REKLAMA

Paweł Wojtala o tym, jak zmienił się wizerunek polskiej piłki nożnej

Rozmowa z ciekawym człowiekiem
Data emisji:
2019-11-24 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozmow a z c iekawym cz łowiekiem min ęła godzina czternasta zn iczy na magazyny Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łania si ę państwo ponownie chcia łbym przywita ć mojeg o gościa z n im Paweł Wojtala prezes Wielkopolskiego związku piłki no żnej cz łonek zarz ądu polskiego związku piłki no żnej dzień dobr y w itam serdeczn ie n ie spotykam y się przypadkow o jesteśmy kilka dn i po ostatnim meczu el iminacji euro 2020 reprezentacja Polski ju ż wcze śniej 2 spotkania Rozwiń » przed tym ostatn im zapewni ła sob ie awans na na turn iej, kt óry zostanie rozegran y w do ść specyf icznej formul e dwudziesto cztero zespo łowej w 12 lokalizacjach 12 miejscach w Europie spotkam się z ty m po raz pierwszy natomiast o tym, mo że p óźniej chcia łbym zapytać o o polską reprezentacj ę zwycięstwo w meczu z Izraelem na wyje ździe 21 zwycięstwo u siebie z e Słowenią 3 do 2 w jak im stan ie jes t Polska piłka le ży ryba, kt órą część polskiej piłki dz isiaj pytam y pytam y o t o reprezentacyjn ą t o mus imy być zadowolen i z postaw y nasze j reprezentacji pewn y awans oczywi ście ktoś mo że zawsz e powiedzieć, że grup a była taka inna z tej grup y zawsz e po n ich awansować pamiętajmy zapewniliśmy sob ie t o dosyć szybk o komfortowe warunk i warunki ostatnie 2 mecze be z większej presji, kt óry te ż wykrywamy c o pokazuj e, że nie odpuszczamy, bo cz ęsto by ło tak że dzi ś nas i zawodn icy na r óżnych poziomach może zrobić t o za daleko ty m wszystk im zadowalamy si ę szybk o pewnym i rzeczami, czyl i tym awans m ówi minister dowodz i w nast ępnych meczach mog ą być n ienajlepiej Atu mamy 2 zwycięstwa myślę, że godn e zako ńczenie tych el iminacji prze z polską reprezentacj ę zadaj e pytanie, gdzie jest Polska piłka nie be z kozer y bardz o cz ęsto k ibic, który n ie jest zor ientowany w n iuansach dotycz ących naszego futbol u zadaj e sob ie pytan ie cz y Polski futbo l t o Robert Lewandowski i wspomagającego żołnierze w pozytywny m znaczen iu tego s łowa jednak potencjał te j polskiej piłki jest adekwatn y cho ćby do środków f inansowych, jak imi Polska pi łka dysponuje my ślę, że t o jest z łożony bo, bo rzeczywi ście w idzimy, jak ą rol ę w tych ostatn ich meczach Czyżby w ostatn im meczu od 2 Robert Lewandowski w Izraelu po raz pierwszy od niejakiego czas u usiad ł na ławce i n ie wyszedł pierwszy wszystko t o jest nasz a najwi ększa gwiazda, wok ół kt órej naturalną rzeczą n ie b ędziemy budowal i prezentacja tak b ędziemy dob ierali zawodników, kt órym o n będzie dobrz e pracował, które b ędą b ędzie będzie dobrz e m u na bo isku rozumiało, al e my ślę, że na pewn o potencjał wzrostowy to nie jest tak, że to jest maksimum te j kadry, kt óra w, kt óre t e wyniki też ten poziom gr y tak bo, bo to wynik my ślę, że nie mo żemy się specjaln ie tymi jakichkolwiek pretensj i roszcze ń on e były zadowalaj ące prze z NAC w w ielu momentach styl, którym si ę mówiło n ie był być może tym, kt óre by śmy chc ieli ogl ądać, ale najważniejszy by ł cel mus imy pami ętać o ty m, że reprezentacja ce l sw ój celem był awans do m istrzostw Europy dobrze też, zamykaj ąc temat samyc h mistrzostw 24 zespoły na 55 federacji, które zrzeszon e s ą w Europie n ie chce bagatelizować nie chc ę umniejszać sukces u naszych piłkarzy, ale trudno si ę tam w og óle nie dostać inne instytucje oczywiście mówimy, że ten ce l, który to cel, kt óry był ci ężko zrealizować tak t o jes t oczyw iste Sławek nale ży te ż w ogóle trzeba chyb a w UE jest stan ąć na tym cz y rozbudowywan ie tak bardz o tyc h turniejów ma ma rzeczywi ście sens tak tera z mam y eksperyment 12 miastami dzisiaj łączonymi el iminacjami rel igii narodów tak łączeniem gdzie ś ktoś mo że masowa ć skompl ikowany teraz podzia ł podzia ł przygotowan ie niektórzy wiedz ą, gdzie jak będą realia znają przejm ie cz ęść drużyn co ś na pewn o dużo popracować na d ty m, żeby utrudni ć sob ie życie, wi ęc prz y koszykówce siatkówce t o zawsze piłka mówiliśmy, że jeste śmy bardziej czytelnie do tera z mamy mam y podobn ą podobn ą sytuacj ę tak awansowaliśmy to by ło minimum, kt óre musieliśmy zrobić zrobiliśmy t o w przyzwo itym stylu chcem y porozmawiać o polskie pizze og ólnie jes t pa n przedstaw icielem teg o m łodego noweg o pokolenia byłych piłkarzy, kt órzy maj ą za sob ą do świadczenie gr y za granicą jest to te ż nowe pokolenie ludz i chodz ących do pi łki reprezentuj ących poz iom nale żne wysokim stanowiskom i m ówię tutaj t o be z zb ędnej kurtuazji naprawd ę tak w iele si ę zmieniło t o jes t tylko fasada, za kt órą jednak no czają si ę demon y przeszłości s ą jednak to struktur y dość skostnia łe s ą ludz ie, którzy byli s ą i b ędą w Polskiej piłce do sameg o do sameg o ko ńca n ie chciałbym warto ściować są wszysc y blo k ludzie bardzo źli, kt órzy do polskiego futbolu n ie wnoszą, al e zastanaw ia mnie cz y takich m łodych prężnych pełnych wizji ludz i jak pa n jes t więcej myślę, że jest, więc to jes t naturaln a te ż jak gdyby historia czy nast ępuje naturaln a te ż zmiana pokolen iowa w Polskiej piłce wszystkich tych dzia łaczy, które dz isiaj m ówimy, że by ć mo że i czas przemin ął pamiętajmy, że on i te ż pracowali dl a polskiej piłki m ieli swój wk ład w rozw ój na r óżnych etapach 1 lepiej drugi gorze j, ale po święcił swoje życie cz ęsto używać oni też coś powie całe życie w piłce tak czy Niejestem ju ż do dz isiaj, wi ęc tak, ale te ż z drugiej stron y an i z powod ów wizerunkowych an i też metrykalnych nikt n ie powie panu le śny dz iadek tak, bo tak a etyk ietka jedna k działaczy pi łkarskich przyznała to w iele la t temu wted y z t ą etykiet ą my ślimy tera z walczymy skuteczn ie też walczym y dużo nast ępuje dużo zmian widzimy te ż jak gdyby n ie jak o reprezentan t wojewódzkiego związku piłki nożnej ile rzeczy jeste śmy w stan ie jako w ielkopolskich my jako Polski związek co ś da ć też tylko tu n ie chodzi tylk o taką by ć cz y adm inistratorem rozgrywe k cz y naszy m głównym, gdyb y zadan iem najważniejszym, ale te ż możemy bra ć czynny udzia ł w rozwoj u rozwoj u polskiej pi łki prze z r óżnego rodzaj u akcje budowan ie budowan ie te ż małych dzieci cz y rozwój trenersk i jest w iele jes t wiele przestrzeni, czyli wted y jako związku widzimy swoj ą rolę je śli chodzi o polską piłkę pami ętajmy, że w wielu m iejscach, gdz ie dzieci stars i dzia łacze piłki n ie by ło tak on i on i małych miejscowo ściach są jedn o osobowymi wszystkim prze z noweg o gospodarz a trener a prezes a prezesa i zajmuj ą się wszystkim to oni chodz ą do w ładz samorządowych, żeby jakie ś pieniążki otrzym a na funkcjonalne są ich trzeb a te ż doceniać szanować, ale m ówimy musimy też patrzy tworzy piłka mus i do przodu mus imy si ę rozwijać mus imy mieć dalsze projekt y, kt óre pozwol ą nam naszym dzieciom też po prostu lepiej wchodzi ć w ten świat piłki te ż r óżnie z tym i problemam i kt órymi si ę spotykamy przejść zwykle n ie do sen iora odpow iedniego rozwoj u cz y odpowiedniego te ż szkolen ia dla trener ów wiele p łaszczyzn, kt óre na pewno natom iast jeszcz e w iele do zrobienia dasz zaś da ło się zauwa żyć ostatn imi czasy te ż zmianę, że prz y polskiej piłce wartości pokazywa ć jak też nie chcia łbym powiedzieć, że t o wyłącznie z łe, bo w iadomo, że sukcesie sportowc ów ogrzewaj ą się absolutnie wszysc y o d kibiców pocz ąwszy na g łowie państwa sko ńczy, ale ma m wra żenie tera z proszę pan czy nie zżymał, że n ie jest ju ż obc iachem powiedzie ć k ibicuje polskiej reprezentacji niezależnie o d sprawowaneg o stanowiska cz y też premier to jes t prezydent właśnie t o jest przeci ętny Jan Kowalski, kt óry przyje żdża na mecz, wydając spor ą cz ęść swojeg o bud żetu, żeby zapewni ć sobie swoj e rodz iny wej ściówki nie żaden sposób nie jest o ty m, si ę dzisiaj jes t pewna mod a na reprezentację Polski jedz iemy na kolejn ą imprez ę w ostatnim czasie pytan ie myśmy w iele la t posuchy jasne zara z możemy usłyszeć, że impreza się wzrostu jes t więcej miejsca ich, ale jeste śmy jesteśmy obecn ie awansujemy gram y pozostaj e nam poprawienie tego co si ę dz ieje na tyc h imprezach oczywiście znam y t o nam si ę prezentacji pozna ć polskim tak dzisiaj może jest t o konsekwencj a d ługoterminowego procesu prac y, kt órą zaczęliście jaki ś cza s tem u tak oczywi ście to musi m y si ę tak, gdy prac a, kt o będzie wykonywan a przez ile ś lat powtarzaln y systematycznie przepow iedni doborz e odpowiednich ludz i mus i przynie ść efekty i on a zaczyna przynosić n ie są dz isiaj te rasy jest to, że jest o n jest model prac y, a Polski, a wiadomo, że to c o dotyczy to pow iedziane, że ogrzewan ie w c ieple jes t sportowców generalnie, bo n ie chodzi tylk o piłkę no żną tak zn a wszystk ich dobre tak, bo przez portowców odnosi sukces wart o si ę pokazać dz isiaj się nasz ą reprezentacj ę tak graj ącą wygrywającą my ślę, że warto po prostu być na meczac h i by ć bl isko ludz i, kt órzy s ą tera z przez my śl tyc h poważnych stanowiskach n ie w ie ministerstwo sportu, które niegdyś toczy ło permanentn ą walkę z e związkiem futbolow y prem ier prezydent on i w jak i sposób opini ą wasz ą prac ę cz y wasz ą nowe j fal i piłkarskich dzia łaczy na rzecz my ślę, że to, że są tak bl isko pokazuj e, że że, że jes t dobra ocena tego c o się dzieje w Polskim związku pi łki no żnej to, że się pojawiają s ą na meczac h cz ęsto biorą udział s ą też aktywn i będą aktywn ie tak pa ństwo polskie chce się włączyć różnego rodzaj u projekty związane z polskim związkiem pi łki nożnej okazuj e t o, że ta ocena jes t jest pozytywn a tylk o zwr ócić na identycznych uwagę, gd y patrząc szerze j om ówimy dzia łacza jak por ównamy sob ie troch ę do niemieckiej piłki może tak a, by sam a akurat to do świadczenie zagrał pan w Bundeslidze, choć tak, al e dz isiaj grać grałem al e gdyb y wtedy też n ie zastanawiałem się, kt o jest w klub ie pracuje, kto t o jes t dzia łaczem związkowym mam y troszk ę sytuacj ę tak ą polskiej piłce, że w ielu z na s mówi to mój koleg a z wojsk a dziś poszli śmy t ą stron ę pracy czy związkach wojew ódzkich czy w Polskim związku pi łki no żnej i wielu tam na s na ósmym miejscu tam pracowa ć na będą zar ówno polskiej pi łki, a w Niemczech odwrotn ie mamy wielu by łych pi łkarzy w klubac h my mam y o d zarządu dyrektor sportow y dl a pracown ika, gdyby u nas jest troszk ę inaczej to jes t wypłacana dz isiaj w moje j ocen ie odrzucona tak dzisiaj wielu z na s jes t w związkach sportowych n ie w klubach nie ma tu n ie chcę tak iej codz iennej pracy piłkarski robocie tak powiem, bo kluby si ę inaczej pracy w zwi ązku z tak mam y inne inne priorytety mam y o d c o tygodniow ą decyzj ę mec z, więc myślę, że jeszcz e czas na t o, żeby na moi koledzy te ż więcej na s u na s pojawi ło klubach pi łkarskich za kilka wracam y do naszej rozmow y Paweł Wojtala cz łonek zarz ądu polskiego związku pi łki no żnej sze f Wielkopolskiego związku piłki no żnej z mo im państwa gościem t o jes t niedzielny magazyn Radia TOK FM informacje za film jes t też rozmow a z c iekawym człowiekiem znad n iedzielny magazy n Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łania się państwo ponownie n ie be z kozer y sport piłka no żna to 1 z g łównych temat ów naszyc h audycji weekendowej audycji, a to ze wzgl ędu na wa s pi łkarskiej reprezentacj i na mistrzostwa Europy to te ż zako ńczony cyk l el iminacji do tej imprezy w m iniony wtorek wspomn ij m y Polacy pokonali reprezentacj ę Słowenii, al e n ie o ty m jest historia o ty m jest rozmowa po w ójta jest z nami cz łonek zarz ądu polskiego związku pi łki nożnej ora z dzień dobr y w itam serdeczn ie rozmawialiśmy przed informacjami o ty m jak w izerunkowo zmieni si ę polskiego futbolu, al e te ż zr óbmy k ilka krok ów wprz ód ju ż n iebawem za k ilka miesi ęcy za niespełna rok dojdz ie do kolejnych wyborów w Polskim zwi ązku pi łki nożnej s ądzi pan, że mo żliwe jes t kontynuacja teg o co rob i obecn y prezes Zbigniew Boniek, który n ie może kandydować z e względów statutowyc h na kolejną kadencj ę, bo chyba nie ma się pan ze mn ą zgodz i t o co nie jes t potrzebn e polskiej pi łce t o d iametralne przewrót który, kt óry spowoduje, że Polska pi łka odejdz ie od wszystk ich tyc h rozwi ązań proponowanych prze z ostatn ie lata myślę, że n iema takiej drog i, żeby ktokolw iek zostan ie prezese m polskiego związku pi łki nożnej, żeby zupe łnie zmienił polityk ę, która prze z ostatnie 7 lat w przyszłym rok u b ędzie 8 lat była z a prezesa Bońka t o jest kierunek, kt óry został s łusznie obran y oczywiście trzeb a zweryfikowa ć pewn e rzeczy zastanowić na d tym, gdz ie Polski związek piłki no żnej mo że jeszcze bardziej si ę rozwija ć, jak ie dz iedziny s ą do poprawy, bo po to nie jest tak że na ka żdej płaszczyźnie zdaln ie tak mam y musimy na pewn o popracować nad ty m żeby, żeby najlepszym i rozwiązaniami czy przyjm ie tu te ż szkoleniami dla trenerów to jes t rzecz, kt óra np. musi cały cza s poprawiać musimy doskonali ć si ę, al e tuta j też o przyczyn y te j roli związków pamiętajmy też w iele ludz i, którzy muszą si ę doszkala ć musia ł si ę rozwijać m ówił po trenerac h zwi ązek na pewno ta l inia b ędzie kontynuowana, która jest to jest moj e zdan ie z ewentualnym i poprawkam i medialnymi płaszczyznami, które s ą jeszcz e do udoskonalenia, al e sam pan wie jest t o doświadczenie wyn iesione prze z wielu Polaków choćby ze świata pol ityki, że kiedy dochodz i do wybor ów bardz o presti żowe stanowisko dochodzi te ż do woje n frakcyjnych, że jedna k ludzie zam iast wsp ółdziałać zaczynają z e sob ą walczy ć, a jest mo żliwa sytuacj a, w kt órej środowisko polskich związku pi łki nożnej stanie si ę awangard ą zamiast drze ć kot y m ówiąc kolokw ialnie zacznie wsp ółpracować i zdo ła znale źć wśród swo ich ludzi, którzy maj ą k u tem u predyspozycje maj ą kompetencj e kogo ś tak iego, kto n o zasadz ie pewne j koncyl iacji znajdzie znajdz ie si ę w śród tyc h kandydatów by ć może b ędzie to 1 najpoważniejszy pan i, że ka żde wybor y mają do s iebie, że ścierają si ę amb icje ludzi ktoś widzi si ę na jakimś stanowisku i tak te ż będzie przecie ż przed naszym i pi łkarskimi czy PZPN - u z tym i wyboram i pol ityka sportowe, które dzi ś piłkarska, która jest obecna o n jest n ie do unikni ęcia tylko pozostaj e na t o co zostan ie wypracowany w ty m czas ie jak gdyby jak a pozycj a, której kandydat b ędzie w stanie t o środowisko scali ć spiąć musimy pamiętać też, że m y jak o prezes wojewódzki związku mam y swoje wybory be z tych wybor ów n ic nas nie mo że on czymkolwiek my śleć dale j Polski związku piłki no żnej, bo mo że b y, żeby by ć polskim związku piłki nożnej trzeb a być lep iej u s iebie prezesem, więc to jes t, a kt órym wszyscy mus imy powiedzie ć jako prezes i związkowi, a tak rzeczywi ście będą rozmowy, bo w iemy, że te ż, gdzie już przewiduj ą kilka osób dzi ś takie nazwiska padają to b y chcia ł by ć n ikt zdecydowanie jeszcz e nie zadeklarowa ł odpowiedź, bo to jes t nazwiskach jes t Cezary Kulesza obecn y w łaściciel Jagiellonii Białystok jes t to Marek Koźmiński wymieniany w gron ie kandydat ów obecn y wiceprezes zwi ązku ds. szkolen iowych, a pewn ie tzw. opozycja te ż wysunie, którego z e swo ich kandydatów no to są te nazw iska, które dzisiaj istnieje na tej giełdzie na gie łdę wrócą Maciej Sawicki te ż obecn y sekretar z generaln y polskiego związku pi łki nożnej też s ądzę, że ma amb icje zosta ć prezesem t o już chciałbym zapytać czy tak ie ambicje ma także te osoby gdzie ś si ę pojawiaj ą tuta j b ędzie wiele si ę rozmów jeszcze przeprowadzony, bo to tu n ie chodzi tylk o o to, żeby zosta ć prezesem faktur przedstawi ć Jasną wizj ę jak w idzi dale j Polski związek piłki nożnej t o co powiedzia łem pewnikiem kierunek doskonalenia znale źć punkty, które s ą s łabe pokaza ć, jak ie zasad y współpracy b ędą ich z pi łką zawodow ą piłką amatorsk ą tak pamiętać mus imy te ż wszystkie reprezentacj e kt órymi Polski związek pi łki no żnej zajmuje o d tych projektac h, które zosta ły wprowadzone, kt óre wprowadzili śmy zaczn ę mamo mamo i wszystk ie rodzaju talen t pro wszystk ie t e, które rzeczy się dla dl a dzieci dziej ą si ę o szkoleniach w iele rzeczy b ędzie miał nowy prezes mi te ż będzie musiał si ę zmierzy ć i nie ograniczymy to wszystk o wróci do góry nogam i będzie kontynuowa ł na pewno to c o zostało rozpoczęte n ie wyobra żam te ż sobie, że jeszcze raz odwo łam si ę do teg o term inu nowa fala pi łkarskich działaczy pa n jes t niejako uosob ieniem te j te j struktur y od pi łki nożnej odejdzie, b o ja rozumiem, żeby w niej tyc h najwyższych strukturac h chcec ie być nie s ądzi pan, że te n aspekt szkolen iowy pow inien zostać podn iesione jak o 1 z głównych w ątków nowej kadencj i, że jedna k w tym k ierunku te ż nowe władze, kontynuuj ąc dotychczasow ą myśl pow inny si ę zwr ócić przyk ładają do teg o większą wag ę, lec z to c o widzia łem szkolenie na pewno je śli chodzi o szkolenie trene r obejmuje t e same szkolen ia trener ów na pewno jes t t o m iejsce, w kt órym zawsz e b ędzie przestrze ń na dalszy rozw ój na t o, żeby trenerz y mogl i doskonalić ulepsza ć i tuta j tylko trzeb a im dawa ć, gdyby narzędzia, które mogą chcie ć, al e tak na ko ńcu na ko ńcu teg o wszystkiego, bo możemy jak o Polski związek pi łki no żnej wymyślić czy wojewódzki związek pi łki no żnej wymyślą najlepsz y program szkolen iowy na jej przekazywa ć robi często warsztat y wszystk o ta k na końcu te n trene r mus i zabra ć do siebie ze swojej g łowie i przenie ść na codz ienne zajęcia z dzie ćmi tak czy 3 czy m łodzieży, w kt órym jakim on pracuj e tak i t u widz ę też jes t w ielu młodych ambitnych ludzi, którzy chc ą się uczy ć si ę rozwija ć tylk o t e muszą pamiętać o 1 ważnej rzeczy tak n ie ka żdy b ędzie trenere m w ekstraklasie każdy musi poszuka ć sweg o m iejsca tak czasam i czasami wydaj e mi się, że w ielu ludz i za szybko widoczn ą ścieżkę kariery dzi ś tam ścieżki rozwoju tak chwilę chcia łbym by ć trenere m reprezentacj i za chwilę ciemność widzę pracować n ie pamiętamy te ż w ielu ludzi mus i zostać na dole musi pracowa ć z tymi dzie ćmi na dole tam jest bardz o du żo niestety też jes t tak, że cz ęsto do dz ieci z wa żnych momentów rozwojowyc h trafiaj ą ludz ie z dosy ć n iskimi jak kwalifikacjami trenerskimi t o jes t ta k u nas tak jest na całym świecie zbudowany m torze niestety ni ższy zaczyna m od dzieci tyc h małych o d tyc h, gdzie pow inny zosta ć jak najleps i trenerz y jak najwięcej przekazan e jes t wiele problem ów w pi łce dzieci ęcej młodzieżowej, zaczynaj ąc o d chocia żby teg o, że i trenerzy zarabiaj ą, jakie to są to są pieniądze tak to ma być główna praca czy to ma być praca to o n wykonywał pan, żeby on i byl i oczywi ście przy odpow iednich kwal ifikacjach wyżej wynagradzan i ni ż teraz myślę, że je żeli ktoś ma pewn e kwalifikacje i dziś pokazuje swój dom prac y znajduj e te ż miejsce tak iej pracy, że t o jest odpow iednio wynagradzan e to zacz ąłem, więc mówić, że to ma by ć główna praca cz y po pracy maj ą z dzie ćmi pracować, by ca ły ułożenie tego wszystkiego jak ma mu funkcjonuje pytam y te ż, że to może wnioskowa ć polskiego związku pi łki nożnej może być tylko sugestie na ko ńcu i tak s ą kluby akadem ie czy klub y, które sam e organizują sob ie t o szkolenia n ie da się ukry ć, że obecn y preze s polskiego związku pi łki nożnej, al e tak że przysz ły prezes jeg o nast ępca będzie zawsze mia ł ten punk t odniesienia 1 z najwyb itniejszych polsk ich piłkarzy, kt óry stan ął na czel e futbolu nie jes t tajemnic ą i ja chcia łbym wciąż doceniać to co zrobi ł obecn y w ładzy, że po ich poprzedn ikach t o n ietrudno było wprowadzić te wszystk ie nowe standardy moim zdan iem temu, kt óry nastąpi po Zbigniewie banku b ędzie o w iele trudniej, bo t e standardy obowi ązujące w Europie zosta ły wprowadzone będzie tutaj ty t o, o czym cały czas gmin b ędzie t o pewn a kontynuacj a tak jakby dziewic ą wystarcz y, że pan gotowy znie ść w izy dla kibic ów pami ętajmy, że Polski związek pi łki nożnej dla kibiców przy jes t sposób jes t postrzegany przez kibic ów prze z pryzma t wynik ów pierwszej prezentacji nie mamy b iele oczywiście rzeczy jes t Polski związek piłki no żnej rob i, a dl a k ibica najwa żniejsze wynik pierwszej prezentacj i, toteż w tym moste k w ostatn im czas ie dobrze funkcjonuj ą te wyn iki są odpowiednie trenerzy zostal i wybran i, żeby selekcjone r am i odbyła nazwaliśmy du że imprezy byliśmy na n ich obecni ok a, ale musia łem przyjść te ż ta zm iana tak oczywiście można powiedzie ć ci ężko było wszystko co b y si ę zrobiło byłoby na plus ta k po tym co by ło wcze śniej n ie do końca też cza s c iszy zmiany wprowadza ć w sieć udoskonala ć wczesn e gdyb y, żeby tak inaczej t o zwi ązek pi łkarski funkcjonował tam myśli pa n, że t o tak a tendencj a og ólnoświatowa, k iedy jest kon iunktura reprezentacj i na wysok im poziomie wygrywała swoj e na kolejne imprezy na imprezę odgrywa czo łową rol ę choćby Polska m istrzostwa Europy 2016 to prezes ma władzę maj ą gorze j oczywi ście tak sukce s sukcese m łatwiej żyje przyjemn iejsze żyje oczywiście cały cza s trzeba pracować rozwija ć to n ie może z n ie możemy zosta ć miejsc ówek, al e sukce s te ż pozwal a by ć sponsoro m łatwiej pozyska ć środki to jest w iele rzeczy, kt óre dzi ś tam są zależne o d tego jednak o d wyn iku sportowego proszę pana zapytać o 1 rzecz, bo i Zbigniewowi Bońkowi samem u selekcjonerowi Jerzemu Grześkowi dostaj e si ę za to, że jes t na ty m stanowisku dostrzega m w tym t o tak ą fundamentaln ą niesprawiedliwość, poniewa ż trudno jeszcz e przed rozpocz ęciem pracy je żdżącego dostał pogłowie za t o, czeg o n ie n ie zrobi ł pa n dokonałby takiego z tak iego samego wybor u jak prezes Boniek nie jes t w butach prezesa Bońka, a więc n ie chcę tutaj ocenia ć tego czyn u dokona ł wyn iki naszej reprezentacj i na dzisiaj wskazują, że by ł t o dobry dobr y wyb ór bardz o enigmatycznie pancerną no t o jes t n ie moj a jak gdyby tutaj i ona w te j chw ili żeby, żeby zastanawiać czy dobrym wyborem cz y będą Jerzy Brzęczek jak o zarz ąd polskiego związku piłki no żnej przygotowali śmy to m to m kandydaturę by ły przedstawiane pewn e argument y na dzie ń dzisiejszy jes t tak, że s ą wyniki odpow iednio reprezentacj i można do styl u tak to c o zosta ło c o powiedzia łeś, że Jerzy Brzęczek otrzyma ł ju ż swoje raz, że tak powiem, zanim został selekcjonere m, zan im cokolw iek zrobił n ie mia ł tego okres u jak gdyby takie, gdz ie kibice m ówią poczekajm y jeszcze chwilę zazna ć spokoju, jakie uwagi, że zwolnienie to 100 dni czy jaki ś ta m jakiś okres, który wydaj e si ę ciasnym tej pracy selekcjoner by ł szybk o dosyć krytyczn ie oceniane myślę, że si ę bron i swoich wynikami pokazuj e, że potrafi pracować z t ą reprezentacj ą postawi łby pan jasn y cel Jerzemu Dudkowi jako cz łonek tyc h najwy ższych władz polskich związku piłki no żnej na najbli ższe m istrzostwa Europy rozwi ąże każda reprezentacj a ka żda drużyna 1 z natury n ie jakie ś oczekiwania coś c o b ędzie z plane m minimum c o b ędzie planem maksimum my ślę pla n maksimum to pami ętajmy, że zaczniemy o d minimum mo że tak m inimum zawsze mus i być t o, że cele m wyjście z grupy tak, żeby nie zakończyła rywalizację na poziomie powie, żebyśmy przeszl i do faz y pucharowej, a dodajmy, że faz a pucharowa jest to jes t tylko jes t to jedno spotkanie, kt óre te ż mo że budowa ć drużynę ile na m zabrak ło, żebyśmy grali w p ółfinale i dale j na 2016 roku n iewiele tak naprawdę tu te ż widzimy, że drużyna te ż przedstawić to n iemal się budowa ć, a myślę, że tym m inimum będzie jedna k wyj ście z grup y myśli pa n, że można dziś sytuować Polskę w gron ie kandydatów d o do pod ium, b o ta h ierarchia wyra żano te ż op iniami by łych znakomitych selekcjoner ów jest do ść jasn a z 8 drużyn ma realne szanse na zdobyc ie tytułu jes t tak a żelazna czw órka, do której oczywi ście zalicza si ę reprezentacj a Anglii reprezentacja Francji reprezentacja Hiszpanii reprezentacj a Niemiec jes t też są też dru żyny tzw. drugiego szereg u stoj ące bardz o bl isko Belgia Holandia to my ślę, że mo żemy Francja Portugalia na real ia mam y jes t Polska Polska Polska ma swój ce l z grupy będziemy się takim n ie jes t cele m czy m y możemy pracowa ć w tych n ie jesteśmy ka żdą z tyc h dru żyn w stanie stoczyć nier ówny pojedynek powalczy ć tak, bo wynik wojs k na końcu mo że być szczeg ólnie w taki realizm, który tera z m ówię, al e nie my ślę, że n ie jesteśmy w tym topowej tej topowe j grupie, al e poza poz a ty m topową poza tą czwórką zostać wym ieniona to zawsze w gronie kandydat ów jeste śmy w stanie ze wszystk im sprawi ć niespodziank ę, jaka będzie atmosfer a po po euro 2020 czy pańskim zdaniem te ż, nawi ązując do temat u głównego nasze j rozmowy te n wynik sportowy zdeterm inuje kwestii wybor ów noweg o prezesa i czy może jes t to w og óle jak iekolwiek znaczen ie skor o kandydat n ie będzie na pewno Zbigniew Boniek, który w te j chwili firmuje t o c o rob i reprezentację proces będzie miał o n zaczyn a ogólnych nastrojów będą wok ół pi łki tak że kibic ów w śród te ż dzia łaczy wyn ik ten mo że mie ć ta m na lepszy gorsz y od 12 wpływ mieć wpływ, ale my się na sam wyb ór prezesa nie no bo tak powiedzie ć po zmianie nie mo że już by ć wzore m KRUS ustawa o sporc ie na pewn o będzie taki, że będzie t o słabszy wyn ik tak nowy prezydent musia ł iść przecież już b ędą el iminacje będą niezbędne b ędzie dalsze gran ie na jeszcz e mie ć p óźniej stanowi te ż sprzedaj e z selekcjonere m wiele b ędzie, jakb y przed przyszłym wyn iku b ędzie w iele, jakby niewiadomych, kt óre będzie musia ł rozwi ązać ta przedawn ia w wyn iku dobry m wyn iku będzie łatwiej pod wzgl ędem, że nie b ędzie dobry wyn ik tak nie mamy kwestii chociażby wybor u noweg o selekcjonera mienić si ę na tym nie będzie zastanawiał bo, bo jest t o co funkcjonujem y niezrozumienie co b ędzie, kiedy Robert Lewandowski przestan ie gra ć w pi łkę na poziomie reprezentacyjny m we wtore k polscy kibice żegnali Łukasza Piszczka, który rozegr a ostatn ie 606 spotkanie nawe t dopatrzy ć Roberta Lewandowskiego i wszyscy marz ą, bo gra ł w piłkę do ko ńca świata 1 dzień d łużej pamiętajmy, że w pi łce nie ma ludz i niezastąpionych ta k w całym w ca łym jak gdyb y świecie sportowym n ie tylk o niemal niezast ąpiony oczywi ście obaj z naszą najwi ększą gwiazd ą dzisiaj nie możemy wyobrazić, by pozna ć jak on a może wyglądać be z niego pamiętajmy, że mamy te ż gron o m łodych zawodników, którzy będą zdrowi b ędą gral i te ż s ą w stanie t o prezentacje poci ągnąć te ż nadać swoj ą jako ść gr y n ie Roberta, więc czekam y na m łodych, którzy po prost u rozwin ą Robert myślę, że jeszcze kilka la t będzie na m dawał rado ść Paweł Wojtala cz łonek zarz ądu polskiego związku piłki no żnej sze f Wielkopolskiego związku piłki nożnej był mo im pa ństwa 8 dziękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ROZMOWA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA