REKLAMA

Kobiety, które lubią seks są zawstydzane. Sztuka Życia z Kamilą Raczyńską-Chomyn

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-24 15:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:13 min.
Udostępnij:

Zapraszamy na Sztukę Życia z Kamilą Raczyńską-Chomyn, edukatorką seksualną, doulą, z którą porozmawiamy o tym jak nowa fala feminizmu powiązana jest z ekologią. Poruszymy też temat sytuacji kobiet w czasie porodu i połogu. Porozmawiamy też o tym jak bez wstydu rozmawiać o edukacji seksualnej, menstruacji oraz po prostu o radości z seksu. Kamila Raczyńska-Chomyn wyjaśnia też jakie zagrożenia niesie za sobą slut-shamingu, oraz na czym polega osteopatia ginekologiczna

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzecia odsłona magazynu sztuka życia przy m ikrofonie Hanna Zielińska z nam i w stud iu Kamila Raczyńska Homer edukatork a seksualna ju ż wiemy, że sto i za projekte m pani miesi ączka sto isz za projekte m dobre ciało fanpag e dobre cia ło adm inistruje utajn iono grupą Gargano Dobrcza, gdzie 4000 kobiet s iedzi w wirtualnym kr ęgu uf a sob ie nawzajem si ę wsp iera w iemy, że zajmuj e si ę te ż wspieraniem generaln ie rzecz bior ąc kob iet w k łopotach zwi ązanych z Rozwiń » fizjologią kobiecą i tu dochodz imy do tematu stop a urodz in ekologicznej fizjologi ą zdrow iem przybli ży nam tę dziedzin ę i swoje dzia łania w gabinecie dobrz e już przybli ża, wi ęc w ostoi pata t o jes t tak a osob a, kt óra jes t fizjoterapeut ą po dodatkowych studia osta ł patetyczn y ech, ja pracuj ę ma m ogromn ą przyjemno ść zaszczyt pracowa ć w gab inecie l istopad urodzin ekolog icznej, gdz ie moją szefową jes t r ównież moj a cudown a przyjaci ółka Ewelina Tyszko Bury cudowna z t ą łopatką urodz in ekologiczna ja nie jeste m ani fizjoterapeutką łanie z t ą łopatką, wi ęc nasz e dzia łania cudown ie si ę uzupe łniają, poniewa ż nasze fizjoterapeutka zosta ło upadk i pracują manualn ie, czyl i po prost u własnymi r ękami z cia łem g łównie kobiet, aczkolwiek m ężczyźni jak najbardz iej mog ą te ż by ć naszym i pacjentami zresztą panowie te ż mają bóle miednicy i te ż maj ą problem y z miednic ą, więc to n ie tylk o kob iety cierpiało z powod u r óżnych niedogodno ści, al e choćby dlatego, że to właśnie m y rodzimy miesiąc czujemy m y mam y menopauzę t o t e niedogodno ści s ą po prostu n o inne tak du żym uog ólnieniu m ówiąc, a ja w ty m gab inecie g łównie prowadz ę tak ie chcia łabym powiedzie ć zaj ęcia edukacyjne r e edukacyjn e warsztat y tak dotycz ące teg o jak korzystać z mięśni dna miednicy z własnej m iednicy w codziennym ile się tuta j jest wiedzy ile tuta j mo żna w łaśnie przez niewiedz ę sobie zaś, łącząc stara, bo to jes t tema t wie ś odcinku kup a czy dobrze korzyst a stale etycznie rob i sobie niechc ący krzywd ę prze z kwest ie bolesnych miesi ączek i pow iem, że cz ęsto nawe t właśnie pote m Tadek si ę, na którym wyst ąpiliśmy z Basią Piotr Juszczak alb o w og óle po ka żdym moim wyst ąpieniu, gdz ie m ówi o miesi ączce i powtarza m do znudzen ia miesiączka nie mus i ręcznie pow inna bole ć n ie wyobra żacie sobie państwo ile kob iet do mnie pisze z informacj ą ma m lat Jadzi o 4045 pierwszy w życiu słyszał, że miesiączka n ie musi bole ć, tak więc n ie mus i, a m y też pracuj e, ale maszyna my śli t o, że istnieją silne lek i przeciwbólowe można w rządzie nie wyja śnił jedynie mam namy śli to, że to nie mus i by ć nas z krzyż kob iet i bolesna miesi ączka bardzo często świadczy o czymś, wi ęc w pierwszej kolejno ści dobrz e b y było klucz y wykluczy ć np. endometrioza, kt óre naprawd ę ci ężką chorob ą i w łaśnie 1 z objawów s ą bardz o bardzo bolesna, al e też cz ęsto krwotoczn e miesiączki, ale inna sprawa jes t taka, że n iestety mas a kiepskich nawyków, a nawe t to, jak ie sport y potraf imy uprawiać upraw cz y sporty, kt óre upraw iamy prze d w trakc ie miesi ączki ubran ia, kt óre nosimy dieta, na kt órej jesteśmy mo że powodowa ć bardzo zwi ększenie dziesiątki lat nad tym pracujemy t o możemy zmniejsza ć t ę t ę bolesność u na s w gab inecie te ż pracujemy z kob ietami, które cierpi ą na r óżne b óle w trakc ie ciąże, poniewa ż szyna od na s pacjentk i też n igdy n ie usłyszą n iczego w stylu no tak wci ąż boli donos i pani dz iecko Noto w coś si ę n ie dziwić, że bol i, bo absolutn ie uwa żamy że, że ka żdy na ka żdym etapie życia kobiet ma on a prawo do komfort u życia bez b ólu, a do zadowolen ia z w łasnego cia ła pracujem y te ż z kobietami, kt óre maj ą za sob ą ci ężki poród też bardz o ci ężki por ód obrażenia okołoporodowych n ietrzymanie mocz u n ietrzymanie stolc a te ż zdarza t o już jest dobr y sze f prokuratury blokada seksualna tak tak spor o naszyc h pacjentek to s ą też po prost u kobiety cora z częściej w og óle do mnie trafiają tak ie kob iety, które mówią czyta łem dzi ś swoje rzeczy s łyszałem to jak si ę wypowiada si ę tak naprawdę t o nic mn ie n ie boli, al e w ogóle n ic sobie nie wiem n igdy n ie mia łam orgazmu w ogóle n ie w iem c o Lubie nie uda ło się masturbować zg łaszane generalnym uczuciu, kiedy słucham tego c o, mówi że z 1 strony t o jes t niezwykle smutn e z drugiej fantastyczne n o, że przychodz ą t e kob iety tylko z tak im powodem tylk o w cudzysłowie bo, bo jeste m co ś niezwykle optym istycznego tak t o prawda wiesz mam wrażenie, że rz ąd, że mas a kob iet faktyczn ie, jakby us łyszała w ko ńcu t e przekazy komun ikaty kt órymi mas a innych kob iet takich ja k ja idzie do medi ów i powtarz a i wykrzykuje, że właśnie mo żecie by ć dobrz e n ie musieć n ie mus i czyni ć bole ć lekarz nie m a prawa skomentować nie wiem teg o czy przysz łość do gabinetu ow łosieniem łonowym czy be z, a to si ę wci ąż dale j zdarz a, a więc zdarz a na m się edukowa ć w gab inecie na tema t praw pacjentk i n p . tak mam y cudowną po łożną w gab inecie, kt óra fantastyczny spos ób t łumaczy fizjologi ę fizjologia porodu i wiem, że po warsztatac h z dęblińskiej kob iety wychodz ą naprawd ę wzmocn iono uskrzydlony takim poczuc iem, że ucz y da m radę tak no mam y naprawd ę niesamowite empatyczny zesp ół t o c o myślę te ż na s wyróżnia t o t o, że współpracujemy z psychoterapeutk ą też bow iem, że cia ło to jedn o, ale n ie łączyć teg o o d emocji dłuższe, wi ęc mam y cudown ą psychoterapeutk a w zespol e a gd y prowadzili śmy szko ły rodzenia no t o mieli śmy osobną grup ę dla mężczyzn prowadzon ą przez mężczyzn w myśl tego, że on i są kompletn ie cz ęsto n ie za opiekowanie w te j tak iej narracj i oko łoporodowej im bardzo chcieliśmy odpowiedzie ć na t o potrzeb a swoj e doświadczenia t e, które w te j chwili maszy n kt órymi z nami się dzie ń niż zbiera ła si ę r ównież jak o nauczycielka prze z kilkana ście lat pracowała jak o nauczyc ielka przedm iotu wychowan ie do życia w rodz inie radz ę si ę to dało c i wgl ąd w t o w jaki spos ób w okres ie dojrzewan ia człowiek postrzeg a swoj ą seksualno ść postrzega swoj e cia ło na ile chce mo że lub i o ty m, rozmawia ć n iezwykle trudne zadan ie, bo to jes t właściwie tak i momen t, kiedy nawet jeśli t y byłaś kilka la t raptem starsza w momenc ie, k iedy zaczyna program auto było do te j już by ła prawdopodobnie dl a n ich dorosła inna on i jako ś poszuk iwali s iebie m y od, ograniczaj ąc się o d teg o świata nauczycielskiego od teg o świata mentorskie g o na dz isiaj s łuchają r ównież rodz ice nastolatk ów, którzy chcieliby ca ły czas mie ć z n imi kontak t również w łaśnie w tej przestrzeni oko ło sek s oraln y jak mo żemy skorzystać sweg o doświadczenia nauczan ia m łodzieży w w ieku g imnazjalnym l icealnym chyb a tak najwa żniejsza rzecz, kt órą ja Lubie tera z powtarzać rodz icom, jeżeli jeszcze n ie ktokolw iek pyt a o edukacj ę seksualną najwa żniejsza rzecz jest tak a, że mas z prawo rodzic ów się wstydzi ć n ie wiedzie ć i bardz o bardz o bym chcia ła, żeby rodz ice us łyszeli, że naprawd ę wszelk ie jaki ś tak i n iepokoje cz y czy na pewn o podo łam te j rozmow ie, że nie łaźnie czy n ie za p óźno s ą n iepokojami, gdz ie kt óre, jakb y podz iela wi ększość rodziców, a zresztą pow iedzenie dziecku n ie w iemy doskonałą lekcją z doskonałą lekcją jest naprawd ę ju ż zdj ęciem sob ie z bark ów tak iego ogromneg o ci ężaru, który n iejednokrotnie rodzice nauczyciele w ogóle mentorz y w łaśnie ta k jak powiedział sami sob ie na te bark i wkładają tego ci ężaru j a po prostu musi być alfą omeg ą i że mus i by ć dost ępna dost ępne w ka żdym momencie, a przecie ż jesteśmy tylk o ludźmi nie jest n ie w iemy wszystkiego, al e też tak a tak a my śl, że mi jako nauczyc ielce było znaczn ie łatwiej uczy ć państwa dz ieci naprawd ę proszę mi wierzyć, bo ja z nimi nie mia łam aż tak iej emocjonalne j relacj i tak, m imo że z powod u si ę wstydz i, że nowo ść, że tak, al e też n ie mia łam nie miałam aż tak iego stresu, jaki wy mac ie za ka żdym razem, kiedy dorastaj ące dziecko nie w iem zamyka si ę w pokoj u z chłopakiem dziewczyn ą czy cz y wychodzi w ieczorem na miasto, wi ęc n ie r óbcie sobie wyrzut ów, że jaka ś tam obc a pan i mia ła fajn iejszy kontak t w ty m obszarz e obszarze seksualno ści w waszy m dzieckiem ni ż wy, bo tak i jest jako rodz ice macie przer ób, a inwestycje bardz o bardz o trudne j roli tak i mac ie prawo si ę wstydzić i mac ie prawo n ie wiedzie ć, a drug a taka bardzo wa żna rzecz, którą chyba rodz ice za rzadk o słyszą t o, je żeli wam n ikt n ie przekaza ł odpow iednim momenc ie w iedzy w sposób przystępny, al e też tak i emocjonaln ie przystępne, czyli nie by ło te j narracj i o bliskości o ty m, że seks mo że być piękna szcz ęśliwy radosn y pe łen śmiechu no to wstyd t o on e te ż brakuj e cz ęsto nawe t słownictwa, żeby przekaza ć mu wiedz ę prawd a, a n o, al e znowuż na szcz ęście jes t tak że jes t coraz wi ęcej porz ądnych publikacji jes t cora z więcej merytorycznyc h, a m iejsce w internecie, gdz ie można rzucić ok iem i po prost u si ę posi łkować ja mia łam przyjemność teraz robi ć redakcj e merytoryczn ą takiej ksi ążki, kt óre nazywa to n ie jest ksi ążka sekcj a wydawn ictwa RM, która jest refleksje, które dla złodzieja, że tak tak dl a na s dl a nastolatków jes t dostępna normaln ie w księgarniach, al e te ż n a na stronie wydawn ictwa RM i my ślę, że t o też jes t taka dobr a drog a do teg o, żeby z łapać te n chwyt z własnym dz ieckiem, czyl i po prost u chc ą razem nad ksi ążką ładna jest też do ogl ądania ma tylk o dla Ania z takim spółkom s ą on e jes t dosy ć odważna w swoje j tre ści ale, ale te ż l isty w jakim ś sens ie stonowana je śli chodz i o sensacyjn ą tak czy jeste m spokojn y ton emerytalny s łużb zreszt ą nie ma ju ż nawet pół niemal 4 Sowa dla żadnego na uzupełnienie pół wulgaryzm ów ta m nie ma jakiego ś smacznego żartu nie ma jakiego ś tak iego naprawd ę nie czuje się wci śnięcia w żołądku czytaj ąc książki ogl ądając te kom iksy, aczkolw iek faktycznie jest tak, że n p . s ą ta m scenk i rodzajow e pokazujące całowania si ę czy mi łość sek s oraln y n iekoniecznie heteroseksualny, wi ęc naprawd ę 1 z p ierwszych tak ich publikacji, kt óre te m łodzież n ie heter o normatywn ą tak pi ęknie pokazuje, ale te ż adresuj e do tej do tych panowie rację darz y też polecam y ksi ążkę tęczowa książeczkę on a te ż jest ca ła właśnie w łączające m łodzież n ie hetero normatywną cudo no to zdrow e życie seksualn e erotyczn e twoj a działalność z 1 strony domy ślam się daje si ę ogromn ie pozytywn y feedback i w jak im sensie napędzać s iebie dale j do do dzia łania don iesienia tego kagane k oświaty do zb ierania tyc h pozytywnyc h historii, al e te ż nara ża s iebie w ogóle generaln ie biorąc kob iety, które m ówią o seks ie kob iety, które m ówią, że lubi ą seks oswoi ły seks s ą seksualne uważane s ą za kobiety, kt óre są łatwo dost ępne, kt óre zach ęcają, kt óre prowokują i o d tego s ą kro k do jak iej si ę przemocy zawstydzanie t o jes t kolejn y projek t, do kt órego się zbli ża i przym ierzasz z lat 3 gmin tak tak tak tera z to bardzo le ży na serc u faktyczn ie śledczej min n ie mam y wci ąż polsk iego polskiego odpow iednika by ły przym iarki do nor m ślad, czyl i GE IRA puszczal i ska no i 6 min, czyl i zawstydzan ie, czyl i zawstydzan ie kob iety spowoduj e ekspresj i seksualnej o tak po polsk u s iano tak umówić si ę spotkało się, by to znas z t o z w łasnego do świadczenia ta k tak jak najbardziej n o ja akurat zawsz e by łam ja w ogóle bierze, gd y zosta łam wychowan a w domu prze z moj ą mam y bardz o tak ą post ępową i wolno my ślą są cudown ą feministkę w ten sposób, że moj e cia ło jes t moje i że jeżeli chce n im dysponowa ć tak jak chc e to ma m do teg o pe łne prawo i faktycznie zawsz e z teg o prawa korzystałam wi ęc, gd y byłam młodsza tera z mam 35 lat i w końcu w ko ńcu czuj ę, że naprawdę ju ż cora z wi ęcej uwag i sp ływa po mnie że, że ju ż jeste m dziewczyną ju ż z ty m panią śmieje si ę w dom u do mojeg o męża właśnie pierwszy raz si ę czuję, że ju ż w ko ńcu jeste m jestem panią an i jakości s ą, w kt órą mo żna ocenia ć i komentować życie erotyczn e, wi ęc tak oczywi ście śledczymi n ie spotykał z e stron y kob iet mężczyzn myślę, że jeszcz e jakieś 10 lat tem u pote m przesta łam teg o słuchać, aczkolw iek jeszcz e chyba wci ąż gdzieś tam n ie zapadały r óżne uwag i obecn ie kompletnie już nie nie ma m żadnego kompleks u żadnego problemu ze swoj ą seksualnością no i te ż na fal i w łaśnie takich zg łoszeń, kt óre często dostaje o d innych kob iet dziewcz ąt teraz dos łownie w przyszłym tygodn iu ja ora z dz iewczyny z Gerson z magazynu de r su m podp isujemy umow ę z wydawn ictwem czarna owc a b ędziemy pisa ć pierwszą w Polsce książkę na tema t śledczej ringu, czyl i na tema t w łaśnie przemoc y sk ierowanej do os ób najcz ęściej kob iet, kt óre s ą odważne wyzwolone zrodzona ze zm ian m ówią o swojej seksualno ści wyr óżniają się seksualn ie na swoich warunkac h uk ład i s ą za t o prze z kulturę n iezwykle karan e zapędzony do kont a bez przerw y są pokazywane ich miejsca jes t t o m iejsce od program u program najlep iej jak ju ż mus isz to przedmiot nie m ógł tak, dlaczego to jes t ważne, b o o ty m, m ówić żeby, żeby t o spe łnienie kob iece seksualn e przyjemno ść kobieca seksualne funkcjonowa ł w przestrzen i publicznej, żeby odpiera ć Tesla 3 min odpow iem ci by ć może tak i sposób, który z n ie wiem być może zaskocz y naszyc h s łuchaczy i słuchaczki Bomi nawet n ie chodz i o t o, że ja cz y kobiety dz iewczyny podobn e do mnie po prost u mam y dosyć słuchania tego co kto inny myśli na tema t naszego życia seksualnego tak te ż jest oczywi ście, al e w ty m momencie życia i moje j prac y i w iedzy, w kt órym jeste m najwa żniejsze rzeczy, kt óre nam i kierowa ły kiedy, kiedy wpad łyśmy na pomysł wp isania te j publ ikacji tej książki to jes t po p ierwsze, t o, że z powodu świadczeń ringu mas a kobiet, kt óre dozna ły przemoc y seksualnej słyszą, że sam e się on i poprosi ły, poniewa ż zawsz e si ę znajdz ie co ś do wytkni ęcia im ten centymet r za kr ótka spódnica centymet r za wysoki obcas o 1 drink zby t w iele, a i przecie ż t o przerzucanie odpowiedzialno ści na ofiarę zgwałcenia cz y w og óle atak u seksualneg o mamy ca ły czas czeka ma t o się w końcu sko ńczy, a ta narracj a wciąż trw a od dekad za ś niewiarygodne, że nas i nie wypala m imo tego, że my edukujem y wci ąż ofiara nigdy n ie jes t w inna, a jeżeli s łuchacze myślę sobie dobrze n o dobrze, ale to w og óle nie świat n ic takiego n igdy n ie spotkało t o wyobra źcie sobie, że do na s ostatn io dotar ło to, że ślad si ę m igiem jes t cho ćby sytuacj a gd y, a na porod ówce kobieta, krzycz ąc w trakcie porodu s łyszy od lekarza albo położnej trzeb a by ło n óg nie rozkładać to by ć teraz się tak nie dar ła prosz ę państwa t o też jest śledczymi, b o na t e nogi rozłożyła, żeby uprawiać seks uprawia ła seks zasz ła w ci ążę i mamy tera z efek t tego seks u dziecko pas ie na świat por ód t o rol i kobiet ma wci ąż liczy ć położna potrafi ą skomentowa ć t o właśnie taki spos ób alb o starszy pa n w autobus ie cz y w sklepie nie wiem czy mo żemy tu przeklina ć, ale państwo sob ie wyobrażają, że nie zawsz e ładnie m ówił że, gdyb y n ie współżyła t o być teraz z tym brzuchem tuta j się nie pchała do kolejki prawd a, więc m ężczyzna tego n igdy n ie us łyszy jak absur d nie masz w meczach chwalony za bycie buchaj ą Jucha razem n ie jest zawstydzony n igdy t o świadczy jeg o męskości o jeg o sukcesie no generalnie rzecz bior ąc wysoko sto i w hierarchii tak i sam no jes t samcem Alfa tak natom iast kobieta, która mia ła ok o jest wewn ątrz sterowny je śli chodzi o seksualnyc h n iepokoi mężczyzn, bo n ie tak miało wygl ądać tak miało wygl ądać alb o lep iej terapeuty izolować pewn ie pewn ie jest Nimfomanka pewn ie jakie ś problemy z ojce m i wiecznie, jakb y pewn ie t o pewn ie to pewn ie tamto, lecz m y j ą, tak wi ęc zachęcam naprawdę nasz e two ich s łuchacze i słuchano ich mo ich dz isiejszych, żeby się naprawd ę zastanowili pogląd dali sobie tak ie r óżne spo łeczne sytuacj e a bo ślad się miękka może si ę zacz ąć bardzo wcze śnie ostatn io właśnie te ż nade r gang u jedna k ma m pisa ła, że nauczyc ielka w nowej szkole je j córki wywołała j ą na środek sali skomentowa ła, że ta jes t w krótkich spodenkach t o był spodenk i tak ie na d kolan o tak niewa żne n o w sumie tak, al e chciał m imo wszystko w łaśnie t u zaznaczyć dziewczynka la t chyba 12 jakoś jako ś tak czy pocz ątek okres u dorastania tak i naprawd ę straszn ie ważny moment dla ch łopców dziewcz ąt u tak sam o ta Kallen, a dziewczynki szybc iej wyraz wygl ądają na starsz e tak, zw łaszcza je żeli taki dw u nastolatce szybciej urosn ą piersi no t o ju ż w og óle jest zawstydzon a i prze z swo ich kolegów w szkol e przez nauczyc ieli nauczyc ielki tamt a tamta nauczycielka te ż n ie pozwoli ła na taki komentar z, żeby się nie dziwi ła, że ch łopcy zapobiegaj ą skoro o tak iej ciało wygl ąda po wakacjac h jak wygl ąda prosz ę państwa to też świadczeń dwunastoletn ia dz iewczynka zosta ła właśnie zawstydzon a z powod u swojej seksualno ści cia ła prze z ca ły 30 osobową klas ę, je żeli ktoś myśli, że w o be z przesady n ie takie rzeczy dzieją t o prosz ę sob ie wyobrazić, że własne wlew a si ę wyci ąga zz a biurka, a staw ia was prz y całym zespo łem w pracy komentuje uwa ża tak albo budować może ich za dużo, żeby życie n ie dziwiła, że na imprezie będzie miał Izraela, gdz ie odpłynąć czak n o bo trzeb a by ło po prostu nie wie jako ś zamaskować swoj e kształty t o być n ie mia ł problemu to te ż jest raczej NIK czekam y na książkę ślad rat ingu, a tymczase m bardzo dzi ękuję za rozmowę naszy m go ściem w dz isiejszym wydaniu magazynu sztuka życia by ła Kamila Raczyńska Homel edukatork a seksualn a i p ionierka na w ielu wielu polach związanych z ca łą pozytywną ściąć dzi ękuję bardzo dziękuję wa m przyjemno Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA