REKLAMA

Cudowne lata Karola Strasburgera

Cudowne Lata
Data emisji:
2019-11-24 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
30:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cudowne lata w niedzielę w magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łaniam się pa ństwo jak co tydzie ń po godz inie 1320 gościmy bohater a pozwolę sob ie na odrobin ę ego izmu mo ich cudownych la t, b y porozmawiać m. in . o cudownyc h latac h mo ich bohater ów Karol Strasburger jest z nami dzień dobry w itam dzień dobr y k łaniał się je śli pa n pozwol i to t o ja pozwolę sob ie z kole i na pewną refleksj ę bardzo prosz ę, żeby ważne inaczej sobie pana wyobra Rozwiń » żanie mieliśmy n ie miał przyjemno ści spotka ć z pane m zupe łnie przypadkowo spotkan a na korytarzu dydaktyzm u bohate r poprosił wydawcy już zacz ęli pana Karola do nas w ich do studia tak te ż stał pa n na naszej li ście do bohater ów fundamentalny, którzy musz ą ta m by ć przejd ę do rzeczy wdało się pa n mamy 90 wzrostu nie gdzie n igdy n ie miałem tak i duży ta pozostaje pa n wciąż się nie zna m, ale mn iemam bardz o przystojny m mężczyzną, czyli okazuj e si ę, że n ie b ędą tak wysoki można zbyć przez wojny n o tak, że wzros t niekoniecznie, że żadne gość no muszę wej ść kiedyś mia łem podobn ą sytuację by ło dość dawn o po premierze agent a nr 1 przyjechał do tak iego spotkan ia autorsk ie do jakiego ś k ina pan i zaprosiła k ierowniczka tego k ina handel długo wypad ło dość dalek o o d Warszawy no i tak chodzę do tego kina i widz ę na je j twarz y tak i troch ę zażenowany u śmiech ile jes t zmartw ienie my ślę sobie c o jest jak wie c o si ę sta ło z łego przyjecha ła mn ie w porę nowie pan mu w umowie n ie jeste śmy pan i na siedemnast ą sam 18, a wi ęc jestem do ść punktualn ie n ie wszystk o dobrze bardzo się cieszy tylko wypar ła się tak trochę inaczej pa n sob ie wyobra żałem wyobrażałam myślałam, że pa n troch ę jes t wyższy t o samo powiedziała na m, że w og óle tak i bardziej jaki ś ciekawy jest pa n, a tak widzę, że pan takie normalne nie mówiono te ż bardz o jes t przykro to może ja pojad ę w Adamowie Wasko, żeby pańska rodzina jes t tak a sytuacja, że widzę, że jest pan i zadowolon a z moje j obecno ści nie oczywiście n ie bardzo prosz ę, al e by ła tak straszn ie zaw ieziona, więc n ie w iem czy ta mag ia k ina tak działa pani pewn ie dobrz e zrozum iani żadnego zawodu n ie ja tak tego n ie tylk o wspomnia łem sobie t e te lat a jak już rozmaw iamy o tyc h dobryc h latac h dawnej śmiesznych c iekawych różnych t o były też dla mn ie bardz o ciekawe lat a w gruncie rzeczy tylk o, że ludzie wyobra żają sob ie poprze z role, kt óre zrywam y, że jeste śmy mo że więksi ładniej siły wyższe n ie w iem grubszy cz ęści s ilnie nieujętego odpow iedzialny za wyobraźnia dzia ła dobrze bardzo się z teg o cieszę, że tak jes t, bo wtajemniczeni bardz iej aktorstwo m ówią rzeczy, które dobrz e gra cz y aktork a, która dobrz e gr a potrafi by ć ładniejsza ni ż jes t w życiu i odwrotnie mo że by ć piękna, al e jak źle gra t o wygl ąda okropnie szczerz e, kiedy pan a po raz p ierwszy zobaczy łem na ekran ie telew izora to wydawa ło mi si ę w łaściwy 1 tchem wymieniają pana wśród tyc h aktorów, kt órzy na lata zdominuj ą polską filmografii jak o prac y najwięksi amanci szeryfow ie, kt órzy b ędą zaprowadza ć porządek, które b ędą, kt órzy b ędą uwodzi ć damy bohaterk i tych, że ty m, że filmował pa n bardzo szybko poprze z to n ie, skąd w wyborze wodza bez przerw y t o w życiu prywatny m mn ie filmowy filmowy Ken ta spodziewa si ę b ędzie teg o b ędzie przynajmn iej takim drug im Lindą zaznacz y muszę się do tego odn iesie jakoś w te n spos ób, że rzeczywiście mo że na tym du żym ekran ie jest nie mn iej ni ż kiedyś, aczkolwiek pojawi łem się nie dan e s ą bardzo dobre filmy planeta planet a s ingli w 2 nie była t o g łówna rol a al e, ale jakaż by ła i film by ł fajn y, skąd si ę bardzo podobały ca ła prac a by ła fajn a natomiast do ść dużo gra m w ser ialach tylk o, że cza s jes t taki my ślę o czasie w idza i f ilmu, że ka żdy widz ma swojego bohater a nie ma takich bohater ów jak kiedy ś byliśmy, że by ły polskie drogi cze k na nr 1 tak daj e t o wszysc y mam y podaż powoduje, że bohate r zamiast na mam y du żo seriali i teraz 1 ogląda 1 seria drugie drug i te n na tych aktor ów, a tamten z tamtyc h aktor ów i dla n ich jes t bohaterem dla tych c o g o oglądają drug iego w ogóle nie znają my ślę, że go w og óle ju ż n iema, więc c o jest nie w iem jak t o określić czy t o takie smutne cz y nie, al e i inne na pewno Itaki na wielkie typu nocne j n ie Krzyżacy pan dodaje Suski no je śli t e wszystk ie w ielkie produkcje, kt óre powodowa ły, że kto w n ich zagrały stał si ę bohatere m Narodowym wręcz wszyscy g o znali troch ę chyba odesz ły n a na bok i mam y teg o zbyt dużo lu b zbyt mało ludz ie si ę ty m naprawd ę interesuj ą, a wreszcie mo żna, by powiedzie ć na ko ńcu, że ta tak a troch ę prawdz iwa sztuka dobr a amb itna rob iona d ługo z ch ęcią, aby t o było naprawd ę dobre poruszaj ące wzruszające m ądre i t d. można, b y te ep itety tuta j mnożyć gdzieś sama odeszła troch ę na bok pojawi ła się komercj a tego jes t coraz wi ęcej ludz ie lubi ą, żeby łatwo dużo przyjemnie i szybk o i tyl e, żeby się zmienia ło be z przerwy, al e w produkcji, kt órą na my śli te ż zak ładały na ówczesne możliwości, bo szybk o, że by ło, że w iele się zmienia ł mam namy śli Zabij mn ie gl ino albo 07 zgłoś nam n ie to nie t o były jeszcz e okre s, k iedy jedna k nie miało by ć szybko mia ło być dobrz e na ówczesne standard y by ło i dobrz e szybko no tak, al e jednak ta praca trwa ła dość d ługo na plan ie t o nieby ła tak że na scen ę mieliśmy rodzina Karola by ć mo że si ę zrozumieli śmy 2 mówiąc szybk o mia ła produkcj ę samej Pradze miałem na myśli, że to jest kino akcji, że ta m się naprawa ros ły tam się uprawnieniami może t o by ć repertua r bardzo amb itnie ja wyb ieram się realizacja nada l ta realizacja ma wp ływ na troch ę na jakość dlateg o jak m y odb ieramy po prostu tera z tych seriach mam y godzin ę na scen ę 1 dnia rob imy po 12 sen kiedy ś robili śmy te 12 sęp w ci ągu tygodnia robili śmy tak d ługa b ędzie dobrze, a tera z rob imy tak d ługo jak na t o czas pozwal a si ę def icytem taśmy filmowej, że właśnie tera z nie ma takich def icytu, wi ęc rob imy szybko staram y si ę być dobrz e jak mo żna, al e jak m ówię ta produkcj a i pojaw iania si ę tyc h odcink ów codziennie kiedyś tak n ie by ło ser ial miał ta k jak polskie drog i na ście odcink ów i tyl e, a teraz ma wiadomości, że po par ę tysięcy no t o c o trochę inaczej Polska wygl ąda, ale jeżeli chciał prze z t o pojęcie, że m imo wszystk o gram gram do ść dużo musz ę przejść wi ęcej ni ż kiedykolwiek akurat gra m w 2 serialach 1 film si ę zatrzymał 0202 . idzie g do r óżnych produkcjac h filmowych gram dość du żo w teatrz e nawe t grywałem też mam za jakąś przerw ę, ale mia łem tyc h spektakl i tak ich w teatrac h pow iedzmy prywatnyc h bardziej je żdżących po Polsce bardzo du ża wi ęc ta nasz a w dzia łalność artystyczn a nabra ła troch ę innego innego charakteru, al e z mojeg o punkt u w idzenia Janowska więcej pracuj e ju ż kiedyś, m imo że niektórzy tego n ie widz ą jak n iewiele rozm ów nie rozpoczyn a si ę od pytan ia Familiada pan a przypadku tak dobrz e si ę zaczyna może n ie wszystk ie, al e wi ększość mo że tak w tej chwili ta mo że by ć pew ien problem też t o by ł kiedyś mówi, bo 25 lat temu c o du żo czas u min ęło wyb ór, którego dokona łem n ie żałuje teg o wr ęcz odwrotn ie, al e wybór polegaj ące na ty m, że co ś co staj e się popularne trw a tak d ługą nie ma tak iego serialu, kt óry b y przez 25 lat pojawiał si ę na okr ągło 4 × w tygodniu 2 nowe odcinki 2 powtórki, a tera z jeszcze by ły powt órki codziennie, więc pojawiaj ą się codz iennie z tym programe m praktycznie przez w iele lat n o to automatycznie gdzie ś si ę w g łowach ludzi utrwal a ludz ie t o zapamiętują dl a mn ie te n pocz ątek decyzj i by ł taki pytałem różnych ludz i s iebie robi ć n ie robić chodzi ć Familiada cz y nie wchodzić prowadzisz cz y te ż nie odpow iadali będzie dobre pyta m to prowad ź jak będzie z łe t o nier ób tego, al e nikt n ie wiedział od pocz ątku, jakie t o będzie okaza ło si ę powiem nieskromnie może jes t dobre no bo skor o ludz ie oglądają tyle la t mamy tak dużą ogl ądalność rz ędu 3  000 000 ludzi naprawd ę jes t masa to znaczy, że co ś w ty m jest fajneg o ciekawego ludz ie t o polub i, ale ludz ie coś polubią t o automatyczn ie łączą tą osobą, kt óra jes t ta m bohatere m teg o cz y ser ialu w tak im wypadk u tak iego program u szału teleturn ieju 3 × ocena Gajosa jego rol i w 4 pancernych tak mało uciekał o d tego w jak im momencie pamiętam pracowaliśmy prz y ser ialu Karina wsp ólnie i mia ł z tym proble m kon iecznie chciał się o d tego odci ąć, żeby zrobi ć inne rzecz y cz y w moim wypadk u cięcie by łoby be z sensu troch ę z mojeg o punkt u widzenia, poniewa ż po c o robi ę, żeby być w środku tej spraw y, żeby mie ć pracę na stałe, żeby mie ć publiczno ść kt óra jes t z r óżnych okres ów w iekowych po m łode młode pokolenia n ie znaj ą, poniewa ż ogl ądają to m łodzi ludzie i stars i w zwi ązku z tym n ie w iem doc ieram do r óżnych pokoleń pote m jes t mi łatwiej pracować n p . ps a trzeba te ż przychodz ą ludzie znają mn ie prawda n ie tylk o t o pokolenie polsk ich drugiej noc y dni n o, wi ęc ja 1 z 1 słowem powiem nie żałuje teg o, że ktoś pyta ł Familiady, ale oczywiście s ą m łodzi n p . ludz ie, a młodzież teraz jes t osobny tema t do d ługiej rozmowy w og óle n ie wiedz ą, że sam aktore m np. mówi, a co pan jeszcz e gradzie pan sektorem śmiejemy si ę walk ą sami decydowa ć pan wspomniał, podając jak o p ierwsza t o kryter ium tak iej stabilizacji je śli chodz i o pańską pracę tak t o jak, gdyby śmy wyłączyli to to te ż, by pan wybrał w ten sa m spos ób tak oczywiście, dlatego że jest t o wyzwanie dzi ęki tem u nauczyłem si ę w ielu rzeczy dzi ęki tem u nauczy łem si ę komunikować z lud źmi inaczej na zaoczn e nauczy łem się m ówić we w łasnym imieniu n iego tekste m nauczony sta łem si ę aktore m, kt óry potrafi rozmawia ć na r óżne tematy to n ie zmus i wod ę edukacji, poniewa ż mam ludz i z r óżnych bran ż i uciesze sam ja n ie ma m scenariusza, wi ęc musz ę sam nawi ązywać z n imi kontakt rozmawia ć z nauczyc ielami lekarzami sportowcam i różnymi lud źmi m y kom isarzami piekarzami każdy temat staram si ę mieć coś dopowiedzenia związku z ty m się edukuj e ucz y zmusza j e do takiej trochę mn iej pracy dz iennikarskiej aktorskiej uczen ia si ę na pamięć tekst ów jak powiedziałam, więc z punkt u w idzenia teg o czasu i Familiada dała mi w życiu tam si ę, że da ła mi znacznie wi ęcej niż mi ły uj ęła cz y rol ę Familia pan sobie z kraj u sa m czyn cz y t o zrobi ł producent pa n te buty wszedł nie w łaśnie t o na ty m polega my ślę, że ta moj a pozytywn a sytuacja, że nikt n iczego nie kroi ł tu po prost u otrzymałem gotow e produkty, kt óry by ł na świecie jest do te j por y w różnych telew izjach NATO by ł głównym tak im wzore m by ła armia ameryka ńska się nazyw a familii fikcji przyjecha ła zreszt ą w łaścicielka licencji ze Stanów na rozkr ęcała te n program, al e c o dotyczy ło regulam inu zasa d prawda a, a jak to wypełnić t o ja mia łem z a za przeproszeniem pe łnego lotki pytam płacze no dobrze, al e ja mam tam robi ć kurcz ę, jakie mam gadać z tym i lud źmi, jakie mam te n czas wypełnia ten dowc ip pa n sa m my śli na początku no tak tu n ikt się sta ł jego zak ładnikiem dla, ale to n ikt n iczego n ie nie n ie wykombinowa ł za mniej nie ma m pr ąd teren ów niech mi do Hania nie m ówi sama mówi co ma m gadać, czego ma m robi ć w zwi ązku z ty m wype łniłem te n te n program regulaminowo nie jako ś ta m troszk ę t e zmieniające się przez te lat a, al e niewiele czym ś własnym i t o jest dl a mn ie satysfakcja, ponieważ nikt n ie żadne buty n ie wkłada na szczęście ma m nadziej ę, że nikt nie b ędzie składał zgłoszenie da m, bo boj a n ie um iem ju ż, by przyjmowa ć czego ś c o mi ktoś naka że, jaki ma by ć jak ma m prowadzić rozmowy 3 czy tak wcześniak jes t, jak i jestem i tyl e, wi ęc tyl e mojeg o pytam o t o kończąc wątek teg o dowcipu, który pojaw ia się zawsz e na wst ępie, że t o oczywi ście przystawa ło d o do czas u pokolenia obecnyc h n iemal 5040 jak ja latk ów teraz młodzież poszukuj e humorów zupe łnie innych źródłach tome m jes t tak im takiego jego źródło t o c o pan upraw ia, a co pewnie moj e pokolenie niepewnie tylko na pewn o robi nie wiem prz y towarzyskim stole to jes t dl a m łodzieży dz ieci Suchar taka cz ęsto okre śla, al e obronie t o o, tyl e że spotyka m na ulicy masę m łodych ludz i, kt órzy mn ie zaczepiają m ówią jest Pancake fajn e Panthers tokarki daj e pancerz mo że na m sprzeda ż noweg o an i tym żyją mo że troch ę inaczej mo że jakim ś dystanse m przetrzymywan ie tego jakb y g o n ie nazwał, jakb y n ie teg o nie powiedzia ły co jedna k m imo wszystko m łodzi ludzie ch ętnie si ę do Familiady garn ą ja mam w te j chwili bardzo dużo uczestników ludz i młodych kiedy ś tego nie by ło, bo by ły tylk o rodziny możliwe je śli chodz i o udzia ł w zwi ązku z tym tematem m łodzieży tego c o on a lubi t o jest osobne rozdzia ły pozwoli pa n, że o ty m, mówimy ju ż t o po informacjach Karol Strasburger jes t mo im państwa gościem to s ą cudowne lat a w n iedzielnym magazyn ie Radia TOK FM za chwil ę wraca m niedzielny magazyn Radia TOK FM cudown e lat a Karol Strasburger jest z nam i dzie ń dobry koniec pan u ponownie witam k łaniam się Familia zacz ęliśmy, choć nie był t o w ątek, który rozpocz ął naszą rozmow ę to jednak staj e si ę tak im głośno wybrzmiewają n iczym z nasze j z naszeg o spotkan ia pa n m ówił o o młodzieży rozmawialiśmy o ty m jak jes t postrzeganie Familiady w śród najm łodszych je j odbiorc ów jak przyjmowan e s ą pa ńskie dowc ipy, które stały się znakiem f irmowym tego teg o, kt óry teleturnieju, a ja bym chciał pana zapyta ć pan a jes t przera żony, lecz tym c o robi ę czy tym c o si ę dz ieje w Polsce tym co t o, o czym myślę wynika z teg o c o pa n robi, ale to jest konsekwencja teg o co dz ieje si ę w Polsce wy ższe pan ma ca ły obra z spo łeczny w śród uczestników swojeg o teleturn ieju te ż bardz o cz ęsto Familiada jes t tak im, a właściwie pal iwem dl a wszelk iego rodzaj u z programów, kt óre pokazuj ą użytkowo tak ie Gagi kt óre, które badają, al e najczęściej te Gagi polegają na ty m, że uczestnicy wykazuj ą się elementarn ą niewiedzą n o dobrz e dobrze oczywi ście odniosę się do tego z przyjemno ścią j a tak powiedzia ł w Polsce al e, żeby rozszerzy ć jak ten tema t byśmy m ieli poruszy ć to myślę, że t o si ę dz ieje na ca łym świecie i muszę powiedzie ć, że w jakim ś sensie czasami mo że jestem w środku te j spraw y czy w środku teg o Szubina są biznesu teg o wszystkiego c o na s otacz a t o my ślę sobie, że źle si ę dz ieje, że jeste śmy w środku tak iej pow ierzchownej zabaw y takiej g łupiej mapk i totalne j takiego myślenia, że jestem cool, bo nic n ie wiem jestem fajny, bo robię mam y jaj a i p isze hity my ślę, że olbrzymi ą z łą robotę rob i t u internat, kt óry jes t dl a ludzi m ądrych narzędziem fantastyczne dl a ludzi by łem g łupi niedoświadczony z łośliwych to mo żna, by mno żyć t e negatywne r óżne op inie czym ś okropny m demoralizuj ący ludz ie n ie wiedzą staj ą si ę czasam i popularn i, poniewa ż poka żą za przeproszen iem kawa łek go łego cia ła dotycz y t o panienek alb o waln e jakąś głupotę alb o co ś mocn o krytykuj ą albo poka żą, że s ą kompletnymi idiotami staj ą się słaby n ie z teg o powod u w ka żdym razie tak t o miało przerażają si ę powiedzie właśnie prem ier próbuje z mojej stron y m imo wszystk o prowadz i rozmow y z lud źmi w k ierunku jedna k jakieś wartości to znaczy maj ą gości ma niewiele tam czas u na t o, al e stara m się, ab y mo i goście powiedzieli co ś o sob ie fajneg o m ądrego ciekawego uwa żam, że każe czeka ć ciekawe jako ś ta m i próbuje, ab y on i się zaprezentowal i jak najlepiej to znaczy ja n ie mam natur y takie, ab y w ty m programie, sk ąd się wy śmiewać ewentualnie śmiał się raze m z n im mogę, ale motywuj e g o do teg o, żeby opowiedział coś fajneg o jak ąś swoj ą fajną histori ę swojeg o życia alb o powiedział c o umie fajnego zrobi ć jak ten świat nie postrzega, czyl i chciałbym od nich us łyszeć rzeczy ciekawe i tak się też dz ieje, ale ma pa n moment za żenowania i też pr óbuje pan być mo że przykry ć swo im taktown y nie n o nie nagra ły odpow iada zupe łnie idiotyczny sposób na rajdach cros s sekretark a tak oczywiście tylko trzeba pami ętać, że sławna lama owc a, która przesz ła do historii więcej niż jedn o zwierzę ty m podobne takie pierdoły, kt óre si ę tam pojawiaj ą czasami s ą wynikiem nie a ż tak tak i tak iej głupoty tyc h mo ich go ści państwo zwraca na kar b stresu te ż tak mamy 3 sekundy, je żeli zapytam raz źle ora z prawo zapytam go ps a kon ia samochód wszystko, ponieważ Fabian t o jes t taki program w ty m zadajemy pytan ia z ka żdej dziedziny nie mo że się przygotowa ć będzie mocne j historii Polski alb o h istorii świata n ie w iem geografii fizyk to n ie jes t wielka gra nauczanie jes t w ielka gr a, ale t u trzeb a być sprytny m trzeb a umie ć ocenić pytan ie, które byw a podchwytl iwe g łupie pytanie wydaj e się, jaki mo że by ć samochód przysparz a czasam i w iele k łopotów, poniewa ż samochód mo że być r óżny i szybk i wolne j czerwony n iebieski biały sportowy ci ężarowe i tera z jak ju ż komu ś brakuje m u si ę wszystk ie wyczerpa ły odpowiedzi to w ty m momencie pojaw ia si ę jaka ś totalna głupota, żeby c o po cokolw iek powiedzieć, bo cza s m ija prawda o n pote m za chwil ę ju ż wie ludz ie na w idowni, którzy siedzą te ż wi ęcej wiedzą, ale t e, które się denerwuje mn ie wie, al e oczywi ście n ie nie usprawiedliwiam tyc h, kt órzy po prostu nie maj ą totalne j, więc zost aw na uczestnik ów, ale przy trzymajm y si ę na Chinkę format u ktoś kiedy ś powiedzia ł, że w momenc ie, kiedy teleturn iej 1 z 10 nie b ędzie prowadził Tadeusz nóg trzeb a te n teleturniej zamkn ąć pozwol i pa n rozszerzen ie c o n ieco myślę, że jeżeli pan nie b ędzie prowadzi ł Familiady te Familia trzeb a b ędzie zamknąć tak sam o jak koło fortun y skończyło si ę Wojciech Pijanowski prz y ca łym szacunk u dl a pami ęci Stanisława Mikulskiego, kt óry nory przez te heter o jak w iemy teraz nadal t o idzie mam y r óżnych prowadz ących jeszcz e, a jak że Kobierzyńskiej, by ruch bańce tam r óżni ludz ie po kole i si ę pojawiali koledz y do, kt órzy tak na chwil ę gospodar z format u ten p ierwszy zapisuje si ę w pamięci i tylko dlatego si ę nie odejdzie co prawda t o znaczy to jest dl a mn ie mi ły i sympatycznym ten pa n mówi, ponieważ robię wszystk o, żeby być w ty m naprawdę uczciwy prawdziwy n ie traktuję teg o lewą r ęką wol ę Boże sa m się pracować w tym jak na j uczc iwie jak najlep iej byc ia osobą, kt óra prowadzi co ś we w łasnym imieniu t o jes t odkrywanie się jes t pokazywan ie się prywatn ie chowan ia si ę z jak ąkolwiek rol ę za jak ąkolwiek mask ę za jaki ś kostium jeste m sam a po prost u ta k jak jeste m, wi ęc tu n o jes t pewn e ryzyk o zawsze, ale jeżeli t o wszystk im już skojarz y i ten człowiek jest jako ś sa m n ieodzownie połączone z czym ś to my ślę, że dobrze, że tak si ę dzieje mam wra żenie i wynosi od nasze j rozmowy, że ma pan w sob ie n iewyczerpane wciąż pok łady te j ambicji stricte aktorsk i że, że tutaj pan a ciągnie mn ie ci ągnie jako ś specjalnie niż ci ągnęło mnie kiedykolwiek n ie mam żadnych z tego tytu łu ani kompleksów ani w te j chwili n ie ma m tak ich powodów, że jeste m roz żalony, że czegoś n ie robi ę lub co ś robię niewiele, al e pewn ie opiera si ę na intuicji pewniej czuje si ę pa n aktorem z doświadczeniem mo że niew ątpliwie doświadczeniem bogatszym o prowadzen ie teleturnieju niew ątpliwie, kt óry wychodz i z takich regu ł, gd y aktorskich nagr ód si ę teatralnych not a mam wrażenie chc e t o pana us łyszeć na c o pa ństwo ochotę je śli chodz i o film to znaczy c o tak widzę, że świat ilo ść liczba byłoby lep iej po polsk u dni zdj ęciowych, kt óre już odby łem w serialach idzie w setki t o s ą do świadczenia olbrzym ie wynikające z godzin sp ędzonych przed kamer ą z gest tekste m, który p iszemy popraw iamy z emocjam i, że wszystkim c o si ę wiąże w dn i dni zdjęciowych f ilmy fabularn e mam y 102030 to wszystk o w ser ialu mamy setk i takich dni t o jes t olbrzymie do świadczenie i t o doświadczenie mo żna, b y spożytkować oczywiście ch ętnie by m t o uczynił w tej chw ili maj ąc ju ż do świadczenie, którego jeszcz e nie miałem agenc ie nr 1 czy polsk ich drogach n ie mia łem dystansu takiego do teg o co robię nie mia ł takiego warsztat u spokoj u rozwagi do świadczenie tego wszystkiego si ę między czas ie podzia łu, aby m óc t o zrealizowa ć w czym ś co pojaw i si ę na r ówni z firmami, kt óre kiedyś zrobiłem typ u noc e dnie prawda cz y nawe t ser ial polskie drogi, której dz ieciak nr 1, żeby si ę pojawiły t o na dużym ekran ie, żeby móc skonfrontowa ć z tym materiałem, kt óry musia ł by ć fajny ciekawy i da ć tak ą szansę, żeby si ę stało cz y t o jest osi ągalne i łatwe nie zab iegam c o specjalnie nie jeste m czek iem, kt óry chodzi z czekoladkam i do producent ów jak to niekt órzy robili robi ą do dnia dz isiejszego i prosz ę, a może pa n nie zauważyłam może pa n w ie coś dla mn ie napisał nie ma tak iej natury n igdy n ie miałem n ie będę mia ł n igdy, ponieważ jeste m osob ą, kt óra nie ma natur y wc iskania się podl izywanie wazeliny za du żo n ie n ie daj e n ikomu jeste m, jak i jestem chcec ie wybra ć zab ierzcie jak nie to też dobrze mam du żo innych zajęć, kt órych si ę bardz o c ieszy elemente m nauk i zawod u aktor a jes t nauka sprawno ści je śli w ogóle można nazwać nauk ą pa n te n fundament fundamen t posiad ł w iele szerszym stopn iu uprawiaj ąc gimnastykę akrobatyczn ą not a mówimy o sprawno ści fizycznej sprawności, więc a ż ta k jak wiele właśnie te n element warsztat u pomógł pan u w kar ierze znaczon y bardz o pomógł na pocz ątku pocz ątkowo r ównież przeszkadza ł pamiętam jeszcz e na scen ie, k iedy rozpoczynałem w teatrz e dramatycznym to takie okre śla najlepsze lata my b ędziemy n a na scen ie teatr u dramatyczneg o pod dyrekcj ą Gustawa Holoubka t o był fantastyczny okres najlepszym teatrz e w Polsce nie wątpił, jak i by ł wtedy i sprawno ść n p . by łam straszn ie potrzebna i korzystałem z teg o Kubuś Fatalista, kt óry by ł spektaklem wyjątkowym, kt órym je ździ się po świecie mas ę ludz i ogl ądało ja tak im ta m taką scen ę fechtunk u i wymyśliłem sobie, że będę wskakiwa ł na scenę z lo ży takiej, kt óra jest obo k scen y talerza była dziś myślę, że celem jest za 3 m o d scen y jak skakałam stelaże na scen ę z tyc h 3 m zrobiła to olbrzym ie wra żenie na ludziach, al e na mn ie te ż, poniewa ż jak 7 sobie teraz n ie tak dawno na t ę scenę na tę scen ę popatrzy łem jak w jak iej wysokości skaka łem do nich sam w to uwierzy ć j a po prostu codz iennie z tej góry uzysk a kami n ie by ło, al e by łem sprawn y byłem sławny by łem po sporc ie to pomaga ło pomaga ła mi t o agenci nr 1, gdzie będzie mia ł du żo zajęć tak ich w łaśnie sportowyc h zada ń i p ływania i uc ieczki tak dale j tego, al e przeszkadzało mi to w ty m, że nie mia łem taki, jakb y t o powiedzie ć f izycznej stabilno ści na scenie zawsz e reżyser nie m ówią, ale tak stanie, że było wida ć, że sto i tak naprawdę że, że w tobie pewn a si ła teg o, że stoi pewnie z pewn ą przewag ę nad widowni ą, a ja tak sta łem na tych palc a poczu łem tak ą taką spr ężynę nogach ciągle mia ł tak i niepokój chodzi łem na bok i ma m du żą ruchliwo ść wynikającą z e sportu n ie mia łem uzyska ć tak i tak iej s ilnej stabilno ść to uzyskaj ą po jakim ś czas ie że, że już tak nie rzuca ł, że ta sprawność tak ma ło nie n ie ci ągle n ie powodowa ła także c o czasam i jes t pew ien mankamen t, ale my ślę, że n iewielki w mo im wypadk u natom iast sprawno ść dawała mi du żo szan s na t o, żeby mieć lepsz e poczucie nie mia ł problemów w klubac h jak trzeb a było ucieka ć po dachach nie ma m tak iego problem u jak Janusz Morgenstern m ówił, słuchając przeskocz y z tego dach u ta Matu umieć zaskoczy ć na z iemie ja wiem reżyserzy c o za proble m oczywiście to n ie jes t żaden problem dla mn ie ja się czułem w tym jak ryb a w wodz ie, wi ęc czy dzi ęki temu si ę rob i wi ększą karier ę mo że niekoniecznie, al e jak by ła potrzeba szukania aktor a do agent a nr 1, a Jerzy Janowicz by ł usportow ione facete m p ływającym świetniej sprawny m to niew ątpliwie szukan o czek a, kt óry b ędzie wiarygodny nie ma gorszeg o n p . w ten isie, że obserwujemy aktorów w f ilmie, a jestem tenisistą dużo gra m w ten isa i widać że, że t o s ą ludzie, którzy leg ł w ręku rakietę n igdy n ie mieli t o wida ć, że s ą sprawy widać, że oszukują widać, że t o jes t n ieprawda natom iast, kt óry ma sprawno ści umiejętności teg o typ u jes t wiarygodny w tym c o robi, je żeli t o si ę dobrz e zagra no t o już jes t pe łnia szczęścia, al e już nie mus i udawa ć, że bieganie biega wida ć, że kto ś rob i 23 kroki widać, że oci ężały, że dla n iego ruc h by ł zawsz e, a pote m jak tego nie ma n igdy Karol Strasburger by ł mo im państwa go ściem tak szybko minął na m cza s cudownych latach w niedzielnym magazynie Radia TOK FM dzi ękuję pan u bardzo dziękuję kłaniał si ę państwo państwo zaprasza m tera z na informacje Radia TOK FM po nich kolejn y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CUDOWNE LATA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA