REKLAMA

"Świąteczny dyżur" - bożonarodzeniowy dziennik szpitalny

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-23 11:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
20:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łaniam si ę pa ństwo ponown ie chcia ł przywitać kolejn y numer go ście go ście szczeg ólny, cho ć mam y końcówkę l istopada t o jednak tematyk a, którą b ędziemy za chwilkę porusza ć się dotyczy okresu świąt Bożego Narodzenia, al e warto przygotowa ć i o d tej stron y moim gościem i teraz się przejd ę do konkret ów jest Adam je j autor bestsellerowe j ksi ążki będzie bola ło teraz autor kolejnej pozycj i na Rozwiń » polskim rynk u wydawn iczym świąteczne dy żury jak sa m tytu ł wskazuje jes t to historia związana ze świętami Bożego Narodzenia jest t o mianowicie no taki przegl ąd t o la t sp ędzonych na sal i szp italnej podczas dy żuru właśnie świątecznego naszeg o gościa przede wszystkim nam si ę b ędzie przywita ć w Polsce pa ństwo ma światowymi, które zbliża się zbliżam się święta Bożego Narodzenia czy te ż w spos ób szczególny przygotowuj e się do nich cz y też popad a ju ż pewn ą rutyn ę, która o d la t pozwala spokojn ie wej ść w te n czas niekoniecznie z e świadomością, że nie b ędzie w 1000 z bl iskimi sobie ludźmi, gdy ż cz ęść jes t system 10 cechę jes t teraz sp ędzam święta inaczej n óż, kiedy pracował jak o lekarz, b o na porodówce będziecie mie ć wszystko jedn o cz y 25 grudni a czy dwudziesty 5 kwietnia tak się rodzą n ie patrz ąc na kalendarz e, a ich cza s, k iedy by łem lekarzem 6 na 7 świąt spędziła w łaśnie na dy żurze, a czym jes t ksi ążka, a teraz, k iedy mogę robi ć się ze sobą w łaściwie co chce t o właściwie nie mam już n iewiele sobie radzi ć z ty m okresami po prostu stara m się unikać moje j rodziny t o dość osobl iwe podej ście d o do świąt po ty m okres ie momentami traumatyczn ą momentam i wesołe, ale w og óle chcia ł, żebyśmy wyjaśnili, choć poniek ąd robi ć t o na stronach swoj e ksi ążki, dlaczeg o a ż 67 następujących po sob ie świąt sp ędziły na sal i szpitalnej to chyba n ie jes t tylk o kwest ia szczęścia alb o nieszcz ęścia w ty m wypadk u film ma pe łnić w ójtem czy 30 właśnie, gdybyś zna ł moich rodziców to też, by ich unikał zapewnia ł w czas ie si ę chodz i o pracy szp itali na taka jes t zasada, że na każdej zm ianie musi ktoś będzie czy to s ą święta cz y te n wyrok Sylwester, je żeli się n ie wylosuj e te j zm iany Świątecznej t o trzeba przej ść od 1 styczni a cz y 31 grudni a, a tak si ę sk łada, że n ie ma m dz ieci zawsz e lekarz e z rodzinami mogl i sobie wybiera ć jak wolą, k iedy żona 6 na mnie spada ły te ż świąteczne, al e pow iem szczerze, że n ie jes t najgorsz e m iejsce szpital sp ędzenie świąt jest pa n tam rodzinna atmosfer a jest, że mn óstwo jedzen ia i w łaściwie jest tak że na id ąc w ślad za w ieloma publikacjami, al e też f ilmami, kt óre dotyczą świąt Bożego Narodzenia w m iejscach do ść szczeg ólnych to najpewniej wtedy dz ieje si ę najwięcej t o najpewniej wtedy prz y ogran iczonym personelu trzeb a wzi ąć sprawy swoje r ęce trzeb a improwizowa ć te ż momentam i albo stać si ę odpow iedzialnym za bardz o poważne h istorie zdaje się, że Adama o n w łaśnie dotyczy ły potwierdzi ć to chyba afron t dla cen co o n da t o bu s, a nic an i we krw i w koncercie w łaściwie poza dekoracjam i na ścianach czy czekoladkami i piel ęgniarek to niewiele tak imi się r óżnią o d zwykłych dn i w szp italnej z biliśmy co oni pewn e tradycje swo ich szp italne np. najstarsz y rang ą lekarz kraju dl a wszystk ich świątecznego indyka przyrz ądami chirurgicznymi, al e t o nie wygl ąda jak w f ilmach Richarda Curtisa 12 i romantyczne 9 jest nada l się zdarzaj ą nagłe przypadk i, kiedy trzeb a szybko reagować, al e czasami po tak iej Świątecznej zm ianie w łaściwie zapominałem, że t o by ło Boże Narodzenie wskute k leczenia ka żde inne pacjenc i umieraj ą dz ieci rodzą lekarz musiała pracować, bo RN in mającej za te n rok 16, a czoła, al e potraf i jednak z humore m spojrzeć n a na t e dn i na dotychczasow e swoj e do świadczenia związane z e szp italnymi i ze świętami bo gdyb y n ie to pewn ie książka ta n ie cieszyłaby si ę tak wielkim powodzeniem, sk ąd ten dystan s ciebie form y je j rajc y tę wyżej dale j jest w łaśnie Dan va n staw ma form ę w Europej dla mn ie moj e zapiski t o by ła form a terapii t o często w szpitalu zdarzaj ą się r óżne trudne smutn ą sytuacj ę, a lekarze nie s ą najleps i zmienia swo ich emocjach ma problemy szpitala n ie zapewniaj ą na m wsparc ia dlateg o ja prowadziłam pami ętnik i skupiałem si ę na tym c o zabawne c o takiego pieca obwinia się przydarzy ło tygodnia, żeby nie sko ńczy się nawet tyc h traged iach taki sposób szuka łem jakiego ś światełka w tym roku, które mn ie czasam i otacza t o mo że właśnie my n ie do ść umiejętnie odczytujemy t o c o wciąż przekaza ć, bo by ł potraktujemy to t o w łaśnie jak o tak i zest aw sce n, które cz ęści bawią ni ższy niż smuc ą może t y właściwie chcia łem si ę inaczej ni ższy ni ż Czytelnicy odbierają dała lot SA, kt óry z Newag Gniewek mo ich ksi ążkach jest te ż w iele smutnyc h historii również w te j nowe j Świątecznej m ówi o pacjentach umieraj ących pacjent ów, kt órzy stracili dz ieci te s ą r óżne trudn e bardz o sytuacj e oczywi ście przewa żają t e zabawne to jes t taka troch ę sztuczka, bo tak naprawdę moj ą ksi ążką chciałem n ie tyl e rozbawić c o pokaza ć na czym poleg a prawdz iwe życie lekarza, a w łasne jes t fanem st aw Europy je j efekt reprezentacyjn y to właśnie t u Sejm Tesat st aw ich płac os ób pensj i tak wygl ąda prawd a o nim, że zdarzaj ą si ę i smętne sytuacj e zabawn e i czasam i, k iedy s iedzi się w kl inice przychodz i już pacjent chce się coś śmiesznego i ta to my ślisz sobie, a pan o tym, opowiada ć jeszcz e przez 5 lat wszyscy b ędą pękać z e śmiechu, a p óźniej przychodz ą następni pacjenci okazuj e się że, że n ie da si ę wyczu ć t ętna dziecka i strac ili ciąży, więc rob i się smutna prawda jes t tak a, że t e sytuacj e przeplataj ą się z e sobą n ie w iem czy kierowa ła si ę, pisząc ksi ążkę, a potrzeb ą serca be z intuicją, czeg o oczekuj e ryne k wydawniczy czy c poznała si ę w jak i spos ób te ż i polsk ich odbiorców n o bo skoro książka zosta ła przełożoną na j ęzyk Polski t o rozumiem, że do nich n ie zwrac a si ę z pe łną premedytacj ą, ale nie w iem jak jest w w ielkiej Brytanii natom iast w Polsce du że zapotrzebowan ie na wszelk iego rodzaju publ ikacje to telew izyjne cz y czy ksi ążkowe w łaśnie dotycz ące medycyny s ą t o paradokument s ą t o h istorie alb o dzienniki ta k jak w twoim przypadk u opisujące tak ie życie szp italne na ogół są to zreszt ą przyznawać są h istorie z Półtawską ludz iach potrzeba żeby, żeby przenika ć te n świat zagl ądać za t e za tę niebieską kotary łamały walc a my taryf z cia łem, a nazw a to z ocen y łan bud żetowe b item, a mn iej łez, k iedy pisałem swoje wyn iki t o nie s ądziłem, że przeczytaj ktokolwiek opr ócz mnie dowód, że mój spos ób, żeby sobie radzić wszystk im co widzia łem c o prze żywałem w 2010 roku odszedł m ąż, ale samo korzystam y z lekarzem t o było właśnie z tych trag icznych sytuacji pracowa ła wted y na porodówce byłem najstarsz y rang ą lekarzem zawsz e w trakc ie porodu chodzi o t o, żeby mam a dz iecko zdrowi niestety n ie udało się jedn o ani drug ie w tej sytuacji n ie umiał sobie poradzi ć z UE, al e m y raze m p isanie tego Dziennika n ie wystarcza ło, wi ęc odszed łem zacz ąłem pracowa ć innym zawodz ie ma m przed scenariuszy telew izyjna, a w łaściwie zapomnia łem o moich pami ętnikach Anny to k ilka la t później wydarzy ł si ę straj k rezydent ów w wielkiej Brytanii, lec z rz ąd bardz o głośno zarzuca ł im chciwość zajechał ta m komun ikat rządowy przebijał się bardz o medi ów Lucie ani zamaw iali słyszeli o ty m, a lekarze, którzy pracują po 100 godzin tygodniowo Hoss nie mogą są przep isy swoj ą wersj ę wydarzeń ty m, jaki naprawd ę w, więc znam, że moj e pami ętniki mogą pokazać prawd ę jak t o naprawd ę wygl ąda jak i n ie tylk o zabawne h istorie czy cz y smutne n o tylko jakiś wp ływ te n zawód wykonywan ie teg o zawod u man a cz łowieka lekarza, kt óry przyjmuj e pacjent ów, a ten wpływ n p . jak ie mojej ksi ążce t o, że opuszcz a si ę 67 świąt Bożego Narodzenia w tym czasie z rodzin ą albo, że lekarz później na wa s myślą tak że chciałem w te n sposób pokaza ć z, a prawd ę o zawodz ie Why IS mer SN w popiele Impex wcal e wy ższe, pe łniąc UE obsesj ą jes t, a Boris Ant a dlaczego medycyna stała si ę marn a ksi ążkach telew izji firma jes t też po p ierwsze mamy obsesję na promocję ora z Niechciał bardz o nas ekscytuj ą różne osoby, które mus iano my śleć dzia łać przesta ć dzia łać 2 bardzo zainteresowani chcemy się o ty m, dowiedzie ć jak najwi ęcej też drug i fascynuje nas tak ie sekretn e życie lekarze pielęgniarki po łożne ratowników medycznyc h lub czek a n a jak on i funkcjonują na co dzie ń, bo widzę tylko w te j rol i zawodowe j, a ka żdy z na s kiedy ś n iestety zachoruj e trafi do tak iego szpitala prawdopodobnie, wi ęc wszystk ich na s dotycz y, a s ą n ieco inaczej w łaściwie dopow iem do tego c o c o przed chwil ą powiedzia łem, że ludzie, chc ąc chłonąc t ę medyczn ą wiedz ę poprzez paradokumen t prze z dzienniki oswajają t o co nieuchronne, czeg o si ę tak naprawd ę obawiaj ą chc ą zajrzeć, ale tylk o w rol i widza i wyj ść z teg o spektaklu n ie Unii uczestniczący w n im jak o 1 z głównych aktor ów 1 z g łównych bohaterów szczerze mo że być te ż motywacj ą spotkały si ę tak imi opiniami ja Ignacy Dec WEK bądź zdecydowanie zgadza m się też mający żonę te ż książki f ilmy seriale o przestępcach morderstw a trw a tutaj te ż znaczn ie przyjemniej jest oglądać c o na ekran ie niż samem u paść ofiar ą takiej sytuacji nie wiem, jak a jes t telewizyjna tradycj a na Wyspach brytyjskich podczas świąt Bożego Narodzenia wzros t t o zapytam u na s np. opowieść w igilijna jest fundamente m ka żdej ramówki telewizyjne Kevin sa m w domu no to już w og óle be z teg o nie ma Świątek be z wigilijnego karp ia na polskim stol e jak w Anglii SN eService w strefie, gdz ie na twar z play z Wlk Brytania t o tak ie dziwne staro świeckie miejsce w Boże Narodzenie tak im najwa żniejszym punkte m programu telew izyjnego przem ówienie królowej z e pow iedzie się dan e przed telew izorami i patrzym y alei staruszk a w pokoju z wystroje m z ca łym z łocie rzeczy na m już 1 szczęśliwego noweg o roku, ale chodzi o telewizji tak odstawali śmy też f ilm r ównież z n iej królują jes t t o was również ka żdy sa m w dom u życie pi ękne cz y np. szklan a pu łapka tradycyjn e świąteczne filmy, al e w wielkiej Brytanii i święta t o jest 10 % rew izji 90 % jedzen ia ten prezen t cel e Wyżyn naczep y sensei ma m wrażenie, że w Polsce proporcje s ą n ieco inne przynajmniej je śli istnieje natomiast, dlaczeg o o t o pytam, dlateg o że ksi ążka ta jest mo im zdaniem gotowy m scenar iuszem na f ilm na film, który stał si ę uniwersalną historią odtwarzan o c o roku wi ąże si ę nierozerwalnie z e świętami Bożego Narodzenia historie s ą i smutne i wesołe zaraze m, ale przed e wszystk im są prawdziwe tego ludzie pragną najbardz iej w ce n czyste j b isy, a mechanik Syrii za maj man ifest tak te ż c iekawe pomysły w te j chw ili trw a produkcj a ser ialu BBC na podstawie moje j pierwszej ksi ążki p isze teraz dl a n iej scenariusza, jeżeli wszystk o pójdzie dobrze ta być mo że kolejn ą częścią b ędzie bardz o skuteczna, al e jeżeli pierwszy serial okaże si ę katastrofą to otw iera kto ś chcia ł ogl ądać następne powiedz syn a na rynkach wydawn iczym ukazała si ę ksi ążka, a najwyżej 5 wiem, że została przet łumaczona na 38 języków myślę, że ma m do doskonałe rozeznan ie jak zosta ła ksi ążka przyj ęta cz y kt óryś kraj odb iorcy z teg o kraj u przyj ęli t ę książkę n o tak inaczej ni ż zamierzałem, żeby on a była odb ierana płynęły do na s bezwzgl ędnej PAP 6 pakę dz isiaj państwo czy Józef ery, kiedy moj a ksi ążka miała się ukazać w w ielkiej Brytanii ma p ierwsza książka wydawała si ę, że tendencje n iszowa pozycja o o doświadczeniu byc ia lekarzem ewentualnie pacjente m sw ą brytyjskim system ie służby zdrow ia Ewa Partum zaskoczy ło, kiedy okazało si ę, że w mamy si ę też okaza ć w innych krajach, że jes t zapotrzebowan ie na t łumaczenia i jakich 612 miesiącach zacz ąłem codz iennie dostawać ma ile z całego świata o d lekarzy nie tylk o z Polski, ale te ż o d Białorusi czad u cz y Wenezueli i wszysc y lekarze pisali t o sam o, że te h istorie mog łyby si ę wydarzyć mo im szp italu jes t najwyra źniej opisa łem un iwersalne doświadczenie byc ia lekarzem na całym świecie be z wzgl ędu na t o jak wygl ąda służba zdrow ia GIS f inansowana najwyra źniej wi ęcej podobie ństw ni ż różnic za to n ie mia ł żadnego sygna łu od Czytelników żadnego kraju że, że ich n ie dotyczą te j historii re obraz i wyka ńcza PiS Sejm wersj a USA Leszcze, bo oka to s ą wra żenia środowiskowy, czyl i ludz i, kt órzy tak jak kiedy ś oni tera z s ą pracown ikami służby zdrowia, al e te bardz iej chodzi ło mi tych odbiorc ów, kt órzy n ie uczestniczą w życiu służby zdrow ia ta k jak powiedziałem b ędą kiedy ś pacjentam i cz y cz y r óżni Czytelników z poszczeg ólnych kraj ów ich wrażliwość na t o co dz ieje si ę z człowiekiem cz y też generaln ie tak ie kulturow e podej ście d o do życia śmierci pra c z zajęć jeszcze n ie no t Something, a w rękę set o Czechach wiele jes t zda ć wskazywan ie spotkan ie z tak imi reakcjam i da m sobie t o spraw ę, że w niekt órych j ęzykach moje poczuc ie humor u czy może w tej książce sprawdza się lep iej niż innych, że niekt órzy t łumacze lep iej potrafią odda ć te n humor ma m wrażenie, że najlepiej moj e książki sprzedają si ę w łaśnie w tych krajach, w kt órych humor zosta ł przełożony najlep iej z, al e nie mia łem sygna ł, że i specjalno ści wra żliwość na teg o typu sytuacje tak ie różnice kulturowe n ie zauwa żyła jak se n CCS jest stać na sam si ęgać aż, a t o właśnie ko ńczy skor o wyszed ł z zawod u to rozum iem, że t o kon iec tyc h opowieści związanych s łużą zdrowe j i two im uczestnictwem, chyba że masz jeszcz e w szufladzie mn óstwo innych zapisk ów, które przełoży za k ilka kart y kolejn e książki, o czym jeszcze n ie wiem Pegaza hektar y z znalazłem się za ro k chc e takie jak mechanizm handl u za wandalizm, ale by łem lekarzem t o zapraszam setk i takich dziennik ów z ty m, że większość z n ich to s ądy kościelne historię prze z lat a zrobi łam kolejne cesarskich ci ęciach Warszawa 28 z do pierwszej ksi ążki będzie wola ło wybra łem tak ie wpisy, kt óre wg mn ie najlep iej pokazywa ły życie lekarza w izy do drugiej świąteczne dy żury sam a nazw a wskazuje wybra łem historię święta most u ta m oczywi ście wi ęcej tak ich zapisk ów czyt a z czas ów Akademii medyczne j te ż później zakresu to ju ż nie pracowa łem jak o lekarz, ale na raz ie tak się skup ia na promowaniu najnowsze j książki, że nawe t n ie myślą o p isaniu kolejnych, gdy z takim pakietem emocjac h, jakie w ówczas miał 13 liczba otwartyc h lekcjach dobrze, ab y jak reagowali two i koledzy, kt órzy do mimowolnie te ż koleżanki m imowolnie Stali si ę bohaterami kr ótko m ówiąc poszukuj ę pewnej analog ii ta k w polskich warunkach wydaj e się, że czym ś podobny m by łoby wyjście n ie w iem ksi ędza z uprawianej powinno ści i obja śnianie świata ja k jak t o wygląda za 0 za muram i zakonu, a cz y w przypadk u środowiska lekarskiego n ie istnieje pewne tab u, kt órego zdradzać n ie mo żna i powinno pozosta ć sameg o końca tajemnic ą i ob iecali cz ęść noc y w tym celu, a w przejściu zezwal a z kolei z poczuc ia zmieniłem du żo szczeg ółów personaliów to jes t chodz i o pacjentów jes t OC lekarz y, bo maj ą wydawcy bardzo zależało, żebym nie poszed ł do wi ęzienia za naruszen ie tajemn icy lekarskiej, więc mam nadziej ę, że tak iego ta n ie naruszy łem chodz i o koleg ów kole żanki z zawodu -li z t o reakcj e by ły bardz o pozytywn e, bo lekarze panuje tak ie szkolen ie tak zachęca na s do teg o, żebyśmy um ieli emocje n ie wyra żali trudnyc h uczu ć jako 1 z pierwszych lekarzy, jakie pytan ie mówię otwarcie o ty m, że widzia ł otwartą książkę zamac h, że rzekom i ciężko, że n ie radzi ła sobie czasam i Michał z ci ężkimi przejściami i ma m wra żenie, że tera z jest łatwiej o ty m, mówić, że n ie musimy udawać si ę Super bohater ów miał te ż w iele sygnałów o d lekarzy, kt órzy Sejm myślę, że tylko on i n p . a im si ę zdarza, by waka t w szatni w szpitalu jaki ś dodatkow o ciężkiej sytuacji, że ja czuj e si ę dumn y, że w iatr sekretac h mac ierze, że to tab u przestaje by ć tak im ta m co im walczyć same rys y kwest y CE te to, gd y cena c o ukrywa ć dzi ękuję bardz o rozmowa damsk iej w mo im państwa goszczą auto r ksi ążki świąteczny dyżur, która ukazała si ę na polskim rynk u wydawn iczym jest trzeci spokojnych świąt be z tak ich doznaniach sze ściokrotnym podej ściu do sp ędzania szpitala dzi ęki Sejm czy ja mam nadzieję, że n ie trafisz na szpital też ma m tak ą nadzieję wszystk o zale ży od żony co przygotuj e na świąteczną kolacj ę państwa zapraszam tera z na informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA