REKLAMA

Robert Schuman i jego wizja UE

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-24 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:52 min.
Udostępnij:

W rocznicę objęcia przez Roberta Schumana teki premiera Francji, Rafał Dymek z Fundacji Schumana przypomina postać tego wybitnego polityka, jednego z "ojców" Unii Europejskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobry panow ie tera z za opow iadane tema t, który troszeczkę te ż zwi ązane z taką kartk ą z kalendarz a, bo w łaśnie Rudna 24 listopad a 1947 roku Robert Schuman zosta ł prem ierem Francji no to jest dobr a okazj a, żeby trochę porozmawia ć o ty m, polityku r ównież w kontekście znaczen ia jego postac i jeg o przemy śleń dl a idei Unii Europejskiej w studiu Rafał Dymek dyrekto r fundacji Schumana, gdz ie nowe państwo n o w łaśnie o wszystko Rozwiń » nam w łaśnie pan dyrekto r pow ie o o utrzyman ie skoro skoro Fundacja jes t jeg o jeg o imienia no to zaczn ijmy w łaśnie o d najlepiej zawsz e zacz ąć od o d początku sam mo że fak t, że suma urodzi ł si ę w Luksemburgu, al e rodzice pochodzili z Lotaryngii, która kiedy ś Lotaryngia nale żała do Niemiec Huta to wszystk o powodowa ło, że jak rozumiem o d sameg o pocz ątku w g łowie tego człowieka mog ła rodzić się tak a myśl patrz ąc na histori ę ran y boskie co my się wszysc y za chwilę t łuczemy jak tak na dobrą spraw ę jeste śmy w st ąd tak z Europy zgod a na pocz ątku mo że pewna c iekawostka jako wyja śnienie by ło 2 znanych Roberto szamanów jeszcze Robert Schuman, które w Niemczech by ł muzykiem mówi o tym, mają on i cz ęsto s ą Eleni tego Roberta Schumanna muzyka inaczej p isane, bo ma 2 na ko ńcu te n nas z rodak ma jedno na końcu my, al e tak s łowem wst ępu rzeczywiście Robert Schuman urodziło się uważa si ę w Luksemburgu, cho ć dzieciństwo spędził w Lotaryngii on a wted y nale żała do Niemiec po wojn ie francusko-niemieckie j w latac h siedemdziesiątych dziewiętnastego w ieku zosta ła przej ęta przez Niemcy p óźniej znaczn ą cz ęścią życia takiego aktywneg o życia także pol itycznego Robert Schuman realizowa ł we Francji, więc ono rzeczywiście te pami ętajmy, że t o by ły pa ństwach po 2 wojnach światowych rozdz ielone rzek ą krwi i Robert Schuman jak n ikt m ógł dostrzega ć absurd y tak iej bratobójczej walk i walki 2 narodów żyjących obo k siebie wydzielaj ących sob ie kilkadziesi ąt lat t e kawa łki ziemi tak dzia ła stacj a w łaśnie bijących się z e sob ą dobrz e może te ż warto powiedzie ć o ty m, okres ie drugiej wojn y światowej, bo to nie tylk o co ś co obserwuje i pewnie t ę refleksj ę rozwija, ale proble m w zasadzie sa m doświadcza tej wojn y na sa m do świadcza autoryte t Roberta Schumana w świetle w og óle polityki francusk iej wzros t po drugiej wojn ie światowej między nie, dlatego że Robert Schuman nie poszed ł na kolaboracj ę z re żimem osadzonym w isi pan ie miejskim reżimem w tym rz ądem takim n iemieckim we Francji, kt óry był podcza s wojn y światowe by ł aresztowany prze z pew ien czas w zwi ązku z ty m, ale w efekc ie wyszed ł z 2 wojny światowej te n pol ityk, kt óry nie sprzeda ł nie poszed ł na uk łady z Niemcami i dzi ęki tem u autoryte t wzr ósł do właśnie staj e si ę bardzo aktywny m politykiem t u jak wspomniałem 3007 . rok u jes t prem ierem Francji o n on o n tę funkcję chyb a pe łnił dwukrotnie pote m w ielokrotnie pe łnił funkcj ę m inistra spr aw zagranicznych n o i dobrz e b y tera z było w łaśnie powiedzie ć jak jak i c o powoduje to t o troch ę już wspomnieli śmy, że właśnie do świadczenia 2 wojen i osobiste do świadczenia drugiej wojn y światowej al e, ale co c o się dz ieje w jeg o głowie c o zaczyn a pisa ć m ówić na c o wskazywa ć jak t o zaczyn a by ć odbierany zarówno w łaśnie po te j francuskiej, jak i n iemieckiej stronie oberwan e znane rzeczywiście g łównie z tego cza s, k iedy m inister spr aw zagranicznych an i prem ierem, a to, dlateg o że wsp ólnie żona monet ę przygotowa ł wted y dokument nazwan e potocznie deklaracj ą Schumana opubl ikowane w maj u pi ęćdziesiątego rok u, kt óry postulowa ł utworzen ie czego ś w rodzaj u zal ążka Unii gospodarcze j pomi ędzy Francją Niemcami z mo żliwością do łączenia innych pa ństw Robert Schuman wychodził z za łożenia, że je żeli produkcja w ęgla Stali, czyli surowc ów kluczow e z punkt u w idzenia gospodark i wojenne j poddasz e wsp ólnej kontroli no t o jest wted y szans a, że n igdy do wojny pomi ędzy tym i państwami nie dojdzie i tak a by ła istota plan u Schumana, który sta ł si ę zaczątkiem Europejskiej wspólnoty w ęgla Stali na przyszłości Unii Europejskiej w Boże taki fragmenc ik jeszcze tak iej ksi ążki jego dl a Europy o n ta m pisa ł polityka Europejska w naszym przekonan iu absolutnie n ie jes t sprzeczn a z idea łami patriotycznymi ka żdego z nas ma ona na celu zbudowanie dl a wolnyc h narod ów Europy struktury organ iczne zdolne j po łożyć kres anarch ii, w której się sz a moc ą duch a Europy wyłoni się z r óżnorodności cec h i aspiracji m ówi o ty m, w łaśnie, dlateg o że że w te j ca łej dyskusj i z koncepcj ą Schumanna monet a w niekt órych państwach narodach n o właśnie pojawia ło si ę pytanie t o jak t o mia łoby wyglądać tak, b o z drugiej stron y dzi ś mamy poczuc ie identyfikacji mamy świadomość luźno r óżnorodności swoje j i kulturowe j h istorycznej językowej no, wi ęc jak ma wygl ądać tak a wspólnota, kt óra z 1 strony ma wiele wspólnego, al e z drugiej stron y ci ągle ma właśnie n ie tylko si ę różni, al e chyba chc e si ę r óżnić tak oczywiście, że tak leżą sum a zaznaczał w ielu swo ich wypowiedziach tak że w deklaracj i Schumana to Europejska wspólnota w ęgla Stali to b ędzie 1 z pierwszych kroków w tej długiej drog i do wsp ółpracy Europejskiej i c o wart o może wspomnie ć, ponieważ coraz ju ż troch ę czasu dz isiejszych, al e dzisiaj wiele osób lubi si ę powo ływać na Roberta Schumanna z nami na taki sposób pow iedzenia, że Unia Europejska przeprasza m Unia Europejska odesz ła od idea łu suma narodowe trzeb a sob ie inaczej wyobra żał Europa n ie lubię tak ich por ównań zawsze trudn o wyobrazi ć jak Europę pojmował kto ś, kto ma kilkadziesiąt lat tem u odwo ływanie si ę do my śli zmar łych jes t ryzykown e, ale n ie jes t prawdą, że Robert Schuman sob ie wyobrażał w przyszłym OP tylk o Włosi jak o lu źną współpracę Sojusz ekonomiczny zak ładał, że ta współpraca z pierwszego to b ędzie właśnie wsp ółpraca ekonomiczna ale, że to zajdz ie dalej nawe t w deklaracj i Schumana 2 × jes t u żyte sformułowanie federacj a Europejska, że powo łanie Europejskiej spółce w ęgla Stali doprowadz i w przyszłości w iele nadziei w łaśnie do powołania, dlaczego t o nazw a federacj ą Europejską tak w łaśnie bo, choć cz ęsto się m ówi właśnie s łusznie zauwa żył, że trzeba wr ócić d o do idei ojc ów za łożycieli tak, czyli w łaśnie do wsp ółpracy gospodarczej nie przenosić na te n poziom polityczny fac h, kt órą stronę posz ła Unia Europejska tak na marg inesie to idea by ła właśnie taka, że w przysz łości to ma doprowadzi ć do du żo głębszego Sojuszu jes t wyłącznie ekonomiczne to, bo te ż powiedzmy sobie szczerz e, że ju ż Schumana w kontek ście samej federacyjne j idei Europy już wyprzedzi ł sporo Churchill, bo przez przecie ż o n m ówi 4 lata wcześniej chyb a ta k o idei powstania Stanów zjednoczonyc h Europy i jak to wtedy wygl ądało z punkt u w idzenia tak iej praktyk i pol itycznej Schuman po prostu c o je ździł do do Niemiec spotykał si ę Konrada Adenauera t o, że rozmaw ia z Jeanem monet ę pewn ie tak t o się wydaj e prostsz e ja k jak mog ła powsta ć ta słynna deklaracja z punktu w idzenia takiej n o po prost u formalne j praktyk i dzia łania tak t o by ło ilość spotkań uzgodn ienia akurat czas y były tak ie, że Robert s ław te j idei mia ł partnera w Niemczech KON Dziady nara ża, poniewa ż ide ą Konrada Adenauera by ło osadzenie Niemiec Niemiec zachodn ich oczywi ście w łaśnie w Europie Konrad Adenauer wychodzi ł z za łożenia, że czy m silniej Europejskiej jem y Niemcy tym b ędzie mn iejsze ryzyk o powt órzenia tyc h konflikt ów, które jeszcz e mia ły m iejsce kilka la t wcze śniej Konrad Adenauer Niemcy w ogóle w tamty m niemiecki rz ąd w tamty m okresie prowadził du żo bardziej procede r akcyjną polityk ę rz ąd francuski Roberta Schumanna to wart o powiedzieć, że wcale nie miał a ż tak w ielu zwolennik ów noże są proszę sobie wyobrazi ć nawet w Polsce by ło, gdyb y po wojnie kto ś wyszedł z pomys łem stworzen ia jakiego ś Sojuszu z Niemcami oczywi ście doświadczenia wojenne Polski w stosunk u do m ienia by ły nieporównywalne, je żeli przełożymy doświadczenia francusk ie po, al e trzeb a pamiętać, że mimo wszystko Francja Niemcy byli wrogam i jeszcze k ilka la t wcze śniej wielu Francuzom te pomys ły wydawa ły kompletn ie n iedorzeczne, wi ęc Robert Schuman francuski rz ąd musia ł si ę zmagać na dosy ć du żą opozycją nieprzychylność wobe c tych pomys łów Veno swojego kraj u c o zresztą k ilka lat później w 1900 było w tym, że francusk i parlamen t odrzuci ł pomys ł ide ę powo łania Europejskiej wsp ólnoty pol itycznej, czyl i zrob ienia takiego na pocz ątku bardz o du żego krok u w k ierunku g łębszej integracji t o mo że wart o też przypomnie ć tak i kr ótki fragmen t tej że s łynnej deklaracj i 9 maj a 1950 roku Europa n ie powstanie o d raz u jak o konstrukcja całości będzie si ę budowa ć poprze z konkretn e realizacje, tworz ąc w p ierwszym rz ędzie faktyczn ą Solidarność zespolenie narod ów europejsk ich wymaga, ab y odwieczne przeciwie ństwo mi ędzy Francją Niemcami zosta ły wyeliminowane podj ęta akcja pow inna odnosić si ę w p ierwszym rz ędzie do Francji Niemiec zespolen ie produkcji w ęgla Stali zapewn i be z zw łoki stworzen ie wspólnych podst aw rozwoj u ekonomicznego p ierwszego etap u federacj i Europejskiej pa n prze z zespolen ie podstawowych produkcj i i ustanow ienie nowej wysokiej w ładzy, kt órej decyzj e b ędą wiążące dl a Francji Niemiec i kraj ów, które si ę do n ich przy łączą ta propozycj a po łoży podwal iny federacj i Europejskiej niezb ędnej dl a zachowan ia pokoju t o tak dla potwierdzenia właśnie pa n pana służy ono te j federacji m ówi co dz isiaj niekt órzy chc ą n ie pamiętać też też dodajm y, że ono oczywi ście, zan im t o ogłosił porozumia ł si ę z rz ądami Wielkiej Brytanii Włoch kraj ów Beneluksu nawet Stanów zjednoczonyc h tak, żeby właśnie nie by ło t o dla dl a n ich zaskakujące to się wszystk o jeszcz e dz ieje pami ętajmy w okres ie straszn ie ostre j zimnej wojn y gdzie ś w tyc h przemy śleniach Schumanna t a Europa przysz łości ma się w łaśnie nie ko ńczyć na Odrze i mniejsze generaln ie w dalekiej przysz łości tak ja myślę, że warto tuta j się jednak przypomnieć o ty m, że Robert Schuman zacz ął si ę powołuje też dla osób rzeczywi ście by ło g łęboko wierz ącym chrześcijaninem j ą to chrześcijaństwo pojmowa ł bardz o un iwersalnie, że chrze ścijaństwo oznacza w łaśnie, że podzia ł na chrześcijan nie tylko chrze ścijan między nimi chrze ścijan na ile narod u walczące z e sobą nie ma sens u jes t sprzeczn e z ide ą tyc h warto ści, które o n wyznawa ł i w jego rozum ieniu w przesz łości jak najwi ęcej państwa najwi ęcej narod ów powinna do te j wsp ólnoty nale żeć on chyb a w og óle prosz ę mn ie poprawić ma nie w iem jak t o nazwać statu t s ługa Boży ko ścioła rzymskokatolickiego znaczące w te j chw ili jes t proce s beatyfikacyjny Roberta Schumanna co znale źli ta m prace zostan ie doprowadzon a do końca uzyska o n statu s przepraszam, że tak brzydk o wyra żę b łogosławionego, ale młyny watyka ńskie miel ą volvo, wi ęc trudno stwierdzić c o do naszego życia to si ę rzeczywiście zi ści w lotac h to by łoby oczywi ście te ż c iekawe z punktu w idzenia debat y o przysz łości Europy n o właśnie pan a zdan iem w jak im sens ie t o, o czym m ówił czy marzy ł Schuman w kolejnych latac h szczeg ólnie to widzimy chyb a w obecny m czas ie w jakim sens ie się n ie sprawdza alb o przynajmniej odk ładane jest na znowu jak ąś bardz o odległą przysz łość dl a niektórych ta w izja w właśnie sw e real izowane Europy jest absolutnie n ie do przyj ęcia w w ielu państwach dz isiaj m ówimy o tak im wzmo żeniu Narodowym czy odwr óceniu się w łaśnie, bo w łaśnie nawe t o d takiego my ślenia Europie jak o wspólnocie czy t o oznacza, że suma się pomyli ł tylko cz y po prostu nas z Chin s ą idealna h istoria pokazuj e, że akurat t o jest teraz n ie jest dobr y cza s ab y, aby o tym projekc ie mówić, al e to n ie jest wykluczon e w przyszłości nie jes t dobrem stw ierdzeniem mówienie, że sum a si ę pomyli ł, że zupe łnie w innych czasach t o by ło w latac h pi ęćdziesiątych poprzedn iego w ieku sytuacj a pol ityczna społeczna, jako że jes t tera z zupełnie inna jak powiedziała wcześniej odwoływanie si ę do jak ich my śli zmar łych zawsze ryzykowne natomiast prawdą jes t, że dz isiaj idea powołania teg o rodzaj u federacji Europejskiej nie wydaj e się realna n ie spodziewa łbym si ę teg o w najbli ższej przyszłości ma pan rację, chyb a że mam y ora z kolejne potw ierdzenie, że historia jako dz ieci są idealnie i tak jak w latac h dziewi ęćdziesiątych na pocz ątku te ż obecneg o stulec ia jeszcz e mo że były tendencj e do wzmacn iania integracji Europejskiej n o to tera z jest du ża tendencj i g łosów mówiących, że t o zasz ło zby t dalek o i pa ństwa narodow e rządy nie s ą ch ętne dodawan ia wi ększych kompetencj i organu og ólno europejskim, bo taką sytuacj ę to przecież mam y też w Polsce, ale n ie tylko w Polsce w ielu innych krajac h też w, a jak patrzy pa n na współczesną polityk ę Macrona szczególnie m ówi o tym p ierwszym okres ie jeg o prezydentury n o bo p óźniej można mo żna powiedzieć, że trochę dosta ł po łapach tak w łaśnie z r óżnych stol ic, al e cz y raczej może by ć w łaśnie tak im nast ępcą Schumanna w te j wizji Unii Europejskiej cz y może jednak t o b ędzie jaka ś rodzaj jaki ś rodza j m ieszanki polityki g o go l Listkowski dają się, żeby dz isiaj w og óle by ło mo żliwe znalez ienie następcy Schumanna, a nawe t prozaiczny powód jes t taki, że pamiętajmy o tym, że na samym początku wsp ólnota mia ła 6 państw z teg o liczące si ę tak naprawd ę by ły 2 dzisiaj mam y 2728 tych pa ństw i nie ma szan s na t o, żebyśmy mieli 1 lidera, kt óry zgodn ie poci ągnie za sob ą ponad 20 pozostałych konieczno ść pogodzenia r óżnorodności w izji interesów w tej chw ili jes t tak duża, że t o jest tylk o w łącznie możliwe poprze z politykę ma łych kroków idea w og óle integracji Europejskiej Unii Europejskiej taka, że szukam y mo żliwego konsensus u tak, aby n ikt n ie ciąży nikt n ie czu ł się dyskryminowane nikt nie czu ł si ę pokonany n o co ś za coś alb o prowadz imy politykę w łączające staraj ącą się w łączać w łaśnie wszystkie pa ństwa alb o mo żemy zrobi ć znaczn ie szybki krok do przod u licz ą się z ty m, że zostan iemy w mn iejszym gron ie Unia Europejska w tej jes t tak skonstruowan a realizuje to piękna idea dlateg o żadne gwa łtowne zmiany n ie są po prost u w tym formac ie możliwe w, a szkody może na kon iec nasze j rozmow y przypomnę z tak ą wypowiedź zdan ie wypowiedziane prze z Jeana Reja pol ityka belgijskiego, który by ł szefe m komisji Europejskiej w latac h 6770, a więc znowu na troszeczk ę w innej epoce, ale podcza s 1 ze swo ich publicznych wystąpień powiedzia ł tak przyjdz ie dzie ń, k iedy zbudujem y stan y Zjednoczone Europy, że pójdziemy pochyli ć nad grobe m Schumanna i zwiedzi ć jeg o do m ta k jak Amerykanie id ą zwiedza ć do m Jerzego Waszyngtona w skutki kiedy ś zobaczymy, al e chyba rzeczywiście mówi n ie za nasze j kadencji bardzo dzi ękuję Rafał Dymek dyrektor fundacji Schumana znajduj e bardz o tera z informacje w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA