REKLAMA

O myśleniu krytycznym w nauczaniu historii

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-11-24 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak dz iecko 1241 kolejny nas z sta ły cyk l dziś zastanawia będziemy się wra z z moim go ściem jest pan Jacek Staniszewski nauczyciel historii o d dziewięćdziesiątego szóstego rok u dzień dobr y dzień dobr y nale ży pan r ównież do grup y nauczycieli h istorii do klasy Club PL tak cz y ta jest raczej blo k do klasy PL, kt órego raze m, kt óre razem z kolegą prowadz ę, al e wśród niego zawiązana jaka ś ta m dosyć mocn a grupa można powiedzie ć, że jesteśmy, jak Rozwiń » im środowiskiem tak podczas dz isiejszej audycj i będziemy zastanawia ć jak podawać histori ę m łodym ludziom w jak i spos ób ją selekcjonowa ć w jak i spos ób nasyci ć emocjami my ślę, że n iema spojrzen ie na dan y fakt h istoryczny z perspektyw y kilku krajów, w kt órych te n fak t dotycz y jes t zupełnie zupe łnie inny najlep iej podawana historia mo im zdan iem to tak a, kt óra przywo łuje fakt y odz iera troch ę emocje tem u, który t ę wiedzę ch łonie pozwal a na dowoln ą w łasną interpretację historii jes t 1 z przedmiot ów szkolnyc h takich samyc h jak b iologia f izyka geograf ia tak sam o jak na ka żdym z tyc h przedmiot ów przychodz ą uczniowie do nas pytają poco mamy si ę teg o uczy ć, b o n p . chc e zostać weterynarzem tak naprawd ę n ie widzę potrzeby uczen ia si ę ludzi, kt órzy ju ż dawn o odeszl i na oczywiście można w łączyć w tym momenc ie t e wszystk ie argumenty polegaj ące na tym, żeby powiedzie ć, że t o nas z nasza przeszłość nasz a tożsamość żywność cz ęść nasze j kultury oczywi ście tak natom iast cora z wi ęcej trzeba zwr ócić uwagę na tak i praktyczny aspekt teg o co rob imy na zaj ęciach na lekcjac h dlatego t o prawd a, że uczni ów trzeba zapoznawa ć h istoriami z historią i o tym, pewnie sobie zara z pow iemy, jak ą historią natom iast bardz iej chyba trzeb a zwr ócić uwagę na t o, żeby uczn iowi lepiej wyt łumaczyć po co on si ę tego uczy ć do czego mo że by ć potrzebn a w świecie, w którym tera z żyjemy, k iedy wszystk o jes t podz ielone tak naprawd ę na 2 każde wydarzen ie alb o lewe j albo z prawe j stron y jes t t łumaczone zupe łnie inaczej, o czym mus i sobie zdawać spraw ę z tego, że jest co ś tak iego jak perspektyw a patrzen ia na jaki ś fakt natomiast podr ęcznikach cz y wg tak iej tradycyjne j narracj i h istorycznej zazwyczaj jes t to 1 perspektywa jak, al e 1 i chodzi teraz o t o, żeby uczniowi u świadomić t o, że t o jes t tak a sam a narracja tak samo stworzon e jak ka żda inna, którą w idzi dookoła t o znaczy stworzon a przez kogo ś kom u zależało na ty m, żeby ona by ła taka, jak a jes t, wi ęc ten t o c o nazywam tak im krytycznym podej ściem do nauczania historii n ie więcej poleg a na ty m w łaśnie, żeby nauczy ć ucznia n ie tylk o informacji faktów, bo i jes t zdecydowanie za du żo w dzisiejszym świecie w podstaw ie programowe j, a bardz iej nauczyć odpowiedzie ć sobie na pytan ie, kt o taką informacj ę stworzy ł, dlaczego jak o na powsta ła nowa bardz o cz ęsto nie ma konkretneg o autor a jes t konsekwencj ą koniunktury n p . pol itycznych część obowi ązuje w danym wydanym w dany m kraju oczywi ście, że tak dlatego n ie podleg a żadnej rew izji właściwie no bo jak musia łby si ę musiał si ę tak ą, która odwrócić, żeby znowu kto ś zechciał spojrze ć na fakty historyczne w zupełnie inny spos ób na dobrz e, al e tak ie wydarzen ia jak powstan ie Kościuszkowskie żołnierze wykl ęci Holokaust cz y w og óle Polski udzia ł w ty m c o nazywam y kwestią żydowską w czas ie drugiej wojn ie światowej czy nasz a perspektywa jes t rzeczą, kt óra nie zmienia zm ienia tak pa n powiedział tylk o wy łącznie kon iunktura polityczna tera z, je żeli ucznia przygotujemy na t o, że tak koniunktura polityczna si ę zm ienia i w Poznaniu maj ą wyborcy n o to nauczym y go ma m nadziej ę mam tak ą tak ą nadziej ę w łaśnie r ównież spojrzeć odpow iednio na to c o jest nap isane w podr ęcznikach podr ęcznik jes t kolejny m źródłem h istorycznym o tym, mówiący o tym jak si ę patrz y na wydarzen ia z perspektywy danych czas ów, k iedy te n podr ęcznik powstał o n iczym innym dlatego zależy na ty m, żeby uczeń w czasie mo ich lekcj i jak najczęściej zagl ądał do prawdz iwego n p . dokument u m ówiącego o ty m, czego chc ieli, a tw órcy targowicy n p . a n ie, żeby o d raz u przychodz ili do jeg o do jego interpretacji pote m mo żemy sobie t o zinterpretowa ć oczywi ście wsp ólnie z autore m ale dlaczego nie mog ą spojrze ć szerze j na ten dok ładnie w te n dokumen t kt óry, która mówi o tym jest te ż troch ę tak że rzeczy tkwi nie tylk o w podręcznikach n ie tylko materiał źródłowy, al e tak że osob y, kt óra h istoria podaje podejrzewa m, że n ie, ale ulega pan albo m ierzy si ę pan z pokus ą, żeby histori ę jakiego ś wydarzen ia poda ć w sposób, kt óra jes t pan u bliższa je śli chodz i o sposobie interpretacji cz y jedna k powstrzymuj e si ę pa n teg o zupe łnie m ówi ja rzeczywi ście mam na te n temat tak ie zdanie, ale mo że być, al e s ą ludzie, kt órzy spogl ądają na to zupe łnie inny spos ób staram si ę, ale tak sam o jak państwo dziennikarze si ę staraj ą by ć obiektywni czasam i idziemy jak o s łuchacze co ta m tak naprawdę państwa głowach s iedzi tak pewnie jes t tak sam o z nauczycielami, kt órzy bardzo staraj ą by ć sub iektywnie, al e s ą i t o uczniom podaje, że w jedno to, czeg o się uczyć ze mn ą t o, jakie dokument y, jak ie informacje podaje jeste ś r ównież moim wyborem, więc macie praw o do teg o, żeby t o wszystk o podważyć przynie ś swoje możemy porozmawia ć tak d ługo dop óki będziemy opierali si ę na prawdziwych dokumentac h n ie na czymś co jest fałszywką m y tu oczywi ście dochodz imy do r óżnych kwest ii współczesnych związane z w s ierpniu sami teg o typ u historiami dlatego, że t o też moim zdan iem dz isiaj moja robota to znaczy robot a taka, żeby pokaza ć, że mus imy si ę nauczyć odróżniać t o co prawdziwe o d teg o co zupe łnie n ieprawdziwa jest mn óstwo obecn ie wokół m łodych ludz i przypom inam sobie ju ż nas z cykl h istoria Polski tak n iedzielny zresztą te ż by łem autore m 1 z odcink ów spotkają się z ma łżeństwem, które t o na z iemi łowickiej przeżywało okre s drugiej wojn y światowej detal icznie na kanwie wydarzeń, kt óre miały m iejsce w najbliższej okolicy opowiada jak t o wojny widzieli trasy by ć może jes t to zupełnej n iezgodzie z tym jak historycy patrz ą na drug ą wojn ę światową na tym na tych na d na tyc h terenac h i przyj ąć, że w łaśnie ludzie ci, kt órzy byl i świadkami h istorii, bo na s nasycili odtworzen ie tych tyc h tych fakt ów swoj ą interpretacją pewn ie, że tak że do klasy PS ostatnio pisali śmy bardzo du ża o ty m, że w ogóle rozmaw iania, bo wykorzystywan ie tzw . h istorii mówionej niezależnie o d tego czy on a się zgadz a czyn ie zgadz a bardzo chcą rozliczyć się ty m samym podan e w podr ęczniku nie m a w internecie Wikipedii tak, al e oczywi ście w og óle wojn a w idziana z perspektyw y wsi z perspektyw y w ogóle nie Warszawy jes t czymś c o u nas jes t kompletn ie nieznane mus imy wtedy zajrze ć do tak ich wydawn ictw jak chocia żby n ie wydawn ictwa, które w łaśnie drukuj ą t e te te ż w 2 nie będą też podawał nazw y natom iast s ą takie i dzi ęki tem u mo żemy sob ie spokojnie pokaza ć dzieciakom pokazać uczniom, że historia to n ie jes t tylk o podr ęczniki zresztą z podr ęcznika bardz o n iewiele korzysta m, dlatego że wychodzę założenia, że te n, który ten, który interesuje ta k do tego podr ęcznika w domu może sob ie zajrzeć natom iast moj ą misj ą jes t przenoszeniem chocia żby tak ich rzeczy jak ich my m ówimy i tak n p . n a do klasy PL mam y r ównież za zgodą pa ństwa nie ma pa n w ie o ty m, pa ństwa audycj a z bardz o malutki fragmencik kac h m. in . t e niedzielne wykorzystujem y r ównież na na zaj ęciach, pokazuj ąc jak w łaśnie ci ludzie, kt órych w tej pa ństwo zapraszacie mówią o h istorii c o może za ty m sta ć jak Jacob, jaka perspektyw a jak interpretacja historii decyduj e o tym, że nie mówią tak n ie inaczej cz y to wszystko, o czy m pa n m ówi spos ób przekazywan ia historii t o zale ży o d nauczycieli mo że spowodowa ć tak i renesan s u dzieciaków m łodzieży interesowania si ę histori ą tyc h pokus nadpoda ż bodźców, al e te ż interesuj ących rzeczy tak że tyc h, kt óre mo żna po szkol e naprawd ę wiele h istoria, ponieważ os ób jes t opowieścią o wydarzen iach przesz łości bardzo często w mniemaniu uczniów byw a czase m po prost u tak jest wr ęcz gaze m jak chcia łbym bardz o ch ętnie odpowiedzieć pozytywnie entuzjastyczn ie na pan a pytanie, że jeste m pewny, że wszystk o zale ży dz ieciaki b ędą za interesowane historią, ale wydaje się, że t o jes t troch ę ta k jak jak by ło do tej pory oznacza pewną cz ęść zawsz e b ędzie za interesowana histori ą pewn a nigdy nie będzie si ę ty m interesowa ła i mo im zdan iem akurat ta kwest ia jes t troszeczk ę poz a nauczycielami historii w ty m momenc ie to mo im zdan iem jest natomiast bardz o du żo uczniów, kt órzy faktyczn ie si ęgają po tę historię z różnych do r óżnych źródeł o d kanałów liczbowych n ie lub bardz iej powa żnych do ksi ążek, które mo żna kupi ć w zasadz ie wszędzie teraz w ka żdym k iosku jest c o najmn iej k ilka tak ich wydawn ictw h istorycznych ka żdy ka żdy prawie magazy n tygodn ik cz y miesięcznik ma swoje dan e historyczne, wi ęc oni przynoszą on i o ty m, dyskutuj ą oni widzą, że t o czasam i s ą 2 zupełnie r óżne h istorie chociażby powstanie warszawsk ie albo sta n wojenn y zale ży gdzie ś ta m zajrzy, do kt órej gazet y, wi ęc tak jes t natomiast cz y renesan s b ędzie historii nie w iem cz y kiedykolwiek by ł szczerz e pow iedziawszy tak tak po pan u powiem szczerze nie wiem cz y k iedykolwiek historia by ła tak im przedmiotem topowy m kt óre, kt óre wzbudza ł w ielkie emocje myślę, że bardz o dużo zależy o d nauczyciela w szkole i o d teg o, jak ą ma osobowość natomiast nie ma takich bada ń i pewnie n ie b ędzie, które m ówią o tym, kt óre przedm ioty s ą najpopularn iejsze jak jaki ś ta m sob ie przypominam i pow iem szczerze że, gd y stare nie by ła ty m topowy m przedmiotem no dobrz e, bo inaczej czy istniej ą sposoby na nowoczesn e podanie historyczna rzecz o tym, że cz y te ż oksymoro n nowoczesne niech ętnie to jasne, że istnieją są s ą s ą całe w ielkie szko ły m ówiące o uczen iu my ślenia h istorycznego m ówiące o wykorzystan iu nowych technolog ii na historii t o n ie po t o, żeby odtwarzać coś, ale że po prost u uczni ów spotykać z e sobą uczn iowie tera z chc ą rozmawia ć o trudnych tematac h, korzystaj ąc z ze Skypea rozmawiają z e sob ą z r óżnych państw staraj ą si ę np. czytać o ty m samy m wydarzeniu z 2 różnych perspekt yw swoich obecnie biorą udzia ł w projekc ie, gdzie staram y się pokazać bardz o trudn ą histori ę polsk o litewsk ą graniczn ą tak istnieje co ś tak iego jak nowoczesny system uczen ia h istorii jeste m o tym, przekonan y, al e o n sam staram si ę tak robić natom iast on jest dalek i o d tak iego bardzo poda ć, czego pamięciowego sposob u uczenia, gdz ie uczniowie musz ą siedzie ć słuchacza, a potem odtwarzać t o c o nauczyc iel powiedział poleg a on bardziej na ty m, że uczn iowie si ę w trochę schodz ą z taką skórę m łodego h istoryka, kt óry też mus i odtworzy ć jak ąś histori ę na podstaw ie r óżnych źródeł odp isanych po rzeczowyc h po zdjęcia bardz o du żo m łodzieży teraz uczestn iczy w tak ich projektach, które mają polega ć na ty m, żeby odtworzy ć jakie ś m iejsce jak on o kiedy ś wygl ądało to 200300 lat tem u tak coś tak iego istnieje pod 1 warunkiem t o zakw itnie na m, że pa ństwo rządzący pozwol ą nam troch ę bardz iej uczy ć teg o, czego my chcemy, bo mamy uczn ia przed sob ą, a n ie uczy ć tyc h meg a g iga wr ęcz Terra ilo ści faktów, kt óre mam y podstaw y programowej si ę zastanow i, że mie ć na umiej ętne nauczan ie historii jes t te ż doskona łym narzędziem, b y uczyć m łodych ludz i tolerancj i, czyl i umiejętności spogl ądania na fak t z wielu stro n i wyci ągania wniosk ów be z konieczno ści zabierania ze sob ą tych wszystkich emocj i, kt óre towarzysz ą 1 bądź też czuj ą przekazowi zaczynamy o d teg o k iedy kiedy prz y prosimy uczni ów np. żebyśmy trochę si ę od bud żetu oderwali od tego my i on i zacz ęli rozmawiać o tym, że co ś się po prost u stało tolerancja t o jest 1 z najwi ększych wzbudzen ie czy czy nauczania tyl e tolerancji t o jest 1 z naszyc h najwi ększych celów nazywam y to czasami też r ównież tak ą empati ą historyczną t o znaczy spróbowanie zobaczen ia świata tym i oczami, kt óre patrzy ły na te wydarzen ia, o kt órych m ówimy i tolerancj a, zw łaszcza tera z, k iedy mam y do czyn ienia z w ielkim takim zarzucenie na s bardz o uproszczon ą 1 wymiarową histori ą je śli dobrz e Czarni b iali jes t szalen ie wa żne i możemy to zrobi ć cho ćby, starając si ę wej ść w sk órę każdy z każdej ze stro n jakiegoś faktu to nie jes t trudna wystarczy, że od trzec iej klasy czwarte j klas y szkoły podstawowe j j a np. zacząłem swoj e lekcj e taką próbą, żebyśmy powiedzieli bajk ę o czerwonym Kapturku z punktu w idzenia Wilka i trochę t o przedstaw ia nasz e w idzenie te j bajki zupe łnie może doszliście ruszała doszl i do do wn iosku, że właściwie by ł ofiarą, bo cały czas nękane by ły prze z tego leśniczego Olszewskim strasznie głodny jak t o dz ieci te ż tak nogach no to sprawiedliwe, że t o babcie poza ty m deszcze dzi ękuję panu bardzo prosz ę częściej, bo my ślę, że takich dyskusji o historii sposobac h ich nauczania to n ie tylko jest mo im zdaniem tak i momen t refleksji z e strony nauczycieli także rodzic ów, bo rodz ice s ą p ierwszymi, którzy tyc h ocen przec iw swojemu dziecku padaj ą pan Jacek Staniszewski nauczyc iel o d dziewięćdziesiątego szóstego roku współautor blog a do klasy PL by ł moim państwa 8 dziękuję panu bardz o dzi ękuję bardzo pa ństwa zaproszon e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA