REKLAMA

"Wczorajsze anulowanie wyników, może doprowadzić do podważania kolejnych nominacji sędziowskich"

Analizy
Data emisji:
2019-11-22 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycj a analiza atakował sk a prz y mikrofonie ze mną stud iu pani redakto r Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazet y prawne j dobry wiecz ór dobry wyb ór i tuta j ukłon w stron ę tyc h wszystk ich pa ństwa, kt órzy mnie śledzili obrad Sejmu w noc y albo mn ie n ie byli przyklejen ie do Radia TOK FM przez ca ły dzie ń do wiedzą, że coś ta m si ę wydarzyło w sejmie w noc y, al e nie do ko ńca wiedz ą co na dodatek jest ju ż tyl e interpretacji wniosk ów wyci ąganych Rozwiń » z tyc h wydarze ń, że mo żna straci ć głowę można tocz ą się w ty m gubi ć w zwi ązku z ty m pos łuchajmy całej d łużej sekwencj i wydarze ń w sejmie wczora j w noc y w momenc ie, k iedy posłowie pos łanki m ieli wybra ć przedstawicieli Sejmu do tzw . krajowej rady sądownictwa oczywiście na m ównicy czy przesz ła na d m ównicą marsza łkini Elżbieta Witek przyst ępujemy do głosowania prosz ę obecnie pani pan u spos ób, a podejmowan ie decyzj i w spraw ie wybor u posłów cz łonków krajowej rady s ądownictwa proszę państwa widzę, że now i pos łowie maj ą problemy z głosowaniem w czytn iku, ale n ie tylk o nog i nie ma problem u chwileczkę od pa ństwa by ła taką sam ą pro śbą państwa prosz ę państwa też pa ństwa jak radni tak że w tym kierunku kopacz y pa ństwa kierunk ów w tamtym k ierunku prosz ę państwa decyzj ę o ty m czy dokona ć reasumpcji g łosowania można wted y, kiedy wn iosek z łoży 30 posłów ja wam za chwileczk ę w sprawie tamteg o głosowania przerwę konwent senior ów czeka na wniosek 30 osób chcących dokona ć reasumpcj i g łosowania tak to przebiegało ma m nadziej ę państwo s łyszeli jak najbardziej zyskuje w tym fragmenc ie, k iedy 1 z posłanek profesor mi łość mówi mus imy anulowa ć, bo przegramy później zapad a decyzj a o anulowaniu studio cora z Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazety prawne j c o pan i ta m usłyszała c o ta m siedzia ło na byli śmy świadkiem kolejne j bardzo brakuj e przy śmietnikach bardzo c iekawej sytuacji mo że tak pow iedzmy w sejmie chodzi ło o g łosowanie na d kandydaturam i pos łów, kt órzy mieliby zasiada ć w krajowej radzie s ądownictwa po drodz e coś poszło n ie tak i tutaj rzeczywi ście pan i marsza łek ma chyb a racj ę, mówiąc że tam co ś było n ie tak z tym i g łosowaniami pod wzgl ędem techn icznym, bo ponoć jes t tak, że pos łowie pow inni byl i posłanki po nie byl i g łosować na 4 nazwiska nara z, a niekt órzy próbowali go sobie tylko na jedno i st ąd był ten cały proble m, a n ie by ło t o defek t ca łej maszynerii by ć może faktem jes t, że najgorsze c o się stało t o zosta ło p óźniej, poniewa ż pan i marsza łek podjęła decyzj ę, która w ogóle n ie le ży w jej kompetencjac h nie ma czego ś tak iego jak przerwan ie głosowania, kt óre już jes t w toku, żeby by ło poprawn ie pow inno to wygl ądać tak marsza łek podaj e ko ńczy głosowanie podaj e jeg o wyn ik obojętnie, jaki byłby to wyn ik, nawet jeżeli by łby t o wynik absurdalne, kt óry pokazywa ł n p . zag łosowało 7000 pos dok ładnie pow inna poda ć te n wyn ik i po tym, jak by się okaza ło rzeczywiście co ś jest nie tak pow inno si ę znale źć 30 posłów kt órzy, kt órzy z łożyli podp is pod wn ioskiem o reasumpcję g łosowania taki try b jes t przew idziane w regulam inie Sejmu to pr óbował odpowiedzie ć pan i marsza łek zastępca szef a kancelarii Sejmu Dariusz Salamon cz y pa n minister n iestety nie za łapał si ę do stenogram u jeg o s łowa po prostu wyparowały ta m ich nie ma, al e mogli pa ństwo s łyszeli dosyć dobrz e w nagraniu, al e pan i marszałek g o zignorowa ła zignorowa ła zignorowała regulam in, a Sejmu z n ieznanej przyczyn y prawd a mo żna przypuszczać że, gdyby post ąpiła zgodn ie z regulam inem to g łosowanie i tak poszłoby po my śli pos łów PiS w ówczas startu i tak te ż twierdz ą pos łowie PiS - u, którzy wiedzą, że tak m ieli wi ększość więc, b y ostateczn ie wygrali no tak t o prawd a, ale nie mo żemy godzi ć na t o, że jedn o z najwa żniejszych os ób w pa ństwie n ie przestrzeg a reguł, kt óre dotyczą bezpo średnio j ą jej bezpo średnio organ u na czel e, kt órego sto i w tak i sposób n ie mo żna postępować wa żne s ą reguły ważne jest t o, żeby j e respektować, jeżeli teg o n ie robimy n o to dajem y w bardzo zły sygnał aneks u ktoś to dzisiaj skomentował, że się po co organizowa ć głosowania skoro i tak wyn ik jest przes ądzony, a akcję organizuje to pote m jes t taki ba łagan zaraz wrócimy z rozmow ą przyjrzymy się temu c o, jakie mog ą by ć skutki te j tyc h wydarze ń sejmowych, al e oczywi ście zastanowimy się c o się dz ieje w Sądzie Najwyższym Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazety prawne j stud io audycja analizy Agata Kowalska prz y m ikrofonie zamyśliła si ę, bo teraz zastanaw iam, dlaczeg o wszyscy po święcają tyle m iejsca temu co dz isiaj działo w noc y w sejmie 18 Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazet y prawne j now o właściwie mają mo żliwość poleg a na ty m, że Okaj prawo sprawie mo żna prze żyć przyzwyczai ło do teg o zio łami regulam in Sejmu łamie ustawy łamie konstytucj a w tym przypadk u za ś pani marsza łkini Witek z łamał regulamin praw by ć może ma te ż kodek s karny, al e spraw a dotyczy ła powo łania 4 przedstawicieli Sejmu do krajowej rady s ądownictwa czy ma jakiekolwiek znaczen ie c o ta m zasi ądzie formalnie oczywi ście tak na praktyc e w praktyc e może t o by ć kolejn a kolejna przesłanka do teg o, ab y podwa żać nom inacje sędziowskie pami ętajmy, że krajowa rada s ądownictwa jak o jedyny orga n państwa pos iada kompetencj ę do wskazywan ia kandydat ów pan u prezydentowi kandydat ów na s ędziów wszystk ich s ądów, wi ęc można przypuszcza ć, że k iedy tak i s ędzia wskazan y przez nieprawid łowo obsadzon ą dodatkow o nieprawidłowo obsadzon ą krajową radę s ądownictwa wyjdz ie na sale b ędzie chcia ł s ądzić spotk a si ę z wn ioskami stro n o wy łączenie g o, a no t o b ędzie oczywi ście przedłużać proces będzie wp ływać n a prawo obywatel i d o do sądu prowadzen ie bardz iej chodziło ot o niejaki b ędzie efek t tyc h wydarzeń wczorajszyc h teg o całego zam ieszania tego bezprawneg o anulowan ia wynik ów g łosowania tylk o same j b itwy o o d o tym, o t ę funkcj ę o d stanowiska czy miał jak i znaczen ie, gdyby np. opozycj a mia ła 22 z tych miejsc w 4 no biorąc pod uwag ę t o, że prz y poprzedn iej kadencj i Sejm pos łowie opozycji podjęli decyzj ę, że nie b ędą bral i udzia łu w posiedzeniach te j krajowej rady s ądownictwa t o chyb a praktycznie n ie mia ło t o wi ększego znaczenia myślę, że to racze j była tak a walk a w łaśnie zasady no dobrz e zostawmy t o tak, że w spokoju i przenie śmy si ę do Sądu Najwyższego, kt óry ma obowi ązek zastosowa ć wyro k Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej dz isiaj pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf og łosiła, że izba Trybunału przesz ło, że Sąd Najwyższy zajm ie si ę tym i rozstrzygni ęciami niezwłocznie by ć mo że jeszcz e przed świętami ja się ucieszy łam swoje j bezgran icznej naiwności, że m y do świąt dow iemy si ę wreszc ie jak traktować o n o KRS jak traktowa ć izbę dyscyplinarn ą Sądu Najwyższego, al e chyba się ponown ie przeliczyła musimy pami ętać, że t o, że składy s ędziowskie zajm ą się problemem n ie oznacza, że te n problem od raz u zostan ie prze z n ie rozwik łana pamiętajmy zawsz e, że sk ład trzyosobowy s ędziowskim mo że podjąć decyzj ę o ty m, ab y zada ć pytanie prawn e składowi powiększonemu cz y nowe osobow e nawe t by łoby dobrze być mo że by łoby dobrz e z kolei sk ład s iedmioosobowy mo że poprosić izbę sam ą, a wi ęc tyc h szczebe l jest troszeczk ę po drodz e, więc t o na kanal e 22 listopada sprawa jest bardz o ważna jak s łyszeliśmy krajowa rada nie przestaje pracowa ć w związku z tym, ty m bardz iej rozstrzygni ęcie takie ostateczne prawn e jes t niezbędne znają się być mo że do świąt n ie mo żna było spraw y prze z przes ądzić jest mi ci ężko tutaj m ówić za s ędziów tak to jest t o jes t na pewn o trudn a sprawa t o jes t spraw a skompl ikowana i przed e wszystkim jest t o tak, al e ja rozum iem, że ciężka skomplikowana i też mógłbym poznać mn óstwo sprawie wie, ale z Wisłą t o Sąd Najwyższy zada ł pytan ie prejudycjaln e ju ż, zadaj ąc przeanalizował ca łą spraw ę mn óstwo rzeczy Trybunał po prost u po potwierdzi ł prawie że, cytuj ąc Sąd Najwyższy w swoim rozstrzygni ęciu, a skor o Trybunał potraf i w b łyskawicznym tempie ja k na swoj e mo żliwości rozstrzyga ć polskie spraw y w takim tryb ie przyspieszonym t o dlaczeg o Sąd Najwyższy miałby nie um ie tego robi ć we w łasnych sprawach wydaj e mi si ę, że t o orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej mo że ta drug a stron a spor u, czyl i s ędziowie, a bardzo si ę z tego, m ówi że bardz o c ieszy z tego orzeczenia to jednak t o orzeczen ie troszeczk ę zawiod ło t ę drug ą stron ę chyb a spodz iewano si ę bardz iej stanowczeg o głosu z e stron y Trybunału tymczase m Trybunał przerzucił ca łą właśnie odpowiedzialno ść na Sąd Najwyższy myślę, że t o stąd powsta ła pewn a konsternacj a i tak a potrzeba chw ili na zastanowienie si ę c o z tym wszystkim zale ży właśnie t o jest najważniejsze cz y to jes t zastanow ienie si ę, poniewa ż wyrok n ie jest jasn e i b ędzie trudn o go zastosować czy t o jes t jednak zastanaw ianie si ę z punkt u w idzenia wizerunkowego politycznego z e wzgl ędu na ewentualn e narażenie si ę na kolejn y ataki t o jest jakb y wpisane wydaj e się zawód w ty m momencie na d czy m mieliby si ę s ędziowie d ługo zastanawia ć trudno jest prawie co s iedzi w głowach konkretnyc h s ędziów Sądu Najwyższego ma m nadziej ę, że te drug ie tutaj powod y, o kt órych pan i redakto r wspomina ła, czyl i ta obaw a przed wydan iem tego orzeczenia to to n ie jes t ta prawdz iwa przyczyn a, ponieważ pan i sam a wspomniała jednak t o ryzyk o jes t wp isane zawód s ędziego o d s ędziego mo żemy oczekiwać, że b ędzie impregnowane na teg o typ u my śli przew idywania tak s ędzia, wydaj ąc wyrok n ie powinien nie powinien teg o bra ć pod uwag ę absolutnie jak rozumieć t o, że izba dyscypl inarna już sam a tutaj m ówimy o ty m, że być mo że do świąt rozpoczn ie si ę proce s podejmowania decyzj i w Sądzie Najwyższym w izbie prac y rola, a w tym czas ie izba dyscyplinarna n ie czekała tylk o podjęła swoj ą uchwa łę właśnie, uznaj ąc sam ą s iebie za niezale żną bezstronn ą i uznałem, że b ędzie dale j pracować, wi ęc jak tera z traktować woln y los ewentualn e rozstrzygni ęcia Izby pracy skoro be z znana już w te j samej sprawie zabra ł g łos izba dyscypl inarna r ównież zabra ła g łos tu ż po wydan iu prze z słowo rok u, którym rozmawiamy i ta m już przedstawi ła swoj ą swoje spojrzenie właśnie proble m nie czekaj ąc do świąt tak powiedzia ła, że powiedzia ł, że te n wyro k s ól wiąże tylk o w konkretne j sprawie spraw y, które zosta ły zadan e pytan ia prejudycjalne, wi ęc mo żna przypuszcza ć, że nawe t, je żeli izba pracy podejm ie rozstrzygnięcia, na kt óre tak czekam y t o izba dyscypl inarna nie weźmie sob ie do serc a, al e jak to rozumie ć nasze po prost u zostanie z ignorowana uchwa ła Izby prac y tak te ż tak, b y wyglądało, jeżeli ignorowane s ą ignorowane s ą wyrok i cóż, je żeli wzorowan e s ą postanow ienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a n ie tylk o prze z izbę dyscyplinarn ą, ale przez tak ie organ y ja k jak prezydent tak, kt óry pow inien szczeg ólnie by ć tuta j ostrożne, je żeli ignorowane są prze z krajową radę s ądownictwa, kt óra ju ż odmrażacz konkurs y do Sądu Najwyższego, twierdząc że wyro k czu ła n ie podwa żył je j legalności n o t o tak naprawd ę mam y do czyn ienia z takim ci ągiem wydarzeń, kt óre o d bardz o dawn o już nam towarzysz ą Micha ten roz łam po prost u się pog łębiała Otóż t o, a jeszcz e, a propos właśnie nauk ę Res no to jes t pytan ie cz y rzeczywi ście po wyrok u co czu ła ona pow inna zaprzestać dzia łalności poczeka ć na rozstrzygni ęcie je j w łasnego status u ta k tak tak m ówili eksperci w ty m stud iu od o d czasu wyrok u z UE a, al e jeszcze wcze śniej ju ż w momenc ie, kiedy pojawi ło si ę pytan ia prejudycjaln e eksperci m ówili, że dl a dobr a dl a dobr a wym iaru sprawiedliwo ści już wted y krajowa rada s ądownictwa pow inna na wstrzymać się z e swoją dzia łalnością, a przed e wszystkim z e wskazywaniem pan u prezydentowi kandydatów na s ędziów, bo tutaj mog ą by ć naprawd ę opłakane skutk i tyc h dzia łań, więc można było si ę spodziewać że, że nawe t po wyrok u c o rada b ędzie nadal, podejmuj ąc czynność dosy ć naiwnie zak łada on si ę to dużo o tej swoje j naiwności, ale tak szczęście też maj ą chyba tak ie podejście jak o tak a strateg ia na sprawy sądownicze wy ższe naiwnością pr óbuje t o wytrzyma ć psychicznie jak sobie my ślałam o ty m, że skor o na KRS jes t n iepewna izba dyscypl inarna r ównież t o najlepsze c o mogliby zrobi ć s ędziowie t o po prost u nie startowa ć w tych konkursac h nieść stara ć si ę nom inacje w KRS po prostu przeczeka ć te n momen t, ponieważ jes t jest w ielu s ędziów który, kt órzy na taką decyzję podj ęli są nawe t s ędziowie, kt órzy już wystartowal i w konkursac h al e, al e po przemy śleniu sprawy wycofal i swoj e kandydatur y w łaśnie z powod u tych wątpliwości w śród nich jes t m. in . by ły cz łonek krajowej rady sądownictwa pa n s ędzia Sławomir Pałka, który na łamach DGP w łaśnie t łumaczył swoj ą decyzj ę, więc jes t spor o takich os ób, al e niestety zdarzaj ą si ę dużo jest te ż tyc h którzy, którzy jedna k zg łaszają si ę do tyc h konkursów, ignorując to co si ę dzieje wok ół Etny i sens sam mo im zdan iem ju ż podważają to czy na pewn o s ą dobrym i kandydatam i na sędziów już taka ma ła drobn a uwaga ko ńczymy Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazet y prawnej była państwa i moim go ściem bardzo dziękuję dzie ń notowania czas na informacje, a po n ich las y państwowe, które wycinają las y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA