REKLAMA

Więcej seksu w seksie dla kobiet

Dobry Seks
Data emisji:
2019-11-24 23:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
39:59 min.
Udostępnij:

O przebiegu V Kongresu Kobiet w Brukseli i o różnicach w mówieniu o kobiecej seksualności w Polsce i na zachodzie opowiadała Joanna Keszka, promotorka pozytywnej seksualności. - Jeżeli nie będziemy uczyć kobiet i mężczyzn w każdej przestrzeni, że seks powinien nam się kojarzyć z przyjemnością to wtedy kobiety nie będą wiedziały, że kiedy seks przestaje być przyjemny to już najprawdopodobniej zaczyna się przemoc - mówiła Joanna Keszka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
n iedzielny wiecz ór Radia TOK FM prz y m ikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w stud iu jes t dzisiaj Joanna Kaśka dobry wiecz ór dobry wiecz ór znan a państwu promotork a pozytywne j seksualno ści autork a książki grzeczna t o ju ż by łam twórczyni portal u dl a kobiet Barbarę la PL tydzień tem u w Brukseli odby ł si ę kolejn y brukselsk i Kongres kob iet ob ie by łyśmy na ty m kongresie t o pi ąta jub ileuszowa edycja n o i chcia ł by śmy dz isiaj dl a państwa podsumowa Rozwiń » ć t ę edycj ę Kongresu je śli chodzi o seksualno ści na Kaśka sta ła na straży wydarze ń około seks u danyc h w trakc ie Kongresu z 1 strony brała udział w panelu z drugiej stron y prowadziła warsztat y z trzec iej stron y mia ła swoj e sto isko z czwarte j stron y wyg łosiła bardz o ciekawy improwizowany z tej momen t w parlamencie europejsk im za chwil ę do teg o wrócimy, al e najp ierw chcia łabym, żeby poprosi ć o tak ie swoj e wst ępne wra żenia po po te j ostatn iej edycj i Kongresu kob iet w Brukseli, z czy m zwróciła si ę tak imi refleksjam i wra żeniami my ślami ja by łam zachwycon a ty m kongresem zajmuje si ę temate m seksualno ści lub ponad 10 lat i wyst ępują w r óżnych debatac h w Polsce i w mediach i Warszawie jeszcz e w mn iejszych miejscowo ści i zawsze jes t tak, że k iedy stoj ę po stronie kobiet musi z teg o bardz o g ęsto t łumaczyć jes t i jes t tak a trudno ść w rozmowac h o kob ietach i seks ie jak, a w Brukseli pierwszy ra z poczułam się cieszę n ie mus i n iczego tłumaczyć, że je żeli jestem kobietą, je żeli ma m co ś dopowiedzenia na ten tema t to znacz y, że pow innam zostać wysłuchana t o by ło n iesamowite ja może to brzmi bardzo banaln ie t o co tera z powiedzia łam, ale mówi t o z perspektyw y naprawd ę k ilkunastu la t przebijania si ę jest tematem kob iecego prawa do przyjemności c o te ż wydaje banaln e, ale wcal e banalny n ie jest najwi ększą przeszkodą jes t w łaśnie to, że kob ieta nie słucha na świecie n ie poucz a i w Brukseli by ły bardzo du żo bardz o m ądrych kob iet, kt óre zar ówno pytały cz y i czułam si ę wys łuchana, a z drugiej strony można by ło z nimi rozmawia ć i dowiedzie ć czego ś m ądrego panel, w kt órym ja bra łam udzia ł, kt óry nazywa ł się kanonad a ciało min sam sam a nazwa jes t taka bardz o od świeżające, bo myślę że, gdyby t o było w Polsce t o byłoby ekonom ia i p łeć płeć to jes t już taki bezp ieczny określeń, a n iestety niemal 19, a my i tak b y pewnie wygląda pa n w Polsce n iestety trochę, al e tuta j, jakby m ój pogl ąd Agata Araszkiewicz, która by by ł inicjatorem ceną pomysły do c ienia tak z e stowarzyszen ia Frontier, które zorganizowa ło ten Kongres tak, że on a w łaśnie poszła dale j, że te n panel n ie nazywa ł si ę ekonomią pojedzie pa n nazyw a si ę ekonom ia i cia ło i by ły tam po łączone bardzo r óżne tematy, które tuta j na polskim grunte m na polskim gruncie wydawałoby się mog łoby si ę wykluczać tak, bo by ł tam tema t w łaśnie al imenty dowarto ściowanie pracy sex Work Arek i prekar iusze p łatna subrogacj a i ma problem y zwi ązane z ty m tak i by ł proble m by ł temat y przemoc y i był m ój tema t, czyl i tema t seksualno ści kob iecego praw a do wyra żania i swoje sk łonności do czerpania przyjemności z e swoje j seksualności, wi ęc na p ierwszy rzu t oka wydawałoby się, że sąd ma absolutn ie si ę wykluczaj ące bożnicy w Polsce debat y jak to przemo c ta przemoc domowa jest tak i poważny tema t i gdzie tuta j seks c órkę Arki, gdz ie tuta j, gdz ie tuta j praw o do przyjemno ści seksu dla mnie to w łaśnie tuta j w łaśnie tutaj t o się wszystko z e sob ą tak n iesamowicie wi ąże z po łączyło i i tym panel u mia ł ogromn y wydźwięk to ta m wszystkie sznurk i si ę po łączyły, bo i w łaśnie smutne jes t t o, że w Polsce n ie wyobrażam sob ie, żeby ktoś wpad ł na taki pomysł, bo przecie ż, b y po łączyć tak r óżne temat y, ale fantastyczne by ło to, że tam się to uda ło, m imo że teraz Hania na m si ę uda Otóż zniesiono w łaśnie chciałam powiedzieć, że ten brukselsk i Kongres kob iet jes t jedna k inicjatywa Polek przed e wszystk im mieszka ńcy Brukseli tak się jako ś dz ieje, że brukselski com Kongres kobiet ma tak i awangardow y wyd źwięk w łaściwie cz ęsto wyprzedza temat y poruszan e na ty m polskim rdzenny m oryg inalnym tradycyjnym kongres ie obiegiem na m trochę czas ustalam czasu czasam i tak czasam i neoliberalnym, al e ju ż t o w łaśnie pami ętam rozmowy z dr Agata Araszkiewicz, kt órą ga że obserwuj e jak te temat y poruszan e przez Polki w Brukseli następnie maj ą swoje kolejn ą odsłonę w łaśnie w ramac h polskiego Kongresu kobiet, wi ęc jest szans a na t o, o czy m m ówisz ja tylk o wtr ąca, bo u nas jest tak i l ęk tak kobiety seks jes t taki temat niepowa żny alb o po prost u, jaki silnik kojarz ący się jak ąś taką po dnie t o Niewiem n ie pod zb ędną, kt óra odb ierze powag ę innym wa żnym temato m w łaśnie Agata pokazuje t o było wida ć na kongresie kob iet w jakim ś pojaw ia na debatac h, kt óre dotycz ą spraw kob iet, kiedy pojaw i się tema t też seksualno ści kobiet t o on i zab iera przestrzeni innym wa żnym temato m tylko inne ważne tematy w łaśnie jak przemo c jak odnajdował, al e odnajdywan ie si ę kob iety zar ówno na rynku prac y jaki, jak im zwi ązków zdrowyc h związkach, że te n temat seksualno ści, gdyby pomagać w tempie wszystk o inne temat y wybrzmia ły mocn iej bo, bo o n jest elemente m innych wa żnych temat ów zwi ązanych z życiem kobiet, al e zazwyczaj cenzurowan e wypracowywan y ta m właśnie na ty m kanal e ekonomia i ciała dyskusj a zaci ęła si ę od rozmow y w łaśnie na tema t warto ściowania prac y eksporterem tak eksporte r k ino w Polsce m ówi si ę, że są prostytutk i tak nazwać eksporte r jest wymy ślone po to, żeby uniknąć, gd y precyzowania, kt óry związany z e słowem dziwka prostytutk a i zara z rozmow a z seksu orkę tak że ich prac a jes t deprecjonowan ie na tak i że on e z kole i godną raczej do przej ęcia ora z zostaw ione sam e sobie pracuj ąc dla bezpieczeństwa strzela ły bardzo część z łożonej tak są zostaw iane same osob y, by społeczeństwo z e względu na t o właśnie świadczą płatne us ługi seksualne odmaw ia im praw a do wsparc ia praw a do ochron y prawa do szacunk u za ich prac y, tak wi ęc i pote m przesz ła rozmowa na tema t związany w ogóle łzy niedocenian ą i nie doszło c o wyrwan o i n ie pozbawion ą ciężką pracą, którą się n ie dostaj e nawe t szacunku tak ja k po prostu prac a gospodyń domowyc h tak, kt óra tzw. amper org prac a nieodp łatna opieku ńcza tak prac a w dom u tak, kt óre jest cały cza s wraca i nagl e okazało, że to wszystko łączy jak w dom u mają z e sob ą bardz o du żo wsp ólnego i zara z potem by ł w ątek związany z alimentami i to te ż by ło Super pomy ślany, bo cz ęsto tak, że kobiety nie są głupie w łaśnie fajne bądź wreszcie Brukseli o kobietach m ówi si ę dobrze ZUS-u to było coś n iesamowitego, gdyż n ie musiały tłumaczyć z e swoich wyborów tak to jes t tw ój wyb ór twój kob iecy wyb ór może kiedy ś wybrała źle tera z te ż wybra ć lep iej po prostu s łucham swo ich wyborów uczym y si ę razem i potem by ły alimenty, b o w momencie, kiedy kob iety maj ą tak ie poczucie, że co ś, czeg o wyrwać to ze zbycia okazuj e si ę, że są na etap ie mają dz ieci i n ie oszukujmy si ę be z pieni ędzy zm iana jak iekolwiek dokonan ie zm iany w życiu jes t bardzo trudn a wr ęcz niewykonalne i te alimenty t o nie prezenty t o jest bardz o ważny elemen t tego, żeby kob ieta mog ła pójść zmienić w swo im życiu wyrwać się tak iej sytuacj i przemocowej czy jakiś tak i beznadz iejny prac y także z chcie ć czego ś więcej dl a siebie swo ich dzieci i te al imenty są bardz o wa żny i on e bardz o łączyły z ty m z ty m wcześniejszą cz ęścią czyst ą niedocenianą n iedoszacowane prac ą kob iet, bo kiedy, bo be z pieniędzy nie mam y wp ływu na swoj e życie po prost u, kto ma pieni ądze i Sejmu to w ładza za rodzenie si ę nim kontrol ę, czyl i wpływ na swoj e życie mo żliwość samostanow ienia panel o Ekonomik działa t o była 1 z ods łon swoje j dzia łalności w ramac h brukselskiego Kongresu kob iet jak chocia żby nas i słuchacze us łyszeli też co jeszcze tam robi ą, bo t o by ło r ównież bardz o ciekawe by łam pod wra żeniem twoje j tak iej improwizowanej inwokacji przemow y w parlamenc ie europejsk im w trakc ie tak iego of icjalnego otwarcia p ierwszego dn ia nie wiedzia ła o tym za tob ą siedzia ł za ratowanych zasłuchana t o c o m ówi prof. Jerzy Buzek 1 mężczyzna, kt óry dotrwa ł do ko ńca wydarzeń tego dnia i wysłuchał wszystk ich wyst ąpień dotycz ących zar ówno związków sytuacj i wobe c katastrof ą klimatyczn ą, jak i przemocy domowe j jak i ekonom ii feministycznej i teraz z e względu na t o, że w iele os ób zabiera ło głos ze wzgl ędu na t o, żeby ogran iczenia czasow e twoja wypowied ź w jakim ś sensie musia ła ulec skr óceniu, a nawet przerwaniu tera z chcia ł te n niedokończony z te j moment przenie ść na antenę o n mn ie zafascynował prz y okazji rozmow y o przemocy domowej n i stąd n i zowąd zabrała g łos i mówi że niema czegoś tak iego jak otwor y ciała teraz chciałbym c iebie, żebyś rozwin ęła t ę my śl, żeby pozwoli ła nam pop łynąć raze m z tą refleksją i powiedzieć c o w ogóle tak ie zdanie ma wsp ólnego z przemoc ą domow ą jak dale j mo żemy rozumieć jak zabra ć g łosy w w czas ie debaty o przemocy domowe j w parlamenc ie europejsk im, poniewa ż debat a trwa ła trwa ła trwa ła i n ie pad ło s łowo sek s i kolejn y ra z mia ł do czyn ienia mamy w łaśnie taką cenzurowane Świętoszku wart ą debat ą na na bardz o wa żny temat dotyczył tam padło bardzo du żo wa żnych rzecz y ja absolutn ie tylk o zabrak ło teg o element u zwi ązanego w łaśnie sekse m, b o z przemoc ą seksualną, al e r ównież seksem już t łumaczę, o c o chodz i, poniewa ż przemoc przemo c domowa większość nie chc e być 100 %, al e prawie 100 % jes t zwi ązana z przemoc ą seksualną po prost u kobiety s ą gwa łcone na w iele r óżnych sposobów czas u bardzo d ługo zajmuje im z jakby nazwan ie teg o, czego do świadczają ta k tak s ą tak s ą zagub ione w te j w te j przestrzeni i ja uważam, że jeżeli chcem y naprawd ę pomaga ć mus imy m ówić mocny m g łosem że, kiedy znajdujem y się w łaśnie w tej sytuacj i przemocowe j t o s ą 2 terminy, które s ą om ówione w życiu kobiet jes t przemo c i ex t o są t o są rzecz y, o kt órych z młodymi kob ietami, które wkraczaj ą w dorosłe życie, kt óre zaczynają budowa ć swoj e związki, kt óre zaczynaj ą zakładać rodziny nie rozmawia si ę tak panna m łoda nie zakłada, że tego, że idzie do ślubu po to, żeby by ć ofiar ą przemoc y nie zakłada teg o, że id ąc do ślubu, zak ładając rodzin ę b ędzie wykorzystywana b ędzie dzi ś b ędzie seksualn ie i dlaczeg o te n je j m ąż partne r przyszły towarzys z życia mus i wiedzieć, że nie ma czegoś tak iego łatwo jak otwory ciała jes t np. pochw a ścianki pochwy, dlaczego jest wa żne rzeczy, dlaczeg o zabrała g łos w parlamencie europejskim patentem zabra ła głos, poniewa ż i, je żeli my n ie b ędziemy uczyć kob iet i m ężczyzn każdy przestrzen i, że sek s kojarz y nam powinien kojarz y na m się z przyjemnością, że seks pow inien by ć przyjemno ścią t o wted y kobiety nie będą wiedzia ły, że kiedy sek s przestaj e by ć przyjemny t o ju ż najprawdopodobniej zaczyn a si ę przemo c dlateg o zabra łam g łos, bo uwa żam, że trzeba prz y ka żdej okazj i m ówić powtarzać kobietom mężczyznom seks ma być przyjemno ścią, a u nas jes t tak i problem, że doszuk iwanie się przyjemno ści w seks ie przedstaw iana tak a fanaber ia takie Bachanalia dla kobiety seks jes t dobre wtedy, k iedy nie boli, ale tam licz ą starczy ich i bardz o du żo kobiet jes t jak są ankiety zrob ione to bardzo du żo kobiet określa, że seks by ł dobry pan ie Ola jes t przerażające mieli śmy tak przytaczan e i kob iety również mężczyźni, że n iestety s ą benef icjentami tej na czy m bardzo kr ótko term inowymi, al e s ą w tej sytuacj i że, że kob iecie ta przestrzeń seksualne Nika, że si ę z relaksem z przyjemno ścią swobod ą tylko jes t jakb y w definicji zwi ązku wpisane jes t t o, że kob ieta mus i wytrzymać sek s jak nie wytrzyma t o zaci śnie zęby jak nie zaci śnie zęby to jeszcze parady tak, bo partia ma swoje potrzeby swoj e naturaln e m ęskie potrzeb y w def inicji związku jest wpisany t o, że kob ieta te potrzeby na zasadzie ja ja i t o ja to gdzie ś zamro żone w ty m term inie obowi ązek ma pani właśnie chciałam wie ś mówiąc o tyc h utworac h ma m namyśli t o jak m y mamy ma łą wiedzę na tema t kobiecej seksualno ści na tema t kobiecego cia ła i ten bra k w iedzy sprzyj a przeżyć sytuacja się udało m u, że seks jest bolesne tem u, że nie rozum iemy co kobieta czuj e, k iedy seks odbyw a się w łaśnie na drodze przemocy o ty m, te ż mówiła kiedy ś u nas dr Alicja Długołęcka, że t o, o czy m m ówisz ta niewiedza man ifestuje si ę n p . w funkcjonowan iu na rehab ilitacji seksualne j dla m ężczyzn z urazem kr ęgosłupa ca ła palet a pomoc y dla kobiet z uraze m kręgosłupa nie ma n o, dlaczego nocą cza s cz y można tego otwor u cia ła użyć n ikt nie przejmuje tym, że ona ma zaburzen ia czucia, że mo że być z łe taczką proble m, że nawilżenie mo że być ogromny problem i t o będzie bra ł nie cały cza s mo żna ta m penetrowan ia n iepotrzebna rehabilitacja, wi ęc i ja mówię w łaśnie tyc h utworach znam na szybszy ucz ą od ma łego i dziewczynki ch łopców i doro śli tak sam o my ślą, że pochwa t o jes t otwór c o jes t kłamstwem, ponieważ tak jak m y sob ie s iedzimy tera z jak wszystkie pan ie siedz ą sob ie, s łuchając Radia ścianki pochw y s ą po łączone i pochw a jes t umięśniony tune l i jak matka natura bardz o m ądrze to wymy śliła, że kiedy my zaczynamy mie ć ochoty na seks t o po kwas ie nawil ża i ścianki się rozsuw a mają aż sko ńczy, kiedy n p . ma m ochot ę na penetrację prezentacja długo trwa to jest po prawie by ć już naprawd ę bardz o powiększona, ale to się tema t na inn ą histori ę, al e jak t o zm ienia patrzen ie na kom na kob iece ciało, kiedy my nie mamy ochot y na seks to n ie jes t tak, że ktoś wk łada nam coś o d czwartku my śmy rozrywan y trzeb a rozerwa ć ścianki, żeby cokolw iek w łożyć do pochw y, która n ie chc e seksu, który spe łnia nasze moce wtedy to boli zrywan ie kob iecego cia ła przemoc seksualn a jes t właśnie rozerwan ie kob iecego ciała i ta k o ty m, myślimy, a n ie, a nie wymy śli si ę tak prawda co jako ś wytrzym a zaciśnie zęby i ten otw ór prze z chwil ę wypełni, a potem, a pote m będzie mog ła zapomnieć t o są t o jest coś c o jest absolutn ie szy b przera żającego odb ieranie kob ietom kontroli na d swo im ciałem i to czy m c o ja walczę o d wielu w ielu lat t o jes t i odzyskanie te j przestrzeni dl a kob iet więcej w seks ie seks u dl a kobiety bardz o ważne na ten moment temat nie brzm i jeszcz e tak jak powinien brzmieć p ierwsze naprawdę pierwszy ra z zdarzyło mi się, że ten tema t potraktowan y poważnie Brukseli ro k tem u był ca ły cały komple t poświęcam tylk o seksualno ści, a w tym rok u wybrzmiały jeszcz e mocniej prze z t o po łączenie w łaśnie temat u przemocy domowe j ekonomi usamodz ielniania si ę kob iet i seksualności, bo ja uwa żam, że te temat y z sob ą s ą bardz o bl isko, kiedy m y idziemy szerok ą fal ą, kiedy m ówiąc o przemoc y m ówimy o pieniądze, kt óre s ą potrzebne, żeby wyj ść, k iedy mówimy o pieni ądzach mówimy o n iedoszacowane prac y kob iet, k iedy m ówimy o prac y m ówimy d o o ty m, że jak córka kata coś jest prac a, k iedy mówimy o eksport Jarka m ówił też o prawie do przyjemno ści seks ie dl a kobiet t o się wszystko jes t m ówić łączy i t o s ą temat y trudne tak mam my ślę, że t o są trudne, bo m y jesteśmy tak odci ęci o d edukacj i seksualne j tak w łaśnie tak jak ciągną się wydaje, że pochw a jes t od formowan ia, kiedy s ą po łączone są ścianki taki ta m jest mn óstwo mn óstwo wiedzy i przestrzen i do odkryc ia przywiozła również z e sobą t o jes t kolejna odsłona twoj e obecno ści aktywności w ramac h brukselsk iego Kongresu kobiet kob iecy man ifest seksualn e 2019 dokument, kt óry rozdawa ła uczestniczką dokumen t, kt óry podsumowuj e swoje myślenie o kob iecej seksualno ści proponuj e propaguj e pozytywne podej ście do kob iecej seksualności dziesi ęciopunktowe praw prawo kob iet do seksu tak jakbym powiedzia ła nam się ciąg teg o prawa odmawia i wiesz jak chcia ła tylk o z jeszcze wspomnie ć im powiedzieć o ty m, że ten manifest pisze o d wielu w ielu lat o n jakby rozpoczął lewą nog ę za m ąż zmienia ze mn ą i t o c o zauwa żyłam, bo ja sa m ten Kongres w ty m roku w łaśnie manifest ma Manify właśnie sa m na Kongres g ęby go uzupełniła to by ł te n momen t takiego pochylen ia i kolejny ra z na mo im man ifestem i pisa łam sekcj i spraw ą polityczn ą, bo mam widz ę t o wyra źnie jak w walkach politycznych wa żną spraw ą jes t sek s jak mo żna zbi ć ogromn y kapita ł pol ityczny strasz ą sekse m, strasz ąc edukacj ą seksualn ą, strasz ąc osobami, kt óre maj ą odmienne or ientacje seksualn ą transseksual ista ami, strasz ąc osobami, kt óre mają sek s poz a świętym zwi ązkiem małżeńskim, które mają seks nie o t o, żeby mie ć dzieci i naprawd ę mo żna zbić ogromn y kapita ł polityczny, strasz ąc sekse m i mo żna wyrz ądzać okropne j krzywd y, wykorzystuj ąc sek s do atakowania ludz i, a w te j chw ili w łaśnie tak tak i spos ób rozmawiamy o seks ie i też boli mnie kiedy ś m ówi edukacj i seksualne j w dla dl a dzieci dl a młodzieży, bo uwa żam, że edukowa ć powinni śmy również doros łych i tak to rob imy w gruncie rzeczy dzieci m łodzież dorosłych tylk o właśnie przez t o, że ta edukacj a seksualn a jes t ko ślawa ko ślawa kulawa pokonan o mamy takie efekt y, jakie ma m i dorosłych mamy tak nie mas z racj ę t o przynajmniej ich dz ieci młodzież maj ą edukację seksualn ą, a te ż zawsze m ówię rodzicom, którzy chc ą się dowiedzieć, jaka ma je ździć na sekcj e m ówi o osób o swoj ą własną seksualno ść w spróbujcie czego ś noweg o wyj ście poza święte s łowa te przepisy, że sek s to pen is pozycj a penetracj a wyj ście poz a tak ie ultra konserwatywny my ślenie, że jeg o wytrysk ma oznaczać kon iec także dl a n ich zacz ąć bawi ć seksem t o jes t najlepsz a rzecz, kt órą możemy podarowa ć naszy m dz ieciom naprawd ę seksie nie chodz i o akrobacj ę, jeżeli ma o to odczytujemy ostatni ą osobą, która b ędzie si ę odwodzić, al e w tym, o czym m ówię na co dzień chodz i o to, żeby ta sfer a seksualn a na s wzmacniała jak i żebyśmy my sami zdefiniowali, je żeli dla kogo ś fajnie jes t seks w stałym zwi ązku i bardz o taki pow iedzmy waniliowe oka je j, b o ta k tak właśnie jesteś tak i właśnie jest alb o taki mac ie eta p w życiu, al e n ie wykorzystujem y seks u do udowadniania czegokolw iek do udowadn iania rzeczy kobiece cz y jesteśmy m iejscy jesteśmy nowoczesn e cz y jeste śmy moralni seks to jest przestrze ń, która powinna s łużyć do przyjemno ści i do tego, żebyśmy m y mieli być po swoje j stronie szczególnie kobiety i w ty m sensie pol itycznym, że tu nie chodzi o t o, że t o pol itycy mają na m mówić szczeg ólnie z m ównicy parlamentarnej, jak i ten kobiecy seks pow inien być, jak ie są jeg o gran ice, jak ie kobieta ma obowi ązki seksualne j pol ityczne w tym sensie t o jes t sprawa publ iczna na s wszystk ich kobiet i mam y prawo r ównież w parlamenc ie europejskim u żywać tak ich s łów jak pochwa łę taczk a nawil żenie przyjemności wszystk ie inne terminu związania dzierży s ław ma ścią, bo je żeli teg o nawil żenia nie ma pochwala próbuje powiedzieć, je żeli pochwal i są sucha pochw a do na s mówi, je żeli robimy wa żne debat y na tema t przemoc y t o to podstawow e rzeczy pow inno być cz y kiedy odbywała si ę z nim stosunek t o twoja pochwa ł była słuchać pan a pierwszą nad jest bardz o prost e pytan ie ju ż dajem y kob ietom narz ędzi do tego, jakim rozmawia wyj ścia do refleksj i patrzy w tej chw ili na 10 punktów sweg o kobiecego man ifestu seksualnego chcia łabym słuchaczom przeczyta ć te punkt y w skr ócie każdy punkt to jes t k ilka lub kilkana ście zdan ie przeczyta m po pierwszym z tyc h zda ń po t o, żeby da ć państwu w obraz ie wyobra żenie, jakiego rodzaj u to komunikat i zatrzymam si ę prz y swoim ulub ionym tylko jedn o m ieszkanie dodam, że cały ten manifest Barbara la PL ja tuta j gorąco zapraszam mis ca ły i rozwinięcie ka żda z punkt ów kac h po pierwsze, kobiety nie s ą szalone po drug ie, chcemy seksualno ści, kt óra wsp iera kob iety po trzecie zwalcza ć prawdz iwego wrog a seks n ie jes t perwersyjny brudn e an i zły, ale seks izm ju ż tak po czwarte sek s jes t spraw ą polityczną 5 walczy o swoj e praw o do byc ia na szalon ą 6 tak znacz y tak, czyl i seks tylko wtedy jest t o kra j, k iedy kobieta wyra ża na to entuzjastyczn ą zgodę 7 kobiecy orgaz m mogą zmieni ć świat 8 siła odwaga seks 9 Szanuj si ę 10 tak niegrzeczna jak tylk o si ę d a na portalu Barbarę la PL rozwini ęcie ka żdego z tych punkt ów, a ja też chciałam si ę skupić na ty m, kt óry zrobi ł na mn ie największe wrażenie ciekawa jeste m czy pa ństwo kabli, który to punkt si ę najbardz iej podoba ł Otóż pkt 9 Szanuj się t o ja przeczyta m cały rozwini ęcia on e króciutkie stereotypow o kob ieta, która si ę n ie szanuje t o tak a, która lub i sek s proponuj e inn ą definicj ę Szanuj się, czyl i n ie poświęca się i nie b ędzie zbyt hojna nadziej ę, że kto ś polubi bardzo si ę podoba ta gr a w ty m kulturowym szanowanie si ę n ie szanowan ie się siano się, czyl i dba j o s iebie najpierw, a pote m inne tak i tak sam o, a ja zajmuje si ę te ż s łowem Owczarska ja bardzo lubię t e s łowa typu t y wybra łeś sobie narciarska ora z tak r ób t o c o s łuży tobie be z względu na t o czy dali si ę na t o pozwolenie i tak nie pyta j opow ie o zwolnieniach najważniejsza zwolenn icy najwa żniejsze swoj e bezpiecze ństwo Swora jedność i słowo puszcza ń ska tak samo jak właśnie jak słowo siano t o s ą tak ie kaga ńca uszyt e specjaln ie dl a kobiet, kt óre maj ą na m zabiera ć głos, kt óre maj ą na s uciszać, k iedy m y odczujem y, kiedy Szanuj si ę będzie oznacza ło w łaśnie nie dostosował si ę do cudzych wyobra żeń na temat tego c o tobie wolno c o tob ie niewolno korzyć oczywi ście Szanuj się n ie co m finanse tak tak sam o Puszcza si ę cz y pozwal a sobie wolno ści, a nie puszczal i ska nie dopina si ę pójść tak puszczan o tutaj puszcza ń ska ta, która kursu nie jes t ju ż godn a szacunku, kto si ę po łączyło, tak wi ęc namawiamy do tego, żeby si ę szanowa ć i puszczać zapraszan e do przestud iowania tego man ifestu, a tera z kolejna ods łona swej dzia łalności na brukselsk im kongres ie kobiet obserwowałam j e ogl ądałam w trakc ie m ijania kolejnych godzin ę głównego dn ia Kongresu kobiet te j sobotn iej ods łony list ę os ób, kt óre zgłaszały si ę na poszczeg ólne warsztat y warsztaty zamknięte to już n ie by ły tak ie panele otwart e akadem ickie dyskusyjn e teoretyczn e tylk o takim praktyczn y poradn ikowy bardz o często spotkania dl a kob iet np. związane z e świadomością prawa prac y w Belgii alb o zwi ązane z kompetencjami, kt óre s ą potrzebn e w trakc ie przechodzen ia przez proce s rekrutacyjn y czy p isanie CV, a 1 z tych warsztatów to by ł tw ój warszta t, kt óry zachęcał do teg o, żeby kobiety przeprowadzi ła swoj ą w łasną rewolucję seksualn ą zrób swoj ą w łasną rewolucję seksualną może prowadzi ć w łasną rewolucja s ławną chwil ę po prost u obserwowałam z m inuty na minut ę jak l ista zapis ów ro śnie p ęcznieje p ęcznieje wysz ła poza dozwolon ą tabele dalek o najwięcej kob iet chcia ło przyj ść do s iebie co tam siedzia ło za tym i zamkni ętymi drzw iami rzeczywi ście zainteresowanie by ło duże, bo c o jaki ś czas organ izatorki wchodzi ły m ówiły wieś i Anna mia ł być 30 osób, a tutaj 35 chce zapisa ć m ówi dawajc ie wszystk ich pote m 4345 przy moim ogromn y entuzjazm, żeby wpu ścić wszystkich jednak zapadła decyzja, że ju ż nas więcej ta m nie zmn iejsza ono potrzebne sekcja bazow a dl a tlen u przestrzen i i jak l isy została zamkni ęta część osób prz y tomy ten dl a dzia łań, które n ie dostały opow iemy co tam siedzia ła w 1 , 5900 parę minut p ierwsze wezwanie ma pr óbujmy ja ja wszystk ie swoj e warsztaty zaczyna m o d o d gratulacj i, bo ma m ma m takie has ło na Barbarę la PL, że wprowadzanie zm ian w życiu wymag a odwagi, ale wprowadzan ie zm ian w życiu seksualnym to ju ż prawdz iwe bohaterstwo i tak uwa żam i naprawdę za każdym raze m muzyczne warsztat y gratuluj e sob ie gratuluje wszystk im kobiet ą, kt óre dotar ły na moj e spotkanie, bo w ie, że on e chcą zmian i t o jest absolutn ie rzecz najwa żniejsza podstawow a tak jak się spotkam osob y trumn y jest o seksie wie wszystk o tak albo nie ma męża już n ic n ie potrzebuj e ta k jak pensję odpowiedziała z pytan ia, więc to są okres ie jakiego ś powod u blokowa ły, a ja, a ja tuta j witam kob iety gratuluj e, że chc ą zm ian i m ówiłam o tym c o jes t potrzebn e do przeprowadzenia w łasnej rewolucji seksualnej, kt órą uważam, że my wszysc y potrzebujem y i najwa żniejszą rzecz ą w tym pierwszym, kt óre m ówią kobietom było, żeby mie ć głos t o jes t absolutn ie rzecz najważniejsza nas i w łaśnie ucz y przyucz a do tego, żeby myśleć sek s to stosune k seksualn y prac y tak on ma wzwód t o jes t początek ma wytrysk t o jes t kon iec, a seks zaczyn a si ę dużo wcze śniej i ko ńczyć si ę dużo p óźniej powiedziałbym, że penetracj a jes t naprawd ę bardz o ma łym wyc inkiem ca łej sfer y seksualnej, chocia ż jest m ój własny osobisty mąż w łaśnie się śmieje się jaki ś cza s, k iedy poszukuj e akcji wida ć jednak na tym penetracja ZAK SA n a ca ły chcę powiedzie ć absolutnie n ie jestem przeciwniczką penetrato r nie odchodz ą w kwartal e chodz i o równą podm iotowo z rodzim ą zaw ężać tego rozumienia seksu tylko patrz y na niego jak o ważną sferę naszeg o dorosłego życia myśliwych chcia łbym tutaj by ło jasn e i m ówiłam o tym, głosie, bo uważam, że t o jes t najwa żniejsza rzecz szczeg ólnie w dzisiejszych czasac h tak, żeby m ówić g łośno i dobrz e o kob ietach przestrzen i seksualne j, bo na s kobiet nikt nie zach ęca do tego, żeby się odkryw a swoją seksualność, k iedy ja chodziłam aktywn e życie seksualne nikt n ie powiedział superior Ano to ma być przyjemne i p ilnuj przyjemno ść 30 przyjemności tak n ie powiedział nie udawa ć, że nie ma łechtaczki i Czesi doznan iami, które mo że dzi ęki niej odkrywać osłabienie n ie by ło tak iego wezwan ia do celebrowan ia swoje j seksualno ści ja chodzi łam wy życie seksualne tak jak wi ększość kobiet w Polsce i mocny m przekonaniem, że w mo im życiu pojawi się b ędę książę ze swo im zaczarowanym pen isem on mn ie obudzi ć do życia seksualneg o i warsztatach powiedziałam tak sam a mówię tera z, że tyc h doświadczeń seksualnych moim życiu przebywa ła Arka znów, jakb y n ie, wi ęc ja k jak t o poeta m ówił, że zacz ąłem budowa ć do m o d dym u z komina i dlateg o ja r ównież jeste m przekonana o ty m, że najważniejszą rzeczą jes t pos iadanie g łosu m ówienie dobrze o sob ie swo ich potrzebach i m ówienie dobrz e o innych kobiet przyczyny seksualne i w og óle wszystk ich osobac h, kt óre do świadczają przemocy dosłownej cz y to fizycznej ze wzgl ędu na swoj ą seksualn ą, dlaczeg o mam y problemy zm ówieniem dobrz e o innych kob ietach w przestrzeni seksualne j, bo tuta j się pojawiają pewnego rodzaj u kulturow e stereotyp y cz y właśnie dzi ś lęk właściwie lepiej w ogóle nie ma w mojej seksualno ści, bo jeste śmy zagro żone jak jaka ś kob ieta zaczyn a emanowa ć sw ą seksualno ścią t o m y najlep iej tą zaneguje m y możemy najlepiej trzeb a to pot ępić dawać nast ępnie do niedzieli, że mieli śmy pona d Don jest t o jest w ogóle t o jes t tema t na kolejn e spotkan ie w jak i sposób, jak i przekaz docierają do komen d do kob iet na tema t seks u jak on e wpływają geny ca łe nasz e życie, bo kob ietom przedstaw ia si ę seksualność jak o nasz ą walutę tak to jest coś s iano si ę tocz y mówiłyśmy, czyli nie trwoni ć Trwam nie będzie zadan ia tak nie trwoni swoją seksualność nie zna pan i na lewo i prawo, bo je żeli tera z trwa jeśli b ędzie łatwa puszczal i Kracik warto ści rynkow e tracisz tak i wtedy c o się dz ieje n ie znajdzie porządnego faceta, bo żaden porz ądny facet nie b ędzie chciał rodz ina się będzie w ieszcza wstydzi ć i zostan iesz sama wystaw iona na krzywdy, kt óre inni dl a c iebie przygotuj ą i wtedy pada ofiarą sama sobie by ła w inna tak inni skrzywdzili, ale sama sobie poszl i na pozw u zreszt ą krótką sp ódnicę t o niewa żne, że on n ie mia ł prawa zedrze ć sp ódnicy owoce i def icyt n ie pomyślała sob ie tak ca ły czas musimy si ę swoją seksualno ść obchodz i bardzo ostro żni i kobiet po prostu boją si ę porusza ć teg o tematu boją si ę, że 11 kroczek troch ę 5 cm lew a alb o 500 m prawo on e siedz ą przyznają, że mają seks przyznają si ę, że mają prezerwatyw y w torebce przyznaj ą si ę, że mają wygran ą wszyscy b ędą po prost u m ieli używanie będą uwa żali, że mog ą ju ż atakowa ć wyśmiewać lekceważyć się tematy cz ęsto tego do świadczam, że osoba, która zajmuje si ę temate m seksualno ści kobieta m ówią seksualności, a t o mo że tak potraktować Wieszczek, jakie taki przerywnik, w jak ich śmieszny zabawny przerywn ik tak wracam y do Kongresu i kolejna cz ęść swoje j dzia łalności, która te ż mn ie zast ępowała zainteresowała prze z k ilka godzin sta ła prz y swo im sto isku z gad żetami erotycznym i zabawkami erotycznym i dl a dl a kob iet dl a dorosłych to było tak ie sto isko między c iastem, a czaszkam i kosmetykam i jedno z w ielu kob iecych stoisk wydawałoby si ę zupełnie normaln a rzecz, gdyby n ie t o, że to mog ło zdarzy ć tylk o ta m w łaśnie tu kosmetyk i tu w ibratory zara z pote m kaw a c iasto apaszk i torebk i książki jeste m c iekawa tw ój rozm ów ta m na ile one były swobodn e an a ile jednak ju ż w te j przestrzen i kuluarowe w śród tyc h kobiet, kt óre nie zdecydowały si ę na warsztaty czy n ie zdecydowały si ę wziąć udzia łu w panel u, al e np. przyszły cz y spotyka ła si ę z jakimi ś tak imi ogran iczeniami wewn ętrznymi, jak im n iedowierzaniem jakimś sceptycyzme m, a mo że te ż n ie jes t jak wygl ądały twoj e rozmowa mo że z tym innymi kob ietami, kt óre prowadzi ły sto iska po s ąsiedzku jak t o wygl ądało z paniami, kt óre prowadziły stoiska po sąsiedzku to my si ę damsk ie zaprzyja źniliśmy po prostu wci ągu dnia by śmy ju ż 1 wielką k iermasze z rodzin ą i 995558 % t o by ł po prost u absolutn ie wsparc ie tak i toteż ja te ż o to walcz ę, żeby mo im jak nazw a mag iczny stolik z gad żetami erotycznymi właśnie, żeby się pojawiać w takiej przestrzen i, gdzie kob iety się cz y bezpiecznie tak, gdz ie du żo, żeby wyłączyć ten tema t seksualno ści właśnie tak imi domowymi też, bo to się bardzo dobrz e łączy tak tuta j kobieta kupuje sob ie torebkę tuta j sobie kupi ę pieczonych w te j izbie kupuj e w ibratory i bardz o dużo bardz o du żo wibrator ów ksi ążkowych w Brukseli ścigania świat tak znalazł swoj e nowe przyjazne w łaścicielki r ęce, więc on e dziedziczy ły po popularno ścią i ale cz y t e rozmow y swojeg o do świadczenia, gdyby pojawia si ę w innych miejscach blatam i czy rozmow y z tak ich bezp iecznych w łaśnie kongresowych warunkac h są n ieco inne ni ż gdzie ś jaki ś przestrzen i mn iej urz ądzonej po kob iecemu w iesz ja zazwycza j je żdżę tam jedna k gdy jeste ście mile w idziana jes t tak dawno n ie była skłamała, by wie ś dawno n ie by ło w miejscu, gdz ie inni ludzie n ie wiedzą czy mia ł si ę zajmuj e tak na d mo im stoiskach n o bo powiedzmy wiadomo, że entuzjaz m i pozytywne nastawienie nie budz i emocje wiadomo ść, bo bardz o pan i h istorii znaczy zazwyczaj by ło tak te ż pytają kob iety podchodz ą do tego sto iska bardzo rozum ie pani poleca takie wybra ć swój p ierwszy wibrator bardz o często alb o j a n p . ma m te n ten chciałbym co ś jeszcz e tak, bo te ż Marbelli mam y tak i narzuca oraz puszczon y ruch samo Puszcza się dalej i to naprawd ę si ę z gen ialnie sprawdza i k iedy przychodz ą pytają w łaśnie jak wybra ć swój p ierwszy wibrator, bo wreszc ie czuj ą się komfortow o tak mog ą sob ie porozmawia ć i alb o pytaj ą np. co mog ą fajneg o zrobi ć z m ężem z włamaniem i jako zabaw ę im pole n ie masz 2 minuty na tak ą rozmowę kolorową c o mo żna przekazać kobiecie w grunc ie rzeczy ma szans ę w łaśnie zaszyt ą Iskra rewolucji seksualnej, ale ja w iesz ja wiem, że te ż ultra to część zależna ju ż tak się dzieje t o się dz ieje naprawd ę ja jeste m bardzo spokojn a wszystkie kobiety przychodz ą do mojeg o stoiska ja w iem, że z własnego doświadczenia do świadczenia innych kobiet sekret, al e w BT ma funkcj i cz y on ma w tryb wybra ć punkt ma pulsującą nie ma promujące t ę rzecz naprawd ę drugorzędna najwa żniejsza rzecz dokona ła, że ta kob ieta ju ż da ła sob ie pozwolen ie na spr óbowanie czego ś noweg o czego ś pro kobiecego czego ś c o tak naprawdę zosta ł stworzon y zmy ślą o kob iecej przyjemności cz y sam i daj e prost e porady tak, ale z tych właśnie na m brakuj e takiej przestrzeni, gdzie mo żemy dzieli ć, bo prostym i odpow iedziami, bo przyszła pan i i właśnie taki z e startem z opask ą ocz u i olejkiem i ona m ówi o jej win ą jawi się t o po bawiła, ale ten album opart y tak nie lub i tych lek ów maj ą Wiech al e dlaczego ma być m ówiłem zmasowany przecież t o jest świetnie mu głosu proszę poprosi ć Zobacz dostanie pi ękny ma tuta j opaskę alejek pi ękny zest aw i chc e tak proszę c ie procesu mn ie on o z zupełnie wpad łam na to akurat nas b łędnego zapisu, że zmus i, że musi jako ś wykazać cz y ty m partnerem, że n ie padła mo że po prostu jeg o poprosi ć o coś dl a siebie ta k o przyjemność dla dla s iebie i ona kupi ła na prezen t i właśnie wymy śliliśmy tak i plan dom u na Mikołajki na prezen t, a jaką b ędzie na nią patrz y to pow ierzy prosz ę prezent u, jak i powiedzmy troch ę taki zakręcony te n prezent tak zostanie ono ratam i rent a n ie, al e zdecydowanie pow inien być zadowolon y jeszcze b ędzie widział je żdżę, bo zawsz e, k iedy kob ieta dobrze czuje si ę w sypialni zawsz e partner m ąż na ty m korzysta nasze uczelnie kobieta mus i si ę dostosowywa ć i i stan ąć na g łowie si ę zrobi ć Super laskę, żeby robić jakiś ta m Super f igury Kamasutra i że kt óregoś pięknego dnia orga n spadn ie z n ieba jes t odwrotn ie, kiedy kob ieta otwiera seksualno ść t o po prost u m ężczyznom te ż otwierają po prostu ocz y i r óżne inne organ y niestety na t o jak w iele rzeczy przychodzi ło im bok iem w momencie, k iedy kobieta n ie czu ła się swobodnie t o jes t n iesamowite jak zmienia świat na lepsz e, kiedy kob iety dobrz e czuła się w łóżku drodzy pa ństwo dz isiaj wracaliśmy wspomn ieniami do brukselsk iego Kongresu kobiet, który odbył si ę tydzie ń temu naszy m go ściem w tej części program u by ła Joanna Reszka promotork a pozytywne j seksualno ści autork a książki grzeczna ju ż byłam tw órczyni portal u dl a kobiet Barbara la PL ta m wi ęcej na tema t kob iecego manifestu seksualneg o ja tymczasem bardz o dzi ękuję za rozmow ę z pewno ścią b ędziemy wracać jeszcz e do tyc h temat ów dzi ękuję bardzo dzi ękuje i zapraszam y na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA