REKLAMA

"Gospodarczo określiłbym się umiarkowanym liberałem, jeśli chodzi o poglądy – liberalnym konserwatystą"

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-11-24 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:56 min.
Udostępnij:

Grzegorz Sroczyński rozmawiał z marszałkiem Senatu X kadencji Tomaszem Grodzkim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa to jest audycja świadczy chw ili Grzegorz Sroczyński, a dzisiaj naszym go ściem jes t prof . Tomasz Grodzki marsza łek Senatu ch irurg klatk i p iersiowej transplantolog specjalizuje si ę w przeszczepac h p łuc w itam pan a witam pan a w itam pa ństwa pan ie profesorze na pocz ątek cyta t Kaczyński wycelowa ł w bezmyślny elektora t, kt óry ma wnosi demokracje ekonom ia nawet ma wnosz ę o uczciwo ść prawdomówność ma wnosz ę wszystko c o bezpo średnio n ie Rozwiń » dotycz y poz a 500 plus innymi plusami wyp łacanymi do ręki sko ńczą t e pieniądze nieważne t o ju ż ten elektora t n ie interesuje ważna jes t p iwo kie łbasa na grilla co pa n sądzi o ty m, cytacie jes t to pogl ąd, kt óry kr ąży w spo łeczeństwie nie ma c o ukrywa ć, dlateg o że mo że t o zabrzm i trochę jak sloga n, al e dobroby t społeczeństw ku buduj e się przed e wszystk im pracą prac ą nas wszystk ich o d proste j sprzątaczki po roln ika po największych gen iuszy naszeg o narodu i dop iero sum a tyc h wysiłków powoduj e to, że rząd ma co rozdawa ć, bo nie chc ę t u cytowa ć s łynnego powiedzenia Margaret tarcz y, kt óra twierdzi ła, że s łusznie, że rz ąd nie ma żadnych pieni ędzy pan pan i Margaret Thatcher z a za reformy kt óre, która wprowadza ła w latac h osiemdziesi ątych polecam y poleca m pan u książkę Margareta cz y moj e lat a na Downing Street i ja jeste m generalnie może to zabrzmi dz iwnie, al e fane m prezydenta Regan, bo uważam, że t o jes t 1 z ojc ów odzyskania prze z na s wolne j Polski ekonom icznie ekonom i też noże kanon ika jak pa n wie, że po pewn e kontrowersje al e, al e jako ś, k iedy wszyscy wieszcz ą ci ągle upadek Ameryki znana jes t ci ągle w ielka z w ielkimi podzia łami z pot ężnymi nierównościami pas a rdz y, kt óry głosuje nad Trumpem i chrzc ie jest w ściekły na t o, że od 3 dekad płace stoj ą w m iejscu notes ekonom ika właśnie, al e ekonomika już n ie obowiązuje prawn y jes t obowiązek natomiast przypomn ę panu, że w tzw. popularnie Wall czy dziel ę rozw ód pan i Hillary Clinton dosta ła 2  000 000 głosów więcej ni ż Donald Tramp, al e znanych robotn icze stan y, które g łosowały tradycyjn ie na Demokratów zagłosowały ty m raze m na Tramp z jakiegoś powod u n p . w łaśnie tak iego powodu, że po erze Reagana t e stan y s ą potworn ie zapuszczony tam nie ma dobrej prac y, że praca śmieciowa, że są pensj e w rodzaju 7 US D za godziny, czego n ie można wy żyć mas a tzw . proble m b iednych pracujących t o te ż jest pok łosie Regan pan je żdżę do Ameryki z e 3 × w roku g łównie do tej por y przyczyn zawodowych, ale również by łem na obserwacj i wybor ów tyc h mi ędzy Clinton Tramp także nie podz ielam do ko ńca pan a poglądy, b o m. in . s iostrzanym miejsc z miastem Szczecin jes t centrum jes t, czyli stol icy stan u Mazury, czyl i teg o Rolniczego pasa oczywi ście ka żdy kraj ma swoj e problem y natomiast n ie twierdz ę że, że te n obra z, kt óry pa n przedstawienie, chocia ż troch ę przerysowane pan ie profesorze al e, cytuj ąc s łowa na początku chciałem zapyta ć cz y m ówienie o wyborcach PiS -u, że mają wszystko wnosi ć, że wa żne jest tylk o piwo kie łbasa na gr illa czy pan, że t o podob a podob a mi się, poniewa ż ja zosta łem wychowan y w rodzinie, kt óry i w zawodz ie, którzy tera z upraw iam, gdz ie mus imy okazywa ć szacune k i powinni śmy okazywać szacune k ka żdemu człowiekowi ucz y nas tego zreszt ą nasz a nauk a chrześcijańska przynajmn iej w teor ii jako lekarz leczyłem zar ówno i kryminalist ów i ludz i, kt órzy przyje żdżali naprawd ę n ie najczystszym m y ubran iu po ludz i o wysokim intelekt dla lekarza jes t t o oczyw iste, że wszysc y Polacy l ica wszysc y ludz ie s ą r ówni i zas ługują na tak i sa m szacunek także si ę nie utożsamia z tym i słowami natom iast natom iast powtarza m tak ie poglądy cz y nam si ę podoba czy n ie w, zwłaszcza w śród tyc h, którzy pracuj ą na podatki, kt óre s ą p óźniej dystrybuowan e takie pogl ądy istnieją n o właśnie pytanie cz y nam si ę t o podoba cz y nie chcia ł, żeby jako ś jasno pan odpowiedzia ł, bo mnie tę sytuację bardz o nie podobaj ą dostaj e po prostu og ólnie jak jak czyta m tak ie rzeczy n o i w zasadzie myślę, że pa n też tej pul i dostanie cz y nie ta k jak m ówi nigdy b y n ie wypowiedział tak ich s łów an i szczerz e powiem n igdy nawe t tak nie pomy ślał o drugim cz łowieku t o wyn ika z wychowan ia z zawodu, kt óry praw ie tak dalej i je żeli mam y zasypywać row y niechęci cz y nienawi ści w naszy m narodzie pami ętajmy, że nar ód podzielony jes t łatwym kąskiem dl a tych, kt órzy nam naprawd ę źle życzą te ż m. in. pojmuj e tak swoją misj ę w Senacie n ie twierdz ę, że jak o samotn y jeździec nawe t w otoczeniu 100 senatorów b ędę potrafi ł terro r ca łkowicie zasypa ć, al e zapewniam, że doprowadz ę, że b ędę starał zrobi ę wszystko, żeby Senat by ł m iejscem przyzwoitości szacunku 1 dla drugiego uczciwo ści prawdy no będzie t o trudn e zadan ie, ponieważ 1 głosów, kt óry na pan a pad ł z tych 51 głosów dzięki czem u opozycja ma marszałka Wilno rz ąd wi ększość demokratyczn a wi ększość demokratyczn a jednoste k g łosów nale ży autora teg o cytat u prezydenta nowej soli by łego prezydenta nowe j sol i Wadima Wadima Tyszkiewicza t o jest jeg o wp is facebookow y dotycz ący w łaśnie wyborc ów PiS - u cz y pa n nie ma wra żenia, że pan a ch ęć zasypywan ia rowów n o może po prostu n ie udać je śli za panem pan a obozie tak jak zreszt ą s łusznie pa n zauważył taki pogl ąd jes t dosyć rozpowszechniony n ie w moim obozie tylk o w spo łeczeństwie w spo łeczeństwie po stronie ant y p isowskiego tak to ujm ijmy t o panu odb ije pi łeczkę, bo w łaśnie cz łonkiem wa żnego organ u pa ństwa Trybunału Konstytucyjnego zosta ła pan i, która dob itnie w audycj i telewizyjnej n ie we wpisie sp ółki w Facebookowym na żywo mówiła o fladz e un ijnej per szmat a tak, akcentując to hasło tak jes t, al e jedno drug ie zachowan ie trzeb a powiedzie ć jes t nagann e i mus imy wykonać wysi łek m y wszyscy, żeby porzucić tego typ u retoryk a, czyl i o wp is Wadima Tyszkiewicza i wyst ępy pani prof. Pawłowicz rozumiem, że pan staw ia w te j same j kategorii n o pow iedzmy tak, kto jes t be z w iny niech p ierwszy rzuci kam ieniem i m y powinni śmy zrobić w ielki Narodowy rachune k sum ienia co zrobi ć, żeby ta polaryzacj a której, jakb y przejawe m są tak ie cz y inne możne dziesi ątki setk i takich wypow iedzi cytowa ć, k iedy ta polaryzacj a wymknęła si ę spod kontrol i, bo też si ę sp ieramy to jednak nale ży sp ieramy si ę w spos ób niegodny n ieelegancki bez szacunk u wzajemnego t o jest niebezpieczne kiedyś teg o żeby, a co pan powiedzia ł Tyszkiewicz ow i, jakbyście o ty m, wpisie m ieli rozmawiać przypuszczaln ie n ie musiałby n ic m ówić, bo przypuszcza m, że Wadim Tyszkiewicz cz y sformułowałby to my śli, bo myśl sama do teg o czy ma prawo my ślę sam a, że dobrobyt kraju buduj e się prac ę, a nie wsparc iem socjalnym to nie jes t my śl naganne te n pogl ąd osobisty natom iast forma znana jes t zupełnie n ie s ą natom iast form a wyra żenia teg o teg o przesłania mnie osobi ście n ie podoba pani przez to, że pyta m pan a w łaśnie dlateg o ten wp is si ę pa n w swoim ton ie w exposé tylk o or ędzie w swo im or ędziu o wystąpieniu wystąp to jes t tak nasze ziemie, które by ło te ż szerok o komentowana no w łaśnie wyst ąpił jak o osoba co pan teraz te ż powtarz a, która chc e zszywa ć i zaśpiewać serow e i zastanaw iam si ę bo jakby nap is, że tak nie ma pan wpływ na t o c o pow ie pan i prof . Krystyna Pawłowicz c o ta m telew izja publiczna wyprodukuj e na pana tema t na nie w iem temat niepe łnosprawnych, kt órzy akura t nie podobaj ą si ę PiS -ow i, bo protestuj ą przec iwko pol ityce rządu na to nie mamy na to wp ływ natomiast by ć mo że pan t o do końca si ę z pane m zgadzam przeprasza m, że przeżywam, bo marsza łek Senatu jes t marsza łkiem ca łego Senatu i ta k jak prezydent Polski pow inien by ć prezydentem wszystk ich Polaków, z czy m jak pan w ie bywa ło różnie natom iast tym trzeb a si ę z pracowa ć pracowa ć się stara ć ja nie w iem jak b ędzie ko ńcowy efekt teg o pod te k te j pr óby zasypania row ów w społeczeństwie, al e mog ę pana zapewnić, że od e mnie ani o d mojeg o bl iskiego otoczenia n ie us łyszy pa n inwektywami s łów haniebnych cz y, żeby n ie liczba ch ętnych t o, że pol itycy wylewaj ą s łowa haniebne na siebie z nie wiąże pan cz y ktoś, chociaż pa n teg o unika powie co ś o Kaczyńskim alb o coś o prof. Pawłowicz to szczerze m ówiąc mn ie w ogóle n ie n ie przejmuje t o jest trochę rynki możecie si ę tam nawala cz y jak tylko chcecie pa n też policzy ć ile trzeb a trzyma ć klas w iadomo że, toteż ta klas a co innego znacz y na pewno 20 lat temu co innego znaczy ć, al e ma m problem z ty m, k iedy się wylewa te n te n hejt i to ze stron y os ób dosy ć zas łużonych po te j słusznej ant y pisowskiej stron ie na wyborców PiS t o są t o jest te n wp is Wadima Tyszkiewicza t o jes t mem, który k ieruje Krystyna Janda o ty m, że wyborc y PiS - u jak prostytutk i cz y pan ma jaki ś pomys ł co z ty m zrobi ć, bo czasem wylewa si ę naprawdę taki n iebezpieczny ton pogard y po te j stronie antypisowskiej my ślę, że cora z mn iejszy zresztą przypomn ę pan u, że Wadim Tyszkiewicz regularnie wygrywa ł wybor y, czyl i jedna k ludziom a ż tak t o n ie przeszkadza ł natomiast natom iast jes t tak ie łacińskie pow iedzenie Verba Woland egzemplarz strach u rz ąd, czyl i s łowa ulatuj ą przyk łady poci ągają i m ówić mo żna bardz o wiele, al e świecić przyk ładem, że mo żna si ę spiera ć w sposób nawet ostr y, ale przyzwo ity i w języku, kt óry kiedyś okre ślano j ęzykiem parlamentarny m jes t mo żliwe nic bardziej inspiruje innych jak przyk ład jak dan ie przyk ładu mam y na t o mn óstwo dowod ów i mnóstwo Dysona pan ie profesorze pan w ie, że jak o marsza łek Senatu, kt órym w programie swoim t o jes t pan a idea g łówna ma zasypywać rowy może pa n b ędzie musiał dyscyplinować tych pos łów po swoje j stronie r ównież wzywa ć na dywan ik mówi s łuchaj stary tak si ę nie m ówi, bo t o obraża wyborców wizj ą, a my staram y si ę zasypywa ć row y, a z my śli pa n, że cz łowiek, kt óry 24 lata jest szefe m ostrego oddzia łu chirurgicznego my ślę, że pa n z małym palcu n ie my śli pa n z tym poradzę n iech pan wie pan t o jest argument t o jes t argument cz y widzia ł pan przem ówienia Adriana Zandberga od słuchałem przynajmn iej tę cz ęść, kt óra była by ła gdzieś ta m med ia społeczne stanow i wzbudzi ło nies łychany entuzjaz m to zastanawiaj ące, że też poz a ba ńką lewicow ą naprawd ę to przem ówi na YouTubie zobaczyło chyb a ju ż 1 000 0001 000 000 Polaków jak pa n ocen ia pan co było t o było przem ówienie typoweg o przedstaw iciela lewicy, kt óry generaln ie proponowa ł, żeby da ć tu dać dodać to, jak ie s ą warunk i pa ństwa dobrobyt u n ie bardzo wskazał, sk ąd wzi ąć na t o pieniądze, al e to dl a mnie były typow e by ły wyg łoszone ładnym j ęzykiem przem ówienie pol ityka lewicującego natomiast i t o wysok iej natomiast martw i jednak, że w moje j ocen ie przem ówienie nieco pona d przeci ętną, al e nie wyb itne nie h istoryczne nie prze łomowe wywo łuje tak ie entuzjazm, bo to świadczy o ty m, że, że ta oczek iwanie na inn ą jako ść na inny wym iar polskiej polityki jes t tak g igantyczne w mn iejszej skali podobna reakcj a by ła po mo im or ędziu, które by ło on o po t o, żeby przedstawić star t w dziesi ątej kadencj i Senatu i przedstawi ć pewn e wartości, kt óre są dl a mn ie wa żne HOKEJ na też n ie było mo że z łe, al e jeżeli pote m si ę natychmiast pojawiaj ą się tysi ące wpis ów kandydata na prezesa rezydent a Zandberg na prezydenta tak to znacz y, że nasz e reguły demokracji s ą jeszcze jeszcz e ciotk ę p łytkie bo, chocia ż nie t o jes t trend og ólnoświatowy, bo n ie czy pan pami ęta jak kapitalne Charlie syren Bergen, b y l ądował na rzece chat s ą on e, ratuj ąc pasażerów samolotu, w kt órym zgas ły silniki te ż natychmiast by trwale związane ręce no wyczyn u ogromnej te ż by ł natychm iast kandydate m na prezydenta oczywiście nie jes t to n iezwykle zasłużony cz łowiek Jura i sam fakt uratował tyl e istnie ń ludzkich z e strychu zas ługuje na najwy ższy szacunek, ale nawe t nie myślał o ty m, żeby być prezydent natom iast ludz ie transferowych panu t o przeszło prze z my śl m ianowicie, żeby kandydować w ie pa n by łoby nieroztropne, gdyby parę dn i po wyborz e marsza łka Senatu zgłosić si ę do wy ścigu prezydenckiego balu, żeby pow iedzieli gościowi c o dolega, gd y co ś tam uderzyło niech pan si ę zajm ie pracą tak jes t ja tak t o pojmuj ą słowa słowa czyn y t o czyn y, gdyb y był inny Time, gdyby m ógł prze z par ę miesi ęcy pokaza ć, że formuj e Senat Rzeczypospolitej na nieco inn ą modłę, gdyby to uda ło oczywiście gdyby, chociaż wiadomo, że n ie wyjdz ie dokładnie t o t o zupełnie to mogliby śmy na ty m powa żnie dyskutować natom iast w chw ili obecnej tema t zamknięty pan ie profesorze, a c o może najbardz iej zagrozi ć temu, żeby te n pan a pomysł wyszedł c o si ę mo że tak powiem rozwali, czego się pa n najbardz iej bo i pa n my śli, że za par ę miesięcy chc e, żeby by ło tak tak no i po drodze mo że si ę zdarzy ć rzeczy którymi ten pomysł wr ócą to co b y wyjaśnijmy jedno jest w żadnym razie n ie będę hamowa ł w Senacie dyskusji debat y spor u nawe t ostrego natom iast b ędę mocno reagowa ł na wszelk ie pr óby przekroczen ia zasa d kultury parlamentarne j i wzajemne bron i te ż wszystk ich wszystk ich oczywi ście s ą zadanie t o w Senacie jest łatwiejszy, bo n ie wiem czy to z powod u drudz y z powodu teg o, że t o są okr ęgi jednomandatow e, żeby zosta ć posłem wystarcz y czasam i par ę tysi ęcy g łosów, żeby zostać senatore m czy kilkadziesi ąt lub k ilkaset tysi ęcy g łosów zebrać i nie jest dotyk a ju ż rodz ina przyjac iele tylk o trzeb a co ś wyborcom pokaza ć i udowodni ć, że zasługuje si ę na ich g łos i t o nak łada oczywi ście ogromn ą odpowiedzialno ść na senator ów na panie i pan ów senatorów, bo on i mają manda t wprost o d swo ich wyborc ów im t o oznacza w iele dziesiątków tysięcy głosów, że to n ie są ludz ie przypadkowi często o du żym potencjal e intelektualnym niezale żnie od pogl ądów lewyc h prawych środkowych jak ichkolwiek jeste m przekonany, że mnie, że wśród senator ów ob u stro n znajd ę w ty m swoj e i w tej swoje j pr óbie zwolenników, czeg o dawał dowody mi dawali ju ż tera z że, że t o deklaruj ą osob y żerują przedbiegi t o są przedb iegi pan ie marszałku ja obawiam si ę, że pan będzie miał teraz jatk ę w Senacie, dlateg o że pa n Senat stajec ie si ę straszn ie ważne n o b o tak zdecydowa ło spo łeczeństwo, że wi ększość w sejmie ma Kaczyński, a wi ększość w Senacie ma opozycj a i demokratyczne, wi ęc rzeczywi ście i ta k jak demokratyczn a wi ększość w sejmie cokolw iek b y m ówić o wyborcac h PiS - u, al e teg o zacz ęliśmy i obaw iam się, że pan b ędzie mia ł po prost u potworn ie ci ężką jatk ę awantur y nieustanna, że b ędzie b ędą historie h isteria się odbywa ć w Senacie i straszn e zadymy i zastanawia ć czy państwa t o gotow y jatka t o jest moj a specjalność by ł te ż wczora j jak widzia łem n iejednokrotnie ja k na izbie przyj ęć, jak ie p ijany krym inalista demolował pół Izby należycie obsadzon y kaftan bezpieczeństwa na ręce, wi ęc ale, zanim tak si ę stan ie byw a bywa ły i of iary natom iast na szczęście nie śmiertelne na te n poranione pielęgniarki lekarze to si ę też zdarz a tak a jes t rzeczywistość natomiast obawia ć się t o mo żesz si ę obawiam, ale nie daj e si ę teg o ja wierz ę w t o, że Senat zgodn ie z zawo łaniem Frycza Modrzewskiego z tym, kt óry inne w ładze do szlachetnyc h uczynk ów pobudza odm iennych o d wodz i emocje studzi i n ic bez w iedzy aprobat y Senatu Rzeczypospolitej an i poz a je j granicami zdarzyć n ie powinno to jest, je żeli Legia zatrzymal i tego, ale Rzeczypospolitej n igdy tak n ie by ło, ale rywale Majewskiego n iech pa n spojrz y na niech pan spojrz y na m na poprzednią kadencj ę prz y ca łych ostrych sporach i to bardz o ostrych cz y czy może pan, ale to, że wy ście byl i kompletnie nieważne w poprzedniej kadencji te n Senat by ł maskotką wy ście tam mogl i pokrzyczeć alb o nawet nie pokrzycze ć, bo n ie było sensu krzycze ć, bo oni i tak nasz e g łosowali, więc inspektor dzia ło się w sejm ie, a teraz spektak l Sejmu by ć może mo że się przenie ść do Senatu, poniewa ż ta m jes t jakaś cz ęść władzy opozycyjne j możecie przeci ągać te j ustawy mo że utrudnia ć życie stosować r óżne Chodźki klock i zgodne z prawem oczywi ście zgodn e z regulaminem Senatu z g óry jak jak rozum iem s iedzi ju ż szta b prawnik ów, kt óry przygotowuj e pomys ły c o mo żna n ie, przekraczaj ąc sprawa regulam inu zrobi ć, czego tak na p ierwszy rzut oka n ie było wida ć ta k tak jes t czy piszemy, lecz trochę si ę pa n myli, bo można nie to nie jes t źle t o jest dobrz e, bo p ierwszym i pryncyp ialny zadan iem Senatu jest popraw ianie prawa przechodz ącego Sejmu po to, żeby t o prawo by ło lepsz e dl a Rzeczpospolitej lepsz e dl a Polek Polaków, jeżeli pan uwa ża za prawidłową sytuacj ę, że wa żne ustawy o Senacie o Sądzie Najwyższym popraw iana bez 7 × w lesie n ie mylę to n iech pan per analogiam porówna t o do chirurga, który był pierwsz ą operację zrobi ł n iedbale, a pote m j ą poprawia ł 7 ×, b y by ł poddan y totalne j krytyc e i n ie mia łby wi ęcej pacjentów politykom t o uchodz i i n ie uznaje teg o za sytuację formaln ie organ to jes t te ż s ą 7 operacji lubię to jest nie bardz o n iech pan możecie dl a mn ie jasne, ale ci ta m, gdz ie zaszczyt y tak, ale pan w idzi się że, gdy z pan widzi c o si ę wted y dz ieje natomiast pol itykom uchodzi tak, żeby si ę do sądu jak ma si ę odby ć sąd lekarsk i koleżeński t o już gorzej bo, al e n ie prawda też jedno to prawd a, że t o si ę troch ę zmieniło, ale t o nie nie chcę w t o wchodzić po prost u zastanaw iam si ę cz y czytaj dziadka, kt óre Unia przew iduje w Senacie no trochę mn ie pan zawiódł tak że s ądziłem, że jedna k siedzicie i zastanaw iacie si ę np. jak utrudnić PiS -ow i dalsz e demolowan ie Sądu Najwyższego, bo t o, że Jarosław Kaczyński b ędzie dale j przeprowadzał swoją reformę t o ma m jak w bank u prawdopodobnie też wezm ą za media tu ż po wyborac h prezydenckich b ędzie jaka ś ustawa med ialna jaka ś ta m dekoncentracj a prawd a i zastanawiam si ę n ie wart o by łoby, żeby pa n i 100 prawników, na który tera z mac ie wp ływ po prostu dz ieli na s siedzieli i zastanaw iali si ę co w sytuacj i, kiedy jes t bardz o szkodl iwa ustawa szkodl iwa dl a demokracji wszysc y widz ą łącznie z publ icystami prawicowymi, że jest t o z ła ustawa jes t oczekiwanie, odpadając w naturze ud a si ę wa m zablokować n ie powiedzia łem, że n ic, bo pa n, że s łowa opóźniać lu b wyhamować co ś takiego t o n ie odchod ź Senat m a jak pan sa m zwrócił uwag ę n ikt nigdy specjaln ie n ie myślą o Senacie, bo był hande l na uboczu tera z jes t w światłach ramp y najbardziej natomiast t o jes t zadan ie, które staw ia w nowe j sytuacj i zarówno Sejm jak i Senat, gdzie pow inna być szczeg ólna odpowiedzialno ść za s łowa czyn y decyzj i natomiast regulam in Senatu jes t dość prosty m y mo żemy ustaw ę sejmową przyj ąć, że mają poprawi ć odes łać mo żemy j ą odrzucić w całości cz y wreszc ie możemy prz y przyj ęciu gotować inicjatyw ę ustawodawczą cz y t o grupy 10 senatorów wi ązano wtedy mniejszą wagę cz y te ż inicjatyw ę ustawodawcz ą ca łego Senatu i tak b ędzie robione natomiast w Polskim system ie konstytucyjny m rol a Senatu ma swoj e ogran iczenia, wi ęc zrobimy wszystko, żeby t o prawo by ło lepsz e, ale t e nie jak w ch irurgii, że rzeczy niemo żliwe mo żemy zrobić natychmiast cud a zajmują na m n ieco więcej czas u jak niekt órzy ch irurdzy twierdz ą brytyjsc y komandos i notabene natom iast tym n o pa n ja n ie patrzy NATO w kategoriach wygran e przegrane może t o zabrzm i patetyczn ie, al e ja ca ły czas mam y za azymu t wielkości pot ęgę tego kraj u, bo wierz ę, że i ten nar ód i nas z kraj mo że by ć w ielki pan ie profesorze chciałem jeszcz e wrócić na chwil ę do przemówienia Adriana Amber Gold Berga pa n jest libera łem lew icowcem konserwatystą, jakb y się pa n określił gospodarcz y obym si ę okre ślił n ieco bardz iej um iarkowanym libera łem natomiast je śli idzie o jeśli idzie o pogl ądy t o um iarkowanym konserwatystą, al e liberalny konserwatyzm, al e przy przyklejan iu tych łatek jedyn ie, że one odnalez ione nowoczesne j rzeczywistości czy t o w ogóle jakiś szczeg ólny SA jest jakiś lepszy okre ślenia, którego pa n lubi u żywać NATO na opisuj ący dobrz e pan a pogl ądy patriota n o dobrze to n ie czy rzeczywiście tutaj to mn ie pa n troch ę zaskoczył, ale chcia łem si ę chwilę zatrzyma ć w ty m przem ówieniu Zandberga wybra ć parę cytat ów i zrobić pan u troch ę tak i tes t na lewicowo ść na pogl ądy społeczne bardz o mn ie c iekawi jak libera łowie konserwatywn i libera łowie przechodzą cz y w ogóle przychodz ą jakie ś zm iany światopoglądowe związane ze zmieniaj ącym się światem n p . ty m, żeby kryzy s po drodz e w 2008 roku, że mieliśmy ileż dyskusj i deba t na świecie o ekonom ii o system ie ekonomicznym Zandberg m ówi tak wracając do Morawieckiego po 4 latach pańskich rz ądów Polska to n ie jes t państwo dobrobyt u p łacicie grosz e pracown ikom bud żetówki m łodzi nauczyc iele zarabiają, tyle że nie d a si ę za t o przeżyć o d lat n ie podnie śliście p łac szeregowym urz ędnikom ludz ie uciekaj ą z bud żetówki, bo pod pan a rządami pan ie prem ierze państwo staj e si ę najgorszym z pracodawc ów zgoda w du żej m ierze w du żej mierze zgod y, bo przypomn ę, że p łace bud żetówki s ą bardzo słabo te ż waloryzowan e, a w niekt órych działach zamrożone o d dłuższego czas u si ę zacz ęło z a za Tuska pan pow ie oczywi ście, żeby kryzys by ł by ł pow ód al e, al e złoże tak pow iem tyc h tych zagro żeń, zw łaszcza najni ższych pensji budżetówce t o jest od n o trw a od o d d ługich lat no dobr a, ale by ło 4 lata skoro sta ć na s by ło na wygospodarowan ie kilkudziesięciu miliard ów rozdawan ie pieniędzy sk ądinąd, kt óre te ż mia ło ograniczyć sfer ę ub óstwa tylk o coś ta m nawet nie bardz o w iem, dlaczeg o nie wysz ło, bo statystyki m ówią, że sfer a ub óstwa rozszerzy ła z dnia to jes t Wegner z USA, że to 2 to jest totaln e nieporozumienie cz y rzeczywi ście obiegła med ia l iberalne taka informacja ona jest z czapy t o znacz y on a rzeczywi ście por ównuje 2 liczby tylk o, że t o dotyczy por ównania z zesz łym rok iem po ty m, ja k po starc ie programu 500 plus ub óstwo bardz o bardz o spad ło ono rzeczywi ście tera z lec iutko odbi ło, al e n ie wobe c n ie wzrosła wobe c poziomu du żo dużo wyższego, kt óry by ł przed 2015 roku przed ty m programem troszeczk ę odbyło wobe c zesz łego rok u z r óżnych ta m powodów inflacji tak dale j d o jak t o się l iczy na dobrze t o spójrzmy na to z drugiej strony, kto generowa ł środki na t e wypłaty 500 plus czy on e si ę wzi ęły znik ąd czy druk u NBP cz y z pracy w ielu ludzi w ty m tej bud żetówki, kt óra te ż płaci podatk i też ma oczywi ście osiągane sk ładki i niew ątpliwie jes t nieprawid łowe, je żeli kto ś pracuj e i zarabia mniej niż kto ś, kto ma czw órkę pi ątkę dz ieci dostaj e za samo pos iadanie tyc h dz ieci wi ęcej pieniędzy to nie jest prawid łowa, ale tera z mo żemy przej ść do generalnego model u pa ństwa, bo naszym s ąsiadem na p ółnoc jes t Szwecja, kt óra w dużej mierze jes t pa ństwem socjal istycznym najp ierw zabra ć 80 % podatku, a potem j e rozdawa ć dystrybuowa ć wedl e uwa żanie na drog i na drugim n ie mogę n ie mogę n ie mog ę się zgodzić z tak im opisem Szwecji no al e to nie one profesorze pa n ta m pojedzie Mania, ale b ądźmy poważni naprawd ę Szwecja te n kra j, który ma fantastyczn ą us ługi publiczne jes t oczywiście z jakimiś ta m zawsz e problemam i fantastyczn y system podatkow y dobrz e dzia łające państwo na ud a nam do Szwecji NATO to czem u Polacy n ie migrują do Szwecji frankam i mają barier ę j ęzykową trudno nauczy ć języka, bo n ie wiem być mo że emigruj ą też do Szwecji na miano to n ie jes t żaden argument pani rozszerzono nie może pan m ówić rzeczy może pan wszystk o mówić, ale Szkocja n ie jes t przeprasza m kraje m kl ęski złego leczen ia powiedziałem, że to jest kra j klęski tylk o powiedzie ć, że w te j sprawie kraj u rozw ój o ustroju w zasadzie socjal istyczny Muz no dobrz e możemy się stąd z ty m zgodzić n o tylko czy to znaczy ta m nie wiąże si ę te ż działa w maj u ocenia byłam w Szwecji, gdy ż troch ę t o mia łbym sporo zastrze żeń co tam c o tam jest n ie tak c o tam pan widzi, że jes t tak n p . n p . służba zdrow ia po, kt óra w, kt órą ratuje tylko t o, że populacj a świat jes t niewielka lekarz e w Szwecji przyjmuj ą zdecydowan ie mn iej pacjentów ni ż lekarz e w Polsce bardzo dobrz e, a n ie za dobrz e, bo to powoduj e, że nawet Święty będzie prem ier Olof Palme na wymianę protez y stawu b iodrowego czy panow ie w kolejc e by ł zapisany 8 lat, czyli tak jak u nas albo g o, ale pani przez to, że Olof Palme t o s ą lata 80, a na 1 czasu wyraża si ę zmieni no nie wiem n o n ie wierzymy, żeby świat były takie kolejne remont y sprawdź, jakie są kolejk i do wym iany staw u b iodrowego świec sprawdz a rzeczywi ście, ale n ie sądzę, żeby t o by ły kolejk i wi ększa niż u nas n ie sądzę, żeby zda ć teg o, że ratuj e te ż model szyt y pod zdecydowanie mniejszą populacj ę m y mam y populacj ę zdecydowan ie większą i jes t tylk o 1 z w ielu przyk ładów natom iast, jakb y pa n porozmawia z przeci ętnym Szwedem t o oczywiście b ędzie chwali ł pomo c socjaln ą, kt órą otrzymuj e natomiast z e Schwedt poglądach l iberalnych będziesz na nią z żymał ja rozmawia łem z kolegam i z karoli ńska Institute z z e świetnie uczelni im, że sztokholmsk iej i paroma innymi, kt órych znam mia ła n ie mówiono dobrz e, że obci ążenie prac ą lek. Szwecji nie jest a ż tak duże natom iast ich marzen iem jest em igracja przykłady Szwajcarii czy do Niemiec, gdzie p łace s ą znacznie wi ększa przejm ie podatki niższe n o tak, ale t o pa n m ówi o swo ich kolegac h, kt órzy w tej kwest ii rzeczywi ście p łacą wysokie podatk i, poniewa ż mają bardzo wysokie pensje, czyli m ówi pa n o grupie bardzo dobrze zarabiaj ący, która się z żyma na t o, że p łaci podatki n o w skrócie na ty m gorze j zarabiających to tak a gadk a zawsz e wyst ępuje pewn o pot w w ka żdym systemie myślę, że w Szwecji jednak ludzie lep iej zarabiaj ący maj ą świadomość, że za wysokie podatki otrzymują coś c o się nazyw a spokój spo łeczny i pewn ą stabilno ść, kt óra s łuży wszystkim to si ę z panem zgodz ę się o n o t o świetnie t o doszli śmy jakiegoś punkt u wsp ólnego, al e jeszcze chcia łem wr ócić do Zandberga po 4 latach nada l kwitną śmieciówki na masow ą skal ę jest łamane prawo pracy mieli ście 4 lata, żeby t o zmieni ć, żeby da ć więcej narz ędzi Inspekcji prac y to n ie by ło kosztowne jedna k si ę na t o n ie zdobyli ście zgoda jes t typowy pogl ąd lewicowy wie pa n jak zrobię w szp italu, kt órym kierowałem 18 lat po to, żeby utrzyma ć rzesz y pielęgniarek da łem im coś co jes t atrybute m wolno ści prawo wyboru, kt o mia ł ma łe dzieci alb o by ł starszym w ieku i chciał pracowa ć na etac ie wiedział, że ci ągniemy nieco więcej sk ładek, bo tak jes t polsk ie prawo, ale akceptował wiedzia ł, że n ie będzie m ógł wziąć wi ęcej niż 150 nadgodzin, b o tak przew iduje kodek s prac y w ci ągu roku m łode dz iewczyny, które chcia ły, kt óry by wolne chcia ły si ę szybc iej dorobi ć cz ęsto podejmowa ły prac ę na zasadz ie kontraktu, kt óry polega ł na ich indywidualność indywidualną działalność gospodarcz ą rob i, al e rzecz polega ła na 1 fundamentalnej zasadzie nigdy n ikogo n iemal nigdy n ikogo do n iczego n ie nale żało zmuszać da ć im prawo wyboru t o jest wg nie jedyn a ścieżka do budow y dobrobytu, bo jak tak a jak tak a dz iewczyna zatrudn iona jako praktyk a pielęgniarska wychodzi ła za m ąż i i radzi ła dz iecka mog ła przej ść na umow ę o prac ę kosz y korzystać z benefit ów socjalnyc h ja teg o nie blokowałem ani jedn o an i drug ą stron ę i mia łem bardz o stabilną oddaną za łogę, bo ludzie cen ili to, że dan o im prawo wyboru t o jes t fundamen t wolności na pogl ąd pan a Zandberga jes t ew identnie, zw łaszcza w odn iesieniu do wolnyc h zawod ów jes t pogl ądem znaczy telew idzom n ie pielęgniarka n o co na temat, czeg o zacz ąć teraz nawet wracałem z PIT o d czeg o zacz ąć naprawiać serce panie profesorze, bo przeważnie żyli ordynator pan ie pa n dyrektore m szpitala prawda og łasza, że mus imy tuta j oszcz ędności prawda i i tuta j b ędziemy outsourc ing stosować n o t o, nawe t jeżeli n ie są ludzie wzywani, a w w ielu szpitalach tak by ło po prost u pod gro źbą zwolnienia przenoszen i do f irm zewnętrznych albo zmuszan i do zak ładania działalności gospodarczej rozumie, że pan tak n ie było to jes t pewneg o rodzaj u atmosfer a, że dobrze w idziane jes t, żeby jedna k przej ść na kontrakt b2 b, czyl i założyć jednoosobow ą n ie nie t o jest tera z nie niech pani leżała musz ę, ale pa n o komple t, al e potem dzia ła Partyka deklarowa ł po prostu no f irma może tak, al e n ie szpital po pierwsze ludz ie nie znali, bo pracowa łem tam o d początku nie ma swoje j kariery mieli śmy wzajemne zaufanie, kt óre te ż wa żnym fundamentem i to nie by ło tak że ja wymy ślałem te n syste m tylk o zwi ązki zawodowe pielęgniarski przysz ły żadne chcą etaty podwy żki tak dale j natom iast cz ęść środowiska piel ęgniarskiego i lekarskiego lekarz e na kontraktach, bo 99 % tylk o par u starszyc h przed emerytur ą nie chciało prze z charakte r chory nie jes t zatrudniony chory ani prze z rząd warunkiem jes t dobrowoln e rzecz, ale nawet nie obchodzi no dobrz e do pana, bo dobro walczy z chore t o znaczy chore jest t o, że jak leży w szpitalu t o wok ół mn ie skacze 9 jednoosobowych firm chore jest t o jak s iadam do samolot u to ze mn ą, lecz nie kp t załoga lot u tylko 12 jednoosobowych firm, bo stewardess y te ż s ą jednoosobowym f irmami tak dalej na meda l dla pan a ocenie s ą r óżnice, al e oczywi ście rzeczy ju ż za taką, że jeżeli pracown ik z pana szp italem zwi ązany jest kontrakte m etatowym umow ą o pracę to jes t t o innego zupe łnie rodzaj u zwi ązanie lojalno ść przywi ązanie do m iejsca pracy niż t o jes t po prost u jaka ś umow a b2 b albo śmieciówkach an i prawa, al e kompletn ie pa n myl i pojęcia i nosi pan t o b2b t e śmieciowe na razie umow a śmieciowa dodała, że Unia Europejska kontrakty biznes t u b iznes też kwal ifikuje do umów śmieciowych do mieszkania zatrudnienia nale ży tylk o wraca m do teg o, bo pa n mn ie do teg o prowokuj e c i ludzie jako ś n ie widzia łem, żeby byli nieszcz ęśliwi powtarza m, kiedy chc ieli wr ócić na umow ę etatową Nigerii, ale czy n igdy n ie czyni łem przeszkod y w uchwal e za wypadek pa n pojedz ie do jak pa n pojedz ie do kraj u krajów anglosask ich to c o pan w idzi na umowie kontrakt ta k tak i warunk i socjalne okre ślone w ty m kontrakc ie bywaj ą r óżne i on zawsz e si ę nazywa kontrak t, a tuta j w Polsce tworzym y sztuczny podzia ł na umowę kodeksow ą prac e i kontrak t pracown iczy i n ie zgodz ę si ę z panem nigdy, że powinniśmy si ę zdecydowa ć na 1 czy drug ą form ę uważam dokładnie odwrotn ie, że ludziom nale ży da ć prawo wyboru t o jest fundamen t w dobrej prac y har d korow y libera ł pan u odzywa to n ie jest to n ie jes t n ic, jakb y t o nie przekle ństwo by ć liberałem t o jes t zest aw wspólnych poglądów tak ich jak ma by ć Witek Gadomski czy paru czy Wojtek Maziarski cz y par u innych mo ich koleg ów, kt órych szanuj e natom iast pan jes t najwyraźniej lew icowcy oczywiście n ie ja te ż tego n ie ukrywa m, że spo łeczne pogl ądy mam racze j lew icowe natom iast niech pa n pozwal a zachować moj e tak tylk o, że k łopot z ty m jest tak i, że pa n jak o nowa twarz opozycj i, kt óra w łaśnie na tyc h Polaków jako ś zszywa ć łączyć jak te n ch irurg zszywać n o chyb a też n ie tylko w te j sferz e złej mowy z łych słów, al e te ż r ównież wielu innych sferach m ógłby pomyśleć o łączeniu, a t o, że mamy dualn y ryne k pracy, że mamy du żo ju ż śmieciówek i etatowców to powoduj e, że ludz ie w ty m dualne to też z różnych badań wynika, że w ty m dualn e rynku pracy bardz o źle si ę czują, że pa n t o rzecz poleg a na na 1, jeżeli kto ś jes t zmuszan y do umowy, al e śmieciowej cz y cho ćby sugerowano umowy, ale w pa ństwie na razie ludzie s ą zmuszan i do niedawno t o jes t absolutn ie nagann e natom iast co innego jes t zmuszanie, a c o innego zdan ia prawo wyboru i to możliwość powrot u na ponown ą ścieżkę, jeżeli ktoś uzna, że ten wybory by ły niezłe, ale państwo, że pan wie że, gdyb y tak naprawd ę w Polsce przestrzegal i by śmy prawa konstytucji nie tylk o krzyczel i o ty m, al e przestrzegal i tejże konstytucj i i np. kodeks u prac y, czyl i ustaw wynikaj ących z konstytucji t o pan jak o dyrekto r szpitala n ie miałby w og óle prawa zatrudni ć pielęgniarki lekarz e na innej umowie niż eta t t o wted y n ie mielibyśmy mieliby śmy jeszcz e gorszy progra m proble m z pielęgniarkami, poniewa ż prz y na etacie pielęgniarka mia łaby tylk o prawo do 150 lat w rok u, a jak pielęgniarki kontraktow e za wi ększą prac ę dostawały wi ększą wagę i ko ńczy się t o o tym, że po 10 latach on e s ą tak wyczerpane i tak wzi ęte, że choruj ą na chorob y zawodow e, że dostaj ą na słynny przyk ład lekarki, kt óra dostała zawa łu w czas ie dyżuru dy żurowała trzecią dob ę tak dalej to te ż jes t efek t rozwiązania, kt óre pa n zastosowa ł w swo im szpitalu oczywiście nie twierdz ę, że pan szpitala ważne by ło, że dobrze t o zrobi ć tak że ca ła Polska ochron a zdrow ia przechodzi 1 dnia na etat y zobaczy pa n, jak a zobaczyłby pan, jaka by ła hekatomba bądźmy real istami tak bądź pragmatyk a ale, gdyby śmy nie dopu ścili do śmieciowego zatrudnienia to by ć może 10 lat tem u rz ądzący dyrektorz y szpitali i n ie podnieśliby taki raba n, że n ie w sprawie teg o, że brakuj e personel u, że mieliby śmy teraz inn ą sytuacj ę f inalnie podnoszą one wsadzan ie nie bardzo to znacz y na raz ie odnosz ę teraz podnoszą, ale ten raba n jest jakb y od pow inien by ć trwa ć du żo d łużej nie trwał, dlatego że nie był tak broni, dlatego że Raków piel ęgniarek takich, jak ie osi ągnięto proble m tak jak w Polsce si ę masę problemów om ija takim Baj pasem to znacz y niechętnie niedobrym Mai jazd a na lata dobrz e śmieciówki drog i pan ie redaktorze lewicuj ący wr ócimy do Zandberga je żeliby wszyscy wr ócili na umow ę o pracę, kt óre n a do bud żetówki, które jak sa m m ówi Adrian Zandberg oferuje żenująco n iskie p łace myśli pan, że nie zacz ąłby si ę eksodus piel ęgniarek zagranicę, ale on i pana pan wol i tak trwa narzędzie, ale jest to oni ogromnym stopn iu trwa trw a w ogromnym stopniu n ie sądzę, żeby t o by ło większa by ć mo że to w łaśnie kolejn y jest to n ie jest rozwiązanie to n ie jes t rozwiązanie sytuacj i niech pa n zrozum ie sytuację del ikt Dell daleko bardziej, ale pa n jes t wskazan ie sytuacj i na moim zdan iem rozwiązanie sytuacj i mocn o dof inansowanie służby zdrowia c o najmniej 7 kom 2 PKB na służbę zdrow ia si ę zgadzamy poddano ogr ód zawsze można now e na tych ukr ócenie um ów śmieciowych popraw a warunk ów pracy pierwszy pa n w ie c o pielęgniarki pracuj ące na 3 etatach opowiadają pote m na doskonal e to r bardz o doskonalen ie to pan m ówi na m, czyl i eta t nie zabezp iecza przed przepracowan iem sam będziesz mówię sam e się wprost n ie mówię c o t e pielęgniarki zatrudn ione na umowac h śmieciowych podpowiada 3 to również efek t zaangażowano 3 na mn ie jak rodzice nie mogą na trzeciej nat ężenie s ą tera z najlepszy przykład, że s łowo eta t n iczego n ie za łatwia tylko recenzj a relacj a mi ędzy Management PEM, a pracown ikiem, jeżeli jes t relacj a opart a na wzajemny m szacunk u zaufaniu t o w iele rzeczy mo żna osiągnąć ma m czyta ć pielęgniarki na specjaln ie na okazję nasze j rozmowy, k iedy lekarze przy operacj i rozmawiaj ą swoich wakacjac h ciepłych krajach Niewiem, gdz ie ocz y podziać mnie n ie sta ć nawe t na wyjaz d z góry no to jes t ta prac a etatow a, a pan u przedstawi ę cytat z i pielęgniarki instrumentariuszki, która by ła na kontrakc ie dobrowolnym, kt óra zarabia ła oko ło 2 ,5 × więcej od tak, al e pan też, że pielęgniarki sta ć by ło przynajmniej nie jest dobrze, ale w ie pa n, jak im kosztem koszte m tak im koszte m musia ł pracować na 2 , 5 etatu na lata również tylk o, że w innym szpitalu pracowa ła na kolejnej umowie gdzie ś indziej zapewn iam pan a, że w mo im szpitalu, kt órym kierowa łem pielęgniarki t e, które by ły na kontraktac h pracowa ło oczywi ście nie 168 godzin w miesiącu tylk o troch ę wi ęcej po to, żeby dla pap ierowej wesela różny t o była t o była decyzj a ka żdej pielęgniarki pielęgniarka pan a zdan iem mo że tak pracowa ć, żeby tak na maks a to ile w ie pa n odpow iem tak, gdyb y wszysc y lekarze pielęgniarki w Polsce rapte m pow iedzieli co zapowiadaj ą m łodzi rezydenc i zwrac a uwag ę raptem pow iedzieli, że HOKEJ pracujemy ta k jak wszysc y Polacy 168 godzinny w miesiącu i an i godz iny na wi ęcej Polacy tak n iestety nie pracuj e an i najbardziej zapracowany m społeczeństwem Europy to jes t sens, ale raczej si ę w kodeks ie, żeby pracowali o to chodz i o dobrze t o być syste m się zawali ł 2 dni tak, bo 1 dyżur t o jest 17 godzin, a 1 dyżur świąteczny są 20 wciąż na ile pielęgniarka mo że w miesi ącu pan a zdan iem godz in przepracować t o jak jest 80 to ile i ile tak powiem to mo że by ć przeci ętnie pracowa ło oko ło oko ło 200 godzin 200 godzin, czyl i ile dn i w tygodniu no r óżnie prze z pielęgniarki n ie pracują 20 dni w miesi ącu tylk o prze z 30 bite dn i w systemie zmiana jak pielęgniarka pracuje 300 godzin t o też wysoka izbo chc ę du żo zarobić t o jes t już pewn a przesad a i t o jest u świadamiają ty m pan iom, że to na dłuższą met ę, ale panie premierze pan właśnie w ie, że Potez kodek s prac y, żebyśmy n ie byli kuszeni przesad a, dlateg o że w tej chw ili t e kontrakty, ale kluczowe zate m powodują, że jak ktoś ma nier ówno pod suf item alb o po prostu jes t w tak iej sytuacji finansowej, że musi t o o n b ędzie pracował 300 godzin miesi ąc albo, więc daj e pa n myśli, że kodek s prac y przed tym zabezp iecza osad ę z karam i cytuj ę pana Zandberga realizmowi żenujących i żenująco n iskich płacach, które powoduj ą, że ta pan i, która kodeksow a pracuj e w 1 szpitalu, gdzie legaln ie mówi Ala i podejmują, al e to podniesiemy temu, al e t o podnieśmy płacę ani przy ani rus z m iecza nar ód si ę zgadzaj ą za zgadzamy ca łkowicie podnie śmy p łace tak jak jeszcz e pan pow ie z czeg o aktualnie, k iedy odsete k PKB przeznaczan y na zdrow ie zam iast rosnąć wydaje si ę, że spada ono nie rob iono t o za Energę t o proszę bardzo, która ma tu si ę pod ty m podpisuj ę ob iema rękami, że jak najszybc iej powinni śmy dojść do n ie tylk o te j mag icznej gran icy 6 %, al e również znaczn ie wy ższych nakładów, ponieważ pan spojrz y na tabel ę OECD t o t o sądownictwo szkoln ictwo nawe t obron a narodow a są mn iej wi ęcej w środku tabeli OECD jako średnio zamo żnego kraj u natomiast natom iast je śli zdrowie ze względów łzy dl a mnie niezrozumia łe, z kt órymi z tym i, kt óre zna m, z kt órymi walczy jeste śmy albo na drugim m iejscu o d ko ńca alb o na trzecim miejscu z a ta sytuacj a jest n ie do zaakceptowan ia w tym w tym przem ówieniu Adrian Zandberg zapowiedział te ż z łożenie projekt u podnoszącego wydatk i na publiczn ą ochronę zdrow ia do 7 , 3 % PKB rozum iem, że mo żna liczy ć na Pański pa ńskie poparc ie takiego projekt u tak Super, wprowadzając leki naraz zebra ł za 1 wraca pa n uwag ę, że że, żeby wskaza ć podniesieniem PKB trzeb a wskaza ć, skąd pojawiają si ę te pieniądze za n im właśnie w łaśnie dlateg o chcia łem przej ść czy pan b y się zgodzi ł na wyższe opodatkowanie zamo żnych tak ich jak pa n w Polsce obejmuj ący, obejmuj ąc fotel marsza łka Senatu przesuwam si ę z zamo żnych do co najwy żej średnio zamo żnych, a kt óra oczywiście jes t niewiadomą akurat wszysc y świetnie rozum iemy, al e chodzi o napoje pa n pana sta n osob y dosy ć zamożnej sprze d marsza łkowi Ania, czyl i wzi ętego wyb itnego chirurga osob y znane j w nie tylk o środowisku lekarskim w śród pacjentów, al e te ż w tak i mi ędzynarodowym ob iegu lekarskim pa n jest trochę trochę no trochę kojarzon y jes t pan po prostu znan e jak o wybitny specjal ista byłem p ierwszym pola, więc z mo ich zarzut za czy m w twarz to nie jest żaden zarzut, że pa n przyzwo icie zarabia ł, ale pytan ie czy pan by si ę zgodzi ł, bo mogliśmy wskazan ia wskazan ie źródła f inansowania teg o 7 , 3 na służbę zdrow ia pan się, b y si ę zgodzi ł si ę podnie ść podatki ludz iom zamożnym zapewn iam pan a, że po p ierwsze, moje zarobk i t o w bywały średnie wstyd i do tych, kt órzy w medycyn ie zarabiają najwi ęcej brakowa ło bardz o dalek o specjalność, kt órą uprawiam n ie jest szczeg ólnie prof ile ok ienne natomiast natomiast dodam te ż, że koledz y z moimi umiejętnościami z moj ą pozycj ą n p . w Ameryce to n ie je żdżą wynajętym jaguare m tylko rozlew przegl ądają katalog i prywatnyc h odrzutowców t o ta k na marginesie na te sam e prywatne aż tak ich maszyn natom iast jeg o cele m jes t horrendaln ie drog i natom iast m ówiąc poważnie pr óbowaliśmy t o przeliczy ć przygotowuj ący, przygotowując propozycje napraw y ochrony zdrowia z Platformy Obywatelskiej prze z dobre 1 , 5 roku, gdzie zaprasza łem i my ekspertów łącznie z ty m z lud źmi z zagranicy i wyliczyli śmy, że sam o opodatkowanie zamo żnych jak pan t o określa niczego by na m n ie za łatwiło po pierwsze, dlateg o, że tych zamo żnych, a tak w ielu w Polsce nie ma i wychodziło na m, że tak ja k do teg o poz iomu wted y liczyliśmy nawe t do poz iomu 6 % brakuj e brakuj e ponad 60 miliardów to z opodatkowan ia zamożnych by śmy zyskal i może 7 musimy miliard ów, chyba że ten podatek zab iera im 100 % pensji na co jes t oczywi ście absurdaln e więcej to te deklaracj e Adriana Zandberga, kt óra w chorobie i cen ie naby ła troch ę na wyros t natomiast zmartwiło mn ie, że wczora j w głosowaniu na akcyz ę na u żywki alkohol wn iosek o ty m, żeby te pieniądze to jes t oko ło 3030 miliardów, żeby t e pieniądze by ły przeznaczon e na ochron ę zdrowia i n ie w iem czy w Senacie ten wn iosek n ie powróci pan ie profesorze, ale t o znacz y tak opodatkowa ć wyżej osoby zamożne czy nie, bo je śli pa n mówi rzeczywiście n ie starczyłoby na t ę służbę zdrowia absolutnie zgadzam, bo t e, al e 71 000 000 miliardów te ż piechotą n ie chodz i, więc t o jest ju ż po 10 % teg o co trzeba, żeby te j służby zdrowia pomoc, więc pytan ie czy pan b y się zgodzi ł na tak ą na tak ą operację, żeby t e podatki w Polsce można podnieść, żeby on e troch ę naprawd ę, b y progresywn e an i agresywne cienia n o w ie pa n sam pan wie ta k ja k ja, że syste m podatkowy mus i by ć spójny całościowy, gdy ż s ą r óżne prog i podatkow e część ludzie zwoln iona z p łacenia podatków to jes t zwrócę pan u uwag ę, że ju ż opodatkowan e tych zamożnych n a tzw. fundus z solidarno ściowy dl a osób niepełnosprawnych i co si ę dz ieje po par u miesiącach zaczyna si ę majstrowanie prz y tym, czyl i co ś co mia ło opodatkowa ć zamo żnych jak pa n określa pote m, żeby wesprze ć ci ężki lo s os ób niepełnosprawnych zaczyn a Ryć zagrozi PiS zrob i beznadz iejny bypass kolejn y zam iast naprawi ć syste m podatkow y w jakim ś zgodzie z n iewielu innymi albo ze specjalistami to jest inna rzec z ja pyta m cz y w Polsce jest przestrze ń na podwy żkę podatku dl a os ób lep iej, zarabiaj ąc pana zdanie n ie ma m wyrob ionego zdania na te n tema t bardz o dziękuję naszy m gościem dz isiaj by ł pa n prof . Tomasz Grodzki marszałek Senatu ch irurg klatk i piersiowej specjal ista w przeszczepach p łuc bardzo pan ie marsza łku dzi ękuję dzi ękuję za interesuj ącą dyskusj ę, a audycj ę przygotowa ła Anna Piekutowska Grzegorz Sroczyński t o była audycja świadczy j e za chwilę informacje Radia TOK FM po nich go ście Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA