REKLAMA

Thriller polityczny? Rocznica pierwszej wizyty premiera Mazowieckiego w ZSRR

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-23 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:16 min.
Udostępnij:

Miss wygrała z Leninem? O kulisach pierwszej wizyty premiera w Moskwie opowiadała rzeczniczka prasowa rządu Tadeusza Mazowieckiego, Małgorzata Niezabitowska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow e porane k Maciej Zakrocki dzień dobry ra z jeszcz e zaprosz ę pa ństwa drugą godzin ę weekendoweg o porank a, a tera z znakomity go ść anonsowany już na samy m pocz ątku naszeg o dzisiejszego spotkan ia pan i Małgorzata Niezabitowska dz iennikarka p isarka scenarzystk a, ale przede wszystkim dl a nasze j dz isiaj opowie ści rzeczniczka rz ądu Tadeusza mazow ieckiego dzień dobry i dobry pan dzie ń dobry państwu, kt órzy w pol ityce, że jak kto ś zostaj e nowy m Rozwiń » prem ierem to wszyscy nastawiają uch a, dok ąd on pojedz ie z pierwszą wizyt ą, bo t o zwykl e coś oznacz a on o w PRL - u by ło wiadomo dzi ś jechał z pierwszą tak jes t wizyt ą Tadeuszowi Mazowieckiemu zale żało, żeby właśnie i w te n sposób zademonstrowa ć że, że co ś zmieni ło, więc najpierw poleg a na doty k, a i tak jest, ale zaraz pote m jedna k do Moskwy n o zaraz niezupe łnie tego, że w izyta wnioski, kt óre zresztą mówi dla wszystk ich państw, kt órzy alb o nie pamiętają już alb o w ogóle n ie mogą pami ętać, bo urodz ili si ę później ta w izyta by ła naprawdę 1 z najbardz iej h istorycznych wizyty w naszyc h najnowszyc h dziejach, ale ona n ie była tak a łatwa również z teg o powod u, że Moskwa si ę wcale do niej paliłem my śmy chcieli jecha ć do Moskwy tam ci ągle odraczan o wreszcie interweniowa ł t o k ilkakrotnie prezydent Jaruzelski dopiero właściwie dzi ęki jeg o interwencjom udało się wyznaczy ć te n term in term in dokładnie 30 lat temu 2003. wieczorem żeśmy do Moskwy polecieli do czeg o nale żało ono 1, dlatego że mus imy sob ie uświadomić, jaki to by ł cza s, że w ci ągle trwały imperium i ci ągle by ł ob óz socjal istyczny i ogromna zale żność zreszt ą zar ówno gospodarcz e pol ityczne, a my śmy rozpoczęli przeogromn e zmiany ogromn ą rewolucj ę i trzeb a by ło z Rosjanami porozmawia ć przedstawić t o te nasz e zm iany i ułożyć stosunk i z zupe łnie nowyc h zasadach oczywiście n ie można tego było, żeby prze z ambasador a ora z rzeczy, jak ą drog ą po średnią natomiast no mo że jak ważna i n iesamowita by ła wizyta pow iem jaki, jak i była, jaka by ła agend a m ianowicie myśmy jechal i z agend ą, którą prze z prawie p ół wieku nie tylk o dygn itarze jeżdżący ta m z PRL - u jako wasale jak o wasal e po instrukcje rozkaz y po r óżnego typ u dyrektywy n ie tylko ich nie załatwili nawe t ich n ie poruszyli to by ły spraw y gospodarcze bardz o wa żne np. prawidłowe rozl iczenia za nasze statk i za nasz e towar y dotrzyman ie um ów gazowych, kt óre Rosja n ie dotrzymywal i ogromnie wa żne sprawy Paul Polaków z 1 strony praw o do ojczysteg o j ęzyka praw o do lekcj i religii to, żeby ta m zwiększyć ilo ść duszpasterz y następnie odzyskan ie i zwro t zagrab ionych dóbr wreszc ie bia łe plam y w naszej h istorii i naturaln ie spraw a Katynia, wi ęc ka żda z tyc h spraw jak n ie rozbrojon a bomba gotoweg o do wybuchu w izyta r ównież absolutnie historyczne, ponieważ była t o p ierwsza w izyta niekomunistycznego prem iera o d bardzo w ielu la t dok ładnie 48, ponieważ w l istopadzie czterdziestego p ierwszego rok u prem ier Sikorski rozmawiał z e Stalinem w Moskwie, a w l istopadzie tak jak powiedzia łem w Rawie Mazowieckiej jecha ł, żeby rozmawiać z Gorbaczowem, wi ęc by ło ogromn e napi ęcie bardzo trudne agend a i bardzo trudn o wyjd ę słowo atmosfer a, bo jeszcz e, żeby by ło trudn iej dl a państwa tu ż przed wa żnym wyjazde m 22 listopad a dochodz i do specjalnie u żyję takiego s łowa zbezczeszczenia pomn ika Lenina tak i t o, że panu powiedzieć pa ństwu powiedzieć tak było to wolę uwa ża jednak by ło t o wydarzenie dl a na s fataln e ja pamiętam dok ładnie te n dzie ń dwudziestego 2002. kiedy otrzymujemy wiadomo ść, że m łodzi ludz ie do tyc h z PRL - u nielegalnych organ izacji jak wolność pokój si ę Konfederacja Polski niepodleg łej oblewają pomn ik Lenina w nowej Hucie farb ą i pr óbują podpalić, kt óra z punktu w idzenia Rosjan jes t absolutn a prowokacj a jes t zbezczeszczen ie, a w przeddzie ń w izyty jest w łaściwie pokazanie, że Polski rząd, bo im do g łowy nie przychodzi, że to mo że by ć co ś spontan icznego w łaściwie zachowuje si ę w spos ób n iezwykle arogancki w łaśnie prowokującej były odbywa ły si ę narad y w gabinecie prem iera co z tym robi ć prem ier bardzo szybko powiedzia ł, że ja prem ier komunistyczni n ie będę żałował an i oblewa ł armatkam i wodnym i polskiej młodzieży, wi ęc zakaza ł interwencji jakiś mocnyc h natom iast kaza ł otoczyć tych kla s i prze z megafon y prosi ć, żeby się uspokojon a nie bardz o si ę udało i teraz c o się dz ieje chodzi o t o, żeby n ie pokaza ć tego p łonącego Lenina oblanego farb ą w telewizji trzeb a znow u przypomnie ć, że wtedy by ła tylko 1 Państwowa telewizja 1 jedyny progra m informacyjny, kt óry 4 dni wcze śniej dok ładnie Jacek Snopkiewicz namawiany zreszt ą przez e mnie przez wiele godz in na dziś miałem g o molestowa ł patr iotycznie na to, żeby zmieni ł obj ął zn ienawidzony dziennik telewizyjny tak ą propagandow ą tub ę peerelowsk ą na nowoczesn y obiektywny progra m informacyjny Jacek godzi, al e daje 1 warunek mówi s łuchaj żadnych interwencji n igdy żadnych interwencji c o ja mam robić, ab y mówić c o oczywi ście było dok ładnie odwrotną praktyk ę niż wcze śniej, kiedy ta m prawdę t ę instrukcj ę wydawano w iem to przyrzeka m, a tuta j trzeba zadzwoni ć m ówi Jacek nie pokazuj p łonącego Lenina sławie co wi ęcej pan prem ier mówi pan i Małgorzato to jes t absolutnie niemożliwe jes t jak oni zobacz ą ten obraz t o po prost u będzie dla nich strony zadzwoni ę do Jacka proszę go tak, al e mówi no chyb a oszala ła m ówi przecież m y t u mam y taki obraz t o jest telewizja mus imy pokazać prze z kilka godz in j a z Jackiem prowadz ę rozmowy, gdz ie na zm iany rzucamy słuchawkę prawd a on cały cza s powtarz a przecież obiecałeś rejonizację kart y Polska racj a stan u leci z nami c o do Moskwy wiesz, jaką mam y agendy t o jest bardz o ważne no i Jacek do ko ńca n ie mówicie cz y poka żecie pokażemy o siódmej jeszcz e w gabinecie prem iera stajem y przed ekrane m ca łą grup ą najbli ższych wsp ółpracowników i na godzin ę 13 c 1931 program len i ta k jak tera z i po prostu z zaci śniętymi kciukami jak t o będzie czekami rozleg a się sygna ł i nagl e k u naszem u wielkiemu zdumieniu, ale też ludzie zam iast Łysej g łowy Lenina ukazuj ą się piękne lok i i zamiast n iezbyt urodz iwej twarz y prze śliczna burza, ponieważ c o si ę stało teg o dnia teg o dn ia po raz p ierwszy Miss Polonia zosta ła Miss świata i właśnie został og łoszony w Hongkongu, że Aneta Kręglicka zosta ła mi si ę te j wobec czego Jacek dostał te n News n o i po święcił du żą cz ęść misyjną ca ły gra ła z Leninem świata wygra ła z Leninem naprawdę jaki ż to znak o d pana Boga walczy o wspomo żenie nasz e sprawy, wi ęc ulga, ale ta ulg a by ła kr ótka poniewa ż, jakbyśmy dolec ieli na drug i dzień w ieczorem w łaśnie dokładnie 30 lat tem u na lotnisko Wnukowo spotka ł nas Jacek Ambroziak sze f urzędu rady ministrów, kt óry par ę dni wcze śniej pojecha ł, żeby przygotowa ć w izyty i w ściekły i m ówi Słuchajcie musimy natychm iast zaradzi ć, poniewa ż Rosjanie czuj ą si ę obra żeni i wstrząśnięci usztywni ł swoje stanowiska we wszystkich sprawac h dzisiaj po południu z powodu tego c o się sta ło z l igniny, wi ęc musimy natychmiast si ę naradzi ć, al e pamiętajcie v ito do premiera i do mnie ta m sto imy raze m, że s ą pods łuchy wszędzie musimy zrobić specyf iczny sposób przyje żdżamy do gości nic tak iego rządowego hotel u w idea wiadomość dl a posła s łucha absolutnie wsz ędzie premier prosi jeszcz e reszta koleg ów nie wiesz co si ę dzieje, bo nie nie s łyszała tego prosz ę wszystk ich do siebie na g óry i ta m najp ierw Jacek nam, m ówi że właśnie, poniewa ż nas i gospodarz e mówi to głośno s ą właśnie obra żeni uwa żają, że twórca pa ństwa Radzieckiego oni ca ły czas podkre ślanie, że wódz bolszewików jak o tw órca pa ństwa Radzieckiego został znieważony wobe c czeg o oczekują o d na s, że Polska delegacj a przed rozmowam i na Kremlu ud a si ę przed mauzoleum Lenina i z łożyć kwiaty i tera z mam y podjąć w te j sprawie decyzj ę, po czym Jacek na m rozdaje kartk i, żebyśmy na kartkach ju ż pisaliśmy o tym, b ędziemy o d groźby odbyła si ę zupełnie niesamowita f ilmowa sytuacj a, kiedy my siedzimy wok ół każdy p isze na kartce co my śli kartki przekazujemy sobie nawzaje m oczywi ście panu premierowi, kt óry nie p isze na walce 2 stanowiska jedni uwa żają, że trzeba przeprosić cudz y s łowie Lenina, bo t o jes t tylk o ges t, a nam chodz i na zasadnicze sprawy dl a Polski t o jest najwa żniejsze kremem za łatwić drudz y, do kt órych nale ży, że to jest ges t, al e ges t poddaństwa, ponieważ zawsz e teg o zaczyna ły wszystkie delegacj e peerelowsk iej premier komun ii n ie komun ista absolutnie n ie może teg o zrobi ć wyraził ubolewan ie Leszkowi, al e żadnych przepros in i Kaja si ę przed Leninem nie b ędzie i pan prem ier na ko ńcu m ówi nie złożymy kwiat ów pod liny n o w łaśnie, czyli napi ęcie du że jak dale j przebiega ła ta w izyta za chwil ę o tym, opowiemy, al e teraz informacje w TOK FM Maciej Zakrocki w itam ponown ie w trzydziestą dok ładnie rocznicy rozpocz ęcia w izyty rz ądu Tadeusza mazow ieckiego w Moskwie rozmaw iamy o tym, wspania łym c iekawym interesującym zderzen iu z pani ą Małgorzatą Niezabitowską rzeczniczk ą rządu jeszcze raz i dobre w łaśnie już w iemy jakich okoliczno ściach pojechaliście jak ich trudnyc h bo, bo po Podkarpaciu pomnika Lenina w Polsce cz y to o d razu ustawi ło tak pow iem t e rozmowy z gospodarzami okazało si ę, że nie mieliśmy rację ci, kt órzy n ie chc ieli z łożyć wi ązanki przepros iny przed mauzoleu m zgodn ie z kanone m peerelowsk im prawdopodobn ie oczywiście do niej siedzieli śmy w głowę w duszach naszyc h naszyc h rozmówców, ale my ślę, że t o pokazanie od raz u prawd a nasze j niezależności jedna k robiło wra żenie mimo tyc h teg o poprzedniego usztywn ienia stanow isk, kt óre Jacek Brożek na m sygnalizował myśmy m ieli przed dzieckiem rozmow y oficjalne najp ierw teg o 2004 . z Wyszkowem na Kremlu wcze śnie na jeszcz e przegonili przez ca ły Kreml specjalnie chyb a chc ieli nas oszo łom m isji zamiast dawc ów wpu ścić jak ąś prawdę drog ą chciały od raz u prowadzi ła do te j sal i to myśmy ich bez 10 minut przez t e wszystkie sal e tylk o w n iesamowitym tak im anturażu pustki tylk o dzi ś otwiera ły przed nam i ktoś, kt o ta m, którzy byl i z drugiej stron y prawdopodobn ie słyszeli te kroki, ale w ko ńcu dotarliśmy te j sali odby ły si ę rozmow y p óźniej na t e wszystk ie temat y bardzo ważnych odkryć, że przyjechal i p óźniej były rozmow y b ilateralne między odpowiednikami pełne naszyc h ministr ów, kt órzy byl i i sowieckimi natom iast pa n prem ier udał si ę na rozmow ę w łaśnie zasadnicz ą z Michaiłem Gorbaczowem, poniewa ż chodzi ło o t o, żeby przedstawić te gensek ow i, czyli p ierwszemu sekretarzowi, kt óry by ł jeszcz e w ówczas absolutny m Bogiem, m imo że by ła pieriestrojka w łasność t o jedna k jego s łowo jego decyzj a jeg o postaw ę była w te j spraw ie decydujące oczywi ście pan premier bardzo ty m przejęty czy t o się udać wszystk o pójdzie po naszej myśli chodzi ły też przed e wszystkim zmieni ć t e stosunki z wasalny m na partnersk ie z partyjnyc h na państwo, że przedstaw i zm iany w Polsce i zadeklarowa ć współpracę, al e zupe łnie inny sposób okaza ło si ę, że bardz o dobrze poszło, że Gorbaczow był świetnie po informowany, że również działa pewn a chemia wystarczy powiedzie ć, że zam iast godz iny by ły 2 godziny pa n premier p óźniej czekała gotowa rozmow ę tzw. 4 oczy czeka na zewnątrz, bo jecha łam na konferencję prasow ą, by ogromn e zainteresowanie było t o oko ło 7 dziennikarzy z Polski oczywi ście te ż Sowietów i w łaśnie z w ielu kraj ów świata, więc jecha ć na tę konferencj ę country szybk o i przekazał najważniejsze ustalenia właśnie t ę dobr ą atmosfer ę ja ta m pojecha łem co mogłem opowiedziałam oczywiście nie wszystko można było si ę w ty m momencie m ówi zawsz e trudn e rzecznika, po czy m jedz iemy na Kreml, gdz ie premier Wyszków na naszą cz ęść Unii prem iera mazow ieckiego wyda ł tzw . ob iad ta m s ą jak zwykl e zreszt ą była oficjalne przem ówienia t zw testy, czyl i na sali tronowe j ju ż sama sob ie zupełnie n iesamowite by ło 300 osób sami m ężczyźni by łam jedyną kobiecą male ńka grupka Polaków i t d. grupk a Polaków i wielki t łum tych czarnyc h garnitur ów i ta m prem ier Mazowiecki wyg łosił wspania ły przemówienie w łaściwie pad ły tam słowa, kt óry chyb a nigdy wcześniej ta m nie padły ich ani się nie spodziewa ł, że warto prem ier m ówił o wolno ści Solidarności o zm ianach w Polsce pi ęknie m ądrze szlachetn ie i wreszc ie powiedzia ł, że prawdziwe przyjąłeś mus i się opiera ć na prawdzie i że trzeb a zrobi ć szczery rozrachunek z histori ą i te n rachunek wystawił c isza by ła tak niesamowita cały czas jak m ówił, al e w tym momenc ie t o naprawdę żadnej przesady westchnienie byłoby s łychać premier m ówił po kolei pak t Ribbentrop Mołotow deportacj e i prześladowania Polaków prze z syste m stal inowski i oczywi ście Katyń jak sko ńczył cisza żadnych oklasków no my n ie możemy klaska ć, bo nie mo żemy jako p ierwsi prawda klaska ć naszem u premierowi więc, jaka w takim lekk im napi ęciu wreszcie Ryżkow tak wolniutko zaczyn a klaska ć w ty m momencie oklaski na sal ę n ie da ł pozwolenie n o to si ę ko ńczy wracam y do naszeg o dzielnicy do już naprawd ę świetnych humorac h, chocia ż ten najtrudn iejszy dzie ń min ął i pa n premier m ówi do Rawicza, ale te ż na uch o, że chcielibyśmy tera z pojecha ć na arbitra oczywiście t o niema teg o w żadnym plan ie już Rosjanie na t o na pewno nam nie pozwol ili, bo nieprzygotowany t o wszystk o, więc wymyka si ę, ponieważ nas i borowc y byl i przeszkolen i na wypade k jakiego ś zdarzen ia tyln e wejście tylny m wejściem wyn ikami się w noc y, bo tu ż przed dwunast ą i metrem jedz iemy na armacie bardz o g o bardzo zimno wobe c czeg o w pewny m momencie chcemy si ę ogra ć prowadz i nas Andrzej Drawicz nas z przewodnik wod a znow u dla młodszego pokolenia 2 słowa może, żeby Andrzej Drawicz był wted y szefe m komitetu Radiofonii telew izji, czyl i teg o moloch a monopol u, jak i wtedy istnia ł informacyjnego, kt óry mia ł za zadanie i przerobi ć wted y demokratyczneg o system u właśnie informacji, a jednocze śnie by ł znakomitym tłumaczem j ęzyka rosyjskiego ta m studiował mia ł zresztą żonę Rosjankę znał te ż bardz o w ielu rosyjsk ich dysydent ów, wi ęc znakomity przewodnik dlateg o prem ier go prosi ł zabra ł g o w tym delegacj a delegat a oficjalnego, wi ęc Andrzej prowadzi nas tam i jest na m zimno idziemy jest ba r Bara basz a restauracja Praha bardz o znana, wi ęc chodz imy tam okazuje się oczywiście nie ma żadnych miejsc s ą 3 wesela jednocześnie t o ca ły budynek ale, ponieważ premier i t d . wi ęc robi ą nam m iejsce na park iecie, bo n ie mo żna inaczej i tam odbywaj ą się ta ńce, który też, które te ż p óźniej przyszły troch ę do h istorii pe łno premier pierwszy ra z w życiu ta ńcu z prem ier jak mi powiedzia ł, bo poprosi ł mn ie do smart kontraktac h do tang a la Cour dla Intercity ach, i powiedzia ł pani ma pan i Małgorzata ta ńczy po raz pierwszy o d śmierci Jacques, a żona umarła 20 lat wcze śniej także to by ło rzeczywiście bardz o wzruszaj ące na 2 dopuściliśmy si ę tam dosta ł pan premier ze mn ą lekk o Intercity, ale nasz mo i koledz y bb 1 przecież p óźniej zaczęli prosić t e Rosjanki, które tam było rzecz ą w nadm iarze niekt óre tańczyły zamyka się odbywały się ta ńce prawie do bia łego rana pona d wszelkimi podzia łami be z protoko łu dyplomatyczneg o, a jak wróciliśmy niedługo pote m jak nie by ło już nad realny m przyby ł ambasador Ciosek i powiedział, że tej noc y, k iedy myśmy ta ńczyli w tym re j w te j w tym w te j restauracji i te j noc y w Czechosłowacji w Pradze odby ła si ę narad a biura pol itycznego i ca łe kierownictwo komunistycznej podało si ę do dymisji, czyl i właściwie rozpocz ął si ę upadek re żimu w Czechosłowacji i tego si ę przed jeszcze tego w ieczoru mam y konferencj ę prasow ą w ty m ogromny m centrum prasowym MSZ tym raze m już prem ierem Mazowieckim 1 dziennikarzy staj e m u panie prem ierze w iem, że tańczyli iście balow e li ście wasz Bracha wted y w łaśnie w w ty m mieście rozpoczęła si ę rewolucj a, gdz ie wybieracie si ę dz isiaj w ieczorem mo że do baru buda Fest wi ęcej rzeczy bardzo gromki śmiech, a my śmy si ę teg o w ieczoru wyb ierali do ambasad y polsk iej na spotkan ie z dysydentam i też bardz o wa żnej przyjmuj ący spotkanie, którego realizację za rok impreza ta złota spotkanie b ędzie w halowym wieszcz ą nied ługo pote m n iestety umarł dla dl a na s wszystk ich ogromn ie ważne no i Saharę był po prost u nazywan y sum ieniem Rosji wspania ły człowiek wysiądzie urocz y cudown y przemiły to t o było bardzo premier rozmawiał z n im sa m na sam z Andrzejem Zieniewiczem jak t łumaczył p óźniej m y wszyscy oczywi ście Sacha rowe m natom iast p óźniej teg o w ieczoru oczywi ście wróciliśmy do go ści nici i byliśmy ju ż tacy bardz o w tak im nastroj u powiedziałabym no i duchowy m tak powiedzia ła poważnym, dlatego że nast ępnego dnia jechali śmy do Katynia i t o by ła pierwsza teg o typ u w izyta polskiej delegacji, ty m bardz iej takiej delegacj i w m iejscu, gdz ie ciągle była tabl ica, że polsc y of icerowie zamordowan i prze z hitlerowskich faszyst ów w m iejscu, gdzie mie ścił si ę o środek wypoczynkow y KGB, gdzie n ie dopuszczan o an i rodzin an i ludz ie, kt órzy chc ieli wprawdz ie odda ć część naszy m zamordowany m oficerom wi ęcej lec imy do Smoleńska p óźniej jedz iemy autokarami tam do las u smoleńskiego jes t prawie 20 stopni mroz u pada śnieg ja k do te j por y mam dreszcze to przypomnia ł też 1 znaj mocn iejszych przeżyć w mo im życiu jakiś głos załamie t o proszę si ę dziwi ć wchodzimy idziemy tymczase m w szeregu czerwonoarmist ów, którzy staj ą w las jes t o świetlony reflektorami pad a śnieg idziemy w kompletnym m ilczeniu i każdy z na s jak się p óźniej opowiedzieliśmy my śli o tym, że on i tę, gdy ż ich on i ten wyszl i na śmierć dochodzimy wreszc ie do tego do te j z zafałszowaną tablicy tam stoi krzy ż w świeżo postaw iony na nasz ą część mo żna powiedzie ć premier Mazowiecki mam y wieniec jes t w ieniec złożony premier klęka w ty m kryt ą g łową i kl ęczy klęczy kl ęczy widać po prost u zatopi ł si ę w modlitwie zaczyn a si ę Chem prem ier nawe t na Hel na początku n ie wstaje p óźniej wreszcie wstaje i śpiewam jeszcz e Polska n ie zgin ęła od tak by ł momen t przed czase m później odby ła si ę msz a nies łychanie poruszaj ący a jakb y taką ponur ą puent ą teg o n iezwykle poruszaj ącego w ieczoru jest w Smoleńsku wracam y do Smoleńska i gub imy premiera, dlateg o że prem ier w samochodzie w tyc h autokary 2 autokary, ponieważ nie mo żna si ę było wykr ęcić trakt o d tego, żeby się n ie spotkać z w ładzami władzami Smoleńska już by śmy ta m byli wobe c jego premiera jeśli na to spotkan ie my si ę gub imy wreszc ie przyje żdżamy sp óźnieni premier ma kamienn ą twar z i na nas z widok najp ierw pyta, gdzie jeszcze b ędziemy się t łumaczymy, po czy m premier staj e, a miało ta m by ć d łuższe posiedzenie kolacj a mówi wychodz imy m y zdumieni oczywiście ledwo byśmy usiedli wychodz i razem z premierem dop iero w samoloc ie prem ier m ówi Słuchajcie t o by ło zderzen ie z betonem okazuj e się, że władze w Smoleńsku to s ą ci ągle w ładzy najg łębiej komunistyczn ą wr ęcz stal inowskie, które pierestrojka własność te j misji m ówi też rozporz ądzenia genseka, kt órych nie rozumiej ą n ie stosują co wi ęcej przez p ół godz iny k ilkakrotnie powt órzyli kłamstwo smole ńskie k łamstwo katyńskie, więc po prostu uznałem, że zrywa m te rozmow y i wracam y do Moskwy w Stali wzrośnie z Europą, a propo s teg o Katynia, b o w w jak wiemy no i odtajnienie rzeczy czy ju ż tak ie przyznanie si ę Rosji to jes t jedna k p óźniejszy cza s w czy właśnie wted y, kiedy nawe t w rozmowac h z Gorbaczowem poruszan y by ł te n temat państwo mieli ście w łaśnie tak ie poczucie, że z jakiegoś powod u oni sobie jeszcze n ie wiem n ie gotowi na t o, żeby po prostu powiedzie ć prem ier rozmawia ł długo na te n tema t z Gorbaczowem Gorbaczow przyzna ł, że t o jes t oczywi ście w ina Sowietów, al e jednocześnie mówił w łaśnie powiedział, że s ą jeszcze NATO n iegotowy jego argumentował premier bardzo nalegał mówił, że be z ujawnienia prawd y w Katyniu nie zrob imy teg o prawdz iwego krok u naprzód naszych stosunkach, że t o jes t absolutn ie to c o jes t jakb y podstaw ą Gorbaczow m ówił, że oni jeszcze nie s ą na to gotow i, bo ta m s ą również leżą wedle ich ulicy ciągle badaj ą, ale wedl e ich w iedzie r ównież pomordowani Rosjanie m. in . Bucharin i że t o, b y spowodowało lawin ę, na kt óre r óżnego typ u innych h istorycznych prawdę rew izji mo że prawd a h istorii i oni na to jeszcze n ie s ą gotowi od września niedługo p óźniej ujawnił tylk o, że prz y w izycie prezydenta Jaruzelskiego wreszc ie zosta ło to ujawn ia ile można odłożyć troch ę akce s celowo było zrob ione, żeby w, jak im sens ie t ę zas ługę w łaśnie na generałowi tak, b y pisać z e wzgl ędu na jego sytuacj ę w Polsce, ale te ż muszę powiedzie ć, bo to mieliśmy tego świadomość r ównież gen. Jaruzelski poruszał te spraw y Gorbaczow tak że wcześniej przed nami to nie by ło t o że, że prem ier oczywi ście prem ier jak wy ższych miał tuta j w og óle inne stanowisko prawdę bardz o nalega ł, al e Jaruzelski te ż t o przyzna ć wcześniej to porusz a te ż, jakb y prosił by śmy się domagali o n prosił, żeby t o ujawni ć jak rozumiem n o powiedzmy t o jeszcze na kon iec ale m jakimś sensie te ż musieli ście państwo ta m w Moskwie na troch ę tyc h Rosjan uspokoić znaczy w tym sens ie, że dalej jest n o m imo wszystk o układ warszawsk i jes t pewien rodzaj zobowi ązanie, kt óre nowy rząd honoruje w jak im sens ie, że tutaj jakiej ś takiej rewolucj i w rozum ieniu zagrożenia dla jak iej stab ilizacji pol itycznej m ilitarnej w Europie z tą wizyt ą czy w ogóle z e zmian ą rz ądu w Polsce dlatego nie be z n ich nie oczywiście by ły było takie uspokojenie prawda, ale prz y tym jes t czym ś absolutnie przestawieniu wajchy okręg cały cza s m ówił g łówną misją prem iera by ło zademonstrowan ie s łowem postaw ą agend ą te ż Tonym dzia łaniami tak imi jak Katyń i czy nawe t w czas ie rozm ów, że od tej por y dokładnie 12 września, czyl i o d moment u powołania rz ądu decyzj ę w spraw ie Polski zapadają w Polsce, że jeste śmy suwerenni naw iasem, wi ęc podkre ślał, że tylk o suwerenn a na zewn ątrz i wewnętrznych decyzjac h Polska będzie w łaściwym partnere m dl a zwi ązku Radzieckiego w stop te n główny przekaz, który musiał by ć uznane naturalnie koło tego n ie mog ło by ć rewolucji nie w tym momencie prawd a też jak jeszcz e raz podkre ślam dop iero się ta ca ła prawd a w ielka zmiana zaczyna ła w Europie środkowowschodniej p óźniej te ż wszystko przyspieszy ło Teresie wydaje ch a to p óźniej poszło szybk o tak później poszło szybk o, al e do właściwie teg o moment u doszło z pewnymi oporami c o wi ęcej wystarczy powiedzie ć jak nasz rz ąd zosta ł powołany Ceausescu jeszcz e si ę domaga ł interwencji zbrojne j od towarzysz y z innych demolud ów oczywiście n ie doszło interwencja jeszcze by ło dużo beton u jeszcz e było du żo niewiadomych jeszcz e w pa ździerniku obchodzono roczn ice w 40 wtedy powstan ia NRD prawo nowe w łasne al e n iemniej w izyta by ła prze łomowa opowiada ła o n iej Małgorzata Niezabitowska rzeczn iczka rz ądu Tadeusza mazowieckiego za co bardz o bardz o dzi ękuję te ż dziękuję informacje w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA