REKLAMA

Tusk przewodniczącym EPL – awans czy degradacja?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-23 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaprasz a na ostatnią cz ęść urz ędowego porank a po bardz o wzruszającej rozmowie n ie ukrywam, że dop iero co s łyszy mi się ocz y z pani ą Małgorzatą Niezabitowską chciałem tera z wr ócić do wydarze ń jak najbardz iej wsp ółczesnych do wydarzen ia dokładnie z e środy mijaj ącego tygodnia mówi si ę, że Donald Tusk prze z fakt, że zosta ł wybran y szefe m Europejskiej partii ludowe j obj ął bardz o wa żne stanowisko no i tera z chcia łbym Rozwiń » rzeczywiście spr óbować zastanowi ć si ę pa ństwa zach ęcić do wys łuchania rozmow y z pani ą Agnieszką smole ńską z polityki SA dzie ń dobr y dzie ń dobry chcia łem w łaśnie nam ówić pani ą, żeby pr óbowała na s pan i przekonać od raz u m ówię, że ja b ędę robi ł tak iego Smerfy marud y w Boże to nie jest jakie ś w ielkie stanowisko szczególnie z e wzgl ędu po, kiedy uwzgl ędnimy, że Donald Tusk do 2 grudni a jest szefe m rady Europejskiej najwa żniejszego organ u Unii Europejskiej, który o wszystk im decyduje mo że nawet nie w iem zwo łać konferencj ę międzyrządową, która b ędzie zmienia ć un ijne traktaty no t o po tak iej funkcj i stanow isko szef a du żej rodz iny pol itycznej chadeckiej n o chyba n ie jes t tak ie wa żne rzeczywi ście troszeczk ę te przyjmuj e pan pozycja adwokat a diabła m isja wydaj e, że powinniśmy zacz ąć rozmow ę od zastanow ienia si ę cz y przypomnienia naszy m s łuchaczom czy m jes t Europejska partia ludow a i często s ą europejsk ie rodz iny polityczne, ponieważ to słowo partia daj e na m pewn e skojarzenia, kt óre n ie do ko ńca odzwierciedlają t o czym Europejska partia ludowa zajmuj e się rzeczywiste no bo gdyby śmy zacz ęli m ówić j ęzykiem międzynarodówka to s ą tak fatalne skojarzen ia, że mo że dlateg o un ika teg o mo że mo że tak by, ale też, jakby tutaj dzia łamy bardz o konkretne otoczen iu instytucjonalnym Unii Europejskiej, wi ęc Europejska partia ludow a rzeczywiście zrzesz a równe r óżne part ie europejskie, al e jej g łówną funkcj ą jes t koordynacj a dzia łań polityk ów zwi ązanych z tą parti ą w r óżnych instytucjach europejsk ich, wi ęc m ówimy zarówno o grup ie grupie Europejskiej partii ludowe j w parlamenc ie europejskim, która jes t najwi ększą, ale frakcję staran o si ę tej 182 posłów liczba jeszcz e wzro śnie po Ryglice to jes t najwi ększa liczba kom isarze UE komisji Europejskiej 11 komisarzy na dwudz iestym średnio i jes t najwi ększa liczba rz ądów we radz ie Unii, a 10 rządów w ty m 1414 rządach partii EPL jes t te ż koal icji na 27 rządów Unii po Ryglice i t o czym zajmuje si ę EPS, a n ie tylko n ie jest zawsz e sp ójne zawsze zgodne z e sob ą, a cało, al e jes t pew ien kro k pośredni wypracowywania rozwi ązań na poziomie europejsk im także t o czym zajmujesz si ę, zw łaszcza Europejska partia ludow a z siedzib ą na zachód e-commerc e w Brukseli, której tera z b ędzie przewodził Tusk a gdzie b ędzie jeg o g łówne g łówna siedziba zajmuj e si ę koordynacj ą stanow iska polityk ów partii EPL zar ówno w poszczeg ólnych instytucjach, jakie pomi ędzy, więc jest t o pew ien kro k po średni do wypracowan ia rozwiązań na poz iomie europejsk im, a z e względu na to, że jes t t o najbardz iej l iczebna partia z e wszystk ich instytucjach europejsk ich rzeczywi ście nadaj e ona to o n pewnem u k ierunkowi integracji Europejskiej no i tera z znowu ż Smerf marud a aha no powiedzia ła pan i s iedziba Europejskiej partii ludowe j na -li com PL w Brukseli by łem w te j s iedzibie parokrotnie no pow iem szczerze, że do Tuska Thaler jak t o niekt órzy nazywaj ą nową siedzib ę Radia, al e te ż przyleg ły stary budynek jest t u klips ów w Brukseli ma si ę nijak już nie m ówiąc o tym, że s iedziba rady przy rondz ie Schumana na e-commerce może byśmy mogli przet łumaczyć jak o ulica targow a cz y handlowa też troch ę inaczej brzm i t o t o to taka p ierwsza troch ę mo że mniej powa żna uwa g, ale drug a wspomniała pan i o ty m jak wielu polityk ów nale żących do te j rodz iny politycznej znajduje si ę w tyc h wa żnych un ijnych instytucjach tylk o na 20 ciągle 8 państw 11 komisarzy to już jes t troch ę inaczej ni ż bywa ło w przeszłości podobnie w radzie m ówi pani 10 szefów pa ństw rządów jes t z te j rodz iny pol itycznej tylko znow u jak spojrzym y do h istorii t o w te j dziesiątce, gdyby trzymać si ę teg o te j l iczby niema Włochów nie ma Hiszpanów, kt órzy kiedyś byl i dodajm y b a nawe t kiedy ś brytyjscy konserwaty ści nale żeli do te j rodz iny dz isiaj pozostała wielkich i z tych pa ństw, które zak ładały Unię Europejską Angela Merkel pol ityk wyra źnie s łabnący m. in . z e względu chocia żby na zapowied ź, że odchodzi z polityki ju ż nie miast o ty m, że CDU w Niemczech ma swoj e problem y w o n o, więc znowu n o gdz ie tu por ównywać na ta k na pewn o jes t ta zmniejszaj ąca si ę liczebności reprezentatywna w instytucjach i pewn e po przekształceniach wewn ętrzne Europejskiej partii ludowe j wp ływają na, a jej m iejsce ta k jak, jak ą postrzegamy to jeszcze jedn o, ale nie w takim razie, bo pan i podkre ślała, że największą jes t grupą polityczn ą w parlamenc ie wygra ła wybor y straci ła 35 mandatów tak, a co mo żna powiedzie ć o imprezie na obron ę Europejskiej partii ludowe j w po wskazała, b y na je j efektywność, czyli nie licz ą si ę tylk o wyłącznie wielko ść budynku te n bowiem, al e te ż umiej ętność przełożenia pewnej pozycj i na sukcesy nazwałabym nie operacyjn e w GM w przypadk u rozda ń rozdan ia głównych stanow isk w Brukseli bardz o dużą zdawa ło się, że jes t prawie pewn e, że EPL strac i stanow isko przewodnicz ącego komisji Europejskiej ostatecznie uda ło się n ie tylk o utrzymać stanowisko, ale r ównież otworzy ć stworzyć do ść szczeln ą komisję wokół komisji UE wok ół szefowe j komisji UE ze Europejskiej partii ludowe j z Niemiec Ursuli von de r Leyen, wi ęc gdzie ś ta zdolno ść Koordynacyjnej organ izacyjna Europejskiej partii ludowej wyr óżniają wci ąż na tle pozosta łych partii, nawet jeżeli rzeczywiście jeste śmy na kontek ście bardz iej rozdrobn ionej Europejskiej scen y pol itycznej w Europie drug ą rzecz, kt órą pan wskazał, kt óre rzeczywi ście jes t TR niezwykle ważne t o pewn e przesuni ęcie geograf iczne wewn ątrz Europejskiej partii ludowe j n ierzeczywiste g łówne part ie, które kiedy ś by ły f ilarami te j rodziny pol itycznej, czyl i francusk a centropraw ica włości i Berlusconi wciąż jes t na szczyt wci ąż jeste m cz łonkiem Europejskiej partii ludowe j, ale jego partia jes t ju ż dość ma ła na w łoskiej scen ie politycznej jes t jej obserwujem y w Europejskiej partii ludowe j pewn e przesunięcie na wschód, czyl i głównymi tak imi filarami tera z PRL te j partii s ą ugrupowan ia Europy Środkowej wschodn iej oraz CDU t o pom imo różnych zwyci ęskiej part ii w innych pa ństwach Europy ostatn io w Grecji ponown ie mamy rządzące CDU chadeck iej r ównież we Irlandii wci ąż jest rząd PiS te j rodz iny pol itycznej, ale NT wskazuj e pewn ie r ównież na pewn ą szczeg ólną rolę, jak ą ma t a part ia w utrzymywan iu pewne j sp ójności w Europie, bo teraz obserwujem y coraz wi ęcej podziałów nie tylk o na wschód zach ód wsch ód zachód, al e r ównież północ-południe EPL i przez swoj ą natur ę partii konserwatywne j r ównież zawsze k ładła w ielki nac isk na budowan ie konsensus u utrzymywanie pewne j spójności t o nawet jak w iemy do ść kontrowersyjny, zw łaszcza je żeli chodz i o cz łonkostwo Viktora Orbana w przypadku tak to będzie bardz o c iekawe, bo myślę, że 1 z p ierwszych rzecz, kt órą zrobi Donald Tusk b ędzie musia ł rozstrzygnąć na razie z tego c o m ówi racze j za ty m, żeby Fides usun ąć z tego ugrupowania no ju ż widz ę jak t o w Polsce będzie komentowan e je śli rzeczywi ście do teg o doszło, al e jeszcze na kon iec, bo zosta ły na m by 3 minutki nieca łe 2 , 5 to jeszcze 1 głos marud y, gdyby śmy tera z tutaj wyszl i przed siedzib ę Radia jes t do ść chętnie odw iedzane o te j porz e w sobot ę sklep y zapytal i pierwszych 10, a mo że nawet 100 przechodniów c o m ówi nazwisko Wilfried Martens albo brzoz y do t o jak pan i myśli n o pow iedzmy na 100 osób t o ile b y skojarzy ło t e nazw iska ja o d raz u pow iem uwa żam, że prawie nikt no, gdyb y spojrze ć na fak t chociażby tak i, że Wilfried Martens te n dziewi ęciokrotny prem ier Belgii stał na czel e Europejskiej partii ludowej, czyl i by ł tak im Tuskiem 23 lata n ikt o nim n ie wie c o t o za funkcję ma Tusk ta k na z 1 strony oczywiste ma pan racj ę, że nie zawsz e w pol ityce Europejskiej s ą bardz o w idoczni we narodowych kontekstac h politycznych, al e z drugiej strony wydają się, że te ż jeste śmy w kontekście pewne j zmieniającej si ę w przestrzeni pol itycznej w Europie, czyl i rzeczywiście pew ien postęp technolog iczny zm iana w sposobac h komun ikacji polityków wp ływa NATO, kt órzy politycy i w jak i spos ób s ą widoczni z e źródeł r ównież n a w kontek ście narodowyc h SN pol itycznej robi podobn e pytanie mogliby śmy zada ć w kontek ście komisarze innych pa ństw europejsk ich, gdzie Timmermans tera z rzeczywiście sta ł się w Polsce nazw iskiem do ść znanym mi mo że jes t komisarzem technokratów w Brukseli, że tutaj mam y pewn ą też przemian ę Tuska z e swoje j pozycj i przewodnicz ącego rady Europejskiej też wk ład w pew ien nac isk na spos ób komunikacji z e obywatelam i w Europie, więc i w swoim przem ówieniu w Zagrzebiu r ównież podkre ślił, że chc e te ż kontynuować tę pracę, że poz iom bardziej pol itycznego jako przewodnicz ący Europejskiej partii ludowej t o jest oczywi ście też inna strateg ia pol ityczna ni ż w poprzek jego poprzedn iku w e na stanow isku przewodnicz ącego Europejskiej partii ludowe j, którzy rzeczywi ście byli być mo że bardz iej skup ieni na nasze j prac y koordynacyjne organ izacje mn iej, a kt órą pe łni Europejska partia ludow a lokaln ą Nata zobaczym y jak to rolę b ędzie pe łnił Donald Tusk Agnieszka Smoleńska nam o tym wszystk im mówiła pol ityki są bardz o dzi ękuję za rozmowę r ównież dzi ękuję mi łego polank ę dzi ękuję również karn ie Kociński, kt óra ulicy wydała dz iwi Prądzyński, która j ą realizowa ła zapraszam pa ństwa na wybor y w toku w imieniu Dominiki Wielowieyskiej już on a sam a przedstaw i swoich go ści ja si ę żegnam miłej soboty s łyszymy się jutro o si ódmej ran Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA