REKLAMA

Kartka z kalendarza: 28 lat temu w Londynie zmarł Freddy Mercury

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-24 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zacz ęliśmy dz isiejszy weekendowy poranek o d s łynnej p iosenki zespo łu Queen show masz t Goło między nimi nie tylk o, dlateg o że co ś w ty m pow iedzeniu jes t mo żna nawet powiedzie ć, że tak a brutaln a prawda te ż rzeczy si ę czasami dzieje wydaj e si ę, że świat się zatrzym a, a sza ł matk ą o n przypom inamy ten utw ór te n w t ę fraz ę m. in . dlateg o że 28 lat tem u w Londynie zmarł przed n im kory my ślę, że w iele os Rozwiń » ób po latac h może tak iego trochę zapomn ienia dn i teg o wokal isty zespo łu Queen wr óciła d o do tej muzyk i do teg o wykonawc y za spraw ą g łośnego f ilmu Bohemian Rhapsody obsypanego Oscarami f ilmu re żyserii Briana Singera mam y uznaliśmy, że w, że właśnie przypomn ij m y dz isiaj pa ństwu tę piosenk ę w iemy, bo oczywiście z e mn ą Karolina Kaczyńska, która wydaj e audycje i Daniel Kowalewski, kt óry j ą real izuje jeszcze 1 refleksja niedawno pojawiło si ę informacje dotycz ące dz isiejszych metod radzen ia sob ie z AIDS jak pewn ie w iele osób wie Freddie Mac i właśnie zarazi ł się wirusem i zachorowa ł zmar ł na AIDS wszystko wskazuj e na t o że, gdyb y n ieco wcześniej naukowcy m ieli tak ą wiedzę, jaką maj ą w łaśnie tera z Felliniego by łby jeszcz e z nami n o cóż właśnie si ę mask ą dzi ś jest n iedziela w 3002008 . dzie ń rok u jes t godz ina si ódma 1140 za p ół m inuty b ędzie z nam i s łońce i zostanie z nam i do piętnastej 30 czy imieniny obchodz ą Emma Flora Jan Gérard Franciszek ora z Protazy jakie ś inne wydarzen ia warto wspomnieć patrz ąc na kartk ę kalendarza 376 lat tem u w Warszawie uroczy ście ods łonięto kolumn ę kr óla Zygmunta trzec iego wazy 144 lata tem u w Krakowie urodzi ł si ę Ksawery Dunikowski znakom ity rze źbiarz malarz 128 lat temu w Krakowie urodzi ła si ę Maria Pawlikowska-Jasnorzewsk a poetka dramatop isarka c órka znaneg o malarz a Wojciecha Kossaka i s iostrze satel ickim Magdaleny Samozwaniec 110 lat tem u w Charkowie urodził si ę Jerzy Toeplitz krytyk f ilmowy wsp ółtwórca szkoln ictwa filmowego w Polsce i Stali w latac h 195668 dyrektor Państwowej wy ższej szko ły f ilmowej telewizyjnej teatralne j w Łodzi teoretyk k ina autor 6 atomowych h istorii sztuk i filmowej 58 lat temu w Warszawie urodzi ł si ę Kuba Sienkiewicz muzy k l ider zespo łu elektryczn e gitary c o si ę dzisiaj b ędzie działo w Polsce może chcia łbym zwr ócić pa ństwa uwag ę na uroczyst e obchod y upami ętniające setną rocznicę urodz in Ryszarda Kaczorowskiego ostatn iego prezydenta Rzeczypospolitej na uchod źstwie w po łudnie planowana jes t msza święta w katedrz e polowej wojsk a polskiego później z łożenie wie ńców świątyni Opatrzności Bożej wieczorem odb ędzie si ę koncer t galow y w zamk u Królewskim w serw isie informacyjnym przypomnieli śmy pa ństwo, że dzisiaj odbędzie si ę przed po łudniem w Warszawie konwencja nowoczesne j partii nowoczesna spodziewany jes t zm iana na stanow isku szefowe j te j partii znacz y odchodz i pan i Katarzyna Lubnauer najprawdopodobn iej najprawdopodobn iej zast ąpi j ą Adam Szłapka to b ędzie m. in. 1 z tematów nasze j tradycyjne j niedzielnej rozmow y po godz inie ósmej politologa am i, kt órzy b ędą komentowa ć w łaśnie najważniejsze wydarzenia tygodn ia, al e w ty m wypadk u b ędziemy te ż antycypować c o si ę zdarz y na konwencj i władz nowoczesne j na jej przed e wszystkim cz y ta partia ma jeszcz e przed sobą tak ą przysz łość, jaką myślała, że b ędzie miała, k iedy Ryszard Petru j ą zakładowi dobry m wynikiem wchodz ili do Sejmu poprzedn iej kadencj i c o na świecie o kar ę mo że wart o o ty m, powiedzieć, bo żeśmy 2 tygodnie tem u rozmaw iali w weekendowy m porank u sytuacji pol itycznej w Rumunii wtedy odbywała się ta m p ierwsza tur a wybor ów prezydenckich nie wiadomo pote m było si ę do drugiej tur y przeszl i obecn y prezydent Klaus Anis ora z by ła premier Bjelica Francji la n o w ka żdym razie wszystk o wskazuje na to, że w tyc h wyborach zwyci ęży dotychczasow y prezydent, al e na pewn o warto patrzeć co si ę ta m się b ędzie działo wieczorem pow inny by ć znan e wst ępne sondażowe wyniki wyborów n o jeszcze mo że zobaczymy cz y rzu ćmy ok iem na Tokio ta m papie ż Franciszek w w łaściwie ma ju ż odprawiam może si ą jeszcze trwa ło to miał być szóstej czas u polskiego sz óstej ran o się na stad ionie w Nagasaki, do kt órego lec i do Hiroszimy i ta m przed godziną jedenast ą polskiego czas u będzie przewodniczy ć spotkan iom na rzecz pokoj u prz y pomn iku pokoju, a Hiroszima oczywi ście wiadomo chodz i o te n symbol miasta zn iszczonego prze z bomb ę atomow ą w chciałam jeszcz e zwr ócić uwag ę pa ństwa na dodatk i do naszyc h gaze t codz iennych, poniewa ż zawsz e w weekend jes t ich spor o w gazetac h, a jest troch ę dz isiaj czasu pewnie przy n iedzieli, żeby do tak ich w łaśnie rozszerzonyc h materia łów si ęgać, a moj ą uwag ę zwr ócił dodatek gazet y wyborcze j nasz a Europa ca ła strona p ierwsza reklamujące te n dodate k podpowiada co jes t głównym temate m niewesołe b ędzie życie staruszk a system y emerytalne n ie daj ą rady rzeczywi ście wewn ątrz dosy ć obszern ą opracowan ie jak wygl ądają system y emerytalne w w ielu pa ństwach Unii Europejskiej k ilka informacji z tyc h artykułów my ślę, że pow innam da ć domy ślenia niezależnie od teg o jak w Polsce źle przyjmowane są r óżnego rodzaju pomys ły związane chociażby z wyd łużeniem w ieku przej ścia na emerytur ę to wart o się na d ty m naprawdę zastanawia ć, bo ciągle wydaj e mi si ę, że odczuwam y coś co w którymś momenc ie jak robi t o naprawdę zrob i si ę nieweso ło i t o m. in. czytam y chocia żby o tym co si ę dz ieje w Hiszpanii w ładze dwukrotn ie pr óbowały ju ż ratować sytuację system u emerytalneg o najp ierw rząd socjalist ów w 2011 roku wprowadzi ł reformy wdra żającą zmiany stopn iowo do 2027 roku, a więc podn iesienie w ieku emerytalnego 65 do 67 lat wyd łużenie okresu pozwalaj ącego na pob ieranie pe łnej emerytur y z 35 do 37 lat prac y i w łączenie oczekiwanej d ługości życia do waloryzacj i świadczeń Niemcy w ka żdym raz ie prac a w Niemczech powinna by ć to 7 dziesiątego roku życia tak m ówią eksperci, kt órzy tam, analizując syste m emerytaln y w przec iwnym raz ie syste m ubezp ieczeniowy się zawal i tak dowodzą anal izy n iemieckiego bank u centralnego w ielka Brytania wielka Brytania 3 lata temu podnios ła w iek emerytaln y ju ż wkrótce zarówno kob iety jak m ężczyźni przechodzi ć b ędą na emerytur y w wieku 68 lat podobn a sytuacja jes t we w łoszech syste m emerytaln y n ie wyrab ia jes t cora z wi ęcej dowodów na to, że tak iego n ie d a dalej utrzyma ć głównie chodzi o t o, że żyjemy cora z dłużej n o i świadczenia emerytalne p łacone w ka żdym miesi ącu powoduj ą, że system naprawd ę nie wyrabia dość powiedzie ć, że we włoszech jeszcz e niedawno 6 osób pracowa ło na 1 emeryta dz isiaj 2 te dan e są właściwe w ka żdym pa ństwie tak ie sam e w Polsce również wsz ędzie ta debat a jest prowadzon a u nas w łaściwie po kl ęsce Platformy Obywatelskiej, kt óra m. in . przegr a wybory, dlateg o że podnios ła w iek emerytalny nikt n ie chc e teg o temat u ruszać, a wydaj e si ę, że t o jes t błąd zach ęcam do przeczytan ia tej anal izy w dodatk u nasz a Europa do gazet y wyborczej informacji w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA