REKLAMA

Czy film braci Sekielskich był potrzebny? Czy coś zmienił w naszej rzeczywistości? Spotkanie wokół książki księdza Adama Bonieckiego "Strefa dobrego zasięgu"

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2019-11-24 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwa Anny Wacławik-Orpik to jes t wyw iad pog łębiony w ostatnią środę muzeu m h istorii Żydów polskich odby ło się spotkan ie z ksi ędzem Adamem Bonieckim dopiero c o nak ładem wydawnictwa znak ukaza ła się kolejn a ksi ążka ksi ędza Adama zatytu łowana stref a dobreg o zasięgu wyb ór Edytor b iali ukazujących si ę w tygodn iku powszechny m obszernych fragment ów teg o spotkan ia pierwszej cz ęści pos łuchamy dz isiaj w wywiadzie pogłębionym o d Rozwiń » raz u zapow iadam, że w grudn iu będzie te ż do wysłuchania część drug a te j rozmowy, o czy m pa ństwa na pewno po informujemy zapraszam tera z na rozmowy z ksi ędzem Adamem Bonieckim na tema t ksi ążki stref a dobrego zasięgu i na tema t różnych problem ów poruszanyc h prze z księdza Adama Bonieckiego redaktor a sen iora tygodnika powszechneg o w Edytor, ale um ieszczanych w tygodn iku powszechny m w itamy pa ństwa bardzo ciep ło na spotkan iu z ksi ędzem Adamem Bonieckim redaktore m sen iorem tygodn ika powszechneg o Mariannę i autore m w ielu znakom itych ksi ążek w ty m najnowszej ksi ążki wydanej nak ładem wydawnictwa zna k stref a dobreg o zasięgu zbi ór zwartych tekst ów ksi ędza Adama Bonieckiego Edytor b iali, które okazały si ę w tygodniku powszechny m tekst y podz ielone w te j ksi ążce na można powiedzie ć obszary problemow e s ą równocześnie zap isem teg o czy m na c o dzień żyjemy c o na s bulwersuje c o nas porusz a, o czym rozmaw iamy w swo ich domach co się sk łada na nasz e troski mo żna powiedzie ć ksi ądz potrafili jedna k to tema t wynie ść na pew ien poz iom un iwersalny poz iom pog łębionej refleksji i czytając je, zw łaszcza w takim zb iorze w tak iej pigułek Pikula, bo przecież n ie pigu łce zastanaw iam się czy jes t jeszcz e co ś c o potraf i księdza zaskoczyć czy ksi ądz si ę jeszcze czemukolw iek dz iwi tak winie z pocz ątkiem m ądrości i dz iwi ciągle wn iesie w łaściwie dziwić inaczej niż większe niż wiary, al e dziwi ę si ę oczywi ście, że zaskoczony jest w ielu uważa, że dop iero jak ju ż za awansuje w starczy te j te n poczu ł wted y prezes GE na razie dzi ękować Bogu, czyli le co ostatn io księdza zaskoczy ła ostatn io zupe łnie ostatnio mo że by ć przedostatni ostatn io powiem, że dla ludz i przysz ło na t o spotka ń tego nie spodziewa łem, bo t o za ś już mogliby się z nią dziś miały te n sa m autor te n sa m rodzaj literacki, więc t o jest tak ie zdziwienie radosny cudowneg o Stróż mi ło jest oczywi ście, jeżeli osób, które chc ą si ę spotka ć tak takie trudn e Livigno norę pisz ą ważne lubi ksi ądz pisa ć teksty terytorialne czy t o jes t łatwo spr óbuj to c o, cho ć z trudn ą bardzo t o jest rzuty tak a funkcjonuj e w Polsce nie ma n ic n ie tak i tak tak i pracownik redakcj a redakcj a zachodz imy Edytor listy, kt óry nie źle zarabia 5 tylko Edytor, ale za t o płacą to jes t w łaściwie trudno t o zrobi ć wyb itni dz iennikarze cz y opisy tak nie jest t o trudn o oczywiście, dlateg o że z r óżnych powodów zysk iem z czas ów wa żnego 4 tysiące znaków an i troch ę więcej, ale to felietoniści te ż tak ie limity drug a rzec z że może jes t t o prawdopodobnie w ty m tak a wizytówka pisma n iczym ksi ążę się postarać dźwigni prze z dziki banał dziś n ie jedyna z e szkół, że c o tydzień prze z inny ślad pona d połowa, chocia ż n ie nie liczy łem dok ładnie, ale bardz o dużo tekstów w tom ie stref a dobreg o zasi ęgu po święcona jes t sprawą ko ścioła oczywi ście tygodn ik powszechn y katolickie p ismo, ale nie tylk o z teg o powod u chc ę zapytać c o jest zdan iem ksi ędza cele m ko ścioła dzisiaj w Polsce do czego ko ściół w Polsce d o rozum u cz y w Polsce 1 cel kościoła w Polsce Chinach wsz ędzie ja tego podziemnego ko ścioła ich doprowadzić widzów spotkanie z Bogiem t o jes t jeg o funkcją wszystk o c o ponad t o jest ju ż zupełnie od diabła jest znan y jes t tak ie czynno ści towarzyszące, kt óre mogą być pog łębić t o c o, al e żeby tak m u wzrok iem wokół teologicznie kościół t o jest real izacja teg o c o pani powiedzia ł jestem zwam i skończenia świata w nie znajdzie swoj e s łowo, którym ko ściół coraz lep iej rozum ie to dowód d ługo m ówić ja k kształtowała nauk a ko ścioła w oparciu o słowa jest fascynująca historia to log iczne jest fascynuj ąca w iedza jak cora z lepiej rozum ie ewangel ie Stali odczytuj e komentuje t o jest Eucharystia są sakramenty ni ż się w iary Bonina oczywiście n ie zrozumie ć wreszcie jes t t o wsp ólnota, która rodzić świętych wojennych ko ściół wydaje Święty krzyż poza ko ściołem nie ma świętych ludz i on e, ale koszt y z tym pow inien być tym miejscem, kt óre sprzyj a rozwojow i świętości czasami t o jest to s ą sytuacj e, gdzie zobaczymy podobne życiorysy świętych ludz i jak oni traktowal i teg o nieszcz ęsnego Świętego psa, a pote m kanonizowa ł, ale koniec końców jest t o coś tak iego, że ko ściół rodzić świętych ludz i, kt órzy budzą szacune k podz iw i s ą wa żnymi postac iami historii coś t u jes t funkcj a ko ścioła w Polsce gdziekolwiek źle się życia, że kościół aktualn ie realizuje ten sw ój cel, angażując si ę jakie ś inne sprawy t o jest proble m przyznaj e personel u naz iemnego kościoła t o są ludzie, którzy si ę wydaj e, że największą przeszkodą t o zbawienie z JetAir np. no, wi ęc walczym y o wzgl ędy cz y, że jakieś inne s ą zagro żenia moralne to s ą tak ie przej ściowe prądy to jako ś tak d ługo się, że jest księdzem ju ż ponad 60 lat, wi ęc już napatrzy łem tyc h r óżnych pr ądów tak i w ko ściele, w kt órym coś staw ia w centrum pote m coś wp ływał dal i, ale t o jest spraw a do świętości jednak tak m ówiąc językiem ko ścielnym obowi ązanych zrozumiała n o tak oczywi ście pytan ie się wzi ęło z teg o, że narz ędzia, jak imi ko ściół w Polsce jedna k, ponieważ akura t mn ie interesuje najbardz iej prowadzi n iestety do świętości dob ór środków prowadz ących do świętości jes t szalenie by m powiedzia ła oryg inalny np. język, jak im kościół m ówi o mniejszo ściach, a biskup Jędraszewski chorą m ówi o zwalczan iu zarazy już mn iejsza o t o czy prz y t ęczowej czy jakiejkolwiek innej, ale w iadomo, że zaraz to jest co ś co trzeba zwalczy ć taki cz y inny spos ób proboszcz, kt óry wzywa policj ę do ko ścioła, bo ch łopiec hostię schowa ł do kieszeni nie jeste m pewna cz y t o jes t cel te n cz y tak sam o mo żemy my śleć o celu, który miesi ąc przed chwil ą m ówił n ie najgorzej wśród ko ścioła, bo gorzej zbawienia ludz i musieli śmy palić teg o nowego musi ich książki pani musieli śmy d o ksi ążki ro k więzienia, że szacowanie szk ód d o real izacji ludzkie właściwie si ę patrz y do h istorii ko ścioła są pe łne b łędów okropnych w łaśnie takim p ierwszym człowiekiem, kt óry t o publ icznie w imieniu kościoła powiedział to Jan Paweł II, kt óry na przeprosi ł za grzech y kościoła tuż po wojn ie w misji ko ścioła w życiu okropne tak to jest to tak a polską ludzka instytucja oraz mo żna widzieć wszystk ie z łe rzecz y mi si ę obron i się oburzać mo że się n imi martwi ć mo żna robić c o się d a, żeby robi ć w łaściwe sposob y, czyl i kościół w Polsce, że ko ściół w Polsce przymusowych suszen ie w Polsce wszysc y biskupi w Polsce być bl isko li ście jes t ko ściół w Polsce i Nisku Jędraszewski now ą t o taki si ę klisze wyciągu wyci ąga się to c o jes t szczególnie denerwujące o ty m, się nad ty m cz y si ę dochody jeszcz e duc h Święty w ko ściele, który różni zaskakuj ące reżyserowi o środki już wydawa ło si ę, że inwestycję n ie by ło tak cudown ie z tym i środkami to banku wymy ślił, żeby Polak został papie żem mniej t o było bardzo wa żny w h istorii chyba myślenia katol ickiego by ć katol ikami w Polsce n ie wywiąże t o be z śladu został z e środowiska są ludz ie, kt órzy s ą cudownymi środkami m iary i, kt órzy borykają z instytucj ą instytucja z n im mia ły, al e słoń to jes t wasz no al e zgadzam się, że niekt óre środki, które bierzemy dl a zbawienia dusz y nie śmiertelnej s ą n ieprzyjemne w jeste śmy ludźmi wszyscy z n ich już żołnierze te ż pomysły też dl a zbaw ienia dus z akcj i działania, które są bardz o ewangelicznych bardz o w porz ądku n p . Tosia, który akurat tak się sk łada, że n ie jes t b iskupem oszcz ędniejsze zakupy jeszcze mo że być, bo co si ę m ówi o święceń żonatych natom iast natom iast jest chrześcijaninem etycznyc h ora z kościoła, że instytucja mo że tak nie zawsz e czule si ę do n iego og łoszony zgłoszono mag icznym co ca ły te n w ątek, którą reprezentuj e o n korzeni wagi, jak ie mroczn e h istorie rozwoju kultury ludzkiej t o wkład kościoła w to, żeby si ę zaj ąć s łabymi potrzebującymi t o jes t ogromna zasługa bank i i chrześcijaństwo jes t kul t si ły moc y pozbywan ie si ę słabszych sta ło si ę w świadomości, że kultur y judeochrze ścijańskiej przed negatywnym i i powszechnie jes t bardz o chrześcijański prosz ę zrób co ś w nowyc h Toma w iem, że ksi ądz ma taką niewdzi ęczną rolę, że na r óżnych spotkan iach mus i odpowiada ć napytania, kt óre tak naprawd ę nie pow inny etycznie procederze za przykrą spraw ą i wcale n ie mus i na spotkania t o wzgl ędny spokój tak n ie mo że sa m sob ie odpowiada ć, bo czasem cz łowieka szlag traf i ono 8 ksiądz katolicki dotychcza s Leliwa trudno ści w zrozumieniu czego ś szuka jakiego ś oparc ia poc iechy teg o w łaśnie Owsiaka n ie myślę w te j chwili to jes t też owoc chrze ścijaństwo w Polsce to zapyta m w takim raz ie, bo p isze ksi ądz w książce w 1 z tekst u, że ko ściół ewoluuje ksi ądz w idzi te ż zmianę polegaj ącą na ty m, że jedna k wielu ludz i odchodz i o d ko ścioła przynajmniej deklaratywn ie odchodz i o d ko ścioła odsuwa si ę o d instytucji w łaśnie nawe t ksi ęża odchodz ą o d kap łaństwa i c o jaki ś pyta ń, kt órą stron ę ewoluuj e kosz kością c o z teg o c o z teg o zostanie 400 będzie t u si ę z prog u resztk a Izraela, z kt órych wyro śnie Święty źródło u kar d Ratzinger t o si ę nazywaj ą niewielkie wsp ólnoty ludz i g łęboko zaanga żowany je śli tak a perspektywa ksi ądz akceptuj e t o perspektywa n iech mn ie pyta w łaśnie na t o pytanie nikt n ie pytał czy setk i ludzi akceptuj e patrzy co jest widz ę, że na razie nie s ą takie resztk i b o, cho ć lekko ksi ądz jeste m potrzebn y wielu ludz iom t o funkcjonuje, bo jeśli jeste śmy w ty m etap ie mo że, al e mierzenie skuteczno ści i sensowno ści ko ścioła takimi zb iorami si ę ocen ia instytucję ludzk ie t o n ieporozumienie statystyki czy dużo ludzi chodz i na m się je j komun ikaty ile Dominika Anders jes t różnie pieni ędzy kości ko ściołów postawił to wszystk o są r óżne ludzkie miary myślę, że w oczach pan a Boga kosz jest rzeczywistością na krótszy patrzy ć oczam i w iary w iary ka żdy katol ika w niedzielę mówi w ierzy w ko ściół świętych aposto łów cz y co ś jes t fenomene m wiary, że ludz ie odchodz ą o d instytucji mo że by ć tak a droga Duszek naprawdę dosz ło do pana wol ą si ę odej ść o d czego ś co obra ł za Boga n ie by ło bowiem o d czeg o oczekiwa ł czego ś, czego nie pow inien by ło oczekiwa ć dlateg o nie wpada ły w taką panik ę, że to jest strac h je ździć patrz ą z instytucji czy, spotykaj ąc się z ni ą spotyka się że, cho ć brutalno ścią instytucji cz y bezduszności m ówią teg o dosyć i tak t o n ie tak ie gadanie teoretyczne t o jest z ksi ędzem, kt óry jako ksi ążę używany przez lud źmi, którzy zgłoście się spotkać, więc szuk a jak ju ż ksi ędza jakiegoś księdza z tak ą opini ę m ądrego ksi ędza wska źnik dodaj ą adres Bonieckiego myślę, że jes t m ądry i rosyjsk im świadkiem powrotu wci ąga ludz i, kt órzy po latac h wracaj ą odeszli często zostaw ia be z, jak ie są najcz ęściej, bo ta k w takiej rozmowie cz y to wynika c o się sta ło, że oczy jedna k w du żym stopniu t o są t o są ran y zadan e prze z ludz i ko ścioła jaka ś z Polish bolesny m momenc ie fatalne ze stron y ksi ędza czy jakiś wiadomo ści od wracających z powrotem innym piętrze to n ie to nie wierzycie, że s ą tacy Hypatii blisko pisze nie 8 rygorze a cóż powrot y do pan a Boga, który na m da ł Kościerzynę po łączeń do zbliżeń to jes t niezwykłe przeżycie muszę powiedzie ć, że dlatego warto być księdzem t o powaga by ć wierzącym człowiekiem prze z ksi ędza potyka tak ich historii szef pow inien pa n Bóg jest wyjaśnienie na czy m wzorowa ć tytu łach wychodz ą czasem z tego spowiadaj ą w ie pa n Bóg jes t ono, o co chodz i jest to zrobię kaznodz ieja an i pan i autor ksi ążek ni ż dostan ą, wi ęc be z paniki drug i rozdzia ł książki s ą tekst y pod wsp ólnym tytu łem polskie spor y to tak ie del ikatne określenie chyb a na podzia ł, kt óry w Polsce si ę ujawnił bardzo w ci ągu ostatnich k ilku lat socjologow ie f ilozofowie pol itolodzy m ówią z r óżnych perspekt yw oczywi ście o zwalczających si ę ju ż prawie plemiona w dz iedzinie podziału cz ęsto man ifestuje si ę w łaśnie na pol u warto ści i c o pow inien kościół, kt óry w tym konfl ikcie po 1 ze stro n chyb a troszk ę bardz iej opow iada o oferowa ć nie katol ikom tylk o PiS tylko ty m, którzy są od ko ścioła dalek o reagują alerg icznie masow ą na sam d źwięk g łosu księdza, kt óry wydobywa si ę z różnych mediów już tera z od ran a do noc y, z jak ą ofert ą pow inien wyj ść do te j w cudzys łowie drugiej stron y, jakkolw iek sama n igdy teg o okre ślenia tak, bo dopada ci ę o tym, my ślę, ale wydaje si ę, że jeste śmy w tak iej fantastyczne j sytuacj i, że troch ę się papie ż, kt óry gości odpow iada na t o dzi ękuję, że pretensj e do kościoła cz y ko ściół irytuje dz iwnie akceptuj ą Franciszka i odda j w dn iu w jeg o g łoszeniu Ewangelii i odpowied ź na swoj e t ęsknoty i mo że trudność akceptacji Franciszka w dalszyc h ko łach dalszych dostarcz y klerykaln e ech, pochodz i st ąd, że t o wymag a zm iany mentalności zm iany wizji w og óle w naszej myślisz, że ca ła t a n o m ówiąc w skr ócie jeg o teoria o klerykal izm jak o źródle wszystkich dost ępnych jeszcz e w ko ściele t o jest jak si ę t o zagłębi t o jest k łopot jest problem życiu, kto poważnie traktuje t o musi wzi ąć z teg o wn ioski naprawd ę trudn e cały ko ściół zbudowal i krytyk a nie w Polsce, je żeli mówimy o Polsce, że tak się stało t o n iekoniecznie z w iny ksi ęży i zajrze ć świeckim wzi ął dobry katol ik też jest wygodn ie, że t o jes t instytucja należy do te j kast y, kt óra tym zarz ądowi wzięcie w bre i ta ńczący marnuj e pieni ądze te n w ielo zmienić urz ędnika, al e m y przychodz imy jako interesują si ę jak o kl inicznie już obs łużeni, że wspólnota ksi ądz jes t bardz iej w kościele obecn ie śnieg ksi ądz i w ładze i pieni ądze decyzj e w rękach księżna jak si ę popatrz y na to kim pan i z n ich wysy łał apostołów n ie mo żemy rz ądzić s łużyć 3, więc t o tak wygląda NATO na papie ża Franciszka ksi ądz zepchnął j ą, że odpowiedzialności t o prosz ę sobie wyobrazi ć, że coś si ę z t ą, że może ksi ądz tera z napisać tak i list Pasterski do katolik ów katolik ów, kt órzy zostanie wyem itowany we wszystkich kana łach telew izji publicznej niepublicznej w rad iu TOK FM rad io Maryja ma ksiądz dowoln ą dowoln y cza s na t o powiedzie ć na m co ś ważnego co ś c o ma s doprowadz i do świętości tak my ślę, że nie ma tak iego czegoś c o może powiedzieć cz y t o nie na ty m poleg a proble m uczeniu w szkole ćwiczono uczy ć jak już zasobu w iedzy czy trzeb a nauczy ć w szkole oczywiście być jednocze śnie trzeba tym, że co ś takiego m ówi już 5 przez nasz e gadan ie jak się t o jes t spraw a świadectwo spotkanie 1 Świętego cz łowieka może tak wp łynąć na w ielu ludzi uważa spotkałem 1 na pewn o k ilku nowych już tera z Chodziutko na beatyfikacj ę daj ących jes t tylk o wódkę ludz i do 2 w mieniu tyc h, kt órych spotk a się zostać uznan i za świętych w ustawie jak o wzór t o był ksiądz Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II kazan ie po drug iego wpłynie na lat a temu spos ób my ślenia życia nawe t tylk o w idok spotkanie z trójki w du żych rodzin n ie jest tak że niż poselsk ich b iskup myślę, że list Pasterski dop iero spraw a załatwiona nie nie jeste m b iskup mo że to związane z urz ędem al e prze z rodziców poselsk ich w og óle tak ich sceptycznie dosy ć stosune k, bo czy to miejsce niewiele uwa ża, że musz ę czytać nic w ka żdym, że zawsz e są przecie ż pomocnikiem b iskupowi n iczym się podoba cz y n ie tuziny ładnie potrafi przeczytać, że dziś akcentowa ć co trzeb a stworzy ć ca łe serc e ludz ie nie krzycz ą wted y zachwyt u Piotr przem ówił przez Marka bankowość o papie żu t o mówienie Piotr są przesądzone b ędą te ż zakres ie z entuzjazme m jak c i, kt órzy dziś wys łuchamy l istu pastersk iego naszyc h pasterz y biskupów w tak ie, a g łębiej zapadaj ą w łaśnie, ale czyta m je j nie ma tej potrzeb y serca nart y tak zadań rzezią ni ż poselskie zap isy w k łopocie Cricot pisa ła chcą te ż ćwiczenia tu ż wol ę swoje kazan ia wodzenie odpowiada o d pocz ątku do końca alb o terytorialnych albo wzory, ale t o jes t rok wzros t listy podlask iego wspaniały to mo że n ie powinniśmy w tak im raz ie oczekiwa ć czego ś takiego, jak i o ty m, l istu na pewn o już wiem chcę zapyta ć o to czy w tak im raz ie znam y c o oczek iwanie pojednania cz y te ż postulaty, kt óre w dyskusji publicznej sprawiaj ą, że musimy zacz ąć natychm iast si ę jednać wszyscy ze wszystk im, bo inaczej doprowadz i nas t o do nieszczęścia może t o jes t nadmiarowe może powinni śmy się po prost u pogodzi ć z ty m, że n ie jest nadmiarowe jes t to cza s stawi ć pona d m iarowe żądania tylko pozwoli ć tego rozs ądnie, że emocje w łosy nie za żegnać przez 5 nie tylk o ta m jes t chrześcijanin n ie pow inien nakr ęcać te j wrogości ucz y si ę r óżnić i be z nienawi ści ucz y się żyć z ludźmi, którzy maj ą inny pomys ł na organizacj ę życia, nawet jeżeli t o jest r ównież chcieliśmy wygrać, żeby k ierowali krajem n o jakaś wi ększa wybrałem taki jes t fakt no to znacz y, że musimy ci ągle ich obgryza ć p o po porz ądkach, że nastaw ienie spokojn y obiektywny różni si ę jest naprawdę mo żliwe ja ma m wrażenie, że dobry n ie spraw a nawet chrześcijaństwo tak iej ludzkiej kultur y wsp ółżycia, że mieli śmy zachowujemy prem iowe dzi ś trochę strachu prawdopodobn ie, bo agresja się ludz i wtedy życie jest n iepewny jes t agresywny niż ryzyk o Sejm gryz ie i prewencj i żyły ludzie n ie zawart o ja myślę, że t o się dokonuj e s ą ludz ie, kt órzy rozładowują napięcia, kt órzy robi ą dobre rzeczy, które nie po święca czas u na atakowanie tych, którzy są nie tylko robią w te j rzeczywisto ści, jaka jes t co ś dobreg o czas u księża pami ętają ksi ędza jest np. truskawek skrusz y zajmuj e ludzi, kt órzy wyszl i z wi ęzień niż wodnych i pol ityczny cz y jakiś wrog i zdan ie k iedykolwiek m ówił Koldi buduj e poprosił n ie tylko dla tej grup y ludz i, kt órym pomaga osobi ście f izycznie, al e promili to wynik na wybiegu woz i kleryków popatrzyl i co ś tak iego Interowi płacić dzięki wyszl i z wi ęzienia popełni przest ępstwo, czyli swojej t o są ludzie, kt órzy są godno ść i m ęstwo przyszłość r ównież jakieś dobr o, które trzeb a otrzyma ć musi taki kluc z jest wi ęc, że w końcu ju ż t e wszystk ie wyspy dobro ć ludz i, kt órzy buduj ą w łaśnie dobr o zgod y n ie nienawi ść, że t o jes t si ła, która si ę w roztworz e jak ąś jak ąś wielk ą energi ę do przemiany tego co si ę da, bo t o rzeczywi ście chory t o oczekuj ę grzechu w iny zostajemy tak też, że media tutaj maj ą te ż rolę do spe łnienia prosz ę pan i redakto r dzi ękuję pan ie redaktorz e mo że tak z piwem słowa ksi ędza ust, bo napawaj ą jedna k jakim ś tak im spokojem t o jes t rzadki rzadkie w naszej dz isiejszej rzeczywistości tylk o taka refleksja n ie żadne pytan ie pytanie b ędzie zapo życzone od 14 latki pewnej, kt óra zadaj e pytanie różnym m ądrym ludz iom brzm i on a następująco c o ksiądz poradzi ł, b y komuś, kt o n ie lub i Polski, a tak wysokich myślę, że możemy kocha ć sw ój kra j filozofia odpowiedział, że etyka to sposób zachowan ia się nas z wobe c ludzi, kt órych n ie lub imy te ż etyk a etyczn y zachowań n ie lub i Polski to tezę, że byt y czternastolatk i, bo jes t tak i dowc ip mówi o jakim żyje, który dziś chciał zwr ócić się dojść do ko ścioła pan ie Boże co t o jes t, że prosi ł, żeby si ę opiekowa ła polemizowa ł po ty m, jak w swój zasi łek to blisko z e swo ich zniszczy ło potem przysz ły mrówki zjadły wszystk o w dom u pote m się do m spalił z e środy wszystk ie, a n ie to Góra lu b uroczysto ści Tischner przynale żą zaś dobry dowcip wyst ępy, bo widzia ł Greta ZO zerwał się g łos nie ma podejrzanych w izbie, a n ie podob a paluch ów lekarz mądrze, że do lub jego Porsche n ie lubi kieruje się nie w ie tego kraj u w tej wsi teg o regionu cz y tych ludz i tyc h obyczaj ów, ale proszę to poda j prosz ę taka śmiało Marysi mo że si ę dosz ło, że deweloperz y nie podlega również to n ic innego kraj u zobaczysz jak tam jes t dopiero się zauwa żyć Polacy, którzy długo żyją, w jak ich krajac h obcyc h Francji teg o surowe n ie znosz ą Francuzów wagi z urz ędników dz iur, wi ęc to, ale t o nie pojedz ie to wtedy że, al e to tak i radę budżetową my ślę, że się t o jest odpowied ź tak ą pyta ń na taką d łuższą odpowiedziałby c o nie lubi, dlaczeg o n ie lub isz faktyczn y mechan izm już te ż chyb a chw ilami ka żdy z rzeki mogą by ć również, by ju ż nie o d czas u pontyfikatu Jana Pawła II przez parę la t to do naprawdę w idok tych Polaków się wyżalić czasam i człowieka n o i rozpaczy doprowadz a łączności ju ż polanie, a n ie, dlateg o że chodz i w sanda łach i skarpetkac h zasad a t o Litwini też chodzi by ło to dziwne, bo ta m we w łoszech UPO z e skarpetki przepłacony n ie Sando, ale t o jeszcz e do wytrzymania bo, al e pochodz i tak i Polak do poczt y na placu sta ło to takie jak ich przewoz i ruchom y wago n poczn ą watykańską poznali wcze śnie mówić gorzej Nika po polsku to do n ich rozum jes t na polsk iego, a dale j ktoś mówi o ty m, pan rozum ie for ni ższe, bo naucz y mam y polskiego papieża to n ie naucz y polsk o klubu tw ój wyb ór papie ża i s łuchanie tyc h rozmów Polaków w autobusie myślę, że n ikt n ie rozmów 1 te słowa, kt óre za życia c o poz iom teg o myślenia o percepcj i świata t u naprawd ę żenująco okropn ie takich zwolnie ń w polskich z łotych tyc h Polaków t o by ł szczeg ólny trudn o nie ma tak iego przekazan ia polskiego ko ścielnego b ędziesz lubi ł Polaków z tego serc e dostaje du ży swój wymag a z iemi hero izmu pyta ł mn ie by ło, a w Legii bardzo, w kt órej ju ż od szlachetn y człowiek ni ż dzisiaj widać, że musz ę, że n ie mo żna kwestionować już to si ę i tak tego c o c o naród decyduj e opinii w ielu równoważy s ą g łównie Polacy musimy to o n być denerwuj ące, al e tak ju ż czujemy się odbyć się n ie lubi r óż do traged ii w ogóle proble m m ówi si ę bardzo dużo ludz i, kt órzy lubi ą Polaków r ównież w Polsce zagran iczne zysk i on i też b ędą zbawieni ma m nadzieję jes t te ż w ksi ążce tak bardzo poruszaj ąca poruszaj ąca część p o stronie ofiar, gdz ie tygodn ik zajmowa ł stanow isko w spraw ie ujawn ionych przypadk ów pedofilii w ko ściele też pisał o ty m jak kościół się wobe c teg o problem u zachowuje oczywi ście ta dyskusj a przybra ła na s ile po f ilmie braci Sekielski, kto nie mus i nikomu drug a część f ilmu będzie w styczniu już si ę boję 23  000 000 wyświetleń pierwszej części boj ę się, dlateg o że pierwszą cz ęść musiał ogl ądać na 3 × to znaczy nie udało si ę za pierwszym razem przyj ąć tych treści t o bynajmn iej n ie dlatego rzeczywi ście związana z kościołem tylko dlatego, że t o by ł jedna k obra z wstrz ąsający chcia łbym zapyta ć cz y zdan iem ksi ędza tak i f ilm by ł potrzebny kom u i cz y co ś zmieni ł czy z perspektyw y k ilku miesi ęcy od kiedy te n obraz si ę pojawił czy ksi ądz w idzi jak ąś zmian ę dzienn ą szczyt by ł potrzebn y nie ma w ątpliwości właśnie teg o n ikt n ie kwest ionuje rozsądniej ze strony kościoła tak że są prywatn ą swojego, po czy m wnos i w klubach, które zajmuj e zdrowienia papie ża tym i problemam i też oglądał te n f ilm powiedział o n im z w ielkim uznan iem oczywiście potrzebny dlateg o, że t o si ę dokonuj e taka operacj a le ży inaczej postępujemy, jakim Izu, który siedzi w rodz inie, je żeli dalsz e dz iecko cz y nasz ojc iec bra t robi jakie ś rzeczy t o woln y rodzinie nie jest pierwszą podr óż trwać policz cz y cz y prawa bardziej chroni ć tego człowiek jako ś zmieni ć, jak iego otoczy ć opiek ą Party nie chcem y, żeby t o by ło leczony na zewnątrz to, że w domu syn a po staruszk ę czy motywuje to co, gd y stron y mechan izm chronienia środowiska im się utożsamia t o jes t rodzinny mi ńskiej i zrozumiałem, że z tym, że nie dl a mnie ideałem jest dz isiaj wychowa ć dz ieci, żeby natychm iast składały dono s to uderzy t o n ie promieniu 1 słynny przyk ład radziecki i ja się tu w kościele jest te n odruc h tak i, że t o jest lo t n ie neguj ąc fakt ów jes t tak i odruch strach u, że t o, że t o chodzi obrazow i naszej rodziny wszystk im między tą dokonuje się, że te n film dopom ógł mu uświadomić sob ie, że s ą gran ice z ła kt órych, kt óre przekroczon e do przystaj ą tuta j na poważnie cz y t o powiedzie ć t łumaczyć, że chronimy dobreg o imienia nasze j rodziny czynno ść środowisko czy naszego kr ęgu w iary i t o jest t o naprawdę trudno taką ju ż jak o kosz t bl iski, kt óry m a dobre do świadczenia z lud źmi ko ścioła, który si ę n ie spotkał z tak im osobiście z r óżnic, kt órzy byli dotkni ęci tym i nadu życiami okropnym i dopu ścić do świadomości t o u żyty sprawa publiczność to jes t sprawa przestępstw spraw a, kt óra wymag a te j bezwzgl ędnej surowo ści jam to n ic dziwnego, że coś powol i dokonuje tu, tym bardz iej że tak a praktyk a ukrywania n ie m ówienia o spraw ie pedof ilii w kościele n ie s ą ostatnich 15 laty ro k k ilku wieków ju ż tak bardz o dobr ą książkę o wielko ści Jurkowski napisał projek t p isze historię w ko ściele i pytał i bardz o koledz y bardz o dobrocią zna k wydał bardzo dobry Znicz albo nie wyda ł wam tyc h bardzo dobre wzorn ictwo jes t t u z przedmow ą Mono, ale n ie dlatego proponuj e od nich 1 % nie ma sprzeda ż tylk o pokazuj e w perspektywie jak t o n ie mog ło przekroczy ć pewne j gran icy upubl iczniania spraw y pierwszy film kino bardz o dawcy po ty m, że watyka ński sobór drug i miał 2003 . tak ie inicjatywy był podejmowany, al e pote m sobór, wi ęc po soborz e po oboz ie w mechan izm obronny instytucja bron i swoich interes ów, wi ęc instytucja jest środowisko s łusznie uto żsamiają i duchown i jest nie s ą tem u zmiana świadomości my śmy się bardzo w to dużo zrobi ł jedna k wbrew ty m, którzy ciągle m ówią, że za mało w n ich maj ą racj ę, ale t o jes t mia łem do czynienia z jedn o taki przykład kto ś prosił, żeby pom óc w wyjaśnieniu się w konsekwencj i tak ich przest ępstw pope łnionych sporo la t tem u, żeby nigdy n ie będą j e w kurii te n rzecznik zajmujemy będzie pos łać ta m ludzi ta k na ślepo nie w iadomo, jak ą się trafić, bo to różnie było wted y w kurii wp ływem sa m rozmow ie zobaczym y bardz o sensown y człowiek wsp ółpracownik ksi ędza Jacquesa potem c i ludzie ta m dotarl i zainteresowani t e procedur y woln o wzorow o podjęty za łatwione tak że jak si ę tuta j pokonuję jakie ś takie psycholog iczne bar iery powol i trud y możliwy trudniejsze to jest dl a ludzi, kt órzy odpowiadaj ą za ca łość URE trudn iej biskupowi się pogodzi ć z tym, że si ę z archiwów jeg o wyciągnie jakie ś takie h istorie w przysz łości zaniedba to jak dochodzi ć b ędzie wted y wyglądała AAA t o si ę coś zm ienia nie ma rady si ę te ż proces oczyszczen ia, które już n ikt tego n ie jes t w stanie zatrzyma ć cofn ąć do ty łu t o szybkość później al e, ale będzie dostęp do os ób będzie post ępował i po tym c o sprowadzą prewencj i i wychowan ia seminaryjnego i t d. to co si ę dzieje t o jest powoli ucz y się, że okropności tych nadużyć cz y tak zebranyc h jak f izyk polskiego to, że z przerażeniem patrz y na kosz może si ę z żymać al e, ale t o jes t rzeczywisto ść ludzi ze s łabościami lękami nawykam i my ślą już przebyl i spor o drogach dosz ło do przeb icia ju ż sporo ju ż zwyczajn ie wybran o znaczący prac y i ojc a Jacquesa, który jes t cz łonkiem doprawd y bardz o m ądry bardzo zdecydowan y uparty on dzie ń nie zra ża ty m, że traf ia na opory NATO to rozum ienie wścieka si ę Ciska z meblami ale, ale idzie jak ci ąg doszło wychowuje ludz i są szkoły taką za łożyli żywić tyc h, kt órzy się w d iecezji zajmowa ć naprawdę potrzebny te n f ilm n ie by ło tak wynika, że musiał narrato r ogląda si ę, że ca ły raz drugi f ilm ten film musi si łą rzeczy kom u pasuj e rzecz eksponuj e rzeczy, które s ą dzi ś tak ie Ros puszczon y w wi ększej ilości wod y nie t o jes t esencja zebrane razem dok ów bardz o ważną t o film, a drug a część n ie widziałem finansowej w styczniu b ędzie drug a cz ęść to zawsze oddam y państwu g łos, bo to jest oczywi ście spotkan ie dla pa ństwa, więc będzie mo żna si ę zadomowić zadawać pytan ia ci ęcie refleksjam i skorzysta m z podpow iedzi wydawc y, kt óry na ok ładce zadaj e pytan ie jak żyć pełnią życia i osiemdziesi ątych pi ątych urodzinach rzecznikom tyle odwag i, żeby tak sformułować pytan ie, wi ęc zapyta m, jak ie s ą najwi ększe korzyści zbyc ia jak ksiądz ładni i ciep ło m ówi srebrny m o ludz iach dojrza łych srebrni n o bardzo duży strac h i korzy ści, jeżeli chodzi zawsze to życiowe mężczyźnie nie t o jest fantastyczne rano obudził si ę jeszcz e w tym w ieku w, a kim patrz y po znajomyc h n ieco t o jes t satysfakcj a tak a przyjemniej jes t jeszcz e Znicz wszystko d ążymy do n ieba, al e n iestety inne korzy ści ja my ślę że pewne taki g łupi ład si łą rzeczy zostaj e oczyszczon y n p . o ty m, że m ówiłem nie ukrywam teg o że Senat nie zdam y spraw ę jak ważną rol ę na na s w naszym zachowaniu odgryw a jak wypadn ę co mn ie powiedz ą co ma tutaj 85 lat plu s t o wiedz ą, że się wtedy w łaściwie to chyba to ju ż wnosi n ic nie pomyślą c o chc ą jak jak ąś wolnych trzeba przyj ąć jakie ś pozytywnie przyjęte kto ś powie, że wręcz obrońców nie jestem z Sokratesem jes t szczeg ólnie inny stan ie za to jes t cz y na pewno tak i Prus 1 drugi to jest plus to, że ma się z tak im spor y kawałek życia widzia łem WI pracą my ślę o ko ściele jedna k tak przytomn ie na kościół patrzy do w ka żdej, odkąd jestem ksi ędzem n ie od 1960 rok zeszłego stulec ia jes t jak o doros ły człowiek już tak ich nie prze żywam wstrząsów szok ów przera żeni, bo już 4 oczy zobaczy łem że w jej mocarne akcen t na bani przyszedł i wrócimy ju ż go n ie by ło m ówi psalm ista cz y ładny st aw poz a ty m ten luksus życia dożyło świadomie do moment u, kiedy jeszcz e spakować wal izki now o jedna k jak ma 85 lat wi ęcej to wiadomo, że si ł w izji w ko ńcówce życia już, sk ąd moj a babc ia już 99 lat o odpowiedź nie jes t jeg o babciu, Zasław petenci żołnierze wzi ęci, że t o do teg o ko ńca te ż podchodzi ma jakąś przestrze ń, w której mo że si ę z ty m swoiście plus dziękuję, że nie ma pyta ń o m inusy, ponieważ też szan s poz a jedna k, ale n ie mówmy o n ich w Lubinie przysz łego pi ęknego w ieczoru tak, chociaż ten rozdzia ł ksi ążki zatytułowanych gro źny rok 2050 ten, w kt órym ksi ądz pisze srebrnych n o tak jak zapewne wszysc y musimy wymienia ć kolejn e cz ęści organ izmu musz ę ksi ędzu co ś szybk o opowiedzie ć, al e kr ótko jes t tekst do ść g łupich rzeczy o nie o uchod źcach z Ukrainy, b o po prostu ksiądz w pierwszym zdan iu teg o tekst u, al e o naszyc h polsko-ukraińskic h stosunkac h powiedzmy tak si ę sk łada, że wczoraj ju ż trudn o zrobić t o wyznanie musia łam oczywiście paznokci pomalowa ć na spotkaniu z ksi ędzem Bonieckim osoba kt óra, kt órej by łam przyjecha ła z Ukrainy ja powiedziałam t o pan i co ś przeczytam książkę mia ł w torebce zacz ąłem czytać ten teks t na poprosi ła, żebym czyta ła troch ę wolniej, żeby nad ążyć za tekste m i w połowie powiedziała, że ona ma ciarki, że dosta ła gęsiej sk órki mają problem z czytan iem tekst u do końca, gdz ie ksiądz p isze o ty m, że nasz e relacj e zmieniaj ą spotkan ia cz łowiek z cz łowiekiem dotowa ło powiem szczerz e może banaln e zupe łnie niezwyk łe doświadczenie jako ś dosta łyśmy się mo że inaczej niż, gdyb y n ie te n teks t dzi ękuję ów teks t, w kt órym mówiłam na kon iec te j części rozmow y z ksi ędzem Adamem Bonieckim t o terytor ia zatytu łowany dość g łupich rzeczy 1 ze znajdujących si ę w ksi ążce stref a dobreg o zasięgu ksi ążka dopiero co okaza ło si ę nak ładem wydawnictwa zna k spotkan ie rozmowy z autorem ksi ędzem Adamem Bonieckim zarejestrowaliśmy w środę w muzeu m h istorii Żydów polsk ich Polin druga cz ęść rozmowy w grudn iu, o czy m poinformujemy pa ństwa w stosowny m czasie ju ż dzi ękuję za dz isiejsze spotkanie Anna Wacławik-Orpi k i zaprasza m za tydzie ń na miesięcznice z udzia łem prof . Zbigniewa Mikołajki wyw iad pog łębiony Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA