REKLAMA

"Marszałek nie poradziła sobie w trudnej sytuacji. To nie będzie drugi Zych tej Izby"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-22 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu karna Lewicka pa ństwa i gości Dariusz Klimczak polskie Stronnictwo ludowe dzie ń dobr y panie po śle, dzie ń dobry pani redakto r dzie ń dobr y pa ństwu zaczyna m od nocnyc h g łosowań w sejmie, poniewa ż przemówił Jarosław Kaczyński prezes prawa sprawiedliwo ści m ówi tak decyzję marsza łek Witek dotycz ące głosowań by ła s łuszna nawe t najbardz iej przen ikliwe prokurator n ie mo że dopatrzeć si ę żadnego przestępstwa chciałoby si ę doda Rozwiń » ć cz y prokuratorzy na s s łyszał i po trzec ie, jeżeli chodzi o t o g łosowanie na d kandydatam i do KRS - u t o najpierw by ła pr óba dop iero później był finał d ługi w drugim głosowaniu ten finał pokaza ł jak jest rzeczyw isty rozk ład sił co pa n na to po p ierwsze, pa n prezes Kaczyński nie m a prawa tak mówić, o ile jeszcze jest żyjemy w pa ństwie prawa n ie woln o tak arbitralnie stwierdza si ę już cz y dan a procedur a zosta ła zachowana czy n ie została zachowan a natom iast żadnego przestępstwa n ie było nie ma podst aw k u tem u trzeb a t o zbadać i o ile wszysc y w iemy to na pewn o zbad a prokuratura pytan ie w jaki spos ób, kto spad a natomiast bądźmy szczerzy ka żdy, kto ma jak iekolwiek do świadczenie w teg o typ u głosowaniach cz y w samorz ądzie czy jak imkolwiek innym ciele wie dok ładnie, że na pos iedzenie rady gminy, gdyby się coś tak iego by ło to byłby skanda l, a c o dop iero w Polskim parlamenc ie w Polskim Sejmie t o n ie do pomy ślenia żadna próba nie w iem cz y pa n prezes Kaczyński ma zły dzień si ę chc e o śmieszyć natomiast można powiedzieć to by ła próba n ie była żadna pr óba byłem przy tym t o, że pa n Kaczyński mia ł ogromny proble m, bo musia ł si ę przesiada ć c i korzysta ć z pomoc y innych osób nie oznacza, że t o by ł jaka ś pr óba zresztą ja jestem o d tygodnia parlamentarzystą i to nie był dl a mn ie żaden proble m, a ile pami ętam pan Jarosław Kaczyński o d sameg o pocz ątku po osiemdziesiątym dziewi ątym rok u Paweł Szefernaker mówi, że t o jes t po prost u problem z czytnikami do g łosowania, bo maj ą już obecn e ponad 20 lat i trzeba t o zmieni ć będą wnioskowa ć do pani marsza łek tak że poinformowała na jak im etapie jes t zapewnianie parlamentarzyst ą nowego system u do głosowania, czyl i tak ie przekierowanie uwagi na t o, że to czytn iki zawiodły nic n ie sto i go nie chcia łbym być n ieuprzejma, ale n ie w iem o jakim cz y t o jakim rodzajem czytn ika jes t problem, ale myślę, że Niejestem elektroniczny, kt óry jes t przed nam i pos łami mnóstwo jest g łosowań w sejmie nigdy n ie zawodz ą zawsz e, k iedy zawodzą są osob y, które pomagaj ą w ty m non stop jest konserwacj a i op ieka w ielu osób kompetentnyc h i przygotowany do tego, żeby syste m działa prawidłowo, al e powiem pan i, że to n ie jest w łódzkim sejm iku, kt órym zasiadałem w iele la t zawsze, k iedy był kłopot z kimkolwiek g łosowaniem b ądź, k iedy n p . trzeb a by ło trudn e g łosowanie przeprowadzi ć wted y przeprawa przeprowadzon o albo g łosowania imienne albo wszystko zrzucan o na wadliwy sprzęt, kt órego do dzisiaj n p . łódzkim sejm iku nie wymieniono myślę, że tuta j także nikt teg o sprz ętu n ie wym ieni to o 2 wypowiedzi, które chciałby jeszcz e pan a pos ła zapyta ć o zdanie, kt óre wypowiedzia ła 1 z pos łanek prawa sprawiedliwo ści wg opozycję opozycji t o może by ć Anna Borowiak, która m ówi Elżbieta Witek trzeb a anulowa ć, bo my przegram y oraz s łowa w iceszefa kancelar ii kancelarii Sejmu Dariusz Salamon uciek ł do marsza łek Sejmu n ie to niemo żna tak melduj e, że wszyscy pos łowie, którzy s ą na sal i zag łosowali wyniki mog ą być różne t o była odpowied ź na pytan ie cz y można zarządzić anulowan ie tego g łosowania ponowne głosowanie tak cz y co trzeba anulowa ć, bo m y t o przegram y wszysc y posłowie, którzy s ą na sali zagłosowali t o do g łosowania z teg o pocz ątku było podejrzane, bo o d razu wida ć jak nerwow ą atmosferę w śród pos łów prawa i sprawiedliwo ści później, kiedy on o nast ępowało pani marszałek Witek n ie w iadomo dlaczego zresztą to konsultowan e z mo im sąsiadem wicemarsza łkiem Zgorzelski informowa ła jeszcze 3 osoby nie zag łosował jeszcze 2 osoby zag łosowały tak jakby mog ła dzieli ć jako ś podgl ądem zmusza ć inne cz y zachęcacie inne osob y do głosowania o d samego pocz ątku by ło t o nieuczciwe zreszt ą ka żdy, kto obserwuje i ile tak trwa ły obrad y Sejmu widzi jak tę ustaw ę o p ółnocy szybk o przebiegają raz czy proszek to jest za ten sprzeciw to się trzyma Pach Pach Pach trzeba szybko się orientowa ć, a t u by ło wszystko powol i wręcz nawo ływanie do teg o, ab y wszysc y zag łosowali natom iast później w karcie taki ha łas, że od razu usłyszałem o d tyc h s łowach na szczęście inni to wychwycili c i, kt órzy obserwuj ą ich, bo to jes t ważne, żeby m imo te j p ółnocy, że na galer ii s ą dziennikarze ludz ie oglądają w s ieci cz y prze z telewizj ę, poniewa ż jak w jak praktyka pokazuj e trzeb a ci ągle patrzeć PiS -ow i na r ęce, bo poseł zdoln e do różnych rzeczy, al e ten problem z czytn ikami te ż mógł się wydarzyć ta m pose ł Krzysztof Śmieszek mia ł zg łaszać tak i proble m potem marszałek Witold Sieradza zg łaszał także pose ł Szczerba to cz y zdan iem pana pos ła na sali sejmowe j wczora j wydarzyło si ę właściwie dzisiaj też było po północy wydarzy ło si ę coś n iedopuszczalnego tak oczywi ście nie wchodz ą żadne szczeg óły, je żeli do g łosowania pos łowie maj ą jakiekolwiek wątpliwości i t o si ę dzieje w parlamenc ie, ale dzieje si ę tak że w samorządzie jes t wniosek ora z funkcj ę i wted y mo żna jes t w łaściwa procedura rozstrzygania teg o typu k łopotów, a n ie arbitralne stwierdzanie, że szanuje jak iekolwiek głosowanie my ślę, że pani marsza łek Witek z t ą sympati ą d o do je j start u w nowe j funkcji może mie ć ogromn e kłopoty prze z głosowanie marsza łek Elżbieta Witek zosta ła wybrana na t o stanow isko tak że głosami polskiego Stronnictwa Ludowego pa n głosował 12 listopad a za panią marsza łek pa ństwo daje pani marsza łek kredyt zaufan ia jak państwo oceniaj ą tych n o raptem 10 dniach w trudn o oceniać po pani poseł pani ma 12 czy kilkudziesi ęciu g łosowaniach bardz o formalnyc h w teg o typ u osob y sprawdzają si ę w sytuacjach trudnych to była sytuacj a trudn a i n ie pan i marsza łek w tekście n ie sprawdzi ła i na pewno n ie można powiedzie ć, że t o będzie drugi Zych te j Izby Borys Budka zapowiedział szef klub u elementarnego koal icji Obywatelskiej, że jes t przygotowany wn iosek o odwo łanie marszałka Sejmu, je żeli on stan ąłby na posiedzeniu został z łożony stan ął na raz ie Platforma oczekuje p ilnego spotkan ia marsza łek Sejmu i upubl icznienia wynik ów tejże prób jak t o mówi Jarosław Kaczyński to pa ństwo byl iby za odwo łaniem pani marszałek czy n ie ja myślę, że na pocz ątek to trzeba da ć szans ę pani marsza łek na wyjaśnienie sytuacji grunt jes t szansa drug i marszałek świadkom uwierzy ł uczciwie do sprawy tak pochodz imy druga sprawa t o wn iosek lewicy prokuratury zaw iadomienie do prokuratura urz ędy pope łnienia przestępstwa, a później, że si ę okaże, że t o rzeczywiście jest kłopot dl a nas wszystk ich wted y tak i wn iosek trzeba z łożyć i wted y mo żna wtedy łatwo odpow iem, jakb y zagłosuje to jeszcz e o t e prokuratury zapyta m pa n wierzy prokuratura, kt óra nadzoruj e Zbigniew Ziobro Zbigniewa Ziobry nadzoruje Jarosław Kaczyński i my ślę, że przestępstwa n ie było myślę, że słucha na s w ielu prokuratorów i na pewno nie woln o krzywd y zrobi ć tak ą jednoznaczn ą opini ę opiniom na ich temat natomiast wszysc y c i, kt órzy do, których s ą k ierowane spraw y odpisu mówiąc ju ż ogólnie myślę, że n ie w ierzy natom iast jest wielu w naszy m kraj u uczciwych prokuratorów ma m nadzieję, że ich cza s nadejdz ie to tera z rozmaw iajmy o Mazowszu i Trybunale Konstytucyjnym, poniewa ż Mazowsze wygrało z rz ądem prawa i sprawiedliwo ści w Trybunale Konstytucyjnym Trybunał Konstytucyjny orzek ł, że obarczen ie samorządów d ługami szpitali jes t n iezgodne z konstytucją samorz ąd wojewódzki nie jes t zobowi ązany do pokrywan ia strat szpitali chodz i o t o, że szpitale dostaj ą z NFZ za mało pieni ędzy długi rosn ą apote m samorząd w łaściwie stoi prz y takim rozwiązaniem albo pokry ć d ługi, czyl i dosypa ć pieni ędzy do teg o wybrakowana g o woreczk a alb o zlikwidować plac ówkę oczywi ście żadna w ładza żadnego województwa będzie się stawa ć na zamykanie szpitali, b o za chwil ę nie by łoby żadnych szp itali to du ży sukces samorz ądu bardzo du żej t o pokazuj e, że jak ważne do świadczenie w samorz ądzie Adam Struzik ma m a za sobą wiele la t doświadczenia i w łaśnie tacy marsza łkowie są zdoln i do szybk iego wyciągania wniosk ów i wy łapywania dziur wprawie, kt óre tworz y prawo i sprawiedliwości my ślę, że to jes t najbardziej bolesn e dl a prawa i sprawiedliwość na Konstytucyjny bardzo ostr o skrytykowa ł sieć szpitali bardzo spowodowa ła, że wzros ło zadłużenie po prostu się, że ca ła opozycj a w ty m polskie Stronnictwo ludowe o d początku krytykowali śmy sieć szp itali jak poprzedn iego samorz ądowiec, kt óry zajmował si ę sytuacją w system ie ochron y zdrowia samoch ód samego początku mi si ę wielkiej uwagi, tym bardz iej że mn óstwo ważnych szpital nie miał szan s dostać si ę do okre ślonej referencyjn ą o ści nie teg o system u to ten syste m zosta ł opart y na bardz o stab ilnych fundamentac h dzisiaj widać jak si ę chwieje ostateczn y cios zada ł Struzik te j ustawie my ślę, że poprzedn i m inister Konstanty Radziwiłł, k iedy widzi pora żkę swoje j reformy t o tak zawsz e siada ł na dumn ie na harleya myślę, że teraz nawet nie cz y mógł usi ąść na motorynk ę zys k za zaskarżony przepis trac i mo c w ciągu 18 miesięcy, więc trochę trzeba b ędzie poczekać na takie rozstrzygni ęcia, al e samorządy w og óle narzekaj ą na to, że rz ąd deleguj e kolejne kompetencj e i przerzuc a tak że odpowiedzialność finansow ą za kolejn e obszary dzia łalności i pan ma tak i pomys ł, żeby także kwest ie o światy postawi ć prze d Trybunałem Konstytucyjnym tak zainspirował mn ie te n wyroki i t o jest nie tylko moj e zdanie bardz o wielu samorz ądowców szczególnie tyc h gmin, al e tak że powiat ów powiaty bądź prze z najb iedniejsze zreszt ą przykład szpitalne pokazuj e, że t o co nierówności dost ępu do systemu ochron y zdrowia wszyscy narzekaj ą na szpitale pow iatowe następne po prostu najzwyczajn iej świecie bardz o b iedne i mają najwi ększe przeważnie kłopoty, ale to sam o jes t w o świacie dz isiaj mn iejsze gm iny musz ą wydawać połowę bud żetu, a pan ju ż t o analizował prawnie już w ie pan, jak i przepis mo żna mo żna zaskar żyć zaczynam y i jak tylk o b ędziemy gotowi n ie chcieliby śmy, żeby spalić t ę spraw ę na panewc e na pewn o poinformujemy o kolejny m podobnym wniosku tak im jak z łożył z łożył samorz ąd województwa mazow ieckiego panie pośle, n ikt n ie podjął rozmow y o prawyborac h p o stronie opozycji państwo, czyli t e prawybory przeprowadzać w ramac h Europejskiej partii ludowe j, czyli Platforma si ę koal icja Obywatelska polskie Stronnictwo ludow e koal icja będzie sob ie wybiera ć między dwojgiem kandydatów, kt órzy si ę zgodz i zg łosili prezydent Mieszko w jakim Małgorzatą Kidawą-Błońską pa ństwa zg łosił si ę Władysław Kosiniak Kamysz to skor o nie ma tyc h prawyborów t o ju ż rozum iem Kosiniak Kamysz z kampanii ta k jak kandyda t koal icji polskiej rzeczywi ście Władysław Kosiniak-Kamys z i zg łosił si ę zgodził, b o p o stronie koal icji Obywatelskiej zgodz ili się, al e n ie n ie pos ądza o tym, że zg łosili si ę w iem sk ądinąd, że sądowa nie byl i prawie wszysc y prezydenc i w ielkich m iast, kt órzy s ą cz łonkami Platformy Obywatelskiej s łyszałam Truskolaski s łyszałam Frankiewicz usłyszałam o marszałku w grodzk im, że byl i zachęcani natom iast w konkurencji my ślę, że z n iewolnika nie ma pracownika tak sam o jest tak iego na siłę kandydat a w prawyborach nie b ędzie dobreg o kandydat a na wyborac h prezydenck ich i my ślę, że to jest daj e nam dodatkow y atu t p o stronie Władysława Kosiniaka-Kamysz a z autentyczny m rzeczywistym ja w ty m konkretny m kandydate m na prezydenta, który mo że sięgać z lewe j z prawej strony t o co podkreślał podcza s dyskusj i tak Kosiniak Kamysz startuj e prowadzi to jes t moj e zdan ie natomiast pewn ie pow ie o ty m, Władysław Kosiniak-Kamysz natom iast ja uwa żam, że pow inien startowa ć konkurencj a jest dz isiaj tak s łabo, że naprawd ę ma ogromne szans ę Piotr Zgorzelski dz isiaj powiedzia ł, że on ma własną teorię, że Donald Tusk og łasza, że n ie b ędzie startowa ł na prezydenta t o najpewniej tak a wiadomo ść teg o prezydenta wystartuje Donald Tusk og łosił oczywiście, że nie startuj e w wyborac h prezydenck ich został szefe m PiS zapowiedział, że zaanga żuje si ę w krajową politykę pan co ś podejrzewa ła, że w zakresie OBI AFI wszystkie mo żliwe natom iast notor ii Piotra Zgorzelskiego cz ęsto si ę sprawdzają natomiast nie bądźmy szczerz y szef i PIT jes t funkcja tymczasow a dla Donalda Tuska, który rozgl ąda si ę za prawdziw ą funkcją w odnaw iana co 3 lata, więc kolejne 3 lata to jes t troch ę czasu myślę, że w obecnych warunkach n ie było tak poważnej funkcji, kt órą m ógł Donald Tusk objąć, a t o nie ten pol ityk tej rangi nie mógł zostać be z funkcji, a i PIT jes t n iezwykle ważna pol ityczna funkcja, kt óremu serdecznie gratuluję zreszt ą cały PSL na n iego g łosował Dariusz Klimczak polskie państwo ludowe dzi ękuję panie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA