REKLAMA

Nowoczesna wiedza o wybielaniu zębów

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-23 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:05 min.
Udostępnij:

O najnowszych trendach w dziedzinie wybielania zębów mówi dr n. med. Barbara Obłoj, lekarz stomatolog, dyrektor medyczny Centrum Ortodoncji i Implantologii ODENT w Warszawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
t o sob ie ju ż powolutk u ustawach wzyw a go racze j chciałby zosta ć działa ju ż le ży 18 Atalanta nie pan i pani doktor już jeste śmy na anten ie ko ńczymy o s iedemnastej tak, al e pan i obiecała zostan ie jeszcze chwil ę, by porozmawiać z e s łuchaczy tak oczywi ście już przedstawiam go ścia doktor nauk medycznych pan i Barbara obój dzie ń dobr y dzie ń dobry pa ństwu dzie ń dobr y pan i redakto r lekarz stomatolog dyrekto r medyczn y centrum ortodoncji Implantologii Rozwiń » i agen t w Warszawie pomy ślałem, że zaczn ą od tyc h zębów t o wszyscy chcemy, by bia łe, al e zaczn ę o d rzeczy og ólniejszej Otóż w sum ie ci ągle dow iadujemy nowe rzecz y o zwi ązkach między stane m naszyc h z ębów AAA przypadłościami, kt órych by śmy n ie my śleć w og óle, że ta może jedna k na drug ie wp ływać np. ja czytam, że kto ś ma paradontoz ę większe prawdopodobieństwo n ie w iem chor ób serc a n p . t o nowe rzeczy prawda t u co w iedza w stosunku do teg o by śmy wiedzieli 1520 lat tem u chyb a si ę bardzo pog łębiła w te j mater ii oczywiście można tak, m ówi że cały cza s się ta k jak w każdej dziedzinie idziemy do przodu, ale my ślę, że tuta j zwi ązek akura t zębów cz y też przyz ębia przyzębie to jes t tkanka otaczająca z ąb ta k tak mo żemy powiedzieć no i ja już zna m te związki o d lat c o najmniej 20 także może, ale Rosjanka zupełnie dania pani zn a pan i s iedzi w tej mater ii, al e zapewniam pani ą, że w iedza powszechna na te n temat jes t bardzo mała lu b bardzo ma ła tak oczywi ście wyn ika to przed e wszystk im z teg o tytułu, że je żeli chodz i akura t dok ładnie precyzując proble m z przeziębień, poniewa ż sta n zapalny w ówczas obejmuj e tą tkankę wok ół zasa d, czyl i ca ła para zawieszenia ow e, czyl i dzi ąsła przechodzi na ze mn ą przychodz i na kosmos n o i tam sytuacja taka, że sta n zapalny powoduj e w konsekwencj i, że tworz y się najpierw wejść właśnie tak i zapalne Pusz p óźniej wysi ęk ropny cz y po prostu wydz ielina ropn a tak im poprzez mikro krążenie mam y Rosję w bakter ii po ca łym organ izmie tak dlateg o m. in . tuta j proble m i tak imi newralg icznymi organach jak serc e jak prost u ryzyk o zwi ększone ryzyko zapalen ia mi ęśnia sercowego cz y te ż po prost u opon mózgowo rozwiązań n ie wiadomo, kiedy bał się bakterie, al e dają po prostu Wej wyizolowa ł w izolowanych pewne szczep y bakteryjne n o b o w jam ie ustnej mam y tyc h bakter ii po prostu 1 000 000 są specyficzne 1 dla rozwoj u próchnicy inne są troch ę bardziej specyf iczne dla chor ób dl a chorób przyz ębia n iestety w system ie przez jesteśmy systeme m naczy ń po łączonych prawda migrują na m mikro kr ążenie do poszczeg ólnych po prostu organ u dlatego n o i n ie bez kozery ja ma m mnóstwo pacjentów, kt órzy przychodz ą na wizyt ę na porad ę przed zabiegiem kardiologicznym bądź te ż prze z przed zabiegiem w zakres ie załóżmy chor ób oczu z prośbą o d lekarza o d ch irurga prosz ę o cz y proszę o sprawdzen ie stan u zębów tak cz y tzw. sanacj ę, czyli wyczyszczen ie wszystk ich mo żliwych punkt ów ognisk zapalnyc h, czyl i już wted y wyeliminować wykona ć jak ąś tam diagnostyk ę typu zdj ęcia rentgenowsk ie i sprawdzić czy nie ma stanu zapalneg o dziadostwa cz y n iema próchnicy czy n iema stan u zapalnego tyc h tkanek oko ło 2 ściółkowy, czyl i struktu r po zęby cz y też przyz ębia tak n o bo ryzyk o może nie jes t jakiś nie m ówimy tuta j o 50 % n ie m ówimy nawet my ślę, że 10 %, al e w kwest ii jednostkowe j ryzyk o jest i id ąc na tak i zabieg no my ślę, że ka żde szanujące się euro czy te ż lekarz chcia łby, jeżeli ma mo żliwość wyeliminowania powik łania po zab iegu wagon u tak el iminuje Wda zazwycza j, gdy tak że n ie rob imy sobie zęby prawna t o dlatego a bo nas boli czy w og óle za p óźno przeszli śmy do dentyst y skor o z regu ły boleć zaczyn a po pewny m czasie prawd a, gd y ju ż jaki ś proces zachodził te n proces n ie zosta ł wychwycon y lu b przychodzimy z e względów estetycznych no to jes t nasza motywacj a, a myślę z e stosunkow o rzadk o w łaśnie b ierzemy te n aspekt pod uwag ę znacz y t o zalecen ie wylecz y sob ie stany zapaln e, które mas z w jam ie ustnej na cza s myślę, że jes t grupa pacjent ów, kt óra patrz y tak log icznie na to, że rzeczywi ście po prostu przychodzi z e na w izyty kontroln e, żeby sprawdzić ten stan z ębów pod kątem tak iej zdrowotno ści czynnymi el iminacji Stanów zapalnyc h, tak wi ęc niestety wi ększą grupą jes t Wola, kt órzy przychodz ą po prostu z e wskazań tak ich pod k ątem kosmetycznym, czyl i chc ą poprawić wygląd zębów, bo t o trochę na m narzucają pewn e norm y spo łeczne kt óre, kt óre istnieją też o d w ielu lat przecież to n ie jes t o d dziś o d od dzi ś o d wczora j, czyli tuta j chodzi o aspekcie wybielania lic ówek czy 3 koron, ale chc e pa n tuta j powiedzie ć pani redakto r i pa ństwu, że te choroby, kt óre przed chwil ą wymieni łam og ólną ustrojow e ta m tak to nie s ą jedyne problem y, je żeli mam y problem y z z ębami podp isze kłania oczywi ście mamy sytuacja jes t, gdy mam y próchnicę, czyl i pocz ątek stan u zapalneg o NATO oraz si ę bakter ii tak, je żeli ju ż mamy taki przed chwil ą rozmawiałyśmy troszeczk ę stany zapaln e głębiej poniżej dział swą w tyc h tkankac h obejmujących zamkną te ż na choroby przyz ębia i Rosji i wp ływ na jaki ś ta m zagro żenie powikłania w zakres ie chorób og ólnych, o kt órych przed chwil ą wspomniałam, ale i bardzo często chorob y przyzębia prowadz ą do utraty zębów na na j teraz sytuacj a, je żeli mam y od już w c iemno myślę, że już od 2 lat również mam y taką tendencj ę, że je śli trac imy zęby staram y si ę szybk o uzupe łnić dlatego m ówi si ę od c o najmniej 57 lat, że jeżeli usuwane s ą też jes t tak a możliwość, żeby za zasadzie natychm iastowo implantowa ć czynna sk ładamy proces już żeśmy zaśmieje si ę ironicznie to państwo si ę starają szybko uzupe łnić państwo t ę wiedz ę przekazują natomiast ile zna m ludzi, kt órzy potrac ili zęby n ie wyłączając m ówiącej te słowa zraz u ca łe lata chodziliśmy be z z ębów, a zwłaszcza pani dr Jerzy dotycz y os ób starszych to ju ż w og óle ludz ie uwa żają utraci ł naturalny, cho ć raze m absolutn ie pani dyrektor ma racj ę, al e prosz ę zwr ócić uwag ę po co ś mamy ile ś tych zamk ów tak ja, jeżeli by śmy sob ie mówili nawe t w kwest ii takiej normy, czyli mamy z ęby o d 7 do si ódemki traktuj ą z ęby usług cz y tzw . z ęby m ądrości jak o dodatkow e, czyl i si ódemki od si ódemki do siódemki na g órze od 7 widocznym ponad 20 oraz po c o mamy 28 z z ębów po c o mamy 10 palców rąk po co ś po coś to jes t tak jakby wsp ółrządzenie f izjologicznego jeśli dochodz i do sytuacji tak iej, że mam y utrat ę zęba 123 naszych głównie dotyczy boczny m po cz ęści wted y oczywi ście pacjenc i nie uzupe łniają tam wida ć, ale po prost u gdzieś tam psuj ą nie wida ć nie wida ć po prostu, ale co powoduj e, że tracimy z ęby takie, kt óre są przeznaczone do żucia po z ęby boczn e s ą przeznaczon e do żucia, czyl i rozcierania pokarmu z ęby przednie przednie t o są jedynk i dw ójki trójki t o są przedn ie zęby s ą przeznaczon e do odgrywania, czyli odgrywam y ka s przerzucamy razem boczne i rozc ieramy, jeżeli nie mam y z ębów po 1 stronie utracili śmy już k ilka zamk ów załóżmy po prawe j dl a przykładu c o si ę dzieje wted y gryzie bardz iej po lewe j stronie tak oczywi ście bierzemy oczywi ście bierzemy pół rok u ryżem ro k re żimy 2 lata groz i mu 5 tak t o co powoduje to z ęby niestety przerzucam y siłę, kt óra f izjologicznie powinna by ć po prawe j po lewej stronie cz y i z ęby po 1 stronie, czyl i polowe j przyjmuj ą prac ę za z ęby p o stronie prost u przeciwstawne, czyli c o najmn iej nadmiernie obci ążone c o powoduj e starcia starc ie powoduje, że sa m jes t kr ótszy od prestiż szkl iwa w zakres ie zębów po prost u przeci ążenia, poniewa ż siła życia jest si łą po prostu olbrzym ia z ęby przyjmują si ę większą ni ż prawid łową niż tak a, kt órej fizjologicznie zosta ły przystosowan e skrócenie zębów powoduj e, że mam y kompresję, czyl i tak i wciśnięcie po prostu żuchwy stawy skroniowo-żuchwowe powierzchnie stawow e kości skroniowej t o na m daje trzask i w stawach przeskak iwania b óle napi ęciowe g łowy czasam i zaburzenia s łuchu bardzo cz ęsto trafiają do do mn ie pacjenci, którzy maj ą szumy uszn e w zasadzie 24 godziny na dob ę po konsultacjac h laryngolog icznych neurolog icznych psychologicznych i ka żdy jak rozk łada ręce, bo n ie wie, dlaczego szumy nagl e z dn ia na dzie ń po prostu powsta ły i nie ma i s ą i nie ma po prostu tuta j środka na ich wyeliminowanie t o są b óle w idza id ąc dale j z z ębów, przechodz ąc po prostu naszej obr ęcz barkow ą to wówczas na m si ę tworzy asymetria tacy bardz o cz ęsto jak pacjen t ja patrz ę na pacjent a widz ę, że pacjent ma Krzywą g łowę czym jes t asymetryczn y bardz o często jes t efekt długotrwałego leżenia po 1 stronie asymetr ia w zakres ie bark ów asymetr ia w kwest ii po prost u miednicy i wszelk ie inne po prostu problemy, więc my tera z ju ż tuta j i n ie możemy traktować z ębów jako, o jak ą i 1 elementu nan o niestety ma wp ływ absolutnie po prost u wszystk o jeste śmy ca łością jak z ęby maj ą wpływ mo że się wyra ża w ty m momencie cz y typ u wad a zgryzu n p . ma wp ływ na postaw ę ciała, czyl i na ustaw ienie kola n b ioder bark ów i odwrotn ie po prostu analogicznie je śli pacjent ma proble m z postaw ą z kolanami płaskostopiem obserwuj e t o każdego dn ia u dz ieci małych w ieku prost u przedszkolnym szkolny m i młodzieży po prostu ma wp ływ na generowan ie VAT postaw y i met ą w idzimy t o jest to jes t naprawdę niesamowite wyzwan ie m ówi w naprawd ę trudn o uwierzyć trudn o uwierzyć trudn o uwierzy ć w te n związki rzek będzie m u jest logiczna, al e generaln ie tak powiedziałam no nasza w iedza biologiczna jest te ż fantastyczn a t o w idzi prosz ę wie źć w zęby można, b y powiedzie ć tym, ale chcę powiedzieć, ale ze oczywiście a ż zęby n o teraz my ślę, że ju ż w ielu pacjent ów już spotkało może to n ie jest nagm inne na razie stomatolodz y pracuj ą z f izjoterapeutami zosta ł op łatami ja ma m z ty m do świadczenie no 8 lat tak naprawd ę czyn i w kl inice opr ócz stomatolog ów tak mam y jeszcze fizjoterapeut ów miasta łopatę, którzy pomagaj ą na m w tak ich różnych zaburzeniach, bo jes t prac a zespo łowa prezes chwilk ę wracam y do nasze j rozmow y przypom ina stud io pani dr Barbara obu lekarz stomatolo g u doktora ty m razem doktor przyszedł do na s do studia jes t nim pan i dr Barbara obu lekarz hematolo g dyrekto r medyczn y centrum ortodoncj i Implantologii agen t w Warszawie zb iera teraz tema t pan i doktor bardz o i pomy ślałam, że dawn o n ie mówiłam c o najmniej od to prze z k ilka la t, chociaż byl i przedstaw iciele pan i zawode m rozmawiali śmy o innych rzeczac h, a to jes t rzecz bardz o ważna dla w ielu os ób 1 słowem ta wielka przemo żna ch ęć, b y mieć nie tylk o z ęby r ówne prost e wszystkie, ale w dodatk u, żeby by ły on e bia łe mam y tuta j przeka z reklamow y silny tam pastą b ędziesz mia ł zauważyć różnicę b ędziesz mia ł wiersze nie mia ł do świadczeń własnych nie ma, bo cz ęsto, by bazować na własne doświadczenie materii bia łych zębów nie ma tak ich doświadczeń s łucham pani ą co zrobi ć, żeby mie ć białe z ęby c o pani w og óle s ądzi na temat zabieg ów, kt óre pani wykonuj e, bo pewnie są zab iegi bardziej inwazyjny mn iej inwazyjny, a może, b y właśnie mo że pasty jedna k w czym pomagają m u pomagaj ą troszeczk ę słuch daj e pan i głos oczywiście my ślę, że to jes t jakby z stałe tematy cz ęsto demonstruj e się zg łaszają do na s pacjenci jak o do stomatolog ów na zaczynający o d początku niezależnie cz y będzie w zasadz ie na pewn ą kwestię pa n tak im zab iegiem warunkuj ącym, że razem będą wiersze na t o na pewno jest prof ilaktyka, czyl i standardow e oczyszczanie z e złogów naz iemnych i przebarwie ń, kt óre powstaj ą na skutek naszej d iety tak, czyli na temat z pani ą spo żywamy różne produkt y lu b bardz iej przemawiaj ące tak im, ale takimi t o cz ęstymi w zasadzie codz iennymi elementam i jes t m. in. chyba najbardz iej najgorsz a herbat a, kt óra zawiera garbn iki ro ślinne zarówno czarna, gdzie mamy te ż inną, ale r ównież i zieloną herbatę, które mają wp ływ na powstawan ie osadów kaw a na inne po prostu pokar m czyli, zaczynaj ąc m ówić na temat wybierania na t o jest przed e wszystkim pozby ć si ę takich osad ów takich przebarwie ń poprze z zabieg skali bądź też cz ęść oczyszczan ia czy czy t o oznacz a oczyszczan ia z ębów prze z metod ą ultrad źwiękową p iaskowanie, odnosząc si ę do pytan ia w kwestii pas t oczywi ście są past y do z ębów, kt óre maj ą działanie wybielające ich kilka nie mo żemy Marek oczywiście w iem, że nie mo żemy podawa ć Marek jes t k ilka maj ą różny sk ład i zawieraj ą w kwest ii, która mo że być ogólnodostępna alb o są to pas og ólnodostępny prawa to nie są często past y przep isywane na recept ę tylk o ogólnodostępne Marka s ądzę tak nawet ten jest zrobić, al e daje, ponieważ prost y między nimi t o jest analogicznie jak jes t po prostu z fluorem jest pewna dawka fluoru, kt óra jes t w pasac h og ólnodostępne tak to jes t oko ło 0 , 15 %, czyli ile tego fluor u na 1 000 000 jest dostępne ogólno og ólnie dla pacjentów czy n ie można tam t o kompasy kupi ć w marketach cz y te ż po prostu jaki ś ta m po prost u innych sklepach funk dz ieje jeśli past y zawieraj ą więcej fluor u to po prostu już jest t o kwest ia albo gabinety stomatolog iczne albo aptek i, czyli wi ęcej jest wi ęcej ni ż 1500 jednostek Pijarów Floriana logicznie prostuje pasam i do wyb ielania one zawierają różne preparat y, czyli r óżne zwi ązki chemiczne, kt óre w taki b ądź inny sposób wybierają za ś być te ż wpływają na to, że te z ęby będą p ierwsze oczywiście sens stosowania tyc h pas pewien jes t not a pasty podtrzymuj ą mo że bardz iej, jakby troszeczkę n o może 12 odcienie spowoduj ą, że czase m si ę wybior ą ona r ównież tak ie działanie, jeżeli mam y b ielone zęby tak ą inn ą metod ą wybierającą zęby t o jes t metoda domowa to jes t metod a Gabinetową podtrzymują na m te n efek t wyb ielania z ębów tak że mają oczywi ście pewien w pewn ą pewn e dzia łanie wybielające r óżni ka żdego cia ła, poniewa ż tak jak w iemy ka żdy ma troszeczkę zna m z inną strukturę zamk ów inn ą budow ę, czyl i najgrubsz a inna jes t gruba warstwa szkl iwa z ębiny i to ma po prostu pół dlateg o stosowanie 1 pasty 1 pacjenta może te ż troszeczk ę wi ększy efek t niepor ównywalnie adekwatn e do innego sąsiedniego pacjent a u żywającego te j są te j same j past y wybielaj ące, al e oczywi ście mo żna stosowa ć w ielkiego szału n ie będzie, ale na pewno jaki ś ta m po prost u zmian ę w podwyższeniu wybieraniu tyc h odc ieni na pewn o tak na ostatn im elementem jes t wyb ielanie nowość jes t wybieranie wyb ielania alb o metodą domow ą alb o taką tak ą metod ą Gabinetową czyli gdz ie pacjent zg łasza do gabinetu i trw a sesja sesj a po maj ąca na celu wybielanie z ębów tych sesji jest na m s ą tak najcz ęściej s ą t o 34 powtarzalne 1015 minutowe sesj e, gdzie i odpowiednio przygotowujem y za oczywi ście tak jak wspomn iano wcześniej musz ą być wyczyszczone tyc h osad ów prz y zabezpieczamy dzi ąsło, bo żel wybielający ma dzia łać razem ta nadzieja, że t o jes t dość kluczow e czasami bagatel izowane przez pacjenta co si ę dzieje, al e to przeprosz ą kon ieczne pacjen t mo że bagatelizuje tylk o osoba, kt óra to robi to mieli na niej Otóż może tutaj źle wyrazi ć wam, bo w kwest ii wybielania gabinetowego, gdy pacjent zara z wr ócę do tego tematu w połączeniu z wybieraniem domow y, bo tutaj czasam i bywa tak że jest troszeczk ę mn iejsza kontrol a, gdzie te n preparat cz y te ż żel wybielaj ący szczyt ma styczno ść z jamy ustne j wracaj ąc do wybielania gab inetowego jak pacjent si ę zgłasza do niedawna oczywi ście mam y z ęby uprzedn io przygotowan e poprzez zawiesili inflacyjne, czyl i Skalik i piaskowanie zabezpieczamy dzia ła z tak im specjalnym koncer n dane czy to jest tak i tak i specjalny prepara t, kt órym my smarujem y dziadostwa do ść grub a warstw a utwardza meto d, żeby tworzy ć tak ą po prostu struktur ę, żeby żel wybielaj ący, czyli prepara t, a s ą r óżne różnym sk ładzie r óżny sposób działające mi lu b bardz iej skuteczn e o wi ększym lu b mn iejszym nat ężeniu i pokazały już o d jakiego ś pewneg o n iedawnego czas u, kt óre preparat y do wybielania dl a na s stomatolog ów u pacjent ów nad wra żliwymi lampami o bardz o cz ęsto była sytuacj a tak a, że pani mówi OIOM nadwra żliwe zęby, więc ja nie mog ę wybierać, bo ta zwi ększona wrażliwość alb o będzie tak i b ól, że lepiej nie wybiera ć lep iej mieć z ęby po prost u żółte z tych preparat ów mam y Szarek zabezp ieczamy dziedzictwa nakładamy żal bardzo cz ęsto u żywana jest tak a specjalna lamp a, która przysp iesza po prostu jak dzia łanie teg o żalu apl ikacja lu b 1015 minut usuwam y żal, czyl i sp łukujemy ponown a apl ikacja z lampą przyspieszaj ącą dzia łania żalu 1015 minut spłukujemy i takich sesj i jes t 34 istnieje oczywi ście prost u kwest ia pytan ia tutaj zapewn e tera z jak ma mocn o wybili śmy si ę troszeczk ę indywidualnej bardziej żółte z ęby u pacjenta t o troszeczkę gorze j trudniej wyb ili, bo ta m struktur a tego pa ństwa na wi ęcej jest ze Wine, czyli tak iej tkank i bardziej żółtej gotowe j strukturz e kanonik owe History History licznie, jeżeli zęby s ą bardz iej biały prze z bierne wr ęcz czasam i siwe takie tak ie takie bardz o prost u przezroczyst e wi ęcej szkliwa łatwiej łatwiej j e wybieli ć uzys k mo żemy zmieni ć wybielanie z ębów, czyl i podwy ższyć to n w trakc ie takiej sesj i wybieraj ącej w gab inecie o 78 i pacjent rzeczywi ście wychodzi z białymi, a zrozum iemy g o past ą, kt órą kupuje emerytalnym 212 czy widzimy coś dializa jes t jes t r óżnica tutaj mamy rzeczywiście te n prepara t dzia ła dzia ła na zęby wyb iela zęby dzi ąsła zabezp ieczano, bo mamy, więc zadanie Jones to dobrz e, że ma m tak skor o mos t Korony implanty jak podlegamy to ju ż mamy sytuacj ę tak ją jako ś trzeba to o n pan a sytuacj ę tak ą rzecz si ę trochę, jakb y do tego temat u co panią dzieli ć to ma liczne zęby białe noc e moj e własne z ęby mają gotow ą ustaw ę, je żeli pacjen t Korony mosty niewa żne cz y razem z w łasnych cz y na implantach lic ówki wype łnienia kompozytowe wszystk ie te elementy si ę nie wybieraj ą tak, wi ęc je żeli planujemy wyb ielanie tak oto planujem y t o rozsądny log icznie tak po prostu je śli mam y w łasne wszystk ie zęby t o niema problemu sprawa jes t walut a ta m inuta, jeżeli planujem y nie jakie ś uzupełnienia protetyczn e w odcinkach bocznych powiedzmy cz y też przedn ich to zastan ówmy się post aw sobie na pocz ątku pyta ń w samy m wcze śniejsze zamroczenia celne miały z tym, że uszczelnienie wtedy musimy t o kompleksowo zaplanowan ie tak, je żeli planujem y uzupełnienie z ębów bocznych taka ma już przed swo im, że zęby od tr ójki do trójki na t o czas postawić pytanie cz y chcem y mie ć wszystkie p óźniej za białe ładne czy n ie, je żeli tak t o wyb ierzmy najp ierw ta, kt óra ma n o że, robi ąc uzupe łnienia protezę wskazujemy funkcjonuje normalny kolor no jes t to log iczne, ale czasem ściągam przychodzi ju ż w pewnym w ieku już ma uzupe łnienia prawd a tutaj niestety no, chyba że nie ma już n iema zmiłuj po prostu alb o zrobiono albo si ę na te n dzień do ozdoba bywaj ą jak najdale j na nodze oczywiście t u jakby nie ma zmi łuj jest drog i tak alb o pacjent zostaje z tym i z ębami, kt óre ma albo nowe Bielany psów i rumby roc k wybieramy wybieram wyb ieramy mo że nieco lepszy tylko w łasne zabieraj ące cza s wymienić pozostały racze j po prost u, tak więc na to ju ż wolna człowiek, którzy tropią rozwo żą wysi łku pieniędzy cierpienia wciąż była r óżna, ale czasem si ę tac y pacjenc i zdarzaj ą proszę mi prosz ę mi wierzyć, ale to s ą pacjenc i, kt órzy w sposób logiczny i przemyślany przychodz ą, bo rzeczywiście maj ą ju ż uzupełnienia protetyczne w odcinkach bocznych, al e wiedz ą, że np. u na s już trochę walne odbędą, zmieniając po prostu gdzie ś ta m prostu wida ć jaki ś troszeczk ę gdzieś ta m czynno ści przy przeci ążeniach, bo ju ż dzi ąsło troszeczk ę uleg ło recesji, czyl i odsun ęło po prostu korzen i zębów pote m osob y wykonywane 101520 lat temu i oni sob ie chcą j e wymieni ć przychodz ą pani doktor chc e mie ć piękne białe z ęby chciałbym wyb ili si ę zastanawiamy cz y wyb ieramy, jakim efektu i jak i my denty ści ta k n a ja wsty d jak może swoimi ju ż widz ę z ęby pacjent a mam ju ż czytać tak ie pewn e doświadczenie przez lat a wyrobionym w iem, jaki efekt ty m wiele n ie możemy osiągnąć tak może niedok ładnie precyzji ale w jakich gran icach m y si ę obraca m i jeżeli pacjent le żącymi na zimno z a tak bia łe jak farba ósmy kolejn y ata k NATO w iemy wiemy c o mo żemy tak się zastanawiamy cz y wybielanie cz y też lic ówki prostu wtedy w zakres ie z ębów przedn ich, jeżeli mamy jaki ś ta m l iczne wypełnienia toczą się zastanowi ć na każdy pacjen t jest inny do ka żdego trzeb a podej ść indywidualnie i akto r przychodz i w wyb ijali sobie z ęby w Kaczy dużo przechodzi m łodych osób, kt óre maj ą naprawd ę jeszcze z ęby w dobrym stan ie mają w łasne i t d . osob y w w ieku 2021 lat w og óle m łody, które n ie mają tyc h uzupełnień czy mo że ja w ogóle źle myślę m ówiąc o mocy, kt óre maj ą za sob ą przeszło 3 artystyczną tacy przychodzą pozosta ć nie przychodzą dziękować c i młodzi chcą by ć biały ze my ślę, że tak podz ielonych na 2 grupy ta k na przestrzen i ostatnich 3 lat my ślę, że najcz ęściej chc ą wybiela ć z ęby nastolatkowie niszczyli wyra źnie straży cz ęści dziewczyny czy tak si ę zaczyn a od szesnastego rok u życia tak nachodz ą po prostu z rodz icami na konsultacj e rodzice wtedy, al e słuchania jes t samochodem jeśli mus isz poczeka ć do osiemnastego rok u życia tak, ale mus i ja chc ę ją tutaj wyprostowa ła z ęby zdjęliśmy taran u tak dalece pi ękna ta i piękny po prostu mus i często jes t tuta j przed studniówką jeszcze cz y ten temat obrad, ale jes t to jes t t o pan i redaktor my ślę, że cz ęść dziewczyn 50 % s ą dz iewczyny, a 10 % to są chłopcy, czyl i już poprawę widać, że jeszcz e jeszcze troch ę jeszcze troch ę trzeb a poczeka ć na druga grupa to s ą tak ie osoby chyb a po trzydz iestce tak, jak ie po trzydziestce zawodowo po prostu czynn e tutaj da łabym 50 % na 50, a mo że nawe t 60 % na korzyść mężczyzn o, że cz ęściej s ą t o po prost u takie zapytan ia tak ie zab iegi wykonujem y oczywi ście grupa tak a troch ę sta ła przed ślubem no t o jes t wtedy, al e tak a sytuacj a powiedzmy wydarze ń w latac h okoliczno ściach kole żanka real izatorka napisa ła pytan iem pani zadała czy to prawd a, że po wybielaniu z ęby straszn ie bolą no właśnie t u troszeczk ę, jakby odpowiedzia ł na t o pytanie u żyli tuta j słuchacie się wsłuchiwali w t ę moj ą wypowiedź na tema t wybielania z ębów w ty m gab inecie stomatologicznym niektóre, poniewa ż tyc h preparatów i k ilka on e maj ą r óżne st ężenie r óżne zwi ązki chemiczne, kt óre mają wpływ i które powoduj ą, że t o wyb ielanie nast ępuje i od kilku la t pokazały się preparat y, które między n imi s ą na nadwra żliwe z ęby i tak jak powiedzia ł, że n ie należy skre ślać pacjentów, kt órzy maj ą nadwra żliwe zęby że, że kiedy ś rezygnowal i wybielania nadwra żliwość jeszcz e po prostu zwiększa, bo n o tak straszn ie bola ła dos łownie 2 dni to jest jaka ś ta m po prost u ci ężki temat po prost u na środkach przeciwbólowych i s ą tera z preparat y, kt óre stosujem y wyb ielaniu gab inetowym dl a pacjent ów nadwra żliwych z ęba procedura jes t tak a jak poprzedn io przed chwil ą m ówiłam oczyszczan ie zębów osady n o bo wybieramy się sta żem zasadą stosujem y prze z pewien okre s czasu 2 tygodnie 3 specjalną pastę przygotowującą ten pat tyc h pacjentów ps iego w cel u przygotowan ia tyc h z ębów u pacjent ów z nadwra żliwością oczywiście nie może być ubytków przyszl i Kozuba t o ubytki przyszykowa ć daj ą nam nadwrażliwość ubytk i przyszykować t o s ą takie ubytki cz y te ż zag łębienia czasami kl inowe w okol icach Jonesa bardz o cz ęsto powstają przy zac iskaniu zębów czy też prawidłowego szczotkowan ia, al e tam jes t cienka warstw a szkliwa i on e powoduj ą nadwra żliwość cora z jeszcze poci ągniemy ten tema t woje n, do kt órych cz y wybielania zębów, al e tu ż po skr ót informacji prosz ę pa ństwa rozmawiamy w te j chw ili o zębach al e zanim rozpoczn iemy trzeci ą cz ęść nasze j audycj i chcia łabym co ś pa ństwu przypomnieć 1 grudni a światowy dzie ń AIDS w iele la t kiedy ś mówiono bardzo du żo mówiono kiedy ś jest tera z prawie n ie mówi to n ie jest tak, że proble m znikł po łowa z nas nie zn a dr óg zakażenia 40 % nie w ie, gdz ie zrobić tes t na h it w i żeby przypomnieć o tym, że wcal e n ie pokonali śmy ep idemii zagro żenia wci ąż aktualn e, żeby zachęcić do testowania si ę na Heat Polska Fundacja pomoc y humanitarnej Res Humana organ izuje w poniedzia łek 25 listopada w czas ie w łaśnie Europejskiego tygodn ia testowan ia oraz 1 grudnia to jes t prosz ę państwa przysz ła n iedziela przejaz d po Warszawie czerwonej karetk i symbolu Solidarności z osobami żyjącymi sk i po warszawsk ich ul icach można poszuka ć stal e niezmiennie mniej, gdz ie można zrobić te ż ja zapraszam pa ństwa na program, kt óry b ędzie w przysz łą sobot ę, a tera z wracam y d o do kwest ii naszeg o wyb ielania z ębów wesz ły 2 osoby na antenę mam y ju ż pani ą Ewelinę to mo że zróbmy tak we źmy te 2 słuchaczki i pote m wr ócimy, a mo że pytan iami, a może pytan iami także on e dotykaj ą teg o temat u, al e pan i Ewelina tak dzie ń dobr y pan i redakto r na bardzo bardz o w ielkie dzi ęki pan i program y dzi ękuję bardz o ważne je śli chodz i o Polskę natomiast mam tak ie pytan ie je śli można m ówiła pan i doktor w program ie ty m dz isiejszym jak ogromn y wp ływ jes t utrzyman ie i h igieniczne bardz o dobry m stan ie zębów garn ituru z ębów ka żdego cz łowieka i chciałabym zapyta ć jak t o si ę m a do czeg o i osoby, której n ie stać n ie s ą w stanie płacić za leczen ie z ębów o d 14 i lew o prawo Góra d ół, czyli jest to, żeby przyzna ć n ie pyta ł się zmieni chyb a ju ż najwy ższy czas, bo je śli się raze m z imny na ulicy cz y kaw iarniach w autobusac h tramwajach t o jest chor a, a także bardz o dobrze, że gm iny o wybielaniu i t d . al e Polacy niekt órzy większości n ie pow inni być wykluczen i dzi ękuję bardzo ja n ie wiem czy w łaściwy adresat jest teg o pytania nasz a pan i doktor no właśnie t o wchodz imy w w kwest ie kwestie teg o co nowe jest kwestia systemow o kwest ii po prostu przepis ów kwestie refundacj i w ramac h Narodowego Funduszu Zdrowia tak ma m pewn e ustalenia og ólnopolskie inna nie tuta j na m po prost u stomatologo m o ty m, decydowa ć po prost u także tutaj te tematy leczen ia s ą tak ie rzeczywi ście po prostu skompl ikowany, je żeli chodzi o uzupełnienia zabój w iemy, że ta refundacj a obejmuj e c o na jakiś mn iej pewn a, jakb y przedziały po prost u na ile ś la t uzupełnienia po prost u baca z ębu w zakres ie w zakres ie z ębów bocznyc h troszeczk ę lepiej ma si ę w Polsce sytuacj a no z przypadku o d pacjentów z wadam i wrodzonymi n p . z dziećmi, poniewa ż prace pracowa ła około 15 lat w Instytucie matk i dziecka w Warszawie z pacjentam i wreszc ie powinni z pacjentam i wraca z w ogóle w zakres ie tych, które rodzi ły si ę z wrodzonym i wadam i twarzoczaszki i no cieszy mn ie t o, że system w Polsce jes t tak i, że w przypadk u tyc h dzieci jedno dz iecko rodz i si ę z wadą bardzo trudn o w zakres ie twarzoczaszki tuta j, chocia ż w te j sytuacj i Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich leczen ie zar ówno ch irurgiczne i ortodontyczny m podkreśla tuta j c i pacjenc i maj ą bezp łatne leczenie obc y zasadz ie za radą 18 plus w kwest ii leczenia takiego Porto dotyczy g o, czyli mogli śmy jak o stomatolodzy po prost u ich przygotowywa ć leczyć z przez ten cały okre s po prost u dojrzewan ia w kwest ii kwest ii po prost u ortodontyczne j także n o, chociaż tuta j t e przep isy są korzystne dl a tyc h pacjent ów, kt órzy narodz ą si ę w taki trochę po prostu w sytuacj i gorszej ni ż inni, al e ona kwesti ę kwestię kwesti ę inny inne typ u kwestii uzupełnienia zamów myślę, że jeszcz e troch ę przysz ło na m poczekać nast ępna s łuchaczka okażą się prosz ę państwa i będą korzystać jeszcze chwil ę po programie m y chcia łybyśmy kontynuowa ć temat rytu rozpoczęłyśmy może jeszcze po kilka s łów, o czy m innym i można będzie zadzwoni ć po program ie pan i Ewa Ewa skr ęt halo dobr y wiecz ór widzia łam to kwestie wyb ielania podejść jedna k zupe łnie innej stron y chcia łabym, żeby stomatolodz y namawiali pacjent ów, żeby tego zab iegu n ie wykonywali to n ie jest zab ieg oboj ętny dl a zębów ludzi powie i pan i powiedziała, że najcz ęściej Nastula nastolatk i t o wykonuj ą to c o osoby, kt óre b ędą p óźniej musia ły ca łe życie korzysta ć z r óżnych zabiegów, kt óre b ędą konsekwencj ą tego, że młodym w ieku po prostu osłabiły szkl iwo denty ści o ty m, naprawdę nie mówią to n ie jes t zabieg oboj ętny, jeżeli kto ś sobie wyobra ża, że poz a za darm o w sens ie zdrowotnym sobie wyliczy łem t o wystarczy już tylk o wy sobie uświadomił ile raz y korzyst a z wybielanie jakiejś gości w jakiej ś bluzk i czy materia łu, a cz y i to jest bia łe tylko lekk o się rozchodz i naprawd ę współczesnej stomatologii zupełnie n ie zależy na ty m, żeby ludz ie mieli zdrow e zęby jes t coraz mn iej na, jakb y sił skierowanych na t o, żeby ludz ie rozum ieli, że będą mieli zdrow e z ęby, u żywając uczc i stopk i i wody i n ie mus i by ć Super powstanie musi by ć Super s łynną, je żeli si ę oczyści w łaściwie wzięte to on e si ę nie zepsują n ikt na nich nie dalej, ale chodz i o to, która pragnienia ludzi nie chcę mieć bia łe zęby pa ń dyrektore k tak, al e a, al e chodz i o t o, żeby ilość m a na t o jes t wielce w iecie jak t o dzia ła, żeby po prost u t o, żeby t o t o lekko osłabiać, a n ie potęgować przepraszam pow iem tylk o tak pamiętacie pan ie jak k ilka la t temu była mod a na t o, żeby nastolatki chodzi ły go łymi r ękami, a zim ą, a miały cza s na g łowach teraz mają go łe kostki, bo przychodzi tak a mod a mamy mamy nie tłumaczyć, że trzeb a inaczej si ę zachowywa ć ja przeprasza m, ale nie ma m tytułu, al e mam 40 lat do świadczenia jak o stomatolo g jestem stare j daty stomatolog iem mia ła mam y stomatolog a kt óra, kt óra tak uczyła na s, że mam 63 lata większość zębów n igdy n ie leczon e, ale j a w swoim gab inecie n ie zrobi łam nikomu wybielania, ponieważ nie robię teg o sobie ani swo im dz ieciom i s ą prawie 40 letnie drug i sy n ma 30 lat nie maj ą żadnego z plecionego temp a wszystko jes t zabezp ieczony do swojeg o czas ie dobrz e utrzymane naprawd ę się nie psuj e, je żeli będziemy wybierać pote m będziemy robi ć, b y lic ówki pytali śmy mn óstwo rzeczy no i łączymy innymi artystam i dzi ękuję dzi ękuję bardzo pan i doktor c o pani sędzi na te n głos ma koleżanek nie ma ju ż ju ż m ówiłem bardzo bardzo fajnie, że tej pan i rekto r po prostu zadzwoniła m ówię prostuj e, że tuta j pan i doktor stwierdziła, że to ich tak ja k ja wymieniłam t o 1 z grup ą ludzi nastolatkowi, który zg łasza do wyb ierania, ale oni n ie powiedział, że my ich po moich wyb iela oni zgłaszają oni chc ą mieć po prost u on i mają największe szanse powrot u pan i odmaw ia przekonuj e pan i, żeby wiedzieli, że jeżeli pacjen t jes t doros ły tak to można w roztworz e oczywi ście ma dorosłe to jest 1819 lat chce po prost u wymieni ć prost o chce po prostu liczą czy bili si ę tego stomatolog a czy tego tak żyją pe łnią po p ójdzie do kolejnego oczywi ście ta k jak wspomniałam, że ta grup a się zgłasza z rodz icami tak 1617 lat tu raczej nie n o jes t jak zab iegi upiększające tuta j od bądź te ż logicznie po prost u tak no no s ą pewne zab iegi, które rob imy u dzieci są pewn e zab iegi jak o efekt u upi ększające po prostu rob imy os ób po prost u dorosłych tak że tutaj oczywi ście zgadza m si ę po prost u tak ą z tak im log istycznym po prostu Drozdowo synkowi podejściem prost o do tematu na n im jedna k po prostu jes t do ść g łęboko po prost u był z sprawdzam środki, które wpros t służą ros ła do wyb ielania zna m po prostu badania są te ż zwi ązki po prost u z atestam i wobec tego no, toteż n iema w taki sposób, że wybiliśmy z ęby t o b ędziemy do ko ńca problem po prostu n ie wiem z pr óchnicą nadwra żliwością za du żo badań naukowych jes t za du żo przez 30 lat powsta ło książek na tema t wybielania t o tak i jes t po prostu d o do końca ja sob ie sama te ż wyb iela on po prost u z ęby ra z 2 × i to jes t tak że stosuj ą pacjentów co chc e, jakb y po prostu no niesprawdzone to tutaj jakb y trochę się zanegowa ć popieraj ą widz ę zasadniczą r óżnicę zda ń między pan iami, a m ianowicie teza naszej s łuchaczki by ła taka, że wyb ielanie z ębów z ębom szkodzi szkodzi na, tyle że n ie wart o z ębów wybiera ć natom iast pani m ówi s ą badania i t d . wyb ielanie z ębów z ębom Mieszko tak od zapytano j ą za r óżnica pan i redakto r Szanowni pa ństwo pow iedzmy sob ie wybielanie z ębów jes t procese m chem icznym po prost u tak są t o pewn e zwi ązki chem iczne, które po prostu wp ływają po prost u na szkliwo, kt óre mają spowodowa ć po prostu wybielanie r ównież te ż środki zawierają inne zwi ązki chem iczne np. fluorki cz y też prost a azotan potas u, na który po prost u później powoduj ą, że jednoczasow o w trakcie teg o zabiegu czaszk i jedna k utwardzają, że będzie działają prost e na wzmocnienie jezdni nie ma takiej sytuacji, że wybielanie z ębów powoduj e tak ą instrukcję, że za 2 nie ma tych działań bowiem, że szkodz i, ale ma ło tak m ówią tak mo żna tak powiedzieć mo żna tak m ówi do teg o stosujemy potem past y, które s łużą do dem ineralizacji z ębów i gdyby śmy sob ie zobaczyli rzeczywi ście zęby po prost u w m ikroskopie pow iedzmy przed wyb ieraniem po wybielaniu Niwy dzie ń po wybielaniu tydzie ń miesi ąc o tym, że to jes t taka po prost u tob y było po prostu, jakb y por ównanie ja takie s ą chyb a widziałam po prostu biorą do pomocy oni si ę ty m interesuje tu nie ma tak iej po prost u szokujące drastyczne j r óżnicy, która ścina n o no no no właśnie ta k po prost u ta k na sa m sobie zdajem y spraw ę, że jeżeli byśmy stosowali, ale s łuchać żony ma także dzi ś znów, ale jakaś r óżnica jes t troszkę te n za uszkodzony został n o ta k tak też mo żna taki wniosek mus i dzia łać jak nie stawi ła d iagnozy jak i postawiła takie uog ólnienia, że rz ąd na skute k wyb ierania zostaj e uszkodzone mosty nie m a po prost u troszeczk ę zgodzić co trzydziestym z ębem, ale c o te środki robi ą jednak innej strony pani, m ówi że s ą środki, ale np. weekend organ izowano tu są system y, które powinno si ę mają na herosa Patty, kt óre po prost u bardzo podobn e do składnika, kt óry po prostu jes t w szkliwie ulega t o na zasadz ie po prostu, jakb y wymiany 1 po prostu drug i tak pan r ównież środki zawierają tak jak wspomnia ł Florka albo za to potas u, które dodatkow o jeszcze utwardzaj ą szkliwa, czyl i tak naprawd ę jest istnieje proce s po prost u zdrowy jedyna dla mn ie po prostu, jakb y napraw iania dokładnie m inami Remin realizacji jest z nam i bardzo proszę wol i s łuchawek pa n Krzysztof Warszawy halo dzie ń dobry chcia łbym prosi ć pani ą doktor o rozszerzenie temat u, który ju ż by ł poruszon y mianowicie pan i doktor m ówiła, że n ieleczone zęby prowadz ą do pewnyc h skutków poważniejszych a ż do wad postaw y w łącznie prawd a, pomijaj ąc b óle jakie ś promieniujące odci ęci do bark ów tak dalej a ż do a ż do do wa d wa d postawy i VAT poruszania się, a ja chcia łbym ja byłem kiedy ś na rozpraw ie s ądowej kto ś pozwał NFZ w ty m w łaśnie o zwro t koszt ów leczen ia z ębów bocznyc h, kt órych NFZ nie finansował to już było wiele la t tem u nie finansuje do te j por y prawda i biegła s ądowa na te j rozpraw ie m ówiła, że doprowadz i do katastrofalnyc h skutków gastrologii czy, dlatego że z ęby boczne s łużą do przeżuwania pokarm u Unii bardz o poprawiają trawienie p óźniej w dalsze j cz ęści przewodu pokarmowego tak a konkluzj a pan a wypow iedzi panie Krzysztofie konkluzja jest tak a, że chcia łbym prosi ć pani ą doktor, żeby w łaśnie tyc h skutkach astrolog icznych powiedziała nie chciałbym zwr ócić jeszcz e w skutkac h dla stro n ideologicznych 2 VAT z 2 turze Gienia t o znacz y, że zęby się psuj ą NFZ odmaw ia leczenia f inansowania leczen ia i który później źle traw i, jakie są jeszcze n o bo t o przed następnym naród może pa n chce us łyszeć odpowiedź musi pan w te j chw ili niestety zako ńczyć tę wyprawę, ale jednak mało czasu to bardz o trudn o powiedzieć, że jest też zwr ócić uwagę tylk o na 1 bardzo powa żny problem z odpływem co ś zabrać rado ść, że m ianowicie ludz ie niepe łnosprawni są zupe łnie wykluczen i z leczenia stomatolog icznego w Polsce, poniewa ż nie ma żadnej obs ługi w gab inetach dentystycznyc h, która pomaga ła, by przesiada ć si ę n p . z w ózka inwalidzkiego dla artystycznych i t o wszystk o dziękuję bardzo pan ie Krzysztofie pan postawi ł pewn ą diagnozę stron r ównież zgodzimy, a my ma pan i doktor ma minut ę na ustosunkowan ie si ę dobrze takie że, cho ć skutk i geolog iczne tak w Hiszpanii pani mecenas po prost u na sali sądowej mia ła racj ę rzeczywiście bra k zębów bocznyc h, kt óre ta k jak wspomniał na pocz ątku tuta j naszego spotkan ia mają kluczow e znaczenie służą g łównie do żucia czy do rozc ierania pokarm u w przeciwie ństwie do zębów przednich s łużą do odgrywania ko ńców pokarmowych więcej si ę spotykam często może n ie bardz o cz ęsto, ale po prostu mo żna powiedzie ć, że często zgłaszają si ę prost u pacjenc i z problemami żołądkowymi bólami po prostu żołądka, ponieważ niestety proszę państwa, że n ie mamy zębów bocznyc h i n ie m ógł n iekoniecznie górnych dolnych mo że być mogą by ć t o n iema może mogą by ć czasem wydoln y, ale nie może po prostu przeciwstawne wted y nie ma życia dlateg o, żeby wzi ąć pokarm y rozgrywać potrzebujem y za g órnych dolnych to tak jak no życzki, żeby obciąć mus i by ć 2 elementy po prost u tyc h na rzecz powoduje to bra k tych z ębów, że po łykamy jedzenie w ca łości w kasach powoduje t o m. in. stany zapaln e w zakres ie po prostu żołądka i te wszelk ie prost u dolegliwo ści po prost u gastryczne zgadza si ę pan i kwesti ę niepe łnosprawnych z, je żeli chodzi c o znacz y tak n ie do końca, dlateg o że my ślę, że uw ija osob ie, je żeli w prywatnych po prostu kl inikach mo że to n iestety brzm i źle, że nie jest opart ą na NFZ mam y urz ądzenia rentgeny i w kwest ii po prostu nawet fotel i, które s ą dostosowan e dla niepe łnosprawnych w łaśnie pan Krzysztof niepełną, ale w prywatnyc h klinikach pani co mus imy si ę mówić, ale przecież teraz bardzo dokonał naszą kwestię cz y wyb ielania zębów n ie tylko by ła z nami pani dr Barbara Obłój lekarz stomatolog centrum ortodoncji Implantologii od Warszawy pani, do kt órych chwilę b ędzie po program ie mog ą pa ństwo jeszcze do na s zadzwon i 224444044 bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA