REKLAMA

"Grand Unione" Zadie Smith

Poczytalni
Data emisji:
2019-11-23 17:40
Audycja:
Czas trwania:
14:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ta k jak zapowiadałem w itam si ę z pa ństwem zn ów po przerwie Paulina Nawrocka ze stud ia w Krakowie tymczasem zmieni ł się sk ład tym stud iu w warszawsk im, bo pojawi ła się ta m Aneta Pytrus cz y dobre i Piotr malarz dzie ń dobr y zm ieniamy też trochę kl imat zm ieniamy ksi ążkę ta k jak ju ż wspominałam, bo b ierzemy na tape t najnowsz ą pozycję zaj ęli Smith, a jes t t o zbi ór opowiada ń zbiór opowiada ń Grand Union wydan y prze z wydawnictwo zna k prze Rozwiń » łożony przet łumaczony prze z Maria Makuch z e, gd y po raz pierwszy m ierzy na warsztat kr ótką form ę fikcyjn ą, bo po dłuższych powie ściach i po cyklac h esej ów 19 lat po prem ierze bia łych z ębów dostajem y do roc k w łaśnie Grand Union Aneta pewn ie więcej na te n tema t tak je tylko chcia łam nawi ązać do teg o, że te n zbi ór opowiadań zaczyna si ę w Sopocie pisarka była w Sopocie na zaproszen ie l iterackiego Sopotu 2018 roku na to spotkan ie ja miałam przyjemność uczestniczyć przysz ły t łumy naprawdę n ie wszystkim uda ło się wej ść w ty m by ło ponad 3 soko mo żna od 400 osób w Państwowej galerii sztuki inni w Sopocie i chc ę jak zejdz ie przyjecha ła do polsk iej do Sopotu t o wykorzysta ła kurort u i i w ty m, że kurorc ie k ąpała si ę chodzi ła po Monciaku i te je j wra żenia jako ś te zosta ły opowiedziane przetworzon e w tak i kr ótkiej form ie otwieraj ące zbi ór opowiada ń, że d ialekt tyk a, kt óry właśnie dz ieje si ę w Sopocie, a i nie ma ze mn ą zgodzicie jes t t o tak a właśnie no trudno nazwa ć tak im pe łnokrwiste opow iadaniem miniaturk ę, a właśnie tak a m iniaturka bardzo jest to i UE takie dosy ć myślę dosy ć krytyczn e jednocześnie, ale n ie n ie tyl e dla Sopotu co w og óle dla teg o typu m iejsc jak Sopot Zakopane jak w og óle wi ększość kurortów n ie tylko w Polsce na ca łym świecie tak i inni ci ę fragmen t przytoczy ć Gorzów jedna k poruszy ł, gd y czyta łam opow iadanie b ędzie kobiety najlepsz e co mog ło oferować teg o typ u uzdrowisko t o na śladowanie innych bezmy ślne przem ieszczanie się z e stade m, lecz pozbawionej ojc a rodz iny, a zbiorowość by ła doskona łym kamufla żem to n ie by ło ludz i indywidualnych natom iast swo im mieście kob ieta by ła indywidualno ścią szczeg ólnie dotkni ęte nieszcz ęściem obarczoną czworgiem dz ieci be z ojca to by ło jeszcze 1 matką kupując dl a rodziny wat ę cukrow ą i dz ieci by ły jak inne dz ieci ich twarz e skryt e za chmurę różowych n itek cukru t o jest no właśnie w innej stron y mamy mam y Sopot na każde inne miasta, ale też tak ie co ś my ślę, że bardzo taki charakterystyczn y dla rodzic ów, że on e jes t z stron y n ie przebadana to jes t jako ś tak uj ęty, że on e w łaśnie zawsz e potraf i widzieć n ie tylk o swoj ą wewnętrzną perspektywę czy b y tak, jakb y w przedstawi ć bohater ów wewn ętrznej perspektywy tylko też, jakby mo żna się wznieść nad tym dz ieciakiem i czy na d każdym innym zjawiskiem, prz y którym ludz ie chodzą o d rana z g óry na d ół t ę z powrote m jak weźmiemy w łaśnie jako przykład całego teg o zbioru t o wielkiej, kt óra ma 4 strony tak a jes t dosyć du żo tre ści, bo jes t krytyk a w łaśnie tak ich miejsc poczt ówką owyc h taka dychotom ia wp isana w urlo p m ówiąc m ówiąc obrazowo, ale jes t du żo refleksj i na tema t rodz iny na tema t Niewiem zjadania zwierz ąt na momen t generaln ie bardzo ma ła objętość bardzo dużo przemyśleń, a przy ty m oczywiście ci ęty język nie jes t t o opow iadanie otwieraj ące zbi ór opowiada ń w sum ie jest 19 też z czego 11 było wcze śniej n iepublikowanych reszt a by ła publikowana g łównie w New Yorker, że n o i mo żna powiedzieć, że jes t to absolutny pe łen przekr ój trochę przyk ład teg o jak bardz o zaj ęliśmy wszystk o interesuje zar ówno tematyczn ie, jak i pod wzgl ędem form y jak ma m wrażenie jak o tw órca chc e wszystkiego spr óbować, bo t o s ą opow iadania właściwie opowie ści jak czytam y w łydce, al e one maj ą też nie s ą utrzyman e, jakb y w 1 stylu w 1 w 1 z racj i nawe t w 1 osi czasowe j cz y przestrzennej, bo jest t u i real izm jakieś stop ie i post, a po znajdz iemy poszukamy kl imaty rodem z ser ialu Black Mirror jes t science-fictio n satyr a pol ityka fiction n o właściwie tak i wielki wore k jak wam si ę te n wore k podobno chc e się wypowiedzie ć jak o ktoś, kt o z Business debiutowa ł nie zna m żadnych wcze śniejszych je j pozycji zac iekawiony i was z rekomendacj ą, żeby się na d t ą książką pochyli ć i tym c o znalazłem na je j ok ładce z tyłu, gdzie znajdujemy tak ie słowa każdy z na s kocha inaczej ka żdy z nas my śli inny spos ób każdy z na s w idzi c o innego zajęli m iejsce dostrzeg a ich wszystk ich po m istrzowsku, łącząc przen ikliwe spojrzenie z wra żliwością na emocje t o n ie kupi ło i moje wra żenia jako debiutanta być mo że wśród naszyc h słuchaczy s ą tac y, którzy byliśmy n ie znaj ą po prost u tak nie ma opowiada ń l inearnych jakich sp ójnych jak powiedziała czasow o przestrze ń jest rozmaitość bardz o bogat y wore k z niekt órymi opowiadaniami mia łbym kłopot jak o czytelnik, bo właśnie zgubi łem się w ty m, że oczekiwa łem mo że jakiś l ina dość jakiego ś opow iadania, które p łynnie i krystal icznie czysto jednoznaczn ie będzie p łynęło Atu n ie potem zmartwiłem się ty m, że mo że ja n ie dogan ia autorki przeczyta łem recenzję ciekaw ą w Guardianie, który tak że powiedział także wskazuj e na t o, że nie wszystk ie z tych opowiada ń s ą świetne uznali śmy z niekt órymi ta mocn o polemizowa ł w te j k Ardanowski recenzji, al e dl a par u z tych opowiada ń jako te n, kt óry jako pierwszy zeszliśmy z setkę dl a par u tyc h opowiada ń naprawdę wart o zarwa ć no c by łem tym i opow iadaniami zachwycon y t o opowie ść o rozmow ie córki z e zmar łą matką troch ę fantazj i, al e takiego wej ścia emocje t o opowie ść o by łym pol icjancie, który w, kt órym się rozsypa ło życie rozsypa ła się rodz ina, który czuj e si ę kompletnie niepotrzebny n ie wie co z e sob ą zrobić tych opowiada ń jes t t u k ilka tak ich właśnie dla mnie niezwyk łe jak podr óż poci ągiem z kimś, kto choruj e naturę ta i jak dz isiaj wygląda świat podr óży, gd y każdy odc ina się, wkładając do uszu słuchawki nie, s łysząc tego co si ę wok ół dzieje może to akceptując, a mo że po prostu oddzielają o d teg o by n ie przeszkadzało to jego podr óży w jeg o życiu dla k ilku opowiada ń naprawdę mo im zdan iem warto po święcić czas nie mia ł z ty m cz ęsto r óżnorodnością i tyl e k łopot tylko ja weszłam w to jako ś tak chyb a na nadmiernie i odnalaz ł si ę w tym po śpiechu łapanie r óżnych w ątków r óżnych temat ów znacze ń ja ma m takie, zwłaszcza te wszystk ie opowiadania, kt óre dotyczy dotyczy ły jako ś kob iet i macierzyństwa, że jes t ta m, że ta k ja musz ę przeczytać, a tutaj du że szybk o odpocząć, bo by ć na wakacjac h szybk o zachorować, żeby szybk o wyzdrowie ć etykę jes t co ś tak iego i jednocze śnie i i jak ie tak ie filozoficzne, al e to nie jes t u przemyślenia, kt óre są i m ądre, ale one os ób do n ieco nim nie był w okres ie tego przykładania inaczej ja naprawd ę czytam te ż w pośpiechu, al e też czu łam te n taki po śpiech życia cz y mo że sobie wyobrazi łam mo że też przepisa łam, czeg o n p . n ie odnale źli iście, al e w wielowątkową o ść i ile wielowymiarowo ść r óżne style m iej ta k na n ie tak iego tak w łaśnie wciąż pogania, bo wciąż pogania, a ja właśnie wczoraj 7 tak zacząłem się zastanowi ć cz y znajduje jaki ś punkt wsp ólny i miałam tak i, że t o zazwyczaj jes t zarzut prz y zbiorach opowiada ń, że n ie maj ą w łaściwie trudn o jako ś wskaza ć jak ąś taką co ś co j e spaja tak musi by ć coś konkretneg o co ś Super wyraźnego, ale też dosz ło do podobnych wniosk ów jak też, że m y w dz isiejszych czasac h konsumując tre ści w spos ób totalny w dużej m ierze te ż przez dzi ęki 81 000 000 no w łaśnie ja te ż tak troch ę funkcjonuj e dzisiaj interesuje mn ie to by nast ępnego dnia się zagłębić si ę zupe łnie innego 15 minut po prost u mie ć głowę zupełnie gdzieś indziej pote m w łączyć ser ia i troch ę ta książka tak a jes t jakb y tak na s przerzuc a temat u na temat z kl imatu na kl imat, a prz y tym dotyk a tak ich dosy ć wa żkich kwest ii, bo my ślę, że t u mo żemy odnale źć i takie refleksj e na d w łaśnie mi łością emocjam i starzeniem si ę na d kwesti ą relacj i z m iastem nad identyfikacj ą w og óle marnowanie czas u marnowaniem czas u też przed e wszystk im te ż nad funkcjonowan iem artysty to 1 z ulubionych opowiada ń z tego cyklu to jes t w mieście i on o si ę zatrzym a jak w łaśnie do autorki narratorka i przyjeżdża, a rodz ic, który m ieszka w lesie, mówi że akt y w og óle może funkcjonowa ć w tak im mieście, gdz ie jes t tak i chaos ha łas i t d. i no t o n ie spos ób tego jakb y n ie odczytywa ć troch ę prze z pryzma t autork i, która przeprowadziła si ę z no mo że n ie przesadn ie spokojnego Londynu, a jedna k do pewn ie jeszcz e bardziej szalonego noweg o Jorku i też ta m pr óbuje si ę jako ś odnale źć s ą opowiadania, kt óre są takim nie w iem literackim żartem zabawą oddeche m tak ja k n p . opow iadanie uc ieczka z noweg o Jorku już n ie za bardz o podoba to w ogóle j a po prost u zacz ęłam zgłębiać te n tema t w 2011 roku Vanity fair pojawi ła si ę tak a plotk a informacja w łaśnie, jakoby podcza s atak u na czwarte j Center właśnie Marlon Brando Lisbeth Tyler metrycze k s ą raze m uc iekali samochode m z noweg o Jorku i ta opowie ść zaczął funkcjonowa ć w stanac h jako taka Urbana rz ąd jak o tak a h istoria, do której nikt n ie wie czy faktyczn ie si ę wydarzy ła i zaj ęli po prostu zrobiła najbardziej opow iadanie, kt órzy z tak im w łaśnie takim l iterackim żartem i toteż mam wra żenie, że jakb y pokazujem y je j potrzeb y trochę oddech u te ż ćwiczenia si ę w r óżnych narracjac h i al e bardzo podoba mi si ę te ż albo puszczanie ok a alb o prze z wrzucan ie tak ich bardz o trafnyc h uwa g pod m ówiących pewne zjaw iska w naszym życiu pójdzie tropem Anety pos łużę się 2 krótkimi cytatami 1 bardzo zabawn y absurdalny, al e te ż taki ironiczny w mo im odczuciu szale ństwo tkw i w ty m powiedzia ł profesor filozofii h istorii do profesora h istorii f ilozofii jak trudn o jes t łatwe życie chodzi mi o t o, żeby sobie wyobrazić jak t o jes t mie ć trudn e życie i tak sob ie tac y naukowc y debatują o w łasnym trudny m życiu, a t o co mi się podoba ło te ż opowieści blokada, o ile okrutn e zdan ie na opow iadanie pi ękne zdan ie, które chyb a definiuje wiele chw il w naszym życiu i oby definiowała j e jak najrzadz iej rozmawiamy, al e każdy m ówi obo k na sw ój temat no to jest meg a meg a m ądre i bardz o tak to jest jedn o chyba w ogóle z najlepszyc h opowiadań też myślę, że mn ie te ż szalen ie poruszy ło bardzo kr ótka i bardz o prosta h istoria, czyli 2 mężczyźni przebywaj ą do wioski mocno część bardz o mocn o też przyk ład teg o jak pewn e straszl iwe zjaw iska s ą poz a czasem to znaczy niezale żnie o d wojny niezale żnie od konfliktu wygl ądają tak samo te ż to sk łoniło w ielu refleksj i każdy znajdzie w ty m tom ie coś dl a s iebie m ówiąc tak im j ęzykiem reklamy i ja osobi ście jak o wielka fank a zaj ęliśmy tę ksi ążkę r ównież pa ństwu poleca m Aneta jak i kon iecznie powiedział konie rzeczy naprawd ę dla pary opow iada nam tak jak powiedzia ł Piotr n ie wszystkie, al e są tak ie perełki właśnie typ u blokad a albo dl a mnie coraz bardz iej niż k iedykolwiek czy edukacj a sentymentalna ko ńczy, że koniecznie je śli ktoś spodz iewa si ę tak ich po prostu opowiadań jest o d do Zet prowadz ących za r ękę do tego n ie znajdzie to trzeb a te ż powiedzie ć ja m ówię te ż perspektyw y deb iutanta natom iast dla opowie ści tak ich wspominaliśmy czy blokad a czekali są rekonstruowane czy czy dl a kr óla cz y w łaśnie 2 mężczyźni przybywaj ą do wioski dla tyc h par u opowiadań, i ż wart o otworzyć swoj e serce twoj e ocz y i swoj e emocj e i nie b ędą zaw iedzione na pewn o n ie poleca ł Piotr Babiarz Aneta Pytrus Irena Nawrocka bardz o pa ństwu dzi ękujemy i us łyszenia Poczytalnych za tydzie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POCZYTALNI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA