REKLAMA

Jak NIE powinni działać politycy, by stworzyć dobre prawo. Przykład posła Szczerby

Analizy
Data emisji:
2019-11-22 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie dz isiaj w analizach przyjrzymy si ę tem u cz y powinniśmy a ż takie znaczen ie przypisywa ć do wydarze ń sejmowych ostatn iej nocy chodz i oczywi ście o pr óbę przeprowadzenia g łosowania przez pani marsza łkini Witek, a i anulowan ie teg o głosowania ca łą t ę awantur ę chodziło cz y ktoś pami ęta, o co chodzi ło w g łosowaniu wybór członków dan e o KRS tyc h, których przedstawicieli Sejmu, bo jednak n ie tylko s Rozwiń » ędziowie zasiadaj ą tzw . krajowej radzie sądownictwa cz y to ma znaczenie skor o sam a krajowa rada n ie spe łnia przesłanek niezależnej t o w sumie cóż za r óżnica, kt o w n iej zas iada o tym, będę rozmawia ła dz isiaj po osiemnastej pan i redakto r Małgorzatą Kryszkiewicz Dziennika gazet y prawnej przyjrzym y si ę te ż tem u jak rozumie ć zapow iedzi Sądu Najwyższego pan i prof. Małgorzaty Gersdorf, że w grudn iu zostan ie podjęta uchwa ła realizuj ąca wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej skoro uchwa ła zapadła ju ż w izbie dyscypl inarnej jak to rozumie ć b ędziemy mieli 2 równoległe porz ądki prawne to wszystk o po osiemnasty wszystk ie t e wyzwan ia stoj ą przed g łową pan i redakto r Kryszkiewicz na szcz ęście n ie moj ą 1840 posłuchamy c o las y państwowe mają do powiedzenia w odpow iedzi na zarzut y, kt óre wczoraj pad ły w anal izach chodzi o wyc inanie drzew, a w nadle śnictwach b ieszczadzkich, które ponoć w og óle n ie opłaca, al e drzewa są wyc inane co na t o las y państwowe t o 1840, ale zaczynamy analiz ę o d wydarze ń te ż wczorajszyc h sejmowyc h wczoraj w sejmie powsta ł duży parlamentarn y zesp ół ds. bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o jeg o przewodnicz ącą została pos łanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z lew icy, a 1 z wiceprzewodnicz ących pose ł Michał Szczerba z koal icji Obywatelskiej zesp ół l iczy ponad 60 posłów posłanek, a nawe t k ilku senator ów i ma si ę m. in . zaj ąć przepisami dotycz ącymi pieszych także, by uzyskal i oni pierwszeństwo nie tylk o na przejściu dl a pieszych, ale r ównież przed przejściem dl a pieszych wczora j w anal izach go ściliśmy Jana Mencla, kt óry jes t 1 z inicjator ów pomys łodawców bardz o wa żnej akcj i chodz i o życie organ izacje pozarządowe spo łecznicy tak długo walczyl i m ówili o d statystyk wypadk ów i walczyli o t o, żeby przep isy zmienić, że udało im się dotrze ć do świadomości w ielu pos łów posłanek, a nawe t w expos é te w ątki si ę pojawiły prem ier Morawiecki wskazywał na t o, że piesi n ie s ą w inni wypadk ów, w kt órych najcz ęściej sam i zginą i że trzeb a co ś zmieni ć, ale Jan Mencwel wczoraj pytan y przeze mn ie jak t e przep isy powinny brzmie ć powiedzia ł, że n ie odpowiem na t o pytanie, bo t o trzeba bardz o dobrze przemy śleć, że t o jak brzm i przep is wp łynie bezpośrednio na jeg o stosowan ie prze z wszystk ich uczestnik ów ruch u drogowego, al e również weryfikacj ę n p . prze z policj ę po jakim ś wypadk u, wi ęc one musz ą by ć weryf ikowalne egzekwowalne przepisy i że t u nie ma łatwej odpowiedzi i że bardz o cieszy m ówił Jan Mencwel tutaj w stud io, że lew ica z łożyła do biura anal iz sejmowych wn iosek o przebadanie przepis ów zachodnich, ale uwag a jeszcze 1 rzeczy sposob u wdra żania tych przepis ów, bo t o te ż ma znaczen ie jak uczym y kierowc ów jak uczymy p ieszych jak uczym y si ę wszyscy tego, że zmienia si ę uk ład si ł na skrzy żowaniu, którym jes t te ż przecie ż po łączenie jezdn i z przejściem dl a p ieszych i na t o wszystk o nagle wychodz i na scena dzisiaj ran o pose ł Michał Szczerba przypomn ę wiceprzewodnicz ący zespołu d s . Bernda i og łasza, że koal icja Obywatelska w łaśnie wnios ła do Sejmu projek t dotycz ący pierwsze ństwa p ieszych gotow y projek t nowelizacja prawa ruchu drogowy m i chciałbym pa ństwa wspólnie prze śledzić wypow iedzi dz isiejsze pos ła Szczerby i pokaza ć na ich przyk ładzie jak mo im zdan iem n ie pow inna działać n ie tylk o opozycja na wi ększość parlamentarna, gd y chc e przyj ąć sensown a rozs ądna przepisy posłuchajmy najpierw co powiedzia ł dz isiaj pose ł Szczerba na konferencj i prasowej w sejmie Szanowni państwo t o jes t pierwsza p ierwszy proces poselsk i projek t klub u parlamentarneg o koal icja Obywatelska to n ie jes t projek t przypadkow e m y świadomie chcieli śmy zwr ócić uwagę wysok iej Izby, al e r ównież op inii publ icznej na proble m, jak im jes t bezpieczeństwo niechronionych uczestnik ów ruch u drogowego przed e wszystkim pierwszy najpierw ma kilka pierwszych pyta ń si ę pojawia, sk ąd nagl e dz isiaj tak a aktywność koal icji Obywatelskiej gotow y projek t kapelusz a wyci ągnięte skor o jeszcze wczora j pa n poseł przyst ąpił wra z chyba 30 osobami z Platformy z koalicji Obywatelskiej do zespo łu w ielkiego zespo łu parlamentarnego, kt óry ma pracować na d tym i przep isami i dlaczeg o pan pose ł chciał by ć przewodnicz ącym teg o zespołu skor o ju ż, a w łaściwy zosta ł wiceprzewodnicz ącym skor o dzi ś już, pomijaj ąc te n, a ten t o zacne gron o przedstawia gotow y projekt poza ty m pa n pose ł by ł przez 4 lata ostatnie 4 lata kadencj i Sejmu przewodnicz ącym uwag a zespo łu d s . Bernda przez 4 lata uda ło si ę nam ówić 6 w sumie 6 posłów, żeby należał do teg o zespo łu wszyscy byl i w koal icji Obywatelskiej cz y po b y z Platformy Obywatelskiej i uwaga spotkano si ę w sumie 3 × n ie n ic n ie wypracowano to by ł t o były t o by ły nowością skutków żadnych skutkac h n ie usłyszeliśmy nawet tera z pa n poseł wyst ępuje z tak ą inicjatyw ą, dlaczeg o w tak im razie teraz skoro przez 4 lata jak o przewodniczącemu nie udało m u się nag łośnić temat u, a przypomn ę Jan Mencwel nieposiadaj ących tyc h zasobów c o pose ł nawe t opozycyjn y w sejmie wra z z kolegami kole żankami z organ izacji pozarządowych skuteczn ie nagłośnili temat, wi ęc c o pa n robi panie po śle, przez 4 lata teraz pojawia si ę pa n gotowy m projekte m na dodate k wskazuje na t o, że koalicja Wodzyński zale ży na tym, żeby zwrócić uwag ę na bezpiecze ństwo p ieszych skoro tak to cz y cho ćby prezydent pochodz ący z pa ństwa nadan ia Warszawie nie był wszystk iego c o tylk o mo żliwa jego poprzedn iczka również, żeby chronić p ierwszy w Warszawie giną p iesi be z przerwy ostatn i wypade k zmobilizował wreszc ie pan a prezydenta to n ie jes t prawda, że wa m zale ży mam wrażenie za żywam naszym zupe łnie nie ma o czym na czym t o ju ż na kon iec powiem pos łuchajmy jeszcze 1 fragmentu, bo tam si ę rob i cora z ciekawiej t o wszystk o z konferencj i porannej pos ła Michała Szczerby Szanowni pa ństwo o n zosta ł skonsultowany zosta ł przygotowany o n nawi ązuje do tyc h działań, kt óre podejmowa ł rz ąd Platformy PSL - u w roku 2015 wtedy ustawa przesz ła prze z Sejm on a wr óciła do Sejmu n iestety g łosami PiS-u n ie uzyska ła akceptacji nie mog ą żyć przez 4 lata mn óstwo pieszych zginęło na polsk ich drogac h wted y, k iedy bezp iecznie chc ieli przej ść skorzysta ć przejście no i tuta j już naprawd ę, a zaczyna si ę tzw. jazd a be z trzymank i, bo powiedzieć o tym, że t o z w iny PiS-u przez ostatnie 4 lata p iesi ginęli, k iedy Platforma Obywatelska w łasnymi r ękoma projekt pogrzebała i t o senator Pociej złożył wniosek o t o, żeby Senat cofn ął ustaw y do Sejmu an i prawo i sprawiedliwo ść i to pos łowie senatorow ie Platformy g łosowali przec iw tem u projektowi t o wymaga rzeczywi ście wyj ątkowej buty to nie jes t wina PiS -u, że PiS piesi giną t o w ina wszystk ich posłów posłanek t o w ina wszystkich polityk ów, którzy n ie zająknęli się na ten tema t tylko przez ostatnie 4 lata prze z ostatnie 30 lat, a statystyki są jasn e p ieszych na pasac h ginie w Polsce cora z więcej nie cora z mniej i jeszcze jedn o m ówił pan poseł, że projek t zosta ł skonsultowane z tak to akura t prawd a eksperci jasn o wskazywal i, że propozycja, kt órą przedstawiło w ówczas Platforma Obywatelska jes t absurdaln a, dlaczego dlateg o, że w ówczas Platforma proponowała że, aby p ieszy miał pierwsze ństwo, zan im wejdz ie na przejście, o ile si ę zatrzym a, bo ma pierwszeństwo, al e najp ierw mus i stan ąć dopiero wtedy mo że ruszyć i przej ść prze z przej ście oczywi ście kierujący pojazde m, kt óry wg przepis ów mia łby ust ępować p ieszym nie ma obowiązku zatrzyman ia si ę tylk o ten, który ma pierwsze ństwo te n mus i zatrzyma ć uspokaja oczywi ście Platforma nie by ła zate m, żeby t e przepisy dotyczy ły w jednakowy m stopniu kierowców t o znacz y, gdyb y kierowca wje żdża na drog ę, a g łówną, a ktoś by ł na podporządkowanej t o te n, który ma pierwsze ństwo nie mia łby obowi ązku się zatrzymać t o tylko b y dotyczy ło pierwszych pos łuchają w tak im raz ie jeszcze 1 fragmentu z wczorajsze j konferencj i deklaracj a pan a premiera Morawieckiego jest dl a na s czym ś pozytywny m, al e w ielokrotnie spotkali śmy si ę sytuacjam i, k iedy pojawia ły się deklaracje, ale nie by ło ich real izacji te n projek t, kt óry dzisiaj sk ładamy, którego r ównież ma m wielką przyjemno ść by ć mam przyjemno ść by ć przedstawicielem wnioskodawc ów o n jes t konkretn ą propozycję chcieliby śmy w tym miejscu zaapelowa ć do wszystk ich klub ów parlamentarnyc h, ale przede wszystk im do rz ądu premiera projek t jes t gotow y rozpoczn iemy nad n imi pra c, je żeli rozpoczniemy prac e jeszcze w grudn iu o d 1 styczni a 2012 dwudziestego roku b ędą mogły funkcjonowa ć w naszy m kraj u standard y rozwiązania, kt óre będą przyjazn e p ieszym, kt óre zapobiegną r ównież w ty m wypadk ów śmiertelnych, o których wspomina łem, czyli tak pa n pose ł najpierw przyst ępuje do zespo łu ds. bezpiecze ństwa ruchu drogowego, kt óry to zesp ół zbiera bardzo w iele różnych opcj i politycznych, żeby wsp ólnie pracować na d dobrym i rozwiązaniami na nast ępnego dnia ogłasza ju ż gotow y projek t oraz stw ierdza, że dobrze przesi ąść do 1 stycznia mog łyby t e przepisy wejd ą w życie, zapewniając kompletnie przecie ż pono ć projek t konsultowan y z 1 z wielu zalece ń by ło to, żeby wprowadza ć g o za pomoc ą kampan ii informacyjnych i du żego ogłaszania tego jak te przep isy maj ą działać czym s ą powodowana o tym, oczywi ście mow y nie ma przep isu po prost u trzeb a przyjąć kolejn a rzecz pani, że skor o pan zachęca do teg o, żeby szybko prz y projekt przyjąć t o może jedna k jeszcze b ędzie szans a, żeby do n iego PiS wprowadz i par ę poprawe k ja proponuj ę skor o pa ństwo tak upieraj ą, bo w 4 lata tem u upierali tera z upierają prz y ty m, żeby p ierwszy musiał stanąć, zanim skorzysta z e swojeg o pierwszeństwa to proszę dopisa ć tam 1 definicja przygotowała dl a pan a pierwsze ństwo pieszych sytuacj a, w kt órej uczestn ik ruch u posiadaj ący pierwszeństwo mus i zatrzyma ć si ę na widok uczestn ika ruchu nieposiadaj ącego pierwszeństwa w te n sposób b ędziemy w iedzieli, że pierwszeństwo ruchu t o jest jedno zjaw isko, a t o, k iedy dotyczą pieszych t o już inne i b ędzie przynajmn iej jasno ść jeszcze jedn o skoro t e przepisy maj ą by ć przyj ęte tak szybko to c o to zach ęta do rozmów czy te ż raczej zach ęca do teg o, żeby zag łosować za absurdalny m, ale projekte m podp isanym prze z koalicj ę Obywatelską, b o wg mn ie zamiast zrozumie ć przeanalizowa ć wypracowane postulat y akcj i chodz i o życie, na którym zresztą mia ł pracować zesp ół ds. Bernda koal icja Obywatelska odpali ła własną akcj ę chodz i o Pijar ignoruje g łosy ekspert ów organ izacji pozarz ądowych z swo ich współ pos łów posłanek, a przed e wszystk im ignoruje standardy europejskie, na kt óre pa n poseł prze z związek powoła, b o w żadnym kraj u w Europie nie ma przep isu, kt óry nakazywa łby p ieszym stan ąć, zanim skorzyst a swojego pierwsze ństwa na pasac h t o t o c o państwo p ionierami tak powiem te n Sejm mia ł pracować inaczej, a zacz ął postara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA