REKLAMA

W poszukiwaniu kandydata na prezydenta

Goście Passenta
Data emisji:
2019-11-24 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a witam serdecznie naszyc h go ści s łuchaczy tyc h, kt órzy bardz o na przystankac h wykluczonyc h komunikacyjnie, dl a których poci ągi będą Intercity b ędą się zatrzymywały tera z na 100 dodatkowych stacjach podr óże będą trwa ły godz inami a jak a przyjemność zatrzym a si ę 10 × bez zez a raz tego nie w ie powiedział zapraszamy s łuchaczy z Polski ja, b y idee OC nie nie n ie wyobrażamy oni maj ą inny inny ulub iony program w itamy chorych, którzy czekaj ą o Rozwiń » d wczora j szkolnyc h oddzia łach ratunkowych w idzi w izjami naszeg o koleg ę, który przecież w te j chwili 6 tygodni prezes przywita ł głośnych w itam zdradzieckie mord y wy na s s łuchają w itam pani ą profesor, kt óra tak szybk o zesz ła do Trybunału Konstytucyjnego, że się z domu nie ma gdzie indziej gdzieś, gdzie jest pan i profesor jest pan i profesor czy słuchać śmieli, że Boże n ie zarz ądzili reasumpcj ę mojego zadaj e n ie anuluj e dotychczasow y progra m i rozpoczniemy go pod n o może jedna k gdy spełni naszyc h gości plus na wasz e mo żemy zaczynać mo że nada l w idzimy witamy naszych gości plu s w itam pan a redaktora teraz w sum ie na kartce zapisa ć nazwisko, a Chrabota za dzień widz ę pana Bogusława Chraboty widzę pani ą Ewę Siedlecką publ icystka kolorow a publ icystyki prawnej n o i pan a Sławomira Sierakowskiego zwaneg o kiedyś mesjasze m lewicy mo że raczej Wissy chciałbym chciałbym w Łodzi, al e i też spe łnioną musi bowiem bardz o, że p isze ja wyst ępuję w wydany m po połowie, al e po kolei pokolen ie trochę te n sen s wers chcieli t o c o najwa żniejsze najpierw z e sob ą najważniejsze w ty m działaniu cz y orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej czy rywal izacja Platformy Obywatelskiej cz y wyb ór Tuska na przewodnicz ącego Europejskiej partii ludowej no ja staw iam, że orzeczen ie Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej od teg o do nabywan ia Ewy no al e nie wymieni ł pa n te ż znacz ące okoliczno ści, jak ą by ło orędzie prem iera ora z guzy eksper t od Józefa są one dla rent noszą ASA marszałka tylko sprawia, że ma m namy śli ma m namy śli jedna k expos é premiera, kt óry został wyznaczony dokładnie na dzie ń i cza s a ż og łoszenia orzeczen ia Trybunału sprawiedliwo ści słowa zbieżność społeczność na pow iedzmy, że n ieprzypadkowo jedna k, że pote m PiS plu ł sob ie brod ę jednak, dlateg o że w łaściwie to bardziej by si ę op łaciło mie ć 2 sukcesy znaczy 1 sukces orzeczen ie Trybunału, a drug i sukce s t o przemówienie expos é pan a prem iera jak o interweniuje orzeczen ie wra z z w ielu dzia łam sukces, jak o że orzeczenie pod adrese m PiS - u troch ę przewrotn ie, poniewa ż tuta j mieli śmy 2 zadowolone strony t o znacz y stron ę rządową PiS i stron ę spo łeczną s ędziowską ob ie stron y by ły z orzeczen ia zadowolonej z rozlicznych salomonow e orzeczen ie jak staw ia racze j na to, że 1 ze stro n nadrab ia min ą i staw ia na t o, że min ął nadrabiała troch ę stron a jedna k s ędziowską spo łeczna, dlateg o że te n wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej przerzuca ł ostateczn e rozstrzygni ęcie na bark i Sądu Najwyższego Izby prac y tyc h sk ładów tr ójkowych, które zadały pytan ia nasz i ja n ie wiem cz y sędziowie byli ty m tak bardz o zachwycen i bo k iedy swoj e pytania sk ładali do UE to w ty m czasie pojawiła si ę na stronac h Prokuratury Krajowej pojawi ło się tak ie o świadczenie, że oni w zasadzie pope łniają przest ępstwo nadużycia uprawnień, wi ęc można s ądzić, że w te j chwili w te j samej atmosferz e, czyl i takiego oczek iwania, że można b ędzie jak to si ę w świecie przest ępczym m ówi przybić strac h jaki ś paragra f, czyl i nadu życia w ładzy Zeta oczek iwania będzie tak że c o do tyc h wyrok ów prof. Łętowska okre śliła na skutk i tego wyroku okre śliła kr ew po t łzy tak jak te n cel obiecywał wr ęcz wzywam im i my ślę, że w ty m jes t najwi ęcej racj i z 1 strony m ówi si ę, że Trybunał n ie mógł przes ądzić, ponieważ odpowiada ł na pytan ia prejudycjaln e na pytania prejudycjaln e n ie odpow iada si ę w spos ób przes ądzający tyk o daj ąc wskaz ówki i wyznaczaj ąc standard, al e ja znalazłem c o najmniej 5 niedawnych wyrok u z ostatnich 34 lat w tym czas u na orzeczenie w spraw ie s ędziów portugalskich, gdz ie po raz p ierwszy Trybunał wypowiedział, że mo że ocenia ć standard y niezawis łości sędziowskiej, gdz ie Trybunał jedna k na pytan ia prejudycjaln e przesądza n o dobrz e, al e jes t jak jest i co z teg o wynika, wi ęc po p ierwsze z tego wynika t o c o powiedzia łam, że cała odpowiedzialność zosta ła przerzucon a na polsk ich s ędziów po drug ie z tego wyn ika, że mo żna zrobić t o wszystko c o prawa pro rockow a szliśmy, że stan ie si ę po wyroku z UE tylk o mozoln ą pracą polsk ich s ędziów pani profesor emerytalne lat a już ocenia odlan a na lat a, je żeli n ie na ście lat n o w liście do pod łoża zapow iedzi niektórych s ędziów i c o Sejm s ędziów Sądu Najwyższego nie zmieni n ie nie nie n o w łaśnie wszystk ich s ędziów, dlaczego dlateg o, że t o c o powiedzia ł Trybunał w Strasburgu Boże c o ja mówię w Luksemburgu to przed e wszystk im wyznaczy ł standar d niezawis łości s ędziowskiej r ównież niezale żności cia ła powo łującego s ędziów i teraz n ie tylk o do znacz y zadan iem Sądu Najwyższego jes t jak gdyby orzec to są rzecz y z Strasburg tyk o w sposób przesądzający aukcj a dl a Boże coś z e mną dz isiaj baszt y odważne zamierzenia zestrzelenia jeste m wybrank ę Trybunał sprawiedliwo ści on i oni maj ą po prost u orze c 1 do 1 teraz dalej to ju ż kwest ia polskich sądów po p ierwsze a i te ż polsk ich podsądnych chodz i o t o, żeby eliminowa ć na moc y teg o wyrok u za życia z orzekan ia s ędziów, kt órzy zostal i nieprawid łowo nom inowani przez now ą krajową radę sądownictwa prezes i i przewodnicz ący Izby nie pow inni takich s ędziów wyznacza ć do orzekan ia s ędziowie nie powinni z tak imi sędziami godzi ć si ę orzeka ć sk ładać wn ioski o włączenie m y, czyli po co n ie powinniśmy sk ładać tak ie wnioski n o i sędziowie t o ape l by ł to m. in. stowarzyszenia Iustitia nie pow inni zg łaszać do konkurs ów i stawiaj ą r ównież Reale też dl a władz wiadomość dla wa s, gdz ie n ieustanna walk a ka żdego sędziego wyw łaszczeniowego jes t pytaniem, o ile nie ma si ę co spodziewać, że prezesi s ądów, z kt órych przynajmn iej chyba więcej szybciej ni ż połowa t o s ą mianowa ń PiS - u, że prezes i s ądów będą sam i s iebie i przewodnicz ący wydzia łu wy łączali tak ich s ędziów, ale jeste śmy tuta j my, czyl i ludz ie, kt órzy byl iby poddan i wyrokom wydany m prze z tak ich s ędziów jest, al e l ista tych s ędziów mianowa ń SUV sporz ądzona prze z pan a Wachowiaka dzia ła foru m Leszka Balcerowicza i ta lista jes t na bieżąco aktual izowana i każdy z na s mo że, je żeli ma spraw ę w sądzie wejść sob ie na stron ę internetow ą sprawdzi ć cz y s ędziowie orzekaj ący w jeg o sprawie n ie są mianowani psam i, je żeli s ą to da ć wniosek o wy łączeniu wy łączenie i teraz prof. Łętowska radz i, żeby przynajmn iej na pocz ątku Tessa t e s ądy kt órym, czyl i t t składy, kt órym przyjdzie s ądzić t ą spraw ę o wyłączenie po prost u zwraca ły si ę do Sądu Najwyższego z zapytan iem jeszcz e ostatn ia rzecz prof. Łętowska radzi NATO m ówi tak, żeby ten wyro k Sąd Najwyższy zawiesił na 2 gwoździach 1 gwóźdź tam ma by ć prawo un ijne, a drugi nowo ścią ma by ć Polska konstytucj a chodzi o t o, żeby PiS n ie dawa ła argumentu, że dobrze mo że t o dotyczy spraw, w których jes t s ądzony prawo europejskie, al e nie spr aw, w których jes t s ądzony prawo polskie, więc je żeli ten drug i gwóźdź t o b ędzie Polska konstytucj a ten argumen t PiS -ow i wynika, że realne, że ludz ie żonę, żeby spraw y w sądach n o to się ubierały dajmy zrobić tak t o znaczy pamiętaj, żeby państwa pami ęta, że wzrost wiązać ze stanow isko, że bardzo, że bardz o w iele zależy o d adwokatów, kt órzy reprezentuj ą stron y w s ądach nie, al e raczej nie znajdą n iczego się pote m mówili zreszt ą, że swoje powiedziała zgadz a się natom iast ja te ż 2 zdania adwoka t świadom adwokat cz y jego poczuc ie obywatelsko ści powinien podpowiedzieć teg o taki środek, kt óra w zależności o d tego co b ędzie chcia ł kl ient jak kto b ędzie tym kl ient jak jak b ędzie, jak ie b ędzie poczucie ryzyka tego kl ienta prawda pod, kt órzy za rodza j ryzyka wystaw iamy na pierwsz ą lini ę tak si ę zachow a potem adwoka t pisz ący okre ślony p isma w spraw ie prawda i tak też 1 rzecz drug a rzecz mam wra żenie, że cz ęść opinii publ icznej ekspert ów liczyła na t o, że Trybunał luksemburski t ę spraw ę załatwić bardz o proste jasn e życzenie, kt óre pote m jak szans ę przy łożymy do d o do teg o problem u w Polsce m iast przerzucono odpowiedziała na polsk ich ocen ia możliwość t o jes t sprawa wewn ętrzna oczyszczenia si ę polskiego wymiaru sprawiedliwości UE Polska ma absolutn ą rację to n ie jest rzec z na miesiąc 23 to s ą lat a ci ężkiej prac y uwaga o odwag i Obywatelskiej świadomości instrumentów prawnyc h i umiej ętności postaw ienia się rz ądzącym, o ile rz ądzący ci ągle będą nale żeli w ie rozmaw ia z adwokatem ma spraw ę swojem u bardz o zależy t o on si ę b ędzie bawi ł w pisaniu pism i protest y cz y tak b ędzie si ę nara żał rządowi, b y jak najprędzej uzyska ć poprzez b ędzie się bawi ć, dlatego że mus i sobie zdawa ć spraw ę, że je śli ta sprawę wygra t o jeg o przec iwnik procesow y zarzu t rozważna walc a ten wyrok z powod u obsadzenia sądu nie nale ży to czy czymś do skutk u odwag a i du żo du żo pracy czy też czy to si ę uda to 3 jestem zawsz e optymistą wydaje się, że ścieżka jest mo żliwości są w łaśnie podwa żenie wyrok u jak o jak o sankcja w ty m wypadk u te ż istnieje i no i 2 walczą dale j, al e t u na nasz ą walkę jeszcze coś si ę na różnych p łaszczyznach i s ąd w Olsztynie za żądał prawd a krajowej rady s ądownictwa w te j lisy os ób, które udzielały poparcia prz y wyborach do emerytur y prze z wielką tajemnicą wi ększe wymagania niż te nieco atomowych jeszcz e w krajac h 1 z 1 z przyczyn, kt órą wymieni ł w wyrok u Trybunał w Luksemburgu, kt órą trzeb a wzi ąć pod uwagę, oceniaj ąc cz y kar y zosta ła właściwie powoła n o jak dotychczas wygląda na to, że n ie dostanie sezonowość mówi z e smakiem, bo to jes t prawd a t o stanowisko rzecznika Brody tam, wi ęc by ło dl a ochrony danych wzros t danych osobowyc h t o Party PSE operator a pod ty m pretekstem to n ie b ędzie mog ło by ć przekazan e, ale tak my ślę, że po p ierwsze, wiadomo tera z, że nie ogłaszają tego wpisu jes t to musi t o by ć jakiś jeśli bow iem w porządku t o przecie ż og łosili po trzec ie pewnego dnia wyjdz ie na jaw, że później wyjdzie wi ększą b ędzie bomb ą i wierzy dziwię, że nie zostało opubl ikowane, że posuni ęcie si ę dotychczas z tak iego świństwa, którego n ie można og łosić te ż jednak lekceważenie rz ądu i lekceważenia lekcewa żenie też, gd y zasad y jawno ści życia publ icznego przecież to nie jes t żadna tajemn ica wojskowa tajemnicą wojskową ora z każdy mo że rzecz, że w Gazecie, a propo s przeczyta łem w Pańskiej Rzeczypospolitej wcielać si ę wczora j dosyć przera żające tylk o o ty m, t o u żywam nasze sformu łowań, że panuje chao s w zbrojeniówce no kochan i przemysł zbrojeniowy oczk o w g łowie ka żdego polityka rz ądu i prawnej gospodarcze j politycznie okazuje si ę, że zapanuje chao s, że mają też nowo ść teraz wszystk o rozdzielić po gotowa ju ż jes t tak i pla n, żeby zamieni ć sp ółkę kodeksow o łącznie PGZ na d e facto Departament Ministerstwa Obrony Narodowej cz y rozwi ązać spółkę natomiast pami ętajmy, że PGZ t o jes t spółka matk a dla kilkudziesi ęciu r óżnych sp ółek, kt óre gorzej będzie lep iej sob ie radzą PGZ spełniał n ie tylk o tak ie funkcj e porządkujące, al e również np. reprezentowa ł zespół sp ółki w relacjac h z bankam i, czyl i n p . z bankiem BGK, kt óry głównie finansowo zbrojeni ówkę posun ąć si ę rozsyp ie to pytam, jaki ban k b ędzie finansował departamencie agencję ministerstwo gron o Gdańska Gazeta sugeruje, że t o jes t walk a o zbrojeni ówkę pomi ędzy m inistrem Błaszczakiem ministrem za 7, który zosta ł tera z m inister wszystk ich aktywów ju ż wszystkiego o d wszystkich posad i nadzor u w łaściwie tak idzie m inister obrony n ie chc e wyda ć zasobów zbrojeniowych cha m, a minister Sasin tak ą w ładzę rzezie, żeby prawo nadzor u na d wszystk im czekała czeka ła sprawa, al e wr óćmy do wybor ów do sądownictwa mam y ju ż nowe postac i wkroczy ły w wybor y oglądali państwo t e wybor y nowe osob y zosta ły wybran e do Trybunału Konstytucyjnego 1 autorytet wi ększy od drug iego pani prof . Pawłowicz i pa n Piotrowicz no Kaczyński może powiedzie ć, że pokaza ł si ę rządzi, że nie ma żadnych zahamowa ń n ie jakieś poni żenie do gr y do teg o dochodz i jeszcze wyb ór do krajowej rady s ądownictwa polityków tak ich jak Kownacki i Mularczyk pos łuży i polityk ów tak że reform a reform a system u wym iaru sprawiedliwo ści dobr a zm iana post ępuje pytan ie przepraszam w środku pytan ia pytanie jak i jak ie pan ma wra żenie czy uda ło się powstrzyma ć dobr ą zmianę systemu sprawiedliwości, jaką jest pa n odebrał cz y pa n się czuje swoj ą flot ę spoliczkowany przez to, że wybrano takich ludz i jak pan i Pawłowicz pan ie Boże nazywa ć Piotrowicz, że polityk wybrany do krajowej rezerw y s ądownictwa kolejny czy te ż może także tej wielkiej pandy by ła na Zachodzie dese k konwentykle w r óżnych sem inariach dyskusjac h panelac h jak pa n w idzi n o i oczywiście jeste m bardz o z teg o niezadowolony, al e wyszli śmy prawo si ę przyzwyczai ć przez 4 lata t o jeszcze może być wspomnia ł, że dl a takiej kompletno ści, że wybran o tak że karę, którą powstan ą dom inuje kolejnyc h sędziów c o jest te ż pokazaniem zademonstrowan ie, że nie b ędzie się trzymało respekt n ie b ędzie respektował wyrok u z UE i ta robot a, kt órą pan i prof. Łętowska powiedzia ła, że b ędzie trwa ła lata okazuje się b ędzie jeszcze prawdopodobn ie trwa ł d łużej i al e te ż z właściwym n ieczyste dusz e socjolog a, który w ie, bo też czyt a badania robi s ą badan ia, że niestety t e kwest ie tak ie powiedziałbym socjologa nazwał pos ła na wasz e post materialne etycznymi cz y takie, kt óre nie dotyczą zaspokojen ia podstawowyc h potrze b życiowych, a ta kwest ia w ustrojow a tak a jak właśnie, jak ie s ą wyb ierani s ędziowie często nie mają wi ększego wywo żenie, że to n ie jes t rzeczywiście coś c o tak ci ężko by ło co n ie jes t te ż zainteresowanie bardzo Polaków tak bardz o szerokiego elektoratu i też i też wszystkim n ie te j drugiej strony c o oznacz a, że bardzo część rzeczy bardz o no śny tema t politycznie swoj ą drog ą służba zdrow ia, kt óre przyjmuje wszystkich Polaków też nie jest nośna pol itycznie, bo zaufan ie do Państwowej instytucji w Polsce jes t tak n iskie w społeczeństwie, czyli także ten poległ uzna tego temat u jako ktoś obieca reform y t o żadnego g łosu i tak n ie zdobędzie ju ż du żo atrakcyjniejsze jest utrzyman ie już transfer u społecznego 13 emerytury cz y 500 plus i kłopotem dl a dl a dl a polityk ów i też oczywiście dl a na s uczestnik ów sfer y publicznej jes t t o jak jak tematu uczyni ć bardziej no śnymi czyl i jak ie bardziej jak wyt łumaczyć bardz iej wa żność jak w og óle przetłumaczyć, jak a to wspan iale robi t o jest t o szczeg ólnie dz iennikarzy specjal istycznych jest tak a specjaln a m isja na nich nałożona również maj ą autoryte t tak i zaufanie, że wiedz ą, o czym m ówią znaczn ie lep iej niż my, którzy staram y się dok ładnie czytać t o są m. in . w PiS -i e prof. Łętowska i w miar ę sp ójnie i adekwatn ie do rzeczywisto ści si ę wypowiadać dzi ękuję za uwagę, że z łoży Gwatemali grom y, że rejestrujem y, bo jesteśmy dziennikarzami wiele, które jes t parlament da ł w ąskie grono Sławek słucha s ławy dał takie, jak ie światło chłodne światło socjolog a prawd a anal ityka naukowc a natom iast na s dziennikarzy, którzy mam y troszeczk ę inny temperament t e rzeczy bardzo poruszaj ą dotyczą innych zadajem y sob ie dziesiątki pytań, kt óre s ą tak naprawdę pytaniami na kr ótką metę odpowied ź na t e pytania z perspektyw y dłuższych proces u nie ma żadnego znaczen ia bo jak ie znaczen ie z perspektyw y dziewi ęcioletniej kadencj i pan i prof. Pawłowicz ma odpowied ź na pytan ie, dlaczego w łaśnie została wskazan a, a ja ma m powiedzieć, jak ie tak Domżalski m y sobie tak ich pytań zadajemy wiele jes t mas a r óżnych scenar iuszy odpow iedzi Ano, dlateg o że że jest t o odp łata za szlachetn ą s łużbę partii przez najtrudniejszych momentac h ADO dlatego, że t o prowokacja wobe c klas y politycznej alb o jes t elemen t in żynierii Targu wewn ątrz koal icyjnego bo, bo Gowin domaga ł si ę tego jeszcz e czego ś coś innego mu dano tego n ie dano 1 słowem jes t wszystk o gra taktyczna Kruczek n ie mam kur s praktyczn y najmniej, ale w iadomo, że t o będzie skutkowała on a wiele wiele lat, bo t o w iemy dzisiaj tylk o tylk o z perspektywy tych Tety ca łej kadencj i odpowied ź na t e konkretn e pytan ia o przyczyn y tego fenomenu, że czego ś takiego dosz ło nie ma żadnego znaczenia moim zdan iem ta czy znajdzie m y zaś ma znaczen ie praktyczne chodzi o t o, że pozycj a Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym wzmocn iona prze z prezesa Kaczyńskiego jest odgrywan a przez sędziów do s ędziów jak dźwignia wygl ąda ja k np. no n ie znaczy t o pokazuje, że tam się źle dz ieje między sędziami z teg o sameg o gniazda i t o ta nominacja Pawłowicz i Piotrowicza mo im zdaniem t o jes t zas ilenie tak imi żołnierzami n o powiedziałabym, który także ze strachu reż ba z baz y w r ęku prawd a t o zamkni ęcie mord y w pan i Pawłowicz no to jedna k jest jaka ś bazook a i myślę, że tu jes t my śl taka, że on i maj ą wesprze ć tak moraln ie i werbaln ie i psycholog icznie pani ą Przyłębską ta m przypominam, że pok łóciła si ę dubler Muszyński ca co ju ż jes t czy ciężko naprawdę spraw ą, bo to jes t face t na pewno analizowanie odpowiadać n a bieżące nie żądzą wraz z takich spraw, kt óre krótko, że wzrost y na ma łże mieć tera z na p ismo, że mi teraz proble m z u żywaniem Trybunału Konstytucyjnego ze swo ich cel ów nie, dlatego że te n Trybunał b ędzie chciał orzeka ć wedl e prawa konstytucj i rapte m tylk o, dlateg o że s ędziowie z tego samego gn iazda przestan ą się z e sobą dogadywa ć i ju ż ta man ipulacja sk ładami, która szy ła sk a uskutecznia ć o d od 2 lat może n ie wystarcz y też związek na 1 rzecz całkiem t łustych la t bez dzia ła syste m obronny ustroj u, kt óry w tym w ty m w ty m obszarze jest bardzo dobrz e skonstruowan e znacz y dziewi ęcioletnia kadencja jes t tak s ilnym mandatem i tak autonomii żyjącym w m ianowanego atak właśnie powinno być w przypadk u tak ich szczególnie wra żliwych stanow isk jak Sąd Najwyższy w stanac h Zjednoczonych ta m mamy wr ęcz do żywotnia kadencj a, żeby sędzia niezale żnie jak zostan ie wybrany niezale żnie, jak ie są jego oczek iwania, jak ie s ą presję wobe c niego oczek iwania opola n polityk ów mówię to m a tak t o to m a tak duże mo żliwości tak bardzo niezależną od polityk ów jak ju ż zostan ie wybran y, że może si ę zmieścić i że nikt n iczym nie, jeżeli złoży jasna 5 roku z łożono tylk o Trybunale u takich te ż za to pan ie zwierz o t o chodzi dlateg o z łożono takich tak ich ju ż janczar ów, kt órzy wszystko dostal i od PiS-u t o znaczy n o przecie ż Piotrowicz n ie by łoby Piotrowicza uwzgl ędnienie wybrali g o rywale zresztą krytycznie w spraw ie eksport u nie ma kwalifikacji do tego, żeby zosta ć tak, ale mogą oddać m u kwalifikację polityczną t o znacz y b ędzie słuchał co si ę działo wdzięcznym wzywa ła radzi inni jak si ę okazuj e pisowscy potrafi ą się na m łodzież uzależniać młodzież, bo to jest pytanie n ie jest młodzież, al e rzeczywi ście coś takiego narzędzia regulacja jes t profesorem zamierzone samolotu jes t bardz o c iekawa h istoria suwerene m i chciałam nawi ązać do exposé w ramach żywią i pan a premiera zauważenie ma może potem o ty m, pogadam y, bo zauwa żcie, że PiS przestał się powo ływać na suweren a suweren n ie chciał pan i Pawłowicz pan a Piotrowicza prawd a i w ogóle jes t tak że w te j kadencj i suweren, b y jak, gdyb y znaczy przestali śmy myśmy mie ć te n tande m suwere n PiS prawd a PiS suwere n bli źnięta brac ia, żeby zacytowa ć genomy j ądrowy zadan ie dach 4 Majakowskiego i t o jest bardz o ciekawa rzecz t o znaczy PiS teraz zaczyn a si ę zachowywa ć wbrew suweren a, bo chocia żby te n pomys ł zabran ia osobom niepełnosprawnym, żeby da ć trzynast ą czytam 14 emeryturę prawda t o ju ż elektora t PiS-u dlateg o zakwestionowa ł nawe t emeryci pewnie ci, kt órym jest straszn ie źle to si ę cieszą, al e ci, kt órym tak straszn ie źle nie jest t o pewnie te ż mają wątpliwości on i na pewn o maj ą dostać koszte m ju ż tyc h najbardz iej na świecie pokrzywdzonyc h prawd a, czyl i ca ły te n paradygma t my robimy t o c o mówi lu d m y jeste śmy g łosem lud u w ogóle zaczyna si ę wali ć w ludz i zrobi ł swoje i Borysa wol ę teraz zauważyłem aut o może odej ść zostanie wy łącznie g łos ludu ta ju ż teraz możliwe trybun a ludu jak pa n redaktor pami ęta prawda lu d do trybuny lud u mia ł się jak w dawnyc h czasów, że nasze pa ństwo ciekawa spraw a Platformy prawda, że to jes t sensacja, że jes t Jaśkowiak zg łoś się dl a zm iany do prawybor ów w Platformie bardz o ciekawe kwestie bardzo chętnie odpow iem, al e oczywiście tutaj Aldricha wydawa ć sa m jeste m, by wej ść za n ie bardz o, że co my śleć, bo wiedziałem, że to jes t dobr y kandyda t, ale zgłoszeń ta k w ostatniej chwili nie rozumie jak t o jak jeszcz e w iele Schetyny wszystkich dla inicjatyw n ie wiedzia ł cz y przeciwnie kręcił zwane mianowicie, że były wyraża się spraw y jeszcz e w jak im żeby uratować by łyby prawybor y, bo pan i Małgorzata Kidawa, by by ła była sam a w tej wygl ądała bardzo, że będzie dawał kontr a wojsk a w ty m tych prawyborach co o tym, że będziecie czuw a rzecz, że pan ie redaktorz e tak dobre pozytywne cz y fak t, czyl i pozytywny fakt by ł ostro żny przed takim rozwi ąże Schetyna t o musi, że kręcił, jakby to jaki ś inny polityk to b y by ło, że dzia łał pol itycznie natom iast też uwag a do zg łoszenia się kantata w ostatn im momencie ciężko odwrotn ie ni ż zrobi ł Borys Budka to znacz y najlepsz y moment n ie najgorsz y moment Borys Budka, kt óry się natychm iast po wyborach zg łosił na kandydat a do przyw ództwa w Platformie udało si ę, powierzając nam, że be z przygotowan ia struktu r partyjnyc h be z świadomości kalendarza, czyl i tego, że trzeb a wybra ć w ładze Senatu, że Platforma tam inicjatywę ma 43, że wsch ód nam, że s ą łatwo zorganizowa ć sukce s, że to n ie jes t dobrz e przemy ślana strateg ia wyborcza w przypadk u Jaśkowiaka zaskoczen ie konkurentki konkurentk a by ła bardzo zaskoczona jes t PiS zrobi ł błąd od razu zaznacza o d raz u zasiał tak iego do ść ostrego krytykowan ia Jaśkowiaka atak akura t polityka ma wyj ątkowo ciepły elektorat jest bardzo w takim postrzegan iu społecznym podobn a do Jolanty Kwaśniewskiej ma tak ą ra żącą dystynkcję je j n ie przystoi an i taka wypowied ź jako lewica, że n ic n iewarta ani taka wypowied ź jak Jaśkowiak cz y w og óle wtedy tak i rodzaj zdenerwowania, kt óry kończy jak ąś tak ą lekk ą agresj ą albo tak ą po tak im opuszczenie, więc tak, wi ęc akurat jako jakaś zawa ł jak o bardz o wytrawn y pol ityk i generaln ie będzie proble m, jaki opolska to jes t bardz o skuteczn y polityk interesuj ące z takim interesie oce n tak ta k tak tak t o o n jest instytucja nie jest zapchajdziurą t o znaczy to n ie jest to nie jest t o jes t polityk od dawn a wymieniany jak o potencjaln y kandyda t na prezydenta, bo Aleksandry Dulkiewicz ta m generaln ie tyc h kandydat ów poszuk iwano najbardziej w śród prezydent ów miast przeszl i tes t wyborcz y są du żo bardziej tak imi atrakcyjnymi kandydatam i niszczą ogólnokrajowy, kto wygr a wybor y tego n ie wiemy faworytką jes t Kidawa-Błońsk a, ale pieni ędzy niż nieraz pa ństwu stawiać tylko si ę dobrz e przyjrze ć kandydato m, bo mieszka jak ma bardz o istotne atut y parku 1 już na głos n ie be z powodu Kidawa Błońska, kt órą osobi ście bardzo cenię uwa żam, że to jes t pol icja, która może pokona ć Andrzeja Dudę, ale nic n ie z powod u g łowy była n ie była wystaw iana w debatac h wyborczych tam si ę mo że liczy ć najlep iej prawdopodobn ie retorycznie n ie w iem może jako ś tak też, że tak i rodza j odwag i w debac ie Jaśkowiak sobie b ędzie radził nieźle szkoda jest tak i pol ityk, który wychodzi m ówi dzieci przec iwnika z n im poradzę, że tak a Wola mocy ten pol ityk, który się chc e chcie ć i kt óry bez w ątpienia wykorzyst a Jamnica inne podejście do roboty tu ż za deb iut Borysa budki ma m wra żenie rząd n ie tyle zagra żająca c o do Zająca od msz y wcielił Zająca, al e to tam specjalne jak na moje zdan ie mogą moim zdaniem t o by ło gdzieś ta m skonsultowan y o, ale tak im i pod podkową z l iderem z liderem pami ętaj, że bywaj ą wynikowe kandydatur y po t o, żeby wzmocnić lidera to jes t osobn a historia nie rozmawiamy n o ja ma m jedna k wra żenie, że Jaśkowiak pojawi ł si ę na scenie publ icznej jak o kontrkandydat troch ę z musu cz y rzeczywi ście Platformę pot ężny problem z e znalez ieniem kogo ś kt o b y konkurowa ł z Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą w prawyborach, ale pojawia ły si ę r óżne nazwiska p ierwszym nazw iskiem, kt óre by ło farszu pewne 2 to by ł Radosław Sikorski, który mia ł by ć kandydate m kontrkandydate m Kidawy Błońskiej w prawyborac h pote m tyc h postaci by ło wiele bardz o powa żną postaci ą przez chwil ę by ł aktualn y marsza łek Grodzki to jest też przyk ład faceta, kt óry wychodz i dzi ś z g łębin Platformy okazuj e si ę świetną kandydatur ą j a ja pan a profesora grodzk iego z aktywności politycznej przed olbrzymią świadomość istnieje w og óle nie znałem go s łucham s łucham jeg o wystąpień jes t tera z naprawd ę zadz iwiony jakością powag ą tak, ale c o oznacza tylko, tyl e że Platforma wcale n ie jes t tak a wytrenowan e osobowości pol itycznych mog ą odegra ć wa żną rolę tylko dla przemysłu drogowego niezagra żające, żeby klock i to nowa posta ć należy ponieść g o jak też część wiadomo ść dl a Platformy, dlaczego gros Grodzki nie zgodził tego n ie wiem natom iast na sa m fakt pojaw ienia się Jaśkowiaka w ostatn im momenc ie świadczy o ty m, ab y zagra ł tak, żeby m óc wygrać, ale zosta ł poproszony o to, żeby stan ąć do jako konkurent z e wzgl ędu na bra k innego lata chwileczkę ja jeste m dla tak cz y prezydent Poznania z dorobkiem wci ąż się pozwala łożyć tak łączy jak wspania ła szansa si ę należał on chw ilowo myśli od lat o tym jak jeste m pełen dotąd aż g o nam ówił ostatnim momencie to jest w łaściwy moment no bo wraz z e wzgl ędu na napraw ę pan ie rektorz e stawkę wyboru stawk a tyc h wyborów t o jes t prezydent opozycj i t o stawka, je żeli Jaśkowiak, je żeli tak rzeczywiście problem dramat z e znalez ieniem kontrkandydat a t o taka wag a teg o procesu politycznego zmus i do kandydowan ia do zagran ia rol i każdego, bo t o jes t zbyt ważne, al e też dl a rady UE np. Wasilewskiego to n ie byłoby uj ąć, ale realn ie wybory przegrał w pasie gran icznym zaraz a zaszkodziło fakte m na razie Jóźkowiak Jaśkowiak jest jakim ś dużym potencjale test u, który zdecydowan ie w konfrontacji np. w czas ie debaty wyborcze j, a na rzeczywisto ść planu dotyk a tych rzeczywisto ści miejskiej wielkiego m iasta na c o dzie ń i on był w stan ie poradzić z zarz ądu dodatkac h ja jestem ma ło ortodoksyjn y w sprawie konieczno ści deba t prezydenck ich w pierwszej cz y w drugiej turze na ocz y wydaj e mi się, że jesteśmy zupe łnie inny po c o w innych czasach inaczej się lalkam i Barbie ora z lokalowi oka mo że zwole ńskiego du żych wyborów była wszysc y mówią n ie poradz i sobie gdybać t o nie r óbmy debaty no czy n ie jes t tak wcal e, że jakość, by obejrze ć założył, że była jes t wcale tak panie redaktorz e, że jako ść prezydenta r ówna si ę jako ści retorycznej prezydenta doskonal e my w iemy w ty m zawodz ie dz iennikarskim, że fantastyczn ie badacz e czasami wyk ładają na rzeczywisto ści na praktyce na pogl ądach na woli mocy i t d . ni ż trzeba świetnie nadającym cz łowiekiem, żeby by ć znakomitym prezydentem dlateg o uważam, że debat a niekoniecznie musi by ć w instrumentarium wyborczy m i ostatn ia rzecz ostatn ia rzecz taka, że się troch ę dziwi ę, że Platforma dziwię się n ie dziwi ę, że Platforma zdecydowa ła się na prawybor y wy łącznie w ramach partii bo gdyb y był na miejscu Grzegorza Schetyny znaczn ie wi ęcej przestrzen i pol itycznej mia łbym w tych prawyborach, gdyby t o były prawybor y w ramach koal icji Obywatelskiej po tamtej okolicy s ą ludzie, kt órzy mają du ży potencjał wyborcz y versu s Andrzej Duda i którzy z e względu na ogran iczenie tych prawybor ów do partii popsuł się n ie za łapali na kandydat ów do co prawd a prawd a, ale jeszcze sp ójrzmy tera z na taktyk ę prezydenta ludz ie o n jes t Dawida mówi świetnie mówi jes t bardzo aktywn y świetnie mówi, dop óki nie skręci jak się rozkr ęcił si ę zapal i, ale ludzie w 2 krajów wyjadą już, że przeciętny Polak jest czy sędziów szko ły m istycznym rodowodem przecie ż ręce w 2, choć wyla ł, je żeli to w łasna żona m ówiła w Zelowie żon si ę tak straszn ie zapal a tak strasznie nienawidzi okazało si ę, że łatwo sprowokowa ć, a jeszcz e ja k n p . t o doskonal e wykorzysta ł bez bezwzgl ędnie, a rzeczywiście to jest tak i, kt óry potrafi popłynąć, który potrafi te ż tak zachowa ć kompromituj ąco Kidawa ma 1 atut w rywal izacji z Andrzejem Dudą t o znaczy właśnie t o arystokratyczna dystynkcja, dlateg o że urzędujących prezydent ów si ę bardz o ci ężko pokonuj e, bo oni maj ą ten te n atu t taki p ół bosko ści wynikający z urz ędów w naszym Duda, żeby jaki, jak i by ł kiepski nie był to sa m fak t, że z prezydentem dla Allena daj e du że ma tak dla dla w ielu ludz i nadaj e mu tak i harac z np. tych naszych badan iach z Przemkiem Sadurą wi ększość ludz i pokazuj e rysuje go jak o lw a jest dla nas to jes t polityk no wreszc ie żenujący, kt órzy wykonuj ą rozkazy, którzy si ę w ogóle n ie nie wyb ija na niezale żność, kt óry daje wci ągać w noc y do podp isywania dokumentu z ty m się zgadz a nie zgadz a go tam n ie pyta ł uznan ie dla ludzi czy kr ól zwiezione t o jest w ogóle te n sp ór, dlaczeg o jak się dopytuj ę, bo niezale żny, bo decyzyjn y, bo ważne, bo si ę inni musz ą słuchać w og óle nie ma zwi ązku z rzeczywisto ścią natomiast jeśli pojaw i si ę polityka, która te ż ma jaki ś rodza j takiego też marsza łek zawarteg o w uroczystości był r ównie szalon ą ma takie zagrożenie, al e ona ma co ś si ę nie także ludz ie jak i dopóki arystokratyczną klasą jes t zaś jes t lekk i proble m z tak ą klas ą wy ższą, a ja i o ile realn ie klasą wyższą, czyl i za leg itymizowanie ludzie z samochodem Ferrari nie daje im dz ieci, które n ie jest kwest ionowana w 30 czy tak iej, a atut, czyl i cz y praw o do tak iego dodaje arystokratą o ści, a o ile, dopóki n ie jes t kwest ionowane dop óty działa prz y okazj i Kidawy Błońskiej poniesione zachowuj e też skromno ść dystans n ie używa teg o jakiś taki spos ób, który j ą kompromitowa ł, bo zra ża ludzi to jest t o jest taki atut, kt óry skrac a ten dystans do drut y i zarazem dla niego jes t n iebezpieczny mo że demaskować ostatecznie do niej z polityczną pół bosk i um ówmy si ę i t u jes t i natomiast Jaśkowiak w konfrontacji z n im z kole i może przestraszy ć albo może g o sprowokowa ć, zachowuj ąc samem u sp ójności taką n o w łaśnie, trzymając si ę w ryzach no właśnie t o jes t chyb a podstawow a różnica mi ędzy Jaśko, jakie ma Kidawę-Błońsk ą Kidawa Błońska b ędzie mniej samodz ielna upol itycznienie czy w iadomo że, że n ie będzie niezale żna politycznie ma w łaśnie tak ą mi łą ujmuj ącą osobowo ść natomiast jak wa żna dla teg o zresztą nie mo że by ć samodz ielnie politycznie s łucham jak kto ś mia ł ujmuj ącą osobowość nie mo że być może by ć wyra żona fizycznie dawa ł wojska nie jest t o mazdą, al e związał si ę komple t jest natomiast, je żeli chodz i o prezydenta Jaśkowiaka to jest z 3 samodzielny cz y, kt óry ma pogl ądy i kt óre osi ągną na doświadczenie też s ą wy ższe, ale przede wszystkim poglądy, kt óre t o pogl ądy s ą znan e dlatego, żeby być pakowane w tworzen iu nie ładnie Gdańska mia ł okazję pokaza ć jak działa wmy śl swoich pogl ądów ono nawet dla mn ie jak o wyborc y jak Wola prezydenta, kt óry jes t prezydentem samodz ielnym, a n ie prezydenta, kt óry jes t prezydentem partyjny m natom iast zdaje sobie spraw ę, że je żeli chodzi o Jaśkowiak t o natychm iast b ędzie Tęczowy prezydent rozd a i wzbudz a konfrontacj a, a cała historia b ędzie świadkiem jak okre ślić zadan ia walk i walki 2 danych czy w łaściwa z walk i światopoglądowej na tutaj o ty m nie rozmaw iamy c o prawda, bo póki c o t o n iema kandydat a, ale pojaw ia si ę te ż pytan ie o kandydata obywatelskiego wydaj e mi si ę, że t e wybor y s ą bardz o dobry m momente m na t o, żeby pojawi ł si ę kandyda t obywatelski, dlateg o że 1 z podstawowyc h zarzut ów do pol ityki, które wniosły zresztą PiS do w ładzy paradoksaln ie oczywiście PiS jest parti ą, bo by ł zarzu t te j drugiej nie pisowskiej stron y, że pol ityka jes t zby t partyjna poza ty m, je żeli chodzi o społeczeństwo obywatelsk ie to on o w prote ście przeciwko pa ństwu PiS umocni ło si ę ukonstytuowało z wyraz u win ę by ło i je żeli potraktujem y spo łeczeństwo obywatelsk ie jak o kolejną si łę polityczną n ie m ówię konkurencyjn ą, al e kolejną si łę polityczn ą, która pojawi ła si ę w Polsce po 2015 roku t o ta si ła pol ityczna zasłużyła na t o, żeby mieć kandydat a na rezerwę dlateg o jak obj ąć kandydata n ie ma m w momencie, k iedy Adam Bodnar uczą stanowcz o, że kandydować n ie będzie t o oczywiście żadna z redaktor ów TVN, kt óry ci wydaj e si ę by ć w we własnych oczac h kandydatem Ludowym Obywatelską, al e ja, ale nie zawsze s ą zawsze s ą kandydaci, kt órzy sam i si ę wysuwają natom iast ja mia łam namy śli kandydata, kt óry zostanie wysuni ęty w wyn iku debat y spo łeczeństwa obywatelsk iego nie wynika, że sa m si ę wysun ął szuka poparcia, czyl i czujn ikom społeczeństwo obywatelskie nie trzeba go n ie on i odcięliśmy dla n ikogo, ponieważ nie ma dz isiaj tak iego kandydat a jak tylko uw ierzy ja by m chciała, żeby zosta ło taki kandydat alb o tac y kandydac i potem wybran i w rodzaj u prawyborac h wybran y wybran y dlateg o w łaśnie, że skor o w ca łym świecie m ówimy o kryzys ie demokracj i liberalnej, kt óry d e facto chyb a jes t kryzyse m pol ityki partyjnej t o należy hobb y id ąc ty m trope m dać przynajmn iej należałoby dobrze m y, ale nie mówić jedyn ie rolnicz ą na raz ie tylk o nie ma wehiku ł właśnie k u, którym mo że by ć w przysz łości np. net wisieć, czyl i np. portal e społecznościowe coś jes t że, że taki obywatelsk i kandyda t wy łoniony przez oferenta dajmy si ę narodził si ę na zawod y Załęski rządzi w łaśnie na Ukrainie jes t prezydentem teg o kraj u Polska SA z oglądana już je no n ie w iem na co ogl ąda, al e na pewno jes t poza okre s relatywnej Zielonka jest czase m na czy im, kt o wybra ł na raty SB KGB leczniczy, a t o bl isko, więc on o w sens ie z faktem jest zaufanie oraz o gazac h jednak schowali, że jest za lustracją mają za głos centralne j dla ludz i na kandydat a poza partyjneg o na krańcu wygra ł bardzo zła zaś, że nie mamy oligarchów we źmiemy do akura t jeste śmy jedynym krajem w reg ionie, kt óry nie ma oligarch ów, a jak ma przec iw władzy tak Czarnecki i t o jes t n iesamowity atut polskiej jest duża t u te ż zasługa m. in . o ludz iach Bogusław Chrabota, którzy m ieli taki charakter du ży wp ływ na taką, jakb y byli ideologami kap italizmu przepraszam życie tak na s ja by łem p o drugiej stronie, ale uda ło si ę nawet prz y tak s ilnym neol iberalnym skr ęcie w Polsce ocali ć kraj przed oligarchą b ądź oligarchowie s ą w Czechach są na Węgrzech an i bratan ie z władzą będąc właśnie s ą w stan ie zająć państwa dlatego oddalenia od rozwoju chcem y wrócić do poda ży magicznej 11 gazowego wr ócił do Kidawy-Błońskie j, bo po p ierwsze, Jaśkowiak jes t postacią nieznaną sierot w szerszy m kraj u sam i tutaj w idzimy Roman bardzo mili biznesmen był w m ilionach zaczn ie dobrz e, odnosząc się walka nawzajem Sławek mówi o ty m, a o ty m, o ty m o tym, aktyw a, jak im jes t byc ie prezydente m tak n ie, b o w nasze j trzydz iestoletni historii pami ętaj tylk o ra z powt órzyła jedna k kadencj a Aleksandra Kwaśniewskiego oraz większą wydajno ścią roln ictwa uniemożliwiły większości n ie w iadomo w wi ększości przypadków ta za kraty akt y w postac i byc ia prezydentem n ie ułatwiał ścieżki do drugiej kadencj i zobaczym y b ędzie tera z ja też uważam że, że kandydat opozycyjne j Obywatelskiej ma dużą szans ę Małgorzata Kidawa-Błońska ma m jak będzie 3 rzeczach po pierwsze ma kapitał tego typ u tej popularności kampan ii wyborcze j one rozpoznawalna on a by ła z l iderem l ist Platformy po wt óre jes t kobietą ci ężko si ę walcz y, zw łaszcza Kaczyńskiemu z kob ietami jak w iemy po trzecie uważa, że te n moment taki, że cza s na kob iety na fotelu Prezydenckim i Polacy teg o n ie do końca rozumiem, al e po tym, jak bol idy są bardz iej premier ponoć, że pan prem ier obrazi ł tuta j widz ą lekk ą przewagę witały łatkę zdecydowanie t o straży prawa przebywa ć oko ło 4 litery TUS KO w doko ńczy Donald Tusk przesta ł być przewodnicz ącym komisji Europejskiej jak by ły uwolni ł si ę ograniczeń, że stał si ę wygra ł znowu 90 świat 3 zwycięstw europejskie part ie Północna krajowej, więc taki mało, że t o jes t rozwiniętym niż Tuska da si ę zdaj e pożegnanie z polityką polską mo że si ę inne mo że się angażować n ie b ędzie miało te j wagi nie ma m powiedział, że to dopiero daje własne śledztwo ma się tak w te j chwili może si ę wypowiadać ostro zdecydowa ł jak powiedzia ł t o jes t tak, ale zafascynowan y Europejską polityk ą oświatową ci ężko b ędzie z tego wycofa ć zabrało autorytet to jes t w og óle ciekawą postaci ą s łuchać jeg o be z wątpienia b ędzie robi ł polityk ę światową tera z b ędzie g o korci ło cho ćby, dlateg o że stal e prowokowan y do tego, żeby też funkcjonowa ć w pol ityce polskiej funkcja, kt órą objął jes t tzw. funkcj ą nos sędziom znaczy t o z g łową, że rzeczy, które nie s łyszeliśmy wcześniej, że ciągle kto ś tak i istnieje, o czym m y mam y mo że specjaliści istniej wiedzieliśmy, że mniej ważne stanowisko Tusk nadal ważnym stanow isku tem u n ie odwrotn ie i tyle może tak iej obsługi no śnika dygresja zaraz by Tusk jes t Super c iekawym Case pol itologiczne, bo t o jes t polityk, który by ł fantastyczn ie oceniane ta k do wakacji i by ł marzen iem o wyborc ów opozycyjnych im po par u miesi ącach oczekiwania t e oczekiwania zostały zrealizowane Tusk, choć n ic n ie robię sta ł si ę nagle uwa żany za zdrajc ę w elektorac ie opozycj i Robert Biedroń na te j samej ścieżce oczywi ście, zachowując proporcj e zwraca uwag ę, bo będziemy te ż kandydat a lew icy na prezydent a w nast ępnym odc inku alb o gdzieś rozmawia ć w 73 % Polaków w badaniu IBRiS jes t zadowolonych z tego, że nie stratuj e w wyborach prezydent Donald dopłat grup a poparc ia te ż 6 % 15 % ludzi tak ich zdecydowanie popierających 15 % ludzi w og óle nie ma zdania czy też w cz ęści powtórzy posła, kt óry jes t absolutnie c iekawy wypade k, k iedy przegrzana nastroj e i oczytan ie popraw ia się przewlek a w odpowiednim mogą już zadeklarowal i, że straci ł poparc ie jednyc h drugich mo im zdaniem rzeczywi ście jest także ta funkcja, kt órą tera z pe łni jes t marg inalna z perspektywy przynajmn iej uk ładu władzy Unii Europejskiej o n może nadać je j rol ę, ale będzie musia ł się zderzy ć z trudnym i problemami takimi, cho ć jak Orbán Fides Europejskiej partii ludowe j ciekawy syste m poradz i ba łbym si ę angażowania Tuska dz isiaj po tyc h wyn ikach do polskiej kampanii prezydenck iej wydaje mi się, że wi ęcej może zaszkodzi ć ni ż pom óc, ale pamiętajmy, że z wci ąż m łody człowiek, kt óry ma przed sobą czy tam jeszcze par ęnaście la t kar iery pol itycznej i on mo że wrócić do tego ma instreamu i odegrać jakąś dużą rol ę ale, żeby móc wr ócić musi wystartowa ć uwaga w Polsce w wyborac h europejsk ich zdobyć manda t wtedy b ędzie mia ł szans ę na kolejny elemen t kar iery struktur europejsk ich, bo n ie sądzę, żeby zosta ł komisarzem mo że by ć szefe m komisji Europejskiej w kolejnej kadencj i tego, b y n ie wyklucza ł i ta ścieżka prze z EPL generaln ie tak ą szans ę udaj e tak że nie wymazuj e jeg o gumk ą myszką gra nogam i Oskar odp isu odpow iadam odrobiny ostro żności dl a sztabu Platformy, by angażować go jako ważne wa żny element kampan ii wyborczych w wyborach jest desk a to ja tylk o jeszcze s łowo mianowicie myślę, że Tusk n ie wr ócił do polskiej pol ityki i że w łaśnie t o co mo że z teg o wszystkiego c o si ę stało wziąć na t o, że za k ilka lat już ca łkiem nied ługo większość spo łeczeństwa w Polsce będzie wspomina ła z łote lat a Tuska to jes t mo że dobre b ędzie dobre wspomn ienie o wyra żenie ziściło zresztą ob y źle, al e przed nam i były nie tak ie straszne, żebyśmy wcze śniej w z łotych la t w przesz łości w każdym b ądź raz ie mówimy o ty m, następnym razem dz isiaj chciałem bardz o podzi ękować naszy m gościom, że niedzielne przedpo łudnie po święcili naszej sesj i s ą nimi pan ie Ewa Siedlecka z polityki Bogusław Chrabota Rzeczpospolita dzi ękuję pan ie Sierakowski krytyka pol ityczna pol ityka bardzo dzi ękuję dziękuję wydawco m, że program y Maciej Jarząb realizowa ł g o kolega Daniel Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA