REKLAMA

Na całym świecie rusza kolejny maraton pisania listów Amnesty International - akcja, która powstała w Polsce

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-23 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:34 min.
Udostępnij:

O tym, komu organizatorzy chcą pomóc w tym roku, mówi Aleksandra Zielińska, koordynatorka reagowania kryzysowego Amnesty International

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania si ę państwo ponownie chciał przywitać kolejneg o gościa z n im pani Aleksandra Zielińska dzień dobry dzie ń na gr ę koordynatork a reagowania kryzysoweg o Amnesty International temate m naszeg o spotkan ia jest coroczn y marato n p isania list ów, kt óry przypad a w okolicach 10 grudnia jes t to dzień, w kt órym przypad a też mi ędzynarodowy dzie ń praw człowieka kr ótką spotykamy się po raz p ierwszy musi odda ć Rozwiń » pa ństwu wyja śnić właściwie rokroczn ie te ż ponaw iamy nasz ape l o włączenie si ę do te j inicjatywy, gdyb y zechciała pani przypomnieć na czy m on a polega maraton pisania listów jes t t o największa w sum ie akcj a Amnesty International odbyw a się c o rok u i odbywał się w łaściwie w wi ększości kraj ów świata wszędzie ta m, gdz ie istniej ą biura Amnesty International w skr ócie poleg a on a na ty m, że ka żdy, kto ma tak ą ochot ę może przej ść we wskazanym w swoje j miejscowo ści miejsce i napisa ć list napisa ć l ist w spraw ie konkretne j osob y, której prawa cz łowieka s ą łamane i co kołom gromadzimy dan e na tema t tak ich os ób i jest mo żliwość napisania list ów w spraw ie z regu ły oko ło 10 osób z r óżnych region ów świata z r óżnych kr ęgów kulturowyc h i każda osob a, która si ę zdecyduj e taki l ist napisa ć otrzymuje informacje c o danej osob ie się przytrafi ło, jak ie prawa zosta ły złamane i do jak ich w ładz mo żemy apelowa ć napisa ć l ist, żeby zmienić sytuacj ę te j osoby i t o jes t w łaściwie, jakb y najważniejsza zasad a teg o przedsi ęwzięcia, że taki pojedyncz y list mo że wydawa ć si ę ma ło skutecznym narz ędziem walk i w takich sprawach, al e w momencie, k iedy mówimy o akcj i na bardz o dużą skalę t o znacz y w zeszłym rok u w same j Polsce napisane zosta ło pona d 300  000 listów na całym świecie mówimy o l iczbie prawie 6  000 000 listów napisanych przez r óżnych ludz i w r óżnych krajac h i w tej sytuacji mam y do czyn ienia z tak im masowy m naciskiem spo łeczeństw na konkretn e władze i mo żemy widzieć teg o efekty jedn i tak naprawd ę jej jak c o roku piszemy w spraw ie oko ło 10 spraw to później monitorujemy co si ę dz ieje w tyc h h istoriach w spraw ie tyc h osób i mn iej wi ęcej 13 takich historii przynos i na m dobre wiadomo ści i tak ą dobrą wiadomością mo że by ć uwoln ienie kogo ś z więzienia to jes t rybne j najbardz iej po żądane najlepsz e rozwi ązanie czasam i mówimy o dobre wiadomo ści w postac i wszcz ęcia śledztwa w spraw ie naruszeń cz y też udz ielenia pomocy medycznej alb o pomoc y prawne j osob ie, kt óra przebywa m wi ęzieniu, a tak że podczas maratonu p isania list ów ludzie mogą pisa ć l isty solidarnościowe t o jest tak i l ist, kt óre w, kt órym mo żemy w swoich s łowach wesprzeć dan ą osob ę, kt óra aktualn ie zosta ła pozbaw iona wolności i tak i l ist do niej traf i mam y, kiedy w iemy, że mamy adre s n p . wi ęzienia takie listy docierają t o również możemy wesprze ć t ę osob ę i ja sam a mia łem nawet mo żliwość rozmaw iania z osobami tak imi jak, al e Bielecki, które opowiada o ty m jak du żo tak ie l isty Solidarności daj ą wsparc ie, kiedy kto ś przebyw a w cel i, bo czuję, że nie jest zapomn iany przez świat, że kto ś patrz y na ręce w ładzom i pamięta tak że jeg o historii już powiedzieć cz y bohaterow ie trudnej wartościowe komu ta pomo c najbardziej potrzebn a chyba nale żałoby wspomnie ć absolutn ie o wszystk ich tych, z kt órymi należy podzieli ć się Solidarnością w ich n ie do Solidarności, al e też by ć może moc ą sprawcz ą za sprawą tych tyc h listów których, który mo że być masowy zasi ęg tych liczbach l ist nap isany przez Polaków sob ie pow iem jest najbardz iej na m oczywi ście jeste śmy ograniczeni liczb ą tyc h historii, b o na n ierealne jes t, żeby w kr ótkim czas ie pisać listy w temacie n ie w iem nawe t kilkudziesi ęciu k ilkuset spraw na ca łym świecie, ale te n marato n p isania listów pozwal a w krótkim czas ie be z regu ły mówimy o 24 godzinach p isania listów w różnych reg ionach świata udaj e si ę skupi ć na tych 10 sprawach i osi ągnąć właśnie taki to m krytyczną mas ę, która mo że być naciskiem wystarczaj ącym, żeby co ś na w ładzach wymóc w ty m roku zajmujem y si ę sprawam i osób, kt óre s ą stosunkowo młode t o s ą m łodzi aktywi ści obrońcy praw cz łowieka albo po prost u osob y, kt óre na znalazło się w niew łaściwym m iejscu w niew łaściwym czasie spotka łem ni ż straszn e konsekwencje 1 z tak ich h istorii jes t h istoria ch łopaka Emila ustawa koz y Białorusi, kt óry w wieku 17 lat zatrudni ł si ę w 1 z f irm sklep ie internetowym i pracowa ł jak o Kurier był przekonan y, że w paczkac h, które przewodzi znajduj ą si ę legalne substancje okaza ło si ę, że w tyc h paczkac h trafia ły substancje narkotyczn e, kt óre na Białorusi s ą uznawan e za n ielegalne i Emil został kt óregoś dnia aresztowan y prze z policj ę dotkl iwie pobity postawiono mu zarzute m przemyt u narkotyków i trafi ł do wi ęzienia są skazan e na 8 lat wi ęzienia w ładze n ie ukarały n ie szuka ły ani właścicieli an i nadawc ów nikogo tylk o mi zosta ło ukarane naby ło by ł w ówczas niepe łnoletni i on i 1 z w ielu of iar m łodzieży na Białorusi, gdzie o d paru lat prowadzon a jest czynam i tak władze pokazuj ą s ilna walk a z narkotykam i w kraju natom iast w rzeczywisto ści nawe t za pos iadanie nawe t ma łych ilo ści prz y sob ie chocia żby konop i indyjskich nieletni trafiają do wi ęzienia na w iele lat i s ą ta m bardzo surow o traktowani musz ą bardz o ci ężko pracować i są uznawan i za ci ężkich przestępców to jes t 1 z takich spr aw, wi ęc bardz o cz ęsto te h istorie, o których m ówimy one ukazuj ą pew ien szerszy proble m łamania praw cz łowieka w danym kraju Polacy w ubieg łym roku napisali bl isko 33009000 listów może by ć kto ś m a do populacji na tl e innych kraj ów, bo rozumiem, że ten spos ób nale ży rozpatrywa ć ten wskaźnik cz y Polacy s ą aktywn i cz y lo s tyc h, którym w życiu się źle wiedzie n ie jes t obojętny, kt órych inaczej, kt órych prawo traktuj e nie n ie nale żyty spos ób rzeczywi ście w Polsce pisze bardz o dużo listów to jes t bardzo du ża skal a my ślę, że 1 z powodów jest t o, że w ogóle idea maraton u p isania list ów powsta ła w Polsce 2001 roku i t o w Polsce właśnie wolontar iusze po raz p ierwszy zorgan izowali taką akcję, że prze z dobę s iedzieli pisali l isty w spraw ie osób, kt órych prawa zosta ły z łamane i p óźniej ten pomys ł spodobał si ę w innych krajac h winnych b iurach Amnesty i tak się rozprzestrzenił, że w ty m momenc ie prawie wszystk ie biura i grup y wolontar iuszy tak ie maraton y organizują u s iebie c o roku drug a rzecz my si ę wydaje mi si ę, że w ogóle rzadk o obecn ie p iszemy l isty tak p isania odr ęcznie listów jes t czynnością gdzieś ta m troch ę zapomnian ą i wydają się, że dl a niektórych osób to tak że jes t taka okazj a, żeby wr ócić do tak iego odr ęcznego p isania list ów często też zdarz a si ę, że na t e l isty Solidarności, kt óre wysyłane s ą n p . do więzień niekt órzy otrzymaj ą odpowiedzi, więc jest te ż, jakby tak a mo żliwość pewneg o rodzaju d ialogu czy byc ia bliżej tyc h osób, kt óre zosta łem skazan y i udz ieleniem tak iego wsparc ia tak że duchowego, ale też wydaj e si ę, że t o, że co rok u możemy m ówić o pewnego rodzaj u sukcesac h i pozytywnych skutkac h teg o p isania list ów ludz i przekonuje, że to ma sen s, że n ie jes t tylk o pokazow a akcja, al e rzeczywiście tak i list ma znaczen ie chociażby z e zeszłego rok u, je żeli chodzi o h istorie, kt óre mieliśmy t o m iejsce chocia żby historie aktywistki ama l fakt y z Egiptu, która zosta ła skazan a na pozbawienie wolności na 2 lata wi ęzienia za t o, że opublikowała w internecie w ideo, w którym mówiła o ty m, że sama do świadczyła molestowan ia seksualneg o i zwrac a uwag ę, że władze n iewiele robi ą w tym temacie, żeby pom óc kobietom i za rozpowszechn ienie tak iego f ilmiku w internecie zosta ła skazan a na wi ęzienie natom iast w wyniku nacisk ów w wyn iku tych sete k tysięcy listów, które trafia ły do władz nagłośnienia te j sprawy także w med iach media mają olbrzym ie znaczen ie tak że, je żeli chodzi o naciskanie na niekt óre z władz zosta ła on a warunkow o zwoln iona z m iejsca tak że histori ę, k iedy staną guz a dusz y nowe aktyw istki, która dzia ła n a rzecz os ób praw os ób z niepełnosprawnościami i on a walczyła prze z wiele lat o t o, żeby Kirgistan ratyfikował konwencj ę oprawac h os ób z niepe łnosprawnościami dop iero po maratonie p isania list ów, k iedy wi ęcej osób dowiedziała o te j sprawie wys łano apele do w ładz Kirgistanu w ty m roku w marcu, k iedy sa m t ę konwencj ę ratyfikowa ł, wi ęc mówimy tuta j rzeczywiście tak ie sytuacj e, gdz ie oczywi ście ciężko powiedzie ć, że wszystkie w ładze na świecie tak samo s ą wra żliwe na nac iski op inii publ icznej, ale duża część z nich jes t i jest dl a n ich taki wra żliwy punkt w sytuacji, w kt órej dan a spraw a jes t mocno nag łaśniany na ca łym świecie jes t szansa na to c o si ę zmieni prosz ę dz ieci, gdzie w, jak i sposób można dołączyć do te j akcji dla tyc h, którzy by ć może zrobią t o po raz pierwszy najlepiej wej ść na stron ę internetow ą Amnesty org PL i ta m w zakładce marato n p isania list ów jes t mapk a m iejsc w ca łej Polsce mo żna znale źć swoj ą miejscowość sprawdzić, gdzie mo żna pisać list t o s ą najcz ęściej szkoły kaw iarnie b iblioteki domy kultur y przer óżne miejsca, kt óre organizuj ą swoje akcje i tam można znale źć adres y i daty wydarzeń dzi ękuję pani bardzo t e rozmowy pan i Aleksandra Zielińska koordynatork a reagowania kryzysoweg o Amnesty International, bo mo i państwo goszczą dziękuję bardzo pa ństwa zapraszam tera z na informacje Radia TOK FM po nich połączymy się z łożą ta m pa n prof. Krzysztof Nowakowski z uniwersytetu łódzkiego pow innam Łodzi w latac h 1956 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA