REKLAMA

Polsko-Francuski Rok Nauki 2019: Jak wygląda współpraca polsko-francuska na polu nauki i edukacji?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-24 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponownie najp ierw odrobina h istorii o d 23 luteg o 1919 roku w li ście Stephena pisz ą m inistra spraw zagran icznych w rządzie, że reklama s ą sk ierowane do Ignacego Paderewskiego Prezesa Rady Ministrów m inistra spr aw zagran icznych czytamy Polska i Francję łączą odwieczną wi ęź z żadnym innym kraj u odrodzenie pana ojczyzn y po latac h zniewolenia, k iedy mięso nie uda ło si ę pokonać n ie by ło żarliwie uprawn ione ni ż we Francji i Rozwiń » nigdzie n ie odb ije si ę g łośniejszym echem no ju ż nieca łe 2 miesiące p óźniej 4 kwietni a 1919 roku mo że prawo m ianowany nadzwyczajny m wysłannikiem m inistrem pe łnomocnym Republiki francusk iej z łożył naczeln ikowi pa ństwa polskiego Józefowi Piłsudskiemu l isty uwierzytelniaj ące i tak ot o dosz ło do wznow ienia stosunk ów dyplomatycznyc h mi ędzy Francją i polską no i w ty m rok u mam y stulec ie tych że stosunk ów dyplomatycznych jak t o się przek łada na współczesności, dlaczego dz isiaj o ty m, mówimy t o wszystko na m powie pani Joanna Lora koordynato r ds. nauk i i wsp ółpracy un iwersyteckiej dzień wr ęcz pow inienem dodać t o wszystk o ambasada Francja Francja tak że Instytut francuski n o w łaśnie w rozum iem, że to stulec ie nawiązania stosunk ów dyplomatycznych by ło pretekstem, żeby pomy śleć jak moglibyśmy jak ich mo że tak i bardzo praktyczn e, a jednocze śnie m ądry spos ób t ę rocznic ę zauwa żyć dokładnie to ta k jak w Polsce stulec ie niepodleg łości prawda zastanawiali śmy się podobnie tyle, że t o nasz e by ło jak ro k p óźniej chcieliśmy też cz y na r óżnych p łaszczyznach r óżne obchody mia ły m iejsce w zwi ązku z t ą rocznic ą natom iast myślę, że jak prze żyć w przypadku każdej tak iej roczn icy wart o jest n ie tylko patrzeć wstec z i rozpami ętywać i prawd ę upami ętniać to c o by ło, ale spojrze ć do przodu i pomy śleć cz y zobaczyć co jest dziś pomyśleć te ż do przodu c o c o mo żemy raze m raze m zrobi ć w kontek ście wznow ienia tych relacj i dyplomatycznyc h polsko-francuskich dzia łce nauki współpracy un iwersyteckiej, czyli ty m czy m konkretn ie si ę zajmujem y w kontek ście polsk o francuskim pomy śleliśmy, że uczc imy t ę rocznicę, ustanawiaj ąc rok 2019 polsko francusk im rok iem nauki mo żna powiedzie ć piękna m ądra inicjatywa rozum iem, że skoro rok się kończy to jes t ju ż dobr y momen t, żeby si ę, żeby porozmawia ć chwilę no coś się udała n o jak rozum iem skoro właśnie powiedziała pani, że nale ży patrze ć bardz iej do przod u t o co może mie ć ciąg dalsz y, bo czasami z rocznicami jes t tak, że j e obchodzimy, al e si ę roczn ica sko ńczy wszystko się kończy, a tu chodz i właśnie o t o, żeby n ie zapomina ć, i ż dalej no właśnie l ist z te j perspektyw y m y chcieli śmy często w ty m ujęciu prawd a h istorycznym wraca m do te j pionierski polsko francusk iej wsp ółpracy naukowe j jak o Marie Skłodowska-Curie i t o jes t posta ć nadal mocn o żywa i obecn a m y chcieliśmy przyjrzeć si ę w ramach teg o rok u nauk i tego c o w kontekście współpracy polsk o naukow e polsk o francusk iej naukowe j jes t cel i pokazać t o po t o jes t tak że o środki naukow e un iwersytety naukowcy t e relacj e są ich jest bardzo du żo tylko nawet my pow iem szczerze ambasada set nie jeste śmy w stan ie wszystkiego n ie w iem z pisać o wszystk im wiedzie ć i tak odby ło si ę tak że nadawali śmy takiego patron a rok u nauki różnym wydarzen iom, które by ły one zg łaszane do wydarze ń w Polsce we Francji odbyło si ę ponad 50 w przeróżnych dz iedzinach tak samo nauk ścisłych, jak i nau k human istycznych i chcieliśmy w ten spos ób pokaza ć co polsc y francusc y naukowcy ju ż robi ą razem w ramac h projektów czy t o dwustronnyc h cz y projekt ów europejsk ich w horyzonc ie 2020 także t o pokazali śmy i tak im kulminacji kulminacj ą tego błysku chi ńskiego rok u nauk i było polsko Śląski for m nauki innowacji, które odby ło się dos łownie 5 dni temu we wtorek i które rob imy c o rok u, kt óry tak im doroczny m spotkan iem naukowc ów polsk ich francuskich w ty m rok u by ło po święcone tematom wsp ółpracy jeszcz e szerszym gron ie czyl i mi ędzynarodowym laborator ium naukowy m w Polsce n p . t o mi ędzynarodowe agend y badawcze fundacji n a rzecz nauk i polsk iej, a tak że wsp ółpracy nauk i z przemys łem, czyl i jak o d badań naukowyc h i tego c o si ę rob i w laboratoriach przekuwa ć t o na paten t na rozwi ązania i produkt y dl a przemys łu cz y w ramac h przemys łu konkretn e, jakb y produkt y rozwi ązania wprowadzon e wprowadzon y na rynek jak to się udaje robi ć t o w praktyce, bo z 1 strony oczywiście to jes t naturaln e w dzisiejszym świecie, że rzesz e współpracuje natom iast z drugiej stron y uczeln ie instytuty naukow e badawcze no zwykl e chcą by ć dumne z e swo ich osi ągnięć i pewnie w jak im sensie trochę z e sob ą rywalizują szczególnie w tym aspekc ie, którym pan i powiedzia ła, wi ęc wynajmowan ia różnych rzeczy, kt óre mogą mie ć w miar ę szybk ie i zyskami zastosowanie w przemy śle w biznesie to co się wydaje, że każdy ta m trzyma karty przy sobie, że tak pow iem nie bardz o chce zdradza ć innym co robi no b o w naturaln y sposób wted y troch ę może stracić alb o ten ten ten jeg o zys k czy naukowyc h biznesowych si ę bardz iej roz łożyć czy rzeczywi ście naukowc y potrafią prze łamać w łaśnie te n rodzaj naturalne j chęci prac y na swo im poletk u z mojeg o punktu w idzenia, chocia ż mo że n ie do ko ńca obiektywnego, bo pracuje w kontek ście te j wsp ółpracy w łaśnie to dl a w ielu naukowc ów równie naturalne jes t t o, żeby do tej wsp ółpracy d ążyć, dlaczego dlateg o, że po p ierwsze, wszystko idzie bardzo szybk o i jes t tak a mniejsza tendencja w iadomo, że samem u się nie a ż tak szybk o pewnyc h osi ągnięć n ie zreal izuje druga rzecz to jes t kwestia tego c o naukowcy często podkreślają tak że w kontekście polsk o francusk im tak ie uzupełnienie kompetencji i sprz ętu, czyl i n p . mam y my kompetencj e wzmacnia drog i sprz ęt trudn o dost ępny sprzęt i mac ie inne kompetencj e jak to po łączymy razem t o jeste śmy raze m wstan ie i ść szybc iej i osi ągnąć lepsz e wyn iki także my ślę, że już ta współpraca t o oni szukaj ą do na s cz ęsto do ambasady je śli ktoś szuka z e stron y francuskiej cz y Polski w łaśnie chcieliby śmy wsp ółpracować poszukujemy partner a we Francji takich czynnyc h przyczyny albo wiemy, że w ty m o środku robią to i t o badają teg o typy teg o IT tego typ u rzeczy pom óżcie na m znaleźć prawd a partnera d o do wspólnych dzia łań do rozmów cz y jeste śmy w stan ie nawiązać współpracę także to si ę, że bardzo często my ślę, że jes t r ównie naturalne jak t o, że każdy dzia ła te ż troszeczkę dl a siebie w iadomo swoj e pod swoj e nazw isko t o dzisiaj większość te j pracy się, że odbywa si ę w zespo łach i zespołach cora z bardziej umiędzynarodowienie tyc h tysi ęcy wiele dowod ów na t o że, że w Polsce w ielu wspania łych naukowców jes t w ielu wspania łych też m łodych ludzi, kt órzy w wielu dz iedzinach zyskuj ą uznan ie na ca łym świecie, al e z drugiej stron y towarzysz y tem u sam o zadowoleniu tak było t o powiedział tak ie poczucie, że jedna k troch ę jesteśmy na peryfer iach szczególnie t o poczucie pojaw ia wted y, k iedy publikowane s ą rank ingi wy ższych uczeln i ich znaczen ie ich w łaśnie dorobe k naukowy publikacji o światowych znanych per iodykach tak dale j wtedy okazuj e, że nawet nasze najlepsz e uczeln ie jednak są gdzie ś ta m bardz o dalek o na tyc h listach pytan ie jest tak i cz y rzeczywi ście polsc y naukowc y s ą dobrymi partneram i cz y znan e o środki naukow e francusk ie rzeczywiście widz ą w na s tak ich partner ów, z którymi wsp ółpracują mo żna zrobi ć co ś du żego widzą i t o powiedziałbym n ie o d wczoraj p ierwszym tak im porozumieniem w naszy m reg ionie Europy środkowo-wschodniej, kt óry podpisa ł największy francusk i ośrodek bada ń naukowych ce n Res podp isany w pięćdziesiątym si ódmym rok u 1957 roku był sp isany właśnie z polską te ż 1 z n ich na najdłuższych tak ich partners tw to c o naukowc y na m często podkre ślają w rozmowach i tyc h zmianach to że, owsze m w latac h Niewiem 80 i dziewi ęćdziesiątych 80 bardziej i wcze śniej oni rzeczywiście wiedz ą, że nawi ązują wsp ółpracę z polską mieli troch ę tak te ż misję, bo mo że ta m brakowa ło sprzętu pewnym z pewn ą misję przyjazdy by łych i szkolen iowe bardziej prawda, żeby gdzieś ta m to nauk a te ż wspomóc natom iast o d od dłuższego czas u on i to podkreślają i ciut czy t o c i, którzy współpracują o d lat 3040 z polsk ą, bo tac y s ą to wsp ółpraca równy z r ównym, że t o jes t po prost u r ęka rękę po partnersk u i tutaj ju ż n ie czuj ą żadnych tak ich r óżnic mieliśmy ostatnio prz y okazji foru m jest 6 naukowców z r óżnych dz iedzin z Francji, którzy dop iero odkrywa -li n ie przyjechal i na tak i dziewiczy tere n ch ętni nawiązać wsp ółpracę w swoje j dziedzinie i m ieli tuta j tak i program pokazuj ący im i organizuj ąc spotkania w różnych o środkach m ówi si ę zapozna ć i mo że jak wsp ółpraca z teg o powstanie i oni naprawdę b ędzie pod ogromny m wrażeniem to jes t bardzo mi łe za każdym raze m i też tak ie drogi są tak ie naturaln e bo czeg o innego mogl iby si ę spodziewać, że tuta j maj ą partner ów wysok o wykwal ifikowane osoby nauk ę na najwy ższym poz iomie i jak oni wchodzą o d raz u wsp ółpracę nie ma absolutn ie żadnych by m powiedziała r óżnic tak ich w poz iomie, a rank ingi rank ingami akura t Polska Francja m a z ty m konkretnie ręce na SM jest p ierwszy parte r Polski publ ikacjach naukowyc h także t e rzeczy się dzieją myślę, że tuta j żadnej tak iej ju ż r óżnicy i jakb y Niewiem kompleks ów z ty m zwi ązanych nie n ie powinno mie ć w og óle n ic widziałem n iedawno tak ie nie zdjęcie mem mo żna, b y powiedzie ć przedstawiaj ące Piotra Curie i Marię Skłodowską i ta m by ł tak i nap is Piotr zakochał się z Marią o żenił się z ni ą i był z teg o ra d oczywi ście nawiązuje do teg o co im si ę uda ło cz y odkry ć zbadać natom iast m ówi o ty m, między nimi, dlateg o że prz y okazj i polsko francuskiego rok u nauk i po raz p ierwszy by ła przyznan a nagroda naukowa imienia właśnie mal i Skłodowskiej i Piotra Curie c o t o za nagroda, kto dosta ł i za c o tak pierwszy ra z t o nagroda on a zosta ła ustanow iona polsk iej stronie prze z fundację n a rzecz nauk i polskiej francusk iej ministerstwo nauki szkoln ictwa wyższego innowacji i Akademii nau k francusk ą i ta nagrod a mia ł na celu nagrodzi ć wyb itne osi ągnięcia naukowe, kt óre s ą efekte m konkre t dok ładnie efektem wsp ółpracy bezpo średnio polsk o francusk iej przyznan e zostały nadesz ło tyle aplikacji w do ść n iespodziewane, bo było 51 nominacji do tej nagrody jes t bardzo dużo n a tak presti żowej nagrody naukow a, że nagrod a zosta ła przyznana zapewne egzekwowa ć 2 zespołom, kt óre zosta ły ocen ione, kt órych osiągnięcie zosta ło ocen ione na r ównym poziomie z po polskiej stronie s ą naukowcy oba j Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut psycholog ii po 1 stronie p o drug iej stronie fizyka 1 zespół c o c iekawe przeprowadza ł badan ia na d m ózgiem procesów, które zachodz ą w m ózgu podczas czytan ia i oni 2 i udowodn ili, że m ózg funkcjonuje zadaniow ą w kontekście czytan ia i te n sa m obszar m ózgu jes t odpow iedzialny za czytan ie w przypadku os ób w sk ład widz ących osób niewidz ących, czyl i mózg jes t bardz o plastyczny i funkcjonuj e ta k jak zadan iowo i w przypadku os ób czytaj ących brajle m prawda n ie przynos i to si ę na zmysł dotyk u cz y tylk o po prost u ta część zadaniow ą m ózgu odpowiedzialne za czytan ie bardz o ciekawych rozwi ązań ja k na ty m bazujących drug i tuta j więcej n ie pow iem na tema t dok ładnie tej wsp ółpracy na 328 lat, al e jes t z zakres u f izyki uk ładu uk ładów kwantow ą mechan icznych prosz ą o rozdz iale chyba logiczne jakiej ś okazji na pewno t o słuchać wyjaśni no, wi ęc w łaśnie tak że tuta j też ciekawe rozwini ęcie wsp ółpracy trwającej 28 lat także t o są no na ty m poz iomie te ż tak ie badan ia, kt óre s ą wysok o specjal istyczne i i nie do ko ńca może dla na s zrozumia łe, al e ta nagroda rzeczywi ście ona pierwsza została wymy ślona w kontekście polsko francusk iego rok u nauk i będziemy starać o t o, żeby by ła kontynuowan a w kolejne lat a co 2 lata i no niewątpliwie byli śmy pod du żym wrażeniem teg o że, że by ło tyl e nom inacji, bo to znacz y ta wsp ółpraca jest on jes t bardz o bardz o intensywne mocne przecie ż wspomnia ła pan i o tym, piątym polsk o francuskim form nauk i innowacji, które się ju ż zako ńczył al e, ale trwa i t o w w ielu m iastach w Polsce trwają dn i kampu s Franz tak nara żenia wymawia ć France Francuz tylko pan i koniec o w chao s mo żna w bo to trw a od 6 listopada b ędzie do 11 grudni a 25 miastach w ca łej Polsce ma te ż prosz ę powiedzie ć co co to jest w czym może to ewentualn ie bardziej t ę współpracę n ie w iem popularyzować wsp ółpraca naukowa prawie, tyl e że tak pow iem doro śli ludzie do świadczeni naukowcy kompos t prost o du żo wcześniejszy etap te n, kt óry może ewentualn ie kiedy ś do takiej wsp ółpracy naukowe j na wysok im poz iomie doprowadzić to s ą dn i podczas, kt órych m y spotykam y si ę z l icealistami studentam i w ponad ju ż teraz 25 miastach w Polsce jakb y informując o możliwościach wyjazd u na stud ia do Francji wymiany o mo żliwościach otrzymania stypend ium i ogólnie pokazując, że Francja nie jeste ś tylk o kierunkiem dl a os ób francuskojęzycznych cora z więcej program ów jes t w języku angielskim także mo żna chcieć jecha ć do Francji studiowa ć po angielsku t o dz isiaj możliwe także zach ęcamy wszystk ich, kt órzy byl iby zainteresowani pozna ć czym nie sk ąpi Frost, który zajmuj e si ę w łaśnie ma biura w Warszawie w Krakowie informowaniem o stud iach we Francji na te spotkan ia je śli będziemy akurat gdzie ś niedaleko jeste śmy w du żych ośrodkach, ale te ż dużo mn iejszych czy mn iejszy w mn iejszych miejscowo ściach w przysz łym tygodn iu Radomsko kolejn y Łódź Ostrowiec Świętokrzyski Jelenia Góra Warszawa tak że w w ielu m iejscach w Polsce i jesteśmy po t o, żeby te ż pokazać c o dzisiaj m łodzi ludz ie mog ą zrobi ć je śli i c o może kiedy ś w kontek ście ty m polsk o francuskim może doprowadzi ć d o d o do wsp ółpracy na wysok im naukowy m poziomie, ale przy okazji proszę, by zwr ócił się wiele osób mo że by ć za interesowanych tak kom u informacją te n program spotkań godziny m iejsca, gdzie można znale źć wszystk o na stron ie Instytutu francusk iego w Polsce lub komb i Francuz kom p ismo z Polska kampu s pisane przez c t o wa żne ta m wszystkie informacje odsy łam do, dokąd PiS to jes t tak a komórka, kt óra jes t tuta j w Polsce na m iejscu specjalnie powo łana do teg o, żeby wszystk ich informacji o stud iach zapisach o tego typ u spotkan iach udzielać ona dzia ła ca ły rok nie tylk o w listopadzie i w grudn iu tak że także ta m si ę można zadzwoni ć wys łać mejla spotkać i jeste śmy po t o, żeby tyc h informacji ta m, gdz ie trzeb a dostarczy ć wspom óc za nast ępne 100 lat jak będziemy sobie siedzie ć rozmawiać będziemy m ili, al e dużo w ty m czas ie wydarzy ło jak wcze śniej fajn ie się rozwin ęła to wsp ółpraca polsk o francusk a pan dz isiaj dzi ękuję za tę informacj ę ja również Anna Jakimczuk Lora Lora by ła z nam i tera z będą informacje w TOK FM, ale pani wracam y jeszcz e ds. francuskich w ty m sensie, że b ędziemy rozmaw iali o cz łowieku, który bardz o bardzo bardz o przyczynił się do teg o, że mam y Unię Europejską, czyli o Robercie trzyman ia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA