REKLAMA

„Ratujmy samotne banany”

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-24 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 127 to jest nasz niedzielny magazy n Radia TOK FM połączył si ę tera z pani ą Dorotą Jezierską wiceprezes zarządu federacj i polskich bank ów żywności dzie ń dobry w itam serdecznie pa ństwa w itam pana redaktor a, a m ówić będziemy akcj ę Ratujmy samotne banan y si ę pan i czego ś przyznać, kiedy us łyszałem o tej akcj i po raz p ierwszy uzna łem, że t o kolejn y dowód na t o, że świat wariuje totalnie ju ż nied ługo b ędziemy adoptowa ć s łone Rozwiń » paluszki, kt óre wysypa ły si ę z torebki alb o te ż zbiera ć okruch y po po wafle ryżowe, kt óre lubią się kruszy ć al e k iedy przyjrza łem się akcj i samotne banan y t o świadkiem na wydawc ę i nasz realizator t o ma m takiego samotneg o banan a, którego kupi łem w sklep ie t o naprawd ę ma sens ma to sens, dlateg o że, o ile paluszki mog ą na m si ę zepsu ć podczas transportu i on e s ą w tej torebc e i my jak b y jak o konsumenci nie wp ływamy na ich powstawan ie tych ukr ócić onych t o na powstawanie samotnych banan ów wp ływają nasz e zachowan ia konsumenck ie, bo je żeli ja chc ę kupi ć 7 barmanów anarchi ści jest 8 to tego 1 odrzucam, ale też n ie mam tak iego zwyczaj u jak o konsument żeby, chc ąc mieć 2 banany nie obrywać aktorsk ich c i tylk o po prostu wyjąć sob ie z tyc h luźno leżących i t o m y tworzymy samotne banan y i bank i żywności zachęcają w łaśnie do tego, żeby po pierwsze, ich nie tworzyć n ie tworzy ć tyc h samotnik ów tylk o po prostu kupowa ć w li ściach, a je śli chcemy kupić ich mniejsz ą ilość t o te ż nie rozrywaj ą ich o d tej bananowe j rodzin ę tylk o po prostu kupujmy t e samotne, ponieważ n ie w iem tak konsumenc i maj ą zwyczaj u, że wydaje si ę, że bana n oderwanej to jes t bana n gorszej warto ści, bo jeżeli ktoś go oderwano to znacz y, że co ś nie jest n ie tak i przec iwko tem u protestujemy i nasz a akcja ma w łaśnie na cel u pokaza ć, że samotn y bana n to mam a bardzo dobry do zw iedzania i kupujmy samotn e banan y prosz ę powiedzieć ile os ób jest c o jaki ś szacunk i ile banan ów samotnych bananów si ę marnuj e, kiedy konsumenci uznaj ą za towa r niepe łnowartościowy nie ma tak ich szacunk ów natom iast można zobaczy ć t o w każdym sklep ie praktycznie, że w kartonac h cz y w opakowan iach tyc h zb iorczych zostaj ą takie samotne banan y on e później ulegaj ą zgn ieceniu i najczęściej w łaśnie l ądują w utyl izacji i tem u ta akcja miała służyć t o jes t taka trochę żartobliwa akcja, która mia ła na m pokazać jak nasz e zachowan ia konsumenck ie wp ływają na marnowan ie żywności ju ż na etap ie sprzeda ży sklepac h, kto wymyślił ona mia ła tak i by ć, kto myśli też jest w jakim kraj u rozmowy z akcjam i, bo ma k ilka tak akcja ma k ilka mate k na pewno, al e u nas bank u żywności t o by ła tak a sytuacja by ło spotkanie autorsk ie w Empiku Sylwią Majcher, kt óra mówiła o swojej nowe j książce gotuj ą n ie marnuj ą i podcza s tego spotkan ia w łaśnie pani redakto r pyta ła przedstaw icieli banków żywności, jak ie on i sam i zachowan ia konsumenckie maj ą co zmienili w swo im życiu jak zrozum ieli, że chcą ratowa ć żywność mo i właśnie ktoś powiedzia ł o ty m, że kupuje samotne banan y i st ąd powstała ta akcj a u na s w federacj i polsk ich bank ów żywności czy da ło natomiast w iem, że na świecie też ta akcja gdzie ś ta m jest, al e staraliśmy si ę nie robi ć plag iatu tylk o po prost u zaoferowali śmy się o ty m, właśnie wydarzenie prosz ę powiedzieć czy d a si ę ju ż dzi ś wypatrzeć tę tendencję, która zmieni ła się na skutek akcj i cz y jeszcz e za wcześnie my ślę, że już ud a si ę ja teraz je żdżę do już o w r óżnych m iejscach, ponieważ przygotowujemy si ę do Świątecznej zbiórki żywności i ta m prowadz ę szkolen ia dla wolontar iusze i mamy naklejk ę na torebc e ratusz samotna banan y i dz ieciaki w r óżnych m iejscach wojew ództwa mazow ieckiego Północnego Mazowsza w szkołach i m iast tak i we ws iach maj ą samotn e banany, czyl i nawe t m ówią ta k jak kupuj e m ówię mam ie tak my też ratujemy te samotn e mamy odezwa ł si ę nawe t do na s podr óżnik samotn ik, kt óry sa m zdobywa ł bieguny i też powiedział, że on w łaśnie się solidaryzuje z akcj ą bo, bo t o jes t ważne, żeby zwraca ć uwag ę na swoj e tak im nieu świadomione zachowan ia, kt óre wpływają negatywn ie na naszą planetę myśli pan i, że mo że taka akcj a wej ść do programu edukacj i w szko łach podstawowyc h oczywiście rozszerzona oto, b y n ie marnować żywności w ogóle nie tylko, skupiając si ę na bananach my teraz t o bank i żywności federacj a polsk ich banków żywności real izuje projek t edukacyjn y komisja n ie marnuj ą tam uczym y dzieci z e szk ół podstawowyc h zachowań ekolog icznych, zwracając im uwagę na ekolog iczne skutk i marnowania żywności, bo ka żdy z nas zn a spo łeczne skutk i marnowan ia jedni wyrzucaj ą inni g łodują r ównież ekonom iczne skutki już n ie tak ewidentnie j e znam y, ale możemy t o sobie u świadomić jak wyrzucamy co ś tak żeśmy zapłacili to tak, jakby śmy rzucal i do kosz a swoj e w łasne pieni ądze, al e skutk ów ekologicznych one n ie s ą tak ie ewidentne i trudno na m o n ich my śleć podcza s marnowania żywności, a my pokazujem y dzieciakom, że do wyprodukowania 1 kanapki z serem użyte jes t 90 l wody je śli to kanapk a wyrzucimy to 90 l wod y jes t bezpowrotn ie stracon e do teg o energ ia nawe t do wytworzen ia tej kanapk i zużyta energ ia w transporc ie, czyl i utrata pal iw kopalnyc h i r ównież Sojusz jes t bardziej dla na s wyczuwalne meta n dwutlenek w ęgla węgla, kt óre s ą em itowane do atmosfer y w gnijącej żywności także tak ie akcje n iemarnowania banki żywności prowadz ą ju ż druga edycj a my w te j chw ili obejmujem y taką tak imi lekcjam i niemarnowania 200 szkół w ca łej Polsce do akcj i jak pani powiedziała włączył si ę podr óżnik Marek Kamiński to rozumie mojeg o chodzi ło ktoś ze znanyc h os ób chce w łączyć i chc e propagowa ć te n ruch zdrowej zreszt ą b ędziemy o ty m, mówić ju ż w podcza s kolejneg o cyklu n iedzielny ob iad o przep isach pa ństwo us łyszą tak je śli chodz i o s ławne osoby, kt óre chc ą się solidaryzowa ć z akcj ą n iemarnowania t o dz iennikarze kt óre, kt órzy pisz ą ksi ążki o 06 organizacje pozarządowe, kt óre s ą związane to jes t ochron ą środowiska naturalnego, ale te ż s ieci handlow e kt óre, z którymi współpracujemy na c o dzie ń, kt óre dostały o d na s mo żliwość wykorzystywan ia nieodp łatnie teg o logotyp u akcji, czyli tyc h samotnych banan ów i właśnie chcem y jak najszerze j dotrze ć do świadomości klient ów w łaśnie z ty m, żeby pomyśleć, zan im t e zakupy zrob imy, żeby przeciwdziałać marnowaniu żywności na każdym etapie to jes t ważne, żeby konsumenc i n ie marnowal i odpow iedzialni s ą za ponad 50 % zmarnowane j żywności w Polsce dobrze t o jeszcze zapyta m czy można akcję przenie ść na inne owoc e, bo tak i próbuje swoj e g łowy poszukać, jak ie jeszcze można doprowadzi ć nie porzuca ć tyc h samotnyc h ja ja by m racze j szła w stronę kupu j t o co potrzeb a zost aw troch ę dl a innych n ie wiem myślała bym o ty m, żeby robić ca ły czas mądre zakup y czyl i, żeby planować c o b ędziemy jedl i robić mam y w lod ówce szafc e, zanim p ójdziemy po zakup y i te ż to, że b ędziemy kupować tylko to c o nam jest niezbędne to c o jes t na m niezb ędnie potrzebne, toteż przyczyn i si ę do niemarnowania żywności, bo je żeli w sklep ie zostan ie żywność n ie sprzedan a teraz dzi ęki ustawie b ędzie mog ła by ć przekazan a do organizacji charytatywnych i r ównież n ie zmarnowana, ale też sklep y po jakim ś czasie b ędą mog ły zamawia ć tyl e artykułów spo żywczych ile rzeczywi ście się UNIKS sprzedaje też zmniejszy się tuta j te n obsza r marnowania żywności w mojej mam ie zmn iejszy si ę u nas konsument ów b ędziemy rob ili świadome zakup y to ca ła ca ła akcj a i praktyczn ie ca ła idea zapob ieganie marnowan iu wejdz ie w życie i b ędziemy j ą odczuwać i w naszym powietrzu i naszych portfelac h i te ż wokół nas dzi ękuję pan i bardz o za rozmow ę Dorota Jezierska wiceprezes zarz ądu federacj i polsk ich banków żywności by ła moim państwo w łaśnie teraz informacje po informacjach niedzielny ob iad i w łaśnie przepisy zdrow e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA