REKLAMA

"Jestem sprzątaczką. Lubię swoją pracę!"

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
specjalne wydanie wieczoru Radia TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska dzisiaj jeste śmy w Brukseli trw a Kongres kobiet jes t na m 1 z organ izatorek Kongresu kob iet w Brukseli Andżelika Kret dzień dobr y witam bardz o przyjemny rozmawiali śmy ju ż z k ilkoma organizatorkami uczestn iczkami Kongresu kob iet w tej cz ęści programu chcia łbym porozmawia ć z tą stron ą czy perspektyw ą na organizacj ę Kongresu kobiet, która w grunc ie rzeczy zdaje si ę, że mniej obecn a mn Rozwiń » iej popularn a w mediach, al e w rzeczywistości m y tak naprawd ę znaczn ie bardziej obecn e ma m namy śli skład powiedzia ł w Polonii brukselskiej Polaków w Brukseli ponad 100  000 z czego znaczn a znaczna większość t o osob y, kt óre przyje żdżają do prac y, kt óre przyjeżdżają n iekoniecznie pracowa ć w strukturac h un ijnych w kom isjach n iekoniecznie maj ą statu s urz ędniczy, ale przyje żdżają do tej pracy jak t o w ogóle nazwa ć tak ą pracę tam zreszt ą mo że trochę inaczej moment powiedzia ła rozwi ąże uciekamy z Polski przed przy ty m co na s tam spotkała alb o przed tym, czeg o mo żemy osiągnąć jes t tak ie okre ślenie, którym nazywaj ą wa s ekspertk i socjolożki prekar iusze prekar iuszy kij osob y, kt óre muszą pracowa ć, które n ie mają wybor u osob y, które musz ą pracować na pełnym etac ie lu b pełnym wym iarze godz in jak to brzm i to w oczy to b y się podoba cz y też identyfikuje w tym wszyscy prekar iusze szkołą znaczy często o d razu kategoryczn ie m ówienie n ie przed łużenie dlateg o, że to co by ło ta kiedy ś tak by ło jak przyjechała 21 lat temu tak by ło ja przyszłam, dlateg o że musia łam p ójść do prac y musia ł myśleć o domu o ty m, że chc e co ś w życiu osiągnąć i o tym, że Polska n ie daj e tego co mogła mie ć tak naprawd ę, a tera z po tyl u latac h ja w iem, że wszystk o mo żna wszystko mo żna wystarcz y si ę postarać wystarczy pójść do tej pracy i to cz y ja sprzątam cz y ja pracuje w unii czy sprzedaje w sklep ie czy ma swoją działalność n ie chodz i o to po prost u robię to co lubię coś kto ś powie przecież sprzątaczką n o c o z tym no jes t te ż samodzielna zarabia ć na siebie jesteś kobiet ą, kt óra wsp ółorganizuje Kongres kobiet mo żna można t o jes t wspaniały rzeczywiście uda ło si ę tym dr com socjolog ii profesorką aktywistk ą zaprosić siebie w łączyć si ę jako reprezentantkę tych wszystk ich kobiet, które dzisiaj widz ę, że na kongresie s ą dosy ć l icznie obecne to miejsce tylko spotkan ie eksperck ie tak pierwsze 2 kongresy tak uda ło się pierwsze 3 tak wygl ądały nie przy nich nie było ja w ogóle nie by ła na tyc h kongresach, chociaż n ie by ła, bo właśnie nie czu ła si ę częścią teg o się bardzo się podobało, że powstało coś tak iego wysz ła tak a inicjatywa, ale wiedziałam, że to n ie jest dla nas to nie jes t dl a po n ie by ło dl a kob iet, kt óre sprzątają, kt óre są wydawa łoby si ę tylko matkami, bo tak na s nazywan o tylko matka go można tylk o zwyk ła Polka, ale sta łyśmy si ę częścią teg o Kongresu, dlatego że dajemy te ż siebie i oczekujem y jak sob ie przypomnie ć swój p ierwszy kontak t z kongrese m, kiedy przyszła jeszcz e jak o uczestn iczka co sprawiło, że poczuła, że t y możesz wsp ółtworzyć te n ruch, że tw ój głos tuta j jes t ważny oczywiście i t o właśnie to n ie poczułam, cho ć na Kongres okaza ło się, że lat a, a na pora żki dosz łam napisa ła do mn ie nie chciałbym si ę na spotkan iu prywatn e prz y zobaczym y pos łuchasz mo że zechces z ja na łacie wcześniej prywat y znałam wcześniej prywatnie po prostu wiedziała, że jeste m wolontariuszką dzia ła na różnych płaszczyznach współorganizuje r óżnego typ u projekt y, ale on a te ż chcia ła utworzyć otworzyć te n Kongres właściwie dl a na s wszystk ich żeby, żeby przesta ł istnie ć podzia ły między kob ietami, żebyśmy wszystk ie stan ęły w 1 rzędzie i razem pokazało, że mo żemy stworzy ć coś pi ęknego i w łaśnie do 5 powstało ro k tem u powstało w ty m roku wcześniej t o był te ż wspania ły Kongres, ale n ie by ło tak iego pojednania między elitami n ie by ło tej wsp ółpracy ta tak to jest rzeczywiście co ś c o my w idzimy te ż, przechadzając si ę tutaj różnych sto iskach widzę, że jes t rzeczywi ście r óżnorodność społeczna, chociaż t o są trochę 2 światy te n ten eksper t zawsz e Wasiak tak zawsze no i teraz właśnie interesuje na s si ę głównie perspektyw a twoj a osoby, która jest sprz ątaczką osoby, kt óra jes t sekretark ą osob y, kt óra włącza się w ten ruc h i gdzie ś dba o t o, żeby wasz głos te j cz ęści Kongresu kobiet by ł s łyszalny, dlaczego ty si ę w t o angażujesz co jes t wa żne dla c iebie, żeby uczestn iczki Kongresu kob iet s łyszały o d c iebie czy o d osób, z kt órymi się identyfikuje co jes t wa żne, żeby s łyszeli s łuchacze Radia TOK FM, dlaczego t y jesteś róbmy to c o na podpow iada serce walczm y o swoj e prawa walczmy o swój g łos, a przed e wszystk im dajmy otrzyma co ś nie czekajmy aż kto ś do nas wyjdz ie otworz y drzwi powie no dobr a, cho ć nie t o tak n ie działa na nie trzeba się wyda ć, żeby m óc potem bra ć na świat rozbiór bardzo dużo bior ą du żo satysfakcji z teg o c o rowie i z teg o, że uda ło mi się zjednoczy ć tyl e kob iet, a Night an d szykuj e si ę z term inem fem inizm co ci ężko odpowiedzie ć na to pytanie, bo dl a ka żdej z nas fem inizm oznacza c o innego ja je śli chodz i o swoj e życie prywatn e mogę powiedzie ć, tyl e że jes t to wspaniałe takich zmian, że ma m prawo g łosu mam prawo wyboru ma m prawo m ówić co my ślę co chc e ta m a czego nie chc e i dl a mnie t o jes t feminizm t o, że n ie zgadza m się z dz iewczynami w różnych kwestiach to n ie znaczy, że si ę różni mn ie pan ie na tym poleg a każda po prost u to s łowo postrzeg a inaczej ja tuta j chc ę pokaza ć, że m y kob iety w idzimy właśnie r óżnica między nami, al e mimo wszystk o zjednocz ą si ę, dlatego że warto raze m tworzy ć lepszą Polskę jak to by ło r ównie lepszą przysz łość dl a kobiet n iekoniecznie w kontek ście Narodowy oczywiście n ie zawsz e polityka jes t na p ierwszym miejscu t u liczy ć si ę kob ieta otrzyma tak ie poczucie, że w śród uczestnik ów brukselsk iego Kongresu kob iet s ą rzeczywi ście różnorodne światy pogl ądy pol ityczne elektora t r óżnych partii osob y o nastaw ieniu zarówno konserwatywn y jak właśnie tak im l iberalnym czy progresywny m wręcz lewicowym czy jest tuta j tak a palet a światopoglądów polityk właśnie jest t o jes t wspania łe, bo t o nas łączy m imo teg o, że tak się różnimy mam y tak różne poglądy t o łączy nas w łaśnie to jedn o s łowo kobieta no a tera z opowiedzmy, choć jak o swoją histori ę cz y droga do teg o miejsca, jakim jeste ś w Brukseli już w iemy, że przyjecha ła ponad 20 lat temu czy m r óżniła się wtedy tamt a Bruksela o d dz isiejszej ju ż swojej Brukseli tuta j urodzi ła dz ieci tutaj wychowuje dz ieci ju ż jeste ś u s iebie, k iedy przyjechałaś czy m to miasto by ło dl a c iebie przystankiem by ło pocz ątkowo drogą, którą chcia łem jak najszybciej zacz ąć jak najszybciej sko ńczyć i wr ócić do Polski, bo wydawało mi się, że przyjechal i zarobić wr ócić ta k jak wi ększość z nas przecie ż o to, żeby zarobi ć, bo robić czego ś i wrócić, al e z rok u na rok jest te ż ro k 237 i pote m, a niekoniecznie ju ż tak teg o n ie postrzeg a, a może jedna k zostan ę mo że wezm ę kredyt mo że wiadomo skoro moj e dz ieci chodz ą tutaj do szkoły to jedna k nie wart o im teg o zabierać zaczyna ć od nowa, bo potem już n ie chodz i o ciebie nie chodz i o t o co t y t u przyjechałaś tylk o chodz i już rodz inne dz ieci i stabilizacji jak rodzić dz ieci chce, żeby były szcz ęśliwe tak jak o matk a jak o kob ieta, ale Krzysztof Szmyt szcz ęśliwa, bo t o na tym polega krzyż nie może tylk o dawa ć s iebie jako kob ieta, kt óra tuta j pracuje od wielu la t, kt óra już tuta j czuję dobrze swoj ą przestrze ń spo łeczną przestrze ń prac y przestrzeń relacji c o jes t tutaj dl a ciebie najwi ększym wyzwan iem jak dl a matki, która jest Polką, al e dzieci ju ż są dw u kulturow e dwuj ęzyczna ojciec dzieci też jes t Polakiem co dl a ciebie najtrudn iejsze w takim życiu codziennym tutaj w Brukseli t o s ą kwest ie związane z wychowywan iem dzieci cz y raczej cały cza s wyzwania ekonom iczne zwi ązane z zarab ianiem pieni ędzy na tutejsz y dosyć drogi życia tak właśnie to jest to c o powiedziałem dosy ć drogi życia życie się straszn ie zmieni ło poznany m w łaśnie finansowe, gdyż by ło du żo pro ściej tan iej szybciej i łatwiej kiedyś jeszcz e w Brukseli tak ma jeszcze jakieś usta n o Góra 5 lat tem u, al e w tym momencie n ie mam y tak iego problemu je śli chodzi o świat szkoły nie, bo skor o zostaje tutaj alb o mas z starsze obywatelstw o jak akurat jeszcze n iema właściwie sama nawet nie wie, dlaczeg o nie posz ła w ty m kierunku może trzymam y jeszcze właśnie t o s łowo Polska, al e bardziej mam y problem z wykonaniem teg o, że potraf i im, że m y nie kradn ie my n ie oszukujemy potrafi ł pracowa ć uczciwie t o jest dale j proble m, kiedy patrzym y na społeczność brukselsk iej Polonii bardz o łatwo zauważyć t o sam o rozwarstw ienie społeczne, kt óre w Brukseli generaln ie biorąc dosy ć ra żące, kiedy przypomn imy sob ie z kole i histori ę dobroczynno ści Filantropii w Polsce bardz o d ługo było tak jeszcz e do dziewiętnastego wieku na dobroczynno ść na filantrop je śli chodzi o ruchy kobiece mog ą sob ie pozwoli ć kob iety, które miały n ie tylk o środki finansowe mia ły te ż czas t o by ły kobiety, które prowadzi ły innej strony dziś salony kulturaln e z drugiej strony prowadzi ły zbi órki r óżnego rodzaju akcj e charytatywne i mamy pi ękną tradycję właśnie te j kob iecej dobroczynności ta kobieca dobroczynno ść bardz o często by ła sk ierowana w łaśnie na potrzeb y osób gorsze j sytuacj i cz ęsto też kob iet w gorsze j sytuacji, kt óre trafiały na ul ice, które by ły zmuszon e do prostytucj i, kt óre potrzebowa ły, kt óre potrzebowa ły op ieki zdrowotnej no i tera z w Brukseli te ż mam y tak ą warstwę społeczną kobiet, kt óre mog ą sob ie pozwoli ć maj ąc uprzywilejowan ą sytuacj ę będąc świadoma tej sytuacj i, że mog ą si ę dzielić swo im czase m energi ą wiedz ą mogą inwestowa ć sw ój czas pieni ądze w dzia łalność charytatywną, al e s ą też kob iety, kt óre s ą bardz o zapracowane, kt óre w grunc ie rzeczy potrzebuj ą pomocy bardziej wydawa łoby się niż mają jakie ś zasob y, żeby się n imi dzieli ć tera z pytan ie do kob iet które, które są w podobnej sytuacj i do c iebie z jakiego powodu on e się anga żują Kongres kobiet na ile trudn o lub łatwo j e osob y, kt óra pracuje jak o sprz ątaczka w Brukseli zidentyfikowa ć si ę z hasłami kob iet, u kt órych pracuj ą bardzo cz ęsto, bo t o jest ta sytuacja, że te kobiety wz ór w r óżnych sytuacjac h społeczno-ekonomicznego Brukseli spotykają się w domac h tyc h zamo żniejszych, ale n iekoniecznie w roli gościa tylk o bardzo cz ęsto Polki mniej zamo żne s ą zatrudn iane przez Polki w lepszej sytuacj i właściciel Wedla bardzo się myli ć z notar iuszem ni ż cz ęsto właśnie t o jest was z punkt widzenia czy analizę taką si ę z żadną grupą, a mo że w łaśnie s łychać identyfikuje Łach dzi ś sam a sobie, chocia ż właśnie nad palono chodzi o t o, że jeste śmy źle postrzegane wydaje na m się tak większość ludzi wi ększości ludz i tak wydaj e, a ja przyszłam sprz ątaczka on a sprząta n o w iadomo sprząta, więc co pa n nie ma tego c o ja ma m tu ma mn iejsze i tu mam prze z du że ma często sprz ątaczki maj ą du żo więcej niż osob y, kt óre sprzątają m y mamy samochod y mamy dom y mam y lokator ów mam y kredyty je ździmy na wspania łe wakacj e no dobrz e dobrze, gdzie jest r óżnica czy czy jest jaki ś problem jes t wysokie napięcie myślę, że po prostu n ie mo żemy si ę rozwinąć n ie chcemy i t o na s blokuj e, bo sprzątacze, kt órzy powiedział łatwo nie t o też n ie jes t łatwa sprawa i t o trzeba umie ć chcie ć si ę stara ć, bo przyjdzie posprzątam i wyjd ą na drugie mog ą n ie pracowa ć tak trzeba nie tylk o da ć r ęce do tej prac y trzeb a dać serce pos łów z lud źmi rozmawia ć, bo Tyszowiec jest czyimś dome m do niego baszty w pewnym sensie staj e się częścią te j rodziny jak się staj e się cz ęścią tej rodziny to, że jest z n imi, tak wi ęc większości kobiet ju ż nie szuka czegoś innego, bo dobrze na mn ie tak jak jest po c o już do szkoły, bo chc e się rozwijać t o jes t w łaśnie błędne koło, z którego ci ężko na m wyj ść, al e jak na sprz ątaczkę zarobki s ą naprawdę n ie s ą z łe jeśli mam y m ęża, który pracuj e, a je śli jeszcze ma swoj ą działalność tak jak m ój mąż t o potraf imy sobie dać rad ę w życiu potraf imy od łożyć, chociaż troszk ę wyjecha ć na wakacje zadba ć o przysz łość swo ich dzieci dlatego chyba trzymamy si ę też tego zawodu, bo oprócz teg o, że sprz ątamy po godzinach n p . wi ększość z nas ko ńczy różnie szesnasty także odebra ć dzieci z e szkoły za ś do domu ugotowa ć obiad, al e też pomyśleć sobie właśnie wted y zaj ąć swoją dzia łalnością alb o weeken d, bo s ą fryzjerki kosmetyczk i tak 1 z warsztatów w trakc ie Kongresu kob iet dotycz y praw prac y w Brukseli rozum iem, że t o jest dla w ielu kobiet tema t ważny c o tuta j jest największym wyzwaniem c o tutaj jes t najwi ększą potrzebą największym probleme m dl a kob iet pracuj ących w Brukseli, a prawd ę m ówiąc nasz e prawa są n ie um iemy z n ich korzystać o to jest chyba prawid łowa cz y potrzebn a świadomość znajomo ść swoich praw n ie mo żemy ich nie mam y, bo właśnie my mamy tylko, że m y n ie znamy nawe t, jakby śmy spytała czy nie potraf i odpowiedzie ć na pytanie, jak ie mam prawo, dlatego że się ty m nie interesuje momentu, dopóki nie dojdz ie do jakiej traged ii tak zazwyczaj albo n ie b ędę potrzebowa ła pomoc y więc, ty m bardz iej te n warszta t opierał si ę w łaśnie na wyt łumaczeniu i pokazan ie, że nie jesteście t u sam e przyjście m y wa m pomo żemy u świadomimy i otworzymy ocz y, że mac ie swoj e prawa mac ie prawo powiedzie ć n ie macie prowadzi ć tego nie chce tego nie robi b ądź tak to mi odpow iada an i po prost u ślepo, k iedy rozmawiasz z e swym i koleżankami kosmetyczk a manikiurzystka fryzjerk a ami krawcow e nie sprz ątać Kamil, dlaczeg o on e tuta j są cz y na ile mają podobn e motywacj e do twojej w jak i sposób przeb iega ich proces oswajan ia Brukseli my ślę, że to jes t tak samo ciężkie we ź, b o na początku wi ększość z tyc h pa ń zaczyn a właśnie tylko łącznie od sprz ątania tak potem stwierdzi ł, a możemy coś jeszcze wi ęcej, a mo że tutaj jaki ś sw ój interes może kosmetyczka, a mo że zacznę w łaśnie tworzy ć własne rękodzieła ta k jak dz isiaj mam y pani ą, kt óra sam a tworz y torb y po prostu t o jest wspania łego on a ręcznie to wszystko się zrozumieć t o s ą godziny prac y opr ócz tego sprz ątać żona znajduj e na to czas ja n ie wiem, al e jeśli pasjonuje się na syt e z teg o nie wyobraża życie od pół roku ma zarejestrowan ą dzia łalność m ówi osi ągnęło to ja mówię no dawaj chodź musisz by ć, bo to jes t twoj e m iejsce to jeste śmy my pokazujem y, że n ie działamy tylk o na 1 płaszczyźnie, że my t o wszystk o, a jeśli chodz i o to c o si ę zm ienia poczuc iu polsko ści tożsamości czy t o jes t proces żegnania si ę z polskością w trakcie lat tuta j w Brukseli kolejnych upływających cz y t o jes t racze j proces, który odczuwas z jak o rozszerzan ie tożsamości n o bo jednak te 20 lat ju ż minęło tera z przyje żdża do Polski t o troch ę jak gości już n ie uf a poprzez duże UFO ja po prost u si ę czuje nie dlateg o cieszy obca nie, bo t o jest m iejsce, gdz ie si ę urodziła to jes t kra j, w kt órym naprawd ę chcia łam przebywać ta m mo że by m chciała perspektyw y nie pozwalaj ą i kosztuj e s ąd pod jakimi warunkam i, by wróciła c o musia łoby si ę zmienić n ie będzie, b o w Polsce nie ma takich warunków an i w Polsce an i tu po prostu t o mn ie 30 do Będzina to jest dobrze ma wspania łych przyjaci ół wspaniałe kole żanki, z którymi n ieraz pracuj e wszystk ich projektac h i tu się spe łnią si ę spe łnią wszystk ich płaszczyznach t u mogę sobie, do których zadzwoni ć nawe t dwunaste j w nocy popłakać mogę powiedzie ć Pomóż mi przyjdz ie coś zrobić z cen ą będzie dzia łać w ciemno on e idą on e id ą na żywioł już on e czasami n ie wiedzą c o robi ć, ale przychodz ą, bo wiedz ą, że warto i że trzeb a, że nie mo żemy siedzieć tylk o w tych 4 ścianach narzekać, że my n ie damy radę, że za ma ło zarabiamy, że nas n ie sta ć na to n ie sta ć na tamt o n ie on e pokazują, że w życiu s ą wa żniejsze rzeczy niż tylk o narzekanie, że jak się chce t o si ę mo że to tuta j dochodz imy do kolejnej tajemn iczej n ieco kwest ii cz ęsto jako 8 omawianej i przy okazj i prywatnych spotka ń towarzysk ich czasami r óżnych programac h publ icystycznych kt o, dlaczeg o masow o wyjeżdża z Polski decyduje si ę na zmian ę kraju zmianę zmian ę życia zmiany jako ści tego życia te j swoje j codzienności n ie tak ie obiegowe stwierdzenie c iekawa jeste m jakby si ę skomentowała, że ci Polacy, kt órzy s ą na emigracji to z 1 strony s ą c i, kt órzy n ie poradz ili sobie w Polsce i w grunc ie rzeczy życie w Polsce przerosło, a z drugiej strony to są c i, kt órzy są bardz o odważni c i, którzy doskonale sob ie radzą n ie tylk o w Polsce, al e właściwie wszędzie mogą czu ć się dobrze zorganizowa ć sobie do m poczuc ie byc ia u siebie i że to jes t tak a grup a, kt óra właściwie n ie potrzebuj e specjalneg o zakorzenienia czek i specjalnyc h warunk ów może sob ie poradzi ć wszędzie najwi ększym uproszczeniu mówi si ę na em igracji udają si ę ci najs łabsi i najsilniejsi 2 grupy t o jes t swoje perspektywy, jakkolw iek prawdziwe cz y też po prost u jakiś stereoty p upraszczające rzeczywistość cz y to n ie są 2 grupy to jest 1 grupa IT obraca si ę podpalaj ą tak zaczynam y przyje żdżamy słabi przyje żdżamy n iepewni przyje żdżamy zagub ieni i nie świadomi ta k, a potem jac y si ę stajem y pewn i s ilni bogac i do świadczenia chcem y dalej t o jest t o jest tylk o w łącznie 1 grupa jest podz ielona na etap ie w życiu wygląda je śli chodz i o te n nurt fem inizmu powiedziałabym intelektualnego akademickiego t o ten nurt, kt órego Kongres kob iet wypływa, z kt órego Kongres kobiet powsta ł gdzie ś wy łonił si ę, kt óre z postulat ów n ie odpowiadaj ą ci wydaj ą si ę n ietrafione, które z hase ł w gruncie rzeczy n iespecjalnie by ć pomaga ły, które z postulatów n ie s ą do siebie dl a ciebie, a dzi ś na t o pytan ie odpow ie właśnie to jest to, czego n igdy n ie Robbie nie odpowiada ł na teg o typu pytania, poniewa ż jeste śmy tak różne i tak łatwo jes t kogo ś zranić mówiąc co ś co mi si ę podoba, a c o n ie nie szanujm y si ę szanujem y zdan ie innych n ie zawsze musimy j e wyrażać zostaw iamy ten tema t w takim razie spr óbujemy podej ść do tej kwest ii inaczej w wielu inicjatywach w w ielu środowiskach podejmowane s ą pr óby zjednoczen ia się wbrew jakimś społecznym podzia łom w imię jakich wsp ólnej idei taką wsp ólną ideą może by ć np. ochron a środowiska, al e z jakich ś powod ów ochron a środowiska staj e si ę temate m lewe j stron y scen y politycznej staj e si ę temate m światopoglądowym obo k niego zara z jes t kwest ia ochron y praw zwierz ąt kwestie ochron y praw kob iet kwestie pro socjalne i rob i się ca ło z teg o pakiet organ izatorzy r óżnego rodzaju przedsięwzięć zastanaw ia się jak t o zrobi ć, żeby połączyć wbr ew właśnie światopoglądowym r óżnicą na innych polac h osob y, kt óre mog łyby w ramac h pewnego za interesowania dany m tematem zacząć działać raze m, więc moj e pytan ie spr óbuje tak sformu łować co tak iego w kongres ie kobiet sprawiło, że powsta ł te n wsp ólny grun t do dzia łalności os ób kob iet r óżnych potrzebac h różnych sytuacjac h i być mo że nawe t cz ęściowo r óżnych postulatac h, jak ie warunk i potrzebn e są do teg o, żeby kto ś, kto nas s łucha, a n p . dzia ła w innej dziedzinie chcia ły po łączyć siły, jak ie warunk i s ą potrzebn e do w łaśnie takiego zjednoczenia w łaśnie c o powiedziałem przed e wszystkim trzeb a wys łuchać drugiej osoby, a prawdę mówiąc to jes t ci ężki temat tylk o, że ja widzę to w ten spos ób, że trzeb a pozwoli ć komuś m ówić trzeb a pozwolić komu ś działać nawet je śli dajm y na t o spotkaj ą si ę 2 różne frakcj e cz y osob y inaczej my ślącą innych pogl ądach t o dlaczego nie mo żemy raz zwycięstwo n o wydawa łoby si ę tak oczyw ista jednak w Polsce Korzym okazuje się, że n ie można t o jest oczywiste tylko, że ka żdy woli si ę k łócić każdy woli zabiegać o swoj e, dlaczeg o ciągle walczy ć i ci ągle stara ć się pokazać, że ja mogę, a cz y n ie nieprawda ani n ie może an i nie mo żesz, a dlaczego, bo wszysc y próbujemy sposobem osi ągnąć co ś co w łaściwie jes t łatwym celem tylk o trzeb a usiąść jedn o pow inno wysłuchać drug iego, a n ie każdy uważa, że jes t lepszy jedno drugi t o nie n ie t ędy droga n ie tak zdobyw a się szczyt y szczyty zdobywa ć cz y pokor ą i tylk o wyłącznie w ten spos ób ten Kongres jest dla wszystk ich kobiet dl a wszystk ich ludzi, bo my si ę słucha nie mus imy z tyc h samyc h poglądów n ie mus imy mówić ty m samy m j ęzykiem, ale chcem y i pr óbuje, a je śli s łuchają na s tera z osob y, które n ie identyfikują si ę z kongresem kobiet, bo uważają, że on n ie jest dla n ich mo że nawet m ieszkania w Brukseli już s ą ta k, a ja mam k ilkoro dzieci t o na pewn o nie dla mn ie m iejsce, bo feministki n ie lubi ą matek tak te ż 1 z mit ów absolutnie n ieprawdziwe nawe t bior ąc pod uwag ę tema t dzisiejszych spotkań widzimy że, gdzie mo żna kącik dla dzieci na w łasny kącik dl a dz ieci też pane l dotycz ący praw macierzy ńskich albo kto ś może sobie my śleć n ie ja t o jeste m osob ą wierz ącą fem inizm wyklucz a osoby dla Daniela n o w łaśnie co mo żemy powiedzie ć takim osobo m, które by ć może tak jak k ilka lat tem u, b y jeszcz e pomy ślę, że to n ie jest dla s iebie m iejsce tak naprawd ę tytu ł jesteś ty wiesz, że si ę czujes z dobrze, dlatego że miejsce tylko go ście, al e w łaśnie już wsp ół gospodyn ie w jak i spos ób mo żna włączyć jeszcz e was z ruch więcej osób tych, kt óre mogą czu ć, że nie s ą m ile widziane oczywiście ka żdy ma praw o tak myśleć, ale to jes t tak sam o chyb a jak wi ększość z nas, dopóki nie przecie ż nie zobaczysz łatwo jes t ocenia ć ta k ja zachęcam przede wszystkim n ie do Poznania nas tylko w łącznie na stronie, bo t o s ą s łowa oczywiście t o są słowa opart a na faktach, al e inaczej jes t coś zobaczy ć poczu ć, jakb y dotknąć zobaczy ć jak dzia łamy ja k jak współgra raze m jak si ę k łócimy cz ęsto, bo też n ie zawsz e s łodko tak, al e mamy 1 cel w łaśnie jeśli masz dz ieci jak najbardziej dla ciebie też się znajdz ie miejsce, dlatego że skończy dla dz ieci przecie ż co zrobić z dzieckiem prze z cały dzie ń mam zap łacić za opiekunk ę to chyba wolę wydać pieni ądze na s ilnego VAT, ale skor o mogę zostawi ć swoje dz iecko pod naprawd ę dobrą opieką t o dlaczego mnie 6 przebyć ca ły dzie ń mogą chwil ę, a mo że akurat w tej chwili tyc h dz ieci tuta j jest troch ę Kongres kob iet zdecydowan ie wydarzeniem rodzinnym s ą te ż ojcowie, ale te ż w tematac h poszczególnych paneli, al e jak si ę sytuacj a mate k tak, b o ta k jak powiedzia łem feministki dobrze fajn ie oka s ą z na s niekt óre naprawd ę utożsamiają si ę z ty m s łowa s ą takie, które mniej s ą tak ie ja k ja, które no są pomi ędzy tak n igdy w grunc ie rzeczy n ie okre ślają si ę, ale znajdz ie si ę miejsce dl a każdego to n ie jest tak ja k z parti ą polityczn ą, że dzielimy si ę nie t o jes t otwart a partia będzie w te n sposób, w kt órej ka żda z nas m a prawo g łosu i pow iedzenia teg o c o myśli, bo chyba t o jest najważniejsze, b y mógł wyrazi ć swoje pogl ądy, a jednocześnie raze m dzia łać te dz isiaj jes t taki dzie ń w łaściwie świętowania tego po łączenia wszystkich środowisk kobiecych akura t w Brukseli, ale generaln ie bior ąc Kongres kob iet dzia ła także chodz i o po łączenie różnych środowisk kob iecych gdz iekolwiek Kongres kobiet si ę pojaw ia porozmawiajmy o tak im zwykłym dn iu tak iej codzienno ści jak wygl ąda tw ój zwyk ły typow y zwyczajn y dzie ń w Brukseli ile czasu pracujes z, której zaczyna si ę dzie ń wstaj e ran o rano dla mnie kurator ma rano potężna 106 szósta, dlatego że jest jeszcz e z mężem porozmawiać, zan im wyjdz ie do prac y sami delikatnie czasam i ostrz y tak zale ży jak te ż zaczyna jak o dzie ń, jaki tema t ta k tak ta k, a wstaje przygotowuje, mimo że mam dz ieci doros ły to jedna k zawsz e coś n ie m iano trzynastoletniej jeszcz e nielojalnych daj e s łuchaj przeważnie udaj e mi się rano zrobi ć ob iad u tak, dlatego że potem pope łnił ma m czas u, więc przyznaje si ę, że ub ierano kupicie jakąś łatwą zup ę co ś Polskę belg ijskiego, czyl i zup a przec ierana belg ijska, a i np. już odbiory karta tak na drug ie dan ie opow iada m ężczyzna mus i przyj ść zje ść porz ądny obiad, a co jest porz ądny ob iad kotle t mia ła na ty m albo zawiózł syna do szko ły sam a jadę do prac y, tak wi ęc pracuj e również sprz ątam pracuję w biurze jak o sekretarka dzieli si ę ko ńczy szesnasta siedemnasta czasam i nam si ę syna odebra ć czasami po prostu spotykamy się w dom u córka uczy si ę na Uniwersytecie, więc już przychodz i sam a tak no i co, a t o niewiele wspólnego z feminizmem m u drog ę, bo przychodz ę pior ę sprzątam gotuj ę jak przysta ło na grzeszn ą żonę oczywiście mi łe dla męża, bo te ż trzeba kochać swojego męża jes t dobr y chętnych poza ty m sobot a s iadamy rozmawiamy dz ieci idą spa ć, a ja właśnie wtedy włączam te n swój drug i w iek, czyl i najlepiej telefon, ale nie w ieczorne tak i cała reszta jes t przez 23 godziny pote m grzecznie t o gdzieś c ichaczem wchodz ą do męża si ę przytula m tak udajesz, że czasam i udaje, że pa n już od dawn a, a ja się podoba mężowi swoją dzia łalność na t o jest tema t u wiesz n o i dzia łalność fem inistyczna i ogólnie wolontariat, dlatego że dzia ła na różnych płaszczyznach, bo je śli jeszcz e poza miasto by łam przez 3 lata wsp ółorganizatorką w ielkiej ork iestry Świątecznej pomoc y Brukseli pomaga m prz y zbi órce n iejednych zbi órkach charytatywnych n a rzecz choryc h dzieci wsp ółorganizuje r óżnego typ u projekt y polonijne udziela łam si ę swojeg o czasu w szkol e polskiej r ównież, więc wsz ędzie chyb a tak, ale bardzo lubi ę to co sobie, a najlepsz y w tym wszystkim jest t o, że po prostu kto ś kog o potem zobaczyć na ulicy czase m nawe t nie pamiętasz co ś mówić dobran ia tylk o AAA atakac h dzień dobry dzień dobr y nawet n ie w iesz, ale wiesz, że ktoś poznał ktoś pamięta jak t o się zdziwił śmiech no to jest wyj ątkowe i rozumiem, że n ie jes t tuta j kluczow e istotne cz y r ównie pasjonuje się ta m twój m ąż jes t twoja przestrzeń twoj a dzia łka czy akceptuj e czy pasjonuje się podoba i wspiera lu b n ie wsp iera może nie to, że musz ę n ie podob a szanuj e moj e zainteresowania moj e pasje nie wchodz i w żadnym wypadk u, jakb y na ten na ty m TOK myślenia na te n tor nie on si ę trzym a z daleka al e jakb y te ż nie stara si ę mnie od tego odciągnąć, bo wie, że osiągną żonę od czego ś co kocha c o spraw ia przyjemność straci ł żonę straci ły po prost u osob y, kt óra w, którą stworzy ł tak wspomnia ł o ty m, że twój dzień to nie jes t modelowy dzie ń fem inistki myślę, że t o jest kolejn y m it fem inizm postuluje tylko t o, żeby kobieta żyła zgodnie z e swoim wyborem, żeby mia ła wyb ór, żeby decydowa ła o sobie znać decyduj e si ę na kotlet y ziemniaki i na t o wszystk o, o czym powiedzia ła to jes t t o zdecydowanie fem inistyczna droga jeśli jes t t o je j wyb ór jeśli jest zadowolon a je śli jes t podm iotem w tej sytuacji ani bezwoln y przedm iotem pytan ie cz y rozmawiasz z e swo imi dziećmi jedn o ju ż dorosłe wspomniał o ty m, c órka studiuje ju ż na Uniwersytecie twój syn jes t jeszcz e nastolatkiem czy t o s ą temat y fem inizm partnerstw o spe łnienie zawodow e spełnienie aktyw izm zaanga żowanie spo łeczne, które poruszasz z dziećmi jako tematy dl a c iebie wa żne wychowawcz y tożsamościowe wa żne we wchodzen iu w dorosłość znacz y tak moj e dz ieci s ą wychowane w ten sposób s ą nauczone w łaściwie teg o, że nale ży mówić swoj e zdan ie nale ży wypowiadać nie mo żna milcze ć żadnej kwest ii nawet nie chodzi tylko rodz ina, ale og ólnie każdy m a prawo głosu czy jes t du ży mały średni wielki niewa żne nie ma znaczenia jes t też kobiet ą mężczyzną jeśli n ie słuchasz to n ie jes t człowiekiem tylk o po prostu staj e si ę zwierz ęciem, bo n ie interesuje czy n ic wi ęcej poz a sobą samy m tak musimy przede wszystk im umieć s łuchać i pozwalać rozwija ć si ę ludz iom dzieciom cz y n p . ta k jak w tym wypadku mo że pozwala m i ja pozwala m mię o n czasami nawe t toleruje t o moj e wybryki potraf i przyj ść rozpłakać się powiedzieć coś n ie wysz ło tak ani myślą, dlatego że niesie si ę n ie starała, al e po prostu n o co ś gdzie ś n ie zadzia łało i pow ie co ś c o muszę spokojn ie przestrzeń burcz y wszyscy się użalać na d sob ą, bo taka jest też potraf i i ść dalej dlatego m y wszysc y powinni śmy zrozumie ć 1 rzecz przestańmy narzeka ć przestanie m ówić czegoś n ie mo żna przestańmy si ę uczci ć dzieli ć bo, żebyśmy si ę zjednoczyli to t e kwest ie kl imatyczne i kwest ie fem inizmu aborcji w iesz ja jeste m pol ityczna, wi ęc nawe t przystane k wymieniać niewa żne, al e wszystk ie kompletnie kwesti ę uda łoby si ę rozwi ązać zawsze b ędą możliwe no dobrz e, ale jeśli się postaram y to można trochę, chocia ż m inister jak w idzisz siebie za 5 lat za 10 lat, gdzie będzie czy m si ę będzie zajmować co będzie dl a c iebie wa żna ja zawsze patr z staram się biegać bardzo du żą przyszłość n ie żyje dn iem mąż o światy ma męża zas ługa, bo nauczył mn ie, że nie d a się żyć z dnia na dzie ń tak w łaśnie, a nawe t kwestiach klimatycznych poruszam y te n temat to jes t w łaśnie tak tak samo, że n ie mo żna myśleć tylko w dn iu dzisiejszym, wi ęc ja stara m się pracować mo że również staram y si ę coś odłożyć chcia ła za 10 lat za 15, żeby możliwe, że za r ękę dalej, żebyśmy poszl i do park u usiedli na ławce wyp ili herbatkę i wiedzieli, że żyję, że warto by ło, że żaden wysiłek cały był przecież Warta na m, że to co, a ten park i to ławka to ludz ie będą w jak im kraj u albo jeszcze wierzy, b y chcia ł, żeby by ły tu w Polsce, dlateg o że t ęsknię za polską, al e tu się czuj e jak w domu, bo tu si ę urodzi ły dz ieci tuta j pozna łam m ęża i choć w iele os ób na pewno tera z między powie co ś pod nosem tak to jes t m ój dom to jes t mój pierwszy dom, a Polska jest drug im dała jes t te ż gotowana by ć mo że Belga zięcia by ć mo że innej narodowości synow ą te ż innej narodowo ści wnuki multikulturowe, a i to jes t pytanie, którego działa n iestety n ie lubi ę znacz y EHF jak t o powiedzieć, że dobrze wybrn ąć ta k i tak nie wi ększość z nas pow ie tak chorob a jasn a czarne n o dobra nie dojdz ie w żadnym wypadku, gdzie Maroka Murzyn Boże kochany Turek je z cieczą w żadnym wypadku też tak m ówiłam te ż tak myślałem dale j w pewnym sens ie tak my ślę, al e jeśli mia łabym powiedzie ć dobr a kochanie córeczko moja fajn ie, że mas z Polaka on c iebie nieważna, ale t o jes t Polak, bo z, a jeśli znalaz łaby obcokrajowc a i o n j ą kochał szanowa ł dba m o ni ą w ierzymy, że stanowione ty m fakte m tak że ciężkość po łączyć np. Polkę z Maroka Anny albo stołkiem to s ą ca łkiem odmienne kultur y, al e m ówiąc ogólnie dl a mn ie ważne, że moje dz ieci by ły szcz ęśliwe czasem wi ększy nas tak pow ie, bo jak mas z ma łe dzieci już n ie jak n ie Polak Polka łączymy i n ie mieszamy tak nie mamy krwi brońcie, ponieważ n ie m ieszamy kr ew n ieprawda szczęście dzieci, dlaczeg o najważniejsza, wi ęc potrafi sob ie tam 4 ścianach powiedzie ć dobr a przew ód jako ś, ale skoro jes t szczęśliwa zacz ęły si ę n iczym kogo chcia łaby widzieć za ro k na brukselsk im kongres ie kob iet b ędzie pewn ie znow u współorganizowała kolejn ą edycj ę b ędzie aktywn a, a pewnie też chciałaby, żeby by ło jeszcz e więcej uczestn iczek jeszcz e wi ększa szeroka reprezentacj a r óżnych światopoglądów post aw sytuacj i kogo zapraszasz na t ę edycję za rok te ż c o zaprasza wszystkich kob iet czy tak jak dzia ła na Kongres kobiet zaprosz ą kobiety, które chciałyby poznać s iebie, bo wydaj e nam się, że znamy s iebie, a t o n ieprawda, dlaczeg o Ania, bo kryje si ę d łużył nieznanego w naszy m wn ętrzu tak je śli widzimy jak opowiedzieć t o dz iwnie zabrzmia ło po prost u przychodźcie poznawaj c ie ja wa s zapraszam, dlateg o że że wart o, że wart o tworzyć wart o poznawa ć ludz i warto pr óbować c o tobie da ło to zaufanie tem u środowisku wej ście w si łę siłę si łę pewno ść s iebie ich wad w życiu najwa żniejsze tak, żeby była pewna teg o c o rob isz usatysfakcjonowana i tyle no to jes t wa żniejsze drodzy pa ństwo dzisiaj nagrywam y w trakc ie Kongresu kob iet w Brukseli w te j cz ęści programu naszym go ściem by ła Andżelika Kret wsp ółorganizatorka Kongresu dzi ękuję bardzo zarobią r ównież bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA