REKLAMA

Jaka jest cena dalszego działania przemysłu futrzarskiego? Jutro Światowy Dzień bez Futra

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-24 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
135 niedzielny magazy n Radia TOK FM w naszym studiu pani Anna Zielińska dzie ń dobr y wbrew ze stowarzyszenia otwart e klatki m ówi b ędziemy o przypadaj ącą na poniedziałek światowym dn iu be z futra proszę powiedzie ć jak będzie przebiega ł te n ten dzie ń jutr o cz y b ędzie t o forma man ifestacji w w obronie zwierz ąt cz y b ędzie t o manifestacja, kt óra będzie mia ła m iejsce tylko w 1 mieście cz y te ż rozleje się na ca ły kraj te n światowy dzień be z futr a, Rozwiń » które przypada jutr o jes t tak naprawdę początkiem ca łego tygodnia bez futr a, w trakc ie kt órego odbywały si ę b ędą akcj e w w ielu m iastach natomiast zdecydowan ie te n jutrzejszy warszawsk i z taką inauguracj ą ME bardz o jasn y ce l zreszt ą jeg o lokalizacja zdradza Janowice odbyw a pod Sejmem i celem jes t po prostu przypomnienie pol itykom ich ob ietnic dotyczących wprowadzen ia zakaz u hodowli zwierz ąt na futra, kt óre pojawia ły si ę już i w poprzedn iej kadencj i przed wyboram i l iczymy, że ty m raze m pol itycy zrealizuj ą swoj e obietnice i prowadzą po prostu t ę sprawę do końca ocz y to co będzie działo się w innych m iastach m. in . Gdańsku Bydgoszczy Katowicach Krakowie akcj ę p t. klatka po klatce t o jes t w zwi ązku właśnie z tygodniem be z futr a ta k tak dok ładnie t o będą i tak ie akcj e typowo informacyjne, gdz ie b ędziemy u świadamiać ludz i jak wygląda hodowl a zwierząt na fote l z ty m wiąże, al e te ż takie akcj e bardziej fundraising owe, kt órych celem b ędzie zebran ie po prostu funduszy na dalsz e prowadzen ie kampan ii na futra i tutaj będą bardz o rozma ite pomys ły, ponieważ b ędzie można, ab y wypi ć piwo albo zje ść ciastko i po prost u cz ęść dochodu z z tych sprzedanyc h produkt ów b ędzie przekazywana na naszą organizację, czyli chodz i o t o, żeby zaangażować podm ioty, kt óre zechcą podzieli ć swo im zysk iem tak związani z akcją przy okazji przeprowadz ą też kampani ę informującą tak tak tak i jest cel mam y tyc h akcji trochę jedno z n ich jest n p . te ż tatuaże zamiast traktatu NATO, że decyduj ą si ę całkowicie zrezygnowa ć z zysk u, a osoby, kt óre s ą zainteresowane zdob ienie swojego ciała tatua żem zamiast futra mogą wziąć udział na j tutaj przy okazj i zawsz e po prostu odbyw a się akcj a u świadamiająca, dlaczego uwa żamy, że futra n ie zdobi cz łowieka, a wręcz szpec i świadczy o brzydkim Sesto w oczy to n ie jest tak, że są ludz ie mają teg o teg o świadomy, że noszen ie fute r jest pose ł, że wart o si ęgać po po inne rzeczy, które uczyni ą na s tak samo atrakcyjnym i niekoniecznie b ędą zadawać b ól zwierzętom zdecydowanie w w ielu m iejscach i w Polsce r ównież świadomość jest zrealizowali śmy we wrze śniu nowe badan ia dotyczące kwest ii poparc ia dl a zakazu hodowl i zwierz ąt na futr a w Polsce najwyższa na m, że 73 % Polaków chc e takiego zakazu, wi ęc jes t naprawdę rekordowy wynik jeszcze takiego n ie by ła w to sam o w idzimy jak w branży modowej czo łowe mark i modow e projektanc i po prost u masow o wycofują się z tyc h futer i t o znajduj e te ż ryzyka odzw ierciedlenie w kondycj i tej bran ży np. w Polsce w ci ągu ostatnich k ilku la t ta produkcj a skór nore k spad ła z 10  000 000 do 5 ,5, więc te n spade k prawie 50 % widzimy rzeczywi ście, że t e globalne zmiany t o odwracan ie się o d fute r i Marek i konsumentów po prostu przek łada si ę te ż na kondycj ę te j branży to nie jes t tak, że to lobby, które ponos i tera z strat y biznesowe te ż usi łuje walczy ć o swoje też konfrontuj e si ę z tym s ą choćby jako Stowarzyszenie otwarte klatk i kosić oczywi ście tutaj niestety ta lobby futrzarsk iego gra ła w te j poprzedn iej kadencji nie uda ło si ę zakaz u wprowadzić natomiast wierzymy, że t o jest to jest moment, poniewa ż dane t e gospodarcz e świadczą sam e za siebie ta bran ża broni, ale też bran ża, kt óra przynos i zysk i tylko bardz o nielicznym n ielicznej grup ie przedsiębiorców to jeste ś w dużej mierze wcal e n ie Polski kapitał holenderski New Holland wprowadzon y został zakaz hodowli zwierz ąt na futr a i biznesmeni przeniesie si ę poka z po prost u do Polski czerpi ą z teg o ogromne korzyści, a całe koszt y ponosi społeczeństwo, dlateg o że tak ie fermy Podczarski te ogromne obciążenie dl a lokalnyc h spo łeczności dl a środowiska to jes t zan ieczyszczenie gleby w ód gruntowych zanieczyszczenie pow ietrza są te ż ucieczki chocia żby nore k, kt óra jest gatunk iem inwazyjnym uc ieczki do systemu t o się ogromn e spustoszen ie, wi ęc tak naprawdę zysk i im t o nasi bardz o w ąska grup a, kt óra ma wp ływ na polityk ów jednak ma pieni ądze w swoim ręku, al e widzimy, że koszt y ponos i społeczeństwo i nie ma po prost u na t o dużo m iejsca w Polsce, czyl i kr ótko mówiąc fundamente m tych wszystk ich akcj i jest n ie tylk o obron a zwierz ąt przed c ierpieniem, ale tak że moralne szkod y, jak ie usi łuje pokaza ć, jak ie hodowl a zwierz ąt na futr a może przynie ść środowisku oczywi ście i jakby m y bardzo aktywn ie wsp ieramy lokalne społeczności jesteśmy cz ęścią koalicji spo łecznej t o form a przemysłowym i w ramac h tylk o tej koalicji w ci ągu ostatnich lat wybuch a k ilkaset protest ów przeciwko ferma w czeskim jes t t o naprawd ę jes t ogromnie obci ążające dla ludz i i ludzie, zw łaszcza za ś niektórzy maj ą bezpo średnią styczność z taką formą mają tego serdeczn ie dosyć prosz ę wierzy ć jeste m zwolenn ikiem pa ństwa akcj i ale, poniewa ż nie ma tego teg o teg o zakazu t o c i, kt órzy zwierz ęta futerkowe hodują n o muszą robić t o w zgodz ie z prawem i tera z pytan ie jak to wygl ąda w Polsce na tle innych kraj ów, które tak iego zakazu jeszcz e nie wprowadziły krótko m ówiąc czy d a się uczyni ć t o c ierpienie mniejszym n iestety w przypadk u zwierz ąt futerkowyc h nie ma mowy o jaki ś popraw y dobrostanu te klatk i mog ą zosta ć powiększone, al e to tak de facto n ic n ie zmieni dlateg o, że to s ą zwierz ęta dzikie, kt óre są zupełnie n ieprzystosowane do byc ia w zamkni ęciu, al e w naturze przemierzaj ą codziennie ogromn e odleg łości norka potrzebuj e np. regularnie Compensy jest bardzo istotne dl a dobrostan u w zwi ązku, z czym nie m a w zasadz ie możliwości zapewn ienia tak ich warunk ów tym zwierzętom właśnie jaki ś popraw y norm, żeby on e po prostu nie cierpia ły ca łe swoj e życie natomiast chodz i o inne kraje s ą wprowadzane tak ie pr óby n p . w Niemczech sytuacja jest tak a, że wprowadzon o te większe klatk i i ta branża w zasadzie upadła dlateg o, że t o zupe łnie przesta ło by ć rentowne i może to jes t droga skoro t o lobb y futrzarskiego n o nie pozwala z różnych powodów swoje j sobie znanym i tylko metodam i do tego, żeby wprowadzi ć całkowity zaka z wy śrubowane normy być mo że te n przemysł ogranicz ą na pytanie czy to ma sens i dl a tych przedsi ębiorców dla zwierz ąt zwierz ęta chcą jak przesta ć cierpie ć jak najszybciej pytać c o rok u zab ijamy zwierz ąt miliony Jane dok ładnie tera z są zab ijane na fermach ten dzień be z futra nie b ierze znikąd, ponieważ w łaśnie prze łom listopada grudnia te ż moment uboj u zwierz ąt na fermac h natom iast perspektywy przedsiębiorców i tak jes t wprowadzony zostan ie zakaz to b ędzie te n okres przej ściowy, który da to tak ie zabezpieczenie przebran żowienie si ę, a na nasze j perspektywy jes t to, jak ą h ipokryzja wprowadzan ie tak ich wyższych norm skor o wiemy po prostu wszelk ie badania naukowe świadczą o tym, że n ie d a si ę zrobić tak iej klatki, kt óra zwierzęciu zapewni komfort na zawsz e będzie m ęczyć, jakb y powszechne problem y na fermach te straty Fiat jest apatia t o są akty agresji cz y nawe t autoagresji kanibalizmu to są naprawdę koszmarn e sceny, które dziej ą, dlateg o że zamykam y dz ikie zwierz ę w kratc e oprócz naszego sprzeciwu, jak im mo że właściwie pow inno by ć n ie kupowan ie ubrań kt óre, kt óre w łaśnie pochodzą z powstaniem skute k cierpienia zwierząt c o jeszcz e może zrobi ć ka żdy z nas mo że liczyć w łączy si ę do pa ństwa akcj i zaprotestować na ulicy Lepak katalo g tak iego post ępowania w pierwszej części wra z z takich bezpo średnia oczywiście zapraszam y na poniedzia łkowy happening zapraszam y do udzia łu wszystkich zapraszamy te ż do podp isania petycj i na stronie kampanii cen a futra to jest petycja dedykowan a do polityk ów, kt óra właśnie ma wywrzeć nac isk na wprowadzen ie teg o zakaz u w Polsce oprócz teg o ta k jak pa n podkre ślił oczywi ście n ie kupujem y fute r przyczy n tuta j nale ży zauważyć, że futra nie s ą dostatecznym kojarzyc ie t e płaszcze bardzo w iele fote l wsp ółcześnie są dodatki są jak zwykła kompa n do czapki cz y breloczk i do torebki, wi ęc na to te ż warto zwracać uwagę, a oprócz tego c o jes t bardz o istotne to wywieranie nac isku na mark i modowe widzimy, że jakaś Marka modowa nadal stosuje w ramy o ty m, zawsz e informujemy naszymi kana łami jeśli jes t jakaś jeszcze n ie zrezygnowała to wart o pokazać konsumentom też zale ży na tym, żeby t e futr a wypad ły, ponieważ Marka rob i to, czego oczekuj ą konsumenc i prosz ę powiedzie ć, kt óre kraje europejsk ie zabronił ju ż hodowli zwierz ąt na futr a takich krajów jes t już 14 jest t o m. in . w ielka Brytania Czechy jes t Holandia, która też c iekawym przypadkiem, poniewa ż Holandia była naprawdę trzydziestk ą potęgą na świecie temu drugi pod wzgl ędem produkcji kra j na świecie i Hollande też prowadzi ła tak i zaka z Słowenia Chorwacja n ie wiem cz y wym ieniamy Austrię s ą te ż tak jak wspomniałam w Niemczech s ą np. ograniczenia cz y Szwajcarii ostatn io bodaj że we wrze śniu fote l zakaza ła Słowacja tak że jes t taki n iechlubny pocze t europejskim tak albo poz a wielk ą Brytanią, kt óra wprowadziła zaka z w 2000 roku projektu pani wymienia ła on e ca łkiem n iedawno dop iero wprowadziły tak i taki zakaz n o ta k o tym, si ę m ówi te ż stosunkowo n iedawna w zwi ązku, z czy m na ten proce s ten proce s trw a, al e naszym zdan iem s ą po prostu n ieuchronny, zważywszy na t o, że tak jak wspomniany branża modow a tyc h fute r odchodzi w związku z ty m im szybciej my też jako kraj podejm iemy tak ą decyzj ę o wprowadzeniu zakazu i dam y szans ę też przedsi ębiorca się przebranżowić t o tym lepiej dl a wszystk ich prosz ę powiedzieć t a ustawa zosta ła odrzucon a wi ększością wi ększością głosów nie była poddan a pod g łosowanie po prostu zrezygnowan o z teg o projekt u ten projek t w og óle tak iej szerszej nowel izacji po prost u ustawy o ochron ie zwierz ąt ta m oprócz zakazów te by ły te ż inne tak ie kontrowersyjne kwestie ta m kwest ia uboj u rytualnego wykorzystywan ia dz ikich zwierz ąt w cyrkac h w zwi ązku, z czym po prost u ca ła ta nowel izacja projek t nowelizacji został odrzucon y jes t nowy projek t który, dlaczeg o dokonujem y pod kon iec pa ździernika zast ępca rzeczn ika prawa i sprawiedliwo ści Radosław Fogiel og łosił, że k ierownictwo partii nadal popiera projekt zakazu i że b ędą d ążyć do teg o, żeby t e branże po prost u hodowle zako ńczyć w Polsce natomiast, jaką przyjm ie formę czy to będzie te ż jak projek t nowelizacji ustawy o ochron ie zwierząt cz y tam będą t e pozostałe zap isy np. dotycz ące zwierząt w korkach to jeszcz e nie miałem dzi ękuję pani bardzo za t e rozmow y pani Anna Sarzyńska Stowarzyszenie otwarte klatki moim pa ństwowości dziękuję pa ństwu prosz ę teraz informacja po informacjach cudowne lat a moim państwo go ści b ędzie Karol Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA