REKLAMA

Polska wobec USA: "Wstydzimy się oddzielać rzeczy biznesowe i polityczne"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-22 16:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:32 min.
Udostępnij:

Amerykańscy kongresmeni wystosowali list do premiera Morawieckiego, by zmniejszyć opłaty za wydobycie miedzi. O polskiej polityce wobec USA Agnieszka Lichnerowicz rozmawiała z dr Olafem Osicą dyrektorem ds badań w centrum analitycznym Spotdata.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz państwa go ściem jest dr Olaf Osica dyrekto r d s . bada ń centrum analitycznym SpotData dzie ń dobr y Rzeczpospolita donosi ła w pytan ie jak bardzo t o jest cora z bardz iej irytujące dl a Polaków cz y frustruj ące, że 2 amerykańskich kongresmen ów ni Dan i Joe Wilson of icjalny l ist wystosowa ło do szef a rz ądu Mateusza Morawieckiego o ty m, że podatek op łata o d wydobycia m iedzi i w Polsce są zby t wysokie dl a ameryka ńskich Rozwiń » inwestorów n o i dosy ć sprytnie przewidywalnie odnoszą si ę do teg o, że tak wspan iale idzie na m wsp ółpraca, czyl i obronn a, czyl i ameryka ńska wsparc ie dl a naszeg o bezpieczeństwa może równie dobrze wspan iale mog łaby si ę wsp ółpraca na ty m polu doda m, że t o jes t taki tak a opłata wprowadzon a z dwunasty m rok u prze z PO-PSL, al e teraz obecn ie p łaci się tylk o KGHM, bo jak rozum iem on a rzeczywi ście ilu ś tam zagran icznych inwestor ów zniech ęciła do udziału tuta j, wi ęc te ż lobbing ma miejsce Rzeczpospolita przypominała, że NCN ja k m. in . zwrac a uwagę na t o, że on a jes t zby t wysoka n o jak bardzo to jes t normaln e, że kongresmen i sobie pozwalaj ą na tak i l ist do szef a rządu nie mam szczerz e, że t o jes t normaln e w tym sensie, że tam, gdzie w grę wchodz ą du że pieniądze i b iznesu pol ityka amerykańska jes t bardz o blisko biznesu t o zupe łnie inny syste m niż w Polsce w og óle w Europie, ale trzymam się już Polski związku, z czym t o, że używane s ą różnego rodzaj u Canona wszystk o prze z kongresmeni senatorowie zaś 1 strona też tak i jest środowisko z zapytaniem pani pytanie cz y tak i znaczy przypuszczam, że Macron racze j pisałby racze j kto ś z wyższej p ółki oznacz a, że byłyby to bardz o znane nazwiska pewnie budowa ć o ty m, także godz ących w rozumieniu znani biznesmeni no ja też n ie wymaga ju ż pani pytan iu pani proble m w tym, że t o byl i tylk o kongresme n niższych mar żach, dlatego że się, że czystsza od n ich ujrza ł światło jest najp ierw wiceprezydent Pence og łosił to on, a n ie Mateusz Morawiecki n ie będzie jedna k podatku cyfrowego mieliśmy te ż l ist o d ambasador Mosbacher o tym, żeby n ie regulowa ć dzia łalności Ubera r ównież on a domaga ła si ę cz y apel wylądowała w amerykańskiej firmy by ło ich leki, bo wp isywane na t e dofinansowywane, wi ęc tak i mam wydaje si ę, że mamy rosnącą świadomość teg o jak w iele na decyzj e suwerennych, choć różnym szemranym zastosowany w tym sens ie, że to od pa ństwa polskiego rządu prezydenta zale ży na coś zgodzi ć natom iast rzeczywi ście jest problem polegający na tym wydaj e mi si ę że, że bardzo dużo tyc h rzeczy by ło w ostatn im czas ie pani wspomnia ła i myślę, że te ż t o jest przypadek, że te n list traf i do Rzeczpospolitej zakłada po prost u kto ś p o stronie rządowej doszło do wn iosku, że to jest jedyn y sposób, żeby na komunikować opinię łączy te strony amerykańskiej, że jedna k jest pewna gran ica, którą przekraczają tyc h rzeczy by ło dużo nie tylko w kategoriach b iznesu pan i wspomniała o podatku co sama pan i pamięta, że członek konferencji wschodn iej, którą my żeśmy zrob ili tak naprawdę się n ie wiedzieli śmy, że za 6 par zaprosili śmy zaprosiliśmy gości, po czym goście na s po prostu obrażali tak zar ówno stron a ameryka ńska strona izraelska wydają się rzeczywi ście, że mamy do czynienia sweg o rodzaj u takim nagromadzen iem problem ów, ale ka żda każda każda poprzedn ia ek ipa, chociaż może nie różnią si ę w okresach, al e każdy poprzedn i rz ąd każdy poprzedn i prezydent mia ł z ty m problem c o jest mo im zdaniem wynikiem teg o i że n ie jest znaczy to ja t u nie zarzuc a niczego Amerykanom, bo Amerykanie robi ą świetną robotę robią jak mogą moraln y, ale może nawet korzy ć, żeby nas i dyplomaci pol itycy potraf ili r ównie skuteczn ie zabiegać o nasze interesy gospodarcze ma prąd jes t absolutn ie posta ć polskiej ja my ślę, że przyszłe studia, by nazwać wymy ślone lep iej będzie, chociaż tak jest tak i trochę przegral i z psycholog ii chowan ia Alemu wrażenia śledzą stosunk i polsko amerykańską od wielu w ielu lat, żeby tak naprawd ę nie prowadzimy pol ityki wobec Stanów zjednoczonyc h, czyl i konkretnego pa ństwa, z kt órej kości albo Penew f igury politycznej Stanów zjednoczonyc h, czyl i trochę patrzym y na stany Zjednoczone tak si ę patrzy właśnie my n ie na partner a biznesowego politycznego, ale nie wymaga jakiegoś ta m ojc a kogoś z rodzin, a w zwi ązku, z czy m uważamy, że kon ieczna n ie wypad a robi ć n ie wypad a odmówić, a jak na to się na łoży te n Polski syndro m teg o przesadnego mo im zdan iem l ęku 4 strachu przed Rosją ju ż Europejską otwiera stale poszerza Rosja jes t kluczem o d teraz ameryka ński, toteż w ty m mieście jest po zimie w wielu sytuacjac h, żeby tak naprawd ę znali śmy się sytuacj i, w kt órej tak my ślę, bo nie zna m oczywi ście os ób podejmowały decyzj e, al e że się, że jest tak ie my ślenie, że je żeli Amerykanom postaw imy jakie ś zaporowe warunki wypowiemy n iesie, że podatek cyfrowy to my g o jednak prowadzimy możemy rozmawia ć tema t tak jak ma wygl ądać tak alb o np. bardzo ch ętnie będziemy p łaczu u was uzbrojenie, al e jednak wprowadzi ć przetargi to, że t o spowoduj e, że nasz e gwarancje bezpieczeństwa osłabną, czyl i to ca ła polityka prze z to wiele la t dz isiaj do kumulacji sprowadzona do teg o, że sami zaczynam y wprowadza ć Sojusz z Ameryką w kwestii właśnie tak i, że je żeli wyjdz iemy naprzeciw r óżnym potrzebo m ameryka ński to natychmiast przełoży na to, że będzie nas z stan Waszyngton gorszy t o jest sweg o rodzaju paranoj a, bo stan y Zjednoczone prowadzą bardz o normaln ą realistyczną polityk ę, a my ca ły czas, po czym polityka n ie wobe c państwa ameryka ńskiego właśnie pewnej f igury pol itycznej Ameryki bo imy się, że uraz zimy n ie przynoszą z pomocą czy t o jes t poziom dużo psycholog ii polskiej ma tak i realn y zwykły pol ityk, ale nie ma oczywiście nie nak ładają si ę na to 2 trendy t o znaczy 1 związany z ty m tera z s łynnym transakcyjnym podej ścia Donalda tramp a do polityki zagran icznej, czyli to n ie jes t ju ż takie ca łościowe, gdz ie Amerykanie tutaj z 1 strony wsp iera transformacj ę demokrację jedna k Barack Obama w spraw ie s ądów zabierał g łos tera z t o jedna k administracji n ie bardzo, cho ć biznes biznes b iznes jes t najwa żniejszy w zasadz ie na ty m si ę to koncentruje si ę wted y to nikt nie był partnerski, al e jest jeszcz e mn iej partnerski by ł tylk o jakby o b iznes chodzi, a z drugiej strony prawo i sprawiedliwość, kt óre znaczn ie bardziej postawi ą na Sojusz z Amerykanami trochę n o, skupiaj ąc cz y, utrudniaj ąc relacj i z Unią Europejską drug ą nogą cz y inaczej 2 rzeczy prosz ę pami ętać bo, że mieliśmy problemy ze stro n Ameryka znacz y zawsz e kwestie biznesowe by ły bardz o mocn o eksponowano mo żliwa podchodzi ł do opinii publicznej to n ie jest tak, że to jakaś relacj a rzecz tych rzeczy jest bardz o dużo czasu intensywnie mam wrażenie to coś noweg o, ale zawsz e bardzo mocn ą markę nie tylk o on i oni robili teg o typ u rzeczy różnica polega na tym, że je żeli Niemcy Francuzi tak się zachowują mamy bardz o często słusznych uwag uważamy, że nie ma natom iast strony ameryka ńskiej tak pozwalamy na teg o rodzaju zachowania z mieszkańcami techno o tym c o się wcze śniej kwest ia ujawnienia więzień CIA w Polsce podała, że zaufaliśmy partnerowi, kt óry potem zaczęliśmy si ę nas SKOK-am i wystaw iono w iatr pamiętajmy te ż m isja Sikorskiego, który sweg o czasu sam pami ętam, że też og łaszała je śli dosta ł jakąś zapytania sto i ameryka ński opow iada do tego by ło do łączone formular z odpowied ź tak czy każda cho ćby po t o, przerabiała m ój znają się t o wyn ika z tego że, że mnie nie n ie wiemy jak z Amerykanami troszkę si ę wstydzimy oddziela ć to 2 albo w nasze j pol ityce zagranicznej od dziś jesteśmy jako ś oddziela ć t e rzeczy b iznesowej pol ityczne z Europejczykami teg o ju ż nauczyliśmy jednak, bo też być w unii Europejskiej nauczy ł na s po prost u negocjować tward o i zabiega ć o interesy z Ameryką n ie potraf imy tego robi ć z kością otwiera ogromne pol e właśnie do teg o rodzaj u działań, kt óre generalnie n ie s ą dobre uważam wszystk im dla Sojuszu polsko-amerykańskieg o tego pol itycznego one właśnie powoduj ą, że jedna k narast a w Polsce c ierpi na działalność oraz ostatnim expos é sejmowym ze stron y Paryża rozwinął się obraz jes t cora z większa taka frustracj a przekonan ie, że zaraz znaczy wszystk o jest fajn ie si ę Sojuszu potrzebujem y Ameryki oczywi ście jeste śmy żadnym partnere m w sens ie równoprawnym graczem, bo kto ś ma też przep isem do strateg ii amerykańskiej, al e z drugiej strony to n ie znacz y, że mamy rzeczywi ście sami rezygnowa ć z różnych rzeczy na tym się tu chodz i ten elemen t b ędzie pan i wspomnia ła o obecne j ek ipie o prezydencie o rządzie ma wra żenie wszystkim, że dotycz y t o prezydenta t o mamy rosyjskich cz y t u jest w Polsce wydaj ą si ę że, że n iedawno Macron była słynna ca ła dyskusja ma słów Macrona i uwa żam, że w Polsce powiedzia ł, że NATO wie żę Brain Dead ja żyję w Polsce jes t podobne myślenie w w ielu kręgach tego si ę n ie m ówi publicznie natom iast na reakcję racja jest takim s łusznym wszystko pakujemy si ę za wszelką cen ę trzymają si ę naznaczonych co jest poz iom znał psycholog icznie zrozumiała, ale pomy ślimy tak naprawdę o ty m cz y Amerykanie b ędą w Europie cz y n ie decyduj ą Amerykanie prezydent ani nie ma znaczenia c o byśmy zrob ili, jeżeli zapadn ie decyzj a strateg iczna po stronie ameryka ńskiej, że wychodz imy z NATO wychodz imy z Europy żaden wielki biznes teg o n ie zmieni, bo my nie mam y żadnego wpływu na pewn ą strategi ę Global amerykańską, a w tych działaniach wydaj ą się taka pr óba w łaśnie budowan ia te ż tak ich pr ób bezpośredniej po łączeń między gaze m podatk i zbrodniami nie są r óżne rzeczy zbroje na swoj ą rzecz nasz e obowi ązki na swoj ą rzecz ga z kupujem y bardzo fajnie t o się opłaca im potrzebni w Rosji, al e pami ętajmy, że ca ła Legia została zbudowan a za środki polskie i unijnych s ą kwest ie biznesowe, ale te ż mam y niepotrzebnie upolityczniony po 4 strona drug a absolutnie oddz iela kwestię polityki o d biznesu, ale też bardzo l iczy także polskich firm będą mie ć fory jakie ś na rynku amerykańskim tylko, dlateg o że my tworzym y tak Echa, ale i tak, bo gros dyrekto r w reakcjach na prywatnyc h firmach skarbu sob ie moment, ale co jes t ważne c iekawe na co zwr ócił pan uwagę znaczenie ma to poczuc ie, że na przynajmn iej za czas ów Donalda trampa, al e chyba nie tylk o, bo to jes t tak i strateg iczny, a jeszcze do tego charakte r Donalda tramp a powoduje, że nie jest pewn e cz y można ufa ć Sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi za Donalda trampa Kurdowie t o jes t tak a symboliczna no i życzyć w Europie zachodn iej Francja Niemcy narast a zniechęcenie na jej pytan ie, jak i z teg o wn iosek mo że wyci ągnąć Polska, bo Macron mówi Europa mus i si ę auto ma by ć strateg iczna strateg iczne autonom iczna mus i rozwijać swoj e si ły na Polskę do te j pory blokowały ranienie nie, bo t o może zniechęcić Marka zachowała, ale t o chyb a tak a polityka przedawnienie n ie tak trochę chcemy, ale n ie w iemy bo imy się nauczyłam się przez wspinaczy tak po p ierwsze nie ma żadnych rozwiązań nie ma m szklanej kuli nie wiem c o się wydarzy zale żeć czy stro n Polski dom inuje tak a będzie straszny przeraża nie obra żę się coś czy s ą sparaliżowani tak tym co si ę mo że wydarzyć to jest jakby sam sobą rzeczy mogą si ę zdarzy ć i tu ten odruch Amerykę o tyl e dziwne ją te ż pokazuje tutaj m ówiłem o te j górze pol itycznego na poz iom historyczny prosz ę zauwa żyć, że wszyscy dziesiątym rok u na zdradz ili Niemcy Francuzi, al e w Jałcie Teheranie zrob ili Amerykanie tylko Roosevelt czy cała opowie ść o stosunkac h polsko-amerykańskich na nie jeste ś także m y n ie traktujem y Ameryki w tak ich kategoriach Francji i Niemcy oczy ści, al e porównuje bowiem rzecz, al e z punktu widzenia proce s politycznych n ie znacz y Ameryka okazała si ę wobec na s te ż swojego sojusznika w czas ie drugiej wojn y światowej r ównie bezwzgl ędna jak Brytyjczycy czy 3 czy Francuzi 3010 . rok u problemy z Ameryką w drugiej druga Rzeczpospolita i koszty finansowe też było bardz o dużo si ę, bo ma łe punkty Wilsona, jeżeli ma tera z na szczycie realnie nam sią dzieją si ę prostują się pod zlotego normaln a Ameryka jes t niezb ędnym z naszeg o punkt u w idzenia uczestnikiem bezpiecze ństwa Europejskiego będziemy rozwija ć relacje ta k jak trzeba oddzielać si ę na kwest ie pol ityki b iznesu, bo nie zawsze łączy, al e teraz pełno glino czy eur o, ale minister dla klubu w pol ityce energetyczne j tak dywersyf ikujemy też zdywersyfikowa ć, czyli trzymajmy kciuki za t o, że Amerykanie, kt órzy byl i, ale jednocze śnie anga żuje się projekt y inne wszystk im Europejska tak naprawdę botanicznego w te j chwili n ie wymy ślimy i grajm y ta k jak przez państwa bałtyckie, kt óre potrafią to rzeczy rozdzielić, bo to, b y s ą bardz o bardzo proameryka ński i przywi ązanie obecność amerykańskiej o tym nikt nie przeszkadz a kup a zbrojenia w Europie euro przyjmować konie zrobione strategicznie absolutnie więc, jakb y te 2 rzeczy trzeba łączyć, a nie j e rozdziela ć bardz o dzi ękuję również dr Olaf Osica dyrekto r d s . bada ń centrum anal itycznym SpotData pa ństwa gościem tyl e co z Martyną Osiecką pa ństwa przygotowa łyśmy program realizowali Adam wczorajsz ą kuli informacja o n ich jeszcze wi ęcej sport u zaprasza Przemysław Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA