REKLAMA

Co mają wspólnego Polka pracująca w Brukseli z Ukrainką pracującą w Warszawie?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
specjalne wydanie piątkowego wieczoru w radiu TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska t o jes t odsłona w ieczoru Radia TOK FM prost o z Brukseli Kongresu kob iet w Brukseli w tej cz ęści programu naszy m gościem jest dr Anna SA Huta socjolożka feministka dzie ń dobry cz y dob y Nights też tuta j rob isz na tym kongres ie najlep iej jes t twoja impreza na ile jeste ś t u gospodyn iom na ile go ściem najlepsze identyfikuje si ę z t ą imprez ą imprez ę wydarzeniem no jeste m racze Rozwiń » j go ści Kongresu bardzo entuzjastyczn ą pop ieram jak najbardziej Kongres kob iet w ogóle w Polsce i Brukseli, al e z tego się wszystkim, dlatego że ju ż w Brukseli n ie mieszkam, al e przeprowadzi łam się problem y do Niemiec ze wzgl ędu na prace, al e jak najbardziej pop ieram oczywi ście Kołbaskowie i og łosili identyfikuje jak o fem inistkami wszystk ie dzia łania równościowe s ą bardz o bliskie i chcia łem, żeby jak najwięcej kob iet si ę troch ę zainteresowało fem inizm s łyszało o nim mogą us łyszeć ja k n a jak najbardziej przeprowadzi ła si ę dobre m, bo ta m pracuje naukow o ta m jes t związana z uniwersytetem w Bremie o ty m jeszcz e rozmaw iamy o swych badaniach swyc h za interesowaniach socjolog icznych, a pow iedz, jakim miastem tak im miejscem dl a c iebie Bruksela, bo jes t t o miejsce, w którym dorastała t o jest miejsce swego dzieci ństwa wczesne j dorosłości to znaczy, gd y tw ój do m jak najbardziej na Brukselę jes t mo im domem znaczenia bardzo lubi ę Warszawę i cz ęsto tam je żdżę przyjeżdża tam prowadz ę badan ia też, al e jak najbardz iej jeste m tzw. brukselsk ą tak się czuj e Bruksela też z takim fajny m m iastem je śli się n ie jes t Belgiem to bardz o łatwo si ę jak rosn ąć bardz o łatwo wyrosnąć Brukselę i si ę poczuć brukselsk ą b ądź Brukseli życia jeśli się nie zdrow ie nie, dlatego że jeg o ministrów nie tylko Belgom nie Belgom jest łatwo w Brukseli poczuć si ę tak zdaj e si ę że Belką t o Niewiem zdaj ą się te ż, ale na pewn o ludz ie spoza Belgii, dlateg o że Bruksela jest tak im Unite unikatem w skali świata znaczy światowej to niemal na pewn o Europejskiej, dlatego że w Brukseli wi ęcej ludzi spoza Belgii, którzy n ie maj ą obywatelstwa, by bl iskiego chyb a le ży 65 % mieszka ńców m ieszkamy w Brukseli t o są nie tylko n ie maj ą obywatelstwa brytyjskiego tylko chyb a uderz y 35 % około 30 % t o s ą Belgowie i tote ż są l iczeni w sta n stoj ących Belgów zal iczeni ludz ie, którzy n ie są jak s ą, kt órzy są p ierwszym pokoleniem Belgów w związku z ty m jak wszysc y sk ądś przyje żdża spoz a spoza Belgii spoz a Europy nawet to wydaj e, że wg ce n jest tak im dobrym nie ma się tylko poka że obco ści tak, bo wszyscy skądś wzi ęta Maria co oczywiście nie znacz y, że nie ma segregacj i, że nie ma rasizmu ju ż nie ma wykluczen ia rasizmu równie jak mene l wdzi ęczny problem i dok ładnie właściwie tym si ę też zajmujesz w swoje j prac y na panel u, w którym wyst ępowała w ramac h Kongresu kob iet w Brukseli opowiada ła si ę swo ich badan iach sytuacj i statusu imigrantek i bardzo ciekaw ą grup ę por ównywała Polki pracuj ące w Brukseli i Ukrainki pracujące w Polsce w grunc ie rzeczy ob ie grupy pracuj ące w podobnyc h warunkach startuj ący w podobnej pozycj i tzw. prekar iuszy, kt óre przyje żdżają opiekowa ć si ę starszym i osobami opiekować si ę dzieci sprz ątać w domac h jak i nagl e mo żna por ównać się 2 grupy Ukrainki Polki to znaczy ja si ę b ędzie wa m tym tematem tego c o tzw . te ż został wodę mamy w l iteraturze naukowe j tak ie pojęcie w łaśnie łańcucha op ieki, że po prost u k iedy kob iety z m iejsca, a wje żdżają do m iejsca be z, żeby pomagać staj ą si ę innym kobietom w pomoc y domowej cz y w prac e opieku ńcze t o do tych kob iet, kt óre wyjecha ły przy dochodz i do kobiet, kt óre wyjechały rodziny lekowych, kt óre wyjechały te ż najcz ęściej potrzebuj ą jakie ś specjalnej im czego w ten sposób się tworz ą tak ie łańcuchy opieku ńczym w tak Filipinki wyje żdżają do Stanów zjednoczonyc h ta m zajmować sprz ątać bogatych domach albo zajmowa ć osobam i starszymi dzie ćmi a jakb y na ich m iejsce albo babcie musz ą si ę zajmowa ć dzie ćmi Filipinach w domu alb o Filipinki z NIK banki z e ws i na Filipinach wjeżdżają do miasta do mnie, żeby się zajmowa ć ich ich rodzina ich dziećmi ich zdaniem w te n spos ób wdałem się co c iekawe, bo t o zostało ten tak to poj ęcie łańcuch op ieki zostało jako ś ta m innych przypadkac h na innych w innych szeroko ściach geograf icznych opracowan e i ich w ty m momencie jak te ż moj e moje osob iste te ż tożsamość chodziła bierze jak by łam taką dobr ą padaczkę dobry m stopn iu socjolo żką, żeby w łaśnie bale t ten trzeci opieki, kt óra si ę wytworzyła w pewny m sens ie między Ukrainą, a polsk ą polską Belgią, dlateg o że tak jak wspomnia ł nas z w Polsce większość t o znacz y pona d 95 % implanty, kt óre si ę są albo Rosą pomo c alb o sprz ątają prywatnyc h domach albo zajmują osobam i starszymi t o s ą Ukrainki, a z kole i w Belgii dość du ży odsete k prze z d ługi cza s Polki były też n ie w iem, bo spędzamy przy danyc h, ale Polki by ł pierwszą grupą t o znacz y bez był wysok i bardz o wysok i odsete k kob iet, które pracuj ą jak o pomoc e domowe sprz ątaczki bądź op iekunki w domach prywatnych b ędzie to bardzo wysok i odsetek t o s ą m ijanki, a spo śród imigrantek Polki przez d ługi czas musia łem solidnie sprzedane, ale wydaj e się, że ten pow inien w dalszym ci ągu Polki by ły ta m najliczniejsz ą grup ą najwi ęcej w łaśnie poległ gen, który pracował jak o sprzątaczki dlateg o się tocz y z dało c iekawe, że właśnie tak ą sie ć opieki nad, żeby o tym, napisać do góry t o pokaza ć, że to, że wszystk o łączy mo żna, by pr óbować jeszcz e szuka ć jeszcze poprzedn iego ogniwa teg o łańcucha, kto zajmuj e się dziedzin ą Ukrainek, kt óre wyje żdżają do Polski pytanie pojaw ia nie najlepsza perspektyw a badawcz a pozwala si ę ty m zaj ąć cz y nasz a Polska em igracja na zach ód m. in . do Brukseli pozwal a nam zaj ąć inne stanow isko wobe c Ukrainy, kt óre przyje żdżają do na s te n tema t nasze j polskiej gościnności wobe c imigrantów, ty m bardziej wobe c uchod źców jes t ogromny m probleme m w ostatn ich latach i wydawa łoby si ę, że skor o m y wyjeżdżamy na zachód ktoś z e Wschodu przyje żdża do na s to bardz o dobrz e rozum iemy tę sytuację czy te ż ma tak ie wrażenie cz y swoj e badan ia potwierdza ły, że Ukraińcy czuj ą się w Polsce w polskich domach tam, gdzie s ą potrzebne n p . bo wyjecha ła żona matk a kob ieta do Brukseli pracowa ć n p . al e n iekoniecznie, że one czuj ą się zrozum iane podmiotowi on e w te j sytuacji czy szczerz e pow iedziawszy t o tuta j jakb y jakiś wzgl ędy etyczne koncepcj e si ę zdarzaj ą z rzeczywistością t o znacz y w łaśnie jak zaczynam kwotę 7 może o n mo że w łaśnie zaobserwuje tak ich łańcuch op ieki w praktyc e w praktyce i w pewnym sensie udało się t o znacz y n p . uda ło si ę dotrze ć w Belgii robiłam wyw iady z sere m z agentkami polsk imi z Podlasia n p . kt óre lecz y takie 2 kobiety mi si ę uda ło mi się odnale źć do n ich dotrze ć, kt óre zaczęły swoj ą tzw. przygodę zaczął Słomka n ie byli w te n spos ób, że zara z po maturz e przyjecha ły zajmowa ć si ę dzie ćmi sprz ątać w dom u Polki też imigrantki, kt óra sama pracowa ła jako w łaśnie w tych cieku chc e w IT tzw . czyl i w tak im legalnie jak o sprz ątaczka, więc t o rzeczywiście si ę czasami zdarz a, że dosłownie tak i łańcuch op ieki twarze 1 Polka z Podlasia przyje żdża do Belgii pomagać drug i po walc e z Podlasia ta p ierwsza, która przyjeżdża t u będzie pracowa ć na czarno Polki, które tera z pracuj e legalnie, al e tak ma trzec i Polacy, kt órzy s ą w Polsce zostaj ą w Polsce przez to, że wiedzą jak wielu ich rodaków wyjecha ło do Wielkiej Brytanii do Belgii do krajów skandynawsk ich mają prze z t o inny stosunek do tych ludzi, którzy z e Wschodu przyjeżdżają zrobi ć u na s właśnie nie zdaje się, że nie dlatego, że t o chcia łam te ż t łumaczyć, że dwoj e w ty m momencie jeste m tak i rozdzia ł między daj ą praktyką wchodzi w jasne, że wydawało się, że jakieś łańcuchy te n łańcuch opieki zapewnia tak naprawd ę t o c i ludzie, kt órzy zatrudniaj ą Ukrainki jak o pomoc e domow e b ądź jak o opiekunki to racze j wydają się t o jeszcz e nie ma n iestety danych wykład na ten tema t dlatego, że to jes t n im du ży wi ększość kompleks ów na czarno, al e są t o ludz ie właśnie pracodawc y osob y zaczynające to s ą racze j rodz iny pow iedzmy z du żych w ielkich miast s ą to racze j rodziny zamo żne, bo t o jedna k koszty t o kosztuje, żeby nawet je śli to oczywi ście jes t zaniżone są koszty, bo t o jest praca na czarn o to n ie jes t to zdaje si ę, że t o nie są t e same nie s ą te rodz iny tych kob iet z Podlasia, które wyjeżdżają przyje żdżają pracuj ą w Polsce jako pomoc e domow e sprzątaczki panie sprzątające to nie są t e sam e rodziny, które s ą w stan ie zatrudni ć jakąś emigrantk ę z Ukrainy tylk o raczej ten teren te n to poj ęcie łańcuch opieki b ędzie komentowa ł, że do Polski przedzia ł Ukrainki, al e n ie pracuj ą dosłownie w tyc h rodz inach, które wys łały jakoś ta m żonę c órkę czy matk ę do Belgii czy cz y na zachód zajmuj e się te ż szerok o rozumian ą polityk ą spo łeczną wobec emigrant ów imigrantek właściwie to co dz iwne rzeczy zapytać o t ę perspektyw ę spółki perspektyw y ciężarową cz y two im zdan iem nawet właściwy biorąc pod uwagę t o, że jeste śmy na kongresie kob iet w Brukseli pol ityka społeczna ze wzgl ędu na płeć pow inna by ć różna pol ityka spo łeczna wobe c imigrantek ma swoj e szczególne wymagan ia czy problem y inne ni ż optymaln a pol ityka spo łeczna wobe c migrantów tak wydaje się, że tak t o znacz y zdecydowan ie ludz ie są ogólnie różni t o znaczy r óżnią się nie tylko ze wzgl ędu na p łeć, chocia ż ma płeć, choć jes t t o 1 z takich na s ilniejszych różni, dlateg o że jednak jes t to różnica, kt óra dzieli z 1 strony jes t pona d 50 % spo łeczeństwa z drugiej strony troch ę ponad tonę mn iej ni ż 50 proc społeczeństwa t o jest zdecydowanie pol ityka społeczna pow inna być uczonemu wyczulona na t o, że są już, że ju ż że, że s ą kob iety są m ężczyźni s ą też ludzie, którzy nie są an i kob ietami m ężczyznami al e, al e nie jedyn a różnica to znacz y w łaśnie te ż zdecydowanie s ą r óżne r óżnice dochodów nie wiem wykszta łcenie tak dalej panika s łuszna ogólnie pow inno brać pod uwag ę, że dz isiaj r óżnią i bardziej, wi ęc bierze t e różnice pod uwagę tym c o do m inistra prze z lepiej do wstyd u alb o adresat ów trafia najp ierw na ile w og óle wg swoj ą ocen ę Polska pol ityka spo łeczna rozpoznaj e ten ma problem sytuacj ę migrantów zar ówno migrant ów rozum iany jak o Polaków za granicą imigrant ów rozum ianych jak o n p . Ukraińców w Polsce w dalszym ci ągu prowadz i badania nic nie b ędzie te ż def initywna odpowiedź na t o pytan ie, ale wydaje si ę, że w du żej m ierze n ie zauważa t o znacz y pol ityka og ólnie publiczna jest tak podz ielona na sektor y, że powiedzmy powol i kto ś ju ż zaczyna r óżne osoby zajmujące si ę polityk ą społeczną zaczynają zauwa żać, że jednak jest t o pal ący proble m kwestia op ieki na d osobam i starszymi jes t palącym problemem teg o, że spo łeczeństwo się starzej e, dlatego że s ą r óżne przemian ę rodz in ludzie mają cora z mn iej dzieci, więc istnieje te ż osób, kt óre mogą mog ą t ą opiek ę zapewnić w łaśnie w rodzinie poza tym te ż w łaśnie em igracja Polacy te ż widzia łam na nos ie jaki ś szacunk i GUS, kt óre pokazuj ą, że ob iedzie z 2000 czwartego, czyl i od moment u, k iedy Polska zaszedł Unii Europejskiej t o 2 pół 1 000 000 więcej ludzi wyemigrowało t o jest tylko agencja czasowa poza tym s ą te ż dyskryminowa ć na stałe wobec znikaj ą z Polski statysty k, wi ęc tak oczywi ście znacz y oczywiście no jeszcz e nie do końca, dlateg o że są inne problem y inne wyzwania pol ityki społecznej, kt óre s ą często przedstawia jak o bardziej pal ąca kwest ia emerytur emerytury prze z długi my mamy t u prze z dłuższy cza s była tzw. NATO p ierwszym by ła uwa żana uważały jednostk i najbardz iej pal ących kwestii tera z jes t kwestia w og óle reform y op ieki zdrowotne j NFZ - u ktoś pami ęta już ostatnio się śmiał że, że t o jest najgorsz e resort zdrowia to najtrudn iejsze są jak mo żna dostać si ę w Polskiej pol ityce tak nawe t w dziennikarskim środowisku kuluarowe mówi się, że osoby, które zostały ustaw ione na fron t w ty m resorcie t o s ą zderzak i w łaściwie s ą szykowane na to, żeby zbierać czas przestrzeni publicznej o d r óżnych tak z r óżnych kierunków, wi ęc w łaśnie, poniewa ż s ą oczywi ście kwestie, które s ą uznawane w polityce spo łecznej Polski za bardz iej pal ące, ale jedna k pojawiaj ą c o więcej os ób, które jednak wam jacy tac y samotni sam o cz y samotne samotnie na to życie ma tak i tu t u użyć, które z powod u swo ich w łasnych do świadczeń s ą przekonani nikomu do teg o, żeby jaka ś form a opieki d ługoterminowej, żeby si ę polskie pa ństwo zajęło pomog ą mam y tak ich aktywistów szczególnie je śli chodz i o opiek ę nad sen iorami mamy 2 osoby w przestrzeni publicznej c o najmniej 2 osoby dawne Kurdwanowa sk a, która porzuci ła karier ę w Warszawie by ła związana z fundacj ą sukce s p isany szminką, czyl i z fundacj ą przedsi ębiorczych kob iet i również spektakularn y przyk ład Marcel Andino Valle, kt óry porzuci ł skor o r ównież spektakularn ą karierę w jak o kurato r jako dyrekto r muzeu m sztuk i nowoczesne j tak osob y w okolicach czterdz iestki zdecydowa ły si ę zosta ć pe łno etatowym i op iekunami swo ich choruj ących rodzic ów pełnoetatowym oczywiście w cudzys łowie, bo nie ma żadnego etatu n ie maj ą żadnego statusu jes t to jedn o w ielkie ryzyk o stąpanie po cienkim szkle, al e zdaj e się to mog ą być on i oboje te ż pisz ą o ty m, Dagny pisze żyjemy w czasac h akt a cenę, przeprowadzając o n jes t takim reformatorem tak właśnie le ży na Jarotach będziemy się o osobac h, kt óre zajmuj ą zawodowo polityk ą społeczną wobe c b ędzie islamu t o o senatorz e Mieczysławie Augustynie cz y myślał o w prof . Piotrze Błędowski ZGH, który te ż się tym o d daw ien dawna naciskaj ą dziś jest w r óżnych zespo łach z SP eksperckich my ślałam o pan i Elżbieta Szwałkiewicz, która by ła d ługo krajowym konsultante m d s . z pielęgniarstwa os ób przewlekle chorych dodaje, że tak się ta funkcj a nazywa i kt óre też w łaśnie działa dzia ła w r óżnych zespo łach eksperck ich, które te ż prowadziła do Polski czy rzeczy jak doprowadzi ć do tego, że Polska ma te ż tak i zaw ód op iekuna medycznego, kt óry jes t zawodem jak kształci osob y, kt óre się zajmuje długoterminową b ędzie musiał oczywi ście s ą takie spektakularn e tzw. celebryci to n iesprawiedliwe zagral i jednak nocą pełnią tak ą rol ę osób, kt óre tak ich latarników, czyl i czy czy Afryki sygnalistów t o jest proble m tutaj wiem, że mam nie są nak ierowane reflektory NATO t o skorzystam z teg o opowiem, jaka jes t sytuacj a, k iedy rozmawiam z ekspertami o d pol ityki spo łecznej t o temate m, kt óry przejm ie w Polsce bez przerw y wraca te ż kwestię niedofinansowania nawet nie tyl e, b y systemowyc h ślepoty tylko nawet je śli jest du ża świadomość obszar ów, kt óre wymagaj ą reformy wymagaj ą usystematyzowan e pol ityki spo łecznej t o bra k pieniędzy r ównież jak si ę okazuj e na poz iomie akademickim na poz iomie bada ń na poz iomie zainteresowa ń naukowców teraz chciałbym, żeby zapyta ć o tw ój uniwersytety Uniwersytet w bramie, kt óry wybrała si ę te ż środowisko akadem ickie, dlaczego ten środek na ile t y jak o Polska badaczk a możesz sobie na Uniwersytecie w Bremie pozwoli ć na tak i w łaśnie za interesowania polityk ą spo łeczną Polski cz ęściowo Ukrainy częściowo woln e w Brukseli czy mas z pe łną swobod ę naukow ą badawcz ą właśnie przypadek, że nie jest typowe, dlateg o że jeste m hybrydą mi ędzy tak jestem Polką kt óra, jakb y szkoły ukończyła w Belgii i tuta j te ż doktora t napisa łem ale jakb y najm u maj ą największą motywacj ą do tego, żeby wjecha ć do Niemiec doktor po ukończeniu, dok ąd doktoratu zreszt ą już zanim, a i o d razu sob ie myślę, że wi ęcej ch ętnych Niemiec po sko ńczeniu doktorat u i dlateg o że właśnie umia łam sob ie robią tak że mieć dw u Narodowy dr to znacz y ja mam kończyłam tak i podw ójny doktorat i tuta j na Uniwersytecie żużla w Belgii i na inwestycje we Frankfurcie nad Menem, dlatego że w łaśnie szybko dać sobie zda łam sprawę, że je śli będę chcia ła si ę zajmowa ć polską czy Europą Europą środkowo-wschodni ą, a w szczeg ólności polską t o Belgowie nie s ą jakoś szalen ie za interesowani ty m tematem c o jes t bardz o paradoksaln e bardz o żałuje i ubolewam, dlateg o że jednak bardz o du że jes t g igant emigrant ów z Polski zerwa ć z Rumunii oraz unikną ju ż wyprzedz ili l iczebnie Polaków w Belgii, czyli Belga pow inna by ć zainteresowana tym t ą cz ęścią świata to si ę ko ścią geograficzną czymś c o nazywa m peryferyjną bia ło ściągnąć taką kondycj ą bycia bia łym, ale takim mecz u drugiej kategorii co sp ędza się przyw ilejem w porównaniu z innymi klientami, al e te ż nie do końca si ę jest takim bia łym jak b iali Zachodu i Belgowie wg n ie powinno by ć tym zainteresowania szybk o właśnie sobie zdają się, że nie do ko ńca że, że w Belgii inne obszar y świata Belg bardz o interesują zar ówno ta k jak oglądanie wiadomo ści w telew izji dziennik telewizyjny ja, który zawsz e jes t międzynarodowe sekcja to jes t po łowa Francja drug i o Kongu albo powiedzmy z e wzgl ędu na historię kolon ialnych trzeba zwykle krwaw ą i okrutn ą wyzysk kolonialny, ale na zab ójstwo jak najbardz iej, a wi ęc be z biegania an i za interesowana pos iada Europą środkowo-wschodni ą w takim wymiarze symbol icznym medialnym, al e też akademicko i izba wy ższa niż w ty m bardzo szybko rośnie panią, że je śli chce dale j zajmowa ć polską i wypoczynkow ą wschodnią t o mo że sobie z nas dniem n ie cz ęściej s ą akadem ickie warunk i do tego dochodzi znacz y, cho ć oczywiście też o warunki też nie wydają się bardz o dobrze mo żna by ć można dobrz e zarabia ć Belgia czy, dobrze więc można znaleźć prac ę można dobrze znaj ą z Belgii t o raczej chodz i po prost u nie ma projektów cz y n iema profesorów, kt órzy w Belgii s ą zainteresowani mogą być teg o zespo łu dziedzin ą zakresem tak i bank Europą Ameryką środkową wschodni ą, a w Niemczech jedna k, poniewa ż jeste śmy ich jesteśmy, czyl i Polacy jeste śmy sąsiadami Niemiec to Niemcy s ą i bardz o dużo w łaśnie op iekunek n p . imigrantek z Niemczech to są Polki t o Niemcy s ą za interesowani polsk ą z Ukrainą i dlatego właśnie szybk o be z znalaz łam pracę w Niemczech, bo ta m s ą i pieni ądze i za interesowanie to powiedzie ć jak si ę stawa ła hybrydą polsk o belgijsk ą niemieck ą, a w łaściwie Opowiedz jak wygl ąda dzieci ństwo dziecka uprzyw ilejowanego w Brukseli, al e jednak pochodz ącego z te j strefy peryferii bia łości, b o tak tw ój ojciec Jacek SA Huta tutaj pracował w iele la t jak o koresponden t polskiej agencji prasowe j w Brukseli, czyli polskiego punkt u widzenia absolutn a elita inteligencja, ale jednak jak o dz iecko w łasnym Polski z teg o Wschodu z teg o postkomun istycznego kraju tw ój ojciec jak o dyrektor biura parlament u Europejskiego w Polsce jes t postacią n ie w iem najlepiej jak o jego córka anegdot a dodaj e jakiegoś dodawa ły by ła dzieckiem statusu cz y to w og óle nic n ie znaczą cz y tylk o dziecko czu ła w łaśnie, że no jeste ś może tak ktoś w lepszyc h sytuacjac h dz iecko imigranckich, ale w gruncie rzeczy dla Belgów jest te ż taką dziewczynk ą z b iedniejszego kraj u wcze śniej skompl ikowane pytanie będzie du żo nauk i i b ędzie tak ich pytań socjologicznych teoretyczne jak w łaśnie b ędzie tożsamościowych no n ie wiem no emocjonalnyc h intymnych jak stawałam, by po prost u byłem musia łem si ę stać, b o jak si ę ma 7 lat i zostałam rzucon a na głęboką wodę o d razu, wyznaczając 7 lat tuta j już 7 lat druga klas a szko ły podstawowej, więc przyjechali śmy t o powiedzieli, że nie to dziecko jes t n ie m ówi po francusku zupe łnie Anima SB n o to wy ślemy do pierwszej klasy szko ły została, wi ęc posz łam do pierwszej klas y z sze ściolatkami i bardz o szybko 23 miesiące już mn iej przerzucili do czego powinni klas y, b o po prost u jako dziecko ch łonie bardzo szybk o jak g ąbka to budami też nie jako gaduła t o jesteśmy, bo dl a mn ie ja m u i i z i strat a by ła bariera komun ikat tak, że nie n ie rozumiałam mylą się śmiejemy się tak ie moj e stare pierniki, w kt órych ja tam środków w s ilniku pisałam co ś ta m fonetycznie pan i powiedziała, że coś ta m trzeb a potem pokazywała mam o mamo c o to znacz y powiedzenie t o by ło chyb a dosy ć jedna k tak ie śmieszne, ale te ż pewn ie troszeczkę stosujące do świadczeniem szybk o się nauczyłam miał jakie ś trudn e doświadczenia tak ie do świadczenia, kt óre nazwa łabym trudnym i w łaśnie zwi ązanymi z t ą tożsamością pochodzen ia w Polskiej pamiętasz, czego dotyczy t o już Belgia Bruksela by ła wted y na tyle międzynarodowym środowiskiem w łaściwie t o by łoby niezasadne w og óle, żeby kto ś co ś, chocia ż dzieci w iele os ób m ówi potrafi ą bardz o dosadn e wobe c s iebie wydaj e mi, że n ie do końca, dlateg o że c o prawda my śmy byl i dość biedni chyb a woziliśmy pensj i mojeg o ojca, która była sama rodz ina tak ca ły dzień na ca łe 3 osoby 3 osoby, kt óre ja, czyli to by ła pensj a Polska, więc kokosów jakoś nie było t o by ł racze j kapita ł kulturowy w sens ie że jednak odznacza ła si ę troch ę zawodow e prawdopodobnie znaczn ie, jakby mia ła inne do świadczenie zacz ęłam chodzić do szkoły polskiej, bo co ś mu co ś tak iego funkcjonuj e że, że jako dz iecko emigrantów to si ę chodzić do szkoły te j tak iej kraju, zwłaszcza właściwej szkoły czy chodz i do francuskoj ęzycznej tuta j w Brukseli, a w środy, a potem te ż w soboty chodzi łam po lekcjac h normalnych szkole belg ijskiej do szko ły polskiej ta m mieliśmy w łaśnie polsk ich stoj ę geograf ii Polski tak dale j i jedna k wtedy to te ż pewnie moje jaka ś tak a świadomość socjologiczne i logo ma świadomość lew icowa t o wtedy tak i właśnie no n ie wiem n o szo k zderzen ie z innością, że ja chodzi łam racze j do do szko ły tak k ino, gdz ie byli ludzie znacz y klas y średniej, a w szkol e polskiej by ły różne dz ieci z różnych środowisk i n o dzieci sprz ątaczek dz ieci kosmetycze k dzieci kierowców dzieci mężczyzna przychodz i pracowa ć na budow ie generalnie biorąc t o Polska emigracja sk łada się przed e wszystk im z te j klasy pracującej no wtedy na pewno t e są te ż dużo eurokrat ów dużo ludzi kt órzy, ale nadal wi ększość te j kolonii t o jes t jedna k ta sfer a pracuj ąca rękoma to poczu łem wtedy też w te j polskiej szko ły polskiej szkol e tak wtedy poczu łam czy m jest różnica klasowa cz y tak, że poczułam, że Hao jeste m w pewny m sens ie inna kolejną sferą swojej dzia łalności aktyw izmu n a rzecz środowisk LGBT obserwuj e te ż jak o socjolożka jak o Polka jako kobieta jako aktyw istka to co si ę dzieje jak i sytuacj i środowiska LGBT w Polsce ostatnie k ilka miesięcy kampan ii akura t w du żej mierze Noto by ł ogromn y impet sk ierowany przec iwko środowisku LGBT z e stron y partii rz ądzącej partia rz ądząca w kolejnych kampan iach wyb iera sob ie inną ofiar ę innego koz ła of iarnego kampanii samorz ądowej poprzedn iej to byl i uchodźcy, kt órych nie ma w Polsce w og óle, al e jednak uda ło si ę nakr ęcić paszkwil f irm spo d wyborczy ty m razem o d w ielu miesięcy trwała tak a karuzel a nienawi ści rozkręcającą si ę wobec środowiska LGBT ja k na to patrzys z z zewnątrz, ale te ż trochę wewn ątrz, identyfikuj ąc się cz ęstochowskim środowiskiem no jest po prost u te k przykro jak o jako cz łowiekowi Instytut niejako czy te ż oczywi ście jak o socjolo g jako socjolo żka jest mi przykro i t d . al e nie szuk a jako jak o jako cz łowiek jestem tym dotkni ęta i zwiększy przykro po prostu sobie zyskuj ą Królestwa badawczyc h z tej perspektywy Europejskiej mo że łatwiej zrozumieć co się dz ieje co t u si ę sta ło, bo my tkwi ący w ty m kotle dzi ękujemy właśnie podgrzewaj ą gotują si ę nasz e emocj e i on e w łaściwie przes łaniają na m obra z te j sytuacj i może to być sposób zrozumie ć świat do czeg o doszło za jest coraz wi ększego jak o w łaśnie jeg o jak o socjolożka jak o feministka jak o ty ły tyczk a feminizmu jes t mi nie rozum iem cz y rozum iem powiedzmy, skąd t o się bierze, jakie s ą mechan izmy, że ta k jak t łumaczyły, że poszukujem y jest jaki ś poszukiwanie r óżnych okaz ów socjalnych i akurat społeczność LG LG BT jes t takim łatwym powiedzmy okaz y musia łem, bo wystarczy zakrzyknąć, a c o z naszym i dzie ćmi i jakb y już jes t pan ika społeczna, al e jak, więc oczywi ście tak no t o s ą mechanizmy, kt óre zosta ły opisane już Niewiem n o pow iedzmy to c o się działo przed drug ą wojną światową w Republice Weimarskiej nie chc e dzi ś dramatycznyc h por ównań rozwijać, al e ale oczywi ście te mechan izmy jak teoretyczn ie zosta ły prze z przeanal izowane, wi ęc wiem, sk ąd się bierze wiem, jak ie s ą jak mechan ika, jaka jes t w łaśnie teg o dyskurs u nienawi ści wykluczenia paniki moralne j i al e jak o cz łowiek jak o człowiek dotkni ęty ty m osobi ście t o jes t mi przykro t o syste m przeka że n o rzez ie, że te ż, bo też przedstawia ć jako aktyw istka LGBT i nie ma m już udzia ł w akcjach wypow iada się na te n temat t o jes t jako jak o masow e jak najbardziej t o jest bardz o we znaczen ia to bardzo nie w iem cz y do osądu tej do tego m iana, b o ja biorę udzia ł w akcjach i wypowiadam si ę nie wstydz ę i jak najbardziej je śli można uznać życie be z wstyd u i m ówienia o tym, że si ę kochan i niech t e normatywn ie jak o aktywizm t o jak najbardz iej jestem aktywistk ą rzeczywiście chodz ę na Marsie i z i w łaśnie kłamie sobie szybsz y przy prz y przysięgam, że w r óżnych sytuacjac h publicznych i prywatnych je śli kto ś nie pyta ł, że n ie wiem cz y na męża czy czy mam ch łopaka t o będą odpowiada ć, że nie, że mam, że ma m dziewczyn ę, a mo że ch łopaka, bo jeste m kimś, kt o jes t w tradycj i płciowej t o jes t po prostu no jak nas z nazwał życie be z wstyd u i być sobą pa ństwo metod a tak pewn e oswajanie temat u na te ż na prac ę n a rzecz teg o tematu t o, że postanowiła sobie, że n ie b ędzie takiej sytuacj i, w kt órej zaprzeczy ł sob ie kryt y prze z siebie swoje j tożsamości t o jest trudn e czy s ą takie sytuacj e, k iedy rzeczywiście te n wysiłek, żeby powiedzie ć ja jeste m osobą, kt óra jes t w trakc ie transakcji nawet n ie jes t te ż szkolen ia poz iom komplikacji oczywiście na j na j oczywi ście łatwiej jes t milczeć, ale wydaj e si ę, że w du żej m ierze ja jest też jeste m sytuacj i przyw ilejem uprzyw ilejowanej, bo o mieszkania czka z dal a o d dalsze j rodz iny, więc mają n ie pytał brzmienie n ieco tydzie ń, tak więc n ie mus i si ę jako ś szczeg ólnie tłumaczyć jak z dzieckiem żyje tak dale j, al e takiej sytuacji nie m a np. 1 niedługo ślub mojej kuzynk i i zastanaw iam ja k i jak ie b ędą padać pytan ia, jak ie będą, ale tak ą sobie postawi ła właśnie t o jest moja regu ła że, że mnie aktyw izuje poleg a na tym w łaśnie, że oczywi ście do łączam się nie mam fenomen u ten mały replikę, kt óre do mn ie przychodzi ła kiedyś Belgia do mn ie przychodz i do Bremy chodzą na m si ę m ówi otwarcie n ie ukrywa m się odpowiada jeszcz e ktoś pyta gotow e na pytan ia n ie k łamie przez poprzez m ilczenie tak pow iem al e, ale g łówną maj ą tak ą, jakby napędzał si ę na siłę mam te ż s ą si łą napędową t o jest nie tylk o w łaśnie teor ia że, że w iem jak działa wykluczen ie i panika moraln a i mechan izm kozła ofiarnego tak dale j, al e po prostu te ż chęć t o do życia do zdobycia pełnoprawnym to ma pełną n ie w iem obywatelk ą Polski pe łnoprawnym Polką takich samyc h bele k jak inni ludzie, bo n ic z łego nie mówimy tuta j już chce si ę poddać ca łe społeczności LGBTQ, al e ni ą z osobam i tran s seksualnym i trans p łciowym jes t mamy do czyn ienia z kim ś niezwyk łym paradoksem kulturowym, jakiego rodzaj u c o w końcu wiadomo ści w wielu kulturac h tak ich rdzennych t o osoby maj ą swoj e m iejsce funkcjonuj ą funkcjonowały zupe łnie normalnie zupe łnie bez żadnej z 9, która osob a w tak ich społecznościach przychodzi ła z taką to żsamością na świat z tak ą tożsamością odchodzi ła z tego świata, a m y si ę szczeg ólnie w Polsce trw a jaki ś fest iwal zdziwień n iewiedzy czy udawania, że n ie w iemy jakiś tak i go ść Akademii chowan ie temat u aż, jakb y rzeczywi ście dowodzi ć nowy wynalazek, jakby śmy odkryl i jako cyw ilizacja, kiedy te n elemen t nasze j tożsamości towarzysz ące na m ludziom od dawn a od zawsz e n ikt teg o nie wynalaz ł nagl e szczeg ólnie mam wrażenie są literką t e w ty m skr ócie LGBT k u jes t jakiś proble m musimy si ę nauczyć odr óżniać osoby tran s płciową transseksualnych jakoś to na m idzie, al e t o środowiskach powiedzia łabym l iberalnych progresywnyc h og ólnie bior ąc postępowych, ale to c o si ę dz ieje w środowiskach konserwatywnych z t ą tylk o t e w jakim ś n ieprawdopodobnym festiwalem cofania si ę w rozwoj u nauki jak chce t o w idzisz c o szczeg ólnie są n ie tylk o te na ja n ie wiem dokładnie, o c o chodz i jak widziała to bym te ż mogły jako ś zapracowa ć tak działać bardz o prosty cza s jakiś recept y tuta j zaufają cz y zaoferowa ć spo łeczną społecznymi podzielić z e spo łecznością al e zdaje się, że w dużej mierze t o jest tak ie udawanie, że nie wie, o co chodzi no i że ud a im tak ie rob ienie ludz i w łaśnie potwor ów czy cz y cz y budowanie wież urz ądzenia czy n ie wolno zdaje si ę, że nie wierz ę w t o że, że niekt óre part ie pol ityczne niekt óre środowiska, kt óre właśnie są te ż n ie wykluczające używają mow y nienawiści muzeu m w rządzeniu mówią n ie wiem nawet dz ieci to, że on i wiedzą co oni robią ma ło teg o, że oni n ie mają dziś swe j historii towarzyskie rodzinne szkoln e tyc h osób on i doskonal e znają t e s ą on i pami ętają by ła tak a dz iewczynka w szkole był tak i ch łopak w szkole by ł kto ś taki t o jest rzeczywi ście n ieprawdopodobne zjawisko być mo że kolejn y temat do swo ich badań tymczasem ko ńczymy nasz ą mi łą rozmow ę jeste śmy na kongresie kob iet w Brukseli t o by ła kolejna ods łona w ramac h specjalneg o wydan ia specjalnego program u w ramac h wieczoru Radia TOK FM bardz o dzi ękuję za rozmow ę naszy m go ściem była dr Anna SA Huta socjolo żka fem inistka z uniwersytetów prem ie dziękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA