REKLAMA

"Chile południowe. Tysiąc niespokojnych wysp"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-23 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania si ę państwo ponown ie min ęła godz ina trzynast a pozwolą pa ństwo, że po łączymy si ę tera z poprzez Skype jest pan i Magdalena Barczak dziennikarką mieszkaj ącą w Chile dzie ń dobr y wina wędlin r ównież c o jes t pani, a tak że autorką ksi ążki, czyl i południowe tysiące n ie spokojnych wysp a nim przejdz iemy do tre ści m y mówimy, dlaczeg o pani w ogóle napisa ła c o panią kierowa ło, jak a była Rozwiń » jak było t o najwi ększe źródło inspiracji zapytamy wpierw od Chile, skąd to m iejsce na ziemi, kt óre pan i wybrała do teg o, by mieszka ć żyć nic nie ukrywam, że rzeczywiście n ie by ł tak dosyć nie by ł to oczyw iste na k ierunek ale, al e miał także na d tą podróżą pod d ługą podróżą du żo podr óżowałam i podczas studi ów p óźniej, a wybieram sobie jakoś ta m cora z dalsz e k ierunki do poznawan ia moich wypraw i było tak że trafi łam do Chile 2014 roku i by ła ta m jakieś trzy-cztery plan tuta j w łaśnie 34 tygodnie przy okazj i widzia ł Argentynę i tak naprawdę ob a te kraj e od o d dawna mn ie najbardziej interesowały kontekst, jakb y teg o ca łego kontynentu i by łam tuta j troch ę sama, bo podróżowała ta k między przez 2 tygodnie samotnie przez se m jakiś czas jes t z przyjaciółmi, których ma m tuta j na miejscu n ie ukrywam, że w sumie o d początku bardzo chciałam si ę tutaj swojsko pom imo tej, a oni n ie ukrywajmy du że odleg łości geograf icznej du żego dystans u, a mia ł wrażenie, że trochę trochę rzecz y jak w domu mo że te ż kwest ia mentalno ści Chilijczyków troch ę podobnej odparł mamy legendami c o najmn iej do nasze j Polski pod tym i dobrymi pote m z łem pewn ie pewnie też kwest ia teg o, że jakoś cora z cora z lepiej czułam w j ęzyku hiszpa ńskim, ale m imo t o postanowiłam, a na szczęście troch ę wzięta za ten hiszpa ński i i do teg o kraj u właśnie wr ócić po połącz te oczywiście język t o by ło kam iennego pretekst ów tak naprawd ę si ę dłuższego czasu szla m b ędą na jaki ś cza s Polski wyjecha ć i właśnie do Chile, w którym si ę poci ąg dobrz e i jedno inne jak ich tam plan y zawodow e, które w, które tam trochę te ż pod k ątem tego teg o kraj u teg o miejsca snu ć si ę jako tat a sprawi ło, że wybra ł w łaśnie właśnie t o m iejsce pani m ówi o ty m jak inny był t o jak inne było to m iejsce na ziemi pod względem przede wszystk im odleg łości o d Polski, al e jak bliskie zarazem je śli chodz i o mentalno ść tamtejszyc h mieszkańców nie powodowa ło to pan i obaw y, że jednak jest pani wszystk o na końcu świata jes t zreszt ą taka obawa, którą dziel ą się bardz o cz ęsto ci, którzy wyjeżdżają nawe t na kr ótki cza s do ść dalek o tak tak jakby na ma m wra żenie, że na początku szczeg ólnie miał tak ie poczucie, że w sumie trochę mia ł ochot ę n imi może, m imo że nawe t wskazać czy w Polsce uk ładało nikt nie zrobił t o tak zabrzmiało, ale mia ł ochotę na jaki ś czas uciec i właśnie to, że t o było t o by ło dalek o, a gdzieś tam nie nie był t o w łaśnie tak oczywisty kierunek nie by ła to n ie na wkład jakaś siła jaki ś kraj nie w Europie gdzie, gdz ie tych Polaków jest dużo oczywiście też nie jest bardzo na to n ie dz iwne, al e ta m wszystko i tu w łaśnie w Chile miał poczuc ie, że nie mogę mog ę mogę robić to tat a ta k jak dzieci mog ą ten plan jakim ś sens ie zrealizować w pełni jak być by ć właśnie dale j o d Polski przypomina na jakiś cza s na par ę miesi ęcy i tak naprawdę t o, że to jes t oczywiście daleko cz ęsto już nawe t dop iero dop iero po pewnym czasie wi ąże to zaś w niej zarzuty chodz i n ie ale, al e w łaśnie dop iero po jakim ś czasie n ie w iem np. łączą zacz ął mi się włączać jaka ś nostalg ia za polską siłą, cho ć oczywi ście t ęsknota przyjaci ółmi rodziną za takimi, jak imi autami kt órymi tuta j by ły bliskie, ale mam wrażenie, że prze z długi czas gdzie ś tam nawe t ten dystan s geograficzny n ie był tak n ie tak mocn o odczuwaln y, a wręcz przeciwnie był był jakimś ta m są dl a mn ie zalet ą tego kraj u al e, ale oczywi ście noszą rzecz y po jakimś czas ie n ie po jakimś czasie si ę to widzi jak rzeczywiście n ie jes t tak i kraj właśnie nad my ślą w kontekście par ę tygodni owego czy par a miesięcznego wyjazdu również jaki ś d łuższy przeprowadzki to nie jes t oczywiście m iejsce, z kt órego można się no, gdyby coś działo n ie w iem np. wydosta ć szybk o prawda kupi ć sobie bilet z dnia na dzie ń nie dl a kilkadziesi ąt z łotych, jakie rejony atak i szybko przylecie ć oczywi ście ta nie ta odległość 1 w jakim sens ie inaczej trochę ustaw ia t o my ślenie o pobyc ie tuta j o nie o potencjalne j właśnie nas i jak ich kontaktach z polską tak tak w z 1 strony mówi pani zresztą wspomniała pani na pocz ątku naszej rozmowy, że Chilijczycy wydali si ę pan i bardzo bliscy także z e wzgl ędu na sw ój temperament spos ób życia swoj ą otwarto ść z drugiej też stronę, czyl i cz y są bardz o podobni do na s jak o mieszka ńcy kraj u spo łeczność, kt óra zosta ła te ż dotknięta naznaczonyc h historią momentam i n ie rozliczono histori ą te j też dostrzeg a pani pewna analog ia do polskiego spo łeczeństwa tak ta k jak najbardziej wydaj e si ę, że kwestia kwest ia czego ś tak iego poczucia właśnie tego cz y pa n mówi o tego robić teg o n ie rozl iczenia teg o poczuc ia tak iej trochę no właśnie jaki ś tak i np. w kontek ście nie nawe t jeśli porównamy sam e daty ostatniej n ie w iem History History współczesnej nowszej niepolski Chile tocz y si ę te ż uk ład bardz o podobn ie jak podobny rys zlote 100 osiemdziesiąty 0910 . rok k iedy, kiedy ludzie na m nasta ła demokracja później by ły lata transformacj i, które również, jakb y si ę bardz o r óżnie ocen ia naszy m polskim prawda kontekście, czyl i n iskim spadku czy wypadk u Chile na wkład to nieprzepracowanie nie to dzi ś ta m pewnie, że spychanie pewnyc h różnych temat ów na na marg ines tak naprawd ę chodzi teraz woda w kontekście tego c o si ę dz ieje protestów jaki ś tak i troch ę rewolucj i społecznej było p o po takie można, by si ę określić to, że te wydarzenia ch ilijski w iosny n ie inne manifestacje trwaj ący parę tygodni oczywiście mam wra żenie, że w łaśnie tak im spo łecznym h istorycznym kontekście jesteśmy sob ie bardz o bardzo bl iscy si łą rzeczy, tote ż liście bardzo t ę nasz ą to żsamość tak kszta łtuje i ma duże du że du ży wpływ ja rozumiem, że t o też tak a tak a próba zdefiniowania siebie na now o c o Polacy r ównież prze żywali tak tak tak te ż ciekawe, bo t o rzeczywi ście także, a m y się, że na ich i je śli ktoś zapyta ć osob y, kt óra okre śla s iebie imigrantem imigrantem ja k na razie chyb a nie określamy mo żna niezłe nazywam to miłe m ieszkam t u prawie 4 lata jako aktor myślę o ty m, mo im pobycie tutaj tak i troch ę przed łużonej przeprowadzc e ale, al e te ż, jakie zapyta m czy Polaka mieszkaj ącego jaki ś czas za granicą to jest c iekawe, a które teg o do świadczenia poznawan ia nowe j kultur y i mentalno ści i kraj u tak dalej to jes t ciekawe, że za spraw ą tego dystansu geograf icznego łapiemy w łaśnie dystans do od na s do na s samyc h naszeg o kraj u naszeg o społeczeństwa i n o, jakb y rzeczywiście troch ę odbijamy prawda w tym drug im spo łeczeństwo jak jak Blues trwa i jes t o tyle właśnie dla mn ie c iekawe jak i jak właśnie kraj e, kt óre leżą dalek o o d s iebie nie potrafią by ć pod wieloma legendam i sob ie bliskich dobrz e tera z przejdźmy do tego co mnie przynajmn iej w Chile fascynuj e najbardziej t o zróżnicowanie krajobrazow e t o, że z 1 na drug ie miejsca, w ędrując na przestrzeni k ilku tysi ęcy k m możemy przekona ć jak bardz o r óżnej świat tak ta k tak też n iesamowitej rzeczywiście co ś c o ja ma m czase m przyjemność oprowadza ć tuta j turyst ów po europose ł Santiago, w którym m ieszkam albo albo rob imy, jak i sobie wyc ieczki na n a na północ południe rzeczywiście to n ie t o tat o postrzeganie przestrzen i chce te ż system rozgłos przepraszam nowej pani s łowa pani Magdalena ale, żeby jeszcze ra z sobie odrobi ć tak ą lekcj ę geograf ii najszerszym punkc ie ile mają tyle kilometr ów i ich najdłuższym inaczej na najdłuższym od północy do południa, jak ą odleg łość mo żna zmierzy ć tak najszerszym si ę wydaj e oko ło 300 k m dziś 270, chociaż n ie chc ę sk łamać, ale najwęższym to jes t oko ło 50 km tylko 60, chociaż jes t t o taki odc inek co prawda gdzie ś ten ląd się lekko uryw a na południu tak naprawdę sta ć się z t ą archipelagu taką zmian ą, gdy ż te n ląd porwanyc h porwan y Momo oceanem kana łami tak dalej n ie, a chodz i o d ługość kraju no t o jes t licz ą w łaśnie wysepk i po łożone na po łudniu na południu nawet kontynent u c o po prostu pomi ędzy, a kontynente m Ameryki Południowej Antarktydy no t o jes t proponuj e 5200 km, a same jak tak i linii brzegowej jes t oko ło 4304400 jakoś, tak wi ęc oczywiście to taki odlot, a co to s ą dystan s troch ę trudn e d o do wyobra żenia sob ie nawet ja byłam pierwszy ra z tuta j Ano, dlatego że jakoś tam planowa łam tę podr óż zapoznawa ła si ę oczywi ście z odległościami n ie była jako ś szalen ie zaskoczon a, al e wszystko jes t to co ś co mn ie gdzie ś ta m z nasze j Europejskiej perspektyw y idziecie, gdzie można czasam i w ci ągu kilku nast u godz in pokona ć 1 kraj dosta ć do kolejneg o t o rzeczywiście jest jest t o coś tak iego szokuj ącego i Pete, a ta r óżnorodność, kt órej pa n wspomniał jest te ż niesamowita, że tak naprawd ę właśnie nie mo żna si ę samolo t przeleci nie w iem czy 4 godziny, a nie znale źć zupe łnie świecie z zewn ątrz z kosm icznej czekam y suchej upalnej przenieść si ę na samo po łudnie są lodowc e f iordy, gdz ie temperatur a rzadk o kiedy przekraczan ie 50 °C nawe t late m, wi ęc rzeczywiście rzeczywiście t ą osob ą bardz o r óżne światy tak iego graficznej i r ęce, tak wi ęc wrażeń na szcz ęście stolica jes t niemal że na środku co powoduje, że t o pewn ie tak im konglomerate m kulturowym, ale i też naturaln ą geograf icznym ca łego pa ństwa pozwoli pani, że po łączymy się ponownie ju ż po informacjach Radia TOK FM, na które zaprasza m teraz naszyc h słuchaczy przypomn ę pan i Magdalena Barczak dziennikarka mieszkaj ąca w Chile z mo imi pa ństwa go ściem pretekste m do naszego spotkan ia jest tak że pani ksi ążka, o ile po łudniowe 1000 spokojnych zespół, który po mówimy sob ie ju ż po informacjach pozostań c ie pa ństwo z nam i w sobotn i magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łaniam si ę pa ństwu polecam by śmy połączyli si ę na powr ót z naszy m go ściem w Chile dziennikarką mieszkaj ącą tam o tej k ilku lat y pan i Magdalena Barca jest z nam i dzień dobr y ra z jeszcze rozbudzi ła przynajmniej we mnie ma m nadzieję, że w s łuchaczach również pani z taką pasj ę do kraju, kt óry jest dl a mn ie ca łkowicie obcy znany tylk o opowie ści atlas u geograficznego, tudzie ż innych pomoc y naukowyc h, kt óre przybli żają na m t o jak Chile Chile wygl ąda n iewiele w iemy przynajmniej ci, kt órzy tam n ie byli o społeczności teg o teg o pa ństwa pani przybliża nam te n kraj poprze z swoj ą książkę, czyl i po łudniowe 1000 spokojnych wyspie rozumiem t e doznan ia pani n o w łaściwie sk łoniło panią do tego, żeby to przela ć na pap ier i n ie magazynowa ć tego tylk o w swoje j g łowie tak tak było także oczywiście, że na jaw, gd y tr a troch ę trochę p isuje do r óżnych mnie czasop ism podr óżniczych czasami czasam i pr óbuje wciska ć, jaki jakieś temat y społeczne h istoryczne do polskiej prasy, al e dołączają nos iciele tak dalek o jak gdzieś ta m, a n ie zawsz e peryferyjne temat y ład łatwo jest łatwo jes t sta n oczywiście przekaza ć w polsk ich mediach n ie i jak ja także kumulowała sob ie jak pan mógł właśnie t e temat y jakieś pomys ły w g łowie o d pewneg o czas u i no jak tak im gdzieś ta m, jakim si ę oczywiste oczyw istym rozwi ązaniem dl a la Adam dl a mo żliwości przelania tyc h ch ętnie tyc h tre ści, a tyc h pomys łów by ła książka która, kt óra rzeczywiście postanowi łam skupi ć na na po łudniu al e w jak im sensie ma m nadzieję, że uda ło mi się troch ę opisać ca łego Chile wielko ści mo że charakteru śliskiego i dusz y chi ńskiej h istorii w og óle ale, al e z racj i teg o rzeczywiście tak, by gdzie ś ta m kulturow o h istorycznie r ównież właśnie geograficznie to pół n iezdecydowanie wyda ło się najc iekawsze ono stało si ę na tak im, a punktem wyjścia punktem doj ścia i g łównym głównym tematem temu wi ększość, al e dotyka pan i w te j ksi ążce bardz o bolesnyc h h istorii mieszka ńców Chile, kt órzy zagin ęli w czasac h dyktatury to jes t te ż h istoria rozrzuconych rodz iny znam y t o z innych odleg łych zakątków świata, gdz ie re żim bierze g órę trudno by ło si ę za to zabra ć biorąc pod uwag ę, że bardzo często s ą to traum y którymi ich bohaterowie n ie chc ą si ę dzieli ć tak tak to by ło tak rzeczywiście dojdzie ta m, mimo że jaki ś cza s tutaj mieszkam i mam wra żenie, że to du żym stopniu u łatwia tak ą reportersk ą prac ę pewn ie trudniej reporterowi, kto kto, którą przyj ęto par ę raz y n p . na jak jedzie w tere n wrac a zb iera informacje się rzecz naganna, cho ć nie mieszka w dany m miejscu r ównież to m ieszkanie gdzieś tam bardzo ułatwia gdzieś ściany, gdyż pewn e kody łatwiej się rozpoznaje wiadomo, o co na m świat można zapytać c o racze j n ie wypad a n a jak oczywiście wypadk u wypadku tak ich temat ów bardziej dramatycznych, a jak o przykład przeżycia do świadczenia właśnie wszysc y z czas ów dyktatur y tematy nas i utraty bliskich właśnie wspomn iany przez pan a te n tema t adopcji tak ich przymusowyc h adopcji, które niekt óre były n o w latach re żimu tak 7081 porządku dz iennym, a do dzisiaj się zdarzaj ą, ale nie są dziś nie jest t o zjaw isko tak masowe a gdyb y chcia ła pani tuta j chciałbym otworzy ć pew ien naw iasem i przytoczyć na czy m te n procede r polega ł polega ło na tym, że we ze ich rodz in rodz in ubogich n o ledwo ledwo wi ążących koniec ko ńców i tak naprawdę na szczęście bardz o b iednych cz ęsto w ielodzietnych, a n e alb o zab ierano porywano praktyczn ie n o no n o si łą, a dz ieci bardz o malutkie alb o często tak im kob ietom, które jak w pytan iu na kolejn e dziecko n ie mog ą pozwolić zabierano na m dz iecko zara z po porodz ie po spe c oczywi ście kompletnej w iedzy tej kob iety cz ęsto cz ęsto m ówiono, a m ógł na je j dz iecko zmarło, a często mówiono, że nie w iem może dz iecko musi przej ść jaki ś ta m badania i wkrótce j e n ie zn ów zobacz y ale, ale jak było tak, ab y by ł tak i procede r ab y, opierając się zdecydowanie na ty m, że dan a rodzina an i nie widzia ła i jak o dz iecko zabierano zwykl e to były bardz o ca ły syste m opierał si ę na takim dosy ć chętnie zr ęcznym u dzia łaniu tuta j jak osób, kt óre pracowa ły w dany m szpitalu i często os ób tzw. no w łaśnie op ieki spo łecznej osób duchownych i tak ie dz iecko albo parą opar ł letnie alb o alb o par ę miesięcznie albo są nie parł tak ie które, kt óra ledwo c o przysz ło na świat wysy łano do rodz in adopcyjnyc h głównie grodzi ć w Europie przede wszystk im w Szwecji a, al e te ż we Francji Włoszech poz a ty m r ównież Stanach Zjednoczonych i n o tak naprawdę gdzieś, gdzie c o wi ązało się z ty m, że a, jakb y teoretycznie pr óbowano pr óbowano te ż wizerunek ci lektu r, które wted y w latach o jasnym dziesi ątek po zamach u stanu kreowana taki kra j rok osi ąga ogromn e ogromn e gospodarcz y sukce s, który który, w którym mia ł być takim wzorem dla dl a innych pa ństw Ameryki Południowej tak naprawd ę jak trochę w ten spos ób próbowano ukry ć np. temat diety, dlaczeg o po prostu t e rodziny wielodzietne zam iast pomaga ć np. jakkolwiek ms prowadz i polityk ę spo łeczną zab ierano dziecko o tak by ć ta k na zasadzie troch ę zl ikwidowania problemu i niestety TEN - T te n procede r trwa ł latami i innymi za niesamowite jest to, że tak naprawd ę stosunkow o n iedawno, a 23 lata temu pojawiła się w czas ie pojawić p ierwsze, jakb y b a reporta że większe głębsze na ten tema t tak naprawdę zacz ęto bada ć spraw ę najprawdopodobn iej wcześniej ale, ale tak napoj e dop iero teraz zaczęły si ę jak pojawi ć efekt y tej prac y efekt y teg o śledztwa i a na zasadz ie troch ę taki Samopomocy oczywi ście ludz ie ludzie wcześniej si ę się si ę skrzykiwali tak ie r óżne grup y, a na grup y na Facebooku os ób, kt óre nie m ieszkam w Szwecji szukaj ą swo ich rodz in biologicznych cza s takie tak ie przypadk i ko ńczą się szcz ęśliwie często już rzeczywiście ciąża nie d a się do tych b iologicznych rodz in dotrze ć z charakterystyką najwi ększego kraj u Ameryki Południowej na my śli Brazylia jest t o doskonal e rozwini ęte Wybrzeże Interior dzie ń w głąb kontynentem ty m gorze j pod wzgl ędem zamo żności pod wzgl ędem zdobycz y cyw ilizacyjnych, a w przypadk u Chile jes t można wnioskowa ć do pan i ksi ążki zgoła odwrotnie im dale j przesuwam y si ę w k ierunku Wybrzeża, tym bardz iej odnajdujem y ta m świat, kt óry wymyk a się takim nieprawid łowościom, które rz ądzą chocia żby stolicą tak tak tak liczy ć tak że du że ma m wrażenie podzia łu a gdy się po być może też jes t obecn y wyczuwaln e w Argentynie jak maj ą z Argentyńczykami znajomym i n a na ty m stolice s ą jak Kapital ich stol ica i regiony okre ślane jes t prowincją, jakb y wszystko co co dzieje si ę w Santiago to co się dzieje, jakb y na prowincji i oczywiście także n ie wystarcz y tak naprawdę wyjecha ć si ę z miasta z e stolicy które, które wydaj e si ę dosy ć na pierwszy rzut oka ma m wra żenie europejsk ie nowoczesn e dzielnice kt óre, która jedno sam i politycy trochę mo żna ironicznie okre ślają sta n szatane m, al e wystarcz y wyjecha ć poz a Santiago i szczeg ólnie jeśli rzeczywiście uda na m się do 3 takich nie jes t, do kt órych n ie docieraj ą tury ści oczywi ście są miejsca, które te ż s ą bardz o popularnych przewodnikach siłować te ż maj ą trochę to inne ni ż tamte n te n wizerunek al e, ale szczeg ólnie s ilna odpowiedzia ła 6 takich miasteczek, a emocjam i przy przyjemnych czyn i te ż pracująca nad t ą książką oczywi ście wcze śniej z czyste j ciekawo ści nie t o życie wygl ąda wygl ąda zupełnie inaczej jeszcze i te ż t e właśnie wracający tema t tej różnorodności też nie s ą te ż to rzeczywiście dla, a być mo że w ielu w ielu Polakom wydaj e si ę, że Chile Ameryka ponios ła tropikalne ciep ło zawsze słonecznie, a rzeczywiście bardz o si ę oddalimy teg o Santiago, a i idziemy na południe Noto też sta n i krajobra z zupełnie inne bardziej egzotyczne j m iasteczka mają zupe łnie inny charakter n o i przede wszystk im le śnym klimacie rob i swoj e, a jest w ietrznie deszczowo o s ą reg iony, gdzie pada praktyczn ie nie prze z ponad pół rok u, ale rzeczywiście coś jes t taki obrazek jest daleki od od może te ż tak ie stereotypoweg o my ślenia o Ameryce Południowej z Punta Arenas to te ż tak ie m iejsce szczególne, kt óre temu poświęciła pan i wiele m iejsca w swoje j książce tak tak udaj e się on e c iekawym takim, jak im szczęściem defek t c iekawe miasto kt óre, kt óre jakim ś sens ie miała takie poczuc ie może konkurowan ia razem z e Santiago a bo rzeczywiście by ł tak i okres, k iedy si ę bardz o prężnie, a Punta Arenas rozwijało za spraw ą tego, że z łożone zostało założone na d cie śniną Magellana, kt óra prze z ogromną, kt óra w przysz łości przez przez w iele wieków stan ą jak jedyna mo żliwość, żeby okrążyć prz y przep łynąć, jakb y Amerykę południową dostać si ę na drugą stron ę n ie dochodow e przez Atlantyk do Pacyfiku tak naprawd ę to sprawi ło to miasto n ie są rozwija ło było 1 z je j największych na jej najbardz iej prężnie dzia łających port ów na świecie, a rozwija ły się te ż z tego wzgl ędu, że nos i ściągało wielu migrantów z ca łego świata głównie z e starego kontynentu c o do dz isiaj wida ć nazwiskach nazwac h lokali jes t bardzo wiele osób, kt óre maj ą korzen ie chorwack ie w łoskie francuskie rosyjskie i t o sprawi ło rzeczywiście tak a mult i kulturowa tkank a, a może to punk t, ale stało si ę bardz o ciekawym świata z miastem dl a mn ie osobiście bardz o c iekawym temate m do op isania, więc doj ść po poświęcam du żo du żo m iejsca jak książę cz y też t o sam o południe jes t znan a po kontynentu gdz ie, gdzie Punta Arenas le ży też pe łne pełne c iekawych h istorii i w łaśnie przedstawiaj ących cz ęsto zderzen ie tych migrant ów teg o nowego świata te j cyw ilizacji tzw. na narzucan e cz ęsto siłą z e wrodzoną ludno ścią, a da się wyczuć TEN-T niech ęć do metropolii ludz i, kt órzy stamt ąd przybywają jest tak trochę każe je j chodz i o metropolii samo sobie szkodzimy to są jak te ż trochę także musimy daje wielu w ielu krajac h tak jest, że jakoś ta m za bardz o żywotny ludźmi ze stol icy to si ę jako ś nie przepada za jaki ś taki pewn y jak taka wewn ętrzna wersja nie często jes t takie mam wrażenie poczuc ie mo że wśród os ób żyjących na n o tzw. prowincji Marche Chile m ówi t o prowincja, a r óżnica to w Polsce może to mars z bardz iej negatywny wyd źwięk, ale na prow incji jes t tak że dziś mają poczuc ie, że może t e dzieci m iastowi t o niespecjalnie n o tak naprawd ę wiedzą jak t o życie prawdziwe wygl ąda ja k jak jak Chile wygl ąda w ogóle jest t o takie pow iedzenie, że Santiago to nic ile oczywiście dochodz ą też n ic nie przesadza ł, bo pod Santiago n iestety bardz o różnorodnym miastem nie wida ć ściema dz ielnica bardz o pi ękne nowoczesn e eleganck ie a, tote ż ma dz ielnice du żo ubo ższe dzielnice zamieszkane g łównie prze z migrantów, kt órzy też próbują sob ie radzi ć jakoś jako ś w ty m kraj u łączyć koniec ko ńcem i no, jakb y to te n bardzo r óżnorodne miasto, al e oczywiście jest t o, iż tak ie poczucie rzeczywi ście c i, którzy mieszkaj ą ci Santiago i to c o trochę inni szans ą s ą trochę troch ę innym Lidka oczywi ście w oczywiście, żartując sobie nieco ci, kt órzy byli w ty m na j odleglejsz e na południe miejscu Chile twierdz ą, że stamtąd t o ju ż rozpo ściera si ę obraz Antarktydy wida ć do ść wyra źnie tak tak jest krótka bardz o chce, bo jest no i samego Punta Arenas te kontakt y na pewn o n ie zobaczym y, bo dalej techn icy Nina i nie mia ł miejsca, która jes t podz ielona pomi ędzy Argentyńczyków, czyl i cieków składa si ę tak naprawdę Pasieka wysp a, kt óra właściwie nazywa się ziemi ą stale pona d ten arch ipelag określony właśnie Piera de l Fuego, czyli ziemi ę ognistą, kt óry składa 8 in je śli dotrzem y na t ę ostatnią wysepkę wo żono na samy m po łudniu t o stamt ąd rzeczywi ście wyjdziemy na og ół na g órę jest jes t jest pi ękne pasm o nie polecam je śli kto ś b ędzie ta m w okolicy Darwina, a n a na kt óre, kt óre mo żna wejść można zrobić tak i jednodn iowy trekking stamt ąd rzeczywiście widać n o może nie tyl e Antarktydy t o co na pewn o lodowc e przyl ądek Horn, a jak te pierwsze t o te p ierwsze oznaki życia ko ńca ko ńca świata zadam pan i do ść dziwne pozorn ie pytan ie, dlaczeg o Chile są jes t tak bliskie nam to pani poniek ąd powiedziała, dlaczeg o tak dalekiej na c o na c o trzeba uważać, czego nale ży się obawia ć i be z, kt órych element ów w iedzy historycznej lepiej do teg o kraj u n ie nie podchodzi ć, b y nie zrozumieć go na opa k jest także oczywi ście, że myślę, że tak pol itycy po tak imi wzgl ędami i tak iego sposob u byc ia tak ich codz iennych rozm ów s ą KE dot t o do Polaków podobni no właśnie t u tak jak rozmawialiśmy na wk ład s ą otwarci, al e n ie na pocz ątku jeste m tak rzeczywiście, je żeli dziś, czyli cyk l otworzy to to jes t ten kontakt potraf i być bardz o bardz o głęboki ciepły al e, al e n p . na początku n ie zawsze jest oczywiście s ą takie r óżne element y wsp ólne al e, choć tak ie, na które my ślę, że trzeba n ie troszkę uważać jest t o, że tak naprawdę ci c o może niedu żo mn iej, a bezpo średni i du żo mn iej konfrontacyjne od o d od Polaków na n ie da si ę np. mówią do końca t o c o mają namy śli, a często zwijaj ą swoj e jakiś jak ich si ę myślenie tre ści w jaki ś jak ich dekoracyjne słowa, al e n ie do ko ńca właśnie dochodz ą do sedn a i r ównież, utrudniając czyl i, jak ie mo żemy karmić poczucie, że można czasami im porozumie ć wszystkim, więc taki skład rozmow ie Niewiem przypadkowa rozmac h hotelu czy co jaki ś seks, czyli w, kt órego ma m ochot ę podpyta ć pewne temat y t o robimy, ale oczywi ście trochę także, nawet je żeli b ędzie odpowiada ł tak naprawdę będzie powoduj ące troch ę tak iej kurtuazj i powiedzenia wprost, jaki mam pytan ie odpow iada al e, ale oczywi ście tak, by także mam ma m wra żenie, że Polacy są dużo potrafi ą by ć du żo bardziej bezpo średni w tyc h rozmowac h du żo bardziej też uczyć n ie chc ę, żeby wyszło na to, że dzieci są jeszcze, ale jak maj ą trochę tak ą inną kultur ę konwersacji c o mn iej jak oni sam i j ą nazywa nazywają czasem Direct s ą dużo mn iej, a cen ą n ie mówią pewn e rzeczy wprost i zdaje si ę np. taki elemen t w łaśnie tej ostatniej inaczej ostatn io h istorii współczesnej okre s na dyktatur y Pinocheta wcze śniej też nie żąda ING to s ą takie temat y, kt óre na karp ia na pocz ątku not cz ęsto dosyć poruszała wyda ł wydawa ł si ę bardzo ciekawe i n p . si łą rzeczy zak ładam, że prawdopodobnie wkrótce wszyscy ćwiczyć maj ą troch ę podobną wizj ę te j h istorii i dop iero po jakimś czasie dociera ło do mnie mo że n ie oczywiście jes t t o społeczeństwo bardz o podzielone zna m wciąż wielu Chilijczyków, którzy uwa żają, że rz ądy Pinocheta, a to to by ł najlepsz y okres h istorii ich kraj u, a wspominaj ą go z nostalgią n p . na tak ie temat y pol ityczne mam wra żenie, że je śli wchodzimy to musimy to robi ć bardz o bardzo umiej ętnie, al e najlepiej jak powinni chodzić oczywi ście sam Chilijczyk od temat u n ie zapyta, al e wręcz, że t o jest taki newralgiczny tema t, kt óry na pewn o trzeb a uwa żać mam wra żenie, że też drugi taki drug im tak im może debatę tab u, al e nie do końca, bo t o po prostu wynika, że w tak ich i wewn ętrznych tutaj sympatii antypatii, więc nie musimy m y jako Polacy się o ty m, wiedzie ć w Katarze licz ący średnio przepadają z Argentyńczykami, a wi ęc np. nic się mi się k ilka razy zdarzyło zachwyca m si ę, w jakich znają, czyli głównie w Buenos Aires alb o porównywała mi tyl e do Argentyny na paragonie Cisco do argenty ńskiej i to bardz o bardz o budziło emocje, bo rzeczywiście on i są jako ś tam no jak t o cz ęsto bywa kraj e, które maj ąc w gran ice no ma maj ą trochę maj ą mieli r óżne konfl ikty w przyszłości te ż n ie do ko ńca przepracowan e i a tuta j trochę t e antypatie sympati ę daj da j si ę wyczuć dziękuję pani Magdaleno musimy n iestety zako ńczyć na cza s ubolewa m natomiast wszyscy c i z naszyc h s łuchaczy, którym pani o powiecie wydała si ę na tyl e inspiruj ąca jeszcze zg łębiać histori ę Chile mo żemy odes łać ich z przyjemno ścią do ksi ążki Chile po łudniowe 1000 spokojnych wysp y, które jest pan i autork ą tak zaprasza m do lektur y inna akura t na jes ienne z imowe wieczory przyzna ł, że o złamaniu głos b ędzie akura t pan i Magdalena Barczak dz iennikarka mieszkająca w Chile by ła mo im państwa gościem dzi ękuję pan i bardzo państwa zaprasza m na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA