REKLAMA

Śmierć w Koninie. "Materiał jest wystarczający, by postawić zarzuty policjantowi"

Analizy
Data emisji:
2019-11-22 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska przy m ikrofonie teraz przenos imy si ę do Poznania, gdzie w studiu Radia TOK FM jes t Piotr Żytnicki dziennikarz gazet y wyborcze j dzie ń dobr y dobr y wiecz ór Piotr Żytnicki śledzi wci ąż don iesienia alb o sam i szuk a c o wa żniejsze dotyczące śmierci młodego m ężczyzny w Koninie dz isiaj w Gazecie opublikowali ście nowe informacje cz y mo żemy o n ich chwil ę najpierw przypomnijmy po my śli o n ich porozmaw iamy tak fakt y, które do Rozwiń » tej pory by ły znan e były tak ie, że przed tygodniem w ubieg ły czwartek dwudziesto jednoletn i Adam Czerniewski zginął postrzelon y śmiertelnie prze z pol icjanta podcza s po ścigu zaczął uciekać na w idok rad iowozu, k iedy pol icjanci postanow ili wylegitymowa ć jego 2 piętnastolatków na 1 z os iedli w Koninie n ie by ło wiadomo c o się stało świadkowie mówili, że pol icjant krzycza ł stój policja następnie st ój, bo strzelam, b o po chw ili pad ł strza ł 1 strzał nie by ło strza łu ostrzegawczego 1 strzał, który okaza ł si ę śmiertelny prowadzon e by ło śledztwo prze z prokuraturę teraz zosta ł przen iesiony z Konina do Łodzi, żeby nikt nie posądza prokurator ów m iejscowych stronniczo ść natomiast nikt n ie informowa ł op inii publ icznej o tym co do te j pory uda ło się ustali ć, a uda ło si ę ustalić dosy ć spor o, poniewa ż to zdarzen ie feraln e tę tragedi ę zarejestrowa ła kamer a mon itoringu, a wi ęc prokuratura czarno-biały mogą zobaczy ć coś ta m wydarzyło n o ja rzeczywiście próbowałem dotrze ć do osób, kt óre zapoznawał się z tym nagran iem, które znaj ą szczeg óły śledztwa, żeby tak ie informacje właśnie op inii publ icznej przedstawić myślą ju ż kilka za swoje co t o co rz ąd nowe informacje czy two im zdan iem op inia publ iczna pow inna na tym etapie jes t śledztwo prokuratorskie śledztwo wewnętrzne pol icji dosta ć więcej informacji ni ż to c o ju ż usłyszeliśmy o d t e skrawk i informacji no m y do tej pory z e strony organ ów ścigania czy z e stron y prokuratury, kt óra daj e obiektywnie była też do sprawy usłyszeliśmy d e fact o nic poz a ty m oczywiście przez pa ństwo świadkowie gazu no gromadzone są dowody słyszymy jak zaliczy twoim zdan iem na etapie powinniśmy wiedzie ć więcej ja uważam, że tak oznacza wybor y do te j por y mieliśmy znaliśmy tylko wersję pol icji to c o lakoniczną ju ż godzin ę po ty m zdarzen iu jak dok ładnie pamiętam, bo dziesi ątej dosz ło około dziesiątej doszło do tego postrzał, a ju ż tera z rzecznik pol icji m ówił mi kategoryczn ie, że policjant by ł zmuszon y do użycia broni i że na miejscu przy ty m ch łopaku znalez iono nożyczki, kt óre rzeczn ik komendy głównej okresie od raz u jak o niebezpieczne narz ędzia ora z worecze k z białą substancją, jaki poszed ł przeka z walczyli diler jest uzbrojon y w nożyczki policja musia ła u żyć broni mo żna było sob ie dopisa ć do śpiewać prawdopodobn ie pr óbował pol icjanta zaatakować spraw a budz i ogromne za interesowanie opinii publicznej przede wszystkim w Koninie, ale n ie tylk o dosz ło do zam ieszek, czeg o oczywiście n ie można pochwala ć inni nie mo że akceptowa ć łamania prawa natom iast ja osobiście rozum iem gniew opinii publ icznej w Koninie, która n ie wie c o si ę wydarzy ło, że kluskam i ja s łyszałem różne wersje łącznie z tym, że strza ł było k ilka, że potrzeby prost o w plec y, a nawet potrzeb y w g łowę także ludz ie ty m żyli byl i przekonani uwa żam, że oczywiście dobr o śledztwa t o zawsze jes t ważna warto ść natomiast udało si ę w ciągu kilku dni zgromadzić tak ie dowod y, że mo im zdan iem prawo uczn ia publicznej informacji pow inno r ównież zostać tutaj uwzględnione prze z prokuraturę ta n ie mo że tak że prokuratura gromadz i sob ie dowody trzyma je w swoje j szaf ie opinia publ iczna żyje plotkami domys łami na ul icach wybuchaj ą zamieszki te ż, że tak wydaje spraw y też bad a Rzecznik Praw Obywatelskich może t o też pow inno na s odrobin ę uspokajać, czego udało si ę dowiedzie ć nowego n o ja rozmaw iam właśnie z 2 osobami, które znają ustalen ia teg o śledztwa oczywi ście anon imowo, al e bardzo upewniają si ę, zanim opublikowałem tę informacj ę, bo są dosy ć kategoryczne bardzo upewniaj ą czy informacja rzeczywi ście prawdziwej precyzyjnej k ilka razy, jakby celowa łem dokładnie zdan ia, które mia ły być nap isane w tym artykul e konsultowa łem z mo imi informatorami i najwa żniejsze zdan ie chroni przekazal i brzm i tak zebran e do tej por y dowody wskazuj ą na bezzasadn e użycie broni prze z funkcjonariusza co t o oznacza w razie w te j konkretne j spraw y policjant m a prawo użyć bron i w okre ślonych prawem przypadkac h mus i być cała procedur a, czyli najpierw musi wezwa ć do zachowania zgodneg o z prawem do zatrzymania si ę musi krzykn ąć st ój policja nast ępnie musi przest ępstwo, bo strzela m i nast ępnie musi oddać strza ł ostrzegawczy, ale SB, al e przep is uwaga uwaga n ie jest tak że pol icja może s ą do każdego t o jes t tak że jest oczywiście, że od ka żdej możliwej sytuacj i pol icjant można spr óbować zatrzymać za pomoc ą strza łu oczywi ście tutaj p ierwszy etap, który budz i wątpliwości, dlaczeg o policjant wyciągnął bro ń, ponieważ ustawa o środkach przymusu bron i palnej, mówi że nale ży stosować t e najmniej dolegl iwe środki przymusu w pierwszej kolejno ści dopiero k iedy on e byłyby nieskuteczne mo żna stosować te kolejne, a jeśli chodz i o bro ń paln ą ustawa wprost, m ówi że nale ży wezwa ć j ą w ostateczności i wielk ą ostro żnością natom iast przep isy rzeczywiście m ówią, że można stosowa ć broń palną w stosunk u do osób, kt óre ju ż dokona ły alb o dokonują bezpo średniego zamach u na zdrow ie życie pol icjanta lu b innej osoby czyl i gdyby kto ś rzuca ł na pol icjanta t o oczywi ście on potem broń mo że sięgnąć wręcz wr ęcz powinien podobn o sięgnąć może być u żyta podcza s ucieczki os ób podejrzanyc h o ściśle okre ślony katalo g przest ępstw o zab ójstwo spowodowan ie ciężkiego uszczerbk u na zdrow iu o spowodowan ie katastrofy i t d . tak dale j natomiast tutaj te n chłopak nie by ł o n podejrzan y o n podejrzewany on zacz ął ucieka ć na w idok rad iowozu zaczął pouczać, ale n ie przyst ąpili do czynności legitymowania, wi ęc p ierwsza wątpliwość tak a, dlaczeg o w ogóle policjant si ęgnął do kabury, je żeli ch łopak uciekał, ty m bardz iej że te n okrzy k stój, bo strzel a oznacz a, że ch łopak ucieka ł, a n ie zatrzymał si ę n ie dokonywa ł żadnego zamach u świadkowie wyraźnie słyszeli st ój, bo strzela m, czyli policja musz ą biec ch łopakiem i n ie wiem nie mog ę go dogonić n ie chc e spekulować chcia łbym m ówić o faktach si ęgnął potem bro ń zakładał, że b ędzie u żywał bron i, a z zakładu i dochodz imy do krytycznego momentu ora z tak jes t krytyczn y momen t, że policjant strzela bez oddan ia strzału ostrzegawczeg o wg informator ów, kt órzy wiedzą co jes t na nagranie tego nagran ia n ie widziałem o d la t przyznaje strza ł nast ąpił z bl iskiej odległości policjant trzyma ł pistolet w 1, dlaczego zaznacz a, gdz ie dynam iczna cz y Toma znaczenie, dlaczeg o wyobrażamy sobie ogl ądaliśmy t o często na f ilmach cz y jak pozycją naturaln ą do oddan ia strza łu pow inien policjant stanąć n o bo wted y wtedy oczywiście jest mo żliwe jest dopuszczalne strzelan ie dynam iczne, al e tak a porcja danych pytam si ę zatrzymuje chwyt a pistolet 1 ręką drug ą ręką wyci ąga ręce wpros t po prostu celuj e i oddaj e strza ł tuta j pol icjant strzelał, trzymaj ąc p istolet w 1 ręce w momenc ie, bo rana wlotowa jest na klatce piersiowej w okolicy serca, a wylotow e na plecach w momenc ie, kiedy ch łopak si ę obrócił, ale t e kluczowe mo i informatorzy m ówią n ie zaatakował pol icjanta n ie zrobił n ic co policjant mógł zinterpretowa ć jako ata k czy pr óba atak u na niego i tu dochodzimy do teg o, kiedy może pol icja strzelać be z oddan ia strza łu ostrzegawczego w prawie w tej ustawie, które wspomnia łem s ą 2 przypadki, żeby zapobiec odeprze ć przest ępstwo charakterz e terrorystyczny m to oczywiście to nie wchodzi w gr ę ora z w przypadk u, gdyb y oddan ie strzału ostrzegawczeg o, który zajmuj e mnie sekund y 23 sekundy, gdyb y ta zw łoka polegająca poświęcona be z us ług, czeg o spowodowała zagro żenia niebezpieczeństwo bezpo średnie niebezpiecze ństwo dla zdrow ia życia teg o pol icjanta alb o innych osób, czyl i wyobra źmy sobie sytuacje n ie w iem jest przest ępca, kt óry n ie trzym a zak ładnika n p . alb o alb o celuj e do policjanta sto i naprzec iwko niego przest ępca, który c o do policjanta no w iadomo, że n iema wtedy sekund y do stracenia już taka sytuacj a, że trzeba stać be z ostrze żenia tuta j wg mo ich informator ów tak iej sytuacji nie by ło moi informatorzy s ą przekonan i, że absolutn ie ju ż na nas on a na ty m etap ie t e dowod y, które zosta ły zebrane pozwalają, żeby postawi ć pol icjantowi zarzut y karn e zarzu t przekroczen ia uprawnień na pewno t o, że może kwalifikować jako zarzu t nieumy ślnego spowodowan ia śmierci, a wr ęcz 1 z 1 jest 1 z mo ich informator ów powiedzia ł mi, że w jeg o ocen ie, gdyb y on podejmowa ł tę decyzję to o n uważa, że dowody pozwalaj ą postawi ć nawet zarzu t zab ójstwa z zamiarem ewentualny m co prawd a policjant n ie chcia ł zabić tego chłopaka, bo ja tutaj subaru jes t jaka ś egzekucj a jakiegoś szaloneg o pol icjanta, który próbował być szeryfem zaprowadzić porz ądek na ul icach Konina natomiast musz ą liczy ć z tym że, celuj ąc w okol ice klatk i piersiowej, naciskaj ąc spus t strzeli dochod ów dokon a powsta ło i doprowadz i do śmierci dlateg o ta osoba stronę rozmowy, mówi że on, ab y tak i zarzut postawi ła na, al e reforma jest tu by ło bezzasadne dlaczego, bo o ty m, te ż p isze dzisiaj wyborcze j, dlaczego ma te ż do drugiej sekcji zwłok do niej nawet wr ęcz dosz ło tam dosz ło na ta k tak dosz ło kilkanaście godz in przed pogrzebem z tego co ja w iem t o akta spraw y zawsze się z Konina do Łodzi i w środę p óźnym w ieczorem do Konina przyjechał z łodziej sam sze f prokuratury reg ionalnej prokurato r Jarosław Szubert cz y n ie nawet, jaki by ł oddelegowany przez niego pracownik prokuratury prokurator tylk o sa m prokurato r uczestniczył w tej sekcji tr a prowadzon a by ła w noc y w takim pośpiechu po to, żeby nie n ie przek ładać pogrzebu nie odwoływać g o ani te ż, by potem n ie by ło konieczno ści przeprowadzan ia ekshumacji, dlaczego tego akura t teg o właśnie nie w iemy cz y lakon iczne prokuratura, mówi że po anal izie zebranyc h dowodów doszl i do wn iosku, że trzeb a przeprowadzić jeszcz e ra z sekcj a zwłok to jes t bardz o dziwny komun ikat bo, bo sekcj a zwłok te ż rządzi przecie ż bardz o ostrymi zasadami to n ie jes t tak żyje si ę robi ja k ja odpowiadają tak z teg o c o w iem oczywi ście nie ma pełnego raportu te j pierwszej sekcj i zwłok została przeprowadzon a drug a była tylk o wstępny raport pierwsze sekcj e zw łok z tego co w iem t o przeprowadza ło w poznańskim zakładzie medycyn y sądowej to efekt 3 doświadczonych medyków co wi ęcej z udzia łem bieg łego z dz iedziny bal istyki i może teraz nie pow iem tego precyzyjnie jak t o wygl ądało ale zan im dosz ło do obydw u otwarcie cia ła tak dot ąd t o jakby tak iej szczegółowej sekcj i już wewn ątrz cia ła to wprowadzon o w tę ran ę w Lotto ową tak ą sąd d e, żeby n ie, uszkadzaj ąc niczego sprawdzi ć, jak a była tak a trajektoria lotu, więc wg moje j wiedzy t o działanie by ło przeprowadzon e bardzo profesjonaln ie w zresztą w ogóle nawe t pe łnomocnik rodziny, m ówi że działania podj ęte w p ierwszych dniach godzinach przez prokuratur ę w Koninie by ły rzeczywi ście profesjonaln e jak ustali ł m. in . że prokuratura naczeln ik wydzia łu śledczego zarz ądził polecił policjantom z biura spr aw wewnętrznych, czyl i tej pol icji w policji przeszukan ie wszystkich radiowozów w Koninie to bardz o zaintrygowa ło 1 informator powiedzia ł mi, że chodziło o wykluczen ia czy sprawdzenia takiej wersj i znaczk a te narkotyk i mog ły zosta ć chłopakowi czyta m woreczek z bia łym proszkiem, kt óry jest prawdopodobn ie narkotykami zostały tam na m iejsce traged ii podrzucon e n a jak po fakc ie po dokonan iu tego powsta ło, żeby nowa się zdyskredytować tego chłopaka zasugerowa ć, że by ł dilerem no i oczywiście prze z krajową przeszukan o pod kątem takim czy pol icjanci w schowkach n ie wożą jaki ś pakunków z narkotykami na wszelk i wypade k oczywiście n ic n ie znaleziono, ale w iem, że tak ie dzia łania r ównież podjęto c o świadczy o ty m jak bardz o tutaj, ale maksymalnie Poprad t o jest bardzo wa żne ważny w ątek i cieszy nas to, że to, że się sta ło, ale z drugiej stron y nawe t je śliby ten dwudziesto jedn o latek miał przy sob ie worecze k z narkotykam i to nadal nie zm ienia warto do niego bardz o dilera narkotyk ów przyniosła ustawa t o nie wym ienia takiej grup y oczywiście o oczywi ście wzore m policjanci nie w iedzieli nawet żony z dilerem ten chłopak nie by ł wcześniej karany n ie był notowan y nie ma konflikt ów z prawem co n ie jest także c i pol icjanci znali teg o chłopaka jaki ś poprzedn ich interwencji dlatego o ten znam y g o, wi ęc nowe legitymują on i zobaczyli 2 nastolatków i trochę starszego kilka la t starszego chłopaka, kt óry zreszt ą był niezbyt wysoki był drobny wa żył oko ło 50 kilo zatrzymali radiowóz chc ieli wylegitymować nawe t nie, jakby n ie wiedząc, czeg o mog ą spodziewać t łumaczy chłopak zacz ął biec, a 1 policjantów odruchow o zaczął b iec za i rzeczywiście dla mn ie niezrozumia łe, dlaczego podcza s tak iego po ścigu, kiedy nie dosz ło do żadnego ataku ch łopak uc ieka policja zwykle si ęga po p istolet tak być mo że chcia ł tego chłopaka nastraszyć by ć może chciał być może także, krzycząc stój policja st ój, bo sala wyci ągają bro ń po prostu teg o ch łopaka podtrzym a ta m się wydarzy ło coś bardzo dynamiczny ch łopak nagl e obrac a tak, by zwaln ia obrac a się s ą w bl iskim kontakcie pol icjant trzyma p istolet w 1 dłoni i strzel a tak strzela po prostu i pocisk trafia w klatk ę piersiową, a c o w iemy o tym, pol icjanci cz y w og óle cokolw iek w iemy cz y pol icja wszelkich informacji na jeg o temat, jakb y strzeże ja to z 1 strony jeste m w stan ie r ównież zrozumieć, poniewa ż jak rozmawia ć z oficer ów wielkopolskiej pol icji wysok o postaw ionych powiedzia ł mi, że Note ulica, kt óry ma rodzin ę ma dz ieci jego tożsamość n ie przebiła si ę do op inii publ icznej czy internauci cz y też mieszka ńcy Konina nie znaj ą dokładnie nie nie znają jeg o imienia nazw iska wi ęziono 6 lat pracowa ł w pol icji zresztą rzecznik policji m ówił, że to jes t doświadczony funkcjonariusz to te ż pokazuje, jaki jest sta n nasze j pol icji, bo kiedyś policjant po 10 latach by ł uznawany za n o pow iedzmy średnio do świadczonego, a po 1520 latach służby rzeczywiście mo żna by ło mówić, że z doświadczonym policjantem się policja, m ówi że już ktoś 6 lat trzym a na służbie t o ju ż do świadczone w każdym raz ie w ka żdym razie w iemy, że go sa m jest chron iona bo gdyb y w nasz e przedosta ła do op inii publ icznej t o nawet policja gotow a na obj ęcie rodz iny teg o pol icjanta ochroną, bo walczym y z formaliną został przes łuchany prze z kogo, gdz ie nie n ie zosta ł przes łuchany, jakby udał si ę racze j nie zosta ła psychiatr ą, a nie n ieco przesunąć uda ł do szpitala psych iatrycznego leży w szp italu psych iatrycznym wg oficera policji Renia rozmawia łem te n oficer zapewnia ł, że te n policjant rzeczywiście zdania jes t jakaś forma ucieczki jakie ś gry tylk o rzeczywiście bardz o przeżył t ę sytuacj ę nie jest ocenie sądu jes t fakte m, że znajduj e się w szp italu t o oczywiście nic, czeg o nie utrudnia, bo prokurator może jecha ć do szpitala, je żeli lekarz wyd a zezwolenie mo że t o osob y przesłuchać Klata rozumiał, bo już odby ły si ę 2 sekcje zwłok śledztwo w radiowozach wciąż nie przes łuchano osoby, kt óra strzelała tak woln o ja też teg o n ie rozumiem szczeg óle cz y pełnomocnicy rodz iny Adama Czerwińskiego mówią wprost oni oczekuj ą jak najszybszeg o postawienia zarzut u złożenia wniosku o tymczasow y areszt i mówią, że w aresztach r ównież s ą oddziały psychiatryczne, gdz ie tak a osob a mo że mo że, jakby być poddawana leczeniu cz y b ędzie dobrz e zaapl ikowana ja też tego n ie rozum iem oczywiście znacz y to trudn o zrozumie ć moi informatorzy, z którymi rozmawia łem, którzy znają szczeg óły tej spraw y mówią, że ich ocen ia ten materia ł ju ż na ten moment jes t wystarczaj ące, żeby postawi ć policjantowi zarzut y, że przysłuchiwać si ę w charakterz e jak podejrzaneg o mamy relacje świadków nie naocznyc h, ale tyc h chłopaków, kt órzy s łyszeli tę sekwencj ę zdarzeń 1 okrzyk drug i okrzy k po chw ili strza ł 1 tylko strza ł zresztą mieszka ńcy bloku też słyszeli tylko 1 strzał mam y nagran ie monitoringu będą wyniki sekcji zwłok b ędzie op inia balistyczna nowego format u nagran ia mon itoringu tak jednoznaczne nie by ło sytuacj i, która pozwala strzela ć bez ostrzeżenia, Ergo policjant przekroczy ł uprawn ienia policjant może odpowiada ć za c o najmniej nieumy ślne spowodowan ie śmierci nie ma żadnej okoliczności, która wy łącza bezprawno ść działań pol icjanta i to i tak m ówią mo i informatorzy Piotr Żytnicki z gazety wyborczej prosto ze stud ia Radia TOK FM w Poznaniu bardzo dzi ękuję za ca łą relacj ę ciasno informacja o nich Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazet y prawnej przyjrzymy si ę temu c o się działo w noc y w sejm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA