REKLAMA

Polityczne podsumowanie tygodnia: Lewica wprowadza nowy styl politycznej debaty?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-24 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:59 min.
Udostępnij:

Expose premiera, efekt Zandberga, anulowane głosowanie, Pawłowicz i Piotrowicz w TK – mijający tydzień na polskiej scenie politycznej podsumowali dr Katarzyna Kasia filozofka, ASP w Warszawie oraz dr Jerzy Głuszyński socjolog, Instytut ProPublicum.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zaprasza na drugą godzin ę weekendowego poranka teraz por a na podsumowanie politycznych wydarzeń tygodn ia stoi pan i dr Katarzyna Kasia f ilozofka dzień dobry dzień dobry akto r Jerzy Muszyński socjolo g Instytut badawczy pro publ ico win -wi n wbr ew słyszeliśmy dz isiaj ju ż k ilkakrotnie w informacjach cz łonkowie zarz ądu nowoczesne j przyznają, że na dzisiejszej konwencj i, które zaczyn a si ę o jedenaste j dojdz ie do rezygnacj i Rozwiń » funkcji przewodnicz ącej partii m a z niej zrezygnowa ć właśnie pan i Katarzyna Lubnauer m ówi, że to decyzj a związana z tym, że nie uda ło si ę uzyskać tyc h cel ów partii, które on a sobie sama zak ładała, kiedy stawa ła na cel e ugrupowan ia najprawdopodobn iej Adam Szłapka zast ąpi ją w łaśnie na tym stanowisku czy jest t o bior ąc pod uwag ę obecn ą pozycję nowoczesnej w nasze j pol ityce jakie ś ważne wydarzen ie z ca łym szacunkiem dla teg o ugrupowania politycznego nie wydaj e mi się, żeby t o by ło szczeg ólnie wa żne wydarzen ie interesuj ące w tym kontekście t o, że dl a mnie rezygnacja pan i Katarzyny Lubnauer oznacz a zbyt ładnie powiedzie ć o w iele mocniejsz ą integracj ę z platformą Obywatelską na grunc ie koal icji Obywatelskiej teg o co zostało z partii nowoczesn a i tutaj dla mn ie t o te n przypadek nowoczesnej t o daje mi domy ślenia, jeżeli chodzi o dynamik ę polskiej scen y politycznej to n ie jest p ierwsze ugrupowan ie, kt óre zaczyn a z w ielkim przytupe m jezdni i potem ma jakiś bardz o dobre wyn iki przynajmn iej sonda żowe w r óżnych sprawac h w r óżnych sonda żach, po czym w pewny m sensie zn ika w przypadku nowoczesne j tuta j po tej fuzj i pierwszej Platformy w łaśnie przed wyborami europejskimi zosta ła koalicja Europejska pote m w wyborac h parlamentarnyc h koal icji Obywatelskiej n o to part ie cora z większym stopniu w stop ie się mo im zdan iem z platformą i zastanawiam si ę też dobrz e też n iedobrze znaczy cz y t o jest i jak a jest tuta j zm iana tak naprawdę n ie byliśmy gotowi na tak ą parti ę nowoczesn a sama historia Ryszarda Petru jeg o kolejnych ugrupowań, których nas ju ż sam n ie pami ętał też tuta j coś tutaj rzuc a pewne światło na t o natomiast na pewno te j partii zawdzi ęczamy kilka znakomitych os ób, które si ę w Polskiej pol ityce pojawił, zw łaszcza świetnych kob iet, kt óre tuta j na bardz o zmieni ło obl icze polskiej pol ityki spos ób w jak i wniesie poruszam y kilka z tych kob iet ju ż jest po prost u w Platformie k ilka zosta ło nowoczesne j jeste m ciekaw, jak a będzie ich przysz łość osobiście bardz iej mnie te ż wzi ąłem interesuje niż t e, jakie będą los y samej formacj i w takie tak im symbolem mo że w łaśnie tego n o w usuni ęciu jak pani m ówi prze z Platformę mo że by ć przyszły przywódca, a jeśli t o potw ierdzi pan Adam Szłapka przez 4 lata w czas ie prezydentur y Bronisława Komorowskiego pracowa ł jak o eksper t kancelarii prezydenta, więc tuta j rzeczywiście wydaje się, że te n pod pol ityczne zwi ązek jes t bardz o wyra źny tylk o pytan ie cz y właśnie ta nowoczesn a zachowa t ą swoj ą to żsamości swoje log o cz y ta k jak pan i sugeruje właśnie t o jest proce s wch łaniania, który zako ńczy zniknięcia no w łaśnie, bo chyba można powiedzieć, tyl e że niezależnie od tego c o si ę z tym i ugrupowan iami dzieje dalej t o już sa m fak t, że inicjatywy powstają to jes t niewątpliwie korzystn e, bo rzeczywiście pojawiaj ą si ę nowe osoby zwykl e o n o takim n o przynajmn iej w te j pierwszej faz ie do ść zasadn iczo odmienne o d tej norm y nazw ijmy to starej kadr y politycznej, wi ęc w ty m sens ie to chyb a jes t korzystn e i w łaśnie z ka żdego takiego ugrupowania, nawe t je żeli ono przestaj e istnie ć np. ruc h Palikota te ż pozostaj ą przynajmniej pojedyncz e osob y, które n o nie gin ą z teg o świata politycznego s ą ja k n p . pa n Biedroń osadn ikami jeszcze kolejnyc h inicjatyw i t d . wi ęc w ty m sens ie po te j stronie chyb a mo żna m ówić, że raczej to b ędzie zmierza ło do fuzji t u pewn ie troch ę jak w astronom ii t e du że ob iekty, że tak such e maj ą inną mas ę niż t e małe i w tym sens ie chyba mo żna powiedzie ć, że przyw ódcy c i sprawn i pol itycznie typ u pa n Schetyna n o jako ś umiej ętnie chyba spowodowa ł, że byłeś przez taka faz a, że to n ie tylk o deklaratywn ie pa n Petru mówił, że z l iderem opozycj i, ale rzeczywi ście by ły nawet momentami wskazan ia, że taka zm iana były prem ier by ła teoretyczn ie przynajmn iej niewykluczona natomiast chcę powiedzie ć, że troch ę odwrotn y proce s obserwujem y po prawe j stronie tam w zasadz ie m u mówiliśmy do n iedawna m ówiliśmy ta m PiS alb o zjednoczona prawica nie mia ło t o większego znaczenia cz y ta m się jak jes t to struktura wewnętrzna tera z jak gdyby t e mniejsze ugrupowan ia się autonom ii j ą zaczynamy je po prostu widzie ć i w idzimy te ż skutk i tego tylk o, że t o w sytuacj i oboz u rz ądzącego jest na pewn o dużo bardz iej istotne, bo wystarcz y, że 1 z tyc h małych się zbuntuje i jes t problem z wi ększością do sprawowan ia władzy natom iast przypadku ugrupowania opozycyjnego, jak im jes t koal icja Obywatelska je śliby się nowoczesn a cza s buntowa ć w plan Platformie cz y Grzegorzowi Schetynie to mo żna wyjść no i co z tego n ic z tego nie nie wyn ika zupełnie bez faktyczn ie bardzo ciekawe jest t o, że obserwujem y styki pierwsze rys y na w izerunku zjednoczone j prawicy t o się w ty m tygodn iu stało tu ż przed Expo czy tu ż po expos é premiera podejrzan e nast ąpiło faktyczn ie przed wycofan ie si ę PiS - u projek t ustawy o 30 krotności emerytury t o jes t bardz o ciekawe jest to zgodne tylk o żywności sk ładki też mówi skr ótem, ale t o jest to jest dla mn ie bardzo ciekawe, bo pierwszy ra z, k iedy tak naprawd ę zagrał jakieś wewn ętrzne tuta j napi ęcia na tyl e s ilnie rzeczywi ście Rosław Gowin mógł pierwsza od bardz o dawna podjąć jak ąś taką autonomiczn ą decyzję mie ć wp ływ na to c o si ę w te j du żej pol ityce sejmowe j dz ieje, cho ć jak m ówią rządzący to jes t n ie tyl e kon iec idei trzydziestokrotno ści, al e jak m ówił m. in . m inister kancelarii premiera pa n Łukasz Schreiber kierujemy projek t do konsultacji społecznych pewnie, bo to znacz y zawsze ja chc ę by ć procedury zawsze brodę, że najpierw kieruj ę do Sejmu potem wycofujem y poty, żeby skierowa ć konsultuje bardzo mnie to przekonuj e tłumaczenie pasz a Liber i akurat mo że by ć rzeczywiście no tak ie mocn o symptomatyczn e pokazywa ć na pewne zjaw iska, kt óre chyb a w polityce przynajmn iej te j polskiej ostatn ich lat n o chyba ma powa żne znaczen ie m ianowicie te ugrupowan ia s ą tak długo s ilny i są w stan ie t ę si łę demonstrować realn ie z n iej korzystać dop óki jes t wyobra żenie te j siły, je żeli on a zaczyn a być n o taka przestaj e by ć tak a jednoznaczn ie pewna n o t o te n tzw. elektorat t o w okresach no przed wyboram i to w iadomo przekłada si ę na g łosy jes t wyn ik, a w okresac h między wyborczymi w iny między wyboram i jest tak ie cz y inne poparcie no i wted y by ć tak by ło n p . z SLD n o przecie ż o premierze Millerze si ę mówiło kancler z takie by ły okładki gazetowe i t d. wydawało si ę że, że t o jes t partia, kt óra mia ła i na ile ś la t mie ć zapewnion ą w ładzy zreszt ą po pote m by ło podobnie w te j chw ili w tej kadencji, gd y tak prześledzić n o taki nastr ój nawet sposób, że tak pow iem demonstrowa ł komentowan ie w łasnego zwyci ęstwa oni zasadn iczo inny i mn ie to przejaw ia się nie tylko w języku nastrojon y również dzia łanie, bo to, o czy m tera z mówimy jes t ju ż 1 pewnie nie ostatn im przejawem n o w łaśnie tak iej dekompozycj i, która mo że mie ć skutki no dalej id ące niż tylk o ta m pojedyncz e przegran e g łosowanie cz y wycofanie projekt, ale w łaśnie cz y reakcja opozycj i z łożenie wn iosku do prokuratur y w spraw ie możliwości podejrzen ia pope łnienia przest ępstwa prze z panią marsza łek w podobnie Platforma cz y koalicja Obywatelska za zachowuj e zosta ł również prze z n ich przygotowan e wn iosek o odwołanie pan i Elżbiety Witek i t d . cz y to jest oczywi ście te ż tak i momen t państwa zdaniem, którym nale ży si ę te j h istorii tak powiem uc ierpi jako teg o słynnego ju ż przepraszam, ale to rzeczywiście weszło do naszeg o życia gen te n Dera kt órych, kt óry mo że powodowa ć właśnie, że jedna k cora z wi ększym stopniu obni żana b ędzie tak a arogancja te j w ładzy co może mieć jakie ś konsekwencj e dla skr ęcających w kampan ii prezydenckiej na pewno c o się wydarzy ło w sejmie jes t wa żnym momentem i gdyby m by ła polityczn ą opozycj i to na pewn o chciałabym, żeby ta spraw a zosta ła zbadana, żeby to wszystk o by ło, że Topczewski nagłośnione, żeby n ikomu nie wydawa ło, że tak mo żna robi ć mo żna po prostu powtarzać g łosowania do skutk u aż ich wyn ik będzie w łaściwy będzie w łaściwe tak b ędzie zgodne z oczek iwaniami partii rz ądzącej natom iast to co mnie, że t o co jako ś tak bardzo zasmuci ło musz ę powiedzie ć t o, że prosz ę sob ie przypomnieć poprzedn ich poprzedniej kadencj i prawa i sprawiedliwo ści, k iedy by ły podejmowan e decyzj e dotycz ące n p . Trybunału Konstytucyjnego towarzyszy ł temu ogromn y spo łeczny sprzec iw g igantyczne demonstracj e krzyk i koczowan ia pod Sejmem po mecz u jeszcz e Senat głosował do ostatniej chw ili byli śmy ta m krzyczeliśmy wyraziliśmy sw ój sprzec iw w momencie, k iedy Sejm g łosował kandydatur y pani Pawłowicz pana Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego ju ż po żadnej demonstracj i i 132 rzeczy oznacz a zachowan ie pani marszałek Witek z 1 strony z drugiej stron y taki tak ie nasz e przyzwyczajen ie tak ie nasze zmęczenie t o, że zdaliśmy sobie spraw ę w ci ągu tych 4 ostatnich la t z teg o, że można g o właśnie takie demonstracj e n ie przynios ło oczek iwanych skutków to s ą takie 2 elementy, które dl a mn ie sk ładają na obra z rz ądów prawa i sprawiedliwo ści w tej poprzedn iej kadencj i są bardz o dobrą wr óżbą na przyszłość podobn e zjaw isko występuje w łaśnie na Węgrzech, gdz ie po tylu latac h tak iej omn ipotencji w ładzy niekt órzy obywatel e mówią jeste śmy jak zombi po prost u, bo i tak n ic nie ma sensu, bo i tak w ładza zrobi swoje no tak, al e akura t w tym przypadku n ie wiem cz y to może by ć poc ieszenia, ale zwykle tak jest, że jeżeli pol ityka się mo że dzia ć w parlamencie ona w zasadz ie si ę tam pow inna dzieci no n ie jest n ie s ą niezbędne reakcj e ulicy prawd a w poprzedniej kadencj i, o czym pan i m ówiła w zasadz ie było w iadomo, że te n uk ład między opozycją władzą jes t tak n iesymetryczny, że t o wsparcie bezpo średnie ulicy wydawa ło się by ć kon ieczna, bo nawe t niezbędne w tej chwili to jeszcze n ie jes t przes ądzona, al e sk ład obecneg o parlamentu no daj e jednak dalek o w da l dalec e mocniejsze podstawy k u tem u, że ta pol ityka si ę rzeczywiście ta m b ędzie dzia ło teraz niezależnie o d teg o cz y taras z prokuratore m jes t współmierna przez by ły du żo gorsz y dalej idące, że tak powiem przew iny w poprzedn iej kadencji i on e niekoniecznie tym si ę ko ńczyły to ma jedna k walor symbol iczny, bo on dzia ła na zasadz ie, jeżeli n ie jes t wynik oczekiwany t o będziemy g o unieważniać prawd a alb o powtarza ć do skutku, wi ęc opozycja, gdyby teg o n ie chciała korzystać t o n ie gra łaby kartami, kt óre niosą kartam i pol itycznym tera z informacje, ale pani wraca do naszyc h rozm ów Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypomina sobie pani dr Katarzyna Kasia dr Jerzy Muszyński rozmaw iamy o wydarzeniach pol itycznych mijaj ącego tygodnia na pewn o ważnym te ż wydarzeniem poz a t ą sytuacj ą, którą żeśmy ju ż omawiali, wi ęc h istorii z g łosowaniem i ponowny m pote m głosowaniem no wart o jeszcz e mo że skomentowa ć debat ę po expos é premiera, bo pojawiły si ę tak ie głosy, że ot o może nie tylko po lewe j stronie, ale w og óle w Polsce objaw ia si ę po raz kolejn y zresztą można powiedzie ć Adrian Zandberg jak o zupe łnie innego typu posta ć i i innego typu pol ityk niekt órzy pisz ą o efekcie Zandberga w kiedy ś jak pami ętamy wybory poprzedn io do parlament u Allianza za Amber zaistnia ł w debacie przedwyborczej SLD do dzisiaj mo że teg o n ie chcę wybaczyć, że przez jeg o świetny wyst ęp baszc ie stracili szansę wej ścia do Sejmu poprzedniej kadencji i t d . cz y ten efek t Zandberga będzie d ługotrwały cz y jedna k ci wszysc y, którzy m ówią dobrze m ówi, ale nie on t o wszystko pol iczy, choć m ówi, że policzy ł ile t o wszystko ma kosztowa ć tak dale j, bo tylk o chcia łby znow u dawa ć podnosić i jak t o pan i t o t o c o dyskusj a po exposé premiera była dla mn ie bardzo symptomatyczna, ponieważ t o si ę objawiły pewn e k ierunki polskiej polityki, kt óra będzie sz ła prze z najbliższe 4 lata moim Sejm dlatego t o była wa żna rozmowa, bo tu si ę objawi ły strateg ie polityczne i to zrobi ł Adrian Zandberg by ło n iezwykle wa żna dlateg o rz ąd pokazał, że strategi ą lewicy n ie będzie za krzyk i wan ie PiS-u n ie będzie schodzen ie w dyskusj i do poz iomu teg o, kt óry prawo sprawiedliwo ść wyznacz a w te j dyskusj i tylko b ędzie to jednak staw ianie na kwest ie merytoryczne b ędzie t o pokazywan ie tak ie powiedziałabym tryb ie Gove nawe t tak by ło w tym przem ówieniu Adriana Zandberga b łędów pope łnianych przez aktualn ą w ładzę i to, bo t o jes t co ś, z czym mo im zdan iem prawo i sprawiedliwość, by nie radz i, bo proszę zobaczy ć rzut z od lat w idzimy, że strateg ia tej partii ze krzyk i wanie to znacz y w momencie zwrac a uwag ę na b łędy na nadu życia na w łaśnie przeszacowan ie ob ietnic ta władza zaczyn a krzycze ć, bo tuta j salon elita i t d . robi ć w razie 8 lat zna ł si ę mo żliwość naprawi ć, ale zaoferuje mia ł taki pomn ik walk i Polacy zasługują na lepsz ą Polskę wszystko t o znam y natom iast Zandberg wyszed ł powiedział punk t po punkcie, gdzie to się wszystk o n ie spina, dlaczeg o wszystko nie mo że dzia łać w tym sensie jeg o przemówienie by ło wiele ciekawsze ni ż przemówienie n p . Grzegorza Schetyny, kt óry już wpad ł bardzo g łęboko w te n sposób m ówienia narzucan e przez PiS to znacz y takie właśnie przekrzyk iwali si ę nawzajem i je j dlatego być może z ty m sąd partia ta sam a w te j debac ie wtedy przed wyborami przegranym i prze z prze z lewicę t o by ło takie objaw ienie przychodzi face t m ówi jak jest m ówi po kole i w spos ób spójny be z krzycza ł dn ia be z przemoc y s łownej po prostu punktuj e i jes t w stanie merytoryczn ie się odnie ść do problem ów i to n ie jest to n ie konfrontacyjny mówiono to jes t m ówione zgodn ie z zasad ą rzeczywistości tylko czy t o się na tyl e spodoba ł, że będziemy teraz mieli te n efek t Zandberga w postaci po p ierwsze na cora z wi ększej popularno ści oboz u lewicy czy t o może te ż podpowiada ć temu obozowi, kto pow inien być kandydate m w wyborac h prezydenck ich pan ie doktorze efekty c o jak wiadomo mog ą by ć różne, żeby się na momen t tego przykładu no z teg o co pamiętam to wted y na tamtą debatę pa n Zandberg przyjecha ł tramwaje m, czyl i ta k jak zupe łnie innej rzeczywisto ści ni ż wszysc y inni uczestn icy tamtyc h debat y, al e dzisiaj pos t factum możemy powiedzieć, że by ł t o wted y taki plu s znacz y taki zarazek kto ś mówi n o w ka żdym razie t o by ł sukces m inusem, bo ani SLD n ie wesz ła PiS dzi ęki tem u dosta ł takie turbodo ładowanie wszystko c o się dzia ło by ło w znacznym stopn iu efekte m tamtego zdarzenia, że ten dom zadzia łał w taki spos ób, że partia, kt óra przed wyboram i mówiła, że jes t oczywi ście Polska w ruinie i t d . nagl e uzyska ła w ładzę samodzieln ą zdolno ść rządzenia wygłodniali politycy, kt órzy chcieli, że tak powiem odreagowa ć, al e znaczna część elektorat u, kt óre też domagał się efekt zemst y wszystk o t o prze żyliśmy wiemy dz isiaj zupe łnie inna sytuacja, więc t o mo że być ty m razem, al e ciągle mówi mo że by ć sukce s w ty m sensie rz ąd zostan ie udźwignie t o jest znacz ące ja my ślę, że ważnym elemente m, bo przecie ż właśnie t e pozostały reakcj i na exposé też nie były złe n o dzik dz isiaj n ie m ówi o o wyst ąpieniu l idera PSL -u, kt óre przecież n ie było złe tylko on o jak gdyby nagl e Kolejarzem, a tak im samy m wystąpieniu l idera PSL, al e myślę, że wg mn ie najwa żniejsze jes t tak a tak ie skuteczn e rozbrojenie n o teg o poj ęcia, które ma symbolizowa ć, że tak poj ętą g łówną ide ę partii w ładzy, czyli n o pa ństwo dobrobytu prawa si ę z ty m zmierzył no kto n ie chce żyć w państwie dobrobyt u zaczęło funkcjonowa ć w miar ę dobrze sukce s teg o wyst ąpienia pan a Zandberga powiedzia ł poleg a na tym właśnie, że on o z zosta ła jak gdyb y zdekompletowana si ła, jeżeli dalej t o b ędzie kontynuowane no t o na t o szans e powodzen ia, ale tonie mo że by ć 1 element myślę, że tak ą wa żną płaszczyzną równoległą to będzie to c o się będzie dzia ło w Senacie obywatele musz ą zobaczyć, że n ie jest mo żliwy inny język inny spos ób argumentacji polityczna, ale inna praktyka, bo jeżeli n p . w sprawac h s ądownictwa b ędą projekt y senack i projekt sejmowe j te b ędą dalej sz ły na zasadz ie, że wynik głosowania t o trzeb a coś ta m z nim zrobi ć b ędzie ta b ijatyka prz y m ównicy, a ta m będzie spokojn y projek t, z którym trzeb a b ędzie co ś zrobić jak on wr óci do teg o samego Sejmu n o t o będą c o najmniej 2 różne prawda no i b ędą i b ędą, że takie narad to, że te j dyskusj i zwróćmy uwag ę, że akurat w tyc h reakcjac h na expos é właściwym zarysowa ły si ę 2 skrzydła poz a lewicą no tu na tl e jeszcze mo żna powiedzieć, że przecie ż ta frakcja razem z lew icy jes t najmn iejsza, ale on a jak dzisiaj m ówimy o nim, je żeli ta lewica si ę b ędzie tam integrowa ć łączyć i ten sty l działania te j partii, że tak b ędzie dominujący to efekty b ędą tak ie jakich si ę spodziewamy, al e przez n iekoniecznie tak mus i być, al e po drug iej stronie Konfederacja, kt óre właściwie PiS atakuj e równie ostro tylk o jak gdyby z drugiej strony, czyl i mam y, ale zarysowan e zastrzeżenie absolutn ie inna sytuacj a również lew ica PiS atakuje naprawdę Konfederacja na niby to jes t fundamentalna r óżnica między tymi 2 stronami scen y pol itycznej, bo Konfederacja przecież w iadomo, że w tyc h sprawac h n p . tzw . światopoglądowych będzie wspiera ła prawo i sprawiedliwo ść zdecydowan ie może mamy dl a życia, ale mo że te ż poleg a dokuczliwy, że mo że by ć tak że Konfederacja tuta j też komentarze powyborcz e po wej ściu Konfederacji do parlament u są bardz o różne, bo pojawił si ę nawet tak ie komentarz e, że by ć mo że w łaśnie z prawe j stron y b ędzie najtrudn iej PiS-owi sob ie poradzi ć z partią opozycyjną, kt óra w łaśnie atakuj e z innej strony ni ż PiS jes t przyzwyczajone, ale n ie wydaj e mi si ę nie spodz iewam Konfederacji żadnych tak naprawdę merytorycznyc h powa żnych atak ów na napraw y i sprawiedliwość przyj ęte, że tutaj w przypadk u expos é wotu m zaufan ia dl a dl a rz ądu Konfederację, kiedy 11 posłów Konfederacji mog ą spokojnie nie g łosować PiS też to nie musia ło zabiega ć o tych 11 szabel t o wystarczaj ąco dużo w łasnych natomiast jeste m sob ie w stan ie spokojn ie wybrać tak iej sytuacji, w kt órej w, których Konfederacja b ędzie szła z prawem i sprawiedliwo ści r ęka rękę, ty m bardz iej że mi si ę wydaje, że tych 11 posłów to jes t tak a żelazna rezerw a dla Jarosława Kaczyńskiego, je żeli mo żemy sobie wyobrazi ć, że zaczn ą się starc ia w oboz ie zjednoczone j praw icy, że te 18 szabelką w ina czy 18 szabel Ziobry b ędzie stawiał jakiś północy zawsz e tych 11 posłów tuta j do pozyskania mo im zdan iem taka mo żliwość tak a mo żliwość istnieje 100 % n o zobaczym y natomiast chcia łbym, żebyśmy zdążyli powiedzieć innym ważnym wydarzen iu tygodn ia, bo bardz o tak r óżny sposób reagowan o na fakt, że w Platformie Obywatelskiej nie ma chętnych, aby zg łaszać si ę do prawybor ów jak w iemy termin był ta m do wtork u do p ółnocy niektórzy mówili n o i w sum ie t o dobrze n iech b ędzie ta 1 kandydatka już zaczn ie kampania n ie b ędzie tego efektu, że jak będą prawybory t o c i kandydac i b ędą ta m si ę osłabiać nawzajem, wytykaj ąc sobie r óżne b łędy to, że si ę sta ło, ale n ie m ówili nawe t najlepsz y dowód, jak a jest w iara w te j partii, że po p ierwsze, nowe wygras z te wybor y, a po drug ie, że n o rzeczywiście argumen t jesteśmy demokratyczn i t o nasi członkowie wskazuj ą, kto ma by ć kandydate m prezydenta ani pierwszy chcia łem coś w europejsk ich, a n ie przyw ódca i p ierwszy przewodniczący no i teraz i teraz sytuacja tak a, że pojaw ia si ę Jacek Jaśkowiak n o ja akurat może powiedzie ć, że by łem w wtedy w Zagrzebiu na kongres ie Europejskiej partii ludowe j, na kt óre t o spotkanie przyjecha ła między n imi pan i Małgorzata Kidawa Błońska i on a by ła szczerze wkurzon a na to c o się wydarzy ło, bo z 1 strony m ówiła o to dobrze no t o b ędziemy sobie rozma ite al e dlaczego mi o ty m n ie powiedział, dlaczego nie uprzedził, dlaczeg o t o właśnie w te n spos ób wygl ąda co zapow iada, że t o wcale nie mus i by ć przyjemn a rywalizacja ta debat a zapow iadana między nimi no, chyba że sam i dojdą do wn iosku, że to źle b ędzie robi ć dl a ugrupowan ia przed wyborami n ie w iem sa m muszę powiedzieć, że n ie bardz o wiem c o o tym, my śleć mówiąc tera z sumuj ąc Jacek Jaśkowiak wzmacn ia szanse koal icji Obywatelskiej same j Platformy na dobry wyn ik w tych wyborac h cz y raczej osłabia t o jes t bardz o ciekawe jak Simple na kog o tak naprawd ę była wkurzon a Małgorzata Kidawa-Błońska, że by ła to widzieliśmy, poniewa ż we wszystk ich wypow iedziach t o wybrzmiewa ły dosy ć wyra źnie natomiast się te ż one mn iej mogło być wkurzon a, że ju ż tak takim się pos ługuje poj ęciem na Jacka Jaśkowiaka ni ż na Grzegorza Schetynę, bo t o on prawdopodobn ie wiedział, że jeszcz e wi ększe zgłosi i jest t o, więc można wyrobić Europejską t o jes t tak m ówią te ż m ówił korytarz e sejmowe natomiast, że to wiedz ą z Małgorzatą Kidawą-Błońską n ie podzielił t o jest moim zdan iem du że jak ja też by ła zła w tak iej sytuacj i natom iast to żadne t o cz y prawybory rzeczywiste s ą lepsz e niż prawybory, w kt órych Małgorzata Kidawa-Błońska startuj e sama odpowiedź jes t dosy ć oczyw iste tak że sytuacja, w kt órej mamy jedno jedn o kandydatk a tylk o w prawyborach nie jes t sytuacją świadczącą zby t dobrze o na s tak demokratyczn ą o ści panuj ącej Platformy Obywatelskiej, wi ęc rozumiem wysi łki Grzegorza Schetyny ukierunkowane na t o, żeby jednak jaki ś kandydat jeszcze jeszcz e w tyc h wyborac h pojawi ą t o Małgorzata Kidawa-Błońsk a wygr a prawybory czy wygr a Jacek Jaśkowiak no t o jes t ciekawe zagadnienie to jes t pytanie o t o czy rzeczywi ście ta m te n naprawdę dojdzie t o jakieś lek i walk i wewn ętrznej Platformie ot o, kto b ędzie nom inowany przez part ie jak o kandyda t na prezydenta n ikt rysuje i z e starciami 16, dlaczego w og óle nie pyta m o lewic ę w te j sytuacji bardz o du żo uwag i po święcamy czasu Platformie tak cz y będą prawybory n ie będzie prawyborów potem będą, kto w n ich b ędzie startowa ł ktoś zgłosił to w jak i kopercie ona była zaklejone czczon a by ła przed p ółnocą i t d. czy Małgorzata Kidawa wojs k własnych zadowolona cz y n ie natom iast pytan ie prezydenta lew icowego kandydat a jest dużo ciekawsze dla mn ie w ty m momencie, ponieważ dosta łem rzeczy po p ierwsze, lew ica zg łosi 1 kandydata czy też b ędzie mie ć odr ębne kandydatów tych, kt óre z tych 3 lewicowych ugrupowa ń np. w ogóle nie by ło rozm ów żadnych prawyborac h na lewicę to my si ę wydaj e du żo ciekawsze wyższy mam y ta m właśnie 3 ugrupowania i tuta j wy łonienie 1 kandydata byłoby, bo wydaje mi si ę bardz o s łusznej bardz o właściwe tak że wyraźnie, że w Platformie m ówiąc kolokwialnie pozamiatane t o znacz y nie ma specjalne j różnicy dla mn ie mi ędzy Małgorzatą Kidawą-Błońską Jackie Mieszko w jakim akura t by ł, pytaj ąc efekt Zandberga zadałem pytan ie państwu cz y t o może w łaśnie jeg o podpowiada, że tego kandydat a p o stronie lewicy natom iast bior ąc pod uwagę r óżne op inie badacz y sceny politycznej twierdz ą, że tak naprawdę rzeczywi ście chyba dojdz ie jedna k do ko ńcowej rywal izacji między kandydate m do koalicji Obywatelskiej Platformy Andrzejem Dudą stąd jedna k wr ócę do wpychania o o tę sytuacj ę z panem Jackiem Jaśkowiak, bo już nam zosta ło jej 3 minut i ta sytuacja z pewno ścią jest wieloaspektowa, al e tak najkrócej oczywi ście, je żeli l ider zarz ądził te prawybory t o by łaby t o ewidentna porażka, gdyby nie by ło j ą i ten zamysł w ostatniej chw ili al e gdyb y został ud źwignie tych ma zresztą pewn ie konsekwencj e chociażby w postac i tak i, że tera z będą t e debaty b ędzie się dzia ło, czyl i tema t wybor ów l idera partii si ę przesuwa nie jest pierwszoplanowym jest te ż funkcjonalne t o wszystk o daje si ę w miar ę łatwo wytłumaczyć natom iast c o z te j dwójki co si ę tera z będzie działo my ślę, że t o s ą jedna k postac i o r óżnych konsekwencjach w tyc h wyborach, więc to nie jes t ca łkiem oboj ętne pami ętajmy, że p ierwsza tur a wyborów, że tak pow iem doprowadz i do wy łonienia kontrkandydat a obecneg o prezydenta i prof ile tych 2 kandydatów Platformy Obywatelskiej jest dość różne, b o w te j drugiej faz ie, gdz ie właściwie si ę g łosuje bardziej przec iwko, żeby kt óryś z nich nie zosta ł t o tera z o prezydencie Poznania można powiedzie ć rz ąd ma prof il w te j Platformie taki bardz iej nazw ijmy t o lew icowe, chocia ż nie wchodz ąc w szczegóły, al e pewn ie tak jest t o odbierane, wi ęc w grunc ie rzeczy uzyskan ie prze z tak iego kandydata wi ęcej niż 50 % g łosów by łoby trudn e zwa żywszy, jak ie mam y pogl ądy w ca łym w śród ca łej grupy wyborc ów i tera z na tym tle to c o pan i m ówiła o lewicy n o lew ica najpewniej b ędzie to 1 kandydat jes t racze j wykluczon y, żeby by ło inaczej i rzeczywiście być mo że te n sukce s Zandberga powoduje, że to może n ie być Biedronia, w kt órym si ę mówiono, ty m bardziej że on jes t już zabezp ieczony jes t eur o po deputowanym i t d . al e znów kandydat wa żne jes t, żeby w tych z tyc h z te j pierwszej tury te n konkuren t docelow y obecneg o prezydenta n o n ie startował pewnie t o może by ć wa żne poparc ie w kilkunastu procen t w pierwszej turze, bo z k ilkunastu przej ść do 50 kilka jes t trudn iej ni ż 35 prawda w stosunk u do ta m np. 40 kilku pan a Dudy, wi ęc t u wszystko jest przed nami cz y t o będą prawdziwe dno już wiemy, że b ędzie to 1 debata tylko i racze j wygrają jak s ądzę, bo t o przecie ż głosujący b ędą dzia łaczy Platformy pan i Kidawa jes t w te j bardziej od dawna ta osob a jes t nowa, czyl i racze j mam y t o przesądzone, al e z drugiej strony rzeczywiście wydaj e si ę, że szczeg ólnie po tej mocne j wypow iedzi pani Małgorzaty Kidawy Błońskiej o lew icy w kontek ście tam 30 mniej b ędzie du żo trudniej o tobie ora z na drug ą turę rzeczywiście wydaje si ę, że Jacek Ośko Górnik można, b y liczyć na wasz e głosy lew icy tylko jedn o zdan ie, kt o zmob ilizuje wi ęcej wyborców w wyborach szczeg ólnie w drugiej turze, więc my ślę, że najwi ęcej wyborc ów po ob u stronac h zmob ilizuje prawo i sprawiedliwość no to już jestem rzeczywi ście tzw . ideologii stosunk ów dzisiaj bardz o dziękuję pani dr Katarzyna Kasia dzi ękuję, że Muszyński byl i z nam i teraz informacje w TOK FM po n ich Zuzanna Piechowicz je j pozycja idealna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA