REKLAMA

Róbmy cytologię!

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-24 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:16 min.
Udostępnij:

W studio dr Marta Mączka - lekarz ginekologii i położnictwa, pomysłodawczyni projektu Salus feminis.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y Ewa Podolska, zanim rozpoczn iemy te n progra m cotygodniowym cykl u u TOKtora chcia łbym coś pa ństwu przekaza ć Otóż 1 grudni a b ędzie światowy dzie ń AIDS okazuj e si ę, że bardz o ma ło wiemy o wirusie HIV jak i o AIDS jak pokazuj ą badania po łowa z na s nie zn a dr óg zakażenia 40 % n ie wie, gdz ie zrobi ć test na h it w, żeby przypomnieć o tym, że nie pokonaliśmy epidemii i że zagrożenie wci ąż aktualn e ora z, żeby zach ęcić do testowan Rozwiń » ia si ę na h it Polska Fundacja pomoc y humanitarnej Res Humana organ izuje 25 listopad a, czyli w poniedziałek jutr o te ż Europejskiego tygodn ia testowan ia oraz 1 grudni a światowym dn iu AIDS przejazd czerwone j kartk i symbolu Solidarności z osobam i żyjącymi z p iw po warszawsk ich ul icach proszę państwa na moim go ściem jest pan i dr Marta Mączka dzień dobry w itam dzie ń dobr y pani doktor jes t lekarzem g inekologii i po łożnictwa tak że medycyn y estetyczne j jes t pan i pomysłodawcą projekt u Salus w m ini, a tak że w łaścicielką centrum medycznego kob ieta i matk a w Warszawie Salus feministą to o n znaczy zdrowie kobiecą jest t o nazw a łacińska kob ietom kobietą, czyli odmian ą jes t dl a kobiet innymi s łowy my mam y dz isiaj mówić o pewny m aspekc ie bardz o wa żnym aspekc ie zdrow ia kob iet mam y m ówić o nowotworac h g inekologicznych, a w szczególności o rak u szyjk i mac icy chciałam zacz ąć szacowa ć cytologia zaczęłam o d s łowa ra k, al e myślę, że nawe t, gdyby zacz ęła odczuwa ć cytologia t o za ty m s łowem idzie strac h Blitz badanie prawda, ale po co bada m Pace j e wykonujemy wykonujem y po t o, b y wykry ć wcze śnie nowotw ór jak s łyszymy s łowo nowotw ór, ale co robi na m si ę ciężko nie chcem y o ty m, my śleć wyb ieramy to 1 słowem l ęk strac h pewnie dlatego s łyszała pan i o tak ich lekarka ginekolo żka ac h, kt óre miały rak a szyjk i mac icy i by ć może zmar ły nawet Włosi n ie badały n iestety zdarzy ło się k ilka raz y lekarki ginekolo żka i lekarki innych specjal izacji po łożne pielęgniarki i to okazuje rozum ie pani t o pokazuj e pan i doktor, że mo żna mie ć wiedz ę mia ły wiedzy n o umówmy si ę mia ły wiedz ę mo żna obecnie, bo s łowo nowotw ór powoduje, że si ę boimy, a to si ę nie przyszło n ie prze łożyło na ich dzia łanie prawda, czyl i na jedyne racjonaln e dzia łanie, by p ójść zrobi ć sob ie cytologię t o pokazuj e jak skompl ikowana spraw a jak trudn o w łaśnie zmienić postaw y je śli idzie o d w iedzy dam y przestraszy ć przestrasz y uzmysłowi my t o znacz y jak ie będą konsekwencj e, al e prze łożenie między tym, a po c iem p ójście radny m p ójść zrobi ć cytologii t o jes t ocea n n ie tak że państwem jes t w ty m uj ęciu du żo prawdy spotka ł si ę z taką koncepcj ą w publikacji dodaj e, że nawe t niedawno czytan o m ianowicie czuj ę taki bada z e swo im zespo łem z Hongkongu stwierdzi ł zbada ł, że nie ma znaczen ia wykszta łcenie w iek sta n cyw ilny, ale ma znaczen ie ten 1 zasób, kt órym jes t wiedza t o, wi ęc mo żemy jednak posi ąść niezale żnie od wykszta łcenia i tutaj troszeczkę odwracam ten wątek, którym pani mówi tak że widziałem tuta j natomiast kob iety, o których pani m ówiła mia ły wiedz ę tak zgadz a się, ale zm ierzam do czeg o do tego, że z pewno ścią wśród lekare k w śród personelu medycznego p łci żeńskiej zdecydowan ie rzadziej zdarzaj ą si ę nowotwor y, poniewa ż ta w iedza determ inuje pewn e wybory by ć mo że rzadz iej wprowadzam y mechan izmy obronne, czyl i t o unikanie wyp ieranie, którym pan i m ówiła, poniewa ż m y wiemy, że n ie tyl e poprze z taką profilaktyk ę poprzez badan ie cytolog iczne szukamy nowotworu m y szukamy stan ą przed Rakowego przed nowotworoweg o, bo znalezienie teg o stan u umo żliwia ca łkowite wyleczen ie chorob y zapobie żenie rozwojow i raka i o t o nam chodz i je śli b ędziemy robi ć regularnie b ędziemy robić regularn ie raz na i często lekarza rob i cytologię ra z na 3 lata najrzadz iej niektóre pacjentk i rop y oraz nauk takie badanie bardzo dobrze chwa ła im za t o natomiast gwarantuj e na m t o w ówczas, że nie umrzemy na rak a szyjki mac icy co bardz o ważne jeśli w idzimy na ulicy czerwone światło i rozp ędzony samoch ód to nie wchodz imy na t ą ulice prawda, a tuta j mam y prost e rozwi ązanie od dziesi ątków od dziesiątek lat w iadomo, że wykonuj ą cytologię regularn ie jeste śmy w stanie uchronić przed rakiem szyjki mac icy t o dlaczego tego n ie rob imy, dlaczego spo łeczeństwo masowo n ie wchodz i np. na ul icy na czerwony m świetle b ędąc właśnie p ierwszym takim szcz ęściu masowo n ie wychodz imy wchodz i ktoś czasami jedz ą, zanim następnie alb o grają inną rolę inne mechan izmy psychologiczne t o wida ć natomiast o tak ą niby drobn ą rzecz, ale wa żną chc ę zapyta ć, dlaczeg o s łyszałam o kobiecie 1 może 2, które robi ły stal e robi ł regularnie cytologi ę jakoś tak co 2 lata mo że c o ro k między jedno czy tak jedna k cytologia n ic n ie pokazała nie było stan ą przed Rakowego, a t a za rok pokaza ła ju ż rozwini ęcie nowotwór t o jes t możliwe jest t o możliwe, ponieważ n ie jes t t o metod a daj ąca stuprocentow ą pewno ść wykryc ia stan u patologicznego, czyl i my m ówimy lubię mówić, że medycyn a t o matematyka, czyli że n iczego tutaj nie m a na 100 % badan ie cytologiczne wykonan e metod ą klasyczną, czyl i wtedy, k iedy wymazuje si ę te n prepara t na szkiełku daj e na m oko ło 60 % prawdopodobie ństwa traf ienia patologie wyn ika z w ielu rzecz y z teg o jakąś szczoteczk ą obieramy, jak iej fazie cyklu w ówczas pobieramy z teg o, jak im preparate m utrwalam y jak transportujem y jak ich warunkach teg o, kto ocenia te n prepara t jak du że do świadczenie jako zosta ł utrwalony szereg r óżnych rzeczy natomiast, ale to można powiedzie ć, że si ę na 10 z pewnyc h oce n preparatu tak A4 na 10 mogą być myl ące tak wynika z tego że, al e jes t du żo dlatego właśnie zach ęca si ę kobiety t o badan ia do wykonywan ia cytologii n o bardziej nowoczesne j, czyl i tzw . ABC na pod łożu płynnym, ponieważ nada l ju ż 80 kilka procen t pewności traf ienia w sta n patologiczny na te n soczyście ca ły czas jes t t o 100 % w zwi ązku z ty m, żeby jeszcze bardziej te n syste m udoskonalić mo żna, b y pokusić się o zachęcanie pacjentów do teg o kob iet do tego, aby wykonywały t o co drug i ra z na rok nie ra z na 3 lata prawd a d o tak, bo t o troszkę podważa to c o pan i od czego pan i zacz ęła, gdy pan i powiedziała Roma ra z na 3 lata un ikniemy, jeżeli pani m ówi o ty m, że 60 % prawd a pewno ści daje n o to do ść dużo n ie daje czy n ie można robi ć co 3 lata, a m imo to, a m imo t o mi ędzy 1, a drugim mo że si ę rozwin ąć coś wi ęcej niż stan sprze d la t pewnie w pan i co n ie do końca się zgodzi ła z ty m podważeniem natomiast jeśli mam y do por ównania kobiety, która w og óle n ie wykonuje cytologii, bo są tak ie panie, które robi ą ra z w życiu np. w ci ąży alb o n ie mając 20 parę apote m uznaj ą, że to już jes t potrzebn e, bo ona wykonała cytolog ii on a wypad ła prawidłowo, więc pani może mie ć rak a szyjk i macicy, wi ęc je śli mam y porównać taką pacjentkę jej szans ę na nowotw ór, a kobiety, kt óra bad a si ę regularnie i wykonuje t o badanie ra z na 3 lata to oczywi ście my zach ęcamy, żeby chociażby ten ra z na 3 lata tak ie badan ie wykonywa ć oczywiście t o popart e pe łnymi statystykami no to nie jes t także my tuta j sob ie wyszliśmy ra z na 3 lata i s ą dan e, które też n ie wynikają z n iczego są szerok ie badan ia populacyjne w idzimy n p . że Finlandii, które s ą tak ą populacj ę wzorow ą na przestrzen i tych 30 lat od k iedy wykonujes z Populacyjny progra m badania w k ierunku rak a szyjk i macicy wykonywan ia cytolog ii przynios ło zmniejszenie umieralno ści o 60 % z powod u rak a szyjk i macicy także doskonale w iemy, że ten system oczywiście jes t skuteczną n ie jes t idealny, ale nie ma idealnych system ów nag ietek oczekuje oczekuję 100 proc pewno ści, a pan i mówi trochę czy m innym sytuacj a, jaka jes t, gdy kobiety n ie zgłaszają si ę na badan ia zrobimy zacznijmy o d tego żeby, chocia ż ra z na 3 lata to r t o robiły, ale to mnie zaciekawi ło przez momen t pan i powiedzia ła nowoczesn e znaczy c o wi ększość tyc h badań, gdz ie pobiera si ę wyma z przy pomoc y, jakiej szczoteczki t o jest t o c o pan i okre śliła jako standardow e, ale jeszcz e co ś nowocześniejszego, ale t o mamy dost ęp do tak ich bada ń jest dostęp i do 1 typu badania jest tańsze, a wi ąże się t o z pomys łem, który zosta ł opracowan y du żo wcześniej jes t zwi ązany z ta ńszą metodologią i to i t o c o proponuje NFZ to jes t t o zwykle to jest t o, chociaż spotyk a si ę również z ty m, że rzeczywi ście pob ierane s ą cytologi ę ocen iane właśnie w te n sposób jest to drug ie ABC w tak że o t o trzeb a dopyta ć i uściślić t o w punkc ie pobra ń, w którym co t o jes t pob ierana, a na czy m polega na ty m istotna różnica, gdyby pan i tak prost o powiedzie ć na tym, że prepara t się pozysk iwanym prz y metodz ie ABC nie ma zanieczyszczeń dzi ęki tem u podłożu p łynne Emu odseparowa ć czuj ą się leukocytów kom órki stan u zapalnego i t d . trzeb a zan ieczyszczenia mog ą tworzy ć obraz zamazan y teg o tak mog ą przegrywa ć np. komórki zostan ą przed nowotworow e nieprawidłowa tak że m y tuta j redukujem y prawdopodobieństwo b łędu, chociaż oczywi ście nie 100 % pani projek t ten, kt óry pan i wymyśliła zdrow ie kob ietom zdrowie dl a kobiet celu swe j m ini na czy m polega jes t t o projek t, kt óry promuj e profilaktyk ę zdrow ia, spotykaj ąc się z kob ietami na izbie przyj ęć w gab inecie w przychodn iach widzie straszny n iedobry chodz i o wiedzę w sen s tej publikacji czujn a i wsp ółpracowników najwa żniejszym zasobe m jest wiedza je śli chodz i o profilaktyk ę ant y nowotworow ą w zwi ązku z ty m jak tat o wiedz ę dziewczynom po prost u da ć jeśli nie uda ło się pozyska ć na r óżnych etapach edukacji, bo dow iaduje si ę, że rzeczywi ście nawet bezpo średnio w rozmowac h z pacjentkami żony nie maj ą poj ęcia po c o jest cytologia pytają mn ie cz y jak zrobiły cytologię to znaczy ć, że nie maj ą raka szyjk i, że nie maj ą rak a jajnika niektóre nie wiedzą co t o jes t w irus HCV n ie mają poj ęcia na tema t teg o, że tak a metod a jes t do czego s łuży i że nale ży t o powtarzać c o bardz o prost e w zwi ązku z tym, jakby m kobiet ę chciał przed e wszystkim na te n moment n ic dać wiedz ę świadomość świadomość teg o, że mog ą by ć zdrow e i mogą dbać o t o profilaktyk ę zdrow ia z pa ństwa rozmawiamy w te j chw ili o projekc ie koniec teg o naszego p ierwszego odcinka nasze j rozmow y były o projekc ie, kt órego pomys łodawczynią jes t siedząca wizę mn ie pan i dr Marta Mączka projek t Salus FM Miss zara z wr ócimy do tego tematu to skr ót informacji pan i dr Marta Mączka lekarz g inekolog i po łożnik jest studio vis-a-vi s mn ie projekt Salus feministek zdrow ie dla kob iet zdrow ie kob iety powiedzia ła pan i ja chcę da ć wiedz ę s łusznie jak wygl ąda dawanie w iedzy w tym projekcie, b o ja zrozumia łam, że można zapisa ć si ę na cytologi ę m ówiąc najprościej zwyczajn ie naleg a pójdę zrobi ć cytologię t o Toya wiedzy dobrz e, że t o zrobi ę ale jakb y niekoniecznie jest tam cza s na taką rozmow ę kt órymi pan i przekazuj ącą wiedz ę dlateg o jeste m tuta j z pani ą rozmawiam mam nadzieję, że sz ła na w iele kobiet, które poczuj ą si ę troszeczk ę poruszon e t ą nasz ą audycj ą tym, o czy m m ówimy pom imo tego, że spotykaj ą si ę zapewn e często z informacj ą dlatego na na tema t teg o, że cytologi ę badan ie cytolog iczne nale ży wykonywa ć wykonywa ć powtarzaln e rutynowo nie do końca do n ich trafia tak i ma m wrażenie je śli widz ę na izbie przyj ęć kobiet ę, która maj ąc lat 60 parę ma krwotok okazuj e si ę po chwili, że niestety ma bardz o zaawansowaneg o raka najpewn iej szyjki macicy i ja si ę po chwili pytam, k iedy rob i ostatnio cytologi ę on a mówiła pan i doktor ja Rocki mamy t o by ło wted y jak urodzi łam syn a Jana z pe łnym przekonaniem m ówił, że oni nie muszą mieć rak a szyjki mac icy, bo zrobi ła cytologi ę, czyli tuta j jes t pewn a luka, kt órą ja by m chcia ł uzupełnić b ędąc tutaj b ędą z telew izji, prowadz ąc sw ój fanpag e cz y rozmawiaj ąc z kobietami bezpo średnio w gab inecie stara m si ę zwrócić szczeg ólnie uwag ę na profilaktyk ę zdrowia jes t te ż stron a projektu Salus Homini kr ótka PL, gdzie kob iety mog ą uzyska ć informacje zarówno na tema t celowości bada ń cytolog icznych jak i teg o w jaki spos ób mo że doj ść do rozwoj u rak a szyjk i mac icy na tema t w irusa HBV na temat m iejsc, gdzie mo żna wykona ć tak ie badan ia w ramac h teg o Narodowego program u i tyc h badań przesiewowych mentalne teraz maj ą kob iety chodzą n iestety tylk o 17 % kob iet okropn e ten zakończy ma ły rady, kt óre otrzymały zaproszen ie na życie n o pow iedzmy sob ie, że część tych, kt óre n ie przysz ła posz ły zrobi ły sobie prywatn ie jestem oczywi ście mam y taką statystykę do ść, że ambulatoryjn a op ieka specjalistyczna zapewn ia oko ło 20 % kob iet też badanie cytolog iczne to prof ilaktyka w związku z tym załóżmy, że t o 20 % ambulatoryjne j opieki specjalistycznej i t e kilkanaście z teg o Narodowego programu, ale zara z jak pani ambulatoryjn a opieka specjalistyczna ma pan i namyśli prywatne gab inety te n ie tylko, al e jego skutkach, a rozum iem, bo chodz i o to k iedy prywatne w izyty s ą wożone, z czym robić, b y c o pi ąta kobieta n o jest zdecydowan ie za ma ło zdecydowan ie za ma ło jak wygląda w te j chw ili ta linia zapadalno ści l inia śmiertelności niestety tragicznie, poniewa ż w 1700 kobiet rocznie umiera z powodu rak a szyjki mac icy i 3000 kobiet zachoruj e każdego rok u na rak a szyjk i macicy, kt óre wykonywan o badania oczywi ście, gdyby wykonywa ły kob iety badan ia regularn ie to prawdopodobnie te liczby by łyby dużo du żo mn iejsza, a proszę powiedzieć, jak i jes t tren d na ile jest lep iej ni ż było 10 lat tem u np. ostatnio czyta łam wyw iad prof. Pinkowski j ą, jakb y tuta j bardz o rozgoryczony dotyczyło rak a piersi jak powiedzia ł, że po raz pierwszy pojawi ą si ę wskaźniki, kt óre m ówią, że z żera wzrasta zam iast spadać śmiertelność je śli idzie o raka p iersi, a tuta j jak wygl ąda zatrzymało t o si ę jest stabilne jes t pewn a fluktuacj a by ły lat a, w kt órych ta zgłaszali ju ż do program u Narodowego była jeszcze ni ższa, ale by ły te ż lata, gdz ie zgłaszana by ła rz ędu 20 kilku procen t np. 2002 roku zgłasza ilo ść wynios ła 207 %, ale tera z chodzi o zapadalno ść śmiertelność t o jes t por ównywalne t o sporów zatrzymali śmy si ę tak dokładnie, al e chcia łabym zaznaczyć że, że Finlandia przez 30 lat znacznie posz ła do przodu z ty m, że tam by ć mo że bardz iej zdyscypl inowane spo łeczeństwo i bardz iej pokorne, a pote m populacja też w innych jes t mn iejsza natomiast no myślę, że w gest ii naszych inicjatyw le ży to, żeby spo łeczeństwo jedna k przybliżać uzmysławiać jest to bardz o bardzo bardzo wa żne, żeby cytologi ę wykonywać to n ie jes t skomplikowane badań jes t t o bolesne badanie jes t d ługotrwałe badanie n ie wymaga żadnego znieczulenia 5 minut no ale dotycz y aspekt u intymnego życia dlatego łatwiej j ą zbada ć c o innego pan i o tym wie tuta j jak kobiety n ie do g inekologa prawda, bo odbił si ę do ginekologa to jest p ójście do laryngologa t o prawda no ja sob ie zdaje spraw ę że, że tuta j chodz i jeszcze w gr ę wsty d po prostu, al e wydaj e mi si ę, że trzeb a go prze łamać, bo gra toczy si ę nasz e życie warto t o wobe c teg o pom ówmy o tym, pan i powiedzia ła przera ża mnie n ie wiedza n ie w iedza kobiet, jak ie s ą te m iejsca i t e sprawy którymi rzeczywiście styk a si ę pan i absolutn ie alb o z m itami alb o brak iem wiedzy po pierwsze, kob iety, a r ównież IOD bardz o dziewczyny nie mają poj ęcia po co wykonywan a cytologia nie uwa żają, że po c o jes t wykonywana, kiedy przekonań my ślą, że mo żna się dowiedzie ć cz y s ą czym ś zaka żone, bo akura t pozna ł noweg o partner a, wi ęc i pan ów zaraziły si ę czymś innym myślą, że jes t t o badan ie przesiewowe w k ierunku raka jajn ika w jeszcz e inne mówią o ty m, że mam a miała mi ęśniaki w obrębie macicy w zwi ązku z tym cz y to badanie coś t o wykryje gon ienie wykryj e, więc jest to, że jes t t o bardzo problematyczne cytologii zrobiono wobe c teg o powiedzmy wyra źnie raz jeszcz e cytologi ę zrob iona po t o, ab y uchronić si ę przed rak iem szyjki mac icy, ab y wykry ć stan przednowotworow y b ądź g o wykluczy ć, ab y wykry ć ewentualnie nowotw ór szyjk i macicy na wczesny m stad ium alb o wykluczy ć, gd y jes t wykryt y sta n przednowotworow y mo żna go wyleczyć t o oczywi ście, że tak i o t o na m chodz i je śli boimy się, bo to oczywi ście chodz i tylk o wstyd, ale także strach, którym pan i redaktor wspomnia ła na pocz ątku je śli wykryjemy musimy być t o bardz o wyraźnie jeśli wykryj e sta n przed Rakowy przed nowotworowy jeste śmy w stan ie ca łkowicie pacjentkę leczy ć nowotwór si ę nie rozw ija, poniewa ż mamy dalsz e procedur y, kt óre pacjentc e pomagaj ą, a jak wtedy leczymy te n stan przednowotworow y w zależności o d teg o jaki to jes t stan przednowotworowy my mam y tuta j k ilka zgodn ie z kasy z klasyfikacją DT jes t kilka tak ich stopn i np. wersji dysplazj a małego stopn ia zupełnie inaczej postępujemy z tym ni ż np. hase ł, czyli dysplazję wysok iego stopn ia nad inflacja s ą ju ż zm ienione kom órki tak dok ładnie zniekszta łcone nieprawidłowe kom órki, kt óre nazywan e stane m przed nowotworowy m i w zależności o d teg o kwalifikuje pacjentk ę do dalszyc h procedu r tak bardz o og ólnie ujmuj ąc temat mo żna tyc h wszystkich sytuacjac h zrobić kolonoskopię lu b tzw. mapowan ie w irus HCV, czyl i tak ie badan ie, kt óre pokazuj e nam czy to s ą w irus HBV wysok o nogę, czyl i t o prawdopodobie ństwo rozwoju nowotwor u z teg o stan u przed Rakowego jes t wysokie czy n iskie jeśli s ą t o wirusy wysok ą gen w iadomo, że t o ryzyk o jes t wy ższa natomiast dzi ęki temu też p óźniej mo żna monitorować te wirusy HBV zosta ło wywalczone prze z układ odpornościowy uczon y nada l s ą także tuta j uzyskujem y k ilka informacji natom iast docelow o je śli uzyskamy cytolog ii wyn ik nieprawid łowy pob ieramy materia ł tzw . wyc inki z szyjki mac icy do badan ia h istopatologicznego badan ie histopatologiczne zawsze z t ą wyższą kart ą tak uwzgl ędniony pacjentk a jest zn ieczula na miejscow ą bądź og ólnie i n ie odczuw a bólu prz y pob ieraniu tak ich wycinków pan i doktor t o ta kwest ia zwi ązku między w irusem HBV, a rak iem szyjk i mac icy w naszy m pojawi ła tak bardz o dawno temu t o jest kwest ia kilkunastu la t tak jak ta k jak ja to spostrzeg łem jak robi ę audycj ę prawda w te j chw ili jes t jednoznaczn e są ta m nagroda Nobla z teg o pamiętam bardzo źle żyła jednoznaczn ie stwierdzono zwi ązek między tym w irusem rak iem szyjk i mac icy, czyli mo żna powiedzie ć, że n o w łaśnie, że część nowotwor ów szyjk i mac icy powstaj e w wyniku dzia łania tego w irusa, a część mo że powstać, gdy w irusa nie ma jak t o jes t tak dok ładnie czynn ikiem w g łównej m ierze decyduj ącym o nowotworac h typow o tak ich rabunkowych s ą jes t wirus HBV w łaściwie s ą wirusy HBV, bo wiemy, że tych już jes t około 200 część z nich t o s ą w irusy Onko gen wysok ą Gene, które z wi ększym prawdopodobie ństwem teg o rak a mog ą wywołać s ą też szczep ienia, dzi ęki kt órym t o prawdopodobie ństwo oczywiście zakażenia czy przetrw a infekcji jes t m inimalne natomiast to jes t już dodatkowe aspekt y nasze j dyskusji prawd a to to t o jes t tema t tak i jeszcz e dodatkow e, a s ą rak i szyjki macicy, kt óre n ie powsta ły na baz ie w związkach apelują też by ła jeszcz e procentow o wygl ąda ponad 90 % Raków szyjk i macicy nowotwor ów szyjk i macicy t o s ą nowotwor y, którym pocz ątek da ły w irus HBV natom iast reszta t o s ą niezale żne nowotwor y, które powstaj ą prz y przewlek łych infekcjach cz y te ż nowotwory gruczo łu ow e, które tuta j zupełnie n ie maj ą wsp ólnego infekcjami HCV najlepszy rak u szyjk i macicy stało si ę t o, o czy m marz ą setk i tysi ęcy badacz y nowotwor ów, gdy prawda jest tyle nowotwor ów ja zadaję pytania c o jest przyczyn ą wielu wypadkac h mówimy n ie wiemy, dlaczeg o ta osoba ma nowotw ór ATA nie ma nowotworu żyły podobn ie ta sam a p łeć wag a nawet obciążenie rodz inne podobne ujawnia si ę rozwinie nawet w drug i nie mo żna powiedzieć, że t o jest 1 z tyc h nielicznych nowotwor ów, bo taki jes t k ilka nie wykazan o r ównież zwi ązek, al e tera z wiele naszyc h słuchaczy pomy śl tak skor o w ielu jes t przyczyną 8 cytologia tu pani ma racj ę, ale przed e wszystk im pobiegn ę zbadam czy jestem nos icielem wirusa teg o wirusa poniewa ż, je żeli jes t nosicielem to moj e prawdopodobie ństwo zachorowania jes t znaczn ie wi ększe niż nie jestem t o jes t dobry kierunek myślenia badan ie na obecność wirusa HBV i tak nie ju ż malała, dlaczego wysyła si ę taki wn iosek trwog ę po p ierwsze, badanie molekularn e badanie genetyczn e w kierunku HCV tzw. mapowanie w irus HBV czy oznaczanie ich typ ów jes t badaniem drog im w związku z tym nie może by ć t o badan ie przesiewowe n o tak zg ładzono w sprawie, ale nawe t ku 2000 zł n iemal do kosztu oczywi ście nada l zam ierzamy do dalszego etap u jeszcz e tylk o wspomnę mo że na Zachodzie promuje się tera z tak i schema t łączonej cytolog ii z badaniem HBV ni ż wted y proponuj e si ę tak ie badan ie pacjentk ą co 5 lat, poniewa ż prawie rzeczywi ście stuprocentową pewność uzyskuj e si ę c o do wykrywalno ści ewentualnyc h nieprawid łowości natom iast kolejn a rzecz bardz o bardz o bardz o wa żna mianowicie to n ie jes t tak, że ka żda osoba, która jes t zaka żona w irusem HCV b ędzie w faz ie infekcji przetrwały jej, a nawe t jeśli b ędzie w faz ie infekcji przetrwa ły to unik ka żdej rozw inie si ę nowotwór jest t o rz ędu oko ło 11,5 %, czyli mo żna powiedzieć na 100 Raków szyjk i macicy 90 powstało nam z powodu w irusa HBV tak, al e z kole i, je żeli weźmiemy 100 osób 100 kobiet, kt óre s ą mają sob ie tego wirusa pytał o prac ę, bo wiadomo listy wyr ósł jes t t o tylko 1 myśli w 2 rozwinie si ę na baz ie teg o w irusa nowotw ór tak planowo tw ór tak cz y sta n przed Rakoczy kant rozpraw ia wysokiego stopn ia może tak można b ędzie dalej szła mo że ich no znowu generalnie każda z dysplazją niskiego stopn ia przekształci si ę dysplazj ę wysokiego stopnia n ie każda ze spraw y wysokiego stopn ia przekształci si ę rak a, wi ęc tuta j o t o, choć no tak, al e te n pomys ł, ale t o może już o pomy śle, który przyszed ł do głowy nie plon y przed głowy bo kt o inny w myśl natomiast chciałam pani ą o to zapytać, al e tu ż po skr ócie informacji prosz ę państwa studia moim go ściem jes t pan i dr Marta Mączka lekarz g inekologii po łożnictwa także medycyn y estetyczne j pomysłodawczyni projekt u Salus fem inizm w łaścicielka centrum medyczneg o kob ieta matk a w Warszawie i pomys ł, o kt órym chciałam powiedzieć t o jes t ten pomysł tak jak zaznaczyłam t o n ie mój t o jes t szczepienia dziewcz ąt tak przec iwko w irusowi HPV wa ł cz y osob a zaszczep iona nie b ędzie nos icielem w irusa te k tutaj znow u pewne dyskusj e si ę otworzyłem, poniewa ż prawdopodobnie n ie zawsze tak jes t mam takie pacjentk i, kt óre by ły zaszczep ione paręnaście la t tem u, a m imo t o maj ą w irus, kt óry wirus HBV tylk o ono na, ale to si ę model bardz iej, że tak ie działania s ą na baz ie badań ep idemiologicznych i statystyki prawd a tak natom iast oczywiście to jes t taka kazu istyka tak i przyznała 1, który si ę zdarz y na bardz o w iele kob iet natom iast w wi ększości przypadk ów tak te ż szczepienia daj ą nam daj ą na m tak i komfort i powoduj ą, że tych wirus ów w naszy m organizmie n ie b ędzie uk ład odpornościowy j e zwalczyć n o dobrze, ale t o jest wszysc y szczepie ń dziewczynek kob ieta w wieku 40 lat jest sens, żeby jeszcz e Piła, aby było si ę dziś jes t nosicielem bra k jest nosicielem dość pieniędzy n ie d a prawna ma tuta j znow u dyskusj a, poniewa ż m y na te n momen t dysponujemy 3 szczepionkami w łaściwy w praktyc e 21 została chw ilowo wycofan a z polskiego rynk u, al e załóżmy, że wraca m do te j sytuacj i doskona ły dysponujemy 3, czyli 1 jest w wal e na przeciwko 2 najczęstszym w irusa, czyl i przec iwko 16 w osiemnastce w irus, kt óry najcz ęściej powodują pona d 50 % rzeczywi ście Raków szyjki mac icy spo śród tyc h braków, kt óre powodowan e są prze z wirusy drug a szczepionka, kt óry z czteroletni ą szczepionk ą i kolejna trzec ia to najnowsze, kt óre chw ilowo niedost ępna 9 Walentyna, która daje ochron ę przeciwko 9 osób pracuj ących wyni ósł 200 w związku z ty m mo że tak by ć, że m y zaka że mi się innym w irusem, który nie jes t w obr ębie te j pul i dobrze, al e w idzi państwo dobrze w idzi pan i sen s szczep ienia widzę sens szczep ienia i widz ę sens szczep ienia w każdym w ieku w ka żdym w ieku to szczep ienie drog ie to pieniędzy kosz t oko ło 500600 zł t o realia s ą dla życia nie jes t seria 3 szczepień, czyli co ważne, zw łaszcza je żeli tak t o kwot ę mno żymy razy 3 natomiast w iele projekt ów samorz ądowych czy innego typ u f inansowanych z fundusz y fundacji stowarzysze ń r óżnego typ u dzi ęki, kt óre umo żliwiają po prostu wykonan ie tyc h szczepie ń za darm o, gd y popatrzym y na populację kob iet w w ieku między 4050 to ile z nich jes t ju ż jest nos icielami teg o w irusa trzeb a b y zbadać, aby rzeczywi ście zrobi ć tak ie mapowanie HP fauli i wtedy mo żna, by pewn ie na nas na to odpowiedzie ć, al e zak ładam, że nie jes t wcale tak mało w zale żności pewnie te ż o aktywno ści seksualne j o d teg o jak cz ęsto partnerzy byli zm ienianie w ci ągu życia od układu od kondycj i og ólnej uk ładu odporno ściowego zale żałaby tutaj odpowied ź tak n o nie n ie jestem w stan ie w l iczbach tego przedstawi ć z teg o wzgl ędu, że n ikt tak ich danych n ie opracowa ł na raz ie, a poz a tym jest t o nawet gdyb y tuta j pokusi ć o jakie ś wn ioski przypuszczenia t o jes t to i tak w ielu wątków aspek t wiele rzecz y na t o wp ływa, że n o trudn o jes t przypuszcza ć pani doktor wr óćmy do kwest ii cytolog ii, ponieważ powiedzia łyśmy Opani pomy śle na edukację, ale t o jest nie tylk o edukacja zgadza się jes t profilaktyka w ielu rządowa, czyl i w obręb tej prof ilaktyki wchodzi nie tylk o zdobywanie w iedzy szerzenie w iedzy właściwie, ale tak że umo żliwienie kob ietom, ab y wykonały tak ie badan ie cytolog iczne u mn ie w centrum medyczny m kobieta matk a w ramac h projektu Salus Homini jes t t o badan ie całkowicie bezp łatne także zach ęca zapraszam zarejestrowa ć się rozmach jak t o zrobić praktyczn ie jak to zrobi ć w łaśnie sob ie proszę wej ść na stron ę www Salus ministrów kpl i ta m zakład zap isz się mo żna swoje dane pisa ć i wybra ć dogodn y termin ten na razie te term iny s ą bardzo odległe w tej chwili w ty m momencie na pocz ątek grudnia mo żna si ę zapisa ć do kiedy b ędzie tak a mo żliwość przez rok o d rozpocz ęcia teg o projekt u rozpoczęliśmy we wrze śniu, czyl i do końca s ierpnia przyszłego rok u później planujem y skoncentrować si ę na prof ilaktyce rak a piersi wspomn ianego prze z panią redaktor, poniewa ż to o n zbiera najwi ększe żniwo w śród kob iet w Polsce, a pani Maria rzuca na teg o b łędnego my ślenia cytolog ia n ie wykryj e zaka żenia, że wszystkie lu b innymi tego typ u chorobami cz y wykryj e wprawn y cytologii jes t w stan ie rzeczywi ście dostrzec, że wszystko tak że akurat, chociaż wszystko wice t o jest takie pytan ie traf ionych punk t, ponieważ cytologii jes t w stanie oceni ć pod mikroskopem znale źć i dopisać do teg o wyn iku natomiast nam nie chodz i o t o, ab y znale źć sta n zapalny infekcję bakteryjn ą Grzyb liczą cz y wywo ływaną prze z pierwotniaki na m chodz i o t o, żeby znale źć sta n przed rakow e innymi s łowy wyn ik, który op isuje leukocyt y sta n zapalny nieprawidłową flor ę bakteryjn ą cz y Kandyda, czyl i grzyb a to nie jes t wyn ik, który na s niepokoi pod wzgl ędem onkolog icznym cytolog ia n ie wykryj e rak a macicy n ie wykryje rak a jajn ika prawda zgadz a się t o są nowotwory kino niezależne blog i wykryj e wszystk ie nowotwor y g inekologiczne kobiet absolutnie nie t o jest 1 z element ów badania cytologiczne t o jes t 1 z element ów tak iej rutynowe j kontrol i ginekologicznej, kt órą też zachęcam, ab y odbywa ć g inekologa lub po łożnej natomiast na t ę kontrol ę oczywiście sk łada si ę ca łe badan ie ginekologiczne w ty m cytolog ia, a oprócz teg o dobrze by łoby zrobić tak że USG dopochwow e, aby obejrzeć dok ładnie zar ówno trzo n mac icy, jak i dok ładnie szyjk ę jak jajniki przydatk i kobiety straszn ie się boją lekarz szyjk i macicy znam 2 młode kobiety, kt óre zmarły n ie tak dawn o miały n ie mia ł 40 lat t o straszna zakładam, że niestety n ie robi ły bada ń cytolog icznych, chociaż ostatnio przysz ła do mnie pacjentka w ty m tygodn iu, która pojawiła si ę w gab inecie w łaśnie dlateg o, poniewa ż i przyjaci ółka serdeczna przyjaciółka to wiedział, że ma rak a szyjk i mac icy natomiast obydw ie o 2 przyjaciółki n ie robiły cytologi ę 7 lat co znaczy wyn ik fa łszywie dodatn i cytolog ii wyn ik fa łszywie dodatni w iadomo, że n ie wszystk ie rozpoznania, kt óre cytolog ii p isze, czyl i t e rozpoznania takie p isane drukowanym i l iterami, a Kus wersji haseł t o s ą wyn iki prawdz iwe, czyl i tak jak rozmawiałyśmy o badan iu histopatologicznym, kt órej badan iem nadrzędnym, kt óre wykonuj e się pote m, ab y jeszcz e dodatkow o u ściślić rozpoznan ie w ty m badaniu mo że się okaza ć, że wszystko w porz ądku i tak czasam i rzeczywiście się dzieje, al e to jes t brzeg fa łszywie dodatni t o jest wyn ik fa łszywie dodatnie znal i m y mamy też poz ew cytolog ii informacj ę, że jest sta n przed nowotworowe, a w badan iu histopatologicznym okazuj e si ę, że t o nieprawda co t o si ę pomyli ł, a wtedy te ż kanale zdalny m, czyli cytolog ia w cytolog ia wynik dodatni c o znaczy jeste m przed Rakowy, ale badan ie h istopatologiczne m ówi nie nie ma go normaln ie przed Rakowego dokładnie, ale wyn ik też może by ć drugą stron ę w łaśnie fałszywie ujemny t e stron y p łacimy tylk o nerwam i prawd a, bo bo imy się tylk o by ła oczywiście tylk o alb o aż no tak na ko ńcu się okazuje, że n ie mamy stan ą przed Rakowego natomiast drug ą stronę pomy łka, bo n ie mo żemy nazwa ć pomy łką prawna prawdopodobn ie słowo pomyłka nie dok łada do końca w łaściwym, bo ktoś powie coś si ę pomyli ł ten, który analizował prawda pomylił si ę te n, kt óry brał wymazy źle t o zrobił, ale summ a summarum jest tak że zostajem y wyniki m ówimy OKS jes t w porządku, a pote m się okazuj e, że nie by ło w porz ądku dlateg o niektóre kobiety wykonuj ą cytologi ę ra z na rok nie ra z na 3 lata ra z na ro k, a dodatkow o jeszcz e wykonuj ą cytologi ę razem o d raz u mapowanie w irus HBV, więc wted y je śli cytolog ia wyjdz ie ujemn ie, ale jedna k t e w irusy si ę pojawią jako Doda n ie w ty m t o mamy wi ększą czujno ść i powtarzamy t ę cytologię częściej te n sposób nalega, b y w ramach NFZ-u to co mogę sob ie tam m ówić prosz ę mi zrobić cytologi ę oraz mapowan ie map, aby da ł mi zwoln ienie niestety n ie jest f inansowane, a ile kosztuj e to pani negował badan ie na oby, bo pan i m ówi mapowanie panią wag a takiego j ęzyka fachoweg o pow iedzmy sob ie tak jest j ęzyk Narodowy obecn a obecno ść tak podz ielono między manifestowa ć w zależności od teg o na jak i pa n si ę zdecydujem y mo żemy ocenić 2 typy HPV mo żemy oceni ć 4 może 12141837 i o d tego zale ży cena, ale tak i rz ąd wielko ści pa ństw o d kilkudziesi ęciu z łotych do 350 nawet 400 zł owacjami sa m z 2000 to kosztuje nie to n ie są tak ie pieni ądze, a szczep ienie, jaki jes t i ile kosztuj e wi ęcej szczepienie w zależności od pani Maria biała jes t szczelina no tak jak wa m handlarzom szczepionki dwuletn ie czteroletnie 9 Valentine t e najlepsze 9 Valentine, kt o jes t koszt 500600 z ł za 1 dawkę dawk i są 3, a t o powiedziałbym, że trzeba mieć przygotowan e wtedy mn iej wi ęcej 1500 z ł cz y kiedy nie powiedzieć w jak im okresie n ie powinni śmy robi ć cytologi ę tak ie praktyczn e pytan ie wted y, k iedy jes t aktywn a infekcja ah a wted y, k iedy jeste śmy w trakcie miesi ączki s ilnego krwawienia z na zdrowy rozum inaczej, bo i bezpo średnio po stosunku lec z, bo c o wtedy te ż dostaj ą si ę do preparat u zanieczyszczenia, kt óre mogą fa łszywie nam te n obra z zniekszta łcić tak pow iem kolokw ialnie i spowodowa ć, że wyn ik n p . b ędzie fa łszywie dodatn i alb o z kole i fa łszywie ujemne w zwi ązku z ty m lepiej tak ich sytuacj i unikać to jeszcze ra z na kon iec przypomnijmy stron y, gdzie mo żna si ę dowiedzieć na temat cytolog ii i n ie tylko cytologii, a także rozum iem, że tam można si ę zapisa ć na bezp łatne badan ie w łaśnie ta m centrum medyczny m kobieta matk a tak dokładnie dl a nich jes t t o stron a www salus wymieni kropke pl zach ęcam do zapis ów na bezp łatną cytologi ę r ównież i prz y okazj i porozmaw iamy sobie na tema t rak a szyjki mac icy i zasadno ści wykonywan ia cytologii zaprasza m zach ęcam do zobaczen ia bardzo serdeczn ie pani dzi ękuję dzi ękuję bardzo pan i dr Marta Mączka lekarz g inekolog po łożnik by ła naszym go ściem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA