REKLAMA

Anulowanie głosowania nad członkami KRS. "Marszałek Witek decyduje o anulowaniu dopiero, kiedy wie o przegranej"

Wybory w TOKu
Data emisji:
2019-11-23 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
56:43 min.
Udostępnij:

Podczas czwartkowego, nocnego głosowania, marszałek Sejmu zadecydowała o anulowaniu głosowania nad wyborem członków KRS. Sprawę komentowali goście programu "Wybory w TOKu". - Anulowanie wyników głosowań bez podania wyników, zdarzało się w przeszłości. Tu zaważył ten dramatyczny apel posłanki Borowiak – mówił senator KO Marek Borowski. - Złożyliśmy wniosek do prokuratury, bo jesteśmy przekonani, że doszło do przekroczenia uprawnień urzędnika publicznego. Dopiero jak zaczął się szum po prawej stronie sali, PiS wiedział, że może przegrać, wtedy marszałek Witek zadecydowała o anulowaniu głosowania, kiedy wszyscy posłowie zagłosowali. Marszałek Witek decyduje o anulowaniu dopiero, kiedy wie o przegranej – dodał prof. Maciej Gdula, poseł Lewicy. - Wszystkie maszynki działały. Pani marszałek mogła nie znać wyników, ale wiedziała, że wszyscy posłowie zagłosowali – podkreślał Władysław T. Bartoszewski, poseł PSL. - To jest arogancja władzy, założenie, że PiS nigdy nie przegrywa – podkreślała Elżbieta Bieńkowska z UED. - Takie sytuacje się zdarzały. Chodzi o to, żeby do końca odzwierciedlić wolę posłów – odpowiadał europoseł PiS, prof. Karol Karski. Rozwiń »

Politycy rozmawiali również o wyborcze Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza do Krajowej Rady Sądownictwa oraz o orzeczeniu TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i KRS. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska w państwa zaprasza m na wybor y w tok u, a w stud iu Karol Karski europose ł prawa i sprawiedliwości w dobrych Marek Borowski senator koalicji Obywatelskiej by ły marsza łek Sejmu i dobr y Władysław Bartoszewski pose ł PSL klu b koal icja Polska dzień dobry prof . Maciej Gdula pose ł klubu lew icy w iosna i Elżbieta Bieńczycka szefow a Unii Europejskiej Demokratów w rękach w itam państwa bardz o serdecznie jak rozliczy ć o d głosowania w sejmie, ale musz Rozwiń » ą pa ństwo powa żniejszych przedstawi ć pe łnym skr ótowy obra z wydarze ń Otóż w czwartek w ieczorem były bardz o ważne g łosowania w sejmie i wym ienia, jakie Krystyna Pawłowicz Stanisław Piotrowicz Jakub Stelina zostal i wybrani prze z Sejm s ędziów Trybunału Konstytucyjnego poz a ty m wybrano cz łonków krajowej rady s ądownictwa, który wskazuj e Sejm, a wcze śniej przeg łosowano, że np. pieni ądze na trzynast a emerytur y b ędą pobran e solidarnościowego fundusz u wsparc ia osób niepe łnosprawnych i ponadto posłowie opowiedzieli si ę za podwy ższeniem akcyz y na alkoho l papierosy 10 % tak że mamy mas ę rzeczy do om ówienia, ale oczywi ście rozpoczn ę od g łosowania, kt óre wywo łały największe emocj e chodzi o wyb ór cz łonków krajowej rady s ądownictwa, poniewa ż pani marsza łek Elżbieta Witek anulowa ła g łosowanie co z łożyła opozycja naszy m s łuchaczom bardz o polecam teks t w portalu Gazeta kro k kpl, poniewa ż Jacek Godek precyzyjnie op isuje to co się wydarzy ło w skrócie powiem tylk o, że z tego tekstu wyn ika jasn o, że żadne maszynk i do głosowania n ie zepsuj e natom iast po prostu pos łowie się myl i w głosowaniach głównie myli si ę pos łowie prawa i sprawiedliwości na czel e z Jarosławem Kaczyńskim z opozycj i pomyliła si ę prawdopodobnie 1 posłanka, kt óra rzeczywiście alarmowa ła, że coś c o się n ie tak natom iast istota rzeczy poleg a na tym, że jedna k wszysc y pos łowie oddali g łos to, że si ę pomyli t o jest po prost u tylk o ich win ą i poniewa ż się z nam i Marek Borowski by ły marszałek Sejmu t o chcia łem zapyta ć pan a pan ie marszałku jak pan ocen ia to c o się wydarzy ło w sejmie nowo z 1 strony PiS tłumaczy, że to g łosowanie było skomplikowane tuta j s ą 2 wersje 1, że skomplikowana drugie, że maszyn a nie dzia łała jednak okazało si ę, że dzia łały ja k z teg o wszystkiego wewn ątrz jak pa n ocen ia decyzj ę pan i marsza łek Witek wielką odpowiedzialność pan i na mnie na łożyły si ę powiedzie ć z racj i pełnionego złość dużą wagę, ponieważ te są zdarz a się, że tam nie by ły nie siedziałem zasady n ie wnioskowałem tego op ieram się tylk o na ty m c o, o czy m donoszą med ia pos łowie co obecni posłowie w raz ie czeg o b ędą korygować, wi ęc tak powiem, że chc ę powiedzie ć, że w, a tzw. anulowan ie g łosowań przed podan iem wyniku t o si ę zdarza ło przyszłość ta to nie jes t co ś niemo żliwego tuta j niestety na ca łą t ę sprawę na całej tej spraw ie zawa żyły 2 rzeczy p ierwsza t o kt o te n dramatyczn y ape l pan i pose ł Borowiak tak tak t o jest chyb a nowa pan i pose ł w, kt óra stwierdzi ła, że rzeczy anulować, bo przegram y, b o za du żo ludzi tak si ę szczyty wałem to o c o chodzi te ż za du żo ludzi chyba n ie na sali tylko nie zacz ął si ę pomyliło nie mia ły głos z ludzi za du żo ludzi by ło do g łosowania było 6 osób do głosowania trzeba by ło wybrać 4 to dl a niekt órych by ł proble m po prostu ja pamiętam, że ja k jak ekran y, na których mo żna by ło pokaza ć k ilka kandydatu r, jaką zosta ły wprowadzon e to rzeczywi ście powodowa ło r óżnego rodzaj u problem y, wi ęc ta odzywk a pani pani Borowiak spowodowa ła, że decyzj a pani marszałek nastaj e pod znak iem zapytania, niemniej jedna k mogę powiedzieć ja n ie zna m teg o urz ądzenia akura t, al e źle t o jes t tak że w momenc ie, kiedy odbyw a się głosowanie t o na ekranie, kt óry jes t prz y marsza łku n ie n ie widać wyn iki głosowań wida ć tylk o czy wszysc y na s jak ju ż karta była złożona to wida ć cz y wszysc y oddal i g łos, ale 0202 . czynnik, kt óry na ty m zaważyć to t o te n tam ta m wybierano chyb a zdaj e się 4 członków krajowej rad y krajowej rady to znacz y tzw . krajowej rady s ądownictwa i niestety PiS po raz p ierwszy z łamał obyczaj w tej spraw ie na 4 członków z reguły by ło wybieranych 2 ze strony rz ądzącej i 2 ze stron y opozycji jak ściągnąłem sob ie do h istorii trochę tutaj sprawdziłem, że w 2011 roku tam akura t by ło 2 był pa n pan Bury pa n Kwiatkowski z e stron y PSL - u i i Platformy Obywatelskiej ze stron y opozycji był pan kup i Kopiczyński i zdradzaj ą doskonale projekt y z napraw ą łowić 2015 roku ty m raze m PiS mia ł przewagę wyr ównał pani ą Krystynę Pawłowicz pan a znanego na kon ie Stanisława Piotrowicza widz ę ta k na par y chodzą opozycję o t o by pan Budka i pa n Rzymkowski z Kukiz 15 i w ty m roku z łamano t ę zasadę, która obowiązuje strach u, że Senat wyb ierze tylk o przedstaw icieli Poznania, ale tak się teraz obiecuje po prost u bardz iej tyle no, jaki t o jest proble m wzrost u spowodowało i t o spowodowa ło że, ponieważ n ie by ło umowy no t o ból napi ęcie w zwi ązku z g łosowaniem tak no t o mus imy mie ć 200 ponad 230 głosów w tamtyc h g łosowaniach, bo sprawdzi łem ta m wszysc y otrzymywal i po 400 głosów po prostu, dlateg o że by ło porozumienie jest t o by ły 2 czynniki p ierwsze pa n zrobił w sytuacji Elżbiety Witek, kiedy w iele osób woła sali, że si ę pomyli ło w czas ie głosowań, że właśnie o t o chodz i jes t Elżbieta Witek wprowadziła było z łożą w b łąd, twierdząc że nie działał maszynki pow iada, że wiceszef kancelarii powiedzia ł, że wszysc y zag łosowali ci, którzy b y akcyz a na Syrię maszynkami marzy ć teraz sprawdzić, dlateg o że przy g łosowaniu na d wotum zaufan ia dl a rz ądu w 2 posłów koal icji Obywatelskiej zag łosowało za, al e w niemieckim, a ja si ę wstrzyma ł przekracz a twierdzili, odk ąd te n Sejm istnieje zdarza ły się tak ie sytuacj e rozmowie g łosowali n ie tak jak chc ieli pote m zgłasza bardz o mn ie tylk o g łosowanie głosowanie na d wotum zaufan ia c óż prostszeg o g łosowania nie ma szan s to tam n iczego nie wybiera pani marszałek c o pan zrobi ł w takiej sytuacj i, kt óre jak znalazł wierzę, że dn i, jeżeli jednak szybk o powt órzyć tak by ło jedn i krzycz ą powtórzyć za nie dzia ła i t d. drudz y natom iast dzia ła w porz ądku i tak to zawiesza si ę wyrob i się przerw y zwo łuję konwen t seniorów ustal a si ę cz y handlujemy głosowanie co z tym robimy no nie znacz y w iceszef kancelarii, m ówi że pani marszałek n o tak nie mo że być albo mus i pani anulować albo pan i mus i ogłosić wyn iki mus i pani pow ie w sejmie od razu albo n ie mus iano, wi ęc anulowa ła tak jak tylk o ja tylko stwierdzam, że w p ływaniu w sytuacj i, w kt órej w sejmie panuj ą dobre obyczaje t o po prost u nawet jak dochodz i do tak ich sytuacji t o jes t wzajemne zaufan ie jako 1 sprawa szybk o rozwi ązuje się w takiej sytuacji, jaka jest w ty m Sejmie od 5 lat od 4 lat t o je śli marszałek n ie chc e, zwłaszcza zaczyna ć swoje j kadencj i źle t o pow inien jak najbardziej uzgadniać r óżne rzeczy, wi ęc w takiej sytuacji trzeb a by ło zejść, żeby ten konwen t zwo łać now ą jak gdyb y n ie, gdyb y nie słowa pani Borowiak, kt óry by ły słyszane no to by ć mo że spraw a wyglądała inaczej pan pose ł Karski cz y t o rzeczywi ście s ą dosy ć szczególnej głosowania, bo t o trzeb a wybrać k ilka innych osób akura t tym t o dziękuję panu marsza łkowi morsk ie mn iejszy wskazał, że w przysz łości również takie sytuacje mia ły miejsce t o jes t tak że do moment u og łoszenia wynik ów g łosowania, bo trw a i t e czynno ści techniczne mog ą by ć powtarzane, bo chodz i o t o, żeby odzwierciedli ć wol ę pos łów i taks y przypom inam byłym pos łem na Sejm pi ątej sz óstej kadencji tak ie sytuacje miały miejsce tera z jestem pos łem do parlament u Europejskiego r ównież dokonujem y tak ich głosowań wtedy to c o może pewn a odpowied ź na przyszłości przeprowadzon e głosowanie testowe tylko n ie wiem, jakb y t o odby ło w Polsce si ę wyb ieramy między Kaczorem Donaldem myszk ą Miki i innymi teg o typ u bohaterami wszysc y w piśmie, jak ie jes t rozr óżnienie sytuacji i winnych wszyscy się, jakb y uciągu, tote ż w ielu nowych pos łów, że zazwycza j t e wybor y personaln e dokonuje si ę na samy m początku, a potem i tak s ą problemy i t e głosowania s ą powtarzan e i mn iej wi ęcej takiego momentu a ż wszysc y są przekonan i, że n iewiele razy, al e wszysc y s ą przekonani, że jest troszeczk ę inne, że wybór dokona ł się zgodn ie z wol ą tyc h, kt órzy podejmowali decyzj e do moment u og łoszenia wyn ika głosowanie trw a, bo pani poseł prawa i sprawiedliwo ści powiedzia ła trzeba anulowa ć, bo przegram y, czyli t o stwarza taki niebezpieczny preceden s jak PiS przegrywa jakie ś wybory to si ę anuluje głosowanie n ie widzi pa n w ty m zagro żenia, ale te ż z drugiej stron y przecie ż pro śby o powt órzenie głosowania z e stron y posłów opozycji t o te ż wynikały z teg o, że uwa żali, że to t o w jaki spos ób ich głos b ędzie wp ływał na ostateczn y wynik relacj i Gazeta PL by ła Iwona Śledzińska-Katarasińsk a 1, która zg łosiła tak ą w ątpliwość 1 poseł t o te ż bardz o w iele przecież t o jes t kwestia upodmiotowienia rodz iny osiadłej w wypadkac h PiS nie postępuje poseł Śledzińska-Katarasińska t o t o pos łankę najdłuższym sta żu w salonie jego zdaniem wytyczne, że nie, al e nie ma s ą lubiła się pani marszałek n ie ulega wrócił mas z nie ma c o po prostu sytuacj i zwyczajne j normalnej robi ć jakiego ś problemu t o są t o s ą sytuacj e, kt óre wielokrotnie si ę powtarzały tuta j tak ich tutaj uczc iwie przyzna ł pa n marsza łek Borowski pewnie sa m miał mo żliwość czase m takie g łosowania dosy ć skompl ikowane prowadzić tutaj zawsz e pewn e napi ęcie i zawsze chodz i o t o, żeby do ko ńca odzwierciedlić wol ę pos łów wol ę g łosujących w resorcie bulwy trzeb a uzgodni ć wybór 2 propozycji 2 koalicji rzeczywi ście jeste m c iekawy wątek natom iast ja s ądzę, że zaważyły nie tylko kwest ie prz y przy wyborze, gd y trudno mi chodzi, jakb y sposób my ślenia tyc h, kt órzy g łosowali nie by łem na sali t o jest myślę, że zaważyły też pewn e kwestie tego typ u, że osob y z opozycji, kt óre chcia ły kandydować kwestionowa ły legalno ść organ u, do którego kandydowa ły, więc wybór raczej dokonywa ł się skład personaln y, a n ie pol ityczny i je śli kto ś kandyduj e do organu, który m ówi, że jes t n ielegalny t o lepiej to nie wybiera ć po prost u tak normaln ie po ludzk u, bo znacząca osoba kwestionująca z łożyła wn iosek do prokuratur y w sprawie n o w łaśnie decyzji marsza łek mity tak z łożyliśmy te n wniosek jeste śmy przekonani, że dosz ło do z łamania art. 231 znacznie do pe łni przekroczen ia uprawnie ń urz ędnika publ icznego ja widzia łem jak t o wygląda z na sal i jak wygl ąda dynam ika sytuacj i rzeczywi ście cz ęść pos łów pos łanek opozycj i sygnalizowa ła jakie ś problemy, al e wtedy marsza łek Witek nie decydowała si ę na anulowan ie g łosowania dopiero k iedy zaczął się szu m na sal i po prawej stronie t o znacz y, k iedy PiS zaczął m ówić, że co ś jest n ie tak, kiedy pojawi ł się niepok ój i ja n ie s łyszałem teg o tyc h s łów mus imy anulowa ć, bo przegran e, ale one związane on e s ą nagran e i ew identnie PiS wiedzia ł, że g łosowanie mo że przegra ć wtedy marszałek Witek stwierdzi ła, że anuluj e głosowanie, kt óre ju ż by ło zako ńczone w tym sens ie, że wszysc y pos łowie pos łanki ju ż dokonal i wyboru ju ż zamknęli zamknęli głosowanie g łosowanie na list ę rzeczywi ście do ść skomplikowanej nieszcz ęśliwie się na tyc h maszynac h głosuje łatwo si ę pomyli ć i tera z pan i marsza łek dop iero wted y, kiedy ma świadomość przegranej decyduje si ę na anulowan ie głosowanie mo im zdaniem to jes t nadu życie w ładzy pow inna zrobić zupe łnie inn ą rzecz zdecydowa ć si ę na pokazan ie wynik ów i zrobi ć reasumpcj ę PiS wygra łby t o g łosowanie tak cz y jakieś zosta łem, o c o chodziło PiS -ow i k iedy, k iedy zach ęcał marsza łek Witek do tego, żeby anulować głosowanie w mo im przekonaniu chodzi ło o t o, żeby n ie pokazać ewentualnych podzia łów p isze, żeby jedna k zachowywa ć pozory jedno ści, bo dz isiaj w PiS j e te n ob óz pisowski jes t bardz o podzielone t o są radyka łowie zwi ązani z ministrem Ziobro t o s ą um iarkowani libera łowie zwi ązani z Jarosławem Gowinem jes t stary ob óz ob óz pisowski i tych napięć bardz o dużo wysz ło t o przy 30 krotności Kamil Bortniczuk jak komentowa ł exposé premier powiedzia ł, że najbardziej taki radykalny elemen t nie n ie do zaakceptowania t o było t o by ły s łowa prem iera o tym, że będzie dba ł o bezpiecze ństwo ruchu drogowego, że oni te ż sygnalizują, że tak to jes t zadanie p ójścia za dalek o tyc h podziałów jes t bardzo du ża i PiS mo im zdan iem bo i si ę wszelkich sytuacj i k iedy, kiedy podzia ły wychodzą na wie ś i dlateg o pani marsza łek Witek zdecydowała si ę na t o, żeby n ie pokaza ć tyc h tyc h różnic, pokazując w ładz uważają, że w parz e nasza Witek ogłosiła wyniki i po prost u nastąpił wn iosek o reasumpcję głosowania to wted y wszystko by łoby w porządku w związku z tym, że posłowie si ę i na pewno cz ęść opozycji by ły protestowała m ówiąc, że t o jes t ta natom iast ukryć, że głosować mo żna og ólnie spokojnie n ie, gd y wn iosek o 30 posłów pos łanek sk łada wn iosek o reasumpcję wted y pan i marsza łek powtarza głosowanie można by ło zrobi ć be z żadnego problem u wted y był wszystk o odbyłoby si ę lege Artis Elżbietę żyje tuta j musz ę podkre ślić arogancji w ładzy, bo ju ż min ął 1 dzień, gdyb y pan i marsza łek zwo łała po tym incydencie n o bo trzeb a zakładać dobr ą wol ę też prawd a i wyja śniła sytuacj ę spo łeczeństwo, bo t o jes t bardz o no śny temat w te j chw ili istotny i opozycja m a praw o tak podsumowa ć ca łą sytuacj ę to wyglądałoby t o na wyraz dobrej woli t o jes t tak a arogancj a władzy to jest to, że PiS n igdy n ie przegrywa wprawdzie w swoim za łożeniu, bo przypomn ijmy sobie wyn iki wybor ów do Senatu t e wszystk ie próby podważenia ich i t d. to jes t oczywi ście to wolno było zrobi ć, ale t u wida ć że, że n ie nie godz ą si ę wted y, kiedy co ś n ie wyjdz ie i jestem zdz iwiona, bo mia łem nadziej ę, że z osob ą pan i marsza łek Witek sytuacj a si ę zmieni i tak podkre ślano on a na początku że, że do wrócą t e obyczaj e parlamentarne, że po marsza łku Kuchcińskim no b ędzie inaczej rzecz że, że ob óz rz ądzący, że wi ększość sejmow a b ędzie traktowała opozycj ę w należyty spos ób i tutaj i bra k te j konferencj i wyja śnienia i korzy ści n ie stosuj e procedury, że nie słucha si ę te ż urz ędnika w sejmie fachowc a, który o ty m, m ówi wyra źnie to po prostu i t o będzie cora z bardz iej widoczne mo im zdaniem dlateg o, że t o jes t tak i nawy k obozie rz ądzącym, że można lekcewa żyć wszystkich innych tyc h, którzy n ie maj ą te j siły większości jak przypomina, że tylko 5 głosów wi ęcej w sejmie ma ob óz rz ądzący Władysław Bartoszewski nosy to sprawa skompl ikowana, bo panie by łem na sali obserwowa ł t o bardzo uważnie trzeb a pewn e m ity zlikwidować od raz u po p ierwsze, maszynk i działały działo we mg łę w g łosowaniu 4748 pani marszałek 200 drzew już tak jakb y n iedziela jedno o anulowanie teg o g łosowania 49 następne głosowanie wszystko działało, wi ęc powiedzmy szczerze, że te z e stenogram u znikn ęły nagl e słowa Dariusza Adamczyka zast ępcę szefa kancelarii, kt óry mówił nie tak n ie mo że pani marszałek melduj e wszysc y posłowie zag łosowali ci, kt órzy byl i na sali i t o znika ze stenogramu t o symbo l s łyszeli r ównież po wszyscy posłowie s łyszeli wypowied ź pan i marszałek, kt óra m ówiła jeszcze 3 głosy oddan e jeszcze 2 głosy oddan e, po czym wszyscy zagłosowali i w tym momenc ie głosowanie zakończone nie mo żna anulować głosowania, kt óre skończą wted y og łasza wyniki, a wynik ów n ie ogłoszono pan i Witek mogła pan i marszałek mogą n ie zna ć wynik ów natomiast widzia ła, że wszysc y zagłosowali 8 od tyc h, którzy maszynki wszystkich naszych dzia łań w głosowaniu 48 szkół i wszystkiego sławy powt órzono, bo mam 40 dwudziestym są ludz ie nie wiedzieli musieli mie ć Alice g łos, że maszynk i działa 8 działy si ę w g łosowaniu 481 karta n ie działała dostał wymieniono pan a posła Szczerby zosta ł wym ieniona zagłosował, więc t o maszynki s ą sprawne na czy m poleg a problem przy g łosowaniach jak trzeba wybra ć z listy kandydat ów to trzeb a troszkę uważać co si ę robi, ale to n ie jes t wy ższa matematyk a an i mechan ika t o Niemcami 3 doktoratu z Politechniki, żeby to zrobi ć, chociaż troszk ę uważać, dlaczeg o ludzie mylą w tych głosowaniach, dlateg o że one bardz o szybko następująca to jest to mnie w głosowaniu jeśli chodz i o wotu m zaufania ja n ie jak tutaj n ie było proble m z maszyną tylk o z cz łowiekiem t o zwykl e jaki ś proble m jakiś cud, że napisze zaczął od ludzi Otóż, je żeli pani marsza łek Witek, która bardz o szybk o czyta i mówi g łosujemy, kt o za t ą Łukasiewicz wstrzyma ł prawd a o d mistrzostwa szybkiego dok ładnie dyskusj ę jak człowiek n ie uważa to t o mo że si ę pomylić, kt óre przepisy, bo w tak ich czasac h t o bardz o szybko i to naprawdę uważać to partne r PSL pose ł tutaj potwierdzi w związku z tym t o jest element ludzki i to tuta j wszelka natomiast jeśli chodz i o n ie znacie pa ństwo zdolno ści Rainera land a parlamentu Europejskiego, który szybko ścią karab inu maszynoweg o m ówi i wszyscy s ą zadowoleni do moment u, kiedy n ie nastąpi w łaśnie jaka ś pomy łka wtedy zaczynaj ą si ę problemy no tutaj podobn a sytuacj a, ale czy selen ludzk i natomiast ca łą pewno ścią wszysc y, których karty, którzy byl i na sali, kt óre karty by ły w czytnikach zag łosowali i c o zreszt ą po t o, powt órzone g łosowanie potwierdzi ło obawiam si ę, że chodz i o t o, że ja k jak pan i Ela powiedzia ła, że PiS n ie m ógł zaakceptowa ć tego, że dzi ęki pomyłce jaki ś pos łów m ógłby głosowanie przegra ć, bo chodz i o pokazan ie, że PiS n ie przegrywa t o jest psycholog iczny PiS idzie do przod u nie przegryw a, a to głosowanie z teg o c o w iemy by łoby przegrane to znaczy n ie wszysc y kandydaci mieli okazj ę jeszcz e wi ęcej posłów PiS się pomyliła Jaros nowy m szczerz e m ówiąc nawet ma n prezes mia łby jakie ś przejściowe trudności pan prezes jes t bardz o doświadczonym parlamentarzyst ą w zwi ązku z ty m, ale te n syste m głosowania n ie jest idealna wersja z Kaczyńskim jak rozumiem pytan ie jest tak ie tutaj pan prof. Karski powiedział nie PiS n ie wybrał przedstaw icieli opozycj i do krajowej rady sądownictwa, chocia ż zazwyczaj tak siedzia ł w poprzedn ich kadencjac h nawe t poprzedn i tak dzia ło, bo przecie ż opozycja kwest ionuje legalno ść krajowej rady s ądownictwa jak pa n na to pani dyrekto r tu rację ma pa n marsza łek Borowski pewne rzecz y w sejmie s ą ustalan e między klubam i i tyc h ustale ń się dotrzymuje t o jes t dobre obyczaj e przecie ż cała opozycja g łosowała za wybore m pani marszałek Witek z teg o powod u, że pan i marsza łek Witek zosta ł ryzykuj e placu Obywatelska wstrzyma ła, o ile wiem teraz nareszc ie busa zawodnik n ie g łosował przeciwko umorzen iu federacja burza przez nie zwr ócił uwagę Konfederacja wynika to, czeg o wszystkim, dlatego że dobrobyc ie partia prawo sprawdzać wygra ła wybory m a prawo m ianowany marszałka NIK jes t obycza j pew ien dlatego PiS g łosował za wicemarsza łka mi też n ie, sprzeciwiaj ąc si ę b ędzie wicemarszałek Platforma b ędzie wicemarszałek z lewicy cz y będzie wicemarsza łek z koal icji polsk iej, a i to jes t dlateg o przechodzi ł najrozma itsze osoby jak o przewodnicz ący komisji parlamentarnyc h sejmowyc h, kt óre zdziwi ły troch ę elektorat pan a jak kto ś z lew icy nagl e obejmuj e komisja rodz iny t o spowodowa ło burzę medialną, ale t o by ło ustalone z klube m parlamentarny m prawa i sprawiedliwość będzie czy tak ie rzeczy ustala to pote m si ę tyc h ustaleń dotrzymuj e, a tuta j jaki ś powod ów prawo sprawiedliwo ść uzna ło, że należy t ę konwencję z łamać i odej ście dobreg o obyczaju Noto ju ż odeszli 5 lat tem u kiedy, k iedy klub to m y polskie r ęce Ludowego mia ł wicemarsza łka warto też, bo złamanie pewne j konwencji n o i i też dobry obyczaj, kt órego należy trzymać, bo t o niemo żna zmienia ć Sejmu i sal e deba t w sejm ie r ing boksersk i nie ma krótkie pytan ie do marsza łka Borowskiego czy pa n pami ęta przykłady anulowan ia g łosowania be z og łoszenia wyników tak talento m i czego dotyczy ło w co ś, czeg o dotyczyło to 100 to chyb a n ie powiem w te j chw ili, al e wiem, że na wynikał z czego wynika t o anulowanie te ż na r ękę wynika ło właśnie g łównie z teg o, że posłowie mówili, że mieszka w naszym plan ie dzia ła, że głównie z tego, czeg o tak że, że dynamiczne w tym sensie co si ę dzia ło w czas ie głosowania okaza ło si ę, że coś tam dokładnie te było n ie ta k jak ja podkreślam jeszcz e ra z, bo pani pan i marszałek Witek n ie jes t jakb y maj ą bohaterk ą, ale uczciwie trzeb a powiedzie ć, że marsza łek nie w idzi wyników g łosowania, więc n ie mia łem rzecz natom iast natomiast podkreślam jeszcz e ra z, że tes t s łowa pani pani n ie b ędzie wiedzia ła, że prawa głosu Bożego ha k pani pose ł w s łowa pan i pose ł Borowiak musia ły wywo łać tak ą reakcję po prostu na sali, wi ęc ta k na marginesie nie czy pani pose ł Borowiak po tym wszystk im si ę odezwała myślę, że marzenie, że przeżyła niesiona ten sam NASA ma 100 % niż była pan i poseł Borowiak rozmaite g łosy tuta j chodz i natomiast Natalia złorzeczyli niepok ój, bo widocznie pokój na ławach PiS, że im co ś nie wyszło t o było widoczne, bo maj ą inne głosowanie, które wzbudziło du że emocje dotycz y głosowania na kandydat ów na s ędziów Trybunału Konstytucyjnego z e wzgl ędu na to, że t o Krystyna Borowicz Stanisław Piotrowicz Jakub Stelina oczywi ście kandydatur y prof. Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza budz ą tak ie emocje n o z 2 powodów Krystyna Pawłowicz zas łona z bardz o n iekonwencjonalnych wypowiedzi dosy ć agresywnyc h, poniewa ż uznaje, że jak się m ówi poseł zamkni ęcie mordy t o jest dzi ęki tem u spokój n p . do tego jedno zn iczy przyk ładów ostryc h wyst ąpień prof. Pawłowicza Stanisław Piotrowicz z e wzgl ędu na swoją dzia łalność w stan ie wojenny m ora z tuszowan ie spraw y pedof ila z lawy pytan ie jak pa ństwo oceniają t e decyzj e mo że zarząd profesora t o s ą n iedobre decyzje o oczywi ście jes t tak że wi ększość czy duża cz ęść opinii publ icznej i opozycj a uznaje, że w zasadz ie Trybunał Konstytucyjny przesta ł by ć instytucją niezale żną dz isiaj i musimy racze j dba ć o t o, żeby odbudować t o niezależność i w te j sytuacj i prawo i sprawiedliwość k ieruje do Trybunału w 2 osoby tak ma tak naprawd ę chodz i o pana Piotrowicza i pani ą Pawłowicz k ieruje osoby, kt óre s ą bardz o silnie zwi ązane z partią s ą w zasadzie tak mo żna powiedzie ć żołnierzami partyjn a mali zamachowca o sob ie powiedział, że jest żołnierzem PiS poddano j e i k ieruje do instytucji kt óra, kt órej niezależność trzeb a budowa ć w zasadz ie osob y n ie których, kt órych nikt n ie nawe t n a prawo i sprawiedliwość, mówi że on i są niezależni t o si ę u śmiecha, bo czy ma pa n poseł ma cz y, że mają kompetencje to w iadomo, że nie odchodz i zostaj e tam sk ierowani jak o w ierni pretorianie Jarosława Kaczyńskiego no id ę dlateg o opozycja musia ła zabrać no i t o zrobiła starali śmy si ę tak krytykowa ć ten wyb ór przekonywać PiS, że trzeb a wystawić innych kandydat ów to n ie zadziałało mo im zdaniem bardz o źle się sta ło, że trafiaj ą do Trybunału, bo t o jes t znajdujemy się takiej r ówni pochy łej, je żeli chodz i o pozycję te j instytucji, kt óre niezmiernie wa żna w Polskim systemie prawny m mo im naj n o tak naprawd ę widać, że jeżeli PiS zostanie odsuni ęty od w ładzy n ic nie zm ieni, je żeli chodz i o Trybunał Elżbieta Bieńkowska najp ierw pow iem tak jeste m krakowiank ą prof. w moim mieście, al e my ślę w ogóle w Polsce w świadomości spo łecznej t o szczeg ólny tytu ł i tera z 1 z przyjaci ół profesor wybitny genetyk i powiedzia ł mi, obserwując karier ę pan i prof. Pawłowicz te ż dr. hab. Pawłowicz, że o n si ę wstydz i, że ma tak i tytuł w Polsce w tej chw ili, bo to po prost u tak zdegradowan e prze z osob y, kt óre tak zachowuj e, bo prof. Uniwersytetu wymag a się n o szczeg ólnych przymiot ów pan i by ła pose ł Pawłowicz nie ma ich w żadnym razie t o jest po prostu muszę to nazwać po imieniu brak elementarnej kultur y, dlaczego pani jakie ś wyb iera takich t o jes t tak ie właśnie z 1 strony groteskowe, bo już mamy chw ilami to pa ństwo zam ienia w grotesk ę z drugiej strony t o jes t pokazan ie si ły i kolejny ra z pow iem arogancji t o znacz y mam y w nos ie opinię publiczn ą mamy wnos i o pozycj ę m y jeste śmy silni i wybierzemy kogo na m si ę podob a i rzeczywi ście 1 podkreślę jeszcz e raz groteskowe sytuacj e ra z pan i profesor dodam cudzys łów Pawłowicz z drugiej stron y prokurato r Piotrowicz, a przecież PiS m ówił, że w sądach do tej por y jes t w iele os ób jeszcze z poprzedn iego ustroju, że z ty m trzeba walczyć dalej ciężaru s ędziowie także, że Sejm rzadz iej prawd a, że i tera z daj e pana Piotrowicza by łego pos ła, kt óry by ł prokuratorem stan u wojenneg o dosta ł za to o d znaczeń m. in . w tyc h najgorszyc h czasach wpisał si ę także pod akte m oskarżenia, mówi że grupa nacj ę hura jeszcz e opowiadał, że woln a Europa nie ma tu od wyroku nie pan Pikul podp isano ju ż n iema pokazywan o te n podpis widziałam wiele zachowań nie uległ bardz o lubi kurs t o osob a najbardz iej zainteresowana zamiast może narazi ć na to zaprzecza na rosyjsk iej, że to by ł n iepodpisany dokumen t jest jedn o, al e tu ż pan ie profesorze ca łym szacunkiem te ż n ie m ówmy o drobnyc h szczegółach, bo to jest po prost u, jakb y w uchyli ć to spo łeczeństwo męczeństwa, której t o n ie odpowiada myślę, że nawe t wyborco m PiS - u w du żej cz ęści n ie odpow iada tak i sposób zachowan ia i tak ie osob y do Trybunału, kt órzy rzeczywiście ju ż funkcjonuj e w Polsce ta k jak pow inien funkcjonować, ale to jes t takie przypiecz ętowaniem jeszcze po tego Trybunału, czyl i niezale żności tak ich osób prawda, kt óre się kieruj ę do Trybunału ze szczeg ólnymi przymiotami nie ma poda, bo te osob y symbolizują n o zupe łne przeciwie ństwo Karnkowski c o z pewno ścią mam y do czyn ienia z sytuacj ą, w kt órej wybór jest jak najbardziej opart y na przep isach konstytucj i przep isy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mam y do czynienia z osobam i, kt órych kompetencji merytorycznych n ikt n ie kwest ionuje mamy do czynienia jeszcze sytuacj a, w której t e wybor y si ę dokona ł tuta j po podkre śla si ę n p . że t o są osob y, kt óre by ły politykami to też dzisiaj si ę do pan i prof. Pawłowicz w kwestii sytuacj a nowe w tej chw ili w Trybunale Konstytucyjnym zasiada pa n prezes Leon Kieres wybitny prawn ik, al e jednocze śnie, kt óre przeszedł bezpo średnio do Trybunału z Senatu był parlamentarzyst ą rewers y LM z by ł senatore m Platformy Obywatelskiej w Trybunale Konstytucyjnym zas iada pa n prezes Mazurkiewicz, kt óry był parlamentarzyst a Sojuszu lew icy Demokratycznej b a prezese m Trybunału by ł pa n Jerzy Stępień który, gd y główny n ie tylko parlamentarzyst ą AWS-u, al e tak że przeszed ł do Trybunału bezpo średnio z urzędu wiceminister spr aw wewn ętrznych i administracji i to n ie są zarzut y w stosunk u do tych os ób też poprze z pokazan ie że następują teg o typ u dzia łania i chodzi o t o, że Trybunał Konstytucyjny także jeg o sędziowie mają by ć niezawiśli maj ą być niezale żni i w tych wa żnych kwest ii pan i podkreśliła na tl e chodz i o to chodzi o t o, żeby by ły tak ie gwarancj e niezale żności Trybunału niezawis łości sędziów, które b ędą powodowały, że oni b ędą orzekać tylk o wy łącznie wg w łasnego przekonania im tyc h gwarancj i w Polsce istnieją tylko leczenie n ie jest nawe t nom inat PiS pa n s ędzia Wyrembak zwrócił uwag ę na zachowanie Julii Przyłębskiej, kt óra łamie wszelk ie standard y nie zauważył nie wiem cz y pani redakto r zwróciła uwagę na fak t, że 1 sędziów wybranyc h w tej kadencji na przełom w poprzedn iej kadencj i wi ększością w łaśnie tutaj prawa sprawiedliwo ści pa n s ędzia Pszczółkowski z e wzgl ędu na gwarancj ę niezawisłości sędziowskiej t o s ą faktyczn e istniejące właściciele n ie jest stanow isko Przyłębskiej, że man ipuluje składami s ędziowskimi zauwa ża pa n panie profesorze, czyli jes t jak i pokazuj e jak t o działa tak sam o znajdz ie już nawe t w stanac h Zjednoczonych jeśli w stanach Zjednoczonych powołuje się kom iny pa ństwo s ędziów prze d Sądu Najwyższego to ta k tak mocn e s ą gwarancje niezależności, że on i się usamodzielniają i trwamy w ty m momenc ie Julia Przyłębska nie jest uwa żane za osoby, kt óre si ę uniezale żniła wr ęcz przec iwnie prezes nazywaj ą odkryc iem towarzyskim rokuj e ew identnie wszystk ie decyzje tak że w ocenie sędziów wybranyc h w łaśnie przez PiS zmierzają do tego, żeby realizować oryginalnym rozwija si ę tylko tak iej nie formułował, al e s ędziowie tak to sformułowań może pan i pani jakieś wiążące si ę jak magnes ni ż jeszcze bardzo ceni ę szanuj ę pani ą prof. Małgorzata Gersdorf, kt óry sto i razem pracujem y na wydz iale prawnym cz y z Warszawskiego bardz o j ą lubi ę cz ęsto z ni ą rozmawiałem i usług medycznyc h, ale nie ma żadnych oznakowań drewno przed wybore m Karola Karskiego ta m skierowali też, aby nie by ł, a k iedy a k iedy jak prof. Pawłowicz tam trafi ą też nie mogę sta ć Polaków, dlaczego spełnione mamy jeszcz e jest 1 problem, który zdaj e si ę pan pomin ął do ść istotne, a m ianowicie właśnie pan i prof. Piotrowicz Pawłowicz, al e Stanisław Piotrowicz uchwal ili tak ie przep isy, z kt órych wynika, że wiek znacz y cza s biegł, w którym sędziowie przechodz ą sta n spoczynk u został obni żony i on i sami nie spe łniają tyc h kryteriów w te j sprawie mo żna przedstawi ć pos łanka Piotrowicz pali ć m ówiła za starzy s ędziowie są n iebezpieczni dla system u prawnego to znaczy ci, kt órzy skończyli 65 lat cierpia ł na różnego rodzaj u żylaki chorob y zaburzenia krążenia jakie ś zmiany charakterologiczne to jes t bardz o c iekawa uwaga pan i prof. Paul charakterolog iczne t o wymaga odpoczynku wzi ęcie się za ogr ódek i tak właśnie PiS uzasadnia ł obni żenie w ieku spoczynk u do sześćdziesiątego piątego roku życia natom iast oboj e przekroczyli te n wiek i c o wi ęcej ustawa jedna k stanowi, że kandydac i na s ędziów Trybunału może n ie tylko wyróżniać wiedzą prawniczą, al e tak że spełniać wymagan ia dl a s ędziów Sądu Najwyższego no przecież to jes t ra żące z łamanie prawa, ale do tej por y też mieliśmy tylko mieli śmy innym ten limity w ieku inny w ustawie o Sądzie Najwyższym tematyczn ie odes łanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym d o ustawy o Sądzie Najwyższym i w łaśnie ta tamtej pory te ż tak było tylk o by ło inne po prostu n ie było n ie by ło to 65 tylko to by ło cz y później 67 tylko by ło to 70 lat i by ły też osob y w Trybunale mo że zaś jak w ramac h wyraźnie, jaki jes t przep is ten przepis PiS z łamał mu jaka ś praktyk a konstytucyjn a wielokrotnie r ównież, al e praktyka konstytucja jes t bardz o wa żnym elemente m system u prawneg o to to znaczy w jaki sposób s ą przepisy rozumiany jak o osoba 13 ten wiek spoczynku al e, al e niezależnie od tego jakkolwiek b y n ie na jak im poz iomie t o w ty m momenc ie do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z tym rozum ieniem, jakb y przepis ów konstytucyjnych były wyb ierane osob y do tej por y, które przekraczały te n w iek tak i ta m te n ta sytuacj a, w kt órej s ędziowie Trybunału Konstytucyjnego s ą traktowani zupełnie na t t odeśle n p . do pan a prof. Ryszarda Piotrowskiego, kt óry wypowiada ł się na te n tema t te ż wyb itny specjal ista konstytucjonal ista bynajmn iej nim osob a niesprzyjaj ące prawo sprawiedliwo ść, ale bardz o uczc iwa wyrażenie swych pogl ądów naukowych o n dok ładnie t o wyja śnił i wskaza ł, że w przypadk u s ędziów Trybunału Konstytucyjnego t e przepisy nie maj ą zastosowan ia, poniewa ż konstytucji wynika, że jes t s ą zupe łnie inne prog i s ą i zupe łnie inny okre s powo ływania tyc h osób resor t naraz ili dotycz ące wygaszan ia mandatu, je żeli kto ś zostan ie wybran y do Sądu Najwyższego i przekracza te n w iek to o d raz u przechodzi sta n spoczynku spoczynk u w Trybunale Konstytucyjnym niekoniecznie i tak to jest te n próg wersja tego przepisu pani prof . Pawłowicz, bo takie s ą za starz y ludz ie nocą jest bardz o czy dlateg o nie ma możliwości tego chc ę powiedzieć, że Karolina polsko moj a wydawczyn i sprawdziła jes t podp is Stanisława Piotrowicza pod akte m oskar żenia pan a Pikula mamy Screen i zresztą pan moim kursam i działa na rynku nowi tak że tutaj jednak pan i, że nie ma w ątpliwości Marek Borowski myślę, że Trybunał Konstytucyjny t o ju ż naprawdę nie wiadomo cz y śmierć czy płakać to jest wydmuszk a już w te j chw ili absolutn a be z autorytet u kompletnie pan i Przyłębska jes t osobą ta k jak t u pani doktor powiedziała kontrowersyjna n ie tylk o dl a dl a opozycji, al e już dl a samyc h s ędziów wybranyc h prze z prawo i sprawiedliwo ść w swo im czas ie w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym by ł przep is, który m ówił o tym jakie cechy pow inien mie ć s ędzia Trybunału m. in. powinien mie ć dorobek naukow y i n ieskazitelny charakte r Otóż prawo i sprawiedliwość, nowelizuj ąc ustawy wykre ślił t o i zostawił wyłącznie to, że pow inien mie ć kwal ifikacje niezb ędne do ewentualneg o zajęcia m iejsca w Sądzie Najwyższym i nota m pa npo sokach lepiej tam s ą tak 10 lat praktyk i tak dalej ten t o nie s ą trudn e warunk i dla prawnik ów natomiast tamte 2 rzeczy zosta ły usunięte no i jak zosta ły usunięte w łaściwie ka żdy mo że t o t o po p ierwsze po drug ie ja uwa żam, że po powinien by ć jakiś okre s karencj i mi ędzy między zakończeniem dzia łalności politycznej kandydowan ia d o do Trybunału no no przynajmn iej rok 2 lata t o, że w przysz łości tak si ę zdarzało rzeczywi ście si ę zdarza ło t o akurat nie by ło za dobrz e, a ja dz isiaj stwierdzają t o ju ż dz isiaj praktyk ę można być nagm inne, że prawo i sprawiedliwo ść, które z sz ło do w ładzy pod hasłem n ie b ędzie tak jak by ło teraz ma główny argumen t jes t taki, al e oni te ż tak rob ili, czyl i powtarza t o nawet jeszcze t o wzmocn ione jes t argumentem jest to, że kiedy ś te ż tak było c o do c o do tyc h pa ństwa dwojg a no no to po t o, pokazuj e, jakie stosune k także Jarosława Kaczyńskiego do Trybunału zreszt ą trudn o siedziby Jarosław Kaczyński w ielokrotnie wypowiada ł się w duch u tak im lekcewa żąco przeciwnym je śli chodz i w ogóle sądy o Trybunał i t d . m ówił szef nie mo że by ć w Polsce s ędzią gracj i i że to w zasadz ie parlamen t pow inien decydowa ć o wszystkim i tak też traktuje te n Trybunał k ieruje t e osob y, kt óre jak pan i jak pani Przyłębska pan i Przyłębska n igdy nie pow inno si ę znaleźć w Trybunale on a nie ma najmn iejszych kwal ifikacji do teg o pa n Muszyński prof. Mariusz Muszyński dobrz e pan prof. Muszyński n ie niez ły prawn ik, ale je śli chodzi o charakte r to bardzo zbli żony do pan i do pani Pawłowicz t o c o wypisywa ł na swo ich stronac h internetowych przed wej ściem do Trybunału j ęzyk, jakiego używał n o i kawałek jeg o przyszłości n ieodkryty do dzisiaj t o wszystko wskazuj e, że w ty m Trybunale n ie pow inien znale źć pan prokurato r Piotrowicz zresztą nawet n ie zyska ł poparcia w wyborach PiS z n iezwykle znan e nazwisko nie wszed ł d o do Sejmu wyborc y PiS-u n ie udz ielili m u poparc ie jak pote m tak że prokurator stan u wojennego t o jest 1 sprawa, al e mn ie najbardziej musz ę powiedzie ć ta od obron y tego teg o ksi ędza pedof ila absolutneg o dyskwalifikuj ąc absolutn ie dyskwalifikuje Jarosław Kaczyński chc e chcia ły chciałbym podziękować w te n spos ób za wiern ą s łużbę w ci ągu 4 lat i i wybra ł w ty m cel u Trybunał Konstytucyjny zam iast wręczyć dyplom y prawdę mo że nagrod y pieni ężne wybra ł Trybunał Konstytucyjny, kt óry po prost u sa m uwa ża za instytucje niewa żne Władysław Bartoszewski dokładnie tak pan ie marszałku problem polega w tym, że k iedy Trybunał Konstytucyjny był wa żną instytucją w naszy m systemie prawny m i by ł ceniony i to było podkreślane prze z rozma itych profesorów prawa, że zacytuj ę 1 prof. Lecha Kaczyńskiego, który si ę wypowiada ł z wielką atencją na tema t wagi i rol i Trybunału Konstytucyjnego jego brat uwa ża inaczej wys łanie takich 2 prawników, kiedy wśród zwolennik ów prawa i sprawiedliwo ść jes t mn óstwo również prawnik ów d o o w łaściwych kwalifikacjach jest żenujące t o, że by ł z ły zwyczaj, że p o z polityki przechodziło si ę bezpo średnio do osądu cz y do Trybunału Konstytucyjnego to n ie tylko jest t o powtórzone tylko Wrony poleg a na tym, że pani prof. Pawłowicz mówi, że je żeli b ędą kwestie mo że by ć jakie ś ustawy niekonstytucyjne t o ona on a n ie zadecyduj e zgodn ie z lini ą partii politycznej i NATO m ówi otwarcie t o by ło cytowane w mediach i powszechnie t o jes t skandaliczna wypowiedź, bo sędzia nie może tak ich rzeczy mówić, zanim jeszcz e zostanie s ędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo to źle źle wr óży na przyszłość je śli chodz i o pan a Piotrowicza t o przecież nawe t na sal i sejmowej dosz ło do sytuacj i, że 4 posłów PiS - u się wstrzyma ło w tym g łosowaniu, a 1 posłanka PiS - u zagłosowała przeciwko, dlatego że jes t wezwana za rozwiązania wezwana, jak iego została wezwan a na sali al e, ale faktem jes t, że był dyskomfor t w śród w ielkiej części pos łów PiS - u, dlaczeg o o n akura t z tyc h wszystk ich ja zwr óciłem na t o uwag ę pan u pos łowi Antoniemu Macierewiczowi na sal i, że biorąc pod uwag ę jeg o przesz łość za czas ów komunizmu, że jako, jak ą mo że przycisnąć przyc isk za za umieszczenie kogo ś, kt o zosta ł prokuratorom ju ż po og łoszeniu stanu wojenneg o nie paść, by w ten spos ób nie odpowiedzia ł krzywił się n ie dotycz ą mn ie i no jes t jes t rzeczą oczywist ą, że je żeli wyborc y w mateczn iku PiS - u na Podkarpaciu n ie chc ą pan a Piotrowicza w sejmie t o t o wysyłać g o na wyższe stanow isko w Trybunale Konstytucyjnym jest powiedzenie wyborc ów, a mnie jes t wszystko jedno proszę państwa nie został na m wiele czasu ja by m chciała, żebyśmy om ówili jeszcz e spraw ę wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, dlateg o że Trybunał uznał, że niezale żność Izby dyscypl inarnej powinien zbada ć Polski Sąd Najwyższy w ty m sensie troch ę tr ącił argumen t przedstawicieli prawa sprawiedliwo ści, że Unia Europejska czy w łaśnie s ędziowie Trybunału zanadt o si ę wtrącają sprawy polskie t o w łaśnie Trybunał us łyszy, że Sąd Najwyższy mus i tuta j podj ąć decyzję prawn icy z 13 organizacji pozarządowych nadzieję, że po wyrok u Sul kary powinna zawiesi ć swoją dzia łalność nie zawiesi ła kontynuuj e darz ą przygotowanie rekomendacj i dl a kolejnyc h s ędziów i te organ izacje stwierdzi ł, że un ijny Trybunał sprawiedliwości podzieli ł zastrze żenia Sądu Najwyższego przes ądza, że podnoszon e w pytan iach do Sądu Najwyższego kwestia niezale żności nowe j Izby bezstronno ści krajowej rady sądownictwa pow inny być rozpatrzon e prze z Sąd Najwyższy jednak z polskiego na nasz e przet łumaczy problem jest taki, że sędziowie, kt órzy wydaj ą wyrok i n iezgodne z oczek iwaniami prawa i sprawiedliwo ści najcz ęściej są obecn ie formowan y gro źby natychm iast postępowań dyscyplinarnych tak ich przykładów jest bardz o wiele należeć się to mo że oznacza ć zagro żenie dl a niezawisłości Sąd Najwyższy ma si ę zaj ąć tym najwy ższym czasie profesor, która jak pan ocen ia ten wyro k c o on jes t w jak im sens ie salomonowe t o znacz y cóż wysyła na m sygna ł, że nie wszystk o jest HOKEJ, al e jednocześnie w te j trudne j sytuacj i politycznej odpowiedzialno ść cytuj e na instytucje krajową, żeby unikn ąć w łaśnie tego zarzutu, że ot o Unia Europejska ingeruje w niezale żność polskiego system u prawnego mo im zdaniem to jest z 1 strony dobrze, bo pewneg o typ u dyskusje nakręcając te ż niech ęć do Unii Europejskiej si ę n ie odbędą z drugiej stron y ju ż widz ę jak b ędą przebiega ły dyskusje je śli Sąd Najwyższy wyda krytyczną opini ę o KRS si ę i widz ę ju ż jak b ędzie si ę nakr ęcała krytyk a te j decyzj i, wskazuj ąc na je j upolitycznienie t o znacz y pan i prezes Gersdorf b ędzie krytykowana jak o ktoś, kt o sto i po stronie opozycj i an i niezależności kogo ś, kt o podwa ża decyzję wi ększość właśnie t o będzie w idziane jako s ędzia kreacja to jes t bardz o trudn a sytuacj a, al e w nowy będzie trzeba jedn o dn i ja wierzę, że Sąd Najwyższy podejm ie dobr ą decyzję w i n ie m ówię, jak a t o decyzj a w tym sens ie, że nie chce n ie chc ę tuta j utrudnia ć post ępowania prezes i Sądu Najwyższego, gd y ta decyzja ma olbrzym ie znaczenie, bo o d tej decyzj i zale ży zależą nom inacje i wyrok i, które by ły przez prze z ostatn ie lata formu łowane w polsk ich s ądach natom iast ja chcia łbym, żeby prawo i sprawiedliwo ść czasam i pomyślało c o b ędzie, k iedy strac i w ładzę j a do teg o bardz o cz ęsto zach ęcam polityk ów prawa i sprawiedliwości pomyślicie c o się stan ie jak stracić władzy nie b ędziecie rz ądzić w iecznie a, a byc ie w opozycj i z tym i narzędziami w og óle w te j atmosferze, kt órą prawo sprawdzi ły stworzyło prze z ostatnie 4 lata b ędzie niezwykle n ieprzyjemna n iezwykle n iezwykle trudne liczę na t o, że przynajmn iej prawo sprawdziły akceptuj e rozstrzygni ęcie Sądu Najwyższego z wariacką przypomn ę, że cudz e Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej t o jes t te ż Polski Trybunał więc, al e rozumiem że, że t o jes t tak ie rozgrywan ie Unii Europejskiej prze z przez PiS, bo w ielu tam ludz i niech ętnych w ty m pani ą Pawłowicz, kt órej mówiliśmy, kt óra nazwa ła flag ę unijną szmat ą i t d. i na ty m si ę też rozgryw a t ę niech ęć lęk n iezrozumienie ja ma m nadziej ę, że Sąd Najwyższy najszybc iej jak można, al e te ż wielk ą rozwag ą i takim pokazan iem spo łeczeństwo wyraźnym podejm ie decyzję, dlateg o że chaos prawny t o jest najgorsz e c o mo że spotka ć pa ństwo i to c o m ówił pa n prof. Gdula PiS uderz a w podstaw y państwa, dlateg o że my przyj ęliśmy wchodz ąc do Unii Europejskiej zasad y demokratyczneg o pa ństwa prawa i tak ie m ówienie naciąganie prawa, że teraz można, że n ie można ta k jak kiedy ś pami ętam z lat dziewi ęćdziesiątych mówiło si ę fan Falenty z racji praw a w przypadk u pan a prezydenta Wałęsy był tak i wyb itny wyb itny prawn ik, który kumulował troch ę to na m si ę wszystkim n ie podoba ło i po 30 latach chcieliby śmy, żeby umacnia ć instytucje pa ństwa ja tutaj przypomn ę bo, bo wszyscy b ędziemy powtarzać t o sam o, al e tuta j ojciec pan a posła bardz o wszystk iego zawsze m ówił tak do dz iennikarza lu b dziennikarki nie namówi mn ie pani pa n do tego, ab y cokolwiek powiedzia ł o urz ędującym prezydencie pa ństwa przecie ż instytucje odłączył od teg o są prawda t o jes t t o co pow inno być niezmienne i co powoduj e, że obywatel i spokojn y, że i swoj ą przyszłość też nie bo i si ę w łaśnie chaosu prawnego, że mo żna b ędzie podwa żać wyroki s ądów i t d . wi ęc ja ma m nadziej ę na tyc h s ędziach Sądu Najwyższego w ielka odpowiedzialno ść tera z spoczyw a i my ślę, że dobrze, że ten wyro k jes t akurat tak i po n ie mo żna będzie rzuc ę znać prawd ę czy antagonizowa ć cz ęść opinii publ icznej przec iw Unii Europejskiej tylk o zrobimy t o t u na m iejscu Sąd Najwyższy to ju ż jes t naj istotniejsze wyro k kary niepodwa żalny pan prof. Dona powiedział, że te n wyro k salomonow y poniek ąd tak rzeczywi ście jest natom iast czas zda ć spraw ę z tego, że n ie spe łnił oczek iwania tego sk ładu orzekaj ącego Sądu Najwyższego, kt óry te pytan ia prejudycjalne sformu łował tak nie tyle salomonow y z 1 strony z UE odmaw ia odmaw ia odpow iedzi na t e pytan ia do n iego sk ierowane, a z drugiej stron y n ie i stwierdza, że te n, że sk ład orzekający b ędzie mia ł prawo dalej w ty m w ty m zakres ie pracować, al e jednocze śnie daje tak ogólne wytyczn e, kt óre niczego n iczego n ie przesądzają, o które n iczego w obecny m stan ie prawny m obowiązującym w Polsce kwestionuj ą i tera z mam y do czyn ienia z sytuacją, w kt órej ci, kt órzy k ierowali pytan ia prejudycjalne dotycz y dotyczyły zapewn e l iczyli na to, że złe cz y chcieli chociażby poz a gran icami swo ich kompetencji trawi Res na to l iczy, ale z łe teg o dokona ł, al e że wyda ł ak t wi ążący Polskę jako pa ństwo w wiążącym wszystk ie organ y pa ństwa polskiego co co do pewnej w izji, jakb y funkcjonowan ia s ądownictwa w Polsce tak się n ie sta ło i jes t także jest n iestety, choć mec z z formalneg o punkt u w idzenia co powiedział tak że, jak i sk ład orzekający w Polsce Sądzie Najwyższym ton y proceduje na d tą sprawą w związku z tym n ie proceduj e dale j t o my nie mam y tutaj n ic do odpow iedzi w zakres ie wiążącymi dostosuj e się do tego c o orzekn ie Sąd Najwyższy, ale ja zm ierzam do teg o w łaśnie, jakim t o jes t Sąd Najwyższy, jaki skute k b ędzie miało t o orzeczenie oczywiście wyrok i s ądów b ędą wykonywan e natom iast mam y do czynienia z aborcj ą szans a, że realnie Nowy Targ m ógł jak tak, by wyja śnić jak Bytom on chce by m chciał pa n przekaza ć, że mamy łącznie z konkretn ą spraw ą wyro k Sądu Najwyższego składu orzekaj ącego będzie obowi ązywał w te j konkretne j spraw ie Sąd Najwyższy w tym zakres ie nie m a prawa wyda ć nie ma prawa wyda ć żadnego akt u powszechn ie obowiązującego, ty m bardziej że mam y do czynienia te ż szczeg ólną sytuacj ą zmieni ły si ę w og óle zmn iejszy zakre s kompetencj i orzekan ia izba prac y Sądu Najwyższego, kt óry sk ład orzekający w ty m zakres ie działa nie jest ju ż Izbą w łaściwą do rozpatrywania tyc h spr aw, gdyb y chciano rozpatrywać spraw ę zgodnie z w łaściwością odpow iednich s ądów i mn iej kwestionowano t o że, bo prz y trasie wskazan e izba dyscyplinarna, al e jeśli nawe t izba dyscypl inarna to w tej chwili pow inien rozpatrywa ć Sąd Rejonowy i odpow iednio w systemie instancyjnej nast ępnie w przypadku, gdyby nie dosz ło do CASA zachowa ć chyb a odrębne zdania w te j sprawie sam z e Śląskiem podobnie zreszt ą tak ich jak n ie pol itycy PiS - u bagatelizuje ten te n wyro k, ponieważ nie jest t o wyro k typ u rozwiązać KRS sprawdza w zwi ązku z tym bagatelizuje ja teg o nie robił pan ie profesorze, dlateg o że w uzasadn ieniu do teg o wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści wcale nie nie m ówi tak bardz o ogólnie pan powiedział tylk o by ć bardz o konkretn ie Otóż, jeżeli chodz i o to, bo to zaczęło się o d sądu dyscyplinarnego o d teg o, że 1 sędziów prawdę w tej spraw ie zada ł pytan ie prejudycjalne, al e Trybunał powiedzia ł, że sąd dyscyplinarny t o jest 1 sprawa to rozpatruje g o jak o dzia ła by ły, jakie kompetencje c o rob i tak dale j, al e druga sprawa jes t, jak ą zosta ł wybrany t o znacz y, że gwarancj ą niezale żności tak iego sądu takich sędziów jest to, że zostal i wybrani w spos ób prawid łowy, a wybran i zostali prze z krajową radę sądownictwa w zwi ązku z ty m Trybunał m ówi tak jes t Sąd Najwyższy ocen i również t o w jak i sposób dzia ła krajowa rada s ądownictwa mówi wyra źnie, że dl a tak iej oceny, jakby daje map ę drogow ą, że trzeb a zbadać tak ie spraw y, a mianowicie po pierwsze trzeb a zbada ć t o dlaczego nast ąpiło skr ócenie trwaj ących 4 lata kadencj i poprzedn iego po poprzedn iej poprzedn iej rad y pod po drugie, że 15 członków KRS wyb ieranych spośród s ędziów wcze śniej było wyłanianych prze z środowisko s ędziowskie tera z zosta ło wybranyc h prze z władzę ustawodawczą, czyli prze z Sejm przyj ął nie reprezentuj ą s ędziów tak naprawdę, a krajowa rada sądownictwa pojeździmy zmierza ć do ko ńca jest wyraze m towarzyskich no i wreszcie kre s senatorze jeszcz e to, jeżeli jes t tutaj naród reprezentuje n ie wszysc y maj ą 16 jest spraw a procedury Odwoławczej o d decyzji i na koniec t o jes t najwa żniejsze Trybunał, mówi że je śli Sąd Najwyższy rozstrzygnie t o tak i spos ób, że zakwestionuje pewn e rzeczy t o t o zarówno te n sąd, jak ie inne s ądy będą uwzględniały to znacz y innymi s łowy s ędziowie, którzy zostal i w n iej praw nieprawid łowy spos ób wybran y n ie powinni orzekać, jeżeli b ędą orzekać wyroki b ędą mog ły być podwa żany i krajowa rada s ądowych sądownictwa je śli b ędzie nadal prowadzi ł sw ój proceder t o będzie doprowadz a do pot ężnego chaos u prawnych ex ant e wszak 2 słowach ta decyzja s ól powoduj e t o, że Sąd Najwyższy w Polsce ma mo żliwość zrewolucjonizowa ła system u sprawiedliwości w spos ób który, który co prawd a był c o podobn o cele m rządów prawa i sprawiedliwości, al e efek t będzie mo że by ć kompletn ie odm ienny od zamierzonego bardz o dzi ękuję za dyskusj ę Elżbieta Bieńczycka Maciej Gdula Władysław Bartoszewski Marek Borowski Karol Karski ja zaprosz ę pa ństwa p o na informacje, a po informacjach Dorota Sumińska program wie, że zwierz ę dzięki wybor y w tok u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA