REKLAMA

Pokolenie 50+ w pracy: prawda i stereotypy

Strefa Szefa
Data emisji:
2019-11-24 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:09 min.
Udostępnij:

W studio: Rozwiń »
Adam Mamok – Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia
oraz Piotr Wielgomas – Prezes BIGRAM Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
stref a szef a audycj a strefa szafa prz y m ikrofonie Marzena Mazur w itam państwa bardz o serdeczn ie szczególnie wyj ątkowo szczeg ólnie mocno zaprasza m do dz isiejszej audycj i ca łe pokolenia 50 plus, które na s słucha, poniewa ż pokolenie 50 plus ma pewn e k łopoty na rynku prac y pewnie sob ie pa ństwo myślicie, jak ie k łopoty, a Skądże przecie ż jeste śmy cen ionymi fantastycznym i pracownikami, którzy nie d a, że maj ą doświadczenie t o ju ż maj ą jak ąś Rozwiń » karierę za sob ą i świetne perspektyw y perspektywy r ównież przed sobą n o pewnie wygl ąda to r óżnie u r óżnych os ób, ale w łaśnie o tym, pokolen iu pokoleniu 50 plus w prac y b ędziemy dzisiaj rozmawia ć stud ia już pa ństwa i mo i goście pa n Adam mam o dyrekto r zarządzający firmą Essilor Polonia dzień dobr y dzie ń dobr y pa n Piotr Wielgomas prezes f irmy Bigram dzień dobry dzie ń dobr y państwo przyczynk iem do dzisiejszej audycji jes t raport rapor t p t. pokolen ie 50 plus w pracy prawd ę i stereotypy, sk ąd pomys ł na t o, żeby w ogóle badan ia na d pokolen iem 50 plus robi ć drodz y pa ństwo, je żeli mog ę zacząć o d tego potencja łu, kt óry odkryli śmy wsp ólnie jak o Bigram jest robiące te n rapor t t o rzeczywi ście doszliśmy związku t o było pierwsze pokolen ie polskiego sukcesu, kt óre wchodzi ło na ryne k w latac h dziewi ęćdziesiątych i rzeczywi ście ono dz isiaj po tych 30 latach tak iej transformacj i polskiej gospodark i w pewny m sensie jes t pod rynkow ą presją z 1 strony dojrza ło i są bardzo do świadczeni menadżerowie specjali ści eksperc i z drugiej strony jest ogromna ilo ść młodych bardz o wykszta łconych ludzi i stąd, jakby jest pewn a presj a rynkowa st ąd cz ęsto wyboru firmy w k ierunku m łodszych ludz i bessy głębszej refleksj i, jakie t o z powod u z drugiej strony t o co w idzimy cz ęsto niedocenianie teg o pokolen ia 50 plus ekspertyz y kładzenie wszystk iego do 1 worka to są ludzie t o widzimy też torb y w raporc ie pozbaw ieni energ ii pozbaw ieni kompetencj i tak ich nowoczesnych technologicznych, którzy n ie s ą obecnie są osi ą Milija, którzy n ie są mobilni i t o wszystk o jak dzi ś kładziemy na 1 worka uwa żają, że w takim raz ie jest cza s na m łodych i m y wsp ólnie do dostrzegli śmy potencja ł w tym pokoleniu, dlateg o że mówimy ju ż demograf iczny ucząca m łodych ludzi, al e jes t naszy m zdaniem ogromn y potencjał doceniony w łaśnie pokolenie 50 plus dlateg o, że jeżeli zagospodarowali by śmy energii kompetencje know how tyc h ludz i to wydaje na m się, że w du żej mierze wyszli śmy naprzec iw potrzebo m gospodarki na lepszy niż przyjrzym y si ę trochę bliżej tem u pokolen iu 50 plus dz isiejsza osoba 50 letnia t o jes t osob a, która by ła w trakcie przem ian ustrojowyc h, które widzia ła jak tworz ą się p ierwsza firma często wystarczy ło znać odrobin ę język ang ielski wtedy mo żna się było za łapać na bardz o wysoką posad ę w w ielu zagranicznych f irm, które wted y wchodzi ły do Polski t o było b łyskawiczne Carter, czyl i osoby, kt óre s ą teraz 50 plus t o właśnie p ierwsze pokolenie tyc h ludzi, którzy w iedzieli, o c o chodz i w biznesie tak znaczy oczywiście jak kończą z tą my ślą oczywi ście są to ludz ie zrob ili niesłychanie szybk ie kar iery kar iery spektakularne byśmy pow iedzieli, dlatego że w wieku 40 lat dochodz i do najwyższych stanowisk rz ądowych f irmach byl i rzeczywi ście w tamty m okresie PEC la t tem u naście bardzo docen iani prze z korporacje przez firmy prywatne zak ładali w iele firm z drugiej stron y pew ien sposób zabetonowa ła te n najwy ższy szczebel, dlatego że n igdy si ę na emeryturę nie wybierają wted y w łaśnie wyb ierali, wi ęc ci m łodzi ludz ie, kt órzy szli z do łu, którzy chc ieli awansowa ć do końca nie w ie, gdzie powsta ł taki swoisty szklan y suf it w Niemczech teg o typu stanow iska zajmuj ą ludz ie 60 plus u na s dzisiaj pięćdziesięciolatkowie, ale oni sonat y Stańska la t wi ęc, jakby powsta ła tak a pewnego rodzaju właśnie szklany suf it sytuacj a, w kt órej nie do ko ńca te n potencja ł ludz i by ły wykorzystywan e i momencie kol istych znany z najwy ższych w jak i sposób wypadali w wyn iku restrukturyzacji cz y zm ian to natychm iast do gotowyc h by ło więcej osób, wi ęc powr ót by ł trudn iejszy, ale z pewno ścią to pokolenie ma ogromn y potencjał mus imy sobie te ż powiedzieć my ślę bardz o ważnym aspekte m mianowicie t o by ło dosyć szczeg ólny czas po łowy lat cz y pocz ątku lat dziewięćdziesiątych, kiedy wszystk ie przem iany następowały, a tera z tera z obecnie na rynk u mamy 4 pokolenia t e pokolen ia s ą mocn o zr óżnicowane i przygotowuj ąc się do teg o raportu, przygotowując ten rapor t myśmy też chcieli odpowiedzieć sob ie na pewn e pytan ia, które intuicyjnie gdzieś sob ie zadawaliśmy j e i myślę, że duże to odpowiedzi te s ą bardz o ciekawe, dlatego że z 1 strony mam y bardz o dobrze przygotowan e pokolenie 50 plus do funkcjonowan ia rynku pracy z drugiej mamy w iele stereotyp ów, które funkcjonuj ą wokół m iejsca si ę strony r ównież mam y te ż pewn e tak ie nazw ijmy t o aspekt y zadan ia domowego, kt óre t o pokolenie mus i odrobi ć, żeby jedna k na ty m rynku prac y za funkcjonować, al e troch ę inny sposób myślenia procentowa ć na now o Roza nowa, czyl i trochę mo żemy tera z nazwać zdetron izowany Mig kr ólami teg o rynku, a kiedy ś byl i kr ólami rynku ja te ż przypom inam, że przed latami 90 tymi firmy zachodn ie, kt óre wchodziły do Polski o n nie mia ły, sk ąd z pośród kog o wybiera ć by ły kadr y wykształcone w PRL-u, które n o n ie nadawały si ę pewn ie do funkcjonowan ia w ramac h gospodarki rynkowe j i byl i m łodzi ch ętniej pokolenie x, kt óre często si ę działo w prac y do dwudz iestej trzeciej czasam i d łużej, którzy byl i g łodni sukcesu g łodni pieniędzy, ale potrafili ciężko pracowa ć też ciągle t o pokolenie 50 plus prawda tak t o znaczy przede wszystk im już nazwałem do pokolen ia polskiego sukces u lat dziewi ęćdziesiątych, bo rzeczywiście dz isiaj paradoksaln ie t o właśnie oni cz y te ż my zbudowali śmy to c o mam y wokół, czyli gospodark ę rynkową ogromn y sukce s polskiej gospodarki n ie tylk o w skal i polskiej międzynarodowej dzisiaj t e osoby w jaki spos ób same s ą of iarami w łasnego sukces u często n ie zawsz e tuta j rekomendujem y w zasadz ie podej ście n ie n ie n ie zostawianie spraw własną b iegowi, czyl i tak naprawdę nie może być b ierny i t e osoby musz ą rzeczywi ście aktywn ie podchodzić r ównież brali sob ie z tymi stereotypami t e stereotyp y by ły dosy ć c iekawie pokazan e, poniewa ż raporty odbył się w 2 obszarach z 1 strony byliśmy kilkaset dzia ł HR dział, kt óre rekrutują dział, które zajmują si ę zasobami ludzk imi m ówiąc kolokwialnie dw ójkę badali śmy kilkaset os ób z teg o pokolenia takich szerok o znaneg o 4560, które przedstawia ły swój punkt w idzenia widzieli śmy duże rozbie żności z 1 strony te działy HR cz ęsto nie dostrzegały teg o potencjału m ówiąc właśnie, że t e osob y s ą mobilne nieaktywny nie znaj ą nowyc h technologii czy te ż nie znają języków obcyc h, a t e osoby sa m o sobie stwierdziły z kole i, że dok ładnie odwrotn ie tak znają j ęzyk angielski 90 % z nich ma swoje prof ile Linkin s ą bardz o aktywn e s ą otwart e jak spojrzym y na takie por ównanie, kt óre mo że bardz o obrazow e inż . Karwowskiego z czterdz iestolatka t o wielu z nas, żeby byl i wszystk im znana posta ć t o dzisiaj ten rz ąd miał 60 lat tak mentalnie prze z pamiętajmy, że ta gran ica pot ężny przesunęła również medycyna t o w idzi dz isiaj takie my ślenie, że osoby 50 plus t o są osob y w jak i sposób w kierunku id ące w tym emerytur y jes t my ślę b łędem po p ierwsze, marnujem y ogromn y potencja ł tak i eksperck i tak iej energii, kt óra nie istnieje i ch ęci funkcjonowan ia gospodarce to właśnie powiedzia ł pa n już 3 × stereotypac h, kt óre funkcjonuj ą na rynku porozmawiajmy sob ie tych stereotypac h oczami dzia łów HR, a ja troch ę sobie myślę, że t e stare stereotypy te zależą od teg o ile lat maj ą osoby pracuj ące w dz iale HR załóżmy og ólnie rozmawiamy o dz iale HR co dzia ły HR my ślą o pracown ikach 50 plus z badan ia, kt óre przeprowadzili śmy wyn ika k ilka wniosków, je żeli chodzi o tak ie postrzegan ie przypomnia ła Her z 1 strony jes t zby t jest deklaracj a, kt óra mówi na m o ty m, że jeste śmy otwarc i na tak ich pracowników nie ma dyskryminacji, czyli t e wszystk ie tak ie formaln e aspekty tu wszystko si ę zgadz a jeste śmy jak najbardz iej za tym, żeby tac y pracown icy u na s w f irmach jest znajdowal i się jak pow iem inaczej t o groz i procesach natomiast n a na na s ju ż na poziomie nierzeczywisto ści wygląda troch ę inaczej, ale 1 nawiązał do 1 rzeczy, dlatego że, że t o te ż my ślę warto wart o o ty m, powiedzie ć na d na rynk u obecn ie mamy 4 pokolenia wyborców pokolen ie x m illenialsi pokolenie za tak o n sam czyn, czyl i t o najm łodsze i myślę, że to jes t te ż tak a bardz o szczeg ólna sytuacja dlateg o, że jeżeli popatrzym y sob ie 5060 lat wstecz n ie by ło tak iej sytuacji, k iedy t o pokolen ie najmłodsze mia ło w r ękach argumenty miał w r ękach pewn ą wiedzę, kt órej t o pokolen ie starszy nie ma tak i dotykam y po raz pierwszy w h istorii czegoś tak iego, gdzie pokolenie Zet jes t pokoleniem bardz o dobrz e poinformowany u żywający nowych technolog ii znającym się m ówiąc kolokw ialnie na ty m natom iast pokoleniem 50 plus mo że troszeczk ę to wiedza ma mniejsz ą, ale oczywiście oni te ż nabyl i więc, więc t o jest pierwszy aspek t i stąd rodz ą si ę pewn e stereotyp y i te stereotyp y dzia łają 2 strony, więc stopn iu jest tak że, że w kierunku inne pokolen ie 50 plus, a z drugiej strony jes t bardzo tak i wa żny aspek t m ianowicie pokolenie 50 plus jes t pokolen iem, kt óre nie potraf i tak i spektak l spektakularn y spos ób pochwalić swo imi sukcesam i, je żeli mówimy o pokolen iu Zet trafia ły n a na m łode osob y, kt óre idealnie wr ęcz opanowa ły sztukę autopromocji i t o te ż ma znaczenie w ty m w ty m wszystkim, wi ęc tuta j tak a pierwsza p ierwsza uwag a p ierwsza wskaz ówka zachęca pokolen ie 50 plus, ab y du żo bardz iej m ówi o swo ich sukcesach nie ba ło si ę o ty m, m ówić, jeżeli to jes t zrob ione profesjonalnie c iekawie na pewno t o zdob ędzie uznanie t o jest tak i aspekt tego w łaśnie troszeczk ę brakuj e w łaśnie, że spojrzymy, bo zad a pani istotne pytanie, kt óre w dzia łach HR dz isiaj właśnie bardzo cz ęsto s ą ta m również n ie tylk o osob y młodsze PS 30 parę la t i promy jest taka, że my te ż n ie staw iamy si ę jako firma rekrutacyjn a, kt óra dzia ła 25 lat w Polsce nie nie patrzym y na interes żadnej z e stro n an i kandydatów ani n ie patrzym y kandydat ów do pracy, nazywaj ąc tak, jakby 1 stronę tego te j tej transakcji dwudziest ą mamy firmy, kt órzy s ą za interesowani s ą za interesowane rekrutacją nie stałem się jak o rzecznik żadnej ze stron, a z drugiej stron y mam y świadomość, że rozmow a trzydz iestolatka pięćdziesięciolatka musi by ć pew ien spos ób przygotowan a przemyślana te dzia ły HR powinny by ć czase m są wr ęcz rozmowę, kt óre mają w sob ie elemen t rozmowy dziecka rodzice, dlateg o że ta różnica w ieku jes t sporo, wi ęc wymaga du żej empatii takiego tak iej uwa żności i uwrażliwienie to mog ą być pytan ia sztampowe i te ż muszą prowadzi ć do epok i po pokazanie potencja łu te j osob y pokazanie rzeczywistej motywacji, dlaczeg o on a chc e pracować czy wyn ika to np. z teg o, że ma naprawdę du ży potencja ł ekspercki jest w stanie by ć rzeczywiście du żą wartością dodaną dl a te j firmy czy te ż rzeczywiście ma wiedz ę unikalną jakim ś obszarz e jes t zainteresowana m y też patrzymy na t o troch ę szerzej, dlateg o że ten ryne k na świecie podobn ie funkcjonuj e te n potencja ł i t e relacje m istrza uczn ia w firmach pow inny by ć w jaki spos ób dokładamy profesjonaln y, dlateg o że każdy się o d ka żdego czego ś uczy tak jes t to pokolen ie 50 plus mo że pe łnić funkcj ę mentorów ekspert ów z drugiej strony mo że korzysta ć swojeg o bogateg o doświadczenia życiowe to i zawodoweg o jednocześnie pokolen ie m łode tak jak mówi Ada ma moc jest z kole i po pokolen ie, kt óre patrz y na t o funkcja ogromn e Energi Social medi ów tak iego po patrzen ia na świat rzeczywiście, kt óry jes t globalnej bardzo otwart e, ab y ka żdy wnosi i daje nam się, że ten potencja ł jest dz isiaj w pew ien sposób n iedostrzegane, a jeżeli spojrzym y na med ia to głównie o d lat m ówimy o tym, o tej dziurze demograficznej, czyli że będzie mniej tyc h młodszych roczników na rynku n ie w idzimy, że na rynk u jes t obecnie bardz o du żo roczników, które s ą dojrza łe i nie w iemy nie do końca zdajem y sobie spraw ę my akurat w iemy o tym, więcej cz ęść tyc h osób jest n ie do ko ńca aktywny zawodow o n ie z w łasnej winy i z r óżnych innych przyczy n jest przez t e firmy nie absorbowan e tak n ie n ie wch łaniane, a tak na dobr ą sprawę t o wynika te ż bada ń cz ęsto te stereotyp y w ty m po prost u przeszkadzaj ą wspomnia ł pan mentorem rzeczywiście to jest coś co tera z jes t odm ieniane prze z wszystk ie przypadk i w w ielu korporacjac h w łaściwie wszystk ich dużych f irmach te n mentor staj e si ę kolejną nog ą edukacj i i rozwoju pracownik ów i kadr właściwie be z teg o pokolen ia 50 plus mentoringu kuleje, bo nie ma kom u przekazywa ć któż nie jes t w iedza tak a, kt órą można regulowa ć i n ie wiem pozna ć w trakc ie jakiegoś szkolenia onl ine tylko to jes t w iedza popart a doświadczeniem, kt óre nie znajdz iemy w internecie tak s ą wartości, kt óre są w jak i sposób sprz ężone z t ą organizacją jest oszcz ędny i że mog ę podać jedn o słowo do świadczeń momentami dla mnie oznacz a czerpanie z w łasną doświadczenia też życiowego tak iego zwi ązanego z relacjami mi ędzyludzkimi rozwi ązywania sytuacj i konfl iktowych zarządzaniem lud źmi delegowaniem zada ń umiej ętność motywowania innych i przede wszystkim tego, że byli śmy tak sytuację w ielokrotnie wiemy, jaką mog ą si ę sko ńczyć, wi ęc wyciągamy z teg o wnioski oczywiście, jeżeli zak ładamy, że mam y do czyn ienia z osobą, kt óra ma te ż m ądrość życiową n ie tylko tak ą czystą ekspertyzę merytoryczn ą to wydaj e si ę że, że ten miks teg o typ u os ób m łodych energicznych z e starszym i energicznymi, ale doświadczonymi może dać znakom ite rezultat y, ale my ślę, że tuta j warto sobie zada ć pytanie cz y f irmy tak naprawdę są cz y f irmy tak naprawd ę są przygotowane na to, żeby te n mentoringu tak i szerok o szeroko poj ęte ta k jak wspomniał nie tylk o dotycz ące tych aspekt ów zawodowych, al e również ludzk ich życiowych, bo to te ż jes t n ierozerwalnie związane czy gdyb y g o prowadzić, dlatego że zaczynając już na stosunk i wr ócę do dzia łu HR, jeżeli trafiaj ą do na s CV rzeczywi ście ludzi, kt órzy maj ą 4550 i pojaw ia si ę taka sentencj a, że ta osoba ma zby t wysokich kwalifikacji n ie dajm y szans ę wypowiedzie ć tym ludziom być może on i inaczej chcą sobie pouk ładać życie zawodow e i t e swoje dotychczasow e do świadczenia swój dotychczasow y spos ób prac y chc ą zmieni ć, a t e kwalifikacje, żeby psychologiczne dokładnie s ą zwolni ć tempo chcą troszeczkę inaczej żyć, gdz ie indziej położyć akcen t swoim życiu, al e wówczas tak ie osob y s ą idealnymi kandydatam i d o do mentoringu, więc t o jes t coś co my ślę też nie tylko dzia ły HR, al e jednak osob y decydujące decyzyjny m n ie pow inny sobie jakoś przerobi ć, bo to ma duże aspekty bardz o ważne znaczen ie jeszcze pamiętajmy, że s ą określone branże, w kt órych to mówiąc po polsku n ie po polsku senior i t o do świadczenie życiowe ma bardzo, że znaczen ie np. przemys ł produkcja m y to wielokrotnie widzimy, że osoby, kt óre maj ą duże do świadczenie w przemy śle i maj ą nawe t bardzo zaawansowany zaawansowan y w iek s ą ogromną wartością dodan ą dlatego, że to jedna k jest bran ża wymagaj ąca wielkiego kn ow h ow zwi ązanego z funkcjonowan iem właśnie tak ich proces ów produkcyjnyc h zarz ądzania logistyką t o samo jes t w tak ich sektorac h powiedzmy, kt óre są n iszowa bardzo, że medycyn ę cz y nauk i, gdzie rzeczywiście osob y w tym w ieku funkcjonują już n ie b ędziemy dawa ć książkowy przykład ucieka walcz y, o które przecie ż rzeczonej Elektrim poszed ł ju ż w wieku 60 lat w zwi ązku z tym tutaj patrzym y na t o też bran żowo i trzeb a spojrzeć też nawe t tak ie tryw ialne stanow iska Maćka sekretarki, które na m się kojarz ą z m łodymi osobami mog ą by ć ju ż tym i do świadczonymi prosz ę państwa rozmaw iamy o pokolen iu 50 plus na rynk u prac y państwa i mo imi go śćmi są pa n Piotr Wielgomas prezes Bigram oraz pan Adam mam a kt óre, kt óre zarz ądzający Essilor Polonia do rozmow y wrócimy zara z po skrócie informacji Radia TOK FM stref a, a szefa audycja strefa prz y m ikrofonie Marzena Mazur studia pa ństwa mają goście pa n Adam mam a dyrektor zarz ądzający Essilor Polonia i pa n Piotr Wielgomas prezes Bigram rozmaw iamy o raporc ie pokolenie 50 plus w prac y prawd a i stereotyp y w pierwszej cz ęści powiedzieliśmy sob ie o ty m jak działy HR postrzegaj ą pokolen ie 50 plus i zazwycza j to postrzeganie n ie jest tak ie kolorow e jak my śli o sobie sa m po kolejnyc h 50 plus i o ty m ja k jak pracuj e więc, podsumowuj ąc jak HR ChRL widz ą t o pokolenie t o znacz y rzeczywiście znow u my tak naprawd ę, tworz ąc rapor t cenne zm ierza m ierzymy się z e stereotypami przed e wszystkim HR mo żna dowiedzieć si ę patrzy na pokolen ia jedna k pokolen ie osób, które są mn iej aktywn e n ie do ko ńca znaj ą dobrz e j ęzyki znaj ą mn iej świata technolog ii Social medi ów, a z kole i pokolenie 50 plus osobie t o też wyn ika z raport u twierdzi t o jak rozum iem te j fakturze znaj ą dobrz e j ęzyk ang ielski mają profile s ąsiad Milija są aktywni mob ilna wszystk im s ą bardzo ch ętni do funkcjonowan ia działania zawodoweg o i tutaj możemy spojrze ć na t o te ż troch ę szerzej, bo rozmaw iamy o ty m co nale żałoby zrobić c o to osob y powinny zrobić, żeby na te n rynek prac y wr ócić aktywnie lu b na nim pozosta ć jeszcz e d ługie lat a aktywnie mnie si ę wydaje rzeczywi ście szewskim tak naprawd ę może to by ć w sferze deklaratywne j on i musz ą rzeczywi ście działać w ten spos ób jak wyn ika z raport u czy rzeczywiście, jeżeli m ówimy, że Linkin tutaj g o nie promujemy, al e jes t istotnym elemente m tak iej pozycj i zawodowej to, że ta m mieć profil na w iele nale ży nawi ązywać kontakt y t e kontakt y zawodowe s ą szalenie istotne dzisiaj, bo tak naprawd ę headhunterzy obs ługują do 20 % rynku 80 % są n ieformalne relacj e nasz a w łasna aktywno ść, która p óźniej przemienia się te kar iery zawodow e t o osob y również musz ą by ć aktywne w tak im sens ie dosłownym bywa ć, jeżeli m ówimy o jaki ś obszarach ekspertyz y na jaki ś bran żowych konferencjach spotkan iach wyst ępować w med iach stara się być w idocznym, żeby ta ich ekspertyz a była potw ierdzona jakimiś faktam i, żeby można by ło do n ich dotrzeć, sk ąd wg pan a bior ą się bierze właśnie t o, że n p . na stanow iska wysokie, czyl i cz łonkowie zarządu, je żeli jedna k ludz i młodszych an i tak ich 50 plus cz y te ż chciałoby się wraz z tak ich ludzi wydaj e się, że ryzyk o jes t większa myślę, że to t o jest pewn e tak ie podejście troszeczk ę związane z e stereotypami wynikaj ące z teg o, że cz łowiek maj ący 4550 lat nie ma NN tylko tyl e energii już niema tyl e si ły ma mniejsz ą motywacj ę do pewnyc h osiągnięć to jes t nieprawda, dlateg o że że jednak pewn e pew ien pew ien aspek t do świadczenia ilość b łędów popełnionych też n ie bójmy si ę tego nazwa ć po imieniu powoduj e, że rzecz, że szersz e spektrum doświadczenia jes t bardz o pomocn e i tuta j ja zawsze uwa żam, że powinni śmy podchodzić indywidualnie do pewnych rzeczy, dlatego że ktoś kt o, kt o ma 50 + 50 lat ich wi ęcej rzeczywiście mo że by ć doskona łej formie rzeczywiście mo żemy jeszcz e głód osiągniesz, bo to jes t też tak jest ktoś się pojaw i mo że mniej g łodne tyc h osi ągnięć sukcesów, wi ęc dajm y indywidualnie ludz iom odpowiedzieć na to pytanie, czeg o on i tak naprawd ę chc ą to co jes t r ównież istotne ja n ie twierdzę, że osob a, kt óra ma 30 parę lat mo że by ć dobry m kandydate m na stanow isko wysok i eksponowane stanow isko menad żerskie, n iemniej jedna k kto ś, kto t o tych doświadczeń ma więcej, al e też kto ś, kto ma zr óżnicowane doświadczenie w r óżnych branżach myślę, że jest jes t jest jes t dobry m kandydate m, je żeli rozpatruj e menad żerów w przypadk u f irmy, kt órą zarz ądzam w iek oczywi ście tuta j jes t powi ązany z do świadczeniem, ale przede wszystk im te ż jak ta osob a swoj ą karierę prowadzi ła, czyli jesteśmy cz y była świadoma tego co chc e robić t o, o czy m te ż Piotr wspomina ła o tym c o t o pokolen ie 50 plus potraf i, jakie ma zalety myślę, że też wa żne jes t to cz y ci ludz ie w pewny m momencie mają pewien pla n de, jeżeli te n plan d e jest i w jak i sposób pracujem y na cel to będzie du żo łatwiej też tak a wskaz ówka dl a pokole ń 50 plus t o zaraz sob ie pow iemy o tej lekcji, kt órej pan wspomina ł, która jes t do odrobienia prze z pokolen ie 50 + 1 jeszcze na chwil ę pomy ślała o tak im argumenc ie, jakim jes t sytuacj a rodz inna zazwyczaj osoba 50 plus ma już odchowan e dz ieci stabiln ą sytuacj ę już zazwyczaj robi ła to, czeg o się teg o, czego chcia ła dorobić już n ie jes t tak nastawiona prawdopodobn ie na zdobywanie pieni ędzy ci ągle ma pomys ły ciągle krat y na ciągle by ć może co ś osi ągać z punkt u widzenia pracodawcy wydaje si ę, że tak a osob a będzie mog ła wi ęcej czasu przeznaczyć dl a f irmy niż osob a n p . z ma łymi dzie ćmi sytuacj a idealna i je żeli mamy mam y miks pokolen iowy w naszyc h zespołach z 1 strony osob y, kt óre tak jak pa n redakto r wspomnia ła ju ż dz ieci w w ieku doros łym z drugiej strony mam y nawe t zespol e osob y, kt óre w łaśnie dop iero dzieci posiadaj ą o d n iedawna, więc te ż jaka ś absencj a zupełnie inna sytuacj a życiowa tak i m iks pokoleniowy ma dużo pozytywnyc h aspektów kolejny m jes t na pewno t o, że szczeg ólnie pokolenie baby boom mors ów i psów m a tak bardz o du ży szacune k autorytet ów z kolei millenialsi czy Zetki t o jest bardz iej pokolen ie z takim podej ściu egal itarnym jeste śmy równi szef jest mo im partnerem an i szefem, dlatego że jes t h ierarchia i młodsi, obserwuj ąc pewn e relacj e tyc h biznesów i psów swoimi szefami te ż musia ł si ę pewnego podejścia myślę, że t o jes t tak a dobra lekcj a jak pewn e relacj e układać z kolei w założeniu, że n ie wybuchaj ą z kolei konflikty no bo przy 4 pokoleniach mog ą jednak wybuchać konfl ikty na tle chocia żby warto ść, ale konfl ikt będą teg o tylko tuta j w ty m aspekcie, je żeli potraf imy konfliktami zarz ądzać twórczo to jesteśmy wygran i prze żyte bardz o tak i dobr y k ierunek, bo jeżeli sob ie uświadomimy, że te 4 pokolenia jedna k maj ą zupełnie inne podej ście do w ielu aspekt ów to konfl ikt z miejsc m inimalizuje, jeżeli kultura organizacyjna sp ójna przygotowan a do tego, ab y tymi 4 pokoleniami za żądać oczywiście mam y do czyn ienia z tak im napięć tw órczym rozszerze ń konfl iktami, bo troch ę jes t tak że maj ąc f irmie osoby nie tak pa ństwa w latac h dziewięćdziesiątych w zasadz ie byli młodzi ludz ie na rynk u pracy w starc iu, żeby rzeczywiście odsunięci ze wzgl ędu na t o, że ta gospodarka stała się zupe łnie inna ni ż ta, którą znal i z okresu PRL-u atomu to jest dawn o za nam i dzisiaj pamiętajmy, że t o pokolenie 50 plus chodz i o rynek kapitalizm już był, k iedy korporacj e by ły, kiedy telefon y kom órkowe by ły wszystko funkcjonowało ta k jak funkcjonuje dzisiaj t e technologie po prost u bardziej zaawansowana jes t tak naprawdę w iecznie zajętego cz y oni pracowal i już b ędąc m łodymi pracownikami i t o jest po p ierwsze po drugie pami ętajmy, żeby te ż nie stygmatyzować miast jest też x t o jeste ś taki jest te ż Greka jeste m, by wybory z kasy tej przyp isuje sob ie określone cechy s ą po p ierwsze n ie do ko ńca sprawną to jest świat czarno-biał a tak i istnieje, a po drug ie, tak, że rzeczywi ście są bardz iej wydolne kwestię my jako firma rekrutacyjn a musimy te ż patrze ć na to każda osoba jes t inna ma inną motywacj ę inny prof il na sytuację życiową i też n ie pożądaj Pańczak powiedzia ła, że osob y 50 plus mają ustabilizowan ą sytuację życiową n iepotrzebne s ą pieniądze, bo chcia ł zwr ócić uwag ę delikatnie bardzo wiele z tyc h osób ma w łaśnie du że potrzeb y finansowe, b o np. dzieci studiuj ą i trzeba i w jaki spos ób jak zdążyła ju ż po prost u już mają p ienia oczywiście to jes t tak i świat idealny on a oczywiście istnieje pewn ie gdzie ś fragmentaryczn y, ale w całej rozci ągłości jest tak że każdy ma potrzeb y f inansowe również aspek t finansowy s ą istotne te osoby nie tylko, że potrzebuj ą pracowa ć, żeby realizować zawodow o n ie poparzyć depresj ę w ka żdym przypadku, ale też, żeby zarabiać pieni ądze, żeby się czuć potrzebnym i, bo dzisiaj powstają jak grzyb y po deszczu tak ie pracown ie poradni psycholog icznej, gdzie tak ie osob y, które jak ten sposób zosta ły wypchnięte prze z ryne k prac y nagle popadaj ą w tak i sta n bierności nie są w stan ie z tego wej ść w łaśnie, dlatego że nie do ko ńca sobie stan ie s ą poradzi sama ze sob ą tak, bo nagl e cz ęść n iepotrzebny zawodową ten potencja ł mają tuta j jes t jakb y m y chcem y te ż jak o twórcy teg o raportu Bigram jest ju ż skierować uwag ę opinii publicznej t o jes t po prost u potencja ł potencja ł gospodarcz y, że nie mo żemy rozmawiać o m łodych ludzi, bo t o jest Super na pewn o duże duża grup a z du żym potencjałem, ale pokole ń doświadczone jest te ż niesłychanie wa żna i gospodarki z trybu n tak naprawdę wn ioskiem z nasze j rozmowy jest t o, że koszty pokolen ie wnos i co ś dobreg o do organ izacji do firmy n ie powinni śmy zapomina ć o żadnym z wycink ów tak teg o spo łeczeństwa, kt óre mam y sk ładniki dobrego dania, bo to jes t troch ę tak rzeczywiście n ie może zabraknąć żadnego z elementów, a z drugiej strony pamiętajmy o ty m, mówiliśmy wcze śniej relacja m istrz uczeń młodzi ludz ie on i maj ą znakomit ą znakom ite dobre ch ęci energ ii i świetny cza s przygotowania techn iczne technologiczne znakomite wykszta łcenie cz ęsto znacznie lepsza ni ż ich rodzic ów znają, wi ęc w języku podróżują po świecie swobodn iej maj ą przyjaci ół Boliwii poprzez wszystk ie kraj e Europy, al e to jes t trochę co innego w zderzen iu z doświadczeniem życiowym poradzen ie sob ie np. sytuację nie w iem, kiedy firma Sony prze z kryzy s, kiedy zesp ół, cho ć przez kryzy s, kiedy nagl e spad a sprzedaż nie w ie nagle wpływa też konfl ikty personaln e trzeba umieć sob ie z ty m poradzić nie maj ą do świadczenia życiowego rob imy t o bardzo intuicyjnie i wtedy ta k na dobr ą spraw ę czerpanie do świadczenia osob y, która spokojn ie opowie, jak i tak naprawd ę te n mode l byłby optymaln y jes t znacznie znaczn ie wygodn iejsza czyli, żeby pokolenie 50 plus mog ły brać udzia ł mogą mie ć swoj e miejsce w ty m w ielkim tygl u różnych pokole ń, żeby n ie by ło wypychane poz a ryne k prac y powinno pokazywa ć swoj e silne strony, czyli tak jak pa n wspomniał przed e wszystk im chwali ć sukcesam i, kt óre ma tak myślę, że nie przed e wszystkim pow inni być odwa żniejsi w tym, żeby tym i sukcesami si ę chwalić, ale te ż w pew ien spos ób bardz o aktywnie działać, dlateg o że czasem zdarza si ę, że kto ś wypad a senn y z rynk u pracy my ślę, że ka żdy pracujący 102030 lat miał tak ą sytuację natomiast ważne jest t o, żeby mie ć to, o czy m wspomnia ł w łaśnie Piotr dobr ą sieć kontakt ów do teg o zach ęcam r ównież dba ć o t o inwestujemy w NATO oczywiście inwestujemy wi ązanki stracimy pracę dla was to jes t stan permanentny permanentn e działanie ca ły czas inwestuj ą network ing w dobre jako ściowo networking staram y si ę też prz y okazj i różnych szkoleń r óżnych wydarze ń branżowych brać w n ich udzia ł dlateg o, żebyśmy po prostu nie nie chodzi o to, żeby bywa ć al e, żeby rzeczywi ście wykorzystać te n potencjał, kt óry w tym wszystk im i istnieje zostało nam 4 minuty, ale t o ostatnie pytanie c o panow ie my ślą o zak ładaniu przez w łaśnie tak ie pokolenie 50 po w łasnych biznesów ponadto zauwa żam, że to te ż si ę czasam i zdarza skor o straci łam straciłem prac ę w korporacji przesta łam przesta ła by ć dyrektore m prezesem t o teraz założy n p . w łasną firmę doradcz ą BBM prze wszystk im sugerowa ło dobrą auto refleksj ę i dobr ą samoocen ę i r ównież tak ie zdroworozsądkowe rozum ienie teg o naszego sprytu życiowego cz y mam y czynie takiego radzen ia sob ie w życiu, jeżeli zawsz e sob ie radzili śmy jesteśmy dobrz e zorganizowani osi ągaliśmy swoje cele i zawsz e nam się udawa ło mamy sporą pewno ść siebie mam y pomys ł lub pomysł mają nas i przyjaciele do łączą do grup y oczywiście zachęcam mo żliwości jest mn óstwo tuta j innym zresztą t e osoby widz ą te n świat pełen mo żliwości, je żeli w idzimy świat z kolei taki szar y kolor trzeb a pracować najp ierw na d t ą pewnością nad tym pomys łem na w łasną energi ą zdecydowanie jemy o d raz u jednak bierno ść takie podej ście, że na pewno kto ś nas dostrze że ktoś zadzwoni t o się jakoś mnie t o się za stan ie sam o t o nie stan ie sam o jes t zdecydowan ie trzeb a wziąć spraw y w łasne r ęce ostatn ie zdanie od uch a dl a pokolen ia 50 plus racze j powiedzenie mac ie to sobie, b y da ć rad ę na pewno na pewn o ducha, dlatego że my my ślę, że t o b ędzie pokolenie, kt óre jako pierwszy odczaruje troch ę tzw. staro ść, ponieważ t o jest pierwsze pokolen ie, kt óre tera z dołącza r ównież d o do jak my to nazwa myśli wersów, czyl i pokolen ie 50 plus, kt óre rzeczywi ście inaczej funkcjonuj e, kt óre mocno jes t aktywn e, kt óre rzeczywi ście ma też no nie b ójmy si ę tego teg o powiedzieć zupełnie inny inny portfel je śli chodzi o zasobno ść finansow ą, więc myślę, że że, że za 10 lat obecnie 50 lat w dz isiejsi czterdz iestolatkowie będą 5050 latkami zupe łnie będą inaczej żyli wierzę te ż t o, że spo łecznie jeste śmy w stan ie w tak poprowadzić dyskusję d ialog, że grupa Universum, czyl i tyc h 5050 plus n ie os ób rzeczywi ście b ędzie w idziana b ędzie dostrze żona dlateg o też chcia łbym, żebyśmy nie n ie m ieli takiego tak iej sytuacji są on e służą, dlateg o że pracodawcy musz ą ich dostrze c, ponieważ konieczne z ło kon ieczne, ale dlatego, że chc ą, bo widzą w ty m du ży potencja ł ni ż demograf iczny n iskie bezrobocie niejako s ą tym i powodam i, które po prostu d ąb, pod kt órą i zmusz ą do tego, żeby jedna k temu pokoleniu mocn o się przyjrzeć n o i wydaj e si ę, że jedna k jest wokół na s tak du że możliwości jes t tyl e pozytywne j energ ii na samych, że t o jes t kwest ia wymy ślenia planu zawodoweg o na w łasne życie przeanalizowania dotychczasowego taką rozum ie bilansu kar iery tego c o tak naprawdę na s dziś najbardz iej adresowa ł motywowało jako stron y chcieli śmy p ójść i metod ą ma łych kroków jak rozpoczęcie teg o już dzisiaj n ie odk ładanie teg o także program sytuacja w kraju tego na d t ą wieczn ą przyszłość tylko rozpocz ąć dzia łania tu i teraz zdecydowan ie tak postrzegan i są ci ludzie, kt órzy odnosz ą sukces naszego aktywn ie obecni, bo c i wszyscy inni, kt órzy mają z łożyć do przes łania oferty wsp ółpracy cz y prac y najpierw muszą widzie ć ich energię to też wida ć na spotkan iu oni s ą otwarc i na zmiany s ą rzeczywiście gotowi cz y całym cia łem tym banalnej ig ły m ówią, że tylko n ie to daje im Święty spokój tak dobrze wszystko bardzo łatwo wida ć i rzeczywiście t e zm iany zacząć o d s iebie takich prostych rzecz y jak aktywność nawe t taka f izyczna sportowa, kt óra spowoduje, że mam y, wi ęc energii mamy w sob ie ten pozytywn y tak tak optymistów, który na s mniejsze drug ie pokolen ie 50 plus chcia łoby si ę powiedzie ć, tudzież z wersj i, czyl i srebrn o Włosi w łaściwie tak skoro kiedy ś m ówiło się, że s iwizna na skroniach to już jest te n w iek tak powa żne tera z tak naprawd ę dop iero wkraczam y w kolejn ą faz ę życia ci ągle mamy energi ę, gdz ie mamy być może trochę wi ęcej czas u n p . na Spartę właśnie albo alb o na chodn ik ciągle mam y te n g łód sukcesów r ównież Gut osiągnięć być może pokona by ć może ryne k prac y też zwr ócić na t o uwag bardz o dzi ękuję za rozmowę pa ństwa i moimi go śćmi byli pa n Piotr Wielgomas prezes f irmy Bigram dzi ękuję dziękuję pan i Maria i pan Adam mama dyrekto r zarz ądza zarządzający firm ą Essilor Polonia dzi ękuję bardz o dziękuję dzisiejszą audycj ę wydawał bardz o mi pogran iczne realizowała Lidia Prądzyńska bardz o wa m dziękuję za wsp ólnie sp ędzony cza s ja nazywam si ę Marzena Mazur zaprasz a na kolejn ą audycj ę strefa szef a, kt óra ju ż za tydzie ń do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA