REKLAMA

Po meczu Polska-Słowenia wszyscy mówią o jednym: złym stanie murawy na Stadionie Narodowym. Operator obiektu i PZPN zapowiadają zmiany

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-23 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:14 min.
Udostępnij:

Gośćmi Przemysława Iwańczyka byli: Rozwiń »

Monika Borzdyńska - Dyrektor ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu, Rzecznik Prasowy PGE Narodowego
i Maciej Sawicki – Sekretarz Generalny PZPN Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jes t sobota 23 listopada k łaniam si ę pa ństwo Przemysław Iwańczyk w imieniu swo im także wydawcy teg o programu Bartłomieja pogran icznego oraz real izatorki Liwii Prądzyński c o dziś w program ie wr ócimy do spraw y wtorkowego mecz u na PGE Narodowym fatalnej murawy t o już n iebawem o godz inie jedenastej 40 i państwa go ściem będzie tamtej kom ik p isarz lekarz z wykszta łcenia auto r bestsellerowe j ksi ążki świąteczny dy żur o godz inie dwunastej b ędziemy mówić Rozwiń » o maraton ie pisania list ów Amnesty International rozmawiamy tak że w naszym cykl u o ty m jak wygl ądała Łódź w czasac h PRL-u po godz inie trzynaste j Magdalena Bartczak dz iennikarka mieszkająca w Chile opow iada o tym, kraju autork a ksi ążki Chile po łudniowe po trzynasty 40 Homo sc ience po 1420 człowiek 20 po piętnastej skupowan ia po 1520 swój proble m moja sprawa ju ż za chwilk ę zaczyn a pierwsi goście w sobotn im magazynie Radia TOK FM t o pan i Monika Burzyńska dyrekto r ds. komunikacji PGE Narodowego dzień dobry dzień dobr y witam pana debet jes t z nami tak że Maciej Sawicki sekretar z generaln y polskiego związku piłki nożnej dzień dobry dzie ń dobr y w itam serdecznie t o zapewne pa ństwo domyślają się, jakiej spraw ie spotykam y si ę n ie dalej kilka dn i tem u reprezentacj a Polski rozegrał ostatni mecz w el iminacjach euro 2020 rywalem Polaków byli Słoweńcy na PGE Narodowym biało-czerwon i wygrali 32, ale ani n ie t o zwyci ęstwo nie po żegnanie Łukasza Piszczka, kt óry rozegrał 606 ostatnie mecze reprezentacj i by ło tematem przewodn im tym temate m nr 1 stała si ę Murowana na Narodowym to jeg o wyglądała jak w ściekali si ę na ni ą pi łkarze to jak i przekaz wizerunkowy te ż ca łego stad ionu poszed ł na Europę poszed ł na świat mówiąc wpros t o ty m, chcia łbym z pa ństwem porozmawiać zada m pytanie by ć mo że naiwne proszę by ście si ę do tego ustosunkowali, dlaczeg o tak piękny ob iekt, jak im jest PGE Narodowy m a tak fataln ą murawę d a się ogl ądało m ówiąc wpros t pani Monika Burzyńska ja chcia łam się odnieść się coraz t o naprawd ę tego zwycięstwa, że faktycznie reprezentacj a n ie przegrywa 2014 roku, k iedy ograli Niemców m istrz świata żadnego spotkan ia ob iekt jes t rzeczywi ście pi ękny i jes t Narodowy, bo ma te n nobilituj ące przym iotnik nazw ie Narodowy i oczywiście na c o dzień jeste śmy dome m polskiej reprezentacj i, al e proszę mnie nie pros i, żebym oceniała nie jestem ekspertem o d tego cz y muraw a by ła wykonana w spos ób należyty czy nie przewożą bardzo pan i dyrektor nie trzeb a być eksperte m wystarczy spojrzeć przypomina ła racze j wybieg dl a dl a kr ów niż bo iska, po kt órym poruszaj ą się pi łkarzy tak to jest pan a ocen a natomiast gdyby m pana zapytała c o było n ie tak to już, b y pan n ie by ł w stanie wskazać dlatego Watykan tej drodze ju ż pani wyjaśnia estetyka te j traw y wygl ądała fatalnie notarialne zaj ął Frankfurt taka estetyka n ie jes t przedmiotem zamówienia ani n ie jest przedm iotem naszej umowy przecie ż n ie przekonują pan i moj e słowa ani rzesze kibic ów, którzy zabrali go stalow e n ie przekonują absolutn ie umorzen ie piłkarze zabior ą głos, którzy no w łaśnie ka żdy z n ich powiedzieli, że na takiej murawie nie woln o dzieli, al e m y tak ich g łosów nie otrzymaliśmy n ie mam y żadnych uwag an i w protokołach ani w spos ób oficjalne n ie dostaliśmy uwa g co nale żałoby zmieni ć, jak ie parametr y nale żałoby zmienić m y jak o stad ion wykonujemy pewneg o rodzaju usług dostarcz a us ługę zgodn ą z zam ówieniem na pierścieniu zawodn ikom SP organizatora naszeg o partnera potwierdzam współpracuje na m się bardzo dobrz e je j polskiego związku pi łki nożnej murawa jest dostarczan a w sposób badam y r óżne parametry pote m jes t odb ierana protokolarnie, jeżeli my oczywiście n ie możemy si ę opiera ć na uwagac h niewerbalnych pi łkarze o ty m, że n ie pokazują nie patrz ą w lewą stron ę ja na pewno na podstaw ie tego będziemy uznawali, że co ś jest nie tak m y mus imy mie ć konkrety c o jest nie tak no, żeby c o należy zmienić czy przeproszą rz ąd pani w te n spos ób, żeby nie wiem pi łkarzy na pi śmie artyku łować swoje uwagi każe nie absolutnie n ie pi łkarze, al e reprezentacj a jest nale żę do PZPN - u, wi ęc powody organ izator mus i do na s konkretn ie wystosowa ć pewn e założenia nie w iem uwagi, do których m y będziemy mogli odnieść alb o będziemy mogl i poprawić, bo n ie wyobrażamy sob ie faktyczn ie wizerunkowo chcieliby śmy do łożyć wszelk ich stara ń, żeby ta muraw a te ż była wykonan a w spos ób należyty czy PZPN wobe c tego wnos i uwagi do teg o stan u, kt óry zobaczyl i k ibice reprezentacji podcza s wtorkowego spotkania z e s łowem Maciej Sowicki jasn o oczywi ście tak zawsze jakiś mecz, o kt óre używane są w stan ie Narodowym w rozmowach cz y t o prywatnych czy t o nie prywatnyc h zawsze rozmawiamy o traw ie, bo tema t prawn ie problem dzisiejszy nie jest tylko tre s problem 1 meczu pami ętajmy, że problemy z traw ą na stad ion Narodowy tak naprawd ę ciągną się o d w ielu wielu miesi ęcy wielu w ielu meczów oczywiście wtedy, k iedy jes t lepsz a pogoda, czyl i w miesi ącach maj czerwiec cz y to na wrzesień to traw a jes t naprawd ę akceptowan a wtedy te ż jeszcze jakaś wegetacja wtedy te ż jakieś światło wtedy też traw a mo że tak naprawd ę doj ść do siebie to n ie jes t problem osób, kt óre zarz ądzają stadionem Narodowym, bo tak naprawd ę t e osoby s ą wynagradzane za t o jak dużo pieniędzy dl a te j spółki przynios ą, czyli stadion jest Arena tak naprawd ę multi mult i funkcyjn a tak naprawd ę jes t tanie bardzo du żo i eventów n ie tylk o mecz e i cz ęsto bardzo jes t tak a sytuacj a, gdzie 1 impreza gon i drug ą i wtedy te ż tak naprawd ę tak a trawa mo że by ć po łożona na 57 dni 10 przed dany m meczem w takich miesi ącach tera z nie ma żadnej z żadnej szans y na t o, żeby taka traw a mog ła się ukorzeni ć, żeby tak a trawa mog ła tak pow iem z łapać swoj e podłoże tak m y odb ieramy stad ion, bo odbierane odb ierany stad ion jak o jak o ob iekt najmu przedmecze m bodajże 1 jest teg o się n ie myl ę, ale akceptuj e, ale państwo jak o Polski związek pi łki nożnej stan murawy las to nie jes t nasz ą rol ą akceptowa ć jako ś traw ę odb ieramy ob iekt obie, kt óre zaczynamy zajmować prze z najbli ższe 2 dni, czyli dzie ń przed meczami zdajem y go dzie ń po mecz u natomiast je śli chodz i o wymagan ia które, które trawa ma mieć c o tak naprawd ę nie ma samyc h sobie wymaga ń co do sprężyn 106 czy to cz y to g ęstości tak dalej jest o n wymagan ia c o do teg o jak trawa musi być przystrzyżona t o znaczy ile mus i mieć centymetr ów, jakie ma być polec ili jakie, jakie maj ą bawi ć wym iary bo isko natomiast s ą r óżne ob iekty na świecie i nie mo żna sprowadzić czego, że do teg o, że wszystko obiekty mog ą mieć 1 sprawę, ale t o, bo pa ństwo w relacj i wyłania si ę tak i obraz nie ma osob y, kt óre odpowiedzialne za to dlaczego t o wojsk o tak wygl ąda spółka zarz ądzająca Narodowym tw ierdzi, że t o PZPN tak dobrze rozum ie pani dyrektor PZPN decyduje o tym, że jesteśmy ekspertam i ja jeste m rynki PRM parę ze styczn ia z ręki para m y wykonujem y us ługę zgodn ie z zam ówieniem, kt óre dostarczam y parametr y s ą o ściśle okre ślone w przepisach UEFA FIFA i tam s ą wskazan e pewn e rzeczy, kt óre ta k jak wysokość jak dalej ma by ć faktyczn ie ta murawa, która do nas przyjść spełnia t e określone parametr y mus imy tutaj si ę do rozm ów i przeprowadzić d ialog i c o nale żałoby zmienić może być mo że ich parametr y, żeby ta murawa by ła wykonan a w spos ób nale żyty po mecz u z Macedonią Gorce docierały do na s głosy, że by ć mo że za kr ótko by ła układana na t o dali śmy wykonawcy 12 dni 12 dni przedmeczem z e Słowenią 12 dni do tren ingu by ła układana cz y t o pomog ło też n ie jeste m ekspertem jest w sens ie do teg o odnie ść murawa jak si ę okazuje n ie by ła w spos ób nale żyty wykonana, ale też n ie mam y żadnego żadnych podstaw do teg o, żeby tak twierdzić, bo nie ma m żadnych uwag wydaje si ę, że przestrze ń do d ialogu na tym obiekcie jest ogromna i trzeba po prostu si ę o tym, rozmawia ć co nale żałoby zmieni ć to sugeruje pan i, że kto ś wykazuj e bra k woli żeby, żeby murawa wygląda przysz łość bus lu b dla miasta spotykali si ę tak rob ili zachowa ć pewn ą estetyk ę dokładnie jak chc ę powiedzie ć, że zakończyła si ę umow a o obecnym dostawc ą murawy trzeb a rozpisa ć kolejn y przetar g, żeby to zrobi ć w sposób należyty musimy mie ć uwagi uwag i ekspertów my oczywiście z e swojej stron y te ż zatrudn i ekspert ów Green paru, którzy wskażą co mog łoby być co mo żna byłoby poprawi ć, ale przede wszystk im musimy dosta ć takie uwag i od naszeg o partnera, al e to pa ństwo jak o jak o jak o stad ion wybieraliście firmy, kt óra traf i, bo dok ładnie zgodn ie z parametrami, kt óre są wskazan e w umowie, czyl i zgodn ie z wymogami UEFA FIFA, ale śpiewanie t o posłużmy si ę pewną analogią, gdyb y chcia ł przeprowadzi ć po łożyć sobie traw ę w ogródku i dobry m pa ństwu wszystkie t e tak parlamentach zastrzeżenia do wypow iedzi, jakie ma pa n zastrze żenia prawd a powiedziałby pa n, że nie jest za grub a za cienka być może za bardz o śliska albo jes t za bardzo wysusza, al e nawet, zachowując wszelkie parametr y tej trawy, gdyb y on a po prost u wyglądała źle tobym tob y pan nie mia ł auto to n iema pretensji do siebie zwrócił się sukcesami do pan a, ale wskazałby pan konkretn ie co pan u odpow iada tak czy nie raz tak po po ty m mecz u tak naprawd ę mo żemy zrobi ć 1 rzecz przeka żą rapor t delegata UEFA, który by ł na meczu one zastrze żenia do Morawy MON mo że on mo że w raporc ie wypełnić 3 pola, al e zrobił to tak zrobi ł i wypełni topol e które, kt óre tak naprawdę dało traw ie najgorszą jako ś, jaka może by ć w tych kryteria, które to ma ma ło teg o dopisał w UB tak że Anna chce tem u, czyli kompletnie nie n ie nadaje si ę do do gr y oczywi ście raport przeka żemy ale, żeby my śleć tak naprawdę w jak i sposób systemow o ten problem mo że być rozwi ązany, bo m y zawsze jak o Polski związek pi łki no żnej w imieniu kibiców cel wreszcie sta ć Narodowym, bo t o jes t stadion, który zosta ł zbudowan y dl a dl a kibiców to jes t chyb a jedyn y ob iekt w Polsce, kt óry jes t ob iektem, który nale ży do pa ństwa oczywiście spółka, kt óra zarz ądza stadionem natomiast sa m ob iekt nale ży do państwa wspania ły obiekt 1 z najlepszych w Europie, które si ę szczyc imy wszędzie jes t pokazywan y jako wz ór na ka żdej prezentacji i w Europie natomiast mam y w ielki proble m w jak i sposób uk ładać trawę na tym trac i na ty m stad ionie za chwilkę pozw u pozwol icie państwo wr ócimy do naszej rozmowy zaproszę tera z naszych słuchaczy informacji Radia TOK FM po informacjach b ędziemy kontrolować naszą rozmowę pan i Monika Burzyńska dyrekto r d s . komun ikacji PGE Narodowego jes t z nam i Maciej Sawicki sekretar z generalny polskiego związku pi łki no żnej informacja w sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo temat nie dn ia weekend u tema t tygodnia do traw a na PGE Narodowym o tym, dyskutujem y z mo imi gośćmi s ą pani Monika Burzyńska dyrekto r d s . komun ikacji PGE Narodowego dzień dobry czas jeszcze inwestycyjne Maciej Sawicki sekretar z generaln y polskiego związku pi łki no żnej dobry murawa wyglądała źle i tuta j c o do teg o pa ństwo nie ma w ątpliwości, chociaż pan i pan i dyrekto r na początku czy Jerzy domagała się teg o, że pan pyt a mnie moj ą prywatną dokumen t an i prywatn ą opini ę tak muraw a wygl ądała źle, a ja mo że do ko ńca ten wątek sprze d przerw y, bo t o, że mu muraw a wyglądała źle t o zgadzam y si ę wszyscy nie ma co t y w ogóle na te n temat dyskutowa ć i jes t tak naprawdę wszystk im przykr o na m jak o organ izatorom stadionowi kibicom wszystk im, bo tak naprawd ę tak mówi nowy ob iekt jest obiektem na s wszystkich tego nie zasługuje na t o, żeby mówić o n im w takich kategor iach patrz ąc prze z pryzmat muraw y to moje zdanie jak o jak o k ibica reprezentacj i Polski Polaka to są t e górnolotne oczywi ście i tak t o z tą postrzegam y co jaki Polski jak o Polski związek piłki no żnej mo żemy zrobić pewnie możemy tak mo żemy gra ć na stad ionie Narodowym, ale myślę, że to, bo pewnego rodzaju herezj a, bo jak wspominaj ą ten stad ion na wszystkich piękne stadiony ma ło tego stawią się czuj e dobrz e stadionu plantacj i Polski do reprezentacj i Polski stadion wygrywam y mecz e, gdzie ka żdy tak naprawd ę ma ciarki, k iedy t u przyjeżdża c iarki, bo t o trybun y są wspania łe c iarki, bo tutaj n ic n ie potraf i wygra ć, a ostatnie etap y el iminacji tak naprawdę wszystkie mecz e zwyci ęskie kilka remis ów żaden mecz przegrany co mo żemy tera z dalej zrobi ć mnie jak na t o wszystk o patrze ć w g wg moje j opinii z pewno ścią musimy doprowadzi ć takiej sytuacji, że te n stadion b ędzie swoj e imprezy organizowa ł wko ło mecz ów i będzie jakieś takie okienko, gdz ie tak naprawd ę ta trawa b ędzie mog ła by ć położona du żo dużo wcześniej, o ile czasu i w łaśnie ile to mus i by ć ktoś ma zdecydowa ć, bo w łaśnie nie źle i myśleć o Narodowym m ówi, że t o zdecyduj ą fachowcy, którym powierza się położenie te j tras y wg specyfikacji narzucone j prze z Polski związek pi łki nożnej obowiązany jest nie tylko chodzi, żebyśmy doprowadzili do teg o, że jakakolwiek trawa b ędzie położona, żeby ona si ę ożeniła, żeby ona mog ła sobie pooddycha ć, że mo żna było par ę razy zgłosić, żeby by ło troch ę światła w tych miesiącach, k iedy nie ma światła, żeby mo żna było j ą naświetlić to wszystk o wymag a pewne j ekspertyz y pewne procedur y, kt órą tera z trzeba stworzyć w jakiej się n ie stworz y t o niestety znów b ędziemy mieli pewn ą b ędzie jakiś proble m n iekoniecznie w tych miesiącach letn ich, ale pewn ie w tyc h miesiącach jesienno-zimowyc h z pewno ścią tak, ale tera z na marg inesie ma m pewn e pytan ie, dlaczeg o podcza s poprzedn ich cykl ów el iminacyjnych w tyc h okresach jesienno z imowy ta muraw a wygląda przyzwoicie n ie może przecież pogod a była taka sam a warunki na stadionie nie zmieni ły ten beton cały cza s był t o jes t tego n ie wiem by ć może by ć może zosta ł popełniony jaki ś b łąd w czasie uk ładania tego cz y by ł jaki ś czynn iki inne, których liczbę Niewiem trudn o się na tema t wypowiadać n ie jestem ekspertem trawy natom iast je śli je śli mamy uczestniczyć w czymś c o tak naprawd ę wszysc y gorąco wierzymy, że rozgrywan ie mecz ów na stad ionie Narodowym to chcem y w jaki sposób wypracowa ć jaki ś mode l funkcjonowan ia teg o stad ionu te n stad ion musi planowa ć swoj e swoj e imprezy wkoło mecz ów or ientacji czyli, jeżeli mec z reprezentacj i jes t załóżmy 30 listopada t o umaw iamy się, że trawa b ędzie kładziona c o najmn iej miesi ąc wcześniej, że będzie mo żna j ą doświetla b ędzie można j ą przyszyć będzie mo żna robi ć r óżne zab iegi pielęgnacyjne ile dni mus i być przy tym t o jest właśnie tera z ten moment, gdy t o wszystk o mus imy wspólnie zrobić m y jak o PZPN te ż postaram y się dobra ć jak najlepszyc h ekspertów zagran icznych po t o, żeby pomóc stad ionowi tak naprawd ę spisa ć pewn ą procedurę, kt óra jest wymagan a do teg o żeby, żeby można by ło po żyć dobrz e traw ę, bo n igdy nie będziemy widzieć jak o PZPN jak dobrz e ułożyć trawę na stad ionie Narodowym, bo m y jesteśmy gospodarze m tego obiektu tak n ie jeste śmy wynajmujem y obiekt ale, ale chcem y mie ć piękny stadion piękną traw ą i zrobimy wszystk o c o w naszej moc y, b y pom óc stadionowi opracowa ć tak ą procedur ę, aby śmy naprawd ę tak godn ą m ieli murawę jagody jest tak dobrze wobec teg o do pani pytan ie pani dyrektor cz y stad ion Narodowy jes t got ów wy łączyć ob iekt z użytkowania na czas po łożenia te j murawy, zachowując t ę cezurę czasową udzia łowi sektor a murawę murawy, kt óry m ówił sekretarz generalny krótko m ówiąc czy rozum ie, że wasz bud żet też mus ieli spinać jeste ście na t o gotow i, żeby w parlamenc ie n ie zarabia ć, że kwest ia kluczow a dziękuję rzeczywi ście za t e deklaracje wsparc ia teg o dialogu to jest dl a nas bardzo wa żne, bo my te ż uczyn imy do łóżmy wszelk ich starań żeby, żeby by ło jak najlep iej te ż przeprowadz imy badania po ty m meczu ze Słowenią co mog ło by ć ewentualn ie przyczyną teg o, że tak się sta ło, że ta muraw a tak źle wyglądała natom iast, je żeli chodzi o wyłączenie obiektu cza s sob ie zdawać rzeczywiście z teg o sprawę, że nasz kalendarz cho ćby na przyszły rok jest o n jes t już u łożone, gdyby śmy mieli w te j chwili znaleźć jakąś luk ę do tego, żeby uk ładać t ę murawę no znacznie dłużej t o to by łby z ty m problem natom iast, je żeli mamy rozmawiać o d po przysz łych latac h t o oczywiście jesteśmy gotow i na d ialog, jeżeli trzeb a będzie wy łączyć ob iekt na wszystko jest do ogrania trzeb a się po prostu si ę do rozm ów i i rozmawiać o no nie w przysz łym rok u, bo tak jak powiedzia łem są koncerty ogran y koncert Stinga Rammsteina Iron Maiden niestety były imprez dużo trzeba też oczywi ście zdawać sobie spraw ę z Gorzyc ob iektem narodow e czy dl a ca łego narodu je śli ktoś ma chod y na łyżwy to mus i mieć, gdzie i ść n a wyżej chce kto ś pos łuchać Stinga to te ż i że chce ich nagram w Polskim żużlu i jest fanem czarneg o sportu t o też mus i mie ć tak ą możliwość pani, niemniej jedna k, je żeli mamy rozmawia ć o murawie o ty m, żeby wy łączyć p łytę to mus imy o ty m, rozmawiać z łączy te ż to rzeczywi ście wiąże kosztam i wynajęcia stad ionu na dłuższy okres przeprasza m bardz o panie pani dyrekto r jes t pani gotowa na szczerą odpowied ź oczywiście zawsz e czyt a pan i tak a zdolność konsolidacyjna BOR reprezentuj e pani w te j chw ili interes PGE Narodowego nie wyn ika, aby z tą sprawą zajął się prem ier Mateusz Morawiecki oboczne nie został po informowany o tych kłopotach w ie, że reprezentacj a chciałaby gra ć w tak ich warunkach n ie chc e czy ja przede wszystk im jeste m rzecznikiem prasowym dyrektore m komunikacji spółki, kt óra do stadionu, ale o d raz u Narodowy t o sob ie Narodowy my czujemy pewneg o rodzaj u misję pracuj ąc na ty m ob iekcie nasz e zaangażowanie jes t ogromne dum a i nob ilitacja mam y, k iedy pracujemy natomiast kiedy s łyszymy hymn bia ło czerwonych jest ogromn a i naprawdę czujemy tę misj ę mus imy zrobi ć wszystk o, żeby tak że reprezentacj a Polski była zadowolona n iech pan mi wierzy ć uczyn imy wszystko b ędziemy rozmawia ć, żeby tak by ło, żeby wszysc y byl i z teg o dumn i tak że piłkarze chcieli na m gra ć na dobrej muraw ie t o ja ja, ucząc się szanuje t o co pani Monika m ówi i jej rol ę i w ogóle rol e ludz i, kt órzy pracują na stad ionie i w iem, że to s ą ludzie, kt órzy naprawd ę s ą dobrz e tak zarządzać ob iektami myt o rozum iemy natom iast ja mog ę powiedzie ć wpros t jeste śmy w takiej sytuacj i, że tak naprawdę mam y stad ion Narodowy, który jes t Narodowym natom iast te n stadion zosta ł zbudowan y po to, że grać w pi łkę nożną przede wszystkim t u ustawy, który został zbudowan y na m istrzostwa Europy 2012, więc mus imy tera z definicj ę zobaczy ć i przyj ąć pewn ą formułę najwa żniejsze imprezy, kt óre są na stad ionie Narodowym to są mecz e reputacj i Polski te ż do reprezentacj i Polski i wszystk ie mecz e w przysz łości tak naprawdę n ie jesteśmy w stanie du żo wcześniej je potwierdzi ć, bo t o wyn ika z pewneg o kalendarz a FIS to n ie jest tak, żeby na 3 miesiące wcześnie wiemy, że b ędziemy grali mec z bowiem, żeby co możemy gra ć na na pona d ro k wcześniej, ale nie dłużej n ie d a się tego, że na ponad pla n na ponad rok wcześniej i wszystk o c o mus imy wspólnie zrobi ć przysz łości przysz łości to m y podać dat y, a stadion odpow iednio przyjmowa ć wszystk ie imprezy, że tak pow iem oko ło futbolowe j tak ie nazwijmy jeśli będzie trzeba, a by ć może to widzę jakie ś ta m procedury, która ma m nadzieję b ędzie opracowana musi by ć opracowan a, że np. trawa musi by ć k ładziona ileś dn i za ósmy przyjmiemy 30 dni przed prze d prze d przed rozegran iem meczów no to stad ion wtedy wie, że tak naprawdę wszystk ie inne imprezy, które mo że przyjąć to c o dotycz ą tylko lóż b iznesowych czy r óżnych rzeczy, które s ą w budynk u, a niektóre dotyczą muraw y, bo muraw a mus i le żeć Mulawa murawa musi by ć piel ęgnowana murawa musi, że tak pow iem czeka ć na of icjalne tren ingi na dzie ń rozegrania meczu i myślę, że wszyscy teg o jeste śmy świadomi i myślę, że to ca łe zamieszanie, kt óre tera z by ło trzymać z e Słowenią tylk o na s w tym utw ierdza i i tote ż pewnie wyn iknie z pewne j jaki ś za łożeń b iznesowych teg o ob iektu które, które będą b ędą tak pow iem pewn ie prezentowan e w kolejnych latac h wobec nadzorc y, a nadzorc ą jes t ministerstwo sportu, wi ęc tak naprawd ę te n pewn ik, je żeli będzie przyjęty te założenia pewn ie b ędzie przyj ęte, że najważniejszymi imprezami to są mecz e reprezentacj i Polski i wszystko budujemy wkoło t o b ędzie mia ło wp ływ na pew ien b iznesplan stad ionu pani traktatu wobec tego pan i pytan ie skor o tak jes t ministerstwo sportu jes t na jednostk ę nadzoruj ącą pracę operator a tak zgadza m to to być może t e lejce narzucon e na wa s s ą zby t sztywne by ć mo że ministerstwo oczekuje o d wa s teg o byście zarab iali, bo t o jes t logiczne powinno si ę zarabia ć też ta m, gdz ie tak że można ale, ale n ie do przesad y może pow inny wobec wa s zosta ć zmn iejszone oczek iwania przychodów do budżetu trzeb a poda ć do tego z rozs ądkiem, a nie z perspektyw y str icte rynkowe j przy ja nie będę ocenia ć teg o, jak ie są założenia cz y t e kryter ia na nas na łożone są słuszne czy n ie jest pewn e standardy strateg ia b iznesowa założyliśmy, że podatnicy nie b ędą dok ładali do obiektu Narodowego i teraz mamy oczekiwa ć o d n ich jedna k mam y dok ładać do jakich zbilansowania rem is b ilans roczny, żeby układać być może by ć mo że tak planować imprezy i wted y zobaczym y pod silnikiem ekonom icznym czy rzeczywiście one tak planowane czy bez klucza łączenie w porządku, al e jak wspomniałem by ć mo że niemożna wzi ąć większe imprezy prawda typu typu koncer t prawda mo żna wziąć 3 mniejsze, kt óre nie dotykaj ąc takowe p łyty boiska, a ja tego n ie wiem by ć może by ć mo że tak b ędzie trzeba planowa ć przysz łości i wtedy z pewnego, że tak pow iem roczneg o plan u stadionu być mo że tak wyjdzie, że rzeczywi ście stad ion w danym rok u b ędzie n iedochodowe tak, ale przynosz ą, jaki jest w te j chw ili b ilans stadionu ma rokrocznie 2015 roku w łaściwie stad ion jes t samofinansuj ącą się, ale zobowi ązanie na dużą g órką z dużo nie t o jest o d kilku milionów w tej chwili te ż b ędziemy mieli, ponieważ wted y mia ł 7 lat, czego jes t eksploatowan y trzeba spełnić pewn e prace naprawcz e i techn iczne, wi ęc b ędziemy za 2019 rok na plusie, al e to n ie b ędzie zby t wielki plus natomiast Google plus zawsze o ty m, mówimy podatnikom, że nie dok ładają do funkcjonowan ia teg o ob iektu, a ich zm iana strateg ii biznesowej wymag a rzeczywi ście podej ście kalkulacj i, jakb y wygl ądało funkcjonowanie ob iektu, gdyby śmy mieli go wy łączyć na miesi ąc funkcjonowania p łyty n ie organizowa ć koncert ów, ale jesteście nie jes t za łożenia jest jes t takie założenie, że b ędziemy na minusie, choć może być mo że tak b ędzie natomiast no t o, że to się w czas ie będzie wi ązało pewną strategią biznesow ą te ż naszeg o partner a b ędę powtarzać dzisiaj b y naszeg o najwi ększego partner a Polska reprezentacj a czujem y dum ę do pewnyc h za łożeń b iznesowych czy wynajmujemy jakiś cza s na jak i okres, jak ie element y, jak ie przestrzen ie jak b ędziemy musieli negocjowa ć pewne mode l biznesowy to znaczy m y jesteśmy gotowi na d ialog, ale przetłumaczy ten ty t o właśnie to wasz a otwartość na dialog n ie jes t, ab y powodowana s łowami prezes a polskiego związku piłki na Zbigniewa Bońka, bo on myślę, że pa n n ie groził wprawdz ie, ale myślę, że zasygnalizował, że złożone zamożna, ale nasz a reprezentacj a poz a Warszawą nie no oczywi ście czy po p ierwsze, pa n prezes chce grać w Warszawie wszyscy chcem y wygrać w Warszawie t o n iema czego ś tak, że mnie, że my n ie chcemy gra ć w Warszawie, bo przecież oczywiste, że tak pi ękny stadion, kt óry jes t do argumentacji powinien być do reprezentacji t u nie ma dyskusji, ty m bardziej że my gram y r ównież ja k jak spojrzymy te ż poz a Warszawą mecze tylk o tylk o n ie w ramach el iminacji do m istrzostw Europy mistrz świata tylk o np. ligę narod ów alb o mecze towarzysk ie tak będzie n p . w przysz łym rok u b ędzie du żo mecz ów w Polsce w ramac h meczów towarzyskich prowadzon a przygotował, kt óre b ędą etapem przygotowawczy m do m istrzostw Europy będą mecz e w lidze narod ów na jesie ń trzymac ie w Polsce wszystko wygl ąda na to, że zagramy 1 mecz na stad ionie Narodowym w czerwc u bodajże 2 czerwc a zagraża lenistwo sami towarzysk i tak bo, bo zawsz e chcemy si ę tak pow iem to pożegna się tuta j z ty m dome m reprezentacj i z ludźmi to jes t nas z ob iekt i Samek i chcemy tutaj gra ć natom iast wi ęcej mecz ów naprawdę mn ie w przyszłym rok u na stad ionie Narodowym nie b ędzie, bo chcemy odwiedzi ć te inne piękne ob iekty, kt óre mamy w Polsce chcemy r ównież tam go ścić jak o jako reprezentacja czy ten stad ion Śląski t o stad ion we Wrocławiu czy t o jes t stadion w Poznaniu czy te n stad ion w Gdańsku naprawd ę jeste śmy krajem, kt óry ma piękne du że ob iekty natom iast mamy 1 dom reprezentacj i narodowej i chcem y tutaj gra ć i wszyscy mus imy zrobi ć tak, żebyśmy się nie wstydzili za traw ę, żeby trawa by ła tak pi ękna jak jak piękny stadion dobrze t o wobec tego poproszę państwo deklaracj ę będziemy kończyć nasz ą rozmow ę tak naprawdę państwo wybaczcie, al e kibice nie pow inno obchodzić cz y w gestii leży zarz ądzanie stadionem na ile dni one wyłączone, kto przejmuje na d n im kontrolę k ibic reprezentacj i chc e albo Przyjdź na stadiony ogl ądać grę reprezentacji, której czy m czuje dum ę na bardzo przyzwo itym w bardz o przyzwoitych warunkac h, bo chc ą oglądać reprezentację telewizji chce mie ć te ż cho ćby minimalne poczuc ie estetyk i mo żecie państwo zagwarantowa ć, że tak i mecz ze Słowenią n ie powt órzy zgadza m się te ż jeste m kibicem, ale te ż jeste m pracown ik polskiego związku pi łki nożnej, wi ęc mog ę powiedzieć, że my dokonam y wszystkiego co jes t w nasze j moc y tak, żeby przyczyni ć si ę do teg o, aby pewne procedur y, kt óre teraz b ędą wypracowan e spowodowały t o, że nie b ędziemy mieli n igdy takich problem ów z traw ą, jak a by ła teraz zrob imy wszystko co umorzon e, a możemy pewnie przez t o, że zaanga żują jak najlepszyc h ekspertów i t o pewnie n ie z Polski, bo tych to pewn ie stad ion Narodowy zapros i do uczestn ictwa, al e postaram y si ę ściągnąć najlepszyc h ekspert ów europejsk ich, kt órzy naprawd ę znaj ą si ę w temac ie i spróbować z n im proce s wypracowa ć taki proce s, kt óry b ędzie gwarantowa ł pew ien pew ien jako ś trawy, poni żej kt órego nie zajdziemy t o co pan a za s łowo może mam nadzieję tak i mec z jak ze Słowenią powtórzył ta m pad ło pi ękne wiele pi ęknych bramek i pi ękne wyniki wygraliśmy, ale mam nadziej ę, że r ównie piękne będzie muraw a te ż deklaruje swoj e stron y do łożymy wszelkich stara ń b ędziemy rozmawia ć dyskutowa ć i wypracujemy tak ą formułę, żeby tak właśnie było, żeby ta muraw a by ła tak pi ękne ten mecz Monika Burzyńska dyrekto r ds. komunikacji PGE Narodowego dzi ękuję bardz o dzi ękuję bardzo Maciej Sawicki sekretar z generaln y polskiego związku piłki no żnej dzi ękuję bardz o t o sobotni magazy n Radia TOK FM cza s na informacja informacja kolejne j Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA