REKLAMA

"Najprawdopodobniej" otruty. Dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji w związku z zabójstwem Aleksandra Litwinienki?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-23 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponown ie n ie wspomniałem, k iedy m ówiłem kartce kalendarz a jeszcze 1 wydarzeniu, a t o, dlateg o że chcia łem o nim porozmawia ć wi ęcej właśnie tera z w naszym kolejny m wejściu to n ie jes t Pomorzanie okrągła roczn ica co ś co mo że elektryzuj e nada l opini ę publiczną, niemniej jedna k uznałem, że wart o do sprawy wr ócić o d 23 listopad a 2006 roku w 1 z londy ńskich szp itali zmar ł Aleksander Litwinienko ca ła ta historia Rozwiń » pewn ie do znaczen ia państwa j ą pami ęta t o wstrz ąsnęła światem dla wszystkich by ło jasn e sameg o poziom poziom pocz ątku, że te n by ły oficer radz ieckich s łużb zosta ł otrut y otrut y rad ioaktywnym polone m umierał mo żna powiedzie ć na oczac h świata, a umieraj ąc wpros t oskarżał sameg o Władimira Putina, że on sto i za zamordowan iem w łaśnie teg o by łego of icera rosyjsk ich s łużb cała spraw a wydawa łaby się mo że mało ważne, żeby do niej wraca ć, gdyby nie to, że tak ich śmierci pote m przedz iwnych pojawi ło chociażby ostatn ia g łośna sprawa Skripala, wi ęc te ż cz łowieka zwi ązanego z rosyjsk imi służbami, kt óre w podobn y spos ób był otruty, jaki jeg o c órka właśnie niektórzy mog ą zadawać pytanie no i co Rosjanie tak ie numer y wyprawiają na teren ie suwerenneg o pa ństwa i właściwie można je ść nic wielkiego si ę n ie dz ieje, ale może si ę wszystk o pewn ie nam wyjaśnia nas z go ść Wacław Radziwinowicz z gazety wyborczej, kt órzy się teraz poruszon e telefon icznie dzień dobr y dzień dobr y w itam jak nale ży patrze ć na t o, że w łaściwy wg brytyjsk ich s łużb, które bada ły ca łą spraw ę Litwinienki nie uleg a najmn iejszej w ątpliwości, że te n były rosyjsk i agen t został zamordowan y prze z rosyjsk ie s łużby jak nawet stwierdził brytyjsk i sędzia, który si ę t ą sprawą zajmowa ł Robert Owen Putin prawdopodobn ie zaaprobowa ł zab ójstwo mam y rapor t brytyjsk iej policji z e stycznia szesnastego rok u, w kt órej podan e s ą z imienia nazwiska 2 osoby, kt óre by ły sprawcam i teg o morderstwa linii i chyb a nie ma żadnych konsekwencj i, czyl i jak chciał uzupełnić c o pan powiedzia ł przed chwil ą o, opisując histori ę zwini ęcie tak n ie było o d pocz ątku jasn e, że zostało trud no cóż t o samoch ód, bo t o jes t bardz o perf idna truc izna wcze śniej prawdopodobnie nie była stosowana być mo że, bo s ą poszlak i wskazuj ące na to 3 × 3 lat 3 lata wcześniej ty m samy m środkiem, kt órego nie t o jednak ta otruty, je żeli tak c iche inne t o jest i pose ł do dum y wtedy ju ż n ie, al e były poseł odmowę za poparc iem redaktora nowe j Gaziety, kt óry mia ł jecha ć na listach Stanów zjednoczonyc h skargę na spraw ie genera łów, który obaw ia się przed przemyte m i w og óle Marku malwersacj i mi ogromn ą skalę, ale w Kongu n a rzecz, kiedy trafi ł Litwinienki szesnastym rok u do szpitala t o lekarze liczą si ę n imi nawet poj ęcia swojeg o do czyn ienia z kim ś bardzo rad ioaktywne i dopiero 3 godziny przed sam ą śmiercią stw ierdzili z te j poziom napięcia okazało si ę ślady p o nowy samolot lataj ący, że moc i podejm ą rz ądy do Moskwy sa m samolotach, których Platon i d ługa, bo o d truc iciele to mo żna powiedzieć z pewno ścią upraw ia listą no b o ta k jak pa n powiedzia ł czy pol icja, a przed e wszystk im sędzia o wy ższego sądu Londynu o n u żywa takiego sformułowania najprawdopodobniej oba by ły to nie odby ł si ę proce s prze d sądem tylko to by ło tak ie publiczne przesłuchania w tej spraw ie Rosjanie odm ówili jakiejkolwiek wsp ółpracy chc ieli jak zwykl e otrzym a wszelk ie dowody którymi dysponuj e strona brytyjska i t d . tak dalej go im odmówiono on i, niemniej pisze s łusznie pchnąć dale j w ka żdym raz ie ta funkcja sprawi ła, że temu mogło doj ść do prawdziwego, a jeśli chodz i teraz już pa ńskie pytanie o konsekwencje to n iby tak nie ma pa n racj ę, bo o rzeczywi ście jes t spraw a Skripala wcześniej wykryty wcze śnie dopiero n iedawno sprawa bułgarskiego bili śmy, na kt óry te ż prawdopodobnie Nowickiemu został otruty i ca ły szereg tak ich tajemn iczych śmierci w r óżnych miejscach i to wszystk o zostaj e zostaje bez Echa, b o po od sprawców posta ć zaciera ślady mnoży wersje t o jes t po prostu dla n ich typowe no al e rzecz jest spor o czas u, b y gra ć, poniewa ż lo t zyskuj e opinię przeprasza m tak iego Korsarza chuligana bandyt y widzia ła zupe łnie zupe łnie bez wst ępie niczym się lew icy nie ma żadnej moralności, a dla kraj u, kt óry chcia łby by ć czy park u wbr ew międzynarodowym t o nie na jej kon iec lewicy staraj ą się szefow i rządu tak ich b ędącą w iemy przecież, że jes t rapor t komisji parlamentarne j w sprawie interwencji intencji Rosji lekcj i f inansowanie partii konserwatywnej tor y w zwi ązku z premier zagraniczni dlateg o teg o raport u publikować o d wywołał polską, gdy ż nowotomyskiego to jest to jest interes n o al e op inia publ iczna o czymś jedno stanow isko wobe c Rosji n o właśnie tylko c o się wydaj e rzecz zupełnie n ieprawdopodobna, dlatego że w pewnyc h rozgrywkac h pol itycznych, które n o rzeczywi ście z punkt u w idzenia pol ityki krajowej mogą być niewygodnie tak t o jes t c o obserwujem y chocia żby w kontek ście h istorii wp ływania Rosji na wybory prezydenckie w stanac h Zjednoczonych jeszcze k ilka la t temu no t o, że Donald ta m próbuje bagatelizowa ć ci cały cza s uwa ża, że tezy, iż polowan ie na czarownice i t d. no no to jes t jakimś sens ie zrozumiałe, bo trudn o, żeby sa m prezydent kraj u d e leg itymizowania swoj e zwyci ęstwo i dla cel ów wewn ętrznych będzie będzie w t o brn ą natomiast t u dochodzi jedna k do sytuacj i, w kt órej obc e służby dokonuj ą morderstw, a w przypadk u Skripala n o n ieudanego zamach u tak na życie ludzi, którzy mimo wszystko znajduj ą si ę na terytor ium suwerenneg o kraju w jak im sensie s ą pod opiek ą tego kraju zazwycza j tak ie jak kto ś by ł agente m tajnych służb przechodz i na drug ą stron ę t o to z naturalnyc h powod ów taką opiek ą jes t objęty no i dochodzi m ówiąc kr ótko d o do morderstwa co wi ęcej jak pa n słusznie zauwa żył pote m ślady teg o polonu znajdowano w w ielu innych m iejscach w hotel u restauracj i wynajętym samochodz ie prze z tego długo swoją ulotk ę no no właśnie jest, wi ęc d e fact o działania rosyjskie mo żna powiedzie ć, że zagra żały z jakiej ś cz ęści spo łeczeństwa brytyjsk iego wspomnia ł pan te ż innych morderstw a g łośna by ła spraw a śmierci chocia żby Borysa Bieriezowskiego tak jako ś tak dz iwnie c i znan i wielcy ludz ie czy czy wp ływowi ludz ie, kt órzy nadepnął mi Putinowi o d na odc isk w tej Wielkiej Brytanii um ierali i w tym sens ie si ę wydaj e, że skal a dzia łań rosyjskich i i tak a bezczelność pow inna si ę spotka ć znacznie powa żniejszą polityczn ą reakcj ą kończ prost ą w duch u tez y z pytan iem takim nawet z e strony Stanów zjednoczonych mo żna, by si ę r ównież spodziewa ć jakiegoś dzia łania, bo gazety brytyjsk ie pisa ły o rozmowac h pods łuchanych przez ameryka ńską agencję bezpiecze ństwa Narodowego, kt óre mia ły potwierdza ć zaanga żowanie wysoko postawionych ludz i na Kremlu w łaśnie zab ójstwo Litwinienki prosz ę pan a jes t w ieczny konflikt w ielkich interesów w ielkich n ie moralnością mo żemy spraw ę z teg o, że ra z partia konserwatywna otrzymywa ła pieni ądze od 1100 proc jes t z własnego o du żym cudzysłowie, bo t o są pieniądze, które kre m kierowa ł podczas swo ich podstaw ionych ludz i jak t e pieniądze, al e to si ę te j partii natomiast te ż pod uwagę t o, że ogromn e m iliardy dolar ów z Rosji zosta ły przetransportowan e do do Londynu ca ła najbogatsz y Rosjanie albo żyją, bo zapu ścili korzenie Wielkiej Brytanii to są przecie ż są ogromn e ogromn e pieni ądze i nad ty m rz ąd te ż usuwać, ty m bardziej że, je żeli będzie w sekcji cnot ą i tak ich tak ich Polaków pieniędzy, ty m bardz iej Brytanii b ędzie potrzebowała, więc cz ęsto, aby tamte n konflikt, kt óry jest struktury odwieczny -li tera z w k inach wyświetlany f ilm obywate l zdoln y, gdzie tak im złym bohatere m jes t amerykański koresponden t z łote biura anty, który kry ł jak tylko m ógł i rozmawia ł w publicznych wielkiego g łodu na Ukrainie nie ma t o jes t prawd a o n tak w łaśnie pisał, ale z drugiej strony o n był doskona łym informacji baz amerykańskich o n doskonal e wiedział, jaki jes t sta n związku Radzieckiego wra z z pod rządami Stalina, że b ędą z teg o ogromn e pieniądze dl a dl a dla ameryka ńskiego biznesu i Jolanty by ł tak im specjalnym agentem, kt óry mia ł liczy ć publ icznych, a informować dok ładnie i tworzy ć dobr ą atmosferę mi ędzy Moskwą i Waszyngton Momo to jes t przecież t o jest przyk ład tak tak sta ła swoje no tylko to jest przyk ład jeśli pa n pozwol i troszk ę po polemiczne, kt óry odnos i si ę do wydarze ń z la t trzydziestych nocnyc h Ukrainie wydawać, b y si ę mog ło, że mamy inne oczek iwania wobe c pewnych standard ów pol ityki współcześnie c o wi ęcej l iczymy ciągle szczeg ólnie w dyskusjac h dotycz ących nasze j obecne j sytuacj i wewn ętrznej, że w łaśnie s ądy, że w łaśnie media, pozostaj ąc w wolne n ie b ędą rozkładały r ęce i mówiły na dobr a trudno Przemyka my trochę oko, bo wielkie pieni ądze, bo w ielkie interesy, bo nasza ulub iona drużyna Chelsea jes t w r ękach rosyjsk iego m iliardera na to c o na to słaby cza s si ę tak t o jes t co ś zmieni nie pow inna się zmienia zm ienia si ę na lepsze się to, które t o tylk o b y publ icznie to c o robi ł dziurami ty przed temu nie mo żna było przeciwstawi ć, bo by ły tylko t e w ielkie med ia idzie polityka t o dz isiaj jest publiczne s ą meble są c o s ą media na fakt publicznego wszystk o idzie prze z internet to wszystk o wpływa jednak rz ąd, by i sprawuj ących w ładzę są zmuszan i do teg o, żeby co ś robić alb o was z alb o w końcu naprawdę cz y zrob i nied ługo będzie poz ew w Holandii w sprawie, by ich szkolnego b ędą czase m i tego procesu n ie by ło, gdyby n ie obroni n iebieskim społeczności internetowe to oni o t o gdzie stan dotacjac h Delikat prywatn i Śledź kry ć prawd ę o tym kto za ty m sto i jak t o wszystko by ło dostarczyl i całą dokumentację i w końcu trzeb a b ędzie dojdz ie do procesu i ta b ędzie b ędzie publiczne ostrze żenie i wskazan ie przynajmniej brane Rosji, a drogi w czas ie zmienia n o miejmy nadziej ę w takim raz ie ty m optymistycznym akcente m skończymy nasze rozmow y bardz o panu dzi ękuję Wrocław Radziwiłowicz Gazeta wyborcz a opowiadał na m dzi ękuje Litwinienki ja oczywiście n o chciałbym wierzy ć, że na pewn o tak b ędzie, al e troch ę celow o wr óciłem do tej h istorii sprzed kilku lat w łaśnie, dlateg o że w ty m momencie w łaśnie patrząc na t ę informacj ę w kalendarzu, że t o jes t roczn ica śmierci Litwinienki zadałem pytanie no w łaśnie zaraz, a c o z t ą sprawą no in w, gdzie w łaśnie tak ie poczuc ie, że dosyć szybk o dz isiejszych czasac h zapowiedź zapom inamy o wydarzeniach, które elektryzuj ą opini ę publiczną, które wydaje si ę, że s ą olbrzym im skandale m pote m trochę prze z Lecha do następnej h istorii jak si ę wydarzył przypade k Skripala to znow u wszyscy zacz ęli w łaśnie wraca ć do tyc h skandalicznych dzia łań rosyjsk ich s łużb na terenie Wielkiej Brytanii al e kt o tam dz isiaj wie c o tam tego Skry pad a jeg o c órki pewnie trzeb a b y do ść g łęboko szuka ć w s ieci może prz y okazj i skorzysta m z podpow iedzi, kt órą podsun ął mi pan redakto r Wacław Radziwinowicz, bo przyglądając, jak ie dz isiaj są wa żne wydarzen ia na świecie akurat pomin ąłem informacje, które wi ąże si ę z wielkim g łodem na Ukrainie wspomnia ł o ty m, w łaśnie pan redakto r w kontek ście g łośnego f ilmu, który mamy tera z na ekranac h rzeczywi ście dz isiaj w Kijowie b ędzie upami ętniona upami ętniona ta tragedia, która wydarzy ła si ę na Ukrainie 86 to jes t 806 rocznica tak teg o wielkiego g łodu z la t 3233 tych fali g łodu by ło k ilka na Ukrainie na pocz ątku la t dwudz iestych po pote m właśnie na pocz ątku lat trzydziestych i potem zara z p o drugiej wojn ie światowej, al e właśnie ten najtrag iczniejszy w skutkac h by ł wielki g łód z la t 3233 w najgorszy m okres ie w tamty m czasie umiera ło do 25  000 ludzi wart o o ty m wydarzen iu te ż pami ętać, bo pokazuj e jak dyktatur a mo że doprowadzi ć do stan u, w kt órym najważniejsze z iemie w Europie i na tyc h terenach ta w ładza doprowadziła, że mając tak i skar b jak t e ziemie dosz ło d o tak wielkiego g łodu pamiętajmy o ty m, teraz informacje w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA