REKLAMA

Lasy Państwowe: Musimy wycinać w Bieszczadach. Zmusza nas do tego ustawa

Analizy
Data emisji:
2019-11-22 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y m ikrofonie, a z e mn ą w stud iu pa n Krzysztof Trębski zast ępca rzecznika prasoweg o lasów pa ństwowych dzień dobry dzień dobr y pani redaktor dzie ń wróci wracam y do wczorajszeg o temat u anal iz, k iedy wspólnie z dr. Antonim kostk ą z fundacj i dziedzictwo przyrodn icze śledziliśmy op łacalność wyc inania drz ew w 3 nadleśnictwach b ieszczadzkich, które znajdują si ę w otul inie Bieszczadzkiego park u Narodowego nadle śnictwa Rozwiń » Cisna Lutowiska Stuposiany i pa n dr Antoni kostka wczoraj w anal izach próbował na s przekona ć, że te nadle śnictwa s ą def icytowe, a w łaściwie nie pr óbował przekonywać, a jedyn ie cytował dan e dan e dotycz ące teg o jak duży jest def icyt tyc h nadle śnictw i jakich pieniędzy jes t on pokrywan y chcia łam, żebyśmy dz isiaj zn ów tu z kolei z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe przyjrzel i się ty m zarzuto m, bo jedna k t o s ą zarzuty pos łuchajmy może najp ierw jeśli pa n pozwoli fragment wczorajsze j audycj i, którym dr Antoni kostka staw ia swoje tezy to n ie wymag a wielkiego badania w sumie t e dane s ą znane już o d dawna tylko dobrze się sta ło, że w ci ągu ostatn ich dwóch-trzech la t zacz ęto mówić o tym, coraz g łośniej, bo to rzeczywiście zaczyn a by ć du ży proble m, ponieważ te n le śnictwa prowadz ą gospodarkę, kt óra jes t zupe łnie deficytowa i c o najwa żniejsze def icyt z roku na ro k zwiększa zresztą n ie tylko on e inne również s ąsiednie po łożone w szeroko poj ętych Bieszczadach są po prost u szczytowe z tytułu chociażby tego, że pozyskan ie drewna np. o w iele dro ższy wymag a wstępowania w tak ie obszary, kt óre są trudn e do zwi ązku z tym nie można tych prac realizowa ć tak dalej tak dale j generaln ie biorąc to si ę nie op łaca tak mówił dr Antoni kostk a z fundacj i dziedzictwo przyrodn icze co pa n na to pan i redaktor by ć może punk t w idzenia pana to n ie wyn ika z tego, że jest do świadczonym przedsi ębiorcą z rynku prywatnego i trochę z płatnego szuk a innej perspektyw y proszę zauwa żyć, że w ielu naszyc h oponentów krytyk ów pow iedzmy tak jest gotowyc h jes t w stan ie na 1 wydechu zarzucić le śnikom, że s ą rzekomo de skoro ob a dni, ale państwo, że s ą korporacj e zainteresowane włącznie z zyskiem z pozyskan iem drewn a w drug im rozdan iu zarzucać na m, że utrzymujem y deficytowe nadleśnictwa przecie ż nie ma żadnego nie m a w ty m żadnej logiki ju ż t łumaczę, dlaczego tak si ę dz ieje las y państwowe o d pocz ątku zostały powo łane w 15002004 . rok u kierują się zasad ą sam ma ju ż same finansowa ć pokrywać koszty ze swo ich przychodów przed e wszystkim z e sprzeda ży drewn a, bo to g łówne źródło przychodów t o, że istniej ą def icytowe nadleśnictwa takie, kt óre są przejściowo def icytowe alb o trwal e niektóre n ie jest b łędem w sztuce nie jes t niczym nadzwyczajny m jes t jakby koszte m całego system u jest elementem wkalkulowan e w ten syste m o d samego początku dlateg o, dlaczego dlatego, że mamy obecn ie mamy 430 nadleśnictw w ca łym kraj u, który bardzo si ę r óżnią ty m tym i lasami którymi gospodaruj ą tak różni r óżni tere n warunki kl imatyczne sk ład gatunkow y lasów przed e wszystk im za ś różni je n p . liczba for m ochron y przyrody, które s ą na ich terenie akurat nadle śnictwa n p . b ieszczadzki mają bardz o dużo for m ochrony przyrody dotycz y to i to s ą rezerwat y u żytki ekolog iczne i stref y ochron y gatunkowej byłoby t o naprawdę du ża różnorodność biologiczn ą siłą rzeczy ich mo żliwości pozyskania drewn a, czyli przy pozysk iwaniu przychod ów są znaczn ie mn iejsze, ale koszt y, które ponoszą bardzo podobn e do innych nadle śnictw, bo przecie ż wydatk i poczynaj ąc od ochron y las u o d hodowli las u, który inwestycj ę w infrastruktur ę turystyczną edukację le śną i t d . i t d. to wszystk o są koszt y większość teg o jes t czystym kosztem i zawsze będzie tu s ą na inwestycje, b o w, jak i spos ób nak łady n a np. na ochronę żubra mo żna mogło si ę kiedykolwiek s ą zwr ócić alb o na inwestycje w infrastruktur ę turystyczną oczywiście nie patrz y na to w ten sposób s ą cenne rzeczy dla przyrody dl a ludz i leczyłam pamiętać o tym, że to s ą koszty niezależnie cz y t e nadleśnictwa pozyskuj ą wi ęcej cz y mniej, bo maj ą takie im, bo inne mo żliwości wycinania drewna i jeg o sprzedawan ia uzyskiwania w te n sposób przychodów t o koszty i tak maj ą spore i to, że one s ą deficytowe jes t normaln ą częścią systemu teraz mamy na chwil ę tych 3 nadleśnictwach bieszczadzkich otul iny Bieszczadzkiego park u Narodowego Cisna Lutowiska Stuposiany cz y chce pan prze z t o powiedzieć, że sam o sama wyc inka drewn a tam n ie jes t nieop łacalna, a jedynie dodatkow e koszty, jakie las y pa ństwo tam ponoszą z e wzgl ędu na ochron ę przyrod y utrzymywan ie nie ma rezerwat ów cz y ścieżek edukacyjnyc h s ą tak wysokie, że to po prost u si ę n ie finansuje zgadza się pan i redakto r po prost u możliwości pozyskan ia drewna s ą ta m znaczn ie mn iejszy niż winnych nadleśnictwach t o jest jakb y normalne nie ma teg o wykorzysta ć było jasne drzw i mówi pa n o tym, że, gdyby las y państwowe n ie musia ły ta m utrzymywać rezerwat ów alb o ścieżek edukacyjnych t o wted y wycinka drz ew w Cisnej Lutowiska w Stuposianach by łaby op łacalna tak na pewn o oczywi ście to przychody byłyby znaczn ie większa, al e to przede wszystkim, ale n ie n ie pytam o to cz y by łyby przychody większe, bo to oczywiste t o wynika z matematyk i ja pytam o t o czy trzeba by ło wted y dop łacać do tych 3 nadleśnictw być może n ie czyni n ie wiemy teg o do pan i dyrektor to musielibyśmy przez w ielu pan prowadz i na s przekonać musielibyśmy t o wszystk o dokładnie policzyć panu, ale my ślę, że właśnie b ędziemy rozmawia ć, bo pan doktor mamy okre ślone koszt y natom iast mo żliwości przychod ów związane z pozyskiwaniem drewn a s ą mniejsze w tym sprawia rozum iem, ale skor o tego n ie rodzi jednak mocn o, że dlateg o, że tez a, która pojawiła się wczora j w anal izach, kt óra zresztą nie jes t tylko tez ą wczora j z programu jes t tak a, że wycinanie samo wyc inanie drewna tam si ę n ie op łaca, poniewa ż kosz t tej wyc inki jes t wyższy ni ż zyski z e sprzedaży drewn a n ie kosztem wycinki jes t wyższy choćby ze wzgl ędu na to odbywa si ę w warunkach trudniejszych górskich wi ęcej tam, al e płacimy, ale t o nie znaczy czy dop łacać do same j wycinamy t o jest najważniejsze nie znacz y, że dop łacamy do każdego metr a sześciennego pozyskaneg o tam także mówi pan, że trzeba, by to policzyć czy teraz już jes t pan pew ien n ie dop łacać do wyc inki drewna na pewn o gdybyśmy, gdy będą leczn ice mog ą pozyska ć więcej drewn a, ale n ie, bo n ie płaci stałą pand y pan dr Koska wyra źnie mówił o dop łacanie d o o wyr ównaniu niedobor ów w nadle śnictwach z fundusz u leśnego wyr ównanie niedobor ów, czyli uzupełnianie w wyn iku, której jes t ujemn e na ca łości mówimy o wyniku nie przychodac h kosztac h, al e ostateczny m wyniku te j ca łej dzia łalności nie wcal e n ie mówił o tym nie odwo łał si ę tego do tego, że sam o konkretn ie wycinanie drewno jest nieop łacalne pami ętajmy, że t o tu naprawd ę normaln e istnieje w latach państwo fundusz le śny w łaśnie podobne ka żde Nadleśnictwo przekazuj e na niego okre ślony odp is o d przychodów z e sprzeda ży drewna t o jest troch ę, jakb y wsp ólny bud żet lasów pa ństwowych po t o, b y nadleśnictwa, które s ą na plus ie mogły po to, byśmy mogl i z tyc h środków fundusz u le śnego wyrównywać straty tych na różnicach, kt óre są nam się, żeby wspomnieć o tym, ale pani redaktor bardzo 11 ważna sprawa t o jes t naprawd ę normalne inni n ie rozumiem, dlaczeg o niektórzy idą widzą w tym co ś dz iwnego pomy ślmy sobie naprawd ę chcieliby śmy, żeby w zarz ądzaniu lasami nadle śniczy w danym miejscu t o b ędzie Lutowiska Cis na 100 posiada jak iekolwiek inne Nadleśnictwo w kraju czy naprawdę chcielibyśmy rz ądu menad żerem na wz ór szefa prywatne j firmy kieruj ącym się co jes t naturaln e na rynku maksymalizacją zysku absolutn ie nie to n ie o to chodz i tu chodz i o t o, że z e wszystkiego tego co mówi też na naszej anten ie France kostka rozmow ę do s łuchania w arch iwum audycj i wynika ło jasno, że powod y ekolog iczne zniknęły jeśli chodz i o wycinkę drzew a s ą wyc inane wy łącznie dl a zysk u, a skoro ów zys k przesta ł by ć faktem to w tak im razie nie istnieje żaden powód, żeby drzewa wycina ć, al e prosiłabym teraz w mieście posłuchali drugiego fragment u w czas ie audycj i w łaśnie fundusz u leśnym tam też pojaw ia si ę bardz o c iekawy w ątek samoocen y las ów pa ństwowych te n fundusz le śny w tym co do zasad y mia ły przeznaczone na pomo c Nadleśnictwo, kt óre są czasow o nierentowne z powod u n p . teg o, że drzewostan pann ie m łodej jeszcz e wymag a piel ęgnacji ora z np. są sytuacje, kiedy są klęski żywiołowej oczyw iste, że wted y trzeb a pomóc takiemu orzecznictwu, al e t o s ą zjawiska przejściowe natom iast tuta j mam y do czynienia z tym, kt óry jes t trwa ły strukturaln y, a dz isiaj w łącznym odpraw a si ę, czyl i na terenie nadle śnictwa Stuposiany konferencja, na kt órej pani dyrektor reg ionalnej Dyrekcji lasów pa ństwowych skośnie zapowiedzia ła, że ten jeszcz e b ędzie cora z większy n ie odpowiedział, że te dop łaty b ędą dale j post ępowały tak mówił dr Antoni kostka we wczorajszych anal izach Radia TOK FM w sztuce ora z Krzysztof Trębski zast ępca rzecznika prasoweg o lasów państwowych co pan na t o na t e słowa pani redaktor jeszcz e ra z ka żde Nadleśnictwo ma, zarządzając to nie jest widzimisię le śników to wyn ika z ustawy o aktorskich obowi ązek mają godzi ć w ty m zarz ądzeniu lasem, kt óry im powierzony 3 funkcje udost ępniać go oczywi ście ludz iom w nie, analizuj ąc ruchu ta k jak w parkac h narodowych koca relację jes t dost ępne maj ą pozyskiwać drewn o jest 1 z bardz o wa żnych funkcj i pr iorytet, czyl i zachowanie trwałości las u las nie mo że znikać jak o tak i tak prowadz imy ta k po zysk i pozyskanie drewna lu b zachowa ć w d ługim okresie trwa łość tego las u i powi ększać zasob y krwi w s ądzie, bo wszystkie wskaźniki, ale zgodz i się pan wreszc ie nie wycinali n ie trzeb a było też na ka żdą nadle śniczy ma obowiązek to czyni ć tak niekt óre niektóre nadleśnictwa ze wzgl ędu na t o gdzie gospodaruj ą mają form ę ochrony przyrody, w jakich warunkach s ą rzeczywi ście do def icytowe po t o, otrzymuj ą dop łaty z funduszu le śnego, na które zrzucaj ą się wszystkie nale żne Polsce w co dzi ęki temu zostajemy n o bo cały czas n ie nie uzyskam te j najważniejszej formacji, b o jak sam spos ób funkcjonowan ia las ów państwowych jest dla mn ie jasn e natomiast ja nie rozumiem teg o tutaj pa n doktor kostk a pisze w swoje j analizie, że zdanych, kt óre uzyskał zreszt ą las ów pa ństwowych rzeczywisty kosz t pozyskania drewn a w tyc h 3 w b ieszczadzkich nadle śnictwach wynosi od 160 z ł do 215 z ł za met r sześcienny natom iast cen a drewn a na rynku wynos i o d 150 do 187 z ł za met r sześcienny w ten sposób pokazuj e pa n doktor, że po prostu t a ta wycinka sta ła się kosztown iejsza ni ż zysk z z n iej, a jednocze śnie wskazywał, że las y państwowe ju ż odrobi ły prac ę w lasac h w Bieszczadach od odzyskując, ty m bardz iej naturalny charakte r, wi ęc powod ów do wyc inki nie ma al e, al e prowadzenie gospodark i leśnej, kt órej częścią jes t zapewn ienie dost aw drewn a z obowi ązkiem nadle śnictwa tak tak ie są zadan ia, kt óre formu łuje ustawa o lasach tak ie są plan y urządzenia lasu, kt óre są dl a n iego obowi ązującym prawem pozysk iwanie drewna też jest ważną podpowiedź jes t wa żną dzia łalność, żeby to było jasne n ie da się na poziomie nie znaczy m ówi pan musi wycina ć, bo ustawa nakazuje nawet wted y, gdy jak o las y państwowe mus i do teg o dop łacać tak to tam są przep isy stosowane po p ierwsze jeste m przekonany c o do tych dop łat po drugie t o te ż jes t istotne, że przecie ż na 10 i też muszą zapewnić drewno po p ierwsze, m iejscowych mieszka ńcom tak że rodz imemu m iejscowemu reg ionalnemu przemysłowi czy my t o drewn o, kt óre niew ątpliwie potrzebne wszystkim będzie cora z bardziej potrzebn e, bo mamy zastępować n ie w iem plastyk i jednorazowe cho ćby strój w łaśnie rezygnujemy cz y my mam y w drewno ludz iom w Bieszczadach tamtejsz ą firmą bądź z innych części kraju, emituj ąc co 2, przewożąc ci ężkie ładunki niszczą drog i nie no tak to teraz mo żna, by by ło oczywiście przyr ównać to ile drewna drz ew wycina si ę w Bieszczadach, a ile jes t na miejscu używane rozum ie takich danych przy sobie n ie mamy co znacz y teg o ile drz ew z Bieszczadów wyjeżdża w innych celac h ja cały czas nie rozum iem teg o, dlaczego t o jes t rzeczywi ście dofinansowywane by ć może nale żałoby w takim raz ie wycinać wi ęcej drewna drz ew w stres ie w pozostałych cz ęściach Polski tam n p . c o las y hodowlan e, a t e bieszczadzkie zostawi ć w spokoju, ale tak się dok ładnie dz ieje mo żliwości pozyskania drewn a w in nadleśnictwa typow o spadł gospodarczych jest znacznie wi ększych las ów porodach mocno użytkowany, gdzie nie ma tyl u for m ochron y przyrod y s ą oczywiście wi ększy tam wi ęcej zdecydowan ie si ę pozyskuje nielicznych został ogran iczony i spokoj u i po prostu dba ć o to, żeby ta m te n las doskonale sob ie radził sam raze m z tym i dz ikimi zwierz ętami, które łożą po po lutowej pani leśnych w pani redakto r tak sob ie doskonal e radz i m imo gospodarki le śnej w pewnej mierze dzięki n iej dzięki dzia łalności le śników, poniewa ż lesistość tego reg ionu tylko o d la t trzydziestych wzros ła z 30 % do dz isiaj blisko 60 tak nie m a między nami spor u mam y mamy zasobno ść lasów, kt óre w ko ńcu lat osiemdziesi ątych wynosi ła ta m 190 m ³ drewn a hektary dz isiaj wynosi 307 średni wzros t średni wiek drzewostan ów las ów tamtejszych wzrost 60 w ty m okresie 6175 lat w przypadk u kredyt u poz iom to przekracz a znacznie 80 lat naprawd ę nawe t często pad a has ło drzewostan ów stuletn ich notaben e Stolat naprawd ę niewiele dl a dla większości gatunk ów drz ew nawe t nawe t zgodn ie z naszym i instrukcja je śli chodzi o tzw. skromność, k iedy pozyskujem y dojrza łe drzew a dl a większości gatunk ów tamtego reg ionu jod ła Buk t o pi ękności znaczn ie przekracza 100 lat, zwłaszcza w warunkach górskich w każdym raz ie powierzchnia takich drzewostan ów w tym reg ionie, kt óry m ówimy zwi ększyła si ę w ci ągu ostatnich 40 lat 59 niecałych tysi ęcy hektar ów do 108 i kiedy on e stanowiły 14 % wszystk ich tamtejszych lasów te drzewostan y ponad stuletn i 327 naprawdę to nie jes t tak, że w Karpatach dz ieje si ę jaki ś jakiś dramat na życzenie powiedział to nie jest zarzut t o w ogóle n ie ten zarzut to nie jes t tak, że łamy pras y naprawd ę uważam, że chodzi tylk o o t o, żeby naprawdę s ądzę, że system f inansowania lasów państwowych tak jak o n zosta ł kiedy ś pomyślane naprawdę zrob iono t o m ądrzej z głową wiedz ąc czy m grozi łoby zobowi ązanie każdego nadleśniczego do teg o, żeby za wszelką cenę si ę pracowa ć zetn ą wiadomo c o rob i m ówimy o zysku jak rozmawiam o tym, leśników z Bieszczadów powiedzia ł ta wycinka jest bez sens u, ale musimy t o robi ć, poniewa ż tak i mam y naka z z góry, wi ęc wyra źnie ta m na miejscu lepiej chyba sob ie zdaj ą spraw ę z teg o, że te drzewa to n ie pomin ąć wycinane w tyc h g órach most akura t trwaj ą w łaśnie dwudn iowa konferencja jest te ż sesja terenowa i im świat wnioski z n iej są tak że innej przecie ż m ówią t o mówią le śnicy a bo te n nośnik of icjalnie tego nigdy n ie powiedzia ł ko ńczymy zostawiamy pa ństwu naszym słuchaczom rozstrzygni ęcie tyc h kwest ii pa n Krzysztof Trębski zast ępca rzecznika prasoweg o Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe by ł państwa mo im go ściem bardzo dzi ękuję za spotkan ie z Czech i audycje przygotował mnie to strzeleck i Małgorzata Połczyńska realizowa ł Adam wczora j tera z cza s na informacje, a po nich kultur a osob ista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA