odnios ła rzeczywiście prawo i sprawiedliwo ść po zapow iedziach pani marsza łek Witek, że t o b ędzie już inny Sejm ni ż te n poprzedni tak im du żym otwarc iem na rozmow ę jest 2 zabite s ą otwarte dl a wszystk ich powtarza ła jak obejmowa ł funkcję wróciło do staryc h meto d, czyli mus i by ć tak jak prawo spraw ia sobie życzy najwyra źniej nawe t wted y, gdy ma większość w sejmie t o n ie potraf i przeprowadzi ć swoich g łosowań ta k jak planowa ło i na te ż nie pami ęta włączonych mikrofonach 30 jednocześnie ba łaganiarstwo bylejako ść po łączona z tak im z takim bezczelnością mo żna by ć bezczelno ścią proceduraln ą z łamany został regulamin nawe t s łyszałam, że posłowie opozycj i chc ą złożyć wn iosek do prokuratury tak jak tylko do bada ń dla porz ądku, że Jarosław Kaczyński przede wszystkim, al e m. in . te ż bud żet Terlecki zapewniają, że wszystko odby ło si ę zgodn ie z regułami po prostu Elżbieta Witek obawiała si ę, że posłowie n ie wszyscy potrafi ą sprz ęt działa zag łosować oto w łaśnie cz y, ale właśnie nie mog ą się obawy, dlatego że towarzyszy ł jej m inister kancelarii Sejmu m inister o remonc ie, który jasn o zawsze podpowiada te ż tak a praktyka podpowiada, że marszałkowi podpowiedzia ł i powiedzia ł, że wszysc y posłowie obecn i na sal i zagłosowali melduj e, że wszyscy pos łowie zagłosowali c i, którzy s ą na sal i wszysc y oddali głos i wcze śniej mówił o ty m, że nie można ta k po prost u po zdecydowa ć o reasumpcj ę głosowania to musi się odbyć na wn iosek tutaj jakby te wszystkie regu ły zostały złamane w stenogram ie teg o zdan ia nie ma sami rowerzyści od dawn a kwest ia zapytali zapyta ł Lis zapytali śmy Patryka fachowca z centrum anal iz dl a rozwoju te ż na taką analitykę prawneg o fory by łego pracown ika biura analiz sejmowyc h to właśnie czy regulam in cz y prawo zosta ły z łamane art. 188 ust. 5 regulaminu Sejmu wyn ika, że obowiązkiem marsza łka Sejmu jes t podan ie wyn iku g łosowania w raz ie gdyby g łosowanie t o budzi ło uzasadnione w ątpliwości zgodn ie z art. 189 regulaminu Sejmu mo że Sejm może dokona ć reasumpcj i g łosowania na wniosek c o najmniej 30 posłów teg o n ie dokonan o pami ętamy, że marsza łek Sejmu m imo zapewnie ń szef a kancelar ii Sejmu, że g łosowanie już zakończone i że należy poda ć jeg o wyn iki postanowiła anulować j e i g łosować ponownie nic nie sta ło na przeszkodz ie, b y zam iast reasumpcj i g łosowania Sejm nawet na ty m samy m posiedzeniu odwo łał rzekomo nieprawid łowo wybranych cz łonków krajowej rady s ądownictwa i powo łał osob y, kt óre p ierwotnie wi ększość parlamentarn a chcia ła wybra ć tego r ównież n ie dokonano je śli chodz i o ewentualn e naruszenia przepis ów prze z marsza łka Sejmu to ta k jak wspomina łem art. 188 ust. 5, czyli obowiązek og łoszenia wynik ów g łosowania, z czym wiąże si ę ewentualn a odpowiedzialno ść karn a na zasadz ie art. 231, czyli tzw . przest ępstwa urzędniczego skoro obowi ązki marsza łka by ło og łoszenie wynik ów, a teg o obowiązku nie dope łniono jest mocna przes łanka że, że naruszon o również przep isy kodeks u karneg o nie ma oczywi ście świadomość, że za naruszen ie ustaw lu b konstytucj i marsza łek Sejmu odpow iada prze d Trybunałem stan u i co c iekawe ty m Trybunałem stan u, którego cz łonków wybran o chwil ę wcze śniej w 1 z poprzedzaj ących g łosowanie oczywi ście sameg o głosowania n ie mo żna zmienić nie można n ie można cofnąć si ę do teg o moment u, w którym miał nastąpić wyb ór cz łonków krajowej rady sądownictwa nastąpił o n w kolejny m głosowaniu, k iedy t o wybrano 4 posłów klub u parlamentarneg o prawo i sprawiedliwo ść, wi ęc ten wyb ór zostaje ten wyb ór jes t jest wa żne oczywi ście mo żna próbować jakoś podważać w s ądach ale, al e w moim najg łębszym przekonaniu jest t o wa żne pozostaj e jedyn ie kwest ie odpowiedzialno ści marsza łka Sejmu t o Patryk Wachowiec jedno słowo o d n iego samo działanie marsza łek Sejmu jes t oczywi ście karygodn e potw ierdza nie wi ęcej to czy m mieli śmy do czynienia w poprzedn iej kadencj i Sejmu no i zapewn e b ędziemy świadkami teg o, że te n wyb ór 4 posłów do krajowej rady sądownictwa będzie podwa żany prze z ca łą kadencj ę Sejmu na różne na r óżne sposoby to pami ętajmy że, że swo ich przedstaw icieli KRS deleguje r ównież Senat wi ęc, wi ęc tutaj te ż jes t jakaś mo żliwość, żeby się, by opozycj a mia ła swo ich kandydatów no z naturalne j przyczyny że, że ma wi ększość w Senacie z tym, że oczywi ście liczba tych kandydatów jes t mn iejsza, bo Sejm mo że, bo Senat mo że wybra ć jedynie 2 senatorów t o Patryk Wachowiec, a w studiu Agata Kowalska t o oczywiście n ie kon iec komentarzy wyja śnień i anal iz tyc h nocnyc h wydarze ń, więc o d raz u jak mogła zapowiedzieć co dzi ś w analizach no właśnie, dlaczeg o tak na pocz ątku twardo powiedziałam, że tzw . krajowa rada sądownictwa, dlatego że jeśli spojrze ć na tę sytuacj ę w sejmie już nie tak szczeg ółowo jak przed nią pote m Wachowiec, czyli z punkt u w idzenia łamania regulam inu łamania kodeks u karnego, ale z punktu w idzenia tego co t o wszystk o oznacza, że n ie możemy zapomina ć o ostatnim wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej o ty m, że ten wyrok odnos i si ę m. in . w łaśnie tzw . krajowej rady s ądownictwa i bezpośrednio nosi ł si ę do tego, że jest n a tzw . krajową radą s ądownictwa w związku z tym ca ły te n wy ścig o obran ie os ób d o d o do dorady jest nie aż tak znaczący mo im zdan iem jak normaln ie by łby, gdybyśmy m ieli do czyn ienia z legalny m organe m niebudz ący w ątpliwości mam y m. in . m ówi m ówią eksperci o tym, że tzw . krajowa rada pow inna się wstrzyma ć o d podejmowania decyzj i do czas u uchwa ły Sądu Najwyższego, które ma by ć w grudn iu jak zapowiedział si ę prof. Gersdorf i ustalen ia cz y krajowa rada spe łnia warunk i niezależności pol itycznej o tym wszystkim b ędę rozmawiał tylko amnezji trochę si ę spełnia te n czarny scenar iusz po orzeczen iu złe, że w chaos ie po zam iast w łaśnie tak jak oczekiwa ła tego prof. Gersdorf, żeby egzekutyw a leg islatura podjęła dzia łania po orzeczen iu s łaby dopasować t o do orzeczen ia nor m prawnych pog łębia chaos, al e t o by ło przewiduje przewidzenia w pa śmie w nieco zaskoczon a jestem ciekawa co o ty m wszystkim powie Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej b ędzie gościem anal iz po os iemnastej tego pan i redaktor bardz o dobrz e śledzi to, że t o, jak ie co mo że, czego możemy spodziewa ć po sędziach nie tylk o s ędzia Sądu Najwyższego s ądów powszechnyc h i zobaczymy na ile t o t e wybor y sejmowe nocne mia ły wg pan i redakto r znaczenie cz ęściej si ę w program ie o chce jeszcze w og óle c o dzisiaj w programie zajm iemy si ę m. in . ci ągiem dalszy m doniesień z Konina lal i tym c o tam tak naprawdę stało, że pol icjant zastrzelił człowieka o d rzeczn iczki dz isiaj op isuje szczeg óły dzięki swoim informatorom, więc chciałam, żeby opisa ł to szczeg ólnie na antenie i rozmawiamy też o ty m czy las y państwowe pow inny wycinać drzew a w Bieszczadach to wszystko w anal izach, czyl i po siedemnastej 20, ale już zaraz informacje, a jeszcze światopoglądzie, czyl i za jakie ś nieca łe 10 za kilka minut b ędzie tutaj dr Olaf Osica z kolei porozmaw iamy o ty m jakie podatk i opłaty n ie podobają si ę tera z ameryka ńskim kongresmeno m podatek cyfrow y upad ł Uber n ie został uregulowan y teraz kolejn y list ze stanu Zjednoczonych ty m raze m z Kongresu, bo podatki op łaty za du że dla ameryka ńskich korporacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA