REKLAMA

Dziś biegi czy basen? A może to połączyć? Czas na swimrun

Rusz się, na zdrowie
Data emisji:
2019-11-24 11:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1141 nasz n iedzielny magazyn Radia TOK FM rusz y na zdrowie jes t z nam i pan Kacper p ierwszy dzień dobry dzie ń dobr y witam no właśnie, bo m ówimy tera z dyscyplinie sportu, a by ć mo że rodzaju aktywności, kt óra nazyw a się swo im ra n nazwa wskazuj e, że chodz i o pływanie bieganie może si ę myl ę i nic n ic bardziej mylneg o zdecydowan ie jes t chodzi o swo im ra n, czyli p ływanie bieganie jes t t o połączenie, kt óre powsta ło stosunkow o niedawno wydawałoby Rozwiń » się, że takie 2 najprostsze naturalne osob y poruszan ie si ę, a jak o sport w łaśnie to po łączenie istniało ca łkiem n iedawno, bo n ieco ponad 10 lat tem u w Szwecji i swojemu poleg a tak du żym skr ócie, t łumacząc na czym poleg a te n sport jes t naprzemienne b ieganie p ływanie bieganie p ływanie powtarz a si ę wielokrotnie wyobraźmy sob ie, że sto imy na starc ie w stroju gotowy m przygotowany m do biegania dob ieramy do wod y nast ępnie przed nam i odc inek p ływacki prz y dotarc iu do brzeg u mam y przed sobą kolejn y odcinek biegowy i t d . i t d . i t d . i t d. tutaj ogran iczenie chodz i o sam ą d ługość wyścigu ilu tak ilo ść odcinków p ływacki ilo ść odcink ów biegowych t o jest dowolne dopasowan ie d o do natur y przyrody do teg o t o co oferuj e dan y tere n dlatego każdy jeszcz e trochę inne, ale w łaśnie tak jak m ówię w skrócie jes t t o po prostu w ielokrotne powtarzan ie b iegania i pływania t o im jak d ługi jak najdłuższy może być taki jes t tak i odcinek Pańskiego doświadczenia naprzem ienny rzecz jasn a w Polsce jesteśmy w łaśnie 1 z organizator ów imprez pod nazwą komentuj e ran nasz e wyścigi m. in . o d te j wyselekcjonowan e lokalizacje brali śmy pod uwag ę ca łą Polskę szukali śmy takich m iejsc, kt óre właśnie b ędą idealnie pasowa ć d o do teg o rodzaj u pokonywan ia odległości jedn o lokalizacj ę Solina, czyl i na wi ększe Bieszczady jez ioro Solińskie ta m najd łuższy dystans dl a tych n o ju ż zapraw ionych sportowców t o jest 40 km b iegu i blisko 6 km pływania jest t o bardz o d ługi dystan s, ale w iadomo, że wybranego sposób poruszan ia się nie jes t ograniczony tylk o do d ługich dystans ów, więc jest również wysok i średni 20 kilka kilometr ów biegu i ponad 3 pływania i dystans kr ótki spr interski, czyl i dziesi ątka b iegu i 1 , 5 km pływania oczywi ście ta ilo ść p ływania b iegania jes t podz ielona na krótsze odc inki dl a przykładu te n kr ótki dystan s 1,5 k m jes t podzielony na 4 odcinki pływackie, czyl i każdy ma mn iej wi ęcej 300400 m prosz ę powiedzieć cz y t o n ie powoduje, że w swoim rann y d ługo będzie wybiera ł np. zawody tr iatlon owe, które z e wzgl ędu na skomplikowan ą infrastrukturę dotyczącą jazd y na rowerze n ie maj ą takiej mo żliwości jak jak w przypadk u Iranu, bo na pewn o ta k jak ka żda powstaj ąca aktywno ść jest w jak i spos ób konkurencją dl a tyc h poprzedn ich, ale myślę, że wraz z rozwojem w og óle takiej świadomości zdrowotne j zdroweg o styl u życia no jest t o tak ie uzupełnienie myślę, że w porównaniu z jak tuta j zawsz e po pojawiają si ę oczywiście por ównanie do tr iathlonu to tuta j w swo im na pewn o trzeba powiedzieć jes t na pewn o troszeczk ę bardziej zanurzonych w naturz e, bo jednak taka jest geneza tak ie s ą t e najwa żniejsze wy ścigi na świecie one są jeszcz e w parkac h narodowych parkac h krajobrazowych tyc h tak ich najpi ękniejszych przyrodn iczo m iejscach r ównież w Polsce m. in . Solina Bieszczady no mam y czym pochwalić cz y też najd łuższe jez ioro w Polsce jez ioro Jeziorak na Mazurach nocą to m iejsce tak ie, w którym mo żemy naprawd ę poczu ć przyrodę jednocześnie biegnąc, czyl i na zewn ątrz jednocześnie p łynąc przez c o chwil ę, zmieniaj ąc temperatur ę swojego cia ła otoczen ie dlatego tutaj to dla por ównania na pewno trzeba zwr ócić uwag ę, że s ą takie jest to im na pewn o jes t sporte m takim bli żej z naturą daj e na m wi ększy kontakt z naturą, a kt óry kraj ma najlepszych właśnie swoim ran ne r ów tak pow inien powiedzie ć tak tak w swoim banerów t o też ca ły cza s dopiero tworzył przede wszystkim nadz ór dop iero niedawno n iedawno powstały zaczynam y dop iero tak szerze j szerzej teraz wymawia ć do teg o co jeszcze jest tak ie dość skomplikowany n ie jeste śmy przyzwyczajeni w swo im post aw Szwecji jes t to ta k jak mówię stosunkow o m łody sport na pocz ątku by ł jak t o z reguły prz y tworzen iu nowyc h nowyc h aktywno ści było tak ie wyzwan ie zak ład 2 par stacji, kt o jest ta m na dalek o oddalon ą wyspę p ierwszy dotrze n o i okazało się, że najszybsz ą drog ą dotarcia NATO w SP będzie b iegnie cięcie po wysp ie p łynięcie pomi ędzy wyspam i nie ma tere n okol ice Sztokholmu ca ły arch ipelag jes t ono znajduje tam w iele wysepek n o w łaśnie taką formu łą wbiegnięcie pow ierzchni p łynięcia pomi ędzy wyspam i najszybciej mo żna by ło pokonać t o w łaśnie tras y i właśnie w te n sposób powstał swoim ra n, czyl i naprzem ienne b ieganie p ływanie i kolebka w łaśnie Iran jest Szwecja tam w te j chw ili najwi ęcej wy ścigów wi ększość czołówki światowej milionerów to w łaśnie swojej, al e bardz o szybk o w tym momenc ie te ż mocn o zaczyna sport rozwija si ę w ca łej Europie, a nawet wy ścigi już pojawiaj ą si ę w państwie proszę powiedzieć c o robić zim ą w miesiącach chłodniejszych n o bo przecież wychodz i na t o, że imigrant jes t typowo letn ia dyscypl ina sportu no n p . tak i jest tak dos łownie na świeżo nawe t gdzie ś ta m można mogą b ędą mogl i wys łuchać obejrzeć dz isiaj np. odbywał si ę wyścig światowej serii m a na Malcie, gdzie bardz o du żo Her też swój naród naszeg o kraj u startuj e, ale wiadomo, że gdzie ś tam to jes t taka troch ę uc ieczka poza Polskę ta k na chwil ę na sa m wy ścig natom iast tutaj oczywi ście skupiamy się na tak im przygotowan iu wewnątrz, czyli n o trzeba przetrwać zimy jak t o si ę mówi podobn ie ja k jak biatloni ści mo i oczywiście tren ingi na powstanie doskonalen ie techniki n o i z teg o właściwie n o ostatn ie lata w Polsce tak sprzyjają tem u, żeby troszeczkę wcze śniej rozpoczyna ć sezo n z reguły s ą t o okolice po łowy kw ietnia końcówka kw ietnia, k iedy ju ż na zewn ątrz mo żna sob ie odpow iednie pieni ądze popływać n o ju ż to mieszanka b iegowo pływacką w iadomo, że najlep iej można prze ćwiczyć w terenie tak że ono przez Jima zostaj e na base n natom iast ju ż od pocz ątku sezon u, czyli ta końcówka kw ietnia pocz ątek maja ruszam y w teren i m y korzystamy z teg o kontakt u z przyrodą prosz ę, o ile os ób uprawia sw ój Brand w Polsce da si ę t o policzy ć w ty m momenc ie, analizuj ąc wszystk ie wszystk ie imprezy i uczestników jes t na s niemal 1000 po tyc h pow iedzmy 23 latach p ierwszych powstaj ących wy ścigów na naszyc h imprezach jes t około 300400 milionerów w łaśnie Solina i Jeziorak, czyl i ca ła spo łeczność tak łączące unika un ikalne starty już zbli ża si ę do do 1000, gdzie szuka ć najwi ększą największej konkurencji chodzi mi ra n na świecie, bo ca ły cza s chcia łbym znale źć utworzyć te ż w wyobra źni naszych słuchaczy tak ą geografi ę swojem u banerów n o tak jak m ówiłem taką kolebk ą m iejscem, gdzie odbywaj ą si ę najwi ększe wy ścigi ju ż po raz pi ąty niekt óre nawe t w faktach o tym, mówię n ie chodz i nawet same wy ścigi chodzi o t o gdzie s ą i liczniejsze spo łeczności które, które są im si ę bawi ą tak, czyli no poza kwesti ą bo jakby t o jest t o jest związane z histori ą i stan u z tym i p ierwszymi wy ścigami swojem u najszybc iej rozprzestrzeni ł się na pewn o we Francji też bardz o tury ści i jes t ich bardz o du żo ta k jak gdzie ś tam patrz ąc na rozwój na jeszcze 2 lata temu w wyścigu by ło zaledwie k ilka np. we Francji w tym momenc ie prze z kilkadziesi ąt także na pewno Francja bardzo się zarazi ła z Iranem noc ą wyścigi r ównież w Niemczech Hiszpanii Wielkiej Brytanii we włoszech również spor o już pojawia się wyścigów no i myślę, że m y jak o Polska te ż na pewno mo żemy uzna ć s iebie za tak iego p ioniera rano na pewn o w naszym reg ionie Europy środkowo-wschodnie j, bo t e nasze imprezy n o n ie odstają bardzo dużo od tyc h najwi ększych na świecie, gdz ie poszukać klub ów, które zosta łyby milionerów w Polsce, gdzie uprawia się to w iemy, ale wyobraźmy sob ie, że kto ś, kt o s łucha z Podlasia, al e te ż zachodn iopomorskiego mo że z lubuskiego ma ochotę m ówi na m zacz ąć bawi ć w tym momencie tak iej społeczności dop iero tworzą regu ły s ą to grupk i ju ż wcześniej powsta ły w klubac h terenowyc h gdzie ś ta m 12 osoby cz y pary, bo nie może jest kilka to pow iemy te ż w te j formul e par wybiorą si ę na wy ścig i pr óbują p óźniej oczywiście, b o jak racje próbuje im rano n o to no to ju ż się też się startować, więc wy ścigach i r ównież trenowa ć namawiają właśnie t e spo łeczności betonow e kolejne osob y z tyc h spo łeczności do spr óbowania czegoś innego, czyl i w łaśnie im ran o, czyli właśnie pierwszym tak im krok iem właśnie społeczności teflonowej, bo ta m jednak ju ż zawodn icy są przyzwyczajeni do teg o, że trenuj e się pływanie czy t o na basenie czy to na wodac h otwartych to jes t taki p ierwszy krok my ślę, że ju ż wi ększości takich klub ów Trefla nowyc h już s ą osoby, które gdzie ś tam pr óbowały bra ł udział w Iranie ta m najłatwiej o d tych w łaśnie os ób będzie będzie si ę dowiedzie ć tak nazyw a na czym polegają t e wy ścigi na pozytywn e oczywi ście t o m. in. nasza stron a internetowa cz y cała społeczność k łamie wojna może pan a zapyta ć o sprz ęt jest potrzebn y do Iranu, bo rozum iem, że b ieganie najprostsz a forma t o tylk o but y koszulk a spodenk i skarpety, ale do pływania t o to pianka też charakterystyczn e dl a naszeg o sport u tak ie łapki t o elemen t obowi ązkowy tutaj jak chodz i o swo im ra m w łaśnie potrzebn a by ła p ianka nowa nowy m zaprojektowan o nowy sposób wiadomo od dawna nowela piankę teat r betonowe tak jest troszkę inny materia ł, który jednocze śnie przepuszcza wod ę, a jednocześnie jednocze śnie w łaśnie troch ę oddycha jest to potrzebn e, żeby jednocze śnie zachowa ć t e zalet y p ianki jako sprzętu do p ływania czyli, żeby by ła wyborna no i żeby dawało t o bezpiecze ństwo komfor t term iczny, a jednocześnie n ie możemy się gotowa ć w n iej w trakc ie biegu i te 2 funkcje w łaśnie pod specjalnie pod swo im ram już w te j chw ili wiele f irm właśnie tak ie specjal istyczne pianki produkuj e, kt óre zar ówno sprawdz ą si ę podcza s odc inka Pływackiego, al e b ędą również komfortow e w trakcie b iegu m. in . n p . tak a pianka n o większości, pomijając tak ie skrajn e warunk i zimna tak w naszy m kraj u wi ększość zawodników startuj e w piątek kr ótkiej, czyli piankę kończy si ę przed kolane m ora z przed łokciem czy mam y pełen komfor t ruchu p óźniej w trakc ie biegu pianka Imran noc y ran o n p . ma suwak z przodu i z ty łu na wypadek warunk ów czase m przyjdz ie rywalizowa ć np. pełnym s łońcu 25 stopni no i na ty m odc inku biegowym nawe t po wyj ściu trochę chłodniejsze wod y po kilometrze 2 może zrobi ć ciep ło wtedy możemy sob ie np. rozpi ąć przód tył wyj ąć na chwilkę piank ę i dale j realizowa ć tak że na pewn o tak im specyf icznym sprz ętem, kt óry zosta ł stworzony na potrzeby właśnie te j te j aktywności jeg o pływackiej jes t jak pianka poza ty m but y każdy sportow iec raczej ma wiadomo lepsz e gorsze mo żna sob ie tuta j podstawowa zasada t o, żeby by ły pow ietrzne troszkę l żejsze, żeby łatwo wypuszczały wodę, żeby ten materia ł później nam, żeby wod a w ty m materiale nie siedzia ła i nie n ie ci ążyła na m na odc inku b iegowym nast ępnie ósemka, czyli ta setk a między nogam i, kt óra pomaga utrzyma ć r ównowagę w czas ie pływania n o i r ównoważy na m pracę n óg, poniewa ż nogami nogam i n ie pracujemy, bo p łyniemy w butach t o może na początku wydać się te ż dziwne, al e nowi po prostu sob ie lu źno zwisaj ą i pracujem y samymi r ękami i tutaj pojaw ia się właśnie te n kolejn y elemen t, czyli łatki pływackie n ie s ą obowiązkowe, al e właśnie z e wzgl ędu na zrównoważenie brak u prac y nóg mo żemy si ę wspomóc jeszcz e dodatkow ą prac ą łapkach ile kosztuj e sprz ęt do Milanu no tak jak mówię trzeba się skupi ć raczej napięte, bo to jest tak i sprz ęt specyficzne dl a Malawi rozpiętość mo że być du ża, al e średnio żyli średnio my ślę, że 400600 z ł w iadomo mogą można znaleźć pewn ie co ś tańszego t e bardz iej zaawansowan e modele s ą na pewno spor o droższe, ale tak jak mówię to też trzeba pamiętać, że n ie jest to sprz ęt sam start, al e na ca ły sezon treningów tak jak wyb ieramy się gdzieś ta m na d jezioro t o to funkcj ę wyporno ści ow e ta p ianka te ż ma także może s łużyć przez przesta ły teg o właśnie t o rodz i kolejn e pytanie czy w zwi ązku z ty m, że to nie jest tak drogi w pi ątek w triathlonie rowe r może kosztowa ć i 60  000 z ł to nawet jeśli będzie t o tak dochodowy b iznes na produkcji tego typ u sprz ętu czy wszystk im ra n jedna k b ędzie tak popularn e będą ludz ie, kt órzy będą zajmowa ć si ę produkcją będą mieli tyl e determ inacji sob ie, b y rozpropagowa ć Imran n o tutaj nadzieje le ży w samyc h uczestn ikach, że w łaśnie sami uczestnicy b ędą chcieli spr óbować teg o kontakt u z naturą ma p óźniej w iadomo im więcej uczestnik ów o ty m, może t o prawd a, że same jednostkowych ce n ta k jak rower nie jest taki drog i ale, al e ju ż wraz z e wzroste m ilości uczestników n o też na pewno gdzie ś tam reklama i cora z więcej o same j aktywno ści, bo on a te n w łaśnie sposób pokonywan ia dystansu bardz o bardz o przyciąga szczególnie osoby tak ie, kt óre na c o dzie ń żyją w mieście jest naprawdę kilka godz in sp ędzonych w trakc ie realizacji t o jest przeniesienie si ę do zupe łnie innego świata pełnego natury dzi ękuję pan u bardzo za to rozmowy Kacper Piech by ł mo im państwa gościem t o było nas z stały cykl rusz y na zdrowie ora z informacje, a po informacje b ędziemy ratować samotn e baran Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RUSZ SIĘ, NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA