REKLAMA

Jak technologie mogą wspierać płodność?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2019-11-23 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:41 min.
Udostępnij:

Coraz więcej par starających się o dziecko ma z tym problemy. Zaburzenia płodności w Polsce dotyczyć mogą nawet 3 mln osób. Publiczne dyskusje dotyczą przede wszystkim zabiegów zapłodnienia in vitro, ale to nie jedyny sposób, w jaki technologie mogą wspierać płodność. Jak algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc w zajściu w ciążę? I czy dane, które powierzamy aplikacjom monitorującym płodność są bezpieczne? O tym opowiadają Joanna Fedorowicz i Monika Redzisz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
człowiek bazę rozwoj u bazy m ówi Bazyl cz łowiek be z Jan Stradowski przy mikrofonie w itam pa ństwa cz łowiek 20 dzisiaj technolog ie wspieraj ące płodność technologie i rozumowan ie człowieka n o właśnie czy on a si ę w og óle możliwe be z technologicznych tutaj moj e przydają się tylk o czasam i do teg o garną si ę studiuj ą na Fedorowicz wsp ółzałożyciel i prezes f irmy obu ren t czy dobr y dzie ń dobry w ty m serdecznie i Monika dzi ś redaktork a portal u Rozwiń » sztuczna inteligencja org PL dzień dobr y pytanie jes t zasadn e, poniewa ż bardz o w ielu os ób 22 lata ma problemy z płodnością w Polsce mówi si ę do 1,51 000 000 par, czyli czy przelicza na 3  000 000 niewinnych obywatel i naszeg o kraj u epidemia o świetlenie przestaliśmy si ę rozmnażać część naszych n ie mo żna, bo nie chc e, a część chciała ani mow y t o faktycznie faktycznie s ą także jes t n iedobrze tak jes t t o chorob a już cywilizacyjne ona n iestety jes t globaln a ro śnie problem si ę powiększa nie w iemy do końca nawe t, dlaczeg o z r óżnych powod ów z r óżnych powod ów w ob u front jes t apl ikacja mob ilna i Platforma internetowa, kt óra wykorzystuje nauk a anal izy danych w ty m w łaśnie sztuczn a inteligencja, aby pomaga ć kobietom zrozumieć ich p łodność i pomagać kob ietom szybciej te ż w ciążę, ale te ż właśnie wykry ć t e problemy z płodnością z e zdrow iem hormonalny m na wczesnym etap ie te problem y s ą r óżnorakie one my zajmujem y si ę ty m wczesnym etapie t o znacz y w ty m momenc ie, kiedy t e problemy dop iero się pojawiaj ą, k iedy par a stara si ę zaś ciąże o d jakiego ś czas u, a jeśli w idzimy wykrywam y jakieś anomal ie w cykl u miesiączkowym ze zdrow iem hormonalnym to k ierujemy do lekarzy t o s ą r óżnorakie naszej stron y problem y problem y z miesiączką, ale te ż endometrioza problem y z tarczycą my zajmujem y si ę t o tym i problemami n ie tylko z podnosi, al e też ze zdrow iem hormonalny m kobiet n ie mężczyzny pono ć za problemy, zw łaszcza w ci ąże odpowiedzialni s ą po po łowie kobieta mężczyzna czesc y z tyc h przypadk ów te ż też też jes t niewyjaśniona nie w iemy, dlaczeg o par a nie zachodz i w ciąże pad ło s łowo sztuczn a inteligencja pan i Monika poczujemy sztuczn a inteligencja do tego, żeby wci ąż zaś faktyczn ie t o do tego doszło sztuczn a inteligencja jes t tak potrzebne nawet na t o jes t aplikacja by ć może tak jest by ć może ju ż jeste śmy na tym etap ie, że rzeczywi ście potrzebujem y potrzebujemy pomoc y w niekt órych przypadkach wydaje si ę, że w tym momenc ie jesteśmy w czasac h naprawd ę przełomowych to znaczy w og óle ca ła medycyn a rzeczywiście bardzo si ę zm ienia przez nowoczesn e technologie w bardz o w ielu specjal izacjach medycznyc h zaczynamy u żywać sztuczne j inteligencji on a jes t dobra w tym czym myślę czasam i zgubiła dobr y lekarz doświadczony publicysta jes t w stan ie by ć instynktownie rozpoznawa ć pewn e wzorce czyni to c o kobieta m ówi, jak ie objawy się pojawiają, jakie pojawi ą si ę wyn iki bada ń laboratoryjnych kto ś, kto ma praktykę ma dobre ok o patrzy na to po to jes t to ale zanim si ę tego naucz y mijają lata dziesi ęciolecia i rozumiem aplikacje sztuczna inteligencja jes t ucz ą si ę szybc iej sprawniej uczymy si ę w i warunkach t o znacz y my n ie wchodz imy w ten proce s w momencie, k iedy już proce s lekarza my staram y si ę wykryć problem y na etap ie jeszcze domowym i t o bardzo bardz o wa żne, ponieważ problem jes t dużo ogólnie zdrowym hormonalny, poniewa ż około 30 % kobiet c ierpi z powod u problemów z e zdrow iem hormonalnym, kt óre s ą niewykryte alb o wykrywan e zby t p óźno i t o w łaśnie niep łodność pary miesi ącami latami starają się te ż wciąż n ie trafi ą do teg o lekarza to jest endometr ioza, kt óre zresztą też upo śledza podnosi te ż sprawę, że rzezie pary niemogące wci ąż natom iast średni cza s okres d iagnozy o n Demetrio z e wynosi 7 , 5 roku i to n ie s ą statystyki z Polski t o s ą statystyki globalne, więc t o diagnoza jest coś n ie tak, tym bardz iej lite objaw y są rozs iane po ca łym ca łym całym ciele granic ę do choroby tarczyc y 6 %, a os ób ponoć nie w ie, że ma problemy z niedoczynnością przyzna ć czynno ścią tarczycy myszy ikon ę apl ikacji, zbieraj ąc dan e o podnosi tak ie stricte płodności, al e to cykl u miesiączkowym objaw y zb ieramy oko ło 50 różnych objaw ów o nastroj u i analizuj ących miesi ączkowe jeste śmy w stanie wnioskowa ć o ty m i przewidywać, że co ś tam mo że si ę dzia ć niepokoj ącego i wykrywa ć na wczesnym etap ie, więc to jest szalen ie wa żne żeby, żeby właśnie wykrywać t o już wcze śniej w dom u i nie czeka ć zby t d ługo, poniewa ż ta jakość zar ówno przy niepłodności p o przed jego życia si ę bardzo obniża co znacznie podnosi te ż ogromn y stres przedłużających si ę staran ia o ciąże, ale te ż przy chorobac h takich w łaśnie tarczyca, kt óre s ą chorobam i które, kt óre s ą związane z e stro n hormonalnym w og óle hormony bardz o wpływają NATO na na s na kob iety na tak i ogólny nafc iarze tra f się zajmuję kob ietami, al e bardzo wp ływają w takich miesięcznych cyklac h na codzienno ść kob iety na NATO jak nasz e czuj e na je j samopoczucie nastrój on a jes t takich cykl icznych u kobiety c o się dz ieje w tak ich comiesi ęcznych cyklac h i to i to jest te ż c o przew idywane i m y, analizując dane uda ło na m się pobra ć m iliony danych o zdrow ie p łodności kobiet platformowych Fred Krupp kpl o d naszyc h u żytkowniczek i zacz ęliśmy analizowa ć dan e rozpoczęliśmy projek t badawcz y naukowe wsp ółfinansowany przez narodow e centrum bada ń rozwoj u udało na m się struktu r budowa ć n iesamowitych naukowc ów badacz y m. in . prof . Dominika Szlęzaka odpow iedzialny za projek t jest dr inż. Łukasz Sosnowski oczywi ście te ż eksper t medyczn ą dr hab. Iwonę Szymusik uda ło nam się zrekrutowa ć ca ły te n zesp ół, ponieważ te problemy ważne i te ż je śli ten problem jes t spo łecznie wa żnej warto ściowy to t o, a s ą do tego zebran e miliony danyc h, które mo żna analizować to t o t o ludzie chcą chc ą bra ć udział w tak ich projektac h przez 1 , 5 roku analizowali śmy dane wnioskowaliśmy i uda ło na m si ę przez 1 , 5 roku stworzy ć algorytm y, kt óre zar ówno analizuj ą p łodność analizuj ą, k iedy wystąpią relacja to jest wbr ew pozorom bardz o trudna trudn o rzecz, a w ty m chodzi ła pani t o jest cykl iczna kobiety to jes t przew idywalne przew idywalne są 2 fazy t o znacz y teg o faza p ierwsza druga faza, k iedy ten dzia ła nam estrogen y później ta drug a po owulacj i, k iedy dzia ła progesteron też bardz o wp ływa na nas z nastr ój nasz e samopoczucie, ale nie w iem jak długie on e są one mog ą być r óżnej d ługości i faktycznie, je żeli te cykle s ą regularn e to n ie jest to a ż tak skompl ikowane, ale jeżeli t e cykl e s ą nieregularne i a wielu kob iet są, ty m bardziej kobiet, które starają się też stworzen ie bardz o mogą te ż ciąże czasem spos ób przyczyni ła się z teg o z tych z tyc h scenie regularno ści cykl i miesiączkowych to c o jest bardzo wa żne żeby, żeby dobrze znacz y to owulacja m y b ierzemy pod uwag ę różne parametry bardzo dużo tyc h parametrów dostosowujem y si ę do prof ilu użytkowniczki, al e te ż por ównujemy z milionami danyc h w populacj i, więc tu jes t ważne żeby, żeby t e algorytm y prawid łowo analizowa ły, ale to jes t ważne t o owulacja z z perspektywy tego problem u, który ca ły cza s m ówię wykrywan ia problemów ze zdrowyc h hormonalnym, ponieważ jes t taki p ierwszy czarny punk t w momencie, kiedy coś jest n ie tak ze zdrowiem hormonalny m starczy to c o do metra z zespół policystycznych jajników t o s ą tak ie bardzo do ść cz ęsto schorzenia chron iczne zwi ązane z ty m jak żyjemy to t o widać ju ż w cyklach miesi ączkowych i prz y okazj i w łaśnie śledzenia cykl i miesi ączkowych jeste śmy w stan ie z du żym prawdopodobieństwem wykryć co ś jes t taki pokierowa ć do odpow iedniego lekarza czy to n ie jest tak jak czyta m poda ło sztuczn a inteligencja od PL tylk o tak a nowa wersj a kalendarzy k tzw . tylk o troszkę wi ęcej troszkę wi ęcej ta k a tak jest troszk ę wi ęcej skup iamy się skupialiśmy si ę dotąd wasze na tyc h parach, które mają problemy z obci ążeń, bo to niesamowite problem u jest rosn ące globaln e niesamowicie stresuj ące dl a par, al e s ą różne etapy życia te ż kobiety r óżne różne problem y, wi ęc my przy okazj i śledzenia cykl i miesi ączkowych chcem y by ć w stan ie wykry ć problemy, które s ą wykrywane, czyl i 30 % kob iet c ierpi z powod u tyc h problem ów hormonalnyc h jak niep łodność choroby tarczycy do metr a za pol ityczne wyn iki i ich jakość życia obni żona, a ta m, a jeste śmy w stanie to wykrywać ju ż w warunkach domowyc h tak te ż wiele apl ikacji, kt óre umożliwiają rejestrowan ie cykl u miesiączkowego kob ietom tak lub nawet bardz o już po w ątpliwości c o do tego cz y ta apl ikacja do hoduj ą należytej staranno ści o ochronie danych podz ieleni s ą są dane n o g łęboko intymna dobre algorytm y stanie tak ich danych robi ć ofertę reklamową staje si ę tak ą pod k ątem kob iety typu rozpoznany przych ód na podstawie danyc h kobieta pr óbuje ściągnąć podsun ie stosown e reklamy bardzo ser io bardz o poważnie podchodzimy podchodz imy do danyc h, które mam y stronę jest dla nas szalen ie ważne, żeby te dan e chroni ć, żeby u żytkowniczki uchwały nam i wiedziały, że t e dan e wykorzystujemy tylk o do celów badawczyc h i do do do teg o, aby pomagać kobietom zrozumie ć podnos i wykrywać problem y na wczesny m etap ie pr óbować z nikomu n igdy n ie jak t o podała j e sprzedawać tyc h danych bro ń Boże tak jes t bardzo wra żliwy na temat i n igdy pod żadnym pozore m n ie sprzedajem y danyc h kt óre, kt óry ma naszych u żytkowniczka to bardz o dobra deklaracja, bo w iemy za współcześnie dan e są tak ie osi ągnął nowoczesną form ą ropy naftowej prawda cała sztuczna inteligencja stoj ąca na danych ma m wrażenie no mo żemy na tyc h danyc h wnioskowa ć mo żemy wyciągać wn ioski mieć warto ściowe anal izy natomiast n ie możemy sprzedawać i nikt nie chc e tego robić tyc h danyc h nowej t o jes t dobre t o stan y ma m wrażenie, że jeżeli dołożymy te problemy z pań, które nie wspomnia ła do polskiej rzeczywisto ści do trudno ści z dost ępem do kaw a do systemu ochron y zdrowia, który po prost u rozsypuje notowan o mam y problem większy niż w innych krajach na pewn o t e statystyki światowe europejskie pełniona składają jeszcz e gorze j tak dlatego bardz o wa żne jest n ie tylk o wcze śnie wykrywa ć problem y prz y takie prost e analiza cykli miesiączkowych do pytaniu, ale te ż kierowa ć odpowiednie lekarza t o znaczy o d po sugerowa ć wizyt ę odpowiedniego lekarza, b y skrócić drogę do odpow iedniego specjal isty tak jest z endometrioz ą cz ęsto to 1 z przykładów, al e też mo że by ć wystarczaj ące z endokrynologiem 1 przykładem w łaśnie tego przed łużającego się proces u diagnostyki leczen ia niep łodności jes t po prostu fak t, że kobiety trafia mn ie do tego specjalisty t o trzeb a wted y chodz ą lekarza lekarza, a endometrioza jes t dość trudn ą do diagnozowania chorobą, je żeli trafi do teg o specjalisty trzeba stąd w iadomo, które jes t dobry macie do specjalisty, kt óry nie t o jes t specjalista tak ie, więc NATO na algorytm nie mamy, al e w iemy, że to pow inien być specjal ista od, kt óry specjalizuje się w leczen iu endometriozy okre s i to rozum iem za apl ikacja, która wyrosła z społeczności tak t o na pewno spocząć potem aplikacja, więc jak o te ż mowy po t o, t ę wiedz ę oddolną ten kraj chcący wykorzysta ć tak społeczność do nas w og óle szalen ie istotne, ponieważ oprócz teg o, że pracujemy na danyc h i anal ityce na algorytmach to te ż w iemy, że je śli jest problem je śli s ą etap y w życiu kobiety, kt óre s ą wyzwan iem szalenie ważne jest, żeby te kob iety si ę rozumia ły wsparc ie i my z stworzy ć mechanizmy, kt óre łączą użytkowniczki ze sob ą te ż budujem y spo łeczność kobiet która, kt óry jest już tera z ogromna, a wyros ła zupe łnie organ icznie co pokazuj e skalę problem u kobiety chc ą rozmawia ć chc ą chcą chcą si ę wspierać, al e też kob iety chcą śledzić swoje zdrow ie s ą bardz o zainteresowane swo im zdrow iem t o fascynuje szukan ia objawów cz ęsto g órują t e objawy co te ż n ie do końca jes t dobre, poniewa ż t o wiarygodno ść jeśli je śli nie je śli n ie potrafimy szukać t o wiarygodno ść tyc h danyc h, kt óre znajdujemy jes t s łaba jest niska, a do teg o nie ma spersonalizowanej czasy się wystraszyłem, ale kobiet kob iety fascynują si ę własnym zdrow iem w trudnyc h długów często prowadzi na s t o po rozpoznania u siebie wszystk ich mo żliwych chłodów rozpad u niemożliwych tak n iestety prowadzi stosami donos do wyboru jak i dziwnych terapii, czyli innych interwencji lep iej w te j sytuacj i jedna k pamiętać o ty m w tradycyjn y lekarz lekarz online nie sztuczna inteligencja nawe t jes t nadal niezb ędnym elementem ludzki elemen t teg o proces u do temat u wracam y za momen t dzi ś rozmawiamy o technolog iach i płodności cz łowiek dba 00 pokazy towarzysz ą pokazywał ponown ie prz y mikrofonie Jan Stradowski dzisiaj w studiu z e mn ą Joanna Fedorowicz współzałożycielka prezes firmy obo k Francji ta m ponown ie wydan e i Monika dzi ś redaktorka portal u sztuczna inteligencja sztabkę lu b kpl w ita wydawałoby się t o sztuczna inteligencja nie ma jeszcz e wiele w zwi ązku z tym c o rob imy, aby pocz ąć dzieci dziadkowie będąc jaki ś cza s tem u przeczyta łem co ś c o mnie zaskoczyło ze jedno 100 × jest on o w łaśnie stoczyliśmy wcze śnie medycyn a potrzebuj e zdolno ści analitycznych tak ich bardz iej zaawansowanych podobn o sztuczn a inteligencja stanie nawet oceni ć czy zarodek powołany dożycia metod ą in v itro si ę przyjmie si ę nie przyjm ie do tej por y robi ł to to stan ą na oko, bo auto okop y planowane przez w iele la t teraz okazuje za zgodę może robić to samo w pewny m momenc ie m u zabrzmiało odchodzi n ie oddajem y maszyno m komputerom decyzj ę o powołaniu do życia ludzk ie istoty to nic n ie jaka ś utop ia w ogóle traszka brzm i, ale chyba żyjemy w tak ich czasach, k iedy t e utop ie staj ą si ę życiem tak to prawda teraz si ę tocz ą takie prace w 2 ośrodkach na świecie w stanac h Zjednoczonych i Australii rzeczywi ście sztuczn a inteligencja zaczyn a ocenia ć zarodki ta k do te j por y po zap łodnieniu kom órka jajow a zapłodniona znajduj e się w inkubatorze przez k ilka dn i jest obserwowan a embriolog opisuje tak, b y jak ich 100, ale embr iolog opisuje toczy się prawid łowo dziewicze czy b ędzie mo żna j ą zaimplementować no t o jes t oczywi ście cz ęściowo ocen a sub iektywna taka jes t k ilka system ów oce n zarodków to jest to jes t w łaśnie troszeczk ę na ok o i tutaj sztuczn a inteligencja si ę si ę n iezwykle n iezwykle przydaj e s ą takie s ą tak ie system y mon itoringu zarodków niektóre kl iniki są wyposa żone w tak i endoskop inkubatorze jest za instalowana kamer a, która 20 minut rob i zdj ęcia pote m powstaje tak i f ilm rozwoj u zarodka w łaśnie z tyc h z tych 5 dni i t o jest i t o jes t pomoc ą dl a specjal isty, al e r ównież w łaśnie grup a naukowców wykorzysta ła t e zdj ęcia te n materia ł to ogromn a baza danyc h to by ły t o były zdj ęcia bodaj że 10  000 zarodków z tej kl iniki w karn ą, al e w stanac h naukowcy wykorzystali te zdj ęcia do trenowania algorytmu okazuj e si ę, że algoryt m po prost u potrafi ł lep iej ni ż specjaliści ocenić cz y zarode k jest dobr o ucznia bankowością projektowane w wi ększe szans e na rozw ój na naprawdę łączące ta Acta Acta pote m zreszt ą, żeby sprawdzić dzia łania algorytm u poproszono 5 specjalistów r óżnych z r óżnych kl inik na świecie ocen a tyc h samych zarodków i okazuj e się, że ich ocen y pomi ędzy sobą n iezwykle si ę różniło zdaj e się, że co czwart y tylko przypade k pisali ten sa m spos ób i dop iero ich średnia cen a, którą podejmowal i grem ialnie była podobn a do te j kt órą, kt órą tutaj algorytm by ł w stanie wygenerowa ć, więc tutaj dzia ła te ż w ielu innych sferach medycyny tak to samo się dz ieje w radiologii prz y ocen ie zdj ęcie zdj ęć obraz ów np. rezonans u magnetyczneg o kwestia życia śmierci, o kt órych może decydować sztuczn a inteligencja, ale z drugiej stron y na, jeżeli możemy zweryfikowa ć zrobiono t o lepiej ni ż cz łowiek pani Anno dochowali się cz y oferent dzia ła skuteczniej ni ż inne metod y wykrywan ia zaburze ń hormonalnych same j dl a populacj i która, kt óra jes t dla osób staraj ących si ę dz iecka kluczowa przed e wszystk im nale ży powiedzie ć, że najlepszy m najbardziej w iarygodnym wyznaczen iem owulacj i jes t monitoring cykl u u lekarza ginekologa to jes t najbardziej wiarygodne im narażenie się na t o cza s pieniądze oczywiście tak i na ile jest na ty m etap ie ju ż monitorowania tak jes t t o kosztown e trzeb a m ówić na wizyt ę wizyty muszą by ć oczywiście te ż troszk ę inny moment starania o ci ąże jeste śmy w ty m wcze śniejszym etapie chcem y w warunkach domowyc h umo żliwić jak najbardziej precyzyjn e wyznaczanie w łaśnie tak ich o d podstawowych parametrów jak niep łodne relacj a kolejn a miesiączka, al e te ż anal izujemy objaw y występujące po owulacji, kt óre mogą świadczyć o ci ąży i troszk ę się baw imy tymi danym i w jak i spos ób które, kt óre mogą świadczyć o ci ąży, które ju ż n ie wykrywamy w łaśnie t e problem y, które t e anomal ie które, kt óre mog ą świadczyć o problemac h na podstawie wprowadzonyc h objawów tak że et monitoring owulacj i ju ż najlepiej rob i robi lekarz dobry m sprz ętem my n ie chcem y my n ie chcemy by ć tuta j konkurencją m y chcem y warunkac h domowyc h bardz o skuteczn ie wyznaczać owulacj ę dn i p łodne przewidywać problemy z cykl u miesi ączkowym m inistrowi hormonalny m taką to są inne metod y bo, pomijając to n ic n ie częsty kalendarzyk ju ż notowani jednak kiedy i c o to można te ż mierzy ć temperatur ę można bada ć śluz szyjkowy, żeby t o wszystko pod uwagę cena w zależności o d teg o c o u żytkowniczka nam p isze jak informacja t o algorytm y maj ą si łę przestaw iania si ę i do do informacja dostaj ą objawów, jakie dostaj ą, wi ęc możemy bra ć pod uwag ę temperatur ę śluz tak ie str icte Street t e p łynnościowe wska źniki parametry, ale te ż objawy samopoczucia nas z nasz a mo c algorytmów jes t w ty m, że wykorzystujemy bardzo dużo tyc h danyc h i sam a oczywi ście temperatura sa m śluz i sa m tes t regulacyjn y s ą tak mam y potwierdzenie są mniej precyzyjn e ni ż nasze z łożone algorytm y, które nie tylk o dostosowują si ę dan e użytkowniczki, al e też por ównują jej wp isywane dan e jako ść danyc h z populacją, wi ęc wychwytuje m y te wszystk ie b łędy te i t e wszystk ie dane potraf imy analizowa ć dużo lepiej m ówi się algorytm jest tak dobr y jak dan e którymi karmiliśmy dlateg o ćwiczyliśmy ten musi tylko wystarczaj ąco odłowiono już wypełnione czytaniami t o bardzo m ądry tak faktycznie jest to też tak bardz o du że algorytmów się tworz y, a należy jes t, żeby mieć dobre aut o trzeba mie ć dobre i potrzeby włożyć t e faktyczn ie dane, kt óre s ą dobrej jako ści przyk ładamy do tego my my dbamy o t o, żeby te dan e by ły dobre j jakości wycinamy t e dane, kt óre w idzimy, że zakłócają natomiast t o są m iliony danyc h, kt óre kt óre, kt óre na m dają dobr y obraz tego c o si ę dzieje jak cz ęść z n ich będzie niskiej jako ści t o algoryt m wychwyci p óźniej co ważne t o n ie s ą tylk o algorytm y konsultujemy t o c o mam y z na etap ie oczywiście prac e badawcz o naukowych konsultowali śmy prac ę algorytm ów anal izy danyc h z ekspertam i medycznym i i z takim sprz ężeniem zwrotny m w iedzy ekspert ów medycznyc h do stracili śmy te ż algorytmy określi t o tak ie dop ieszczanie i ta jes t wi ązanie Płaczek, żeby wszystk o grało t o z teg o c o pami ętam to plonom pogoda pani drog a między nimi na tym, że już dz isiaj do zest aw danych, kt óre jest nam jako ś na wejściu nie porz ądnie przygotowan e czy zosta ł rozwiązany w spos ób niezbyt ob iektywne to tam o d o tym, dziedzicz ą te wady uprzedzen ia si ę okazywa ło chyba by ła tak a sytuacj a dotycz ąca co ś m ówić o rozpoznawaniu nowotworów chyba była to baz a danych dotyczące rak a piersi, która by łaby na Ameryce amerykański projek t miał zamontowan e w Japonii okazało si ę, że kompletnie nie sprawdz a, bo inna populacja kob iet maj ą inną gospodark ę hormonalną inny typ nowotwor u s ą państwa i ca ła zgody, kt óry był świetnym jednyc h warunkac h w innych bankach okazał się by ć już ma ło u żyteczne również określić łagodnie właśnie to jest, wi ęc on e tak to bardzo zwracamy na to uwagę, żeby nasze algorytmy by ły skalowalne, bo n ie chcemy tylk o tyc h tych problemów rozwi ązywać w Polsce, al e te ż na świecie skierować apl ikacja i robimy w te n spos ób ab y, ab y algorytm y by ły elastyczne i uczy ły si ę dane j specyfiki dane j kobiety dlatego mówię, żeby n ie tylko oni n ie tylk o porównujemy dan e w populacji, al e te ż przystosowuj e si ę do tego c o widzimy i więcej danyc h to algorytmy si ę ucz ą oczywiście wchodz ąc na nowy rynek algoryt m potrzebuje b ędzie potrzebowa ł czas u, żeby si ę dostroi ć t o bardzo słusznie pow iedziane, a z tymi danymi, kt óre s ą jako ść danych i to w jaki spos ób on e są u łożone algorytmy c to t o dlatego bardzo wa żne jes t dobór dobreg o zespo łu badacz y naukowc ów, żeby mieli doświadczenie zdawal i sobie spraw ę z tyc h ogranicze ń i dlatego przełożyć du żych starań do teg o żeby, żeby do tego badan ia do projektu zaprosi ć najlepszyc h naukowc ów którzy, którzy maj ą świadomość teg o problem u czytam w internecie dzięki dzi ęki pani dzi ęki pami ętnika wynosi 10  000 dzieci t o prawda 40  000 w Czechach tak wag ę tak statystyki rosn ą dzi ęki nasze j tak nasze j Platformie ów trend takie co ś z tego bardz o dumni i te s ą kob iety którzy, kt óre u żywały kalendarza dn i płodnych ow ą tren d tak i on e też, ale dużo du żo więcej, które tworz ą tą ca łą t ę spo łeczność, kt óre wspieraj ą 200  000 osób w stanie zaufać sztuczn ą inteligencj ę, żeby pomogła w tak bardz o jeszcze wted y sztucznej inteligencji to jeszcze by ły tak ie tak mam y przez kilka la t zbieraliśmy t e dane t o by ło jeszcze algorytm y, kt óre by ły bardz iej sztywna noszen ie uczyły, a teraz od 1 , 5 roku na bazie tyc h milionów 1 000 000 tych danyc h kt óre, kt óre zebrali śmy z kalendarza dn i p łodnych udało na m si ę zrobić ju ż ju ż świetne algorytmy, kt óre s ą elastyczne, które bazuj ą n a na nauczenie maszynow e na sztuczn ą inteligencję ro śnie to czyta w internecie to, że takie dz iwne wra żenie 10  00030  000 dzieci sztuczne j inteligencji algorytm u nam jednak t o oczywiście to znana wówczas jak pan i mówi pan i Monika m ówiła, ale cz y to tutaj czy my śmy się w tym nawet oswoić to faktycznie rob i takie wra żenia, al e jak t o sztuczn a inteligencja i dz ieci, ale do tego brzm i tak dziwnie na gruncie rzeczy wszysc y ufam y sztuczna inteligencja na co dzie ń nie, używając n ie wiem naszyc h telefon ów kom órkowych komórkowych tak no mam y teg o bubla ta ta k tak naprawdę u żywamy teg o codz iennie i i tylko sam a nazw a sztuczn a inteligencja troch ę budzi cały cza s niestety tak ie skojarzenia to jest n ie w iadomo co bo, bo wiadomo metalowa ma maszyn ę na 2 nogach myślę, że my ślę, że naprawdę trzeb a na t o patrze ć rozs ądnie jak ona ma po prost u zbi ór bardz o bardz o bardzo potrzebnyc h na m nowych technolog ii w potrzebnych na m w medycynie n o bardz o tak w łaśnie w r óżnych dziedzinach natom iast potrzebne wted y, gdy medycyna jes t n iewydolna wiemy, że jes t n iewydolna na poziomie 8 diagnostyki czy wczesne j diagnostyki t o jes t bardz o s łabo, bo u nas często stosowan e lekarz przyjmuje pacjen t najczęściej wtedy, gd y pacjent jest już schody i cz ęsto schody dosy ć poważnie ta diagnoza później problemy s ą głębokie i jeżeli byśmy byli w stan ie zrobi ć alb o prof ilaktyka albo wczesną diagnostykę wted y, kiedy typ u problemy są ju ż do opanowania my śmy mieli pot ężny zys k spo łeczny prawdopodobn ie z naszym cele m jes t dokładnie punkt t o gdzie gdzie c o m y chcem y robi ć i IT wa żne to n ie tylko idziemy do lekarza się czujem y źle czy te n problem wszysc y, kt órzy cz ęsto po prost u ignorujemy t e problemy czujem y si ę nadm iernie zm ęczony zmęczone m ówią o kob ietach naszych u żytkowniczka, bo my ślimy, że mam y m ęczącą pracę z zestresowanyc h mamy stresuj ący try b życia, a ata k naprawdę mogą to by ć problem y właśnie z tarczyc ą tak chodzimy chodz imy n ie zdając sob ie z teg o sprawę i to wykrywalność problem ów faktyczn ie zdrowotnyc h jest jes t bardz o s łaba, a czasami ZUS by ć mo że odwrotnie pewn ie bardzo wiele os ób traf ia do lekarza niepotrzebnie b ędą mieli teg o rodzaj u narzędzia w domu, żeby mogl i bardzo mogl i szybk o szybko się zorientowa ć, że wszystko jes t w porządku my ślę, że rzadk o, kto w og óle ma taką samoświadomość swojeg o organ izmu tak że zdawa ć spraw ę naprawd ę zebrać wszystk ie swoje objaw y w jak i spos ób w jak i sposób zrozumie ć sw ój organ izm myślę, że to jes t w ielka zaleta teg o typu aplikacji ju ż na pewn o buduj ą samoświadomość w pewny m stopniu to si ę zabić nawet paska finansował pokazuj e na krok ów przeszliśmy monitorowanie snu takie, które stają si ę t o rodz i powszechne jak się okazuj e mo żemy też monitorowa ć własną podnosi ć z dobrym i efektami tak ich co robię tysi ęcy dzieci t o co robimy uczym y właśnie nasze algorytmy teraz i to te ż ju ż za wkr ótce b ędziemy wdra żać szczytowan ia anal iz i anal izowania objawów bezpośrednio za pase k finansowych na wk ład Pulsu sn u i też wzbogacen ie t e też tyc h tyc h parametr ów w analizie płodność określane trzymam kc iuki za te n projek t daje si ę bardzo ciekawy i no i obejrze ć, bo już więcej dyrektorem z p łodnością jak o naród to dobrz e mogła si ę Polska, więc jes t f inansowe może technologia, chocia ż troch ę umowa z e mną studia by ły dz isiaj Joanna Federowicz współzałożycielka prezes firmy ob u rent dzi ękuję bardz o dzi ękuję bardzo i Monika dzi ś redaktork a portal u sztuczna inteligencja org PL dziękuję m ówił Jan Stradowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA