REKLAMA

Kartka z kalendarza

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-23 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam pa ństwa na weekendow y porane k 23 listopad a o godz inie si ódmej i 06 właśnie w ty m momenc ie, czyli jeszcze s łońce z nam i nie ma, bo obudz i si ę właściwie wyjdz ie poka że o godz inie si ódmej 09, a wi ęc za 3 minutki, ale akura t te 3 minutki poczekamy spokojn ie na słońce prz y okazj i, s łuchając początku weekendoweg o porank a, a potem ju ż prz y s łonecznej pogodzie praw ie w ca łej Polsce taki poranek Radia TOK FM t Rozwiń » o po prostu ambrozja na dzie ń dobry s łońca zostanie z nam i do pi ętnastej 34 imieniny obchodz ą Adela Grzegorz Klemens ora z Michał wszystk im pol icjantom sk ładam najlepsze życzenia, ale n ie tylk o ja tak że Karolina Kaczyńska, kt óra weekendow y poranek wydaje Lidia Prądzyńska, kt óra real izuje w wszyscy przy łączają si ę do tych życzeń kartk a kalendarza 86 lat tem u w Dębicy urodzi ł si ę Krzysztof Penderecki kompozyto r dyrygen t pedago g muzyczny autor tak ich dzie ł jak tre n of iarom Hiroszimy pasj a wg Świętego Łukasza jutrzn ia polskie Requiem 7 bram Jerozolimy, a tak że oper Diabły zgodę ra j utracon y czarna maska i klubu i kr ól c o tu wi ęcej gości mo żna powiedzie ć czapk i z g łów, choć w iele osób czasam i u żywa nazw iska Krzysztofa Pendereckiego jako synon im pewnej muzyki trudniejszej tak iej bardz iej wymagaj ącej wyrobionego puch a, a może nie tylk o ucha t o jes t posta ć, kt óra nies łychanie ora z popularyzowa ła Polskę na ca łym świecie wszystk iego dobreg o z okazj i urodz in 82 lata temu w Moskwie urodzi ł si ę Karol Modzelewski h istoryk kiedy ś cz łonek PZPR, al e wyrzucony z part ii po ogłoszeniu z Jackiem Kuroniem listu otwarteg o do cz łonków PZPR więziony prze z wiele la t prze z władze komun istyczne w 1980 roku zosta ł rzecznikiem prasowy m krajowe j komisji porozumiewawczej by ł we w ładzach Solidarności w stan ie wojenny m internowany zosta ł senatore m w tyc h pierwszych wolnyc h wyborac h do Senatu w ielokrotnie go ścił na anten ie Radia TOK FM r ównież ma m przyjemno ść k ilka audycj i poprowadzi ć z Karolem Modzelewskim porozmawia ć z n im niestety nie ma już z nam i n i t o bardz o szkoda, choć myślę, że z drugiej stron y si ę przyglądał w ostatn im czas ie tem u wszystkiemu c o si ę dz ieje to wracało pytanie cz y t o tak ą Polskę właśnie ca łe życie walczył 69 lat temu we Wrocławiu rodzi ł si ę Mariusz Benoît akto r zwi ązany z teatram i warszawsk imi te ż powszechny m Narodowym Rozmaitości wyst ąpił w k ilku f ilmach ostatnie okr ążenie ol impiada w 40 przeznaczenie widzia ło pi łkarski poke r 80  000 000, a tak że w ser ialach najd łuższa wojn a nowoczesne j Europy ora z m istrz i Małgorzata w ma jeśli chodzi o kartk ę kalendarz a t o przypomn ę co ś, o czym dz isiaj du żo b ędziemy m ówić weekendowym poranku, bo to 30 lat temu odbyła się of icjalna w izyta premiera Tadeusza mazow ieckiego zwi ązku socjal istycznych republ ik radzieckich było kiedy ś tak ie pa ństwo w ich rzeczywi ście ta wizyta n o jes t niesłychana fascynuj ąca pod każdym wzgl ędem, ale n ie b ędę n ic więcej na te n temat m ówił tylko zach ęcamy, aby pa ństwo byli z nam i po godz inie ósmej go ściem pa ństwa będzie t u w stud iu pan i Małgorzata Niezabitowska rzeczniczka rz ądu Tadeusza mazow ieckiego, kt óra z pane m prem ierem w Moskwie by ła także ju ż tera z zaprasza m nies łychana h istoria kul isy wielkiej polityki w państwie, które dop iero w łaśnie zmieni ło, a właściwie kul isy w ielkiej polityki pa ństwa, kt óre zmieni ło sw ój ustr ój zmieniała sw ój ustr ój, a pojecha ło d o tzw. wielkiego brat a w n o i trzeb a by ło pokaza ć, że co ś się w Polsce stało 4 czerwca, a ra z jeszcz e zaprasza m po godz inie ósmej c o si ę dz isiaj dz ieje ciekawego jeszcz e w kraju chciałem zwr ócić pa ństwa uwag ę na wydarzen ie w Zabrzu o godzinie os iemnastej w hali sportowo-widowiskowe j Pogoń b ędzie miało m iejsce wręczenie nagr ód dz iedzictwa Europejskiego nagr ód Europa Nostra 2019 najbardziej presti żowego wyr óżnienia w dz iedzinie Europejskiego dz iedzictwa kulturoweg o w 25 laureatów 16 krajów otrzym a wyr óżnienia za imponujące osi ągnięcia w dz iedzinie konserwacj i zabytk ów bada ń naukowyc h swoj e zasługi na rzecz ochron y dz iedzictwa ora z edukacj i szkole ń podnoszen ia świadomości w tym 2 polskie w kategor ii konserwacja o otrzyma ła sztoln ia kr ólowa Luiza w Zabrzu, a w kategor ii edukacja szkolenie i zwi ększanie świadomości miejsce przy Królewskim stol e w Warszawie dl a Warty wart o zobaczyć c o na świecie c iekawego si ę dzieje tak i papie ż Franciszek rozpocznie wizyt ę w Japonii, dok ąd przylec i z Tajlandii przybędzie ta m po po łudniu m iejscowego czasu, ale ta jes t dziewi ąta 30 czasu polskiego na tok ijskim lotnisku Hannę odb ędzie si ę ceremonia pow itania papieża jedyny m punkte m program u na te n dzie ń jes t spotkan ie z japońskimi b iskupami, a może warto rzucić okiem co si ę dz ieje za nasz ą zachodni ą granic ą, bo wszystko co się dz ieje w n iemieckiej polityce naprawd ę powinni śmy wn ikliwie obserwować c o si ę zawsz e jakoś wi ąże z naszym życiem n ie tylk o pol itycznym, a dz isiaj w Lipsku b ędzie mia ło m iejsce zako ńczenie Kongresu konserwatywne j Unii chrześcijańsko-demokratyczne j, czyli CDU w ciągle kojarzonej z pani ą Angelą Merkel, ale pami ętamy już od jakiego ś czasu przewodnicz ącą partii jest Anne Greg Crump Karen Bauer, kt óra w pierwszym dn iu zjazd u rzuci ła wyzwan ie wewnątrzpartyjnym przec iwnikom, żądając od delegatów, b y zdecydowali cz y nada l chcą, b y była szefow ą partii na nastroj e w partii oczywi ście zwi ązane s ą z pozycj ą CDU s łabnącą w w ielu landac h, w kt órych odbywa ły si ę ostatn io wybor y partia trac i poparcie jes t też tak ie poczucie, że Angela Merkel, kt óra pozostaj e kanclerze m do końca kadencji też si ę z tak im politykiem no na na s, na którego ju ż w zasadzie n ie można liczy ć w tym sens ie już w iadomo, że odchodzi z e stanow iska jest tak ie ang ielskie okre ślenia może n iezbyt najładniej m ilej ta k jak kulejąca kaczk a w w łaśnie cz ęsto się t o określenie pojaw ia w angloj ęzycznych med iach, k iedy dz iennikarze komentatorzy, a nawe t pol itycy pisz ą pani kancler z i o sytuacj i w n iemieckiej, a tak że Europejskiej pol ityce w Gazecie wyborcze j dzisiaj, bo troch ę trochę Gazy w sobotę si ę ukazuje n o oczywi ście komentarze ci ągle związane z z ty m przedz iwnym wydarzen iem w sejmie Gazecie wyborcze j Wojciech Czuchnowski tak im redakcyjny m komentarzu p isze tak końcowym akorde m te j ponurej noc y chodzi oczywi ście na no c sejmow ą było g łosowanie na d kandydaturami pos łów do krajowej rady s ądownictwa rozlu źnieni zwyci ęstwem na d Trybunałem pol itycy partii rządzącej pomyl ili si ę i przegrali i c o n ic prowadz ąca obrady marsza łek Elżbieta Witek głosowanie po prost u unieważniła nie ujawni ła nawe t jego wynik ów, cho ć g łos zabral i wszysc y posłowie, łamiąc prawo uzna ła głosowanie po prost u za nieby łe i zarz ądziła ponowne przebieg ł ju ż pomy śli part ii w całości obsadzi ła KRS po raz pierwszy w h istorii nie daj ąc ani 1 miejsca opozycj i je śli ktoś mia ł złudzenia, że w nowe j kadencji PiS z łagodzi ton t o po te j nocy mus i się ich zby ć partii rządzącej liczy ć tylko si ła składanie doniesie ń do prokuratury przez lewic ę i koalicj ę Obywatelską n ic n ie pomo że na pewn o ta spraw a b ędzie r ównież dz isiaj temate m gorących komentarz y w audycji Dominiki Wielowieyskiej wybor y w toku ju ż tera z zach ęcam pa ństwa aby, ab y z nami również pozosta ć po weekendowy m porank u w magazyn ie świątecznym rozmow a z pani ą Izabelą leszczyn ą pos łanką Platformy Obywatelskiej, a szerze j koal icji Obywatelskiej pani Izabela Leszczyna w latac h 201315 była w iceminister finans ów pe łnomocnikiem rz ądu d s . informacji w edukacj i i edukacj i finansowej i z teg o wywiadu chcia łem tylko kr ótki fragmen t zwi ązany z najważniejszym chyb a wydarzeniem dl a koalicji Obywatelskiej same j Platformy teg o tygodn ia Agnieszka Kublik pyt a przed wyborami przewodnicz ącego b ędą jeszcze jedn e prawybor y prezydenck ie w ostatniej chwili zg łosił si ę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak pani pose ł odpow iada jeste śmy partią demokratyczn ą ka żdy może stan ąć do prawybor ów, al e zawsz e by łam fank ą Małgorzaty Kidawy-Błońskie j i tak pozostan ie wygra z prezydentem Jaśkowiak je m apote m z Dudą pytan ie Bartosz Arłukowicz si ę n ie zdecydowa ł by łby poważnym kandydatem ca łe lewicowe skrzyd ło naszeg o elektorat u stałoby, zanim tylk o cz y Bartek by łby w stan ie przyci ągnąć naszyc h konserwatywnyc h wyborc ów Kidawa Błońska mo że onie śmiela ludz i szlachetno ścią i urod ą Bartek to bra t łata doskonal e łapie kontakt ze wszystk imi na ulicy na bazarac h w iecach, al e ja staw iam na kobiet ę prezydent a Polska jest gotow a na kobiet ę prezydent a prezydent tek ę dopytuj e Agnieszka Kublik n ie jeste m statystycznym wyborco m, bo jeste m politykiem n o ale dopytuj e Agnieszka Kublik Polska jest gotow a na kobiet ę prezydenta bardz o by m chciała, żeby była, cho ć kilku mo ich znajomych, którzy zajmuj ą si ę badan iami społecznymi tw ierdzi, że n ie ta k jak jak o społeczeństwo nie jesteśmy gotow i przyzna ć, że osob y LGBT są w śród nas, że maj ą tak ie sam e prawa jak o osob y heteroseksualn e to smutn e, ale tak jes t przez ca łe lat a kobiet w ogóle n ie by ło przestrzen i publicznej to si ę zmienia, al e mus imy si ę upominać ich obecno ść w pol ityce kulturze nauc e w mediach n ie jeste śmy agresywn e, lec z zasada sied ź w końcu znajd ą si ę dzisiaj ju ż n ie dzia ła n ie istnieje coś tak iego jak temat męski kob iecy kobiety tak sam o jak mężczyźni mog ą si ę wypowiada ć na tema t energetyk i gospodark i cz y przemys łu jeszcze 1 króciutki fragmen t wracaj ąc do j ęzyka n ie chcia łabym jednak, żeby Kidawa-Błońsk a by ła nazywan a prezydencką t o jes t paradoks świata, w którym żyjemy jeste m gotow a na kobiet ę w fotel u prezydenta, al e nie na t o b y nazywa ć prezydenck ą i wiem, że w ielu naszyc h wyborc ów tak my śli, aby wyw iad z Izabelą leszczyn ą w magazyn ie świątecznym gazet y wyborcze j o resztę gazet, bo s ą obszern e du że dodatk i właśnie weekendowe om ówimy ju ż jutro ran o w weekendowy m poranku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA