REKLAMA

Konie i ludzie - Lady, Pegaz, Jagoda i Ada

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-23 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:08 min.
Udostępnij:

O leczeniu koni opowiadają Ada Majocha, lekarz weterynarii Rozwiń »
i Jagoda Świętosława Bożek. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y pa ństwu Ewa Podolska blo g z ielono mi p ierwsza godz ina teg o blok u t o nagranie odbyw a si ę w Katowicach nie jeste śmy Warszawy jeste śmy w stud io w Warszawie po prostu przyjechał do Katowic, bo to jes t takie m iejsce, które wyznaczyliśmy sob ie my bior ący udział w ty m programie 3 osoby Adama Rocha lekarz weterynarii jeszcze jest drog a si ę do nas dotar ła natom iast ja vis-a-vi s mn ie ma m jagody Boże, gdzie dobreg o do dzie ń dobr y, a przepraszam Rozwiń » jagod y Świętosławy Bożek jak do nie będą dawała życie nie znam jeste śmy pan i pan i, ponieważ swoim ojce m jes t Jacek Bożek bywa łem u was w dom u i pami ętam jak o dziewczynkę tak było ja pamiętam mo że mniej, bo by łam młodsza, al e tak znam y si ę i s łuchaj i zawsz e, gd y by ła mow a o tobie pojawi ł si ę konteks t koni kon i kon ia, al e powiedz no ja t o więcej wiem, al e pow iedz s łuchaczom sko ńczy te konie wzi ęły w swo im życiu kontekst konie tak jak mówisz g łównie 1 konia kon ia Pegaza jes t Okoń, kt óry jako p ierwszy zosta ł uratowan y z transport u na rzecz 2000 roku prze z klu b Gaja zapocz ątkował tak ą akcj ę zb ieram makulaturę ratu j konie mo że oni zara z wr ócimy do Pegaza i o d tego 2 tysięcznego rokuj ą Pegaz jeste śmy razem nasze ścieżki się splot u ja zaczęłam je ździć zostan ie n im zajmować opiekowa ć wted y jeszcze wszystkiego si ę uczyć raze m doszliśmy o n ja Pegaz jes t wyj ątkowym koniem n ie tylko dl a mnie myślę, że dl a całej organizacji jes t takim symbole m takiego m ówiłam i no i żyjemy raze m po prost u jest to n ierozerwalna cz ęść mojeg o jeg o życia ile gazu, al e teraz 22 już prawie, czyl i mia ł 3 lata tyle mia ła się już Spodka Pegaza na dno 10 znajdzie się tak że oboje byli śmy bardzo bardz o młodzi wr ęcz mali z perspektyw y czasu wydaje się, że n ie jes t zbyt rozwa żne po łączenie dz iecka dziecka, gdzie kon ie jedna k du żym zwierzęciem, al e wszystko zawsz e układała si ę dobrze i te ściowej, który nie ma takich obaw i bar barier, jak ie dzieci nie mają też nie oczekuj ą, że co ś wydarzy nigdy jaki ś powa żnych rzeczy n ie by ło wieś zacz ęła m ówić o swoj e relacj e z Pegazem i nie pojawi ło się jedn o słowo, kt óre zazwyczaj pojaw ia si ę w takim kontek ście, a m ianowicie je żdżę konn o czy t y czy ty jeździła konno chcia ła je ździć konn o właśnie n ie o t o chodzi ło troch ę wracając do tego co powiedzia łam, że n ie wydarzy ło się nigdy n ic złego wydarzył si ę raz faktyczn ie wypade k mieli śmy wypadek, al e przed tym wypadk iem tak naprawdę postanowi łam zrezygnowa ć z je ździectwa Pegaz sta ł w r óżnych pensjonatac h hotelac h rolników po prost u przez cały te n cza s szukali śmy odpow iedniego m iejsca ja obserwowałam c o się dz ieje w je ździectwie z nim i pocz ątku je ździłam tak jak ka żdy, ale zb iegiem czas u stwierdzi łam, że to n ie jest do końca to co o n chce robi ć chyb a te ż ja n ie do końca chc e robić obecn ie jes t także czasami idziemy sob ie na tak i spacere k, ale jazdę konną bym teg o n ie nazwa ła wcze śniej miałam jakie ś takie chw ilowe zap ędy, żeby uprawia ć jeździectwo uważam, że t o jes t po prost u upraw iania je ździectwa ten spor t wted y ta relacj a rzadko wygląda tak ja k ja chcia łam, żeby wygl ądały relacj e z końmi szczeg ólnie z nim n o w łaśnie Bojana swe j drodze spotyk a ju ż tak ie osoby, które maj ą kon ia, al e wcale n ie podob a na nim jeździć, gdy ja my ślę o tym, że chciałby mieć kon ia t o właśnie tylk o w tak im kontekście, czyli ten kosz staj e się tak im zwierz ęciem towarzysz ącym jak pies, kt órego mam y prawd a tak wydaje mi się znak dobre j drodz e do teg o, żeby stać zwierz ęciem towarzyszącym jes t to trudne z e względu na t o, żeby t o jak ustanowić ze względu na t o, że bardzo duża cz ęść konie, kt óre są po prost u hodowane na, że są t o zwierz ęta po prostu powodowan a ubojnia rolne nie jes t bardzo ci ężko odr óżnić t e, które są n iejasne, a t e, kt óre człowiek wybra ł czy postanowi ł, żeby były tylk o do kochan ia jako zwierz ę towarzyszące jes t trudna, al e zm iana jes t faktycznie i nawe t c i ludzie, kt órzy chc ą je ździć uprawiają je ździectwo skłaniają si ę gdzie ś te ż żeby, żeby zwrócić uwagę na t o, że to jest czująca istota, żeby to relacje budowa ć na trochę innych warunkach faktycznie jes t tyc h ludzi wi ęcej, którzy po prost u chc ą mieć konie i kocha ć kon ie w łaśnie to dwudziesty trudn e rozróżnienia, al e t o myśmy narzucili t o prawd a c iebie hodujem y sprzedamy pojedzie do wol i być zab ity zjedzon y, a na tob ie b ędziemy je ździć, a ty to jes t rzadk i ciągle jeszcze Niewiem ile takich ludz i spotykasz ma tak ą relacj ę z kon iem akty n o ma ło spotyka m na swoje j ścieżce faktycznie to jest tylk o nas z konspekt koncept cz y t o SC taki kończy inny ko ń spotyka m ludzi, kt órzy maj ą swoje ukochan e kon ie z imnokrwiste, które nigdy n ie przypuszcza ł, że mog łoby być tylko przyjaciółmi wa żył np. 900 kilo prawie tonę s ą t o ogromn e zwierz ęta, jeżdżąc powstaniach w ca łej Polsce jest t o niewielki odsete k ja widzę, że z tych ludz i cora z więcej się z tego bardzo cieszy, al e faktycznie jes t niewielki, dlateg o że utrzyman ie konia w Polsce na chwilę obecn ą jest po prost u do ść drogie Jerzy ile koszty to bardz o trudn e pytan ie ja zawsz e daje cenę, w kt órej wl icza si ę faktycznie op ieka na d koniem i tak i pensjonat przeci ętne to 800 do 1200 zł miesi ęcznie to n ie wchodz i opieka weterynaryjn a Kowalska praktycznie nie wchodz i t o pasza, dlatego że pas ie obecnie trzeb a kupować po prostu gotow e w workach, dlateg o że konie niekoniecznie trawy umowy finansuj ący o n wysok o cukrowyc h tera z w iemy skończy w ogóle pojawi ł ow iec w karmieniu konie jes t t o istotny try b ta k na lecia ły z wojska, dlateg o że kon ie są przyzwyczajon e i pow inny spożywać po żywienie w 18 godzin na dob ę no n stop powinny je ść, by nie mia ły rz ądów natomiast, gdy ż na wojnę trzeba by ło im paszy, kt óra była wysoko cukrow a i wysokoenergetyczna w zwi ązku z tym zaczyn a zacz ęto po prost u karmi ć owsem, kt óry dawa ł im kr ótkiego kopa i mogły po prost u biec i trzeb a było wozi ć prawda siana cz y tak dalej tera z w iemy, że to te n obra z n iekoniecznie wskazan y dlatego mus imy dokupywać pasz e i bardz o cz ęsto leczyć konie w sposób cora z bardziej chor y w iemy też o tym, że trzeb a robi ć zęby koniom i tak nas w iele tak ich rzeczy, kt óre ju ż w iemy ciężko było tera z z tą wiedz ą n ie wykonywa ć takich zabieg ów i profilaktycznych i cz y nawet ratuj ących życie dlatego to utrzyman ie jes t coraz dro ższe wszystk ie t e ceny idą wzwyż z rok u na rok kiedy ś by ło inaczej kon ie były po prostu gdzieś tam przy domach cz y nawet ma łe pensjonaty hodowano t e ceny by ły dużo mniejsza w iedza była mniejsza i też to, że on a p óźniej po odsłużeniu człowiekowi sz ło na z łe na rzecz n ie było aż tak, że tak potępiane publicznie tera z ju ż, k iedy mamy kon ia, na kt órym jeździmy m ówimy, że g o kochamy, że jes t naszy m towarzysze m przyjacielem, a w momencie, k iedy o n tak bym się kończy i n ie jes t już mo żliwe, żeby były u żytkowane mus imy z n im zrobi ć tutaj pojaw ia si ę proble m staro ści koń, kt óry jest n o i rozleg łym tematem, al e powiedz mi nowe teg o pewni co robi ą ludzie z tym i końmi, kt óre s ą bliskie, które n p . trzymaj ą w stajn iach pod dużymi m iastami, bo mieszkają w miastach je żdżą tam k ilka raz y w tygodniu jeżdżą na tyc h kon iach c o robi ą ludz ie z końmi, które się starzej ą choruj ą też bardz o dobre pytan ie z mo ich obserwacji s ą 2 opcje alb o ktoś jes t zamo żny i ma mo żliwość utrzyman ia teg o staruszka na dobryc h warunkac h, czyli po prostu p łaci za niego niedu że pieni ądze wiedząc już n igdy n ie b ędzie użytkowany tylk o i prawdopodobn ie z roku na rok jeg o utrzymanie b ędzie cora z większa, dlaczego wi ększe, bo b ędzie chorował dok ładnie tak będzie chorowa ł b ędzie potrzebował wi ęcej zabieg ów właśnie dentystycznyc h bardziej pasze zb ilansowane, b y n ie chudn ąć wi ęcej zabiegów parkowan ia, bo kopyt a zaczną si ę rozje żdżać i t d . drug ą opcj ą s ą tzw . łąki ja szczerze n igdy n ie spotkałam tych łąk mówi się o tak ich łąkach za 500 zł dziennie, by kon ie maj ą raj ja tuta j pow iem tak moim zdan iem z obserwacj i mo ich koniec podopiecznych wszystkich innych kon i, jakie spotyka w życiu ko ń, który całe życie by ł ju ż tak wyhodowan y w boksie zamykan y na noc dedykowane i t d . tak dale j momenc ie staro ści wyrzucane samopas na wielk ą łąkę bardzo cz ęsto z innymi końmi, gdz ie n ie potraf i zachowa ć stadzie t o też zdarz a, że trzymamy kon ie w pojedynk ę, dlatego że bo imy si ę potencjalnyc h uraz ów, a na stare stwierdzamy, że będzie bardzo dobrze, że te n koń poczuj e prawd a swoj ą naturę wrzucamy do stad a, gdz ie on i po prostu autystyczn e nastaw iony do tych koni n ie radz i sob ie psych icznie fizycznie zwi ązku, z czy m na, tote ż poci ąga za sobą problem y prawd a chorob y wtedy albo n ie zwracamy na to uwag i uważam, że w naturz e koń tak żył, a wcześniej na m n ie przeszkadzało te ż, bo inaczej no al e jakb y tak jest alb o ta k jak mówię wydajem y na niedu że pieni ądze ja n ie n ie znalaz łam tych łąk, gdzie faktycznie byłoby t o ni ż niskie koszt a i zapewn ione t e wszystkie potrzeb y teg o starszego bardz iej wymagaj ącego konia s ą jednostkowe tak ie miejsca nie w iem cz y by łaś Scarlett schron isko tar a tak s ą natomiast z tego co w iem t o maj ą tylk o swoich podopiecznych te ż nie przyjmuj ą innych kon ie czyli, jeżeli ktoś ma konta tylko, że te mają to koniec, bo ponad 100 koni tak znacz y ja n im oczywi ście n ie przyjmuj ą czy n ie możemy swojeg o konia ta m umie ścić, ale nie ma jes t to m iejsce, gdz ie kon ie żyją w łaśnie ta k jak m ówiła nauk a tak ta k tak one są uratowan e żyją ta m maj ą zapewn ione wszystk ie wszystk ie potrzeby natom iast tak ich miejsc istnienie dużo i mają on e jedna k wymagają bardz o w łaśnie du żych nak ładów finansowych więcej odwag i, żeby tak ie jest prowadzić, a jeszcz e przez momen t wr ócę do teg o wypowiedzia ła musimy kupować karm ę i t d . ale czase m widzę z są w łaściciele koni maj ą kilka koni kon ie pas ą si ę na łące ca łe dzieli si ę pas o cz y wtedy okresie letn im mieście są dokarm iane ludzie maj ą t ę łąkę nie mają n ie daje im owca maj ą t ę łąkę tak są dokarm iane, je żeli są u żytkowane, ponieważ ta traw a w wi ększości wypadków n ie jest wystarczająca w zależności o d tego, jak iego mam y konia czy t o jest ko ń dobrz e przyswaj a przetwarzający tak i niższego nazw ijmy sob ie lub z imnokrwisty du żo lepsze przyswajanie czy jest t o ko ń bardzo gorąco wszyscy, kt órych przyswajanie ma trudny jeśli chodz i o łąki czy tak a sprawa, że to bardz o często s ą co rok u te sam e łąki momencie n o w iemy jak to działa w pol u Kate łąki z czase m zaczynaj ą być wyja łowiona i ta trawa tak de fact o nie zawiera wszystk ie rzeczy, które s ą kon iom potrzebne tak jak ko ńczył na stopień s ą wyższe szuka ł to c o mu było potrzebne n o to wiadomo, że t o urozma icenie by ło inne, a tutaj, jakby skazujemy g o na t o dano łąkę, więc n ie zawsze jest także dan a łąka zaspokaj a jeg o potrzeby i on e s ą wted y do karm ione s ianem, które z podstawow ą paszą obj ętościową dl a koni ora z bardzo cz ęsto te ż owse m czy jakim ś innym pożywieniem, kt óry jes t potrzebny, tym bardz iej w końcu u żytkowany poci si ę męczy mus i zbudować mięśnie, b y nie ść tego miejsca to te ż jest tak że koń mus i by ć adekwatny zbudowan y do teg o, żeby nosić tego jes t na plecach to ja zna m takie m iejsce nad Biebrzą, gdz ie tylk o n ieco na innych cz łonkach ciągle, a n ie s ą w ogóle użytkowane tyc h kon iec 1516 może pan pa n w 20 są stare konie ju ż wykupione i tam żyją robi ły na mn ie wra żenie szcz ęśliwych tak proszę pa ństwa za chwilkę wr ócimy do nasze j rozmow y wracam y do nasze j rozmowy vis-a-vi s mnie Jagoda Świętosława Bożek antropolo g kultury naturą opata jak to ładnie powiedzia ła k im jeste ś pielęgniarką pediatryczn ą ko ńską pielęgniarka ger iatryczna tak wymyśliłem t ę formułę w łaściwie z moim przyjac ielem Kacprem w Warszawie, kiedy siedzieli śmy śmialiśmy si ę, że potrzebuj e wizytówek zastanawialiśmy si ę c o na nich napisy, żeby napisa ć prawd ę my wymy śliliśmy pa ńską pielęgniarkę pediatryczną n o tak, ale pow iem c i jak o danie mo żna c ie wynająć nie mo żna zatrudni ć, poniewa ż ilość koni, który musi jes t te ż Stali si ę opiekowa ć pod ty m wzgl ędem ger iatrycznym teg o wymagają ma ła nie n o tak ja zajmuj ę si ę ograniczon ą ilo ścią koni to ju ż ile 22 to są tak t o ja nazywa m podstawowe to znacz y, że faktyczne codz iennie prawie do n ich je żdżę i jestem odpow iedzialna za ca łość łącznie z prostu te ż prac ą fizyczn ą ca łkowitą 3 nasze kon ie kt órymi r ównież zajmuje, al e z dojazd u i mam y też wspaniałe dz iewczyny, kt óre na m w ty m pomagaj ą to to jes t ta piątka, kt óra jes t tak pow iem na sta łe, a reszta konie to się z dojazd u żyć trzeb a pom óc co ś zrobi ć t o słuchaj co twoje życie t u tak antropolog ia kultur y, al e nawet swoje pracowa ć pytała te ż wiązała si ę z końmi n o właśnie kiedy ś ta m rozmawiali śmy jeszcze dawn o w sejmie rodz icami kim zostan iesz n ie obędzie zwi ązane z końmi tera z w jaki spos ób związany jes t antropolog iem kultury, ale d e facto n o nie pracujesz nie sta ć na uczelni nie pracuj e jak o antropolog gdyb y, żeby teraz zapyta ć co robić to sob ie odpowiedzia ł w życiu bardzo, że zawod y zadawan o mi t o pytanie i n iekoniecznie miał się wpisa ć w ramy i odpowiedzieć na to pytan ie, wi ęc mówiłam uprawę życie i po tym, można opowiedzie ć wszystko zajmuje si ę starszym i ko ńmi i p ilnie si ę uczucia jeste m, na kt órą Patton, wi ęc mogę wykonywa ć jakieś zab iegi, ale uc iesze tradycyjne j medycyny chi ńskiej i tak że wi ąże j ą z prac y koni uczy się tego, b y leczyć ludz i kon i kon ie ucieszy tego, b y leczy ć ludzi kon i i konia tak i tak i obrała kierunek, m imo że nie jes t może do ko ńca sprecyzowane uczeln ia im mo i nauczyciele s ą to nauczyc iele Street to ludzie i tak nauk ę zacz ęłam i tak kontynuuj e na to cz y teza uczelnia c o nauczyciele c i, kt órzy ucz ą medycyn y chi ńskiej t a ta k ja zacz ęłam si ę uczyć uk łada lo s we Wrocławiu tera z uczy ć akty t o jes t Francuz, kt óry obecnie m ieszka w we w łoszech by ł tak im Krakus prekursorem je śli chodzi o tradycyjn a medycyna chi ńską w Polsce w ogóle w Europie od ju ż 30 lat przyje żdża do Polski i naucz a jest wyjątkowo bl iskimi nauczyciel także z e względu na t o, że patrz ąc duchowo tak że na medycyn ę chi ńską jes t buddyst ą tybeta ńskim mi bardzo t o, że tak pow iem współgra z ca ło z ca łokształtem po prost u za z n o patrzen ia wschodn iego patrzen ia na na ludz i oraz n a na cały świat to o n alb o u żywać okre ślenia uczeln ia uczeln ia w Gdańsku szkoła nazyw a się tom u jest on a po prostu ustawodawc y l iczne w szkolnictwo i ta m również kontynuuj e swoj ą nauk ę akupunktur y także tak że stamt ąd nauczyciele 3 lata sko ńczyłam we Wrocławiu o lod a tera z chciałabym odby ć z n im sta ż na przełomie kw ietnia maja 2020 roku i kontynuuj e nauk ę w Gdańsku akupunktury wyleczy ła już pomog ła już komuś słowo, lec z zamkni ęcie w łaściwe czy pomog ła już komuś coś si ę z akupunktur y tak par u osobo m i pas z zwierz ętom g łównie z reguły zaczyna się chyb a o d rodz iny przyjaciół s ą t o najbliżsi, a później to już idzie dale j tak powiem i konie t o s ą t e, z kt órymi spotyka m si ę najcz ęściej na później t o ju ż idzie świat i dale j, ale pan i tak ą rzecz, bo przy cz łowieku to o d razu dostaje te informacje np. bola ło mn ie tak wbi ła ig ły upraszcza oczywiście przesta ło mn ie bole ć, a n ie pow ie np. nie pow ie ta k o bardzo bol i tera z mn iej mn ie boli o jak fajnie teraz już n ie bol i jednak powie tylk o inny spos ób pow ie tylko w inny sposób opowiada ć cia łem zachowan iem jedna k humore m, jakb y poczuc iem swo im t o jest także, je żeli znamy kon ia właściciele, którzy zwracają si ę po takie alternatywn e metod y leczenia akupunktur a ziołolecznictwo cz y Moxy terapia zrobi to jest mo c, która t o jes t wykorzystywanie Moxy t o Bylica, kt órą się susz y w zale żności od no ile ta m 375 lat, kt óra jes t prasowane tak ie grub e kadzidła cz ęść grubsze w zależności od teg o jak ie stosujem y jes t terap ia polegaj ąca na grzan ie punktów akupunktur y owych wyciąga on a tak czy przekłada si ę tak przykład sk łada si ę i ogrzew a si ę ciało wyciąga n a tzw. patogen y w ilgoci np. tak patrz ąc medycyn y chi ńskiej leczona dolegliwo ści bolesn e miesi ączkowanie b ólami placu gor ączką cz y biegunką wymiotami jes t t o po prostu 1 z technik tak ja k np. banki cz y cz y akupunktur a to pa ństewko w jak pomogła o ś kon iowi, a akupunktur y cz y Innomed stan ą si ę wszystko łączyć wtedy jeszcz e c o najbardziej skuteczne zaraz możesz zmusz a szkoda, bo dzia ła pi ł nie zmusza, bo jeżeli nie ma ochoty to n ie p ije po prost u on e zawsz e wybierają tak sam o z paszam i z tak imi tradycyjnymi suplementam i, że kon ie po prostu czasem odmawiają teg o jedzenia wtedy w iemy, że to, że to niekoniecznie jes t traf iona one one, a ja mówię tutaj o ty m, lekarstw o mówi dzia łu leczn ictwa jak zio łolecznictwo, bo przypuszcz a wobec konia prawd a, bo widz ę swego ojc a, kt óry parzy zioła p ije jak rozum iem, al e przy koniu z my ślą tak trzeb a b y jako ś tak dodać koniowi, by coś zjadł tak my śli jak podać lekarstw o ps u prawda zjadła mówi żona nie chc e t o nie jedn o nie lubi t o nie no al e tuta j, gd y widzisz te n sens podania tyc h zi ół t o wtedy m iesza m u tabletki lub wywar z jedzen ia mimo po prostu przemyca mo żna m u też bezpośrednio w łożyć tabletk ę pod język kontuzja, je żeli jest konieczno ść zmuszenia, bo jes t to zagro żenie naprawd ę poważna sytuacj a to wted y jeste śmy w stan ie po prostu przemycić dzia ła i nie m a z ty m problem u, jeżeli jes t profilaktyka cz y pr óbujemy cz y n p . tera z na ten okres wzmacn ia my 1 czy drugi mo żemy po prost u poda ć zobaczyć cz y faktycznie jest ch ętny na t o, żeby zjeść, a je śli, jak ie przypad łości kon i medycyn a chi ńska najlepiej daj e najlepsz e rezultaty n o ja widzę je śli chodzi o astma jes t t o bardz o cz ęsto tak n ie choruj ą tak na s tak jest to zwi ązane z ty m, jak ie utrzymujemy to znacz y trzymamy kon ie w zamkni ęciu, gdz ie on e jednak powinny być na świeżym pow ietrzu cz ęsto w tyc h stajniach czy czy n o tam, gdz ie jest przytrzymujemy j e r ównież siano s łoma bardz o często zdarza się, że on e s ą pod granic ę, ponieważ s ą źle przechowywane tam tworz ą si ę pleśnie bakter ie i konie bardz o źle reaguj ą ich uk ład oddechowy na tak ie na tak ie rzeczy czy m ielenie owsa cz y py ł z ows a w łaśnie zamiatanie przy końcu przekona ł si ę bardzo cz ęsto zdarza są on e po prost u narażone permanentn ie na alerge n cz y nawe t na placach gdzie, gdzie si ę je ździ bardzo często t e place s ą udzielane, więc tam s ą tuman y kurzu nawet jako ludz ie trenerz y czy cz y c i obserwatorzy czujem y po prost u wnoszę n o i to poci ąga za sob ą astm a i bardz o dużo koni nie ma je śli chodz i o akupunktura i Moxy terap ie oczywiście trzeb a połączyć t o odpow iednim odpowiednimi warunkami bytowymi t o wted y konia z astmą radzą sob ie du żo lepiej i t o o problemy z oddychaniem to walk a o oddec h po prostu si ę poprawia jest im bliżej to najwa żniejsze, żeby zrobi ć wszystk o, żeby po prost u pom óc jak najlep iej sob ie radzi ć z tym i schorzeniami, kt óre s ą narażone, gdy m ówi z 2 końmi si ę zajmuje najbliżej t o jest Pegaz ile, gd y prawda powiedz co ś koleg i powiedział o pegazie ole j d i Leigh t o jest moj a, a 1 z największych nauczycielek jeśli chodzi o kon ie, bo Czyż mierzy t o kon iec chorób choruj ą na naprawdę w iele schorze ń jak mas z pole dzia łania bardz o duże pol e do dzia łania też nauka do teg o że, że trzeb a z pokor ą do tyc h wszystk ich rzeczy podchodzi ć choruje on a na astm ę w łaśnie na uchwałę, który jes t konsekwencj ą właściwie kat a lepszy, ponieważ on a katalog z nieba co to jest Ochwat uzysk a lepszy to może zaczn ijmy od kat a lekcji w momenc ie, k iedy ona pr óbuje sobie tak że minąć odpocz ąć trac i przytomno ść zasypia wpad a w sen g łęboki si ę wywrac a konsekwencją tego jes t poobijany cia ło dlatego na m się sta ć na specjalnyc h ściółka jest bardzo j ęków boksie i by ć r ównież ow ijano wynikami o d po prostu ca łe nogi musi mie ć owini ęte łącznie z nadgarstkam i stawam i skokowymi pewneg o dnia nie w iem alb o n ie zosta ła owini ęta albo ściółka się przesunęła lgną mog ą si ę zdarzyć coś upad ła rozbi ła nadgarste k na 9 miesięcy przewija ła codz ienne najp ierw 2 × dziennie później ra z dziennie p óźniej co 3 dni, a skąd się taka telew izja wzięła n o bo t o jes t powa żna przypad łość tak ona cierpi te ż c o chciałbyś p óźniej na nowotwór tarczycy ten g łos jes t tutaj po prost u w tak im miejscu zlokal izowane, że może uciskać na pewn o nerwy t o może by ć powodem ma ona r ównież Krzywą czaszk ę słyszałam, że uderzy ła g łową jak źrebak prawdopodobn ie są zm iany w m ózgu mo żna badać n igdy nie twierdziliśmy, że to ma jakiś wi ększy sen s czy zobaczyć, że to tam jest cz y nie ważne jes t, żeby po prost u jak najmniej n o i postarać, żeby jak najmn iej tyc h objawów w momenc ie, gd y się przewr óciła musia ła by ć wted y jeszcze nas wted y, gdzie te n stary d ługo stosowan e i to żona ca ły czas mia ł owiniętą 1 nogę, wi ęc odciążał drugą spowodowa ło, że ko ść popytow a si ę opuściła po prostu opada na przez puszk i kopytowej t o jest Ochwat wted y trzeb a wycofa ć cukry także traw ę ow ies, żeby nie pog łębiać teg o i nowi wprowadzi ć dobrz e konia żywieniową i je śli chodz i o kowalstwa pa ństwa rozmawia w te j chwili jak g o do święta s ławą orzek ł czekamy jeszcz e na drug iego gościa, ale w te j chwili zaprasza m na skr ót informacji weekend Radia TOK FM pa ństwo jeste śmy w Katowicach rozmawiałem z Jagodą, wi ęc s ławą Bożek mamy nadzieję, że dotrz e do nas jeszcze drug i gość, ale skończył si ę swo im życiu, lec z mówimy, że zosta ła podarowana gazow y był taki momen t, w którym on stał stajn i, kt óra by ła niedaleko o środka klub u Gaja i koby ła, która towarzyszy ła mu przez w iele la t musia ła się wynie ść uwag a kon iecznie potrzebowa ł Towarzystwa, poniewa ż kon iec zwierz ęciem stadnym nie mo że by ć sa m była podarowana nie można si ę w sobie zakocha ły się pozna ły i je j w łaścicielka, kt óra t o nie potrzebowa ła ju ż tak pow iem powiedzia ła, że ofiaruje ją na m jak o towarzyszka dl a Pegaza, żeby spędziła z n im reszt ę swojego życia u jego bok u, bo naprawd ę si ę kochają łączy co ś wspaniałego są od teg o czasu nieroz łączna a gdy b ędzie musiał pojecha ć na zab ieg do kliniki to ga z przez 2 tygodnie stał w boksie i by ł po prost u smutne Ilona la t te ż 22 i tak a c iekawostka wszystko maj ą takie sam e nawe t s ą wa żone to ostatn io wa żył 12 k g różnicy przecz y ona jest od n iego du żo wi ększa zb iera si ę do Chin ta k tak wybieram si ę do Chin na przełomie kw ietnia i maja myślałam o przep ływności przerwę my ślę, że b ędziemy namawia ć osoby wspar ły finansowo, al e się ucieszyłam, gd y dowiedziałam si ę, że jeste ś tak wsparte j tak jest wspart a f inansowo natom iast nadal, jeżeli kto ś ma ochotę wesprze ć z finansową może t o zrobi ć za łożyłam zbi órkę na zrzutka PL zbi órka jest podhas łem marzenie, która lecz y jeste m też op isane ca ły ca ły pla n wyjazdu oraz t o na co t e pieni ądze są potrzebne to znacz y na staż kl iniczny na op łaty w szp italach na przelot w iadomo na wy żywienie na miejscu chcę zrobić, by w przysz łości m óc lep iej pomaga ć ludz iom zwierz ętom dotar ła do Katowic Adama Rocha lekarz weterynar ii dzie ń dobry dzie ń dobry nie be z prze z przypadek jeste ście w 2 poznały szczerz e przez kon ie kon ia dok ładnie poznała na s Lejdis Why Lejdy, kt óre jak o opowiadała jak l ight jest kon iem po światowym ja rehab ilituje tak ie kon ie po tych uchwa ł z tak im schorzen iem metabol icznym m. in . i jak j a po prost u pozn a zespo ły zadzwoni ła do mn ie żebym, żebym pomog ła Lejdy i żebyśmy wezwa ły u n iej nowe nowy nowy spos ób rehab ilitacji, jak im jest kraj e n ie podk ów elastycznyc h nie metalowe, które były prze z Niewiem Tysiąclecia u żywane tak tera z mam y nowe materiały, kt óre s ą troch ę lepsz e w iadomo na r óżne schorzen ia różne materia ły b ędą bardziej przydatne natomiast je śli chodz i o to schorzen ia, na które maleje i NATO i dosyć przydatne jest t o, że ten materiał jest elastyczn y nie n ie jes t tak tward y jak meta l i przed e wszystk im jes t motywuj ący, ale tak a tendencj a w Europie świecie idziemy ku temu cz y t o jak wygląda kwest ia tyc h plast ikowych p łatków podk ów tak tren d jes t oczywi ście zastanów, bo an i dosyć du żo wymy ślają nowyc h sposob ów jak zajmować tym i kopytami jest też ten tren d na Zachodzie i w Polsce dop iero wchodzi t o znaczy niektórzy ty m zajmuj ą jak o taką ciekawostk ą jes t nowy spos ób pomoc y kon iom natomiast się nawe t spodoba ło, że pod opieką m inistra o oko ło 30 koni właśnie tyc h chron ionych Podkowa ac h, i widz ę pozytywn e rezultat y i zobaczyć c o b ędzie w kolejnych latac h, ale mam nadzieję, że to, że to si ę rozw inie, a skończy w ogóle wzi ęły kon ie nawet w życiu lekarza weterynar ii na budow ie lekarz weterynarii mamy du żo, al e tak ich, kt órzy zajmują koni myślę, że stosunkowo ma ło j a n p . n igdy nie gościłam w rad iu lekarz y weterynar ii, kt óry się specjal izuje w koniach, a mo że, zanim posz ła na weterynari ę jeździła konno czy wted y była jak o zwi ązane z ko ńmi dok ładnie tak by ło najp ierw znaczy zacz ęło si ę o d kon i o d swojeg o kon ia i Knighta z moje j stajn i pierwszej tury uczyłam się jeździć trzymam y jego kon ia us łyszałam, że jad a by łaby dobry m weterynarze najcz ęściej na tym zastanawia ć, bo wcześniej my ślałam, że pow inna h istoria sztuk i, więc wr óciłam zupe łnie i posz łam na studia weterynaryjn e i ukończyłam nigdy n ie myślałam w łaściwie leczen iu ma łych zwierz ąt z tak im po prostu naturalnym wybore m by ły by ły konie natom iast nie zajmuje 7 tak jak wi ększość weterynarz y, którzy zajmujących te kon ie, czyli nie jest w tak ich schorzen iach kolk i Kujawi znany, gdyż jes t jak wyszło na stronę, kt óry za pow iemy, że specjal izuje w kopertach w nogach i kopyt a ta k tak dok ładnie dok ładnie w Kujaw i znak pochodzących o d od kopy t w schorzen iach kopyt oczywiście wiąże z ca łym kon iem ja lubię patrzeć na kon ia jak na jak o na całość w hol i styczn ie natom iast str icte po prost u kopyta kopyt a są bardzo dl a mn ie temate m interesuj ącym i nieustannie staj ące się doszkal a kto ś uczy mia ła m iejsce w Polsce poz a polską s ą specjaliści od tyc h kopy t u nas we Wrocławiu na uczeln i jest w iele os ób, kt óre kt óre, kt óre poważam g łównie s ą t o lekarz e z zagranicy znaczy z e Stanów z Niemczech Australii np. uczyłam si ę i w Polsce i za granicą natom iast t o wci ąż jes t wci ąż zbyt ma ło ludz i, którzy specjalizuj ą w tym, ponieważ na uczeln iach te ż mam y ogran iczony czas i możemy zna ć tylk o jakie ś temat y, a p óźniej sami mus imy szukać i dlateg o też za łożyła raze m z drug ą, a razem z moj ą kole żanką z ze studi ów Magdą Sendor skomponowa ł co m Platformę edukacyjn ą duchów, żeby szkolić n ie tylko w łaścicieli konie n ie tylk o Podkowa czy, al e te ż lekarzy weterynarii, żeby on i te ż mogl i specjalizowa ć si ę w schorzen iach kopyt, żeby n ie mus ieli szukać za granic ą, żeby m ieli na miejscu uwa ża, że to jes t tak i du ży proble m cz ęsto wyst ępujący i t o tak i, z kt órym sob ie lekarzy weterynar ii, który nawet zajmujący si ę końmi n ie do ko ńca sob ie radz ą tuta j mamy też bieg ły op óźnieni w te j w iedzy w praktyc e myślę, że po cz ęści tak jest, dlateg o że i ca ły cza s jeste śmy kilkana ście kilkadziesi ąt kilkadziesiąt jes t za du żo 20 lat do tyłu je śli chodz i o zach ód now inki przychodzą natom iast sami przychodz ą jako tak ie idee ja k n p . idea naturalneg o konia i czasu zajmują si ę ty m osob y, które n iekoniecznie maj ą wiedzę medyczn ą i potrafią z dobr ą ch ęcią zrobi ć krzywd ę dlateg o jak chciał po łączyć tak jakb y badania naukow e na tema t kopy t z tym co jes t w praktyce t o z ty m z tym i nowym i rzeczami, kt óre są badan e, a kt órych często w Polsce jeszcze nie wiadomo, że działają natomiast gd y jes t du żo takich ogranicze ń u na s, ponieważ w stanac h te materia ły kosztuj ą grosze nagl e jeśli ściągniemy je ze Stanów u na s one kosztują nagle duża, że każdy właściciel konia mo że sob ie na t o pozwoli ć dlatego niekt órzy po prostu wybieraj ą starsze rozwi ązania, bo są dostępne dl a nich, ale po te ż Muzy s ą badania naukowe i t d. że chce jakoś teg o i drog ą naukową typu robię doktora t w łaśnie z te j tematyk i nie starczy na t o czas u jak t o jest 11 rzecz na na liście moich mo ich marze ń natomiast z t o marzenie moje real izuje Magda, bo on a rob i doktora t w łaśnie o o kob ietach związany z kopytami i i czasami pomagam widzę, jaki t o jest fajn e natom iast w ty m momencie n ie mia łabym już czasu na t o, żeby uczy ć student ów i jeszcze prowadzi ć jak ich prac e naukowe, a co mo żna znale źć na właśnie na tej wasze j stronie powtórzę jeszcz e ra z nazw ę e-busów t o jes t stron a, kt óra ma by ć platformą edukacyjną po cz ęści ju ż jes t można na n iej znale źć artyku ły dotycz ące piel ęgnacji kopyt jak o pyt a powinny wygl ądać co właśnie powinien wiedzie ć co pow inno zaniepokoić będzie można znale źć te ż f ilmy instrukta żowe dla w łaścicieli kon i jak leczyć pewn e schorzen ia, kt óre ja k np. takie typow e schorzenie gn icie strza łki infekcja bakteryjn a grzybicza 1 części kopyta t o jes t bardz o powszechnego i czas u w łaściciel nie wiedzą nawe t rozpoznać nie zam iast leczy ć, wi ęc tam mog ą dowiedzie ć podstawowyc h rzeczy natomiast jeśli strona dla os ób, kt óre już zajmują si ę kopytam i maj ą swo ich klient ów ściągają kuj ą chc ieliby poszerzy ć wiedzę jeśli maj ą jakiś proble m zdan iu koniec, że m imo pomogl i i natraf ili na jakąś, jaką ściany chc ą zobaczyć innego spr óbować innego podej ścia zobaczy ć czy on o mog łoby pomóc akupunktur a b ędzie leczyła kopyt a też g o na cz y to zostaw iasz radzie t o znaczy akupunktur a lecz y si ę obraz holistyczne ca łego zwierz ęcia ta k jak człowieka, wi ęc ci ężko jest powiedzieć cz y tak jak pyta ń odpowiedź na pytan ie, jak ie schorzen ie tak naprawdę my staram y si ę przywr ócić r ównowagę harmoni ę i spowodowa ć kr ążenie energii i bo organ izm Prusa w te n spos ób dok ładnie, żeby organ izm sa m s iebie wyci ągną zasob y, kt óre ma, żeby j e po prostu uruchomić da ć m u mo żliwość samoleczenia t o jest prof ilaktyka i wspomagan ia oczywi ście te ż leczen ie ale jakby n ie nie m ówimy, że t o na t o tylko po prostu staram y się uzdrowi ć ca łego konia tak że kopyt a przypomnę jeszcz e, gdzie mo że te ż więcej co by si ę dowiedzieć tam, gdz ie zbi órka przypomnę jeszcz e raz n o oczywiście jeszcze, m imo że zbiórka lekko sko ńczona, ale można znale źć mo żna mo żna wspom óc tak zbiórka jes t na portal u zrzutka PL link mo żna znale źć na Platformie Ady duch ów i ta m mo żna sobie przeczyta ć op is trochę o mn ie trochę tak że mo im życiu o kon iach o naszy m wspólnym życiu moich planac h na przysz łość dotycz ących medycyn y chińskiej kon i i par u innych rzeczy, a tak gdzie ś prost o z Katowic jad ą do Kielc i wykona ć do końca czeka na mn ie ko ń tak Pochwalcie, którego będę kr ęcić b ędą te ż uczyć osob a traf i zajmuj e jak ona ma to kraj Struga, kt óry tam tylk o si ę zajmuj e na szkolen ie z masa żu powieściowego kon i, gdz ie ja będę uczestn ikiem ja b ędę si ę szkoli ć tak że tak ie po łączenie przypomn ijmy Platforma Platforma edukacyjn a duchów bardz o serdeczn ie wa m dzi ękuję Jagoda, wi ęc s ława Bożek i a da maj Och, dzi ękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA