REKLAMA

Czym jest ekonomia feministyczna?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
36:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM dwudz iesta pierwsza 24 piątkowy wiecz ór Radia TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynam y specjalne wydan ie w ieczoru Radia TOK FM, kt óre dz isiaj w ca łości poświęcony jes t ostatniej edycji brukselsk iego Kongresu kobiet tydzień tem u w Brukseli była m ija tydzie ń temu Brukseli by ła również dr Ewa Rumińska-Zimn y dobry wieczór dobr y wiecz ór ekonom istka ekspertk a ONZ Unii Europejskiej ds. gende r prezesk a Międzynarodowego forum Rozwiń » kobiet prz y szkol e g łównej handlowe j cz łonkini rady programowe j Kongresu kob iet i wsp ółorganizatorka prowadz ąca 1 z paneli na tema t główny tema t ekonom ii fem inistycznej w trakc ie brukselsk iego Kongresu kobiet tydzie ń tem u z jak imi wrażeniami i refleksjam i wr óciła pan i w Brukseli n o bardz o pozytywnym i na ładowana energią co m polsk ich kobiet Brukseli, kt óre t o organizuj ą Kongres kobiet t o jes t tak a formuła, kt órą jak o Kongres kob iet wars z nap is warszawskie og ólnopolskie lam p przewa żnie się odby ła w Warszawie okaza ło si ę, że bardz o du żo r óżnych o środków kob iet poz a polską chcia łby coś podobneg o zorganizować w tej chw ili na taką bardz o silną zagran icznym tak ą fili ą Kongresu kob iet jestem Kongres brukselski poz a ty m mam y jeszcze kongres y w Berlinie i Wiedniu i jes t rzeczywi ście wyjątkowa grup a kob iet cz ęść z nich pracuj e w instytucjach europejsk ich cz ęść z n ich przedsiębiorstwa swo ich na sw ój rachune k pracuj e, czyl i po prostu, a mo że a ż tylk o jest pan iami dom u, która zajmuj e si ę dziećmi, ale chcę robi ć, wi ęc i wykonuj e tę prac ę opieku ńczą pomijano dotychcza s prze z of icjalny nurt ekonomiczny o tym, zara z b ędziemy te ż opowiada ć wyjaśnijmy te ż, że ten brukselsk i Kongres kob iet jes t wydarzen iem, które opart e na prac y wolontariackiej tegoroczn e brukselsk i Kongres kobiet z łożony by ł dwudn iowych wydarzeń najpierw w parlamenc ie europejsk im europejsk ie spotkania dyskusyjn e, kt órego pomysłodawczynią gospodyn iom by ła prof. Magdalena środa i następnie drugi dzień, kt óry był p ierwszym w łaściwym dn iem Kongresu kobiet i tuta j gospodyn iami by ły m. in . dr Agata Araszkiewicz dr Katarzyna skut a zaanga żowane s ą również obecn e w Brukseli dz iennikarki Inga Czerny Anna Siwek i mn óstwo kob iet reprezentuj ących Polonii brukselsk ą przeróżnych mo żna powiedzie ć sfe r stre s społecznych t o jest fantastyczne, że ta m widać, że to si ę udało to jest szczeg ólne inicjatywy dokładnie t o jes t fantastyczne, że jest po d tak sam o jak koncepcj a Kongresu kobiet ogólnopolskiego jest t o koncepcj a łączenia wszystk ich środowisk także t o s ą tematy r óżne różne perspektyw y, ale są kob iety, kt óre chcą razem dzia łać n a rzecz innych kob iet ja się jes t tak a myśl przewodn ia i warto podkreślić, że jest już pi ąty był t o już piąty m ówił Miele nale żała Januszowi Kongres kobiet z 1 strony on i z chwilą, al e z drugiej strony o n dzia ła jak Awangarda, bo t e tematy poruszane na prac ę na brukselsk iej w tej brukselskiej wersj i Kongresu kob iet cz ęsto wracają do te j polskiej macierzy ona potem s ą omawiane w Polsce na polskim kongresie wykonywan e s ą bardzo kreatywne ja my ślę, że w ogóle podj ęcie tego temat u feministyczne ekonomi t o w łaśnie na taką skalę, że jest t o b y t o tema t przemaw ia za mojeg o adresu no t o my ślę, że było bardzo zła narodow e, bo te n tema t przewija się og ólnopolski Kongres kobiet ma raz jako dlaczego, je żeli już grz ęźli dawno, że gdzieś tam, który pr óbuje się pojawi ć, a t o rzeczywiście to było has ło g łówne temat y dania zar ówno spotkań tyc h oficjalnych panelowe j, jak i rozm ów kuluarowych, bo t o wszystk o w żyło funkcjonowa ło przez ca ły cza s Kongresu kobiet pomysłodawczynią tego has ła głównego jest dr Agata Araszkiewicz, a ekonom ia fem inistyczna jest z kolei dziedzin ą, która n ie tylko pojawia si ę jak o tak i pierwiastek czy jask ółka na wydarzen iach feministycznych ale ty m bardz iej wci ąż jes t n ierozpoznana szeroko generaln ie rzecz bior ąc w przestrzen i publicznej, więc co możemy tera z naszy m s łuchaczom opowiedzieć o ekonom ii fem inistycznej c o powinniśmy wiedzieć je śli chodzi o ekono m jako dziedziny, kt óre ju ż przecie ż i praktyczn a i akademicka musz ę powiedzie ć, że nie rozpoznano w Polskiej przestrzeni ekonom icznej, dlateg o że na świecie o d razu dodam y funkcjonuje już o d lat 2000 tak na wyścig krzy k płacz ma swoje i sw ój bardz o tak i prestiżowy publikacje, kt óre nazywa em isji Ekonomik wysok o bardzo punktowan a w języku ang ielskim, gdz ie w radzie programowe j jes t m. in. noblista Mario se n i generalnie jes t t o ju ż uznan a cz ęść ekonomi uznanemu przez Fed t o ekonom ia głównego nurt u tak że programac h wielu uczelniane mroczne wiem, że nie ekonom icznych t o m. in . tak a bardzo znan a uczeln ia London School Economics m a w swo im program ie w łaśnie zakłady ekonomista m inister czyny w Polsce t o jes t jeszcze marg ines na środę w ankiecie Rooney an imozje roda k, aczkolw iek mamy również wyk ład ekonom ii feministycznej, które akurat tak si ę składa, że prowadz ę w gende r sady z 1 z Polskiej Akademii Nauk t o jes t prawd a Instytut bada ń literackich, który prowadzi te gende r sady natomiast te ż uzna ł, że ta fem inistyczna ekonomia ma sens n o i można si ę zastanowi ć, dlaczeg o mas y tak n o, dlaczego ma sens i w łaściwie jak dowiadujemy si ę, że 1 z głównych postulatów ekonom ista minister cz y jest w łączenie te j nieodpłatnej prac y opieku ńczej organ izacyjnej log istycznej w budżet że, że te n cza s pracy jako ść te j prac y wysiłek t o wszystko pow inno by ć zmierzone, a nast ępnie opłacone no to łapiemy si ę za głowę i osi ągnięty macha to nie jest nic nowego to jes t temat stary świat to po prost u zacz ęło wreszc ie nazywa ć zaczęliśmy wreszc ie o ty m, mówić n o tak ekonomi ści może ja Polak jest to, że ekonomiści zacz ęli te n proble m zauwa żać on i zacz ęli zauwa żać proble m bezp łatnej pracy kob iet tak traktowane jak one prac ę kobiet, kt óra była traktowan a jako pewn a dana zewnętrzna religią model i ekonomicznych właśnie oparta na ty m, że t o jes t takie właściwie obiecuj ą bior ąc życia kobiety, żeby t ę prac ę wykonywać, żeby analiza, kt óra wyrazi ła udziela ć opieki n ie tylk o dzieciom, al e osobom starszym w rodzinie jes t to jakb y ich powołanie także było opart e na tak iej koncepcji to, bo tak można t o tak nazwać tak a sfer a serca w odr óżnieniu o d sfer y rynku jak, kt óra zajmowa ła si ę f inansami wymianą s łynna n iewidzialna ręka rynku i t d. także te 2 sfery do tej por y do ść Ross były roz łączne one s ilnie momenty w w tak im rozum ieniu ekonomistów ekonomiści uwa żali to nie t o on i nie zauważali te j prac y, bo cz ęść z n ich zauważała t ą prac ę natom iast ich zdan iem było tak ie żona n ie nale ży ekonomi no tak to jest problem USA mi ński też podkreślają, kto robi ł kanapk i sprząta wok ół Adama Smitha, k iedy on za ikon ą tak tworzył też wszystkie s ą ju ż, ale tuta j proble m na czym polega, że te 2 sfery, kt óre by ły bardz o rozdz ielone teraz one się łączą on e łączą przestaną łączą się przez fak t, że kobiety, kt óre wesz ły masow o na ryne k pracy maj ą t e wszystk ie opieku ńczy i rodz icielskie obowi ązki on e po prost u decyduj ą si ę na mniejsz ą liczb ę dzieci alb o w ogóle brak posiadania dz ieci na jeszcz e z punktów popatrzym y na dz ieci z perspektyw y ekonomii t o co to jest to jes t jak gdyby przysz ła si ła robocz a, kt óra mus i być dostarczan a na ryne k w jakim ś ta m temp ie przejmować odpowiedzialno ść za kolejn e realn e mam jeszcze bank jes t budżet państwa za łamie si ę cała strateg ia makroekonomiczna, choć tego c o prawd a jeszcz e perspektyw a powiedzia łbym globaln a ekolog iczna i my ślenie o tym, że ziemia jes t przeci ążona ludzką populacj ę co nadal n ie oznacza, że bezp łatna prac a kob iet nie zas ługuje na zauważenie i na wycenę, tym bardziej je śli za przyja źnimy si ę zapoznamy z e statystykam i w Polsce teraz si ęgam do ksi ążki Kamila surfer a anal ityka rynk u prac y ksi ążki zatytu łowanej o kobiecie pracującej, dlaczeg o mniej zarabia, chocia ż wi ęcej pracuje Kamil Fejfer przytacz a sonda ż CBOS 2018 roku czytam y ta k w 82 % gospodars tw domowych t o kobiety pro bior ą pracuj ą 81 % przygotowuj ą posi łki 65 % sprzątają 61 % myj ą okn a 573 Piotr żyła dywany 57 zmywają naczynia przewag ę m ężczyźni mają jedyn ie w drobnyc h naprawac h domowyc h tarczy z e słynnego go ździki szereg decyzj i w iertarki ogromn ą wi ększość te j nieodpłatnej prac y kobiet świadczenia r óżnego rodzaj u usług domowych i opieku ńczych wykonuj ą kob iety niezależnie od tego cz y mają ochot ę się rozmna żać czyn ie n ie uleg a kwestii, że jest to prac a, która wymag a zabezp ieczenia socjalneg o wymag a wynagrodzen ia, więc pytan ie czy ekonomi ści zauważają tylk o rolę kob iet w związku z ty m, że kob iety przestaj ą rodzi ć następne pokolen ia osób, które b ędą zabezpiecza ły przysz łe emerytur y cz y może r ównież jaki ś innych znacznie bardziej szczytnyc h pobudek ma m nadziej ę, że też wczesn e pobudki r ównież b ędą pojawiać natom iast do te j por y takim no i w ątki alarmowym dl a wielu ekonom ia przydaje si ę to łatwe wszak nie by ło takie myślenie jes t myślenie n o, sk ąd we źmiemy tyc h przysz łych pracownik ów, dlatego że zdecydowan ie demografow ie jak wskazuj e on o ta ta te n starzen ie si ę spo łeczeństwa polskiego Europejskiego jes t pewny m fakte m ju ż trudny m do zatrzyman ia trochę prawd a, bo t o jest taka r ównia pochyła i teraz oczywi ście mo żemy argumentowa ć, że na świecie proble m dzietno ści w w ielu krajac h jes t odwrotnie jes t za du żo dz ieci prawda ze za du żo przyrost populacj i natom iast ca ła Europa niew ątpliwie ma proble m jak to rozwi ązać na tu mo żemy patrze ć na szersz e rozwi ązania wzros t m igracji n p . która b ędzie uzupełniać natom iast t o n ie wyczerpuj e temat u, poniewa ż z punkt u w idzenia z perspektyw y feministycznej kob iety pow inny funkcjonowa ć w tak im system ie, w kt órym mają wybór mo żliwość tak po łączenia pracy zawodowe j, a wi ększość kobiet ma aspiracje zawodow e i chc e się realizowa ć zawodowo ra z razem spos ób pos iadaniem rodz iny i pokazywan iem tej ich tego serca prawd a, które niew ątpliwie jes t cz ęścią integraln ą kobiet, al e również mężczyzn t o mie ć rodziny chc ą mieć dz ieci chcą j e wychowywa ć natom iast temu sprzyjają bardz o wa żni mamy z akcyz y, lec z także jak chc e prowadzi ć do teg o, że mus imy my śleć o zm ianie model u rozwoj u r ównież z powod u teg o tej katastrofy ekolog icznej jak o nas jak o n a jak nas 3 zaprasza 1 i program ów omawianych w trakcie Kongresu kob iet to w łaśnie zdecydowa ła kongresie kobiet dowiedzia łam si ę, że znow u t o kob iety b ędą znaczn ie bardz iej poszkodowan e przez emigracja związaną z katastrof ą ekologiczn ą generaln ie kob iety maj ą du żą rolę do odegran ia w odwr óceniu tyc h tendencji negatywnych jeśli chodz i o ochronę środowiska i ochron y środowiska, al e również mogą sta ć si ę do p ierwszymi ofiarami teg o teg o zjaw iska, zwłaszcza jeśli, choć kraj e biedniejsze ta m, gdz ie jes t trudn y dost ęp dowod y cz y grozi nadm ierna susz a nadm ierne mrozy, bo to kobiety dbaj ą o te n do m tak że, ale wydają si ę wracaj ąc może jeszcze na chwil ę do tego zm iany te j koncepcj i modelu myślę, że mus imy przekona ć naszyc h ekonomist ów, żeby n ie tylk o zauważyli to m u bezp łatną prac ę kob iet p o stronie wk ładów gospodark ę i tego, że jest t o pewien warune k sprawneg o funkcjonowan ia rynku, żeby stworzy ć kob ietom t e warunk i prawn e łączenia pracy i dom y w og óle kobiet ą m ężczyzną natom iast r ównież spojrzen ie na to o d stron y wydatków, dlateg o że taka perspektywa do te j por y tradycyjn a plasowa ła wydatk i spo łeczne nak łady na infrastrukturę spo łeczną na naprawd ę opiek ę na d dzie ćmi n a do inwestowanie służby zdrow ia edukacj i jak o duży kosz t dl a gospodarki an i jako pewna inwestycja w rozw ój, a t o s ą wydatki n o pr iorytetowe dl a kob iet je śli szp itale ograniczaj ą cza s, jak i pacjen t spędza w szp italu zara z po operacji transferuj ą g o do domu no t o tym pacjente m op iekuje si ę kob ieta jeśli dziecko n ie jest zaopiekowa ł dan e w szkol e n p . po zaj ęciach szkolnyc h jak o dodatkowe, jak ie zajęcia t o kob ieta mus i r ównież zastanowić si ę jak t o dz iecko zagospodarowa ć prawd a, więc wydaj e si ę, że m ówimy te ż pewnie o zm ianie model u p o stronie wydatk ów tak, żeby n o kob iety r ównież mia ły coś na ten tema t do powiedzenia uwa żnie cz y m ężczyźni mają tutaj co ś do us łyszenia i czy słuchają w trakcie panel u, który pan i prowadzi ła w ramac h europejskich spotka ń dyskusyjnych kob iety w parlamenc ie europejskim w ty m panel u bra ły udzia ł Aleksandra Karasińska redakto r naczeln a Fort Summer Anna Zahorska Mazurkiewicz z uniwersytetu Jagiellońskiego zachwia ła Pniewska Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystk o ekspertk i o d ekonomi i o d ekonomii kobiece Ekonomik kobiet, al e na sali do ko ńca siedział 1 mężczyzna c o prawd a, jak i m ężczyzna tak prof . Jerzy Buzek naprawd ę jeszcze na kon iec wyg łosił improwizowane ogn iste przemówienie, ale jak się okaza ło zdaje si ę Mateusz Morawiecki też s łuchał tego panel u, bo odniósł si ę do niekt órych kwest ii np. doln ą i placom p łacowej w trakc ie sweg o exposé no ewidentnie wiedział co się dzia ło w Brukseli tydzień wcze śniej, jakie by ło has ło g łówne Kongresu n o w łaśnie Herba być mo że w ka żdym raz ie na pewno ta kwest ia luki p łacowej zosta ła bardz o podsycana n o n iezwykle ważnym wyst ąpieniu pana prem iera jeg o exposé jak o jak o otwarcie noweg o rz ądu, żeby premier zapewnił, że b ędzie to dl a n iego pr iorytet, aczkolwiek no troszk ę mn ie zdziwi ło, że kontekst, jak i by ł t u pokazan e t o w łaściwy Kontek, że Polska i tak ma świetną sytuacj ę chodz i o r ównouprawnienie kob iet i na tuta j w Polski rz ąd chc e wyj ść naprzec iw kobietom, żeby zamyka ć t o lukę p łacową, ale my i tak mamy znakomicie jak o kobiety w Polsce pod każdym względem n o i równości no przecie ż dobr a zm iana trwa no dobra ich na trwale zdziwiło mn ie to bardz o, bo przecz ą tem u dan e ja patrzyłam tera z na wyn iki tak iego zbiorczego wska źnika równości, który sk łada si ę z danyc h dotycz ących 6 dziedzin rynk u zatrudn ienia w kwest ii p łac w kwest ii w iedzy tego ile kob iety mają te j prac y bezpłatnej udzia łu w stanow iskach decyzyjnych i zdrow ia te 6 obszarów i na tej podstaw ie budowany jes t indeks prze z Europejski Instytut Instytut Unii Europejskiej ds. spraw r ówności jeg o nazyw a się do gende r pol ityki Index 2019 na jej jeśli popatrzym y na to jaki t o jest poz iomo tak jeste śmy na 0304 . mo że krajem o d końca je śli chodz i o pozycję wśród, ale rozmiary kraju mo żliwe, że Mateusz Morawiecki si ę pomylił na cz y mo że on nieznanych stawiamy my ślę, że opierał si ę na 1 tylko na czysty m mianowicie podan ie rozmiar ów luki p łacowej wysoko ści 7 punktów procentowyc h, jaką podaj e Eurostat, która t o dawno wielko ść luki zale ży od bardz o o d metalowe metodolog ii, jaka jes t użyta jeśli popatrzym y na to jes t dan a, która n ie jest skorygowan a o w iele takich aspekt ów jak w iek wykszta łcenie i inne atrybuty kob iet i mężczyzn, kt óre są porównywane jeśli chodz i o p łace t o je śli to skorygujem y to ten sa m Eurostat podaje, że ta luk a ju ż wynosi 16 punktów procentowyc h dan e GUS-u konsekwentn ie podaj ą, że mam y t o lukę o d ponad 20 lat ju ż na poziomie mn iej wi ęcej 1819 punktów tracą wiarę w k ierunku to cz y, wi ęc na je śli popatrzym y w łaśnie wracaj ąc do teg o indeksu, który pokazuje w całości n ie tylko luk ę p łacową, al e innej element y kalkulacji n o t o możemy ta m te n indeks najbardz iej maksymaln y mo że przyjmowa ć warto ść 100 punktów Polska jes t na poziomie 55 punktów je śli popatrzą teraz liście premier mia ł si ę czy m pochwalić no w łaśnie c i po łowa prawie i t o jes t miejsce dwudz iesty czwarta 28 krajów no je śli popatrzym y na to, że kraj e takie jak Szwecja t e główne kraj e Unii osi ągają oko ło 80 pkt 72 punkty Francja dan ia to n o jesteśmy bardz o dalek o o d tych o d tyc h kraj ów lider ów i mówiąc szczerze wydawa ło mi si ę, że m ówiąc, podejmując tema t r ówności pa n prem ier pow inien jako ś odnie ść do teg o, że mamy bardz o du żo do zrob ienia w tej sferze nie, ale pa n prem ier mówił właśnie, że jest bardzo my ślę, że na liberałów przekaz by ł trochę tak i że, że na c o prawd a ch ętnie podejmie te n to kwest ia luk i, ale przecie ż ona jes t tak n iewielka, bo odnosił si ę praktyczn ie tylko lu b o Luce płacowej n ie mówił n ic na tema t udzia łu kob iet np. 1 decyzjach ekonom icznych w decyzjac h politycznych cz y w grem iach decyzyjnyc h, gdzie zajmujem y te ż bardz o Nisko obowi ązuje osobn a jeszcz e kwestia poz a luką płacową jes t jeszcz e mn óstwo zagadnie ń którymi zajmuj e si ę ekonom ia fem inistyczna i wskazuj e na t o, że kob iety mają generaln ie rzecz bior ąc trudniejsz ą znaczn ie sytuację na rynk u pracy nie tylko ze względu na t o, że są mn iej wynagradzan e, k iedy maj ą podobne kwal ifikacje pracują na ty m samym stanow isku c o m ężczyźni polecamy pa ństwu lekturę książki o kob iecie pracuj ącej, dlaczeg o mniej zarab ia, chocia ż wi ęcej pracuje t o jes t taki najnowszy obra z polskich reali ów rynku pracy kob iet, ale generaln ie bior ąc możemy spr óbować opowiedzie ć na czy m polegają jeszcze inne te różnice na czy m polega dyskrym inacja na innych porac h kob iety generaln ie rzecz bior ąc maj ą mn iejsze szans e zawodach, kt óre b y tradycyjnie s ą mask i nominowany kob ietom łatwiej podejmować prac ę w tzw. zawodac h sfem inizowanych opiekuńczych dlatego żony s ą mniej płatne toalety wszystk ie mniej p łatne sektor y sekto r publ iczny właśnie t o jes t generalnie sekto r swym i sfeminizowane i t o, o czy m ju ż pan i powiedziała trudn iej znaczn ie jes t kobietom funkcjonować w tyc h środowiskach biznesowych, kt óre s ą decyzyjn e na stanow iskach prezes a na stanow iskach w zarz ądach i tutaj już jes t różnica kulturowa jest r óżnica w stopniu r ównouprawnienia, kt órzy nawe t trudn o uchwyci ć mieszkalnymi czynnikami niż na czy można przecież są takie 2 grupy przyczy npo p ierwsze, kob iety z regu ły n p . żądają mniejszego wynagrodzen ia w rozmowach o prac ę, o co tuta j chodz i o ty m, też pisze Kamil seks właśnie t o jes t bardzo typowe to kwest ia socjal izacji jesteśmy przygotowan e z kar y Rosja pewno ści s iebie i uw ierzenia w siebie ta k w skrócie można powiedzie ć może też kwest ia naszyc h predyspozycj i do koncyl iacji do porozum ienia do wsp ółpracy an i realizacji no racze j należały pan ie mają raczej szła w k ierunku innego, że rzeczywi ście kobiety sam e jak gdyb y uwa żają, że on e trochę, jakb y s ą mn iej wart e jak o pracown icy cz y pracowniczki, dlateg o że one przecie ż maj ą t e obowi ązki domowe m ówi si ę bardz o często rozmawiając o sytuacj i kob iet na rynk u prac y, że jest pewn a tzw . kar a za macierzyństwo jest wiązana ma się te ż musimy Nataszy straszn ie brzm i okropn ie i al e tak jest t o znacz y w momenc ie, k iedy kob iety m ówimy o poz iomie p łac je śli rodz isz dz iecko to wszystkie t e dane statystyczn e pokazuj ą, że kob iety przeciętnie od raz u spadają ni żej w s iatce p łac natom iast mężczyzna, który mus i rodzić dz iecko do góry taka w pa ństwie profesora gdzie ś po środku są chw ile ja m ówię z 1 strony to jes t troch ę tak a tak ie może myślenie kob iet, że one nie są pewn e cz y one t o wszystko będą mog ły robić na tych stanowiskach, ale rozlicznych form y ani patriarcha od g óry tak, bo to pracodawc a za te n was patrz y na pracownika tego też dotycz ące badan ia najwięcej zap łaci komuś, kto jes t tzw . g łową rodziny nastał to jes t typow y zap łaci osobie, kt óra się sama utrzymuje jes t s inglem, a na ko ńcu kobiecie, która ma dz ieci, bo przecież w iadomo, że na nie potrzebuję zarabiać wi ęcej fanaber ia j ą m ąż utrzymuje jest dodatkow a funkcja dl a niej prawd a głównym etatem musia łem etatem jest też premia w podz iemiach teraz mówimy o te j drugiej strat m ówił o tym, że z 1 strony kobiety pow inny bardz iej śmiało podejmować negocjacj e o swoją płacę żądać wi ęcej by ć przekonan e, że je śli chodz i np. o kompetencj e jeśli je śli mówimy o rozmow ie o prac ę, gdz ie z wymienionych 10 różnych kompetencj i na to stanow isko kobieta je śli n iema wszystkich 10 kompetencji to w og óle n ie startuj e m ężczyzna je śli ma 4 z tyc h kompetencji, mówi że s ą świetnie przygotowan y i jest gotow y do podj ęcia prac y oczywiście no jakie ś kompetencj e minimalne muszą by ć na wej ściu, ale w iadomo, że je śli kto ś może rozwin ąć swoj e kompetencj e, wykonując dan y daną prawd a funkcje n o na tym polega Ano nie ma osób idealnych od poziomu RAŚ, ale te ż jak rozumiem nie chodzi o t o, żeby tym idea łem by ł model męski kob iecy styl przyw ództwa w b iznesie przynos i innego rodzaju korzy ści, bo kob iety s ą znaczn ie bardz iej sk łonne do negocjowan ia porozumiewania si ę osi ągania konsensus u jeśli jeszcze dodam y do tego fak t, że ekonom ia fem inistyczna znos i z łotego c ielca PKB jako uniwersalny sety 3 ekonomiczne to nada l wskazuj e na t o, że te n poziom PKB n ie jes t jedyny m wska źnikiem, przez kt óry m ierzy si ę jakość życia i dobrobyt no to no t o tu jest w łaśnie m iejsce dl a kobiet no tak to n ie tylk o ekonomia feministyczna t o jes t 1 z nurt ów ekonom ii, kt óry poszerz a pol e w idzenia rozwoju logiczne mówi na m się przede wszystk im te nurt y teraz do Sejmu w ekonom ii pytają si ę o t o jak powinniśmy czy mówią o ty m jak powinniśmy z rady filmowa ć cel e rozwoj u, jak imi środkami ma osiągnąć jak on jes t mo żliwe nawet to tylk o, że cele m naszym rozwojowy m jest maksymal izacja produkt u krajowego brutto, bo tak n ie jest ju ż ruchy z ielonych pod podany ros ły nam wyra źnie, że je śli zwi ększa si ę np. liczba samochodów, a t o zwi ększa r ównież zan ieczyszczanie środowiska IT pew ien kosz t, kt óry trzeb a odjąć o d tego przys łowiowego PKB t o sam o m ówiono nurt y prawd a ekonom ii fem inistycznej, że mus imy spojrze ć na t o jaki jak dodam y te n sk ład kob iet i te ż pewn e koszt y na mos t nazwijmy t o tak reprodukcj i si ły roboczej cz y rodzenia dzieci, al e te ż opieku ńcze t o mam y ten PKB jako ś prawda pomn iejszony tak że mus imy realn ie popatrzeć na to w jak i spos ób społeczeństwo chce si ę rozwija ć, jaka pow inna być powinien być nas z cel no postulat y zielonych są do ść oczyw iste, że musimy zmienić model konsumpcj i by ć bardz iej odpowiedzialni je śli chodz i o środowisko widzie ć t o co si ę dzieje o d podstrony kosztów i n ie chodzi tylko o t o ile zarabia, ale te ż jak aleja Jana, a co ś jest coś tam kob iety z kole i nurt y feministyczne jako Nomi mówią dużo mus imy spojrzeć na to prac ę bezpłatną kobiet trzeb a j ą dowarto ściować be z n iej gospodark a rynkowa nie jes t w stan ie funkcjonować także trzeb a j ą najp ierw dowarto ściować, ale po drug ie w ni ą zainwestowa ć, bo jeśli by śmy popatrzyli no i tutaj ma m taką zagadkę z tą inwestycją w łaśnie zara z tuta j chyba n ie zgodzimy ma m przed sob ą wyw iad, jak iego udzieli ła pan i Annie siłę, kto jes t tak i wywiad przeprowadzon y okre s okazj i w łaśnie brukselsk iego Kongresu kob iet i wypowiada się pan i o efektach dzia łania program u 500 plus, który wydawałoby si ę, że przecie ż jes t formą docen ienia prac y kob iet form ą jakiego ś rodzaj u zauważenia nieodp łatnej prac y kobiet tymczasem czytam pan i słowa program zniech ęca kob iety do podejmowania pracy, zw łaszcza nieodp łatnej i utrwala stereotypy rol i kobiet tymczasem mo żna, by sobie wyobrazi ć kwotę 500 plus za mało pow inno by ć 4000 zostało wyl iczone t o sprzątanie gotowan ie pranie opiekowanie wprowadzan ie do lekarza edukowan ie nauk a czytania śpiewania i wszystkiego t o kosztuje c o najmn iej 4000 ktoś policzy ł, jak ie 500 + 4000 na w łaśnie na 4000 budżet ledw o jes t w stan ie tutaj w te j chw ili policzy ć i zastanowić, skąd koszta t e 500 plus, al e idea by ła s łuszna niewątpliwie t o by ła bardzo zan iedbana cz ęść pol ityki rodz innej, gdzie w łaśnie transfer y do, zwłaszcza rodzin wielodzietnych rodz in, kt óre np. kob iety samotn ie wychowujące dz ieci t o bardzo ważny kro k by ł i potrzebn e natomiast pytan ie jest przed e wszystk im czy tylk o i czy w te n sposób mo żemy budowa ć tak ą politykę rodzinn ą Skandynawia tak dłuższe ber ła żonie w Skandynawii są zawsze w tej polityce rodz iny s ą te 2 elementy zżera bezradne j transferu danych, al e t o racze j bardz iej sk ierowany do tyc h, którzy potrzebują tego, bo tuta j 500 plus jes t un iwersalnym świadczeniem, ale bardz o dobrze rozwini ęta jest ca ła sfer a opieki publ icznej w latach i nie m ówiąc edukacj a złorzeczyli, ale zachowanie naszego państwa jest rzeczywi ście be z pola Marian służba zdrow ia i rzeczywi ście r ówny podział obowi ązków partnerskich w rodz inie i rzeczywi ście r ówności tzw. urlopie rodzicielskim to te ż jes t praca rodzice zara z jest to jes t podziała si ę kob ieta mężczyzna ojca matkę te j op ieki na d dzie ćmi natomiast no je śli popatrzym y na na s w dłuższej perspektyw ie krótkiej perspektyw ie bardz o mi ło dostać 500 zł nawe t jeśli to nie jes t 4000 to bardz o chętnie jes t t o, że tak t e pobierane natom iast jeśli zobaczym y w d łuższym Pers z dłuższej perspektyw ie w jaki spos ób wygląda n o t o jednak po pierwsze, n o już te n wydate k na 500 plus zab iera pieniądze z inwestycji w sferę instytucjonalnej opieki, al e r ównież do do wrzucen ia do służby zdrow ia do edukacji to jes t już budżet no n ie jes t gum y w związku z tym t e 500 plus i bardz o blokuje wydatk i inne wydatki, kt óre są potrzebn e niezbędne n o po drug ie, dla kob iet tak naprawd ę jeśli kobieta ma trójkę dzieci cz y czw órkę dz ieci nawe t wykorzyst a z przyjemnością 500 zł to jes t spor a kwota wtedy si ę robi n o ale później jeszcze ostatn ie dz iecko skończy 18 lat sko ńczy si ę ostatn i transfer no on a zostaj e zdajemy wra żliwości do życia to jest skanda l wytrac a, jak ą jes t wychowan ie w edukowan ie wykszta łcenie zdrowyc h produktywnyc h o 3 czworga obywatel i zasługuje co najmn iej na emerytur y, bo je śli kob ieta pracowa ła zawodowo przez ten ca ły cza s tak bardzo, że by ła niedost ępna emocjonalnie ani żaden inny sposób dl a swej dz ieci to potem spo łeczeństwo p łaci za psychoterapi ę za r óżnego rodzaj u inne koszty n o jednak t o jest prac a jes t ogromna wartość myślę, że w og óle my mus imy dowarto ściować prac ę wychowawczą kob iet i prac ę opiekuńczą kob iety w og óle dla m in zupełnie oczyw iste natomiast kwest ia jes t jak to zrobi ć w jak i spos ób np. przełożyć t o jaki ś system no tej m inimalnej emerytur y np. na by ć mo że cz y inne rozwi ązania, bo to trzeb a si ę zastanowi ć te ż wspólnie oczywi ście pol iczenie koszt ów i tego w jak i sposób mo że być rozwi ązane, al e generalnie je śli patrzym y na t o rozwi ązanie 500 plus w te j chwili t o w dłuższym okres ie czas u tak naprawdę ono n ie spe łnia swo ich zadań tak an i jak w iemy z danyc h tera z sfer a ub óstwa, która początkowo do ść mocn o si ę ograniczy ła, zw łaszcza rodz in wielodzietnych w te j chwili już wcal e n ie wykazuj e tak iego trendu w d ół tylko raczej utrzymuj e się, a nawet j e do troch ę do góry je śli chodz i tera z o zach ęcenie do pos iadania wi ększej ilości dzieci metali dro żała to zadziałało w tyc h pierwszych 2 latach cz y 32 latach praktyczn ie p ierwszych funkcjonowania program u, al e jak wszyscy demografow ie ostrzegali, że jes t tak ie chwilowe n o tak zreszt ą mam y te ż do czynienia z e zjaw iskiem szerszy m kulturowy m tak i straj k reprodukcyjn e kob iet kobiety n ie zgadzaj ą si ę na zarz ądzenie z powrote m tę rol ę op iekunek domowych jeśli n ie mają zabezp ieczenia na w ielu innych polac h to 500 plus to naprawdę n ie jest zupe łnie za mało, by trzeba było p ójść te ż jakimś programem całym je śli chodzi o ryne k prac y w jaki spos ób kob iety wracaj ą na ryne k pracy, jak ie form y pracy dla tyc h kobiet mog łyby być bardz iej elastyczn e form y takie t o jest element system u skandynawskiego to jest absolutne t o jes t codzienno ści do zwykłych obyczaj ów macierzy ńskich nale ży powr ót szybk i do pracy cz ęściowo na na ćwierć etat u na p ół etatu u nas twór absolutn ie nie ma mow y alb o wracas z alb o wcal e najlepiej wcale jedna k lep iej wcale, dlateg o że rzeczywi ście te kobiety po tak im d łuższym urlop ie macierzy ńskim są traktowan e trochę n o jak jedn o n iby wg prawa musz ą pracodawc a powinien przyjąć, zw łaszcza t e f irmy, które na s szereg zadań zarządowi, ale albo si ę tak s ą r óżne metody, żeby omin ąć i tak a kob ieta praktyczn ie te ż nie ma motywacj i w sens ie tak iej przekonania si ły woli, że ona jes t te ż Warta po ty m, pote m d łuższym urlop ie bardz o w iele spotykamy si ę z tym i odpow iedziami kobieta imieniem cz y potraf i jeszcz e pracowa ć nie ma żadnego programu, kt óry b y t o robi od stron y rz ądowej tak ie 500 plus pow inna być raze m z w ieloma innymi politykami przed e wszystk im dotycz ące w łaśnie infrastruktury społecznej opieku ńczej dost ępnej dobre j jakości, żeby kob ieta mog ła po pewny m momenc ie zrezygnować podzia łu z mężczyznami n o i jakiego ś sensowneg o rozwi ązania te j kwestii ja my ślę, że jeszcz e dodam, że te n Kongres Brukseli to faktyczn ie pewne tematy je j, b y inicjuje, jaka jest tak ą pewn ą awangardą tutaj dyskusj i, ale chcę powiedzie ć, że bardz o c iekawe też s ą europejsk ie spotkan ia dyskusyjn e kob iet w parlamencie Europe dzień, które miały m iejsce w razie daj ą w parlamencie europejsk im, kt óry został zorgan izowany z inicjatywy Kongresu kob iet ogólną pojawiło si ę też nasz eurodeputowan y 2 i por a po raz drug i jes t tuta j organ izowany i jakby cele m teg o jes t, żeby nas i europos łowie europosłanki us łyszeli, w czy m była Anna dan e ta chyba nadal rozwi ązano jak Hibner był pa n Bartosz Arłukowicz cz y by ła Magdalena Adamowicz Magdalena Adamowicz ta k jak najbardz iej bardz o aktywn ie tuta j wsp iera t o środowisko swoj e pomorsk ie by ło du żo os ób i każdy z europos łów i pani, b y europose ł Róża Thun również bardz o aktywnie tuta j wspiera ła t o idee także wydaj e mi si ę, że b ędziemy t o kontynuowa ć, żeby r ównież w europarlamenc ie temat y były podnoszon e n ie m ówiąc tuta j o grunc ie polskim i o kolejny m kongres ie kobiet dwunasty m już, na które ju ż tera z zaprasza m trzymamy rękę na puls ie w temac ie ekonomii fem inistycznej my też zapraszam y na kolejn y Kongres kob iet b ędziemy na pewno tym temate m si ę zajmowa ć tymczasem pozostajemy jeszcz e w Brukseli przed nam i kolejne 2 rozmowy i 2 tematy prost o z Brukseli za chwil ę po dwudz iestej drugiej rozmowa nagran a w Brukseli razem z dr Anna fot o on a jes t gościem rozmówczyni w te j rozmowie socjolożka z un iwersytetu w Bremie wychowan a w Brukseli fem inistka aktyw istka n a rzecz LGBT badaczk a em igracji zarobkowe j, a zaraz pote m po dwudz iestej trzec iej naszą rozm ówczynię b ędzie Andżelika Kret, kt óra w Brukseli opowiada ła m i o swojej aktywno ści n a rzecz Kongresu kob iet osobie w rol i wsp ółorganizatorka Kongresu kob iet Andżelika Kret w Brukseli mieszka o d ponad 20 lat reprezentuj e tak ą perspektyw ę poza akademick ą Andżelika kret y sprzątaczką nale ży do tej bardz o szerok iej grupy polon ijne brukselsk iej, która zajmuj e si ę pracą fizyczn ą chętnie o ty m opowiada bardzo dobrze czuje si ę na kongres ie kob iet o ty m dlaczego tak jes t opowie na m po dwudz iestej trzec iej ju ż dzisiaj zaprasza m też pa ństwa na niedzieln ą ods łonę relacj i z brukselsk iego Kongresu kob iet po dwudziestej trzec iej naszy m gościem b ędzie Joanna Kaśka edukatork a seksualna, która odniesie si ę do tego wszystkiego c o na kongres ie kobiet dzia ło si ę wok ół kob iecej seksualności za chwil ę informacje zapraszam y wieczór Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA