REKLAMA

Małe języki na dużym ekranie. Rusza festiwal "Własnymi słowami"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-24 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:44 min.
Udostępnij:

O zagrożonych językach i filmach, które będzie można zobaczyć na festiwalu, mówią: Ewa Śmiech, koordynatorka festiwalu „Własnymi słowami” oraz dr Stanisław Kordasiewicz z Wydziału "Artes Liberales" UW, popularyzator wiedzy o wymierających językach i sposobach ich przywracania do życia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazy n TOK FM zaprasza Przemysław Iwańczyk kończy, ale ty m raze m 24 listopada jest by ć na 1105 rozmiarach wydawc ą teg o program u jest Bartłomiej Pograniczny real izatorem Daniel Kowalewski c o dziś w program ie naszyc h sta łych cyklac h tak w podr óżach ma łych i dużych wyb ierzemy si ę na Islandię rusz y na zdrowie pow inno s łynny ran ie przekonam y się pa ństwo na czy m polega ten spory cz y można uznawać swe j randze ze sport u powiemy o akcji tym samy m ju ż ma Rozwiń » m samotnego pan a na ręku w łaśnie Ratujmy samotn e banan y z pozor u akcj a, która wydaje się by ć b łahą, al e naprawdę istotn ą doszed ł do tego k ilka dn i tem u w n iedzielnym ob iedzie b ędziemy wykorzystywać resztki kuchn i tak to b ędą przep isy zdrowe jes t jak z dz ieckiem b ędziemy pa ństwu opowiada ć jak zachęcić dz ieci do nauki historia n ie jest łatwe, zw łaszcza że t e historyczne fakt y podawane s ą do ść przec iwnie momentam i b ędą niektórzy staraj ą się je interpretowa ć n im n ie podadzą państwo pewnie wiedzą, o czy m mówię dzi ś tak że światowy dzień be z futra cudownyc h latach Karol Strasburger b ędzie mo im pa ństwa gościem w po godzinie 14 opowiemy jak jest sta n polskiego futbol u czy rzeczywiście w izerunkowo się zm ienia sztuka życia po 1440 TVP pi ętnaste 20, która szesnasta, a my ju ż za chwilk ę zaczynamy ju ż za chwilkę p ierwsza rozmowa z naszym i go śćmi to będzie drodz y pa ństwo k ilka lekcj i w 1 rozmowie to b ędzie lekcj a geografii to b ędzie lekcj a historii t o b ędzie lekcj a o społeczeństwie, ale t o b ędzie te ż lekcja l ingwistyczna chciałbym przywitać mo i goście kinematografia tak że wnętrze będzie wybrzm iewa najmocn iej nas i goście, poniewa ż koordynatork a festiwalu w łasnymi s łowami dzień dobry dobry jes t z nami dr Stanisław Kordasiewicz wydzia ł arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobry jest popraw a popularyzatorem w iedzy wymijających języka i sposobac h ich przywracan ia do życia właśnie na pierwszej edycji fest iwalu f ilmowego własnymi s łowami sob ie po m ówimy mo żna dwojako NATO spożycia alb o nawe t na 3 sposoby t o będzie fest iwal film ów opowiadaj ących o j ęzykach ma łych używanych prze z niewielk ą liczbę ludno ści na świecie to b ędzie fest iwal wi ęzy kac h ma łych, czyli tyc h kt óre, kt órych nie spotykam y na c o dzień no w łaśnie od 33 sposób jak możemy spojrze ć na te n fest iwal, ponieważ trzec i sposób t o mo że potraktujm y ten fest iwal jak o fest iwal r óżnorodności wielokulturowo ści wielu j ęzykowo o ści, ponieważ w fest iwalu b ędziemy w przestrzen i zaprezentujemy 10 filmów bardzo r óżnych kr ęgów kulturowyc h jak pa n wspomniał, kt óre w, kt óre prezentują 3 bardzo w iele języków, kt óre są zagro żone albo wymieraj ące albo po prost u s ą językami mniejszo ściowymi w dany m kraju, al e też b ędzie t o fest iwal spotka ń fest iwal, podczas kt órego b ędziemy właśnie świętować to r óżnorodność i cieszyć się tym, że świat n ie jes t czarno-biały n ie albo n ie jes t wy łącznie biały jes t bardz o kolorowy jes t t o świat, w kt órym bardzo wiele si ę dz ieje i po prost u Spotkajmy się z tą różnorodnością i zaakceptujemy, że w łaśnie tak świat wygl ąda post ęp myślę nosi oznaczenie mają chroni ć najmn iej liczono na to jest przekonany o ty m, tak tak jes t z nam i pan doktor, który prosz ą pani ą Ewą zresztą wr ęczyli mi mapkę, czyl i lekcj a geografii jedni widz ą tak świat i widz ę miejsca, które są zaznaczon e na te j mapce, które ilustruj ą to c o b ędzie można zobaczy ć te ż pos łuchać na festiwalu obowiązek chodzi t u o t o, żeby nie tylk o oglądać s łuchać takich t o prawda udało na m si ę na fest iwal zaprosi ć w ielu gości z e bardzo odległym m iejscem i b ędziemy mogl i podczas fest iwalu np. posłać j ęzyka my śliwskiego z Meksyku t o będzie spotkan ie po f ilmie w czasach deszcz u film zreszt ą jes t w j ęzyku szwedzk im tak b ędziemy mie ć r ównież gości z Polski z Wilamowic i b ędziemy m ieli mo żliwość pos łania języka wilanowskiego t o jest j ęzyk, którym pos ługuje się obecn ie około 30 osób i wydzia ł arte s liberales od lat jes t bardzo zaanga żowany w to, żeby te n j ęzyk wspiera ć i ratowa ć przywożą tuta j pozwolę sob ie na dygresję na tak ie pytan ia język, który jes t u żytkowany przez najmniejsz ą liczb ę osób to jaki jak t o jes t liczba n o bywaj ą takie j ęzyki, których naprawd ę na palcach 1 ręki możemy policzyć, ale wted y są bardzo zagro żone bywaj ą też takie j ęzyki, w kt órych zdarza si ę, że mam y tylko 1 osobę, kt óra n p . odkryw a, że jeszcz e w idzi szans ę na to, żeby język uratować tak że bywaj ą takie j ęzyki, kt órych naprawd ę ich poz iom zagrożenia jes t tak du ży, że w momenc ie, w kt órym umrz e ostatni użytkownik po prost u te n język zg inie wtedy n o nast ępuje utrat a bardzo cenneg o dorobku dane j kultury, poniewa ż w ka żdym j ęzyku jes t zakodowan a okre ślona wiedza określone spojrzen ie na świat okre ślone warto ści także to s ą mo żemy powiedzie ć t o, że z po śród 7000 języków na świecie oko ło 3000 jest zagro żone c o znaczy żeński zarząd znacz y, że kolejn e pokolen ia nie ucz ą się teg o języka w dom u w spos ób naturaln y nie ma przekazu pomi ędzy 1 pokoleniem drug im i grozi to tym, że w przysz łości ten j ęzyk po prostu zaniknie, al e t o te ż pa ństwo jeste ście em isariusza z łej Nowiny, poniewa ż przybliżać uczestn ikom festiwalu t o j ęzyki pewnie wielu uczestnik ów po raz p ierwszy z nich us łyszy, ale na pewno n ie determinuje t o uczestników festiwalu, żeby się teg o j ęzyka nauczyć by ć może usłyszymy j ęzyka, kt óre już s ą skazan e na to że, że niebawem n ie będą u żywane prze z nikogo n ie słabym, żeby t o tak właśnie brzmia ło, że us łyszymy języki, kt óre za chwilk ę wygin ą, ponieważ myślę, że bardzo wa żnym aspekte m jes t świadomość i też chcem y da ć przedstaw icielom tyc h języków którzy, kt órzy nas odwiedza ł i będą na naszy m fest iwalu poczuc ia, że spotkaj ą się z w stolicy Europejskiego m iasta z publiczno ścią, że zostan ą usłyszy an i, a i myślę że, że to, że ten kontakt nast ępuje t o wym iana następuje jes t ju ż sa m sobie bardz o wa żnej wzbogacające poz a ty m jak wiemy, że jest tak ie zjaw isko i rdz a na j ęzyki ma łe kultury t o też będziemy mogl i inaczej spojrze ć na naszych s ąsiadów zza 1 granicy za drug ie może te ż inaczej będziemy traktowa ć tutaj bardz o wa żnym aspektem jest tolerancja i też w iele z tyc h j ęzyków wym iera w łaśnie czy jes t zagro żona w łaśnie tak ich dyskryminacyjnych aspekt u, więc my ślę, że budujm y świadomość i i starajmy się doceniać ratować to co mam y, poniewa ż mam y do czyn ienia z kinem zadam pytanie, które mus i tera z narzuc a czy dan y film przedstawiony w k ilku językach mo że oznaczać zupełnie c o innego mo że by ć interpretowane zupe łnie zupe łnie inaczej pewn ie tak my staram y si ę, żeby te f ilmy, kt óre wybrali śmy, żeby w łaśnie pokazywa ły specyfik ę danej kultury daneg o m iejsca natom iast to pytan ie, które pan redakto r stawiać dan y film może by ć interpretowane w różnych, która w r óżny sposób myślę, że odpowied ź jes t twierdz ąca, a sko ńczyło się z naszym filmem otwarcia cude m ma łego księcia, które jes t filmem dotycz ącym teg o jak w różnych kulturac h jes t odbierana ksi ążka mały książę i t o si ę okazuj e, że on zosta ł przet łumaczony na ponad 300 języków i chocia ż wydawałoby się, że mały ksi ążę jes t ściśle związane z e okre ślonym kr ęgiem kulturowym to jednak jes t ksi ążka, kt óra przyci ąga w ielu t łumaczy r ównież właśnie w ielu macie j ęzyków rdzennyc h Polsce mam y oko ło 8 tłumaczeń małego ksi ęcia tworzon e s ą kolejne także nam się, że te n fenome n postrzegan ia określonego f ilmu cz y okre ślonego dzie ła literatury prze z różne kultur y jak najbardz iej jest obecny my ślę, że w idzowie z r óżnych kręgów kulturowyc h filmy będą postrzegal i inaczej w łaśnie na ty m poleg a ta wartość r óżnorodności mo żemy na tę samą rzecz czase m na te n sam problem popatrzeć z r óżnych perspektyw dzi ęki tem u odkrywa ć różne odpow iedzi na pytan ia, które sob ie stawiamy mo że poprzez analogi ę te ż wyja śnić s łuchaczom na czy m poleg a te n fenome n j ęzyków małych w Polsce te ż mamy takie języki używane prze z grupy zamieszkuj ące poszczególne reg iony naszeg o kraj u ta k na czym te n fenomen poleg a ju ż najprostsz a odpowied ź, która przychodz i to taka, że mam y społeczności, kt óre s ą bardz o silnie związane ze swoj ą tradycję z e swoj ą kulturą j ęzyk jes t ty m motore m, który dan ą kultur ę napędza, kt óre również pozwal a osadzi ć si ę swoje j to żsamości, który pozwal a nawi ązać kontak t wartościowych z przeszłością dzi ęki tem u powi ązaniu między kultur ą przesz łością, a językiem ta kultur a mo że si ę rozwija ć Braniewo pow iedzmy o f ilmach s łów kilka, kt óre na, które produkcji wart o zwrócić uwagę przed e wszystk im zapraszamy przed e wszystk im na otwarcie festiwalu o d małego księcia, o których tuta j strasz y ju ż wspomnia ł jest t o na w sumie n ie będę tuta j opowiadać zaprasza m, żeby państwo przyszl i i sam i ocen ili pos łuchali w łaściwie 4 rdzennych j ęzyków w 1 filmie myślę, że te ż bardz o cenny m f irma jes t sobotn ia projekcj a kolor ów kolo r alfabetu t o b ędzie f ilm dokumentaln y dotycz ące edukacj i w Zambii, al e edukacji dz ieci za bliskich w j ęzyku angielskim i tutaj mam y te n momen t, w kt órym dz ieci kt óre, jakb y rozmawiają w swo ich rdzennyc h językach w domu nagle musz ą przej ść na system ang ielski w szkol e i kontakt z rdzenny m j ęzykiem troch ę zanika, ponieważ jes t t o traktowan e jako nie w iem ma m ma ło przysz łościowe, poniewa ż przemysł praca i t d. ska postaw iony w języku ang ielskim, wi ęc te ż będziemy potraf i mie ć panel e edukacyjn e my ślę też dl a mnie bardz o wa żnym f ilmem będzie Lejdis, a im rat ing które, który będzie opowiadał te ż f ilm z OC an i, a b ędzie opowiada ł o transseksualnych kob ieta, więc t o t u bardz o c iekawa bardz o ciekawe sam doszedł o d razu pow iedzmy wst ęp wolny wej ściówki w Kinotece mo żna można odbierać to jasn e tak zapraszam y wszystk ich dzi ękuję państwu bardz o w łaśnie dr Stanisław Kordasiewicz byli mo imi państwa go ść Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA