REKLAMA

Jakie prawa mają ludzie w walcę o prawa zwierząt?

Wierzę w Zwierzę
Data emisji:
2019-11-23 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zaprasz a Dorota Sumińska zaprasza m bardz o serdeczn ie pogod a paskudna z imno wieje, więc mam nadziej ę, że prz y przy radiu będzie b ędzie na m mi ło porozmawia ć będziemy mogli to zrobić ju ż nied ługo pod nr. 224444044, a j a jak zwykl e zaczn ę o d pr óśb i co ważne podzi ękować, bo p ierwsze b ędą podziękowania i tylko wspomnę, że będziemy dz isiaj rozmawia ć o książkach, ale t o za chwileczk ę ja chcia łam ogromn ie ogromn ie podziękować pan i an i Rozwiń » pan u Olkowi, w których dom u mieszka Kleks si ę, o kt órego tak bardz o bardz o prosiłam prosi łam pa ństwa, żebyście mi pomogli, bo serc e p ękało kiedy, kiedy ogłaszam g o po ra z setn y prawie, wi ęc lekk o już trafi ł do swojego dom u i pa ństwa ściskam i pleksi ściska i bardz o bardzo dziękuję chc ę powiedzieć, że to nie kon iec na Paluchu jest bardzo du żo psów jes t geriatria bardzo du żo ps ów potrzebuj e natychm iastowej pomocy i ot o pomo c proszę szczeg ólnie dz isiaj prosz ę o pewnego n iesamowitego ps a, poniewa ż w schron isku jes t korn ik, kt óry ma dopiero 6 lat przypomina ma n Chester teriera teg o jes t trochę wi ększy, czyl i jes t tak i Manchester terr ier taki m iniaturowym doberman y jest o n jes t tak im pośrednim nie jes t normalnym al e, ale z wygl ądu przypomnie ć bardz o pi ęknym psem bardzo kochaj ącym ludz i i delikatnym subtelny m trafi ł do schron iska w op łakanym stan ie by ł prawie na śmierć zagłodzony i ta k jak mój los ludzi, kt óry nie widzi, bo ma ślepotę g łodową tak i Korni prawie nie w idzi na jedno oko nie w idzi wcal e na drug ie ledw ie c o albo te ż prawie wcale wi ąże si ę z tym 1 jedyny k łopot, że Korni na spacerach potrafi szczeka ć skakać ze strach u, bo n ie widzi natom iast, jeżeli zaczn ie chodzić na spa ła bo, cho ć pięknie nas cz y um ie wszystk o c o najdz iwniejsze bardz o koch a ludzi n ie wiem za co, bo prze z ludzi ma ło n ie umar ł z głodu jes t bardz o mi łym kochaj ącym pięknym psem i jak sam i pa ństwo rozumiecie, że wi ększość ludz i poz a słuchaczami TOK FM ma straszn ie tak jes t wysunięte malutkie serduszko i ta m si ę n iewiele mieści i jes t, wi ęc tacy ludz ie s ą, że jak ktoś ma jakąś n ie do mog ę na czel e cz y duszy to ju ż go n ie chc ą, więc my ślę, że pośród naszyc h słuchaczy ju ż tera z s ą ci, którzy b ędą za chwilk ę dzwoni ć w spraw ie górnego, żeby g o zabrać ma dopiero 6 lat jeszcze przed nim wiele la t n ie prze żyje miłości on nie mus i jej widzie ć odbędzie ją czu ł w korn ik TK pod nr. 604177434 teraz ogromn ie wa żna pro śba do wszystkich s łuchaczy Radia TOK FM i do ich znajomyc h i rodziny, żeby przekazać ju ż w iele raz y pa ństwo na antenie rozmaw iam z panią Emilią z Mińska pani Emilia jest niezwyk łą dobrą wróżką jes t osob ą, która zajmuj e si ę naprawd ę niezliczoną ilo ścią zwierz ąt robi to sam o rob i t o dz ielnie lecz y karmi chc ę powiedzieć, że jes t emerytk ą i pan i Emilia o d czas u do czasu ma trudn iejsze chw ile, bo zwierz ęta choruj ą ona żadnego z w ielu teraz ma 30 parę kot ów, bo ci ągle kto ś podrzuc a żadnemu zwierz ęciu n ie odmówi pomocy sama nie zjad ł lekarza pójdzie ja ma m pro śbę do pa ństwa, żebyście wspomogl i panią Emilię g łównie chodzi o żywność o d dobrej karmy, bo te koty n ie jedz ą byl e czego karn y z jak iej jakie ś najtańszej jedzą un ijne jedz ą i jun iorki są potrzebne form ie na puszki bo iska Feliks an i mądra dl a tyc h chorow ity wszystk iego bardz o dok ładnie dowiecie się dzwoni ąc do pan i Emilii on a powie, czeg o potrzebuj e, jak iej pomocy i każdy b ędzie m ógł, cho ć malutk i mam malutk ą kropeczki mi łości do łożyć do te j, kt órą rozdaje zwierz ętom pan i pan i Emilia jako pani ą Emilię i b ędę kochać wszystk ich tyc h, kt órzy pomog ą jeszcze 1 sprawa pan i Emilii i jes t bardz o du żo kotów, al e s ą 2 cudowne m łody 4 , 5 miesiąca rodzeństwo tr icolor Kotecka pi ękna nies łychanej urodz i urody i ko d tecze k kr óciutki nazywa si ę Miodek on e s ą zaszczep ione odrobaczon e wszystk o wszystko jes t zrob ione i chodzi o t o, żeby poszły razem, bo on e si ę strasznie kochaj ą tylk o naprawdę bardzo one zostały zabran e śmierci w ostatniej chwili pan i Emilia z łożyła nie ca łe swoj e serc e i wyleczyła i tera z chodz i o to, żeby trafi ły do najlepszeg o na świecie domu, więc jestem pewn a, że po śród pa ństwa są takie najlepsz e na świecie domy i do teg o domu prosz ę zabrać ob a kot y t o tylk o laleczk ę i Mietka raze m, bo n ie mo żna ich rozdzielać telefo n do pan i Emilii t o jes t 536731710536731710 i powt órzę t o co m ówiłam tydzie ń tem u, a m ianowicie będę prosi ła o t o, żeby kto ś zaadoptował kotk a bur a sk a Burego Kopernika m łodego dwuletniego, kt óry jes t urocz y słodki nikt n ie chc e o n stw ierdzono u n iego w irusa wirusa piw, czyl i teg o niedoboru immunologicznego chcę powiedzie ć tak sam o jak w przypadku ludzi trzeba poz a tym t o jeszcz e potwierdzi ć, bo jednorazowe badanie n igdy n ie daje pewności t o w irus obecnym środowisku prosz ę go zabrać proszę się teg o n ie ba ć ktoś oczywi ście, jeżeli kto ś ma m łode koty, kt óre bij ą walczą niech go nie b ierze, ale ten te n, kto ma kota, który w og óle n ie zwraca uwag i na koty starszego cz y po prostu umarł m u ok o cz y po prostu nie ma kot a, a chciałby mie ć kota ma psa, kt óry lubi kot y t o bardz o proszę zabrać góralską s iedzi w klatce leczn icy trzeba zabrać g o nikt n ie chc e wzi ąć bardzo pa ństwa proszę Kitty cze k czek a pod nr. 514514429514514429, a dzisiaj t o c o powiedziałam, a tera z to co powiedziałam wcze śniej m ianowicie chcia łam porozmawia ć o ksi ążkach i chciałam powiedzie ć, że na rynku jes t bardzo bardzo du żo książek dotyczących w te j chw ili szczególnie dotycz ących zwierz ąt i szczególnie du żo ksi ążek dotycz ących ps ów to z 1 strony dobrz e z drugiej r óżnie, bo r óżne ksi ążki s ą i jes t bardz o w iele ksi ążek, kt óre m ówią o ty m jak stworzyć ps a doskonałego przestrzega m przed tym i książkami, dlatego że p ies sam sobie z doskonałej nie trzeb a z n iego robić człowiek si ę zacznie zabiera ć za doskonalenie psa to t o obawiam się, że si ę to sko ńczy bardz o źle dlateg o psa i chcę poleci ć nie dlatego żona jest moj a, al e właśnie dlatego, żebyśmy w pe łni zdaje sob ie spraw ę z odpowiedzialności jak anana s leży za psy ksi ążkę, kt órą napisałam n iedawno, która n iedawno zeszła t o jest książka sk ierowana do dz ieci, skąd przyszedł pies, al e tak naprawd ę on e g łównie sk ierowana do rodzic ów dziadków wujk ów i całej rodziny i czu ć jak również mo że do nauczycieli dziecko jes t g łówną ma by ć głównym odbiorcą te j ksi ążki, al e chcia łabym, żeby je j tre ść by ła znan a r ównież opiekunom dz ieci dlateg o rz ąd dołożyła stara ń, żeby była rzetelnie nap isana, żeby przybliżyła prawd ę o ty m, skąd się wzi ął p ies c o myśmy zrob ili co rob imy do te j por y i myślę ma m nadziej ę, że ta ksi ążka otworz y jakoś pa ństwo ocz y na ogromn ą odpowiedzialno ść za ka żde zwierzę n ie tylk o t o porzucone, który s iedzi w schron isku jak dużo ich to cho ćby po mojej audycji mo żecie si ę państwo zorientowa ć, bo ciągle o og łaszam tylko 1 tego co czek a n a n a na popraw ę swojego los u na mo żliwość normalneg o życia ani wi ęzienie, więc z teg o mn óstwo i żebyśmy zaczęli patrze ć na ps a jedna k inaczej żyjemy w czasach bardz o dawno żyjemy w czasac h, k iedy pies poz a pse m pol icyjnym pse m ratown iczym przem y towarzysz ącym, by przy przer óżnych n iedomogi zdrowia ludzkiego n ie jes t psem użytkowy n ie wspomina ł nawet o psach myśliwskich, a propos my ślimy to pa ństwo wiecie c o ja myślę nad SI p ies jes t zwierz ęciem powiedzia łabym jes t towarzysze m jes t istot ą, dzi ęki której mo żemy nauczy ć się post ępować po ludzku, bo myśmy troszkę zapomn ieli jak się post ępuje po ludzk u zacz ęły po zaczynamy post ępować po best ialskim myślę tuta j głównie oboj ętności, bo chc ę pa ństwu powiedzie ć, że oboj ętność na nieszcz ęście jes t r ównoznaczna z czyn ieniem tego nieszcz ęścia i pami ętajcie o ty m, wi ęc bardz o prosz ę zależy m i na ty m, żebyście przeczytal i książkę doros ły po święci tem u naprawd ę niedu żo czas u dz iecko troszk ę sp ędzi wi ęcej, sk ąd przyszed ł p iec wydawn ictwo l iterackie w Krakowie i mo że po jej prz y ty m przeczytan iu zachęca pa ństwa do tego, żebyście do mn ie dzwonili, żebyśmy sob ie o ty m, troszeczkę porozmaw iali i chcę powiedzie ć, że za chwileczkę b ędziecie pa ństwo po kr ótkiej przerw ie mogl i us łyszeć o fantastyczne j wartościowej ksi ążce, którą napisa ła pan i mecena s Karolina Kuszlewicz na tema t prawa, jak ie mam y do tego, ab y walczyć o prawo dl a zwierząt w ie, że zb ierze zaprasz a Dorota Sumińska zgodnie z obietnic ą n ie zaprasza m sam a, al e raze m z panią mecenas Karoliną Kuszlewicz dzie ń dobry dzie ń dobr y pani redaktor zapytań o dzień dobry pan i Karolina proszę proszę powiedzie ć, jaki jest tytu ł ksi ążki troszkę zapowiedziała powiedział, że t o ksi ążka o ty m jak ie maj ą ludz ie prawo do walk i oprawa zwierząt, al e prosz ę poda ć tytu ł książki, gdz ie można ją kupi ć powiedzieć o n im par ę słów książka nos i tytu ł prawa zwierz ąt praktyczn y przewodn ik jest wydan a przez wydawn ictwo prawnicze Wolters Kluwer mo żna ją kupi ć na ksi ęgarnie teg o wydawnictwa ksi ęgarnie internetowe r ównież wprost Info kropk ę PL prawa zwierząt taktyczny m, dlaczego jes t tak wa żne żeby, żeby żeby, żeby ją mie ć, żeby się z nią z ni ą zapoznać prosz ę powiedzieć myślę, że t o pierwsza teg o typ u publ ikacja w Polsce, kt óra z 1 strony bardzo mocn o si ęga po przep isy prawa, ale ja stara łam się napisa ć tak, żeby by ła maksymaln ie przyst ępna dl a zwyk łego człowieka czy tak a, która nie ma wykszta łcenia prawn iczego, bo tak naprawd ę t o osob y najcz ęściej oddolnie dzia łają, uwalniaj ąc łańcuchów pomagaj ą koto m wolno żyjącym wstawiaj ą si ę zako ńczy karierę tak, al e i tak tak dokładnie karmi ą ptaki czy nawet ca ły ca ły rozdzia ł po święcony właśnie takim zagadn ieniem, które Monica nie s ą w og óle nie podejmowan e albo za ma ło jak np. sytuacj a czy pomo c ptakom gniazduj ącym w budynkac h miastach ja chciałam po prost u wyposa żyć osoby, które mają serc e, czyl i maj ą największą podstaw ę do teg o, żeby dzia łać w obu startac h nie d a taka gra dla prawne, żeby nikt im żeby, żeby sko ńczyło si ę wmaw iania, że postępowanie musi by ć umorzone, b o w wi ększości spraw umorzenia są nieprawid łowe ja tutaj t łumacza jak sob ie z ty m poradzi ć cudownie cudown ie pani Karolina myślę że, że chc ą takie telefon y, bo mam y już jak podawa ła te ż takie telefony, gdz ie s ą bezp łatne porad y prawne, al e to nie zawsz e zdąży natomiast je śli się człowiek by ł przez stud ium jest wszystk o do czego m a prawo c o mo że zrobi ć to myślę, że to jes t naprawdę otw iera pan i furtkę prawdz iwemu praw u dla zwierz ąt do życia, bo t o, bo to jes t coraz trudniej o t o w miastach czy nietoperza te ż jes t ta m troszkę ta jest r ównież do wn ętrza i to co chcę powiedzieć to ją, żeby ta ksi ążka z pewnym prze łomem dlateg o wydaj e wydawnictwo prawnicze, kt óre zwykl e wydaje hermetyczną literatura, a t u mamy ksi ążki nap isane prosty m językiem również wra żliwością i nawe t zdjęcia nietoperzy ptaków są zdj ęcia świń jad ących do wrze śnia i pokazującym, jak ą przemoc te ż prawo pozwala wobec zwierz ąt i zdj ęcia świń uratowanych z Wrześni pokazuj ących zwierzęta mog ą by ć szczęśliwe ksi ążki w ramac h tytul e prawa zwierz ąt jeszcze 10 lat temu m ówienie moj e środowisko prawa zwierząt by ło pasa trzeb a m ówić o prawne j ochron ie ja k tak tak, b y tak ie mocn e poszerzanie sk ładanie dos łownie nogi no n o i nogę w drzwi i m ówienie stop mus imy zacząć my śleć inaczej zwierzęta bardzo przecież ja chcę jeszcz e pani Karolina powiedzieć, że t o dzi ęki pan i prze żyły krowy krowy wys łany na ca łą Polskę stado kr ów o ich miejscowo ść wylecia ła z głowy proszę wzi ąć na deszcz no w łaśnie o d deszczu deszc z na i zapłacić państwu, że pani Karolina dzia ła na rzecz zwierząt ju ż od bardz o dawn a działa bardzo dz ielnie, poniewa ż jes t doskona łym prawnikiem, więc t o si ę udaje i dlatego my ślę, że ksi ążka r ównież Pomorze niejednej osobie walc e o to żeby, cho ć n ie ścinano drzewa, na którym s ą jazd ą, że takiej spraw ie du żo prawd a ta k tak zdecydowanie i ja też wspominam t u od krow y też na wstępie p isze, że wart o podejmowa ć spraw nawet tych, kt óre pytają beznadziejne takich, gdzie tam ktoś, m ówi że co ś jes t niemo żliwe do zrob ienia, bo t o si ę okazuje, że jes t mo żliwe do zrob ienia krowy pokaza ły, bo decyzj a miała nigdy n ie być uchylon a, a jednak zosta ła o ich zab iciu po te j książce uważał, że ten, kt o j ą przeczyta będzie mia ł wi ększą wiedz ę ni ż wi ększość organ ów ścigania, które cz ęsto po raz p ierwszy czy policji, które często po raz p ierwszy mają do czynienia z e sprawami dotyczącymi zwierz ąt dlatego to m y zwykl i ludzie mus imy mieć du żo pewności siebie w tym, czego żądamy dla zwierząt proszę mi go ście byliby książki jeszcz e nie mia łam w ręku uczon a jest du ża czy mała t o jest ksi ążka ta książka takiego format u mimo, a teczka większego niż zaszczy t chodzi o to chodzi właśnie bez my ślę, że fajn ie wywołują nosi ć w k ieszeni czy torebc e w razie czego si ę czym ś zapomni o t o mi chodz i ca ła idea książki jest taka, że t o ksi ążka o tak im charakterz e naprawd ę tak iego pomocn ika towarzysz a tyc h wszystk ich trudach on a nawe t opr ócz 5 ona zawiera 3 wyróżnienia jak pomocn e orzeczen ia s ądów czy przyk łady praktyki tak to wszystko jest szybkość tak oznaczone, żeby łatwo było znale źć i żeby mieć po prost u pod r ęką bardzo się ciesz ę, że ju ż ona jes t bardz o poleca m ksi ążki my tego t y kurde, tego typ u książka by ła bardzo potrzebn a i fajn ie bardz o dzi ękuję pan i Karolina dzi ękuję wielkie dzi ęki chce jeszcz e powiedzieć od raz u panią zaprosi ć do nagran ia tak, żebyśmy mogły porozmawia ć o prawie obiecuję państwu, że b ędziecie m ieli audycję godzinn ą pani Karolina opowie o ty m, do czeg o mamy prawo dzi ękuję bardzo panie, al e dzi ękuję dziękuję do do usłyszenia ju ż za chwil ę będziecie pa ństwo mogl i do mnie dzwoni ć pod nr 4444044 oczywiście zaczynaj ący si ę od 22 i chce o d raz u powiedzieć zawczas u potem z reguły n ie teg o czas u nie starcz a o ty m, że słucha s łuchamy si ę dz isiaj rozmaw iamy dz isiaj dzięki wydawc y pani Karolinie Łacińskiej i realizator chc e pan i dz iwi londy ńskiej wrócę jeszcz e do ksi ążek, zan im dopuszcza pa ństwa do g łosu ich ma m taką pro śbę, żebyście państwo o to, czeg o zacz ęłam, żebyście pa ństwo n ie szukal i tak ich instrukcji obs ługi ps a typ u zrobienie z n iego zdaln ie sterowan e maszyn y ja zauważam, że coraz więcej takich pozycj i szczeg ólnie za n iepolski głównie s ą t o zagran iczne pozycj e c o gorsz a on e również pojawi ą się dl a dzieci c o mnie troszeczk ę przera ża, bo chc ę powiedzie ć, że dziecku n ie mo żna powierzać żywej istoty, kt órej tak sam o jak pa ństwo n ie pow ierzyli by ście i dz iecka dziecku ma łego dziecka dz iecko pami ętajcie, że zwierzę, kt órzy bierzecie podobno pod opiek ę jes t, gd y istot ą, kt óra w naszy m społeczeństwie jest istot ą w pewny m sensie be z woln ą, kt óra mus i ulegać cz łowiekowi dziecko mo że mie ć r óżne pomysły poz a tym zosta ł z po sk ładanie na dz iecko odpowiedzialno ści za kogokolwiek jes t już wg mn ie wr ęcz przest ępstwem, wi ęc bardz o prosz ę, żebyśmy traktowal i nasze zwierz ęta naszyc h podopiecznych z du żą godno ścią i dużym marg inesem na t o na ich osobowo ść nier ób m y z n ich maszyn pos łusznych maszyn, kt óre mają tylk o wykonywa ć nasz e polecenia t o jes t bardz o z łe i c óż potrzebn e s ą ps y pracujące, al e w pewny m sens ie z n ich robi teg o typu maszyn oczywi ście dobry przewodn ik psa be z wzgl ędu na to jak i jak i jak użytkowy jes t prze z jes t daj e poz a pracą mu cza s na zabawę wyładowanie emocj i daj e mu mi łość daj e m u, b y jak jak ąś namiastk ę wolno ści natomiast nasz e ps y jak wspomnia łam na początku domowy to nie są psy u żytkowe m y mam y chor e amb icje bardzo cz ęsto chcem y prawd a pokazać, jaki do na s p ies jes t wykluczon y i chwalić si ę na podw órku cz y przed znajomym i natom iast przypomn ijcie sob ie pa ństwo jak rodzice chc ieli chwali ć przyszli goście kazal i m ówi wierszyk jak si ę jak się czuliście mn iej wi ęcej tak czuje si ę pies, więc zostawc ie g o po spokoju on n ie mus i umie ć podawa ć łapy an i służyć an i liczy ć ani śpiewać naprawdę n ie musi jes t z nam i pan i Renata dzień dobr y pan i Renato dzie ń dobr y pani doskonale nas pan i dzwon i Japonia Lublina z Lublina ju ż słuchamy chcia łabym si ę zapyta ć, bo nie zanotowa ła numeru telefon u do pani Emilii ojej to już Stali już t o już t o napraw ia już sekundę mus i si ęgnąć do mo ich notatek t o jes t 536731710, bo w dziękuję bardz o chciałam komuś przypaść do r ównie cudown y chcia łbym si ę zapyta ć np. lepsz ą form ą, by była forma pieniężna, kt órą Nieznalską pani Emilii się pan i dow ie prosz ę dzwonić naprawd ę jest cudowna osob a jak pani porozmawiać chwilę t o pani b ędzie wiedziała, dlaczeg o tam jes t wzgl ędnie niska z Mińska spo d Warszawy, a tak żałośnie, bo ja też mam 2 koty i na pok ładzie mija 30 parę ich z urz ądzenia, żeby w rozum ieniu karny m bo, al e bardzo fikcj ę, że pani na to, że rzecz, że pani dzwoni i że że pomo że pan i bardz o bardz o dziękuję w imieniu kotów pan i Emilii jest z nam i pani Grażyna z Kielc dzień dobr y pan i Grażyna dobry pan i doktor pan i doktor przed chwilą swój ślad te j wypow iedzi pan i Karoliny tak jes t czy o ksi ążkę, kt órą mo żna Nisko z kupić, ale wie pani ja n ie us łyszałam tytułu wszystk iego mo że więcej ludz i, bo t o jak się na pocz ątku pow ie i proszę wej ść Winter ne t i pisa ć Karolina Kuszlewicz widzi pani ca ły cały widz na tym jeszcz e nie mia łam ksi ążki w r ęku praw a prawa zwierząt prawa zwierząt, a dla dalszeg o ci ągu n ie pamiętam, al e je żeli p isze pani internet pan ika roli pan i mecena s Karolina Kuszlewicz prawa zwierząt będzie pan i mia ła wszystk o, a cz y Kuszlewicz dobrze, bo ma si ę t o zapisać od raz u miał te ż zajmowa łem się długo tak kamienną okazal i si ę, że wszystk im, że n ie posiadały nadają te typow e go łębie są, ale w iemy o ty m, tak cudown e tak i cudown a zajmie bardz o Lubie i bardz o si ę c ieszy że, że pani też od 2 także bardz o dziękuję pan i Grażyna pozdrawiam serdeczn ie któraś z tyc h s łychać tak ie szkoda tylko 2, ale niech pani n ie p łacz niewiele Różewicz tarasowych pojawi ły jak cze rw ja te ż widzę i tac y ludz ie s ą głodni, al e trzeba dlateg o walczyć, wi ęc ściskam serdeczn ie do usłyszenia jes t z nam i pan i Małgorzata ze Śremu dzień dobr y pan i Małgorzato dzień dobr y pani Doroto ja by m chcia ła zapytać cz y ja mam karmi ć kotk a, który ma stw ierdzone przewlek łe zapalen ie trzustk i tak i ko t znaczy, by w przypadku kot ów wiecie państwo, że jeste m przeciwnikiem gotowyc h karmy, al e w przypadk u kotów no trzeb a si ę na Nasdaq chocia żby na suchą karm ę s ą specjalne suche j karm y dl a kot ów z teg o typu dolegliwościami chor y na przewlek łe zapalen ie trzustki to b y względnie, jeżeli ma być sucha t o trzeb a tak ą pami ętać ja w iem, że b y drog i s ą r óżnego, bo są r ównież saszetk i mokr e dla dla, al e to wszystk o drog o kosztuj e natomiast może pani t o robi ć po domowem u, pami ętając o 1 rzeczy jemu n ie woln o dawa ć żadnej surow i z n im żadnego t łuszczu ma by ć diety be z t łuszczu ow ą i bez surow i inny, czyl i bardz o chud e jeszcz e przygotowan e gotowan e mi ęso Chudy biały se r tak ie rzeczy koty lubią ry żu, al e lubi ą np. pur ée ziemniaczane, al e bez mas ła w bo u na s władza nie mo że by ć, bo beztłuszczowe d ieta bez t łuszczu ow a i wszystk o gotowan e nic surowego, wi ęc tak si ę można może być chud a morsk a ryb a gotowan a tak naprawd ę chuda chodz i o t o żeby, żeby n ie obarcza ć te j sz óstki dodatkowym i obciążeniami dobrz e bardzo dzi ękuję za informacj ę pozdrawiam jes t z nam i pani Żaneta Warszawy dzie ń dobry pani żadnych to m w itam pan i Dorota by łyśmy s ąsiadkami na międzynarodowej także troszeczk ę się znanyc h alej a na międzynarodowej n igdy n ie mieszka łem przysi ęgam jest pan i z nami pan i żony t o, al e hal o roz łączyła si ę pan i Żaneta, ale n ie m ieszka na mi ędzynarodowej w morze m ieszka kto ś inny podobn y do mn ie pozdrawiam poni żane to by 1 z 1 ze słuchaczy liczy też 1 ze słuchaczek pyta ć jes t środek odstraszaj ący koty koty siedz ą na samochodz ie rysuj ą, a z ogródka zrobiły t o, al e t ę znacz y to chyb a nie do mnie to pytan ie prosz ę pa ństwa o mo im samochodzie chodz ą koty moje j n ie moje jedno takie r óżne kot y co przyjd ą pochodzą jako ś n igdy mi samochod u n ie zarysowa ły jak r ównież ma m ogródek i ocz y tylk o dochodzą do teg o ogr ódka maj ą w domu kuwety, al e latem t o z nich praktyczn ie nie korzystaj ą tylk o z ogródka wcal e nie czuję, że m ieszkam w toalecie, więc ja si ę z ty m nie zgadza m kot y maj ą bardz o delikatne łapy nie s łyszałam, żeby kot y rysowały samochod y n ie bardzo często 3 koty śpią na dach u samochodu i choć oczywi ście zostawiają piecz ątki bardzo to jes t t o brudz ą ten samochód oczywiście, że brudzą al e by dzięki temu częściej g o myj e gorze j brudz ą tak i samochód pami ętam jak mieszkam w Warszawie t o akura t miałam tak ie miejsca park ingowe pod drzewe m, gdzie z imowa, al e ca łe stada krów, b y wron gawronów kawę dzi ęki tym podobnyc h, wi ęc samochód czase m mia łam biały n o i nieporównywalne by ło t o z tym c o robią kot y na samochodz ie i proszę nie straszy ć kot ów kot y wolno żyjące i tak mają bardzo trudn e życie i n ie trzeb a ich straszyć tylk o im pomaga ć w w ierze zb ierze zaprasz a Dorota Sumińska zapraszam serdecznie jeszcz e mamy chwil ę na rozmowę możecie państwo dzwoni ć pod nr 224444044, a z nami jest ju ż pani oraz Poznania dzie ń dobry pan i ALU b ędzie też jak n ie tak nie 3 pytaniami, na kt óre pan i skr ótowo wyjaśniła jej par ę kwestii 1 każde trywialne przew óz bior ąc auta, poniewa ż Mika dysponuje baga żnikiem ma bardzo zaka żenie krat ą jak zapytać o przew óz du żych ps ów aukcje, poniewa ż jak r óżne rozwi ązania np. 3, a sam i s ą także specjalne s ą tak ie specjaln e uprz ęże, które przypina si ę do pas ów dla dl a ps ów także bezpiecznie podr óżowały on e są praktyczn ie w wi ększości sklep ów zoologicznych oczywi ście tak ich lepszych, jak ie tam budk i ale, chociaż budkac h te ż chyb a tylko trzeba sprawdzić, żeby t o by ła atestowan e, żeby nie by ło, gdz ie doros ła tw órczość tylk o, żeby t o by ło f irmy która, która ma te ż na rob ienie czego ś tak iego możemy aktywować warszaw ianka, który to jasn e, ponieważ jak, wywo żąc na tylny m siedzeniu alb o n p . do tylnego siedzenia jakiegoś n ie zawsze, je żeli nawoz i pani ps a prosz ę przypiąć kartk ę w widocznym m iejscu z numere m telefon u osob y, kt óra ma podj ąć opiekę wra żenie da j Boże wypadk u też bardzo wa żny taktyczny no w łaśnie ja by m ja będę w zerz e log icznym poruszą tego urz ądzenia do osob y bl iskiej osoby poszkodowane j, ale zan im, żeby to było n ie da j Boże co ś stanie zab ierze pani pogotowie c o chcem y dobry pomys ł panów oraz dobre uwagę jak mode l rynku jest chora i na dobrz e ja k na obroży też to jes t ta informacja święta do adresat a ba rw obro ży również t o do tot o Wolff jest wym iar pytania pytan ie chcia łbym panie mog ą informować, gdz ie akcja o akcji w antyk u wszelkiej oczywi ście, że podpisuje 4 łapami pod tą okazj ę ant y futrzarskich bardz o jak wiecie państwo o d la t Warcie walczy r ównież o t o, żeby w og óle oddychan iu wat y hańba ja nawet m ówić o tym nie mogę, b o ja w iem dużo wi ęcej ni ż przeci ętny cz łowiek o ty m co to jest i zreszt ą n iedawno robi łam audycję Lisa, a propo s tego i jest to ha ńba straszna, więc takich Aga jak najwi ęcej dlatego moje ostatn ie pytan ie nawi ązuje do tego przyjmowa ł pan i wyja śnić osobom, kt óre za zarzuca się osob ą aktywną n a rzecz zwierząt walcz ą o prawach bieżących drobnyc h w ogóle o ratowan ie kodu ul ice cz ęsto m ówi sprawn a osob a powinna zaj ąć lud źmi w stawce jest cora z rzadziej to w og óle co ma p iernik do wiatraka to jest dla mn ie ten t o mnie przera ża wie pan i jak o anegdotę upadłam sprzed lat prawdz iwe wydarzen ie mojego życia przed bardzo w ielu lat, kiedy stałam w kolejc e, kiedy jeszcz e kolejk i były w sklepac h, żeby kupi ć biały se r dl a mo ich ps ów i pani podobno uk ładał mi ten se r do torby 1 się z łamał i on o przepraszam się złamał było tam, gdzie się w owy m czasie rzadkością ekspedienci byl i panami świata rzadk o byl i uprzejmi dl a klientów, ale podzia ł nic n ie szkodzi t o dla psów za mn ą tam pa n, kt óry si ę oburzył zacz ął na mnie krzyczeć, że dz ieci w Indiach g łodują w państwach zrobiłam je wzi ąć te n se r włożyła mu ręce m ówi proszę niech pa n wyśle dz ieciom do Indii i to i t o mu zamkn ęły usta po prostu ludz ie c o zrobi ć taki spos ób reagują ludzie kt óry, kt órzy n ikomu nie pomagają i nic n ie robi ł m ówił takie bzdur y co ma jedn o co m a w ogóle jedn o do drug iego właśnie to jest kwestia tego, że ja spotykam się też w kr ęgu ludzi, którzy pomagają ludz iom i po prost u widzę te n ich grz e znan a na czole po prostu wyp isane s ą jak maj ą pr iorytetowe postawione dzieci przy stosowan iu dobrze, al e t o, ale c o przeszkadz a jedno drugiemu j a w ogóle nie n ie po n ie rozum iem w idzi pani zrozum ie ale jakb y deklaracja teg o, że np. mojeg o wolneg o czasu po święca na dzieci niepełnosprawnych oczywiście, że też mia ł jak najlep iej, a zajmuje si ę zwierzętami i no bo trzeba odpowiedzieć tak no bo ja się zajmę kotem, a t y si ę zajm ie dz ieckiem niepe łnosprawnym należy podzieli ć nawe t kiedy pan i do powiek z używaną w ko ńcu rozważyć tak jest panie na c i, kt órzy pomagaj ą i jest tak ich przypadk ów zna m bardz o wiele mn óstwo tak ich rzeczy, kt órzy pomagaj ą zwierz ętom pomagaj ą r ównież ludz iom to t o jest t o jest zwierz ęta s ą tym i istotami, które właśnie, które s ą, jakb y na szary m ko ńcu na śmietniku świata siedz ą i w łaśnie nimi przed e wszystkim trzeb a si ę zacząć opiekować, żeby mogl i się sta ć człowiekiem no cóż Ania łatać dz iury ja dziękuję pan i za podjęte tematy i porównałem kadr ę na anten ie dzi ękuję pani praca bardz o bardz o dziękuję pani pan i lu b pozdraw iam serdecznie jest z nam i pan Władysław Warszawy dzień dobr y pan ie Władysławie dzień dobry pan i doktor pozwol ę sobie sekund ę czas u pan i zająć przecie ż, dzi ękując pan i n iezwykle potrzebne przede wszystk im w audycj i bardzo dzi ękuje bardzo w iele rzeczy na s ucz ą, a do Touru 8 EURpi e 2 mer dając wydawa ć te, które ode mn ie też ściskać wszystk iego, ab y organy n o właśnie ogromny le ży na mo im łóżku i udaj ą, że n ic się między boli ludz i jak auto się brzmie ć moj e kochan e z dawnyc h ob aw zebrane jedn o w Warszawie z ulicy Smolnej dziewczyna ma 12 lat tak ma ch łopak spo d Mińska mazow ieckiego mia ła sobie 20 kleszczy, ale teraz jes t trudny kochane j w ogóle ma 15 lat co bardzo si ę, że pa n zreal izowanie Władysławie pan i doktor to są najcudowniejsze zw ierzaki tak ie właśnie zebran e z pol a on e odp łacają wszystkim co znajdzie kw iatu wiem ja t o wie ja t o wiem doskonale t o s ą prawdziwe ps y ja zawsz e m ówię, że kto nie mia ł tak iego ps a, kt óry przeszed ł prze żył pom imo wszystk o ten n ie wie c o t o znaczy prawdziwy jes t doskonały pan i doktor ja mia łem tylk o raz przypadek, że mia łem boksera, że jest cudowną ra z, ale wszed ł w jego posiadanie, bo to trudno inaczej odpuściłem po prost u od człowieka, który katowa ł tego zwierzaka bardzo dobrze pa n zrobi ł jak dobrz e nie ma ludzie jest wszystk iego co najlepsze zdradz a nam bardz o dzi ękuję za telefon pan ie Władysławie i do usłyszenia jes t z nam i pani Ewa w Łodzi dzie ń dobr y pan i Ewą hal o halo pan i Ewo, nie ma pan i Ewy pan i Ewa zi ęć po prost u n iecierpliwi troszkę czekan ie ja jestem w stanie zrozumie ć, al e mus i państwo też zrozumieć, że n ie jestem w stan ie wszystkimi naraz rozmawia ć, a więc mo że może pani Ewa jeszcz e jeszcz e spr óbuje zadzwoni ć i porozmaw iamy, a ja wr ócę do temat u ps a pa n Władysław też mn ie tak natchn ął i do teg o, że mamy w ty m par ę razy, ale to jest na tyle ważne, że chciałbym powiedzieć jeszcz e ra z, że z ps a do dni traktowanie g o przedmiotowe t o jest jakb y codzienno ść natom iast również, szukaj ąc psa dl a siebie uciekamy p ędzimy na Targ niewolników te n Targ niewolników jes t w Gazecie te n Targ niewolników jes t na m Justyna całej mn óstwo mn óstwo stro n internetowych t o jes t r ównież Targ niewolników w weekendy w schroniskach też odbyw a się swo isty Targ niewolników bro ń Boże n ie n ie krytykuj ę schronisk natom iast m y szukamy nie, bo n ie bardz o um iem zrozumie ć jak mo żna szuka ć odpowiedniego dl a s iebie ps a oczywi ście oczywi ście w momenc ie, k iedy cz łowiek np. nowy lubić jogg ing to w iadomo że, gdyby i inni i chciałby przebiegać t o oczywiście nie we źmie psa, kt óry ma 15 lat, bo z nim n ie b ędzie biega ł, ale może z n im nie biega ć decyzj a uwa żam, że to już wprowadzi ł w bardz o z łą stronę, bo m y ju ż zaczynam y ta k jak model u samochod u szuka ć zwierzęcia, kt óre ma spe łnić nasz e oczek iwania najp ierw wizualny przed e wszystk im w izualne jest z nami pa n Jarek z e świętokrzyskiego dzie ń dobr y pan ie Jarku dzień dobry pan i doktor dzie ń dobry wys łucha co ja ma ja ma m do pan i tak ie pytanie w łaściwie, bo chodz i o medyczn e spraw y słucham i pracuj e w ochronie mam y na obiekcie 2 pies tak bardz o mi łe p ieski weso łe czy i 1 suczka on a jes t wysteryl izowana oczywi ście i ma taki dziwny kasze l t o koleg a ją próbuje leczyć swoj e jak ją jako koleg a nie nie pr óbuje w idzi pan kaszel mo że by ć spowodowan y bardz o r óżnymi przyczynami poczynając o d wady serc a na Kaziuka na nowy m chorobie zaka źnej ko ńczą, wi ęc trudno trzeba ta m o d żałować troch ę i p ójść z nią jedna k do lekarza, bo Ilona ma lat a sun ia ona będzie go mo że tak dziś 7 w może mie ć jakoś nie mogę serce ow ą i też dniach wolnyc h lekarz pos łucha, bo bo, gdy kasze l kasze l ta k jak powiedziałam mo że objawia ć się z powod u różnych dolegliwo ści czase m bardz o poważnych i dlateg o warto p ójść do lekarza bardz o proszę pan ie jak pani co ma ona jes t bardz o sprawny ten jes t kimś tak im wesołym lub i biega ć, bo tuta j na obiekcie t o się wybiegają maj ą temu bardziej, ty m bardz iej je żeli ma tak i temperamen t to ty m bardziej trzeba t o sprawdzi ć, żeby sobie sam a n ie zrobi ła krzywd y i s łowo Grazie no właśnie ona lub i jeść tego c o do mnie i an i za grub a je j tak nie nie jes t za gruba nie te ż n ie, bo są t u wysportowany, bo obecna pan i, gdzie pobiega ć fajn ie, ale prosz ę to sprawdzi ć dobrze, bo t o koleg a po prostu pow iem pan i co do ich apl ikuje na złotego lekk o do met y Kret n ie koleg a broń Boże n ic n ie apl ikuje bardzo prosz ę, że dobrz e bardz o proszę prosz ę n ic z dnia aplikować kupu j do lekarza dobrz e rozum iem dzi ękuję bardz o dziękuję pozdraw iam panie Jarku jes t z nam i pan i Anna Warszawy dzie ń dobry pan i Anno dzień dobry pani doktor j a w tak iej spraw ie już n ieraz si ę tak przymierza łem, bo ma m kota, kt óry zosta ł znajdzie przew ieziony mo żliwość pracy, ale jest um ie ju ż 17 lat cudown ie tak, al e pani doktor on tera z ta k jak ja, że kładę noś pisemn ą, al e w nocy alb o musz ę co ś śni Bomi na ręce śpi i potraf imy ugry źć i uc ieka pan i Anna ja n ie aż tak im czarodz iejem czy Niejestem n ie wiem, dlaczego pani ą potrafił noc y ugryźć, ale mo żliwe, że tak może być, jaką si ę do pan i przytuli pan i śpi i mimowolnie po łoży pani prz y dz iwnego pani jakoś dot ąd si ę, broni ąc panią gryz ie uc ieka, bo n o, a no w łaśnie, bo tak najcz ęściej jes t, jeżeli zwierzę si ę przytul i, a m y te ż zaczniemy jesteśmy z regu ły wi ększe od naszeg o wi ększości kotów do OFE w ka żdym raz ie ta może g o pan i przygnie ść po prost u on w momenc ie, kiedy pani g o zaczyn a przygniata i dusić no to robić c o może samo myślałam, że może ze starości, ale n ie zmusza m, żeby kto ś gry ze staro ści, ale nam się, że mo że si ę coś nie, bo mały człowiek może mu si ę coś przyśniło jest to te ż mo żna przychodzić jes t to też możliwe, al e sądzę, że raczej jes t t o ta ta spraw a, kt órej mówi i ot o zrobi ć, żeby nie przygn iata kot a n ie przygniata no tak zosta ć ach, n o tak właśnie to w iadomo jak te n właśnie o ty m, m ówię tak mo że być może by ć tak n o ja też jeste m prace w łaśnie słucham, je żeli mog ę t o c o sobot ę palarni je śli właśnie pozdrowi ć wszystkich do pan i mieli te ż zapisałem numer był idealny momen t s ądownie bajanie mo żna by ło bowiem wie jak to jes t, bo mia łam 2 psy znajdz ie je 1 znajdzie do poci ągu koleg a, bo jak pracowa łam na kolei to mniejszy ju ż gotową moja gdz ie, bo dz ieciaki chcia ły tak gdzieś ta m w Pruszkowie oczywi ście młody n o już z e starości Umar i mia łam te ż obc a, którego kupi łam na bazarz e, bo w łaśnie tego pani Anno nie czy ja w iem, że serc e pęka, al e tego nie należy robi ć, bo pote m będzie następne do sprzedawan ia na bazarze IT nakr ęcają, al e jak Piła 20 ponad 20 aria t o przepraszam przepraszam t o już teraz proszę tylko nie robi ć inaczej oczywi ście, by p óźniej chodzi łem do weterynarz a to, bo dlatego, że by ł taki ukro p, a on an i wody an i n ie za 20 z ł na stare pieniądze kupiłam pan i Anny oraz b y prosz ę już n igdy nie kupowa ć musimy ko ńczyć, bo zosta ła 1 Minutka czek a pani Ewa z Łodzi i nadal, chociaż 1 minutkę dan e pozdrawiam serdeczn ie do us łyszenia ocenia da ł słyszenia dzie ń dobr y pan i Ewo, al e hal ę hal ą mam y bardzo mało czas u dzień dobry pan i Ela szybciutko tera z wciąż rynkow a po t o, powt órzenie jak pom óc kot u czy przeprowadzce, czyl i prz y zm ianie m iejsca zam ieszkania, a przede wszystk im kot a zabrać do nowego m iejsca, kiedy ta m wszystk o już jest przygotowan e, żeby nie było w ty m całym rozgardiaszu, żeby n ie uczy, żebyśmy dal i swoim rob ione SA w swoim dom u zanieść g o tam wy i w jego transport też że, gdz ie b ędą jeg o rzeczy postawi ć w m iejscu zac isznym transporter n ie wyciągać g o i da ć mu cza s tylk o tyl e tylk o tyc h tak naprawd ę dzi ękuję bardz o, że pozbaw ia pozdrawiam bardz o serdecznie i cieszę si ę, że państwo si ę martw icie ty m jak zwierzę zareaguj e na przeprowadzk ę i chcę powiedzieć, że bardz o wa żną, że oczywiście ocz y n ie lubi ą przeprowadzek bardzo bardz o się tym przejmuj ą, al e je śli s ą 2 ani 1 to jes t im łatwiej t ę przeprowadzkę znie ść naprawd ę, bo jest ich dwoj e zawsz e tak jes t nam też jes t łatwiej k iedy, k iedy kto ś towarzysz y nam jaki ś trudne j życiowej sytuacji dla nich tak a sytuacj a jes t trudna bardz o państwu dziękuję do us łyszenia z a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIERZĘ W ZWIERZĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA