REKLAMA

Jak wykorzystać resztki – przepisy zero waste

Niedzielny obiad
Data emisji:
2019-11-24 12:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
n iedzielny ob iad n iedzielny obiad 1221 kończy państwo ponownie znami ę Eugeniusz Twaróg wsp ółautor bloga n iedzielny kuchar z dzień dobry dzie ń borykaj ą się znow u zapowiedzia ł, że przyjdz ie z żoną i zn ów przyszed ł samiec związaną z genam i tak i podział jest troch ę dobrz e pan postanowi ł na m to zrekompensować zielonego ciasto n o właśnie t o jest czas t o, że państwo przyznać, że z tego n ie próbował tera z zrobię rzadko je na anten ie, ale spr Rozwiń » óbuję jak i czas u chleba taka osoba c iasto na takow e chleb a w łasnych wojażach do p iastowania ta k tak naga prost e dziś b ędziemy m ówić o przepisach 0 miejsce, a t o w związku choćby akcj ę Ratujmy samotne banany pomoże powiedzia ła tak samotnego bananac h co potw ierdza niczego prosz ę powiedzie ć cz y istnieje osobn y nurt kulinarny, który traktuje w łaśnie o tym, b y nie marnowa ć żywności, b y właśnie rzuc a się przepisy tras y, kt óre pozwalaj ą takiego marnotrawstw a unikn ąć w paradę aut w Polsce się rodz i, ale rodz i si ę wok ół teg o trend u, a kuchnia 0 jest bardz o dobre t o jes t natom iast w Polsce generalnie w Polsce w Polskiej kuchni nie ma generaln ie tradycj ę wykorzystywan ia tzw. resztek jedzen ia, a to wierzyć się moim zdan iem st ąd, że w czasach PRL-u gości zresztą nie by ło wszystko si ę używało prawd a pote m, k iedy nasta ł prze z towar ów na w sklepac h h ipermarketach jedynie sta ło się staw ianie sobie jako ść produktu sobie jakości dosyć tan ie w zwi ązku z ty m jak b ędzie op łacało si ę przetwarzać jedzen ia po raz kolejny jak o posłowie jedzen ia zwyczajnie si ę rzucało Stanach Zjednoczonych czy w og óle w kulturz e anglosaskiej przetworzen ie po raz drugi LED owe chc ieli, czyl i reszt ę, które zostały n iedzielnego obiadu cz y świątecznego obiadu t o jest gigantyczny nur t, kt óry szczególnie żywy jak teraz cza s w czasie po święcie Dziękczynienia si ę po Bożym Narodzeniu czy po wielkiej noc y s ą setk i setki przepis na ponown e wykorzystan ie indyka i Świątecznej pieczeni i wszystk ich innych składników, które postuluj ą na stole, a pote m trafi ą do lod ówki i w Polsce niestety l ądują potem le śnych na śmietnik cz y gotowanie cz y też przygotowywanie posi łków zreszt ą trzeb a planować, bo rozumiem, że be z tego nie będzie chyb a, że t o jes t spontan iczna próba wykorzystania teg o co po prostu zostan ie na wzrostac h po stronie ma jaki ś ta m kilka rzeczy jes t w lodówce do teg o lek i składniki, ale warto si ęgać po przep isy, bo przepisy ca łkiem sporo na to ja k po raz kolejny wykorzysta ć raz już p ieczone gotowane jedzenie, ty m bardz iej że no ugotowany kucia wrac a n p . t o tu 1 wymagają obr óbki wyglądał ładnie smaczny, a da się to zrobi ć naprawdę no to jest pana pos ła taki kur s, kt óry ma ju ż 2 dni w rosol e Jurczak zrodzi Sokół gotowany mo że w lodówce, by przechowan ie do 4 dni 3 to jes t bezpiecznie nast ępnego dn ia spokojnie mo żna przedłożyć naprawd ę styczn e dania w tym tak że tylko możemy wykorzystywa ć resztki do da ń wytrawnych cz y jak pokazuje pan pozwol i pan pozwol i pa n zasmakować także szerok o poj ęte słoneczne oczywiście musiały wdrożyć pyszny dese r mo że zrobić n p . z pur ée z iemniaczanego niedzielnego obiadu świetne są nale śniki Leganes Aspire on e nową zrob iona na s łodko i wytrawn i przykłady dodate k do kaczki chocia żby pieczonych te ż na noc tylk o opowie o takim, gdy ż bardzo bardz o proste rzeczy wszystk ie t e proporcje wyszedłem kiedyś niechciane wydaj e si ę tego z iemniaki przepraszam mlek a doda ć do tego łyżeczkę proszk u do pieczenia troch ę soli wszystko się jeszcz e raz razem stać na p ół godz iny, żeby prosze k zapracował inwestycje tworzy ć klasyczn e jak klasyczne naleśniki nie mamy, wi ęc na słodko t o pote m można polecieć sk ładniowe, a jeszcze wersje tamtych latach postu podaj e się czy tak im lekkim sosem czy w ogóle be z żadnego sos u tak sięgam pami ęcią do teg o czas u, kiedy młody był tak i cza s i pamiętam, że zawsz e w poniedzia łek babcia wykorzystywała z iemniaki, które nie zosta ły zjedzon e podcza s niedzielnego obiadu robię z teg o tzw. kopytka pa n chwalebn a spraw a naprawdę i zawsz e tak w kontaktach, z jaką tak się zaś robi ła pomidorowa rosole zawsze w parz e oczy t o właśnie świetny można pomys ł wykorzystywania teg o c o zostało obiadu Teresie teg o po prostu nie da ł im jedyn ie tanie Skibicki jakością stanie, wi ęc ludz ie zamiast je przetwarzać prac kolejn e wolą kupi ć coś nowego świeżego, a t o c o zostało gotowana gdzieś tam zaw iadowca potem ostatecznie nasze jedyn e regiony śmietniku otrzyma przedm iotu przez mówił szerok o tak pa n jak t o dobrze zaplanować, bo t o jes t zawsze zawsz e pytan ie jak n ie ule c pokus ie kupienia zby t zbyt w iele do nasze j lodówki no trzeba mie ć na to pomys ł plan, bo nie może by ć także nie p ieczemy sobie np. kaczkę i z te j kartk i zostanie korpu s trochę mięsa i to też żarówki potem dz ieci się wykrzywiają n ie są teg o jeszcze dorośli te ż potem jednak mo że być świeżego, al e na to spojrzym y w kreatywny spos ób łączy też korpu s skargi mo żna zmieniać spos ób na w iele rozma itych przepis wyra źnie przekazac h wykorzystać stanu korpusu zamyka si ę rozbić gen ialny wcze śnie ros ół on kaczką pieczoną przeci ętna arma t armatam i przypr aw pieczenia taki korpus wystarczy zala ć zimną wod ą dodać klasyczn ą włoszczyznę gotować na bardz o wolnym ogn iem przez 2 godziny powstaje bardz o sensowny losu tak ich Rosą też muszą być podawan e w klasyczny spos ób, czyli se n z makaronem można zrobi ć tak iego roso łu wietnamsk ą UPS-a dodać gwiazdkę any żu do tego są da ć si ę troch ę kory cynamon u owca i na sam koniec robi ć piero żki jakieś znaczen ie chocia żby z kaczk i tak i ju ż powstaj e zupe łnie nowe dan e nowe dan ie bardzo atrakcyjne nie musi być także tak a właśnie mus i l ądować jak ich smętnej sałatce, bo wiadomo takie zimne mi ęsa na letni ka żdemu smakuj e prawd a powie pan o ty m, przep isie, kt óry pozwolił przygotować przepyszn e c iasto zwracam się tera z do żony naprawd ę fantastycznych Pańskiej żony to moja nie zrobi ła się tak im słyszeć na pewn o m ówi dzi ękuję ten przep is pochodz i z kuchni włoskiej, kt óre w og óle tak ą skarbnic ą wykorzystywan ia np. czerstwego czerstweg o pieczywa w Polsce wczesnego w ieczora robi si ę zwyczaj bu łkę tartą n o ta k tak tak ko ńczy czerstw y chleb alb o niestety raduje na s na śmietniku zaskoczy ła, bo bol i w ogóle serce przez te n kra j, gdzie szacune k dl a chleba jest wp isany w ogóle ko d genetyczny kultur a naszeg o naszeg o społeczeństwa natom iast Włoszech ciasteczka ryzyko stron y na mn óstwo sposobów musiały być większa wi ększość słuchaczy zna taką zupę z par y boli ta jes t zupa z gwo ździa właściwe, czeg o na s w łaśnie z czerstweg o pieczywa makaron u opowiada przepisie myślę, że dz isiaj mo że ktoś tak maj ąc tyc h sk ładników tak ich drogich i wyszukanyc h w domu tak ą zup ę przygotuj ciasto te ż konieczne wzniesie si ę takie bardz o prosz ę przekazywać na wykonan ie wiecie to jest pomog ą np. stocz ą właśnie 3 składniki 34 czosnek past a pom idorowa i czas wczesnych lat i dobr a Oliwa przesma żamy c iasnych oliw ą dodajem y do tego dodan o do tej ol iwy past a pomidorow ą pogotow ie lekko w kraj u wa m t o chleb m ieszamy przykrywamy dus imy 1520 minut p óźniej wędrujemy rem isuje alb o zm ieszany posta ć tak a Parkowa ta gęsta, ale bardz o sycące i pyszn a zupa pomidorowa do tego cebulkę też do tego jeszcz e też ma te ż Ochota boli oczywiście w podobny sposób tylk o ta k, tak więc składników dodać włoszczyznę np. rozsta ł można wyko ńczyć się znajdowa ć pospol ite nale żytego fasolkę czerwoną fasolkę zieloną trochę ryżu powstaje bardz o bardzo g ęsta zupa z dodatkiem pomidor ów, która gan ianie smakuj e nast ępnego dn ia podgrzania jeśli chodzi o to ciasto to jes t chyba najprostsza przeznaczon a na mecie trzeci można obrazi ć wystarcz y wzi ąć dok ładnie 350 g czerstweg o p ieczywa jakie ś 5 bułek 6 było np. mogą też Buk jaki ś s łodki n p . al e niekoniecznie kro imy te bu łeczki w kostkę przek ładamy do dużej misy zalewam y l itrem mleka m ieszamy wszystko raze m tak, żeby p ieczywo osiągnęło lek iem odstawi ł jakieś 20 pół godziny naszym pół godziny m ieszamy jakiś cza s, żeby w łaśnie chle b był cora z bardz iej nawil żone pote m wbijamy 2 jajka i tuta j inwencja twórcza jest właściwie dowoln e właśnie klas y nadaj ą do teg o dodaje do te j masy ciasteczka emeryta, ale mog ą być tego, że orzech y jak w ty m cz ęści, które pa n próbował morze mog ą my śleć suszon e owoce mog ą być to świeża mocn a przyk ład bor ówka amerykańska tera z dost ępna przyk ładamy tą ca ła masa możemy tak ie kwestie c o projekt w UE w oryginalnym przepisie t o jest około p ół szklank i c o proces decydowan ia za du żo w ty m jeszcze tylko łyżeczka brązowego cukr u i 2 daktyle się do redaktora t o najlepszy sposób nakładania w og óle czas ten zostanie przes ądzone lekk o słodkie smar y reform ę do p ieczenia tak ą klasyczn ą tortownic ę przekładane to masę wstaw iamy do p iekarnika na 40 minut 50 minut c iasto gotowe t o jest także okazj ą jest mus i być czasoch łonna nie nie jest niestosowna, bo koszt y po raz drugi te sam e rzeczy na cza t ów wspomniany warzyw a zresztą tyc h przem ian mówiłem w Polsce wykorzystuje si ę warzywa z Rosą g łównie w form ie głównego sk ładnika sa łatki warzywnej jest to dobra rzecz te ż maj ą na s jak powoduje, że rzezie troch ę ciężka jes t t o potraw a natom iast u nas w dom u dużo gotujemy roso łu i te ż wykorzystujem y często warzyw a na r óżne sposoby 1 z naszych ulubionych jes t dodan ie w łoszczyzny d o do klasyczneg o stosunku, bo one ze formie ważne przepis jes t surowa marchewka Pietruszka sele r tak dalej m y na prostą do sos u dodajem y już ugotowan ą marchewkę bardzo drobno pokrojoną, kt óra dus i się raze m z pastą pomidorow ą dziś 40 min powstaj e bardzo bardz o g ęsty SOS, kt óry świetnie smakuje z e Sparty dodajemy też w łoszczyzna do nasze j ulub ionej zap iekanki pasterskiej, kt óre rob imy z różnych sk ładników ochrona n ie jes t organe m przepisie t o jest to jes t mięso jagnięce b ądź wołowym radn i cz ęsto albo te zapiekank ę z mięsem indyka m ielonym alb o ścierką z Bośniakami t o jes t świetny zastęp NIK nie za i tutaj te ż na dodajem y ugotowan e ju ż wyci ągnięte z Rosą warzywa drobn o pos iekane gotujemy SOS przykrywam y warstwą purée z kalaf iora jes t n p . z ziemniak ów z dn ia poprzedn iego zatykaj ąc 2030 minut w p iekarniku znowu jest bardz o fajna i bardzo syc ące zdrow a potrawa mus i pana zapytać jedn o, że rzadk o państwa blog u musieliście państwo konkurs na t o by znaleźć zam iennik na słowo resztki brzm i fatalnie gorzej, że brzmi s łabo ta k jak propozycj e nadeszły dla nie by ło żadnych dobrych w łaściwie poz a wszystkim Reszki jest Ostrów ko ńczy czy dobry m okre śleniem, bo t o są resztki zosta ły tak t o c o zostało utworze nazwisk, lecz nie są traktowan e głoszą słowa jes t odpadk i cha no właśnie u nas o d nazw isk wymienia się odpadki i t o jes t różnica Alaska t o pozostałość n ie jes t wypadkiem mo żna w tw órczy sposób przetworzy ć proszę powiedzieć kurcza k po wietnamsku w śród tych 5 przepisów na wykorzystan ie na wykorzystan ie reszte k podali ście pa ństwo również przep isy teg o kurczak a o n tak naprawd ę na właśnie jest przekonany smaczne, ale ile czasu wymaga jeg o przygotowan ie jakich składników w te n tego klucza kradnie w w łaśnie w bardz o krótki czasie pod 1 warunkiem, że mamy 1 składnik, kt óry wymag a troch ę Zachodu trac i cierpliwo ści uwagi t o jest karm y wietnamskiej jes t taki atak przeprowadzon y w spos ób bardz o bardz o prost y jak klasyczn e kardigany cz y na baz ie cukr u bardz o wolno ogrzewaneg o dodaje do n iego w n iego wod a, bo Carmen wietnamski ma postać tak iego syropu jes t nie n ie n ie gwiazdy Interu sztuk a polega na tym, żeby n ie przegapi ć moment u, w kt órym karny może się spali ć, więc potrzeb a to uwa żnie obserwowa ć na blog u dok ładnie opisujemy, jak i kolor przegram b ąbelki w ty m karmelu i w ty m momenc ie należy przesta ć zatrzyma ć proces gotowan ia po karmel u jeśli mam y tak i Karmel to jes t świetny dodate k do dań s łodkich dań wytrawnych w łaśnie w kuchn i w ietnamskiej i idealnie nadaj e się do zrob ienia kroku czeka po w ietnamsku, którym pa n wspomniał t o może być kurczak i z Rosą, a skute k adresu n o dosy ć trudno jest zrobi ć fajn e fajne c iekawe potraw y, a o n tu jest świat si ę sprawdza, poniewa ż ty m Carmen jest podgrzewan y i nab iera szybko ści tak iego takiej tekstury, które potem sanie lodow e z makaronem kurcza k wrzucal i jes t odwrotny n ie odwrotnie je śli Kuciaka zosta ło t o bardz o pan ie przep isy, że jego l idera na pompac h wtedy po t o, klasyczna znow u włoska potrawa, czyl i pulpec iki w sosie pomidorowym, które s ą specyf iczne, że po p ierwsze, wykorzystujem y do niego ugotowane do tych wpływać korzystn ie ugotowan e mięso po drug ie, dodajem y rodzynki, więc troch ę tak słodko starcz y prawa tak i s łodki akcen t pulpeciki p ieczemy z sosem pom idorowym w p iekarniku i podajem y z dowolnym i dodatkam i z makarone m ryżem tak dalej, ale jes t też kolejny spos ób na wykorzystanie gotowaneg o kurczak a zosta ł pa ństwo podajec ie przep isy jednocześnie, informując ile tak ie dan ie mo że kosztowa ć dz ielnie momentami s ą dania 7 z ł to t o są w łaśnie dan ia z, a zresztą tak st ąd tak n iska cena to t o są to jest tani spos ób była od żywianie się to co pa n wspomniał t o co kiedy ś było naszych domac h czy nast ępnego dn ia po niedzieli udało się udało się to c o dzie ń wcześniej nie w ierzyli w domach tera z jes t taki spos ób karm ienia domu domowników myślę sobie n iestety n iewielu dobrze to c o przygotuje pan sob ie na jutr o do pracy raze m z żoną by ł utrzymujący się w ty m w łaśnie duchu 0 wejście o d powt órnego wykorzystywania produktów naszym ostatn io by ł chory, kiedy chor y bardz o lub i jeść rosły, wi ęc rozumieć pewnego Giovanniego i tych i mi ęsa i warzyw zosta ło sporo t o aut o 1 z mo ich tak ich Agnieszki również sposob ów ulubionych ostatnio na wykorzystan ie tyc h tyc h pozostałości z mięsa g łównie mięsa t o jes t jedynie czek a na s w łaśnie z takim sosem Rybnym na na bazie mi ęsa roso łu i i warzyw to polega na ty m, że nie zawracał, kt óra jes t ju ż wiadomo z gotowanym i gotuję ros ół 3 godziny na bardz o bardzo wolny m ogn iu, więc st aw wysok i ju ż przechodz ą z mi ęsa do roso łu, więc przesmażamy mi ęso na bardzo dużym ogn iu na pateln i w kulturz e anglosaskiej jes t tak a potrafią waha ć bram t o są ziemniaki okresie mo żna ostrym ogniu 1000 są bardz o krótkie formy w spos ób zgodn y z mięsem dodajem y szalotkę w połowie smażenia smażymy na mocnym ogniu n ie zostaje si ę ju ż takie lekk o kiczowate wted y dodajem y trochę warzyw tras ą z 23 łyżki przecieru pom idorowego mieszamy razem i to wyk ładamy na pieczon ą dyni ę do piekarnika z serem ple śniowym niestety dań je śli chcą pa ństwo pozna ć wi ęcej przepisów pana Eugeniusza także jeg o małżonki prosimy zagl ądać na stron ę niedzielny kucharz PL t o jes t państwo blo g, gdz ie po pierwsze, pokazujec ie jak dobrz e planowa ć posi łki po drug ie, wykorzystywać resztk i i niech t o słowo nie b ędzie mia ło tylk o tego będzie miało inny ni ż ten pejoratywn y wymiar dzi ękuję panu bardzo wa żnym warunk u był z nam i smaczn e c iasto stroje t o podkre ślam informacji Radia TOK FM po nich ja k z dzieckiem jeszcz e do pa ństwa informacj ę, że pow iedzie to należy brać si ę do kina, bo mo żna wybrać si ę do kina mamy do pa ństwa b ilety na film nagrodzon y w Cannes za re żyserię p t . m łody Ahmed seans odb ędzie się 4 grudni a o godzinie dwudz iestej w kinie elektron ik w Warszawie je śli są państwo za interesowani prosz ę pisać do na s adres dl a was ma łpa to troch ę FM dla was małpa t o kropkę FM ora z informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY OBIAD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA