REKLAMA

To w kobiety najbardziej uderzy katastrofa klimatyczna. Opowiada Kamila Raczyńska-Chomyn

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-24 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:10 min.
Udostępnij:

Zapraszamy na Sztukę Życia z Kamilą Raczyńską-Chomyn, edukatorką seksualną, doulą, z którą porozmawiamy o tym jak nowa fala feminizmu powiązana jest z ekologią. Poruszymy też temat sytuacji kobiet w czasie porodu i połogu. Porozmawiamy też o tym jak bez wstydu rozmawiać o edukacji seksualnej, menstruacji oraz po prostu o radości z seksu. Kamila Raczyńska-Chomyn wyjaśnia też jakie zagrożenia niesie za sobą slut-shamingu, oraz na czym polega osteopatia ginekologiczna

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn sztuka życia przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami Study jes t dz isiaj Kamila Raczyńska Homer dzień dobr y dzie ń dobr y Edukator seksualn a rewolucjon istka obyczajow a p ionierka swobod y ekspresj i myśli swobody w wyrażaniu swe j kobiecości potrze b seksualnych, al e te ż osob a, kt óra propaguj e, kt óra w wdra ża w życie powiedzia ł szeroko rozumiane s iostrze państwo tak ju ż si ę zgodzi ła tak im określeniem anon imowo odebra ło z tym si ę z Rozwiń » pa ństwem ta k na pewn o i dziękuję za nazwan ie n ie pionierką ale, żeby było c o najmniej kilka kobiet przed e mną, kt óre przeciera ły szlaki nie no, a Krzewicka kiedy ś by ła s łodka portem troch ę by ło tyc h kobiet al e, ale jedna k ka żda z wa s kobiety, kt óre zajmuj ą si ę ochroną kob iecej to żsamości seksualno ści bezpieczeństwem kob iecego cia ła oswajan iem kobiecej f izjologii każda z was w jakim ś sens ie wytycza dl a siebie drogę w tym sens ie jesteście pi órkami, że t o jeszcze n ie jes t plac ub ity tylko po prostu pojedyncz e ścieżki gdzie ś przecie ż rac ie, a za wami szereg i kobiet, kt óre mogą dzięki temu czu ć si ę troch ę swobodn iej na tym świecie te n świat akurat, w kt órym przysz ło ci swoj ą misj ę realizowa ć mam wra żenie, że w ty m temacie staj e si ę cora z gęstszy chodz i o przeszkody t o s ą często przeszkodę niewidoczna p ierwszy rzut ok a s ą konwenanse to jes t zarządzanie t o są ogran iczenia poz iomu politycznego, ale mas z ju ż kilkana ście lat do świadczeń w przestrzen i powiedział szerok o rozum ianej edukacj i seksualnej rozum ianej z 1 strony jako prac a w szkole, al e te ż rozmow y o tym, szerzen ie tej wiedzy moral izowanie dbanie o kob iece zdrow ie i ciekawa jestem jak w idzisz te n momen t, w kt órym teraz jeste ś cz y czy ma dobr ą intuicj ę, że teraz jes t trudn iej niż 10 lat tem u tak już co wydaje się, że mo że dobr ą intuicję nawe t ostatn io ju ż przyznam, że n ie pamiętam dokładnie prz y okazj i, którego mojeg o posta, kt óry rzuca ła do siebie n a na sw ój fanpag e dobre cia ło, al e pamiętam, że pod post ęp skomentowa ła moj ą wypowiedź przyjaci ółka mojej mamy z dzieci ństwa, czyli to jest ten sa m roczn ik, czyl i sześćdziesiąty p ierwsze i przyjaci ółka moje j mam y była ją na drzwi wyemigrowa ła to pewn ie jes t istotne ładnych parę la t temu m ieszka w s łowie na drug im końcu świata i w łaśnie on a te ż napisa ła zauwa żyła, że straszn e rzeczy dziej ą w Polsce obecnie i że ona ze swo ich czas ów m łodości nie pamiętam, że było takiej ruder y l a Mania zahamowa ń ta k tak tak dok ładnie ta m chodzi ło ruder y g łównie i tak ie jes t jakby kompletne cofan ie się, je żeli chodzi o akceptacji ciała o to c o jes t norm ą w przestrzeni publicznej i ma m wrażenie, że faktycznie jest ta k jak m ówili, że mo że cofam y się, a z drugiej stron y jakb y, że w łaśnie Ania była r ównież, że jeste śmy t u rozmawiamy dok łada wszystk im po latac h dzia łalności kwitn ą, a s ą ludzie, kt órzy s ą gotow i do tego temat u rozmawiać o tym, być może bardz iej ni ż właśnie 10 lat tem u i o tym, dokładnie chcia łam powiedzie ć, że też mam tak ie wrażenie, że jes t po prostu akcja reakcj a, czyl i jak co ś przedłużyliśmy przed łużyliśmy do ść mocn o kobieco ść przenosiliśmy tak ą edukację n ie tylk o seksualn ą, al e w og óle c iele o zdrowiu bezpiecze ństwie dokładnie jest cora z więcej oddoln e r óżnych inicjatyw, kt óre jak, jakb y chwyc ę przywracaj ą wiar ę w ludzko ść szkoda tylk o, że trzeb a było na s tak przycisn ąć, żeby t e oddolne r óżne inicjatywy powstały n o ale dobrz e się dziej ą i t o co na pewno się n ie wydarzyło 10 lat temu bardz o mnie t o porusza to, że teczka cora z częściej zg łaszają się do mn ie m łode kobiety, żeby zrobić z e mną wywiad do swoje j pracy magisterskiej OFE ich ju ż powstają mag isterki na tema t cia ło pozytywn ą o ści i na tema t takiej jak by chyba chyb a mog ę tak powiedzieć śmiało nowej fal i fem inizmu, które jeszcze chyb a nie nazwa ł by śmy wsp ólnie, al e zdecydowan ie czu ć że, że wyjdz ie coś noweg o, a mo żemy spr óbować jakoś zbli żyć si ę określić nazwać czy t o jes t fala, która skupia się w łaśnie na ciało pozytywną ości t o tak a fal a emancypacyjne wyzwoleńcza je śli chodz i o seksualności cia ło jak ja jak powiedzia ła, że ta fal a tak jak ja j ą w idza, w której ta fal a chyba też nie niesie mog ę śmiało tak powiedzie ć jes t bli żej ekolog ii bliżej natur y jes t trochę odpowiedzi ą na kryzy s kl imatyczny na t o, że ma m wrażenie, że kob iety jako ś mocniej to czuj ą i przej ęły si ę znaczn ie mocn iej ni ższa ni ż mężczyźni, je żeli kogoś uraża t o przepraszam, al e mam tak ie wra żenie, że troch ę jes t tak że widz ę bardz o jasno jasno korelacj a między ty m jak traktujem y matka ziemia ty m jak traktujem y kob iety ciało kob iece generalnie na świecie i że po prost u w pewnym momencie ju ż miarka si ę przebra ła, a że by ły czas y w iecznego urab iania te j z iemi po mężu z n im mia ła zwalan ia zasobu Richarda Allena n ie w iem czy miała okazję przeczytać czy pa ństwo m ieli okazj ę przeczyta ć taką książkę, kt órą ja czytałam tera z w trakc ie wakacj i piorunującą ludzko ści o ty m jak spieprzyli śmy wszystk o i niestety autor nie pamiętam w ty m momencie pisa ł t o m ężczyzna bardzo fajną tak ą swad ą bardz o fajny m językiem natom iast tam ka żdy kolejn y przyk ład teg o jak spieprzyli śmy w łaśnie wszystk o dotyczy n iestety tak ich bardz o agresywnyc h dzia łań różnych w ładców męskich generaln ie opartyc h na wojn ę i rywal izacja na współpracę, al e l iderzy na myśleniu, że m y wiemy lepiej, czyli n ie szkodz i, że ta rzek a p łynie właśnie tędy i mają sob ie beton u mamy i prostujem y i nic nie szkodz i, że lud y żyjące ta m naoko ło prze z setki la t chodziły k m do teg o źródła jakiego ś powodu n ikt tyc h źródeł nie zawrac a n ie o d niej odwracać b iegu, że n ie był tonował n ie uważał, że b ędzie wiedzia ł lep iej jak zarządzać florą faun ą, wi ęc panow ie przyjechaliśmy tu i my wa m wyt łumaczymy jak t o zrobi ć lepiej, a i my ślę sob ie, że ci ężko n ie zauwa żyć, że dokładnie t o samo zaczęło się dzia ć si ę z podejściem, czyli o d co w zasadz ie od zawsz e tak było że, że panow ie też przychodz ili na kobiet ę tłumaczyć jak mamy rodzi ć jak mam y wygl ądać jak mam y uprawiać sek s jak mamy traktować nasze cia ło jak cia ło ma wygl ądać i mam wrażenie, że w obl iczu kryzys u kl imatycznego po prostu nagle zaczęło by ć jeszcz e bardz iej wyra źne i zauwa ża, że wi ększość tak ich inicjatyw ekolog icznych takich świadomością budz ące świadomość ekologiczną to s ą inicjatywy powołana do życia prze z kobiety jes t jeszcze 1 Dymek związane z ty m tematem, kt órym dowiedzia łam się n iedawno na brukselsk im kongres ie kob iet, że pewne statystyk i wyl iczenia dotycz ące przeb iegu katastrof y klimatycznej pokazuj ą, że of iarami będą przede wszystk im kobiety oczywiście na wsi zabezpiecz ą się uciek ł mężczyzna, wi ęc jes t w ty m sens ie r ównież problem kobiet ta k jak najbardziej, bo to kobiety w wielu m iejscach świata w łaśnie s ą wysy łane powody kob iety w wielu m iejscach świata, a w zasadzie mus i się wycofać z teg o w każdym m iejscu świata są bardziej odpow iedzialne za nos domostw o ta k za rodzen ie dzieci no to ju ż dość oczywiste, wi ęc to niestety, ale to nam te dz ieci na rękach b ędą z g łodu umierać t o b ędziemy walczyć o ka żdą kropl ę wody dla tyc h naszych potomnych i tak te ż s łyszałem te ż czyta łam te badan ia IT smutne proroctwa, że to kob iety najbardz iej uderz y katastrof a klimatyczna i i wierz ę, by dl a mnie to jes t o tym, że t o kolejna fal a feminizmu to jes t fal a fem inizmu naturalno ści o ekologii o d domowych porodac h czyl i jakb y wracam y tam gdzie, gdz ie już by łyśmy tak, bo przecie ż o tym jeszcz e sobie tych porodac h powiemy, więc nie chc ę też tuta j za długo teg o porusza ć ale jakbym ju ż ta m by łyśmy ju ż chodziłyśmy z domów tych łódkach tak tylko od stron y rzeki bankach h itami powiedział, że to brudna med ialna wrzawa zmar ł nagle ligow ą dokładnie rz ąd wyja śni wytłumaczy, jakiej pozycj i będzie na m wygodnie wcze śniej nazwy goli i zrobić lewatyw ę, żeby si ę n ie ubrudzi ć i tak i, jakby zarządzi ty m naszy m porode m, a ja te ż jako Ula widzę, że jest znowu ż odwr ót do powr ót przechodzimy p łynnie do 1 wspólnej działalności chcia ła si ę s łuchaczy przeprowadzić przez t e pola, na kt órych prowadzi 3 swoją rewolucj ę, kt óra jednocze śnie ma wp ływ na rzeczywisto ść na jakąś przestrze ń wsp ólną przestrze ń publiczną jest też dużo jes t te ż osob ą, kt óra towarzyszy kobietą w trakc ie porod ów n ie jak o pielęgniarka n ie jako po łożna tylk o bardziej w łaśnie w trybie siostrze ńca tw a dach bardz iej w tryb ie emocjonalneg o towarzyszen ia i bardz iej właśnie, nawi ązując do teg o, by pierwotnego kr ęgu kob iecego, w kt órym kiedyś porody odbywały si ę akurat jeste śmy ty m przedstaw icielem ssak ów, kt óry potrzebuje towarzyszen ia przy porodz ie kob iety potrzebują rodzi ć w towarzystw ie innych kobiet potrzebujem y wsparc ia różne sytuacj e dzień w czasie porod u ludzk i poród jes t dosy ć długi dosy ć bolesn e i Dolaty osoba, która jes t t ą sąsiadką z Siarką siostr ą i rzeczywiście nawi ązuje do te j tradycj i, kt óra została przerwan a w dobryc h kilkaset la t tem u jak n ie jak nie z 1000 albo więcej jes t tak a ciekawa geneza pewnie ju ż więcej na te n tema t od kiedy ten nas z por ód zosta ł zlokal izowany upatruj e się teg o w pocz ątkach większych m igracji w Europie za chlebe m za prac ą również gr ób rel igijnie prze śladowanych w momenc ie, k iedy ca łe rodz iny ca łe grup y zaczęły parować się o d swo ich środowisk w swojej ws i o d starszyzn y i by traciły t ę ci ągłość narracyjną r ównież dotyczącą pora d związanych w łaśnie z fizjologi ą rodzenia zaczęła pojawia ć si ę potrzeb a z jakich ś poradników SUV euro, czyl i t u wkroczyli mężczyzny, bo jes t świetnie czuj ą w roli ekspert a i zacz ęli tak t łumaczyć kob ietom jak si ę rodz i nast ępnie za łożyli Akademię un iwersytety zabronili kobietom studiowa ć medycyn ę jak trwało prze z kilkaset la t dok ładnie tak, gd y wkroczy ła z powrotem tak n ie i masa innych kob iet te ż wkroczy ła z powrotem c o c o szalen iec c ieszy w Polsce te ż tego przen iesienia porodów w dom u do m iast upatruj e r ównież migracji i w ty m, że na pewn o w pewnym momenc ie pow iedziano kob ietom, że w zasadz ie szpital jes t czym ś ekskluzywny m, że rodzenie w dom u, a świadczy, że mówiąc brzydk o b iedota rodzi w dom u o b iedota rodzi w dom u, a ju ż tera z stać, by cyw ila rozlane korzystaj ą z zebranych n ich, a wi ęc zapraszam y do szp itali jak dziś tam te ż rozumiem tak ą my śl stoj ącą za tym pomys łem, że w szpitalu d a si ę odpocząć przynajmniej na chwil ę, bo racj a o tym, bardz o fajnie Jan Bator pisa ła Piaskowej górze tam by ł tak i w ątek właśnie rodzenia w domu versu s rodzenia w szp italu właśnie t e kobiety, kt óre mia ły por ównanie 1 drugiego mówiły z ulg ą, że przynajmn iej chwilę t u Majdanu, ale t o oczywiście pomaga odpowiedni ą atmosfer ę personelu varia to n ie jes t oczywiste, że pal i, że tak będzie no, a do tego jest w iele innych argumentów do teg o, żeby rodzi ć w domu c o tak iego daj e tob ie t o do świadczenie towarzyszenia kob iecie w absolutn ie wyj ątkowym egzystencjaln ie momenc ie a ż ciężko t o pisa ć bo, bo faktyczn ie, jeżeli kto ś n ie widzia ł porod u z boku t o to to jest chyb a faktyczn ie n ie do p isania o sobie, kt óra tylko widzia ła na filmach alb o s łyszał opowie ści porodowe dla mnie też wa żne jest t o, że Lula n ie tylko towarzysz y w porodzie, ale też w po łogu, bo t o jes t też bardz o wa żny cza s t o, że odpowiedzialno ść pewnie też on a towarzysz y dorosłej osob ie towarzysz y tej kobiecie, kt óra po porodzie czuj e si ę bardzo wa żny i psych icznie fizycznie dl a mnie od początku najważniejsze by ło to k iedy k iedy sob ie wymyśliłam, że kolejn ą rzeczą, kt órą chc e robić w życiu jest byc ie dużą, że zauważy, że tak naprawd ę o d moment u u poczęcia by ć może na pewno od moment u, kiedy ciążowy brzuc h jest w idoczny kobiety t o n ie on a jes t centrum tylko tylk o to dz iecko, którego nawet jeszcz e n ie w idzimy na świecie jest najważniejsze cz y t o dz iecko nos isz oczywiście dobrze b y było, gdyby sob ie wolę się na rynku Batory tak, ale najlepiej by ło dok ładnie, gdyby by ła grzeczn a inkubatorem oczywi ście w porodz ie w porodz ie te ż na najistotniejsze jes t to dl a personel u medycznego, żeby dziecko przysz ło na świat bezp iecznie ca łe zdrow e żywe na w po łogu niestety najczęściej kob iety też mówią, że już kompletn ie znikają, że tuta j już po prost u ich rozwój umocnie ń nie m a, a i, je żeli ktokolwiek zad a pytan ie jak si ę czujesz t y te jak się czujes z i d a do zrozumienia widzieć s łyszeć jest dl a mn ie ważna t o jes t jaki ś taki Edyta nak łaniające dokładnie prawd a był te n dz iennikarz, kt óry ksi ężna Megane zapytał jak si ę czuj e po urodzen iu dziecka jej po prostu łzy w oczac h stan ęły dziennikarzowi powiedziała, że jest pan pierwszą osobą, kt óra w ogóle pyta ć ja k ja si ę czuje ani nie trzyma ły si ę przedstaw ia do p iersi czy i jak się wyższa w iadomo dokładnie akcji 10 latach ob a dok ładnie tak i w iesz co dla mn ie by ło tak poruszaj ące tak i przykry sposób że, że ta kobieta, decydując si ę na macierzyństwo zasadniczo najp ierw trochę zak ładniczką te j ci ąży, a pote m p łynnie przechodz i być nie chc e poda ć dokładnie szpitala pojawiają się te ż wiele się zmienia i w iem, że mog ą nas s łuchać po łożne, a lekarze z serce m na d łoni, bo tacy przecież te ż s ą dzisiaj chyba tylk o tacy s ą ci, kt órzy mają korzystają zdrow a wraz z danymi uważnie n o właśnie, wi ęc naprawd ę proszę mn ie na nie zrozumie ć, ale no trochę taki jes t, że kob ieta po prostu rozpade m ca łej tak bardz o zawodniczką system u dok ładnie drodzy pa ństwo dz isiaj rozmawiamy o świecie kobiet o ty m jak kobiety potrafi ą nawzaje m siebie wzmacniać naszy m go ściem Kamila Raczyńska Chomy edukatork a seksualn a do naszej rozmowy wr ócimy zara z po informacjach druga ods łona magazyn u sztuka życia prz y mikrofonie Hanna Zielińska z nam i w stud iu Kamila Raczyńska Homer edukatork a seksualn a Gdula, ale te ż osob a, która o d w ielu lat o swoje w przestrzen i publ icznej temat menstruacj i tema t miesiączki tema t okresu jakakolwiek m y t o sob ie nazywamy, jakkolw iek jes t nam łatwo t o nazywać to może by ć mo że również dzięki swe j pracy Otóż te ż kawa ł czasu jes t w projekc ie pani miesi ączka i Basia Piotruś Piotr Juszczak z magazynu kosmo s dl a dz iewczynek dzia łacze na rzecz funkcjonowan ia teg o temat u jak o normalneg o temat ów twarzam i publ icznej tak i właśnie my ślę, że śmiało mog ę się pochwali ć za siebie dl a i Zobacz, kt óre dzisiaj tuta j nie ma, że w t ę niedziel ę dopiero przed t ą kurtką, gdz ie tydzie ń tem u wystąpiliśmy na konferencj i dex jak o pani miesi ączki by łyśmy jedyny m duetem Tadek złą podkreślam t o by ło cudown e wydarzenie organizowane po raz p ierwszy prze z samorz ąd studenck i Uniwersytetu medycznego no i tak setk i razy mimo rozdz iale s łowo miesiąc nadal jeszcz e potrzebn e i ta m jeszcze zaproszone DAG ta m byłyśmy potrzebn e ta m by łyśmy zaproszon e i faktycznie powiem szczerze, że co ś tutaj akura t, je żeli chodzi o miesi ączkę to drgn ęło cudownie przez ostatn ie rok 1 , 5 to jest prosz ę się ciekawe za granic ą już troch ę wcześniej drgn ęło, al e tak pojawiaj ą si ę c iekawe publikacje i dl a dz iewczynek m łodszych dl a nastolate k starszyc h cora z wi ęcej tak ich kampan ii społecznych, al e te ż reklamowych, kt óre przełamują tab u miesi ączkowe i w ko ńcu pokazują, że t o jest n iebieski płyn gra wydana pod pa s chce oczywi ście dostaje si ę ty m f irmom dostaj ą Benecki i to co chyba mnie wci ąż jako ś tak smucić, al e też zaciekawia t o sobie oglądam stara m si ę n ie oceniać t o jes t t o, że Benecki często t e firmy dostają o d innych kobiet niestety 1 się tuta j bardz iej spodziewała jeszcze ładnych parę lat temu, że t o m ężczyźni podnios ą larum, że to ma by ć to ratuj e przy śniadaniu t o jaka ś kr ew miesiączkować reklamie i w łaśnie n ie najwi ęcej jes t kobiet, które zacz ęły si ę za wytyczone za żenowana, bo nas internalizacji n o w łaśnie wszystkich konwenansów dlatego ja ma m szalenie du żo empat ii i takiego zrozum ienia, b o ja zawsz e sobie dla nich by ła zawsze sob ie zadaj e pytan ie ile rzeczy trudne n ie w iem takich, kt órym mnie na szcz ęście minęły spotkało to kob iety w życiu żony w ty m momenc ie ta k jak panika jagod y, kt óra swego czas u powiedziała ona u żyła tak iego mocneg o s łowa upodlon y upodlon y s ą dz iewczynki, kt óre maj ą lekcj e wychowan ia do życia w rodz inie też zaj ęcia na b iologii na tema t miesi ączki w klasie kosz edukacyjnej, bo to właśnie pa n dl a upokarza poni ża tak ta degraduj e tak je t o jes t c iekawe rzeczywiście tymczase m t e z pe łną swobodą przy okazj i r óżnych wystąpień publicznych cz y nawet, publikuj ąc publiczne post y potrafisz dodać dorzuci ć, a pozdraw iam w drug im dniu miesi ączki ac h, prze łamując wszelk ie w łaśnie jakieś konwenans e i pruder ii w sytuacj i, kiedy spokojnie jeste śmy w stan ie mówić o ty m, że mamy katar nas boli głowa, że cham y czy cokolwiek innego okazuj e si ę, że k iedy właśnie nie jeste śmy chor e po prostu troszkę gorze j się czuje mali t o objaw zdrow ia dac h, bo menstruacj a jes t naturalny m etapem cykl icznym powracaj ącym co kilka tygodn i w życiu kobiety t o nagle jest t o w łaśnie takie tab u, kt óry poma łu pomału przełamuję si ę trzymam y kc iuki będziemy obserwowa ć działa dalej swoj ą dzia łalność na ty m polu n iezwykle rewolucyjnym pole m, kt óre uprawia jes t te ż fanpage Gargano dobre cia ło polecam y pa ństwu na Facebooku wpisać nazw ę dobre ciało alb o k ierunkami dobre cia ło jak państwo pisz ą Gerega dobre ciało nic wa m się nie wy świetli, bo m y grup ę utajnił byśmy objawiają si ę te ż rola nie wiedzia łam, że ju ż jes t utajniona jes t utajn iona, więc oczywi ście szukała da łem mu, dlaczeg o tak dokładnie t o jest ważny tema t tak mój tema t dotyczący warunk ów do za istnienia zaufan ia tak bezpiecze ństwo, bo m ój fanpage dobre cia ło jak najbardziej znalez ienia ją te ż ewoluowa ł przez 4 lata, bo j a na początku było wyszła o d treningu mi ęśni dna m iednicy o d prac y z cia łem kob iet, które cierpi ą na n ietrzymanie mocz u na bolesn e stosunk i na t e wszystk ie przypad łości, które na szczęście udaj e na m si ę diagnozować, al e też leczy ć w gab inecie stop a urodz in ekolog icznej natomiast pewny m momencie grup a kobiet, która chodziła do mn ie na zaj ęcia na warsztaty, gdz ie zg łosiły tak ą potrzebę, że fajn ie by ło też onl ine mie ć tak ą bezpieczn ą przestrzeń i ja wted y powo łałam dożycia grup ę Gargano dobre ciało i w naj śmielszych snach, by si ę n ie spodziewa ła po pierwsze, że będzie tera z ju ż tak n o prawie 4000 członkiń, że będą t o tak cudown e kobiety i że komun ikacja, którą ta m i ich zrozum ienie reakcji, kt óre sob ie tam oferujem y na r óżne zapytan ia posty t e dotyczące bardzo intymnych kwest iach, które naprawd ę m imo modelow y wzorcow y przykład zaufania sz a strzelectw a kob iecego gr ę pe łnej normalno ści prz y każdym temac ie prz y ka żdym, kt óry wyj ęty z teg o kontekst u kr ęgu m ógłby zara z zosta ć oznaczon e jak o obrzydl iwe n iegodny n iemoralne tam wszy w łaściwie nie ma tak iego tematu, którego n ie udaje si ę na spokojnie on w ogóle nie ma właściwie takich sytuacj i, k iedy kto ś komu ś moralizuje raczej s ą różnego rodzaj u pr óby omówienia spojrzen ia z r óżnych robi n iesamowite wiesz ja widzę że, że ta m są kob iety naprawd ę przer óżne, bo przecie ż i tak ie, kt óre otwarcie się opowiadaj ą za ty m, że są pro t o że, że s ą feministkami żyją pol is medycznych relacj a, że nie chcą mie ć dz ieci albo maj ą dzieci żyją polis medycznych relacja hase ł przecie ż te ż kob iety, które m ówią otwarcie, że s ą wierzące żyją w monogam icznym ma łżeństwie Absolut szukają w ramac h sweg o światopoglądu tutaj do zrozumienia, że to rozwiązanie jes t w ogóle n iesamowite, bo t o jest naprawdę dl a mnie t o jes t naprawdę cudown e wzruszające, kiedy ja widz ę, że m imo w łaśnie tych r óżnic w wychowan iu w pr iorytetach w idzeniu świata jest taka wspólna przestrzeń, gdz ie m y jeste śmy w stanie spotkać ta wspólna przestrzeń t o jes t w łaśnie szacune k chęć bycia wys łuchaną be z ocen y tzw . n ie oceniająca obecność t o znacz y jeste m t u słyszeć widz ę mecze i n ie ocen iam n ie moralizuje n ie daje c i rady oczywi ście czase m też zdarzają jakieś tak ie sporn e sytuacj e, al e w pięknie wydaje si ę, że potraf imy sob ie z ty m poradzi ć i om ówić tę sytuację jak kto ś jest normalne, bo tuta j ka żdy tema t jest w łaściwie innym kontek ście byłby minęła, bo tam jest wszystko t o jes t jes t o fizjologi ę aborcj a, cho ć ciąża o miłości Obra da ła si ę rolę, ale oczywiście, że tak hemoroidy ach, Boże na wszystkim wszystk imi w nocy 1 z namaszczen iem moje pytan ie do c iebie ja k na podstawie prowadzen ia tak iej grup a administrowania fanpag e tak iej grupy, jak ie mo żemy wyciągnąć wn ioski nauczyć się o d c iebie czegoś o warunkac h kon iecznych do za istnienia zaufan ia do do d ialogu do porozum ienia do szczero ści do szacunku c co tuta j twoim zdaniem si ę zadziało, że taka rozmow a jes t możliwa dobre pytan ie wielu boi się nad tym n ie zastanawiałam te ż z tego względu j a po prostu średnio uczestniczy w innych grupach t o w pewny m momencie ktoś mi u świadomił, że to jest dość n ietypowe, że tam tak się udaj e be z rozlewu krw i, że tak pow iem i k iedy sobie zacz ęłam o tym, my śleć t o po pierwsze od sameg o pocz ątku by ło także ja sob ie nikt n igdy nie pozwala łam ja jako ad iunkt w tej grup y ani 1 osoby n ie panowała prze z t e lat a kt óre, bo teraz już b ędzie 2 , 5 albo 3 lata grup a funkcjonuje przyznam, że zdarzy ło si ę 2 osoby wyprosi ć po prost u jak napisałam że, że to jes t chyb a ten momen t, że t o one możliwe żadne czyta mogły opuścić grono, bo po prostu n ie znajdz iemy tuta j p łaszczyzny porozumienia, bo tam by ła bardzo agresywna reakcj a n a na 1 z Super merytorycznyc h tekstów wrzucon e przez inn ą bóle notabene i bardzo fajn e reakcj e by ły d ługo pr óbowałyśmy dyskutowa ć potem postęp, al e po prostu już no n ie da ło si ę, wi ęc tak ani 1 bana regulam in by ł tworzony wspólnie ja też prosz ę zawsze, żeby n ie kasować wypow iedzi swoich now o świat tak nie wygląda n ie mo że czegoś rzuci ć pote m powiedzie ć sorry wykazuj e tak myślę te ż uczym y przyznawa ć do b łędu robi ę, tote ż ja i wydaje mi się, że te ż to co jes t takie zbliżające n o t o w łaśnie fakt, że ja również pokazuje ta m miękki brzuc h ja te ż pisze jestem zmęczona nie podob a mi si ę jakaś sytuacja n ie ma m na ni ą rozwiązania nie jeste śmy w sytuacji szkolnej jeste m wychowawczyni ą, więc n ie b ędę dysponowa ł Ross rozporządzeń karam i nagrodam i, a więc wydaj e mi si ę że, że udało na m si ę faktyczn ie tak ą kultur ę rozmowy w łaśnie w kr ęgu utrzymać, ale też n ie oszukujmy się fak t, że ta grupa jest utajniona n ie mo że tak po prost u sob ie do niej do łączyć Żydom poczucie bezpieczeństwa tak i to nawe t nie chodzi ło ekskluzywn e proszę mi wierzyć utajni ła te grup y w zesz łym roku rodz i się tak po dop iero po jakim ś czas ie w momenc ie, kiedy okaza ło się, że na k ilku innych pro kobiecych grupach by ły tzw . Nor kret y, które porobi ły Screen bardzo intymnych wypowiedzi kob iet r ównież dotycz ących zdrow ia seksualności, a nast ępnie wra z z w izerunkiem tyc h kob iet imieniem nazw iskiem często m iejscem, gdzie pracują alb o szko ły nazw ą szko ły po prost u zostały Screen wrzucon e do internetu jak sobie wyobrażasz t o kob iety miały sporo nieprzyjemno ści ja wted y podj ęłam decyzję, że utajn ia grupę jedyn y sposób, żeby do niej dołączyć jest taki, że musisz mie ć kogoś wewnątrz grup y, kt o c iebie zaprosi ich jak biuro śledcze w łaśnie locha jest pa npo świadczy za ciebie i to działa w ierzby dz iewczyny maj ą do s iebie zaufanie do te j por y n ic nie wyp łynęło z gru p żadne Screen żadne nieprzyjemno ści n ie mia ły miejsca no faktycznie myślę że, że dzięki tem u co ś tak sob ie ufam y n ie dz isiaj naszy m gościem jes t Kamila Raczyńska Chomy edukatork a seksualn a zapraszamy pa ństwa na informacje Radia TOK FM zapraszam y te ż do wysłuchania trzec iej cz ęści rozmowy, kt óre b ędziemy rozmawiać m. in . o t e upadk i uro k g inekologicznej zapraszamy te ż do wys łuchania całości rozmow y na portal u tokf m Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA