REKLAMA

Gra na wynik, niezdrowa rywalizacja czy rodzice?

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-24 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
58:56 min.
Udostępnij:

Co nie działa w piłkarskim szkoleniu dzieci i młodzieży? Jak wiele patologii jest w dziecięco-młodzieżowej piłce nożnej? Dyskusja z udziałem ekspertów, trenerów i słuchaczy. Posłuchaj!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy udz ieli o sporc ie przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam si ę kończą si ę w imieniu swoim powodzian dary, których wydawc ą tego programu Szymona waluty, kt óry z jego real izatorem prze z ponad godzinę będziemy mówić o tym jak w iele jes t patologii 50 młodzieżowej czy m spotykają się c i, kt órzy w środowisku ty m uczestnicz ą tak trenerz y tak zawodn icy przeszl i zawodnicy kandydac i na zawodnik ów tak rodz ice generalnie każdy ma coś si ę na Rozwiń » sum ieniu c o sprowokowało na s do podj ęcia tego tematu na antenie Radia TOK FM mianowicie to, że dostajem y od pa ństwa w iele list ów z konkretnymi przykładami je śli chcec ie pa ństwo podzieli ć swoimi h istoriami te ż wskazać na to co wa s w raz ie dlaczeg o Polska piłka mo że z teg o powodu wygl ądać bardz o proszę je śli mac ie coś dopow iedzenia, wskazuj ąc dobre przykłady także jeste śmy na t o gotowi proszę dzwonić do na s na nr 224444044 powtórzy numer telefon u 224444044 lub pisa ć do na s na adre s spor t małpa to kro k FM możecie także pa ństwo wpisywa ć swoj e komentarz e na profilu Facebookowym Radia TOK FM ju ż k ilka kilka jest ju ż za chwilk ę będziemy j e cytowa ć na początek przedstawimy go gościa, który jest w naszym stud iu jest to Łukasz Olkowicz dz iennikarz przegl ądu sportowego zajmuj ący się tematyk ą szkolenia dz ieci m łodzieży dzień brukarz dzie ń dobr y będziemy łączyć si ę też z lud źmi, kt órzy robią wiele b y te n światek piłkarski dzieci ęcą odzie żą wygl ądał dobrze by ł postrzegan y jak o miejsce cyw ilizowane do rozwoj u wychowywania m łodych ludzi, choć n ie zawsz e z ty m bywa bardz o cz ęsto be z zachowania wychodzący dorosłych, czyl i tyc h, kt órzy pow inni kszta łtować pewn e postaw y, ponieważ pierwszy nas z go ść dr Krzysztof Paluszek stoj ący niegdyś na czel e Akademii Zagłębia Lubin tera z stoj ący na czel e Śląska Wrocław ma sw ój mecz tak się nie z e Śląska grafika b ędą gral i z Wisłą Kraków pozwolą państwo, że po łączymy się teraz z dr. Krzysztofem paluszk iem dzień dobr y panie doktorze dzień dobry w itam serdecznie cz y pa ńskim zdaniem polskie środowisko w znacz ący spos ób wymyk a się regu łom panującym na Zachodzie jeśli chodz i o skal ę patologii wszystk iego teg o czeg o, czego doświadcza i czeg o tak naprawdę powode m czy cz y te ż nie jeste śmy tac y sami i w łaściwie wszystk ie t e negatywn e zjawiska powtarzają się odb ite o d kalk i w związku z tym co jes t nie w Niemczech Holandii Anglii tak dalej ja si ę, że t o jest proble m, który dotycz y ca łej Europy przede wszystk im świata, które posieka ć w komputerowe j w systemie t o jest przed e wszystk im spowodowane, że trenerz y i zawodnicy rodz ice, by taki konglomera t, który ca ły czas się zmienia i mus i jako stron y, że dyrektorzy wystarcza uaktualniać nasz ą wiedzę to c o jes t istotne o d zasady 5 latku związek pi łki nożnej podjął działania, je żeli chodzi o sens licencjonowania trener ów, czyl i specjalizacj ę poszczeg ólnych grupac h w iekowych i Nike i real izacja czytelna, kt óre się specjalizowa ć w zasadzc e mimo osobę t o są ci trenerzy, kt órzy pracują w łaśnie z młodzieżą to jes t wydaj e mi się najwi ększe pol e do popisu, je żeli chodz i o zmiany i program y, które przygotowują trener w łaśnie do te j pracy specyficznej jes t to młodzieży n o tak panie doktorze ja je do jedno 1 rzeczy zmierza pa n mówi tuta j te j merytoryczne j podstawy, kt óra jes t fundamente m kształcenia przysz łych pokoleń piłkarzy, gdy pa n zechcia ł wskazać 3 grzechy główne ca łego środowiska piłkarskiego w obr ębie dzieci m łodzieży to co by t o było p ierwsze rzekł t o jest punktowania ile włamania czyn i to syste m rozgrywek, kt óry wcześniej stworzon y, od kt órego si ę teraz ca łkowicie odchodzi, czyl i odchodz i si ę od gran ia na wynik tych najm łodszych kategorii tylko to jes t c iekawe t o specyf iczne ju ż na Zachodzie zrob ili t o duże krok i w tym kierunku i wysłać t e grup y dziecięco młodzieżowej uczestnicz ą w turn ieju w turn iejach, które t o bez jakiejkolwiek presj i na wyn ik tak i, który przed wszystkim mog ą się rozwijać i p ierwsza rzecz, kt órą tutaj si ę rozpaczy druga rzecz jest tak a, że niekt órzy osób, które funkcjonuj ą t u mówią o środowisko kelnerk i maleją rodzicach zawodnika n ie potrafi ą rozr óżnić piłki gr a wśród 5 dla uzdoln ionych piłka zosta ła tak mocn o skomercjal izowana i powstan ie w ielki Akademii piłkarskich prz y torz e Kuba spowodowało t o, że najlepsi zawodn icy najm łodszym wieku już rywalizuj ą między sob ą natom iast ca łkowicie ju ż w zasadzie odeszliśmy o d teg o, żeby rywalizować z psimi kupami to n iema kompletn ie żadnego sensu szkolen iowego wygrywan ie po 10150 dlatego też wyzwania s ą 2 to c o już obserwowaliśmy na poziomie centralnej l igi junior ów 1817 i 15 dosyć duża teraz schodzimy ni żej także bardz o dużo właśnie jest organizowany, kt óre mają bardzo się w organizowanych imprez, gdz ie t e kluby rzeczywiście, kt óre maj ą wyselekcjonowanyc h ch łopców spotykaj ą się ze sobą natom iast klub y, które m ówi 90 lat klubu, który utrzymuj e na poz iomie grafiki ta m funkcjonowa ć z osobą t o jest drug i powód trzeci myślę, że s ą rodzice i prac a na d zmianą ca łego system u prawda kształcenia chodzi nam tak nawe t wyrazi ł umów w ielokrotnie gdzieś ta m, tote ż le ży w jako klu b mamy dosy ć du że zadan ia, ponieważ musimy cały cza s edukować rodziców n ie wszysc y rodzice maj ą związki ze sportem m a tak dob itne, żeby rozróżniać w łaśnie t e element y jak pracujemy, dlaczeg o tak taki trening, jak i mam y okre s Klan prawda treningowej tak dale j tak dalej wszystko lewicę musz ą być na tyle świadomi, żeby za bardzo tak wyrażę n ie wtrącali si ę proce s szkoleniowy to jest dosy ć istotnie myślę, że też są dosyć du że zmiany na przestrzen i ostatnich la t te ż co obserwujem y, że m y znam y traktujemy tak ie hasło naczelne pan a, że mecze dla dz ieciaka, a treningi s ą dl a trenera w czas ie treningów koczowa ć powinien przede wszystk im wpływać na to c o dzieciaki robi ą natomiast na czy m dzieci powinny mie ć swobodę s łowem, je żeli chodz i o podejmowanie decyzji, je żeli chodzi o zm ianie tzw. inteligencji pi łkarskiej, o czym się wraca tera z dosyć du żą uwagę nie tylko podpart e na Zachodzie dzi ękuję panu bardz o za t o wypowie dr Krzysztof Paluszek by ł z nami to by ł telefon z Wrocławia też przeczyta m część wpisuje si ę pod naszy m profilem Facebook na naszy m profilu Facebookowym wyn ik wyn ik pona d wszystko to pan Artur Szejna, który zwraca na t o uwag ę pan Piotr White label myślę, że n ie pomyli łem, że dobrz e przeczyta ł nazw isko pisze parkuj ą auto f irmowe na parkingu nale żącym do stadionu l icznej drużyny nie rozw ija ora z młodzi piłkarze z tren ingu z reguły n ie maj ą wi ęcej 14 lat przeklinają jak si ę zreszt ą sam słyszałem jak trene r ich wyzywał podróżnych kln ą jak szewcy i t d . tak dalej Łukasz Olkowicz najp ierw, gdyby się odnie ść wypowied ź dr Krzysztofa Paluszka n o i pustym i brzuchami tobym znalaz ł tak 22 na pewno punktowania i włamania cz y jak t o t o mój wynik łamania to dl a mn ie trochę zastanawiaj ące, że m y musimy jeszcz e tego zdania, że raczej byliśmy odejść od l ig bo, bo m y jesteśmy gotowi na t o, żeby Teligi by ły one on e zaburzaj ą maj ą wpływ najpowa żniejszy t o na szkolen ie n ie do ko ńca potrafimy zdefiniowa ć te cel e, które pow inno być najważniejsze w szkoleniu prze z to, że przes łaniają na m tuta j ten widok punk t i punkty stały się najwa żniejsze czyl i jakb y tak taka konkluzja taka prze z t o, że dorośli, bo t o chodz i ustalmy jedno, że nie ma problem u z dzie ćmi, bo nie ma problemu z dziećmi jako dorosły mieli prze z t o, że dorośli jakoś źle patrz ą na rywalizację dz ieci musimy co ś nowego stworzyć jeste m za ty m, żeby jednak zrezygnowa ć z cykl i do pewneg o do pewnego w ieku tutaj zgodzę si ę tak te ż, że rodzice rodzice maj ą ogromn y wpływ mog ą mie ć ogromny duży wp ływ pozytywny, al e negatywn y na dzieci do tego kilka przejdziemy te ż pozwoli ć, bo mam y słuchacza, który chcia łby podzieli ć si ę swoj ą refleksj ą na tema t, który dzisiaj poruszamy, który dość szeroki pa n Kazimierz z Lublina jest z nami dzień dobr y dzie ń dobr y dzie ń dobry znacz y dobr y wieczór, a w łaśnie, a propo s tej patolog ii głównie chodz i tuta j o rodziców o najm łodszych la t jak pami ętam, bo jestem akura t ojcem dzieciaka, który tera z ma 11 lat dop iero od c o najmniej 4 lat trenuj e z takim do ść do ść, a klubiku trene r od sameg o początku jak chcia łem prowadz ę dz iecko wychowywa ł rodzic ów nie pozwala ł na żadne pokrzyk iwania na żadne jak takie uwag i c o dziecko ma robi ć, a jeżeli któryś z rodziców tam si ę bardzo wysyłał prosi ł, żeby wyszed ł odpocz ął i dzisiaj po kilku latac h ja k jak patrzym y na t e dzieciaki z innej perspektyw y ju ż starszego rodzica, który ju ż myślą przeprowadz a po dziecko w idzimy, że ma o d wniosk ów dzieci bawi ą chętnie przychodz ą na tren ingi naprawdę rewelacyjn a atmosfer a jest wtedy on i się cieszą no n ie wychodzi, ale t o s ą dopiero 11 latkowie np. dn ia i jeste m prze szczęśliwy, że mały ma ma mia ł takiego trener a, kt óry powsta ł o n potrafi ł nas ustawić jak o rodzic ów, bo główny problem jes t w rodz icach mieliśmy ostatnio taki przyk ład na 1 znak taki w łaśnie te j ligi takich um ów młodzików 20082009 rocznik, gdzie odbywa ł się mec z nasz a drużyna przegrywała tamc i mieli duży wynik, bo by ło tam 7 chyba bodaj że 1 i jak cały na zawodnik ów dru żyny przeciwnej w nasze j strefie oczywi ście sędzia pu ścił z duche m gry gra dalej on i m ieli byl i przepisy mamy zobaczy ć, że ch łopaczek leży podchodzi do n iego i m ówi że n o t o tam c o si ę sta ło nie wstajesz o takiej rzuc a si ę do n iego chłopak jedenastoletni nazywa ł si ę do niego wrzucać tak a w Kazimierzu t o na tych 2 wątkach przestanie, bo też chcia łbym dać szans ę innym s łuchaczom pan Kazimierz Lublina panem Pańskiego z 4 stref cenn iejszy, że mówi o rodzicach pa n sa m jest rodzicem zwrac a na to uwagę to jes t bardz o istotne ukazuj e za chwilk ę za chwilk ę przejdz iemy te ż do dokumentowan ia tego, bo rodz ice też maj ą spor o za paznokciami t o t o on i powodują, że nad morz e atmosfer a wok ół te j piłki dzieci ęco młodzieżowy jes t nieco napi ęta wychodziło t o wynik, kt óry dotycz y gr y o m istrzostwo świata no zgadza si ę tuta j rzeczywiście tak, choć jest cenn y g łos rodz ica o rodzicach wydaje się, że PZPN tutaj pow inien nadążać za tym c o si ę dzieje jednak wted y do tyc h kurs ów trenerskich nie był aktem przedmioty, aby si ę nazywa ć natom iast jak wychować rodz ica jak sob ie radzi ć z rodzicami pow inni młodzi trenerzy, bo tutaj pa n pan Kazimierz Nycz powiedział ważna uwaga żony sobie wychowała c o, je żeli jakiś trener sob ie nie wychowawcz y dla klimatu pomys ł albo nie m a na to pomysł, wi ęc tutaj z e stron y związku powinna by ć jaka ś pomoc oczywiście te n trener p óźniej zostanie sama przec iwko te j grupy 20 osób ale, ale uwa żam, że tutaj rol a zwi ązku, żeby coś tak iego się pojawią, bo to, bo t o zrobił proble m w tym momenc ie za chwilkę wracamy do nasze j rozmow y z audycj a prz y niedzieli o sporcie ona dotycz y dziś patolog ii w sporcie dzieci ęco młodzieżowym, ale te ż skazujem y t e chlubn e przykłady informacji Radia TOK FM informacja jesteśmy pa ństwem ponown ie w naszy m warszawsk im studiu Łukasz Olkowicz przegl ąd sportowy przy n iedzieli o sporc ie przy niedzieli rozpoczn ie Przemysław Iwańczyk k łaniam się państwo t o jes t audycja dwugodz inna p ierwsza t o znakom ita część nie myślę wcale o wk ładzie tylk o i warto ści merytoryczne mam nadziej ę, że wszystkie temat y pa ństwu podobają znakomite je śli chodz i o czas po święcona jest patologi ą SPC dziecięco m łodzieżowej o ty m rozmawiamy Łukasz Olkowicz przegląd sportow y z moim pa ństwa gościem czekam y na pa ństwa telefony już kilka by ło t o proszę telefonować do nas n iekiedy są informacje tylk o wtedy, kiedy szliśmy na anten ie pod nr 224444044 łatwo 224 czwórki 044 Łukasz kolejn y wp is na naszy m prof ilu Facebookowym pisze pa n Jarek Darek, ale na profilu Facebookowym zak ładam zresztą autentyczn y, a n ie funkow y składach drużyn wyst ępują dz ieci nie najzdoln iejsze tylko te, kt órych tatusiowie s ą sponsorami klub u rodz ic jak o kibic to te ż patolog ia wyzw iska maltretowan ie psych iczne zawodnik ów z w łasnego dziecka t o bardzo mocny g łos się zgodzi ć z tym los postaram się nie n ie spotka łem natom iast z rodzicem, niszcząc zupe łnie świadomie swoj e dz iecko wielokrotnie w ielokrotnie tak że tutaj nie jeste m zdz iwiony ty m wp isem, ale wierz ę trudno sobie obraz rodz ic sam chc e do sweg o dziecka źle c o znacz y niszczących, czyl i nie nieposiadaj ącym jedności powstrzymania si ę przez komentarzam i narzucan iem te j presj i na swoje dziecko no dok ładnie ta k tak to potem podpow iedzi Bóg, który musi wydaj e, że s ą pomocn e natom iast wywieraj ące presj ę to c o to c o by doktoro m Paluszek m ówił, że nie pozwalamy dz ieciom na b łędy m y chcem y sterować akurat dziś wraca m z mecz u, gdz ie z a za tym tym i pacjentam i poci ągały trene r po prostu dla mnie kompletnie teg o nie rozum iem jak jak, jakb y tyle cora z więcej o tym, mówić ci ągle się m ówi w zasadzie, że pozw ólmy dz ieciom grać z rodzica jego rodz ice z dorośli nie b ędą w ogóle do nas nie wiem czy to czy t o jakieś zm iany na przestrzeni lat w ielkiej nie n ie widzę cały czas jest to t o samo wracając do tego tematu rodzic ów sponsorów n o tuta j trzeb a dowod ów oczywi ście, cho ć żyjemy w kraj u, gdzie pi łka nożna dzieci ęco młodzieżowa opart e bardz o często sponsorow i je śli kto ś ma po pierwsze tak ie Filantropii zapędy to wysoka, al e je śli to ma być tak i wkład alb o polisa dla swojego dziecka to już n ie, choć taki, że tak też słyszałam n ie chce podawa ć konkretnych przykładów i to na poz iomach naprawd ę wysokiego dotyczy to piłki dziecięco młodzieżowy poz a te n z Łukaszem przez rozmaw ia pa n Patryk z Pruszcza gdańskiego jes t z nami dzie ń dobry panie Patryku pan u zechc e si ę odniesie rozum iem do wypow iedzi pan a Kazimierza inną rodzin ą Pacia takie 2 pytania po pierwsze, wydaj e mi, że rodz ice t o podobnych cz y tak ie pytanie może trenowali te ż kraje m w tamtych czasac h rodzice n ie przychodzili nie ociągali bez porażki w łaśnie było teg o trener, który również po łożona ten dowiedział si ę jak dz ieci ucz ą to życie po dziwacznych rodz icom, którzy pr óbują te dzieci prowadzi biura pan i premier, którzy pow inni sami powiedzie ć, że k iedy tam trenowali wątpi w łaśnie robi przychodz i na treningi wi ększości w sejmie o t o, ponieważ tak ie by ły te ż czasy dla samej lidze nawe t n ie wiedzieli, że strony chodz ę na zaj ęcia piłkarskich to jes t działa podobn ie jak chodziłem do dawnych Prus tam chodzi łem tam zapytałem wychodząc z PIT stopie osób prawnyc h upadaj ącą firmowe jako bramkar z lamp y zapalan o i pol ityki, kt óra koncertuje dla Polek j ą 1 z 2 oraz dziewczyn i nie ma w ogóle przychodzen ia na urlopac h treningi też nie ma sprawy c o ran o 1933 trening kończy, a prosz ę pan a rob ienie rzeczy an i przed tren ingiem, a już, tym bardziej w czas ie tren ingu jaki ś rodzic w łaśnie gdzie ś tam dopingował m u jakiś ta m swoj e wspania łe rady pi łkarskie Orawą najbardz iej o d bardzo dobr y g łos bardz o dobre podej ście pan Patryk z Pruszcza gda ńskiego Łukasz te ż odnieść do teg o doj ść chyba te ż dobra metod a, że k iedy jes t cza s m iejsce na na rozmow y t o n iestety ta jes t do dyspozycji n o tak zdecydowali n ie w iem po co rodzic jes t na na treningu c o siedzieć zatem ogrodzen iami i przypatrywa ć si ę gapić 1 , 5 godziny to chyba lepiej wziąć ksi ążkę sobie 10 obok kaw iarni poczyta ć bo, bo myślę, że tą drug ą stronę mo że zadzia łać, że to dz iecko się skupi ć na treningu czasam i też widz ę po meczac h po tren ingach jak dz iecko po udanym zagraniu, gdz ie szuk a wzrok iem rodz ica na trybunach to te ż jes t też uwa żam, że jakiś zna k tego, że Zeta, a op ieka doros łego jest zby t zbyt w ielka i dziecko pami ętajmy o tym, żeby dziecko gra ło przed wszystkim dl a s iebie dla n ie dla rodz ica n ie dl a trener a to ma sprawia ć rado ść dz isiaj te ż wracaj ąc z mecz u z rozmaw iamy z 1 z trenerów i i tak o n r ówną czy czynn y byliby śmy zadowolen i stars i, gdyby ka żdy, kt o na świecie krzycza ł wy w prac y ta k, a t o dziecko gen generalnie c o tydzień m a w cudzysłowie prac a ale, al e dzi ś krzyż z boku to chyb a nie takie średnie średnich miast m iejsce i otoczenia do tego żeby, żeby czerpa ć z tego radość o t o w tym wszystk im chodz i powiedz swo im zdan iu w tej uk ładance trene r rodz ice klu b t o nasz e wskaza ć naj istotniejsze ogn iwa czy przede wszystk im należy traktowa ć z taką sam ą powagą no trenerzy m ówią, że to kieruj ą w stronę rodziców, że rodzice jednak tym wa żniejsze osoby jedna k do niego maj ą pow iedzmy 22 godziny w ci ągu w ciągu dnia klub ie, al e więcej czas u spędza rodz ice, wi ęc tutaj na sk ład na rodzica i na świadomość w łaśnie rodz ice 224444044224 czwórki z 44 oznacza numer telefon u mogą pa ństwo także wpisywa ć swoje komentarz e na profilu Facebookowym są kolejne k ilka zacytuję natomiast tera z łączymy się z Poznania Marcin Brajer z nami odpowiadaj ący za szkolenie Wielkopolskim związku piłki no żnej dzie ń dobry pan ie Marcinie wyrocznia przed e wszystkim o pan u pogratulowa ć, bo też budowę takiej Lisa cz y jak wygl ąda praca wojew ódzkich związków jeśli szkolenie dz ieci i młodzieży jeste ście wskazywan i jako absolutn y wz ór na tl e całego kraju usług t o potwierdza tylk o zapytam po p ierwsze w organizacji proces u szkolenia po drug ie w wymy ślaniu pozytywnym znaczen iu teg o s łowa nowyc h aktywno ści, które pozwolą wyławiać jak najwi ęcej talentów n ie w iem zgrupowanie dla lew o no żnych zawodników, których jest mało, kt óre jes t deficyt i trzec ia rzecz wreszcie wskazywan ie jesteście jak o Chief szeregach, kt órych jest najmn iej tak ich patologii nazw ijmy t o, czyl i nie ma nepotyzmu, że trener k ieruje się tylk o ceną pi łkarze nie n ie patrz y na t o i trener kadry n ie patrzy na to, jakiego klubu się wywodz i, żeby dobrze zrobić operato r cudzys łów swojemu zw ierzchnikowi, kt órego rozl icza, bo wiadomo, że im więcej reprezentant ów w takim wyselekcjonowan e w gronie kadrowicz ów ty m lepszy w izerunek szkółki cz y te ż klub u jak pan do teg o odniesie ostatnio przez nich us łyszeć c o to tutaj dużo pow iedziane, że Wielkopolska dobrze odbierana jest od kurs u faktyczn ie jeste m trenerem trenere m to przed e wszystk im odpowiedzialną osob ą tylk o polskim zwi ązku od kształcenia wychowania trener ów na całe województwo początek nowe j od 1 lipca w drodz e takiej 16 kuratorów z każdym skazy pol itycy ma m przyjemno ść, jakby by ć tą osob ą najważniejszą akcj ę taka taktyk a staram się obudz ą mia ły jako ść wszystk im, a n ie jako ś si ę odbywa ło przyjmuje si ę te j audycji tutaj o d sameg o początku i to ich komentarzy, kt óre tam, sk ąd telefonuj ą 7 przecinka 2 taka jes t spraw a tak c o zostaje wypisałem kartę tuta j tak ie rzeczy, które chcia ły się tuta j w tym podz ielili nas o ty m, trener, bo prawd a, że taka, że trenerem prowadzącym na c o dzień pyta, pokazuj ąc jak jest n ie tylko prz y b iurku i organ izacji kursów, ale te ż czynnie nie planuje też tych młodych adeptów piłki no żnej pomy śleli, że rol a trener ów t o trzeba to kluczowa je śli chodzi o wychowan ie rodziców nie ma m z tym żadnego problemu, który t u, jakb y jest przed e wszystkim mamy to, że ja o d dłuższego czas u zawsze trzeba to można je o d samego pocz ątku jak potraf i osoby rodzic ów kr ótko mówiąc umożliwia n ie mam żadnych żadnych problemów natom iast jest c o ciekawe taką ciekawostk ę powiem tera z wszystkim i jak mamy swoj e po przerwanym w czas ie w czas ie meczu ligowego, gdz ie na Zielonej murawie o d osób 1 mecz na mo ich zawodnik ów, a na trybunac h był drug i mec z z rodzic ów Janinie n ie będzie jedynie chodziłem, o kt órej stronie była by ła przyczyna, al e była faktyczn ie takie sytuacje mie ć poczuc ie dużego przerwan ie mecz u skoczył tak pow iem na trybuny i rodz icami mus imy zate m edukować n ie boi się tego robi ć i myśląc, że tak i spos ób pokaza ć wszystk o tym rodz icom, którzy mogl i tam nie do ko ńca kibicowa ła, a są tak im złem, więc tuta j przep isy zachęcą tego modelu może gdzie ś tam daleko tego zrobi ć, żeby robić, ab y motoryczn ie natomiast może to jes t jaki ś sposób prowadzi ć polega na ty m, że mówiliśmy o temperaturze ciała na kursac h grasują natom iast prawo także wok ół trenerz y osob y, które zatrzymają go jeszcze trener to j ą w Kamińsku szat ę te z na wykup pytaj ą zadają pytan ie w jaki spos ób ułożyć sob ie ludzi, jakimi relacje z innym tuta j t o doświadczenie tyc h trener ów albo ludzi, kt órzy przed wizyt ą w dłuższym, jakb y okres ie czasu jest pewn ie łatwiej natomiast natomiast tym wszystk im młodym m ówi trener, który podjął si ę na to na pewn o jest trudno t o na pozycj i, jakby uprzedzam y tutaj mówimy, że o d samego początku rzucano w oku, bo prowadzenia muszą zrobi ć spotkanie z rodz icami oni musz ą z regułami dlateg o przygotowane z rodziną odpowiedzie ć na to mogą pozwoli ć na to nie mog ą sob ie pozwoli ć, bo oboje na co nas cz y t o się to nie d o tak ale, ale obra żenia, ale panie Marcinie 1 rzecz, bo n ie chcia łbym te ż teraz wejd ę w buty adwokata rodzic ów, żeby to oni byl i wskazywan i jak o jedyne z ło jedyna patologia każdy pi ł codziennie młodzieżowe 1 wysłuchać hymnu dzwoni do nas n ie chce być anten, ale m y mówi tak może rani ć lu b dziecka to jedyny momen t dla rodz ica, który może odbyć swoj ą pociech ą prosz ę o uwzględnienie także tak ie perspektyw y panie Marcinie proszę pozosta ć na linii, bo jeszcze pan Dariusz z Opola tras y nie określamy jego g łosu grafika wr ócimy do pana Łukasza dzie ń dobry pan ie Dariuszu dobry wieczór wszystk im witam serdecznie dobr y wieczór popros imy o te n Pański g łos bo, bo też chcieliby śmy wys łuchać co pan ma dopowiedzenia to znacz y jak słuchałem teg o trener a, który teraz się wypowiada ł bardz o bardzo m ądrze wszystk o t o wygląda bardzo si ę podoba ła ta wypowied ź do czeg o d ążyłem przed przednią tera z m ówił jak pos łuchałem tak wydaje mi si ę, że im młodszy trene r, a nawe t je śli wydaj e bowiem z autopsji wiem, że im młodszy trene r też ma jaki ś ciśnienie odgórna ta k na tej właśnie pan i bardzo, ale wie pan bardz o często też ci trenerz y są of iarami w r ękach tyc h, których pracuj ą na n ich wymuszane s ą pewn e historie to im narzuc a się mas brać tego cz y tamtego n ie ten, kt o w ie pan t o od dużej pi łki w piłce seniorski też bywali w łaściciele, którzy wchodz ili do szatni dawal i trenerowi kartki z e sk ładem n p . now y z autopsji, dlaczeg o mówię, że wiem, bo 2 synów trenowało gdzie ś tam w łaśnie w jakim ś klub ie by ły takie turn ieje, gdz ie by ło 30 stopni nad morzem, gdzie generalnie gral i po 5 tak przyje żdżało danej dru żyny z 1 drużyny 10 dzieci natomiast trene r, bo wypuszcza ł tyc h lepszyc h tak, których widzia ł na treningu jaki ś potencja ł ca ła reszt a po prostu siedziała i chodzić, chocia ż tam ju ż w ogóle n ie mieli si ły biegać to m imo wszystko w jego oczac h byl i on i lepszym i zawodnikami i grali po prost u cały mecz a jaka by ła kategor ia w iekowa prosz ę opowiedzie ć o 9 lat 9 lat t o nie to n ie jes t dobr a droga panda z Opola m y wracam y do Marcina Dreyera no pan ie Marcinie słyszał pa n te ż pa npi ętnuje tak ie takie zachowan ia, kt óre prowadzi łyby żadnej mocy dla prowadzon a jes t ścisła selekcj a, która wyklucz a tyc h, którzy być mo że na ten moment s ą n ieco słabszy od od koleg ów bardz iej uzdoln iony na ocz y oczywi ście tak do jasności wywodu założenia, że tereny t o jest nie tylk o trener to jest wychowawca t o jest opiekun t o jest cz ęsto w tyc h drużynach mały o środka przebywa ły w ma łych klubikach koniec z zakonem wszystk im jest kierownikiem dzia łu opiekunom ojcem matk ą matką i t o pan u wychowujemy, jakb y po części tych m łodych adeptów pi łki nożnej n ie tylk o szkolących, ucząc ich do pi łki ale, ale te ż w iele wiele innych rzeczy tak ich NATO kt óre, kt óre robią t o ci młodzi ludzie natomiast podróżują po to, że rol a trenera tutaj m y tuta j i tuta j będą teg o tego co trzymał mam tak i przyk ład mo że z naszeg o wojew ództwa, a propo s tyc h wyników zdarza si ę tu procentac h pewn i, że tabel e, które pojawią si ę na mocy to jednak najwi ększe t łumy najprawdopodobn iej obrot y prowadz imy do kategorii Żak gran ie be z wynik ów bez tabe l chcemy zrobi ć to pilota żowo na województwa t o związek zachodniopomorski fundus z objął on n ie com PL w 1 części Wielkopolski tak ie turnieje odbywały i t o ciekawy taki taki przykład też mo żna si ę zatem pochylić te same zespoły ci sam i trenerzy c i sami rodzice na turnieju, gdzie n ie by ło wyników nie by ło, aby 3 godziny trwa turniej czas u rozkazem wszyscy przegraj ą 3 dziewczęta graj ą problem u by ł turniej Tymbarku c i sami rodz ice same zespo ły i sam i trenerz y doszedł wynik zaczęły się k łótnie zacz ęły się przepychanki zacz ęły si ę dyskusj e sędziami to obrazuje t o pewn ie pokaza ło, gdzie problem robi w łaśnie tuta j w wyn ikach wyn ika z tabel i jak tego n ie będzie to b ędzie uważa, że w dużej m ierze t o się pos iedzenia prawo zakazuje Demokratów mus imy nauczyć grać w pi łkę top ionych nauczyć n o tak dlateg o wiele je żeli, jeżeli si ę teraz przyni ósł przesuwaj ącej wypow iedzi tutaj, która pracuje ci ężko było no faktyczn ie trenerz y, kt órzy przyjeżdżają tutaj 10 lat warto zawodn ikami, a graj ą 56 torami to nie na tym nie kon iec plan ów o tak liczne ataki to kr ótkowzroczne prawda takie sytuacj e się niestety zdarzaj ą panie Marcinie był b ędziemy kończyć al e kt o obiecuje to nie jest p ierwszy progra m z tego cyklu b ędziemy cz ęściej też rozmawiać na te n temat też zaprasza m pan a do udzia łów naszych programac h Łukasz jak się do teg o odniesie też s łyszałem, że Wielkopolska akura t jest wzorem jeśli chodz i o związek o spraw y szkoleniowe co dz ieje się tak du żo du żo dobrego t o t o s łyszałem to rzeczywi ście tutaj pa n Marcin t o to potw ierdza, bo tak to też był tam przychyli ł si ę, żebyśmy ca łej uwagi n ie koncentrowali na rodz icach s ą jedna k jeszcze trenerzy ca ły cza s b ędę podkre ślał że, że t o m ówimy o dorosłych dz ieciach u dz ieci wg mn ie nie ma nie ma problemu z 30 trenerze ten Pogoń Pogoń z a za wynikiem, czyli wychodzi, jakb y na t o gdz ie gdzie ś pope łniamy bowiem chcia ł bardz o namierzyć, gdzie te n b łąd, a wg mn ie sama edukacj a trenerów tam tam jes t kładziony niew łaściwy nac isk na to na to wszystko i gdzie ś tam być może jes t t o pomijane po prost u, że rol ą tego, gdz ie u dziewi ęciolatka dwunastolatka to nie jest wygrywan ie tu i teraz tylko te n chłopiec ma, jeżeli ci, kt órzy się przebiją maj ą się nauczyć grać w pi łkę i maj ą gracz e nauczy ć odwa żnie i ryzykownie, b o tak wygl ąda współczesny futbol natomiast nie mo że tego trene r te ż odbiera ć jej głos swoj e Buka pani Irena Nowak pisze mój se n trenował szóstego rok u życia i wiele patolog ii mog łaby napisa ć, ale w te j chwili stud iuje na kierunku pi łka no żna na wuefie, ponieważ są l iczone wg mnie patologią jest to, że n a tak du ży krajac h Polska jest 1 jedyny k ierunek w Białej Podlaskiej zaznacz a również, że PZPN również nie przykłada si ę do wychowan ia dzieci m łodzieży w pi łce, a to uwa żam za ich obowiązek nie ma co PZPN chyb a rację edukacyjn y tak tak też n ie mnie nie obwinia ł bym n ie widzia łbym PZPN - u, który nie ma wp ływu na to c o rob i przykładem jes t ich zwi ązki takie mam y jeszcze by ło pan a Mateusza z Warszawy dzie ń dobry pan ie Mateuszu dzie ń dobr y jak czy ściutko 87 rocznik jestem gra łem w dziewięćdziesiątym si ódmym klub ie Agrykola wtedy trener nas narzeka ł na każdej gran icy UE duz i ch łopcy silni, że ci, którzy maj ą najlepszeg o Polaka szybk ie myślenie pan ie graj ą pi łką w UE pomijani wa żny jest mn iej czas u fizyczn ą jak ch łopaki gral i ostatnio 22 lata p óźniej przeczyta łem artykuł na te n temat, w którym t e ram y problem y poruszane ja si ę zastanaw iam, gdzie 22 lata i tak zrobiliśmy w tym czas ie warunki w ielkie dzi ękuję bardzo mat ę Warszawy pa n Mateusz Warszawy by ł naszym gościom ka żdą tego, gdyb y się odnios ło ono jes t jest ca ły cza s ta ta fizyczności t o wida ć po kadrac h w kadrac h narodowyc h, ale wiele na pok ładach wojewódzki widzia łem ostatn io kadrę wojew ództwa n ie powiem, jak iego tam byli zawodnicy, kt órzy m ieli ponad 80 tak w ieku 131213 lat 80, ale z piłkarskim przeglądy c o n ieco gorzej notował był te n głos wa żnymi Nowakowskiego trener a Zagłębia Lubin, kt óry po właśnie turn ieju kad r wojew ódzkich tak i emocjonaln y wpis zam ieszczona na Facebooku generalnie alarmujące o tyle cenn e, bo to napisa ł trener, dokąd zm ierzamy ta m tylko 2 drużyny chcia ły gra ć były za interesowane pi łką reszt a wynik wysoc y ch łopcy i gol n o niekt órzy trenerzy ho łdują takim zasadą często s ą t o byl i zawodn icy, kt órzy tak siermiężny, żeby nie jes t prymitywny futbo l prezentowali na bo iskach pierwszoligowych informacji Radia TOK FM Sikorę mo że nawe t Emil Nowakowski t o porozmawiam prz y n iedzieli o sporc ie przy n iedzieli rozpoczn ie 1741 w naszym studiu Łukasz Olkowicz przegl ąd sportow y my dziś w naszy m program ie jeszcz e prze z ponad pół godziny b ędziemy rozmawia ć o patolog iach w proces ie kszta łcenia wychowywania, al e też szkolen ia dz ieci i m łodzieży pad a mnóstwo g łosów w łaściwie Łukasz niekt óre temat y fundamentalnie przewijaj ą się ca ły cza s każdej dyskusj i w ka żdym swo im tek ście już doszliśmy wynikom Ania gra na wyn ik jes t narzeczone j najgorszą zdaj e si ę do tego dochodzą zachowan ia rodziców, ale też zachowania samyc h trenerów, kt órzy realizują bardz o cz ęsto n ie interesy dziecka n ie interes szkolen iowy do czeg o zostal i powo łani, al e interes klubu, dl a którego pracuj ą też w łaściciel może te ż, żeby wyjaśnić, o co chodz i w tej wynik Manitou nie chodz i o t o, żeby dz ieci nie chciało wygrywa ć tylko żeby, bo widz ę, że cz ęsto prezes Boniek granaty na te j nuc ie ono wyśmiewa tyc h, kt órzy mówią, żeby grać o zwyci ęstwo, bo dzieci nigdzie się nie zabran ia wygrywać chodz i o t o, żeby rodzice rodz ice doro śli po prostu nie by ł to cel nadrz ędny dlatego 89 latka Marek Śledź to dobrz e ujął w 1 zdaniu, żeby zwycięstwo by ło efekte m n ie celem tutaj wydaj e si ę, że nie ma co d a wi ęcej dodawać pa n Emil Nowakowski jes t z nam i trene r trene r Zagłębia Lubin panie mi prosz ę si ę denerwować w niedziel ę odrywamy pana od zajęć z Łukaszem Olkowiczem dyskutujemy z naszym i s łuchaczami, wskazując największe patolog ie w pi łce dziecięco m łodzieżowej pan a nazwisko po prost u pad ło w tej dyskusji ukaże odwo łał si ę do Pańskiego wp isu facebookowego, w którym pi ętnował pan postaw ę niekt órych zespo łów podcza s turn ieju, b o o m istrzostwo Polski kr ótko mówiąc nie zosta ła jeszcze wyklęty ze środowiska prz y w ielu trenerów by łych pi łkarzy ta k jak pan niekoniecznie k ieruje nimi tak i interes jak pa n, żeby szkolić kon ie chc ą wygrywa ć, prezentując bardz o często futbol wi ęcej ni ż siermi ężny Japonia jestem trenere m kadr y Dolnego Śląska te ż u Osika 27 i nasz a sytuacja w tabeli kopc e poprze z o d gry i dban ie o bardz iej o o spos ób gry o chłopcu grać w pi łkę ni ż wynik te ż spowodowała t o we lata wygl ąda jak wygl ąda aleja naprawd ę tak dlateg o tak podchodzą t o twórcy chc ą wygrywać maj ą wygrywa ć oni nie trzeba dużo m ówić i on i wszystko robi ą, żeby jak najlep iej gra ć wygrywać, al e ja zawsz e wyznaj e swoją filologie swoje nastaw ienie tak, żeby grać określony spos ób, żeby m łodszych rocznikach chłopcy si ę rozw ijali tak poprze z gr ę i m ieli na tyl e du żo swobod y mogli kreować rob i sprzed wypadk u nie ogranicza ć, bo dlateg o b ędziemy ograniczać ju ż w ty m wieku to to, że m ieli mas ę podobnych zawodnik ów w przyszłości przypomn ą starszym czy potem b ędą traf iali po przed łużeniu do pierwszej dru żyny i najwa żniejsze właśnie jest t o, żeby tak ich zawodników ze zdolno ściami n ie ogranicza ć tylk o efektywn ie i tam efektown ie pozwal a si ęgać panie trenerz e takie pytan ia członkowi w itam serdecznie bo z czego wyn ika, bo wydają si ę cora z większą świadomość coraz więcej o ty m, mówi jes t tak i nacisk po łożony na to, żeby tym dzieciom pozwoli ć gra ć natomiast efekty są, jakie s ą i cz y to wyn ika np. eg o trenera, bo w iadomo, że nikt n ie lub i przegrywać natomiast choreg o na jakiś cza s trzeb a schowa ć do k ieszeni widzieć c o b ędzie za 5 jest za wi ęcej lat natomiast z czeg o wynika, że tak w ielu trener ów jest opornych i chc e wygrywa ć tu i teraz o d wszystk iego kategor ii wiekowej ten ro k na jakim poz iomie pracują debat ę dziesięciolatki cz y nastolatk iem czy 16 latkiem czy 18 latkiem pochodz ącym z pierwszej dru żyny, ale cały czas si ę ub iera prz y swo im zdaniu zostanę prz y swo im zdan iu, że jeżeli, je żeli my chłopcom n ie pozwol imy na swobodę n ie dam y im wolno ści zamknie mi określona jad ącymi w imię g łoszonych ram a t o to o nie będzie nie będą wi ązały się na boisku rzeczy c iekawe pi ękne i spektakularne n ie b ędzie wysok iego poziomu gr y ofensywne j apeluj ąca o p iekle dbanie pi ękne zdan ie pręgi Anki de Jonga i o n powiedzia ł, że przy wszystk ich założenia prz y wszystkich przy ca łym kszta łceniu prze z trenerów i wychowan iu w szkoleniu o n to rozumiał musi si ę dopasowa ć, al e musi gra ć też w łasną politykę wyobraźnią śmigłem, dlateg o że jak nie będzie grał b ędzie takim zawodn ikiem jak w ielu wielu innych także czy trzeb a o n im słuchać trenera trzeb a g o, jakby liczycie jeg o zdaniem to w jaki sposób chc e gra ć lep iej najlep iej kreatywn y, al e musz ą mie ć chłopcy szczeg ólnie młodszych roczn ikach, a te jeszcze na tym, żeby trochę i tyc h starszyc h też więcej swobod y i możliwości na improwizacj ę żeby, a ta radość gry przyk ładała si ę podobnej umiejętności i pewne pewne rzeczy, kt óre robią na bo isku po tak iej zaskakującej żeby, żeby nie było, żeby nie by ło tak iej miałkiej tak ie nijakie tylko, żeby by ło po prost u c iekawe radosne i prz y tym, że on i mogl i si ę rozwija ć, a 3 i równomiernie rozwija ć swoje dla n ich jedno ści, kt óre na pewno t o na pewno pomogą dążeń panie trenerze, bo też s łowa Zbigniewa Bońka te ż n ie zapadły pamięć mówił, że jakb y my Polacy mus imy się jedna k przyzwyczai ć do teg o, żeby korzystać z tyc h naszyc h cec h f izycznych, czyl i szybko ść pewn ie kontra wi ąże si ę z ty m natom iast jest zdan ia, że jeste śmy w czy uważa pa n, że jesteśmy w stan ie wychowa ć takich pi łkarzy, żeby kiedy ś ta nasz a reprezentacja potrafiła zdominować to si ę za zaczynas z dz ieci cz y czyn na s t o co ś ogran icza w ty m Niewiem cz y nad nimi wydają się na nic n ie ogranicza tylko to musi by ć systematyczn y sta ły dobr y proce s szkoleniowy ja zawsze będę si ę ty m bronił, że nie broni ł, tyle że moja przygoda jes t tak a, że to mo i zawodn icy b ędą przemawiali za mn ie ja k jak byli szkolen i jak mają umiejętności t o osi ągnąć przysz łość, bo m ieli najm łodszych latac h ich n ie poprowadzimy odpowiednio prawdopodobnie bardz o du że rzeczy w ciężkim ci ężko do nadrobienia, a im wi ęcej zawodnik ów z zawodnik ów zor ientowanych na na pi łkę ofensywną i co najważniejsze trenerów te ż tak i, żeby odpow iednio um ieli wykorzystywać umiej ętności, a n ie zab ijali marnowali zdolno ści w tym uwa żam to uważam może by ć lepiej, ale zaczyna się od teg o, że pow inien być dobr y proce s szkolenia wodny m, czego na przyk ładna na przep is poz iomach szkolen iowych i prz y ty m o d umiej ętności trenera, który b ędzie potrafi ł do objętości wykorzystywa ć wr ęcz b ędzie ich namawia ł do teg o, żeby gral i w sposób troch ę, a t o bardziej inne n ie chc ę powiedzieć spektakularn e, al e na pewn o c iekawsze ni ż jesieni ą dl a przykładu piłki l igowej, chocia ż tam wielu w ielu klubach s ą sygnały że, że to, że tak ie osoby takie i trenerzy i chłopcy się pojawiaj ą także myślę, że zm ienia si ę stopn iowo spokojn ie al e, ale mam muszą być cierpliwi t o jeszcz e pozwolę sobie wtr ącić do naszej dyskusji, obserwuj ąc treningi w Niemczech zauwa żyłem 1 różnicę między ty m co dzieje si ę u nas właśnie na Zachodzie u nas ju ż takiej moj a obserwacj a laika je śli chodzi o ten aspekt szkolen iowy o d najmłodszych la t uczy si ę dzieci po ty m, jak odbior ą piłkę, żeby za wszelką cen ę bieg ły w k ierunku bramki przeciwnika stara ł si ę bramk ę strzelić n p . w Niemczech po do piłki dru żyna ma za zadan ie przeprowadzić ją prze z w łasną strefę obronn ą po t o, żeby nauczy ć budowan ia akcj i, żeby później nie powiedzia ł, że n ie mam y umiej ętności na t o, żeby prowadzić gr ę tylko mo żemy jedyn ie nastawić na to, że piłkę odebrać hur a do przod u cz y ta sławna gr a z kontr y to taki mój tren d pozwol ę sobie pan ie Emilu życzę pan u wszystkiego najlepszego ma m nadziej ę, że środowisko pana nie wyklucza ł pan tam przerysowa ł kilku kilku koleg ów też by łych piłkarzy swoj ą wypowiedzi ą Łukasz Olkowicz jest wci ąż z nam i przegl ąd sportow y pow iedz proszę wskazaliśmy na s łuchacza c o zrob ili wskazal i rodzic ów jak o te n problem 1 z istotniejszych problemów w pi łce dziecięco m łodzieżowej wskazal i te ż nasi s łuchacze i trenerz y głównie wynik łamanie, czyli gr ę na wyn ik na moc y kategor iach w iekowych t o swobod a kompetencje t o kolejna rzecz się pojawi ą wreszcie czwarty powód, dl a którego może by ć źle t o jes t n ie ob iektywna ocen a nepotyz m koles iostwo to to wszystko wszystk o t o można można zabra ć, a propos jeszcz e te j wynikom n ie, bo wymagam y od trener ów, żeby je j n ie ulegal i, al e czy ryb a psuje się g łowy bo, bo poda m przyk ład Bartosza Bartosza b iedy do dzi ś po prostu n ie mogę zrozumie ć jak to się odbyło t o przyk ład ostatnich tygodn i Bartosz bida 2 dni życie Bartosz bida w piątek gr a w Bułgarii 2122 minuty, po czy m czek a na niego samolo t leci w sobotę wylotu sz óstej rano pobudka o czwarte j, żeby zagra ć 15 minut 19 wali w zasadz ie w meczu, bo n ic nieznaczącym, bo też by ł mec z wygran y w tych eliminacjach -li i nie był tym t o b ędzie potrafi ł wytłumaczyć, o c o, o c o chodzi ło gdzie ś karygodna trudn o chyba n ie potrafi teg o zrozumieć ja ostatn io rozmaw iam z innymi fizjologów te ż trener ów przygotowania fizycznego, kt óry powiedzia ł mi dość wyra źnie, że podróż jes t tak sam o absorbuj ąca męcząca ludzk i organ izm jak jednostk a tren ingowa podróż powy żej 300 km właściwie jes t już pan na względzie p ół Europy zagrać 15 minut p o mieście regeneracja ta umysł te ż ważne, żeby jednak te kilkadziesi ąt godz in po mecz u odpoczął tak jeszcz e przed 18 łączymy si ę Łukasz Tupalski były pi łkarz ligowy pracuj ące oraz Akademia zieloni Białystok dzie ń dobr y pan ie Łukaszu ta m profesor żydowskich pan trenuje ju ż dobrze pami ętam rocznik 2005 u s iebie w Akademii prawd a dok ładnie dokładnie obecnyc h na trakcie rozgrywek europejskich c o od 15 także razem z armatą t o sól notatn iki oraz prowadził tegoroczne dobrze proszę powiedzie ć je śli pa n mo że, jak ie s ą najwi ększe patolog ie w proces ie kszta łcenia dzieci m łodzieży i proszę te ż je śli uważa pa n za stosowne uderzy ć si ę w n ie pa n konkretnie wiedziałem, że jak o środowisko trenersk ich uważa pa n widzi w ty m środowisku problem u żadnego marketu prz y przys łuchiwał się rozmowie t o wszystk ie, które problemy, kt óre zosta ły jakieś wyszczególnione on e naprawdę si ę potwierdzaj ą na pewn o rodz icach najbardz iej s ą probleme m tylko b ędzie to problemem rodzic ów rodzice n ie są w klubac h akadem iach duże prz y du żych klubach ta m tak jest jako ść ta rozmowa z rodz icami uświadamiane jest jest wprowadzan a w korze na naszy m torz e w mn iejszych prywatnych, gdzie c o sam i ta k jak wspomnieli śmy rok w maraton ie chodzi o sa m sponsoringowe ma m przyk łady takie stosownego o świadczenia mo że rodzice mogą du żo trenerzy pozwalaj ą na to n o bo właśnie dl a rodz in zab ierze dziecko 1 dnia wiadomo c o chwila następne późniejsze dzieje, ale bardzo, ale od raz u pow iem panu jak odnos i się do tego 1 z naszych słuchaczy zostawi ł swoj ą wiadomość właściwie zadaje pytan ie cz y rodzice p łacą za korepetycje z matematyk i języka ang ielskiego wtr ącają się nauczyc ielom ich kompetencj e nie idą t e idealnie to jes t bardzo dobre to kiedyś te ż kolega 1 rodzica podszepty stwierdził, że m ówi przepraszam cz y pani pracuj e ja teraz przyjdz ie do pani si ę do Sejmu pan i obserwowa ł i te ż transz e co pani robi źle pan i robi dobrze parku dlateg o je śli rodz ic twierdzi ł, że przeprowadz ą tutaj dziecko i ma zaufanie do na s i zaczyn a się trawę prosz ę tak dnia jeśli jest jednocześnie po swojem u dziecku wyobraźni widz ę problemu j a np. nasz e dz ieci tak jak sw ój cmentar z realizują, który raze m gral i na internie taką osobą tak zgranyc h par tak się z łożyło akura t ja ma m bardz o rzadko wychodzi na t o naczelna prawda mo że ona c o pa n krzycz y na mn ie zwraca ć uwagę nie lubi ę chodzi ć po zostaj e gdzieś zboku i n ie chce być t u na rodziców mieszka ńców po prost u te rozmow y między sob ą doc inki i o nie lubi ę teg o po prost u mówię czasami n ie jad ą na mecz, al e postawili sob ie z boku i obserwuję to t o jest t o na pewn o problem, ale mówię, więc wspomnie ć też wydają się też mn iejsze akadem iach, gdzie wiadomo komercyjn a Akademia nastaw iona jes t, a poruszono te ż finanse to nie oszukujmy si ę na każdy w ka żdą niedzielę i my śli tom 551015 dzieci odej ść bo jaki stosował wyniki i rodzic ów zagrają opowiada ł mo żecie trenerz y też maj ą z tym ciśnienie ono o d wiadomości nie o d g óry tak środa znaczy to to jes t moj a obserwacj a tak t o jest 1 rzecz wn iosek o dz ieci były piłkarz maj ą naprawd ę źle to zależy o d tupetu te ż tych by łych pi łkarzy, bo jedn i potrafi ą w spos ób taki bezpardonow y troszeczk ę narzucać swoj ą wolę, jako że mają autorytet, al e część pi łkarzy ta k jak pan Łukasz Tupalski, kt óry tutaj wycofuj e się z teg o środowiska, by n ie zarzucono mo że, że rz ąd pomag a swojem u dz iecku w karierze nie tylk o te j stron y doświadczenia przekazywan ia wiedzy, al e te ż inne pewn ie wszyscy wiecie, o czy m, o czym mówi znam wielu tak ich piłkarzy, kt órzy świadomie z tego zrezygnowali te dzieci po prostu maj ą gorzej też z seksem, bo c órka nauczyciela w szkol e w te j klas ie, który utrzym a alb o ta prawda n o dok ładnie, ale byli śmy ostatn io te ż n a węglu Michał Żewłakow też ma sen s tak jak widziałam, żeby kto ś księża tego zauważono dobryc h piłkarzy spośród tak komentował tak w procesie ty m sob ie z bok u oglądane i nie komentujemy teg o może porwa ć się na m po po zajęciach po tren ingu po mecz u skaza ć powiedzieć wg mn ie ja nie mówiono na m trener decyduj e jeśli te n forma t założenia możemy się spytać cz y dobrze średnio o kraju, al e to trener decyduje ja n igdy nie n ie jeste m przec iwko trenerowi to jes t jego decyzją doprowadził go na co dzie ń chodzić także j a ja mogę subiektywnie sob ie często poci ągają syn a tak, że t o tak n ie wg mnie lepsza lepsze spojrzen ie niż przyci ągają oko i sterowan ia tak dziękuję bardz o kasz Tupalski z Białegostoku kolejny m naszym gościem by ł Łukasz Olkowicz jes t warszawski, kt óry Łukasz od raz u po informacjach tobie oddaj ę g łos pozwolić państwa zap isane informacje przy n iedzieli o sporc ie 184 przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk dzień dobr y k łaniał si ę państwo towarzystw Łukasza Olkowicza dz iennikarze przegl ądu sportowego czy brukar z dzie ń dobrych 224 czwórki z 44224 czwórki 044 trasie numer telefon u, pod kt órą możecie pa ństwo dzwoni ć i zg łaszać swoj e uwagi dotycz ące ob u refleksji spostrze żenia do świadczenia zwi ązane z z procesem szkolen ia dzieci młodzieży swoj e dz ieci, bo w ątpię, że dwunastolate k si ę za telefo n, choć zapraszam y jeste śmy na to gotow i ustalili śmy uka że wszystk ie rzeczy, kt óre wskazal i nas i rozmówcy c o prawda nie ma nie ma c o do teg o wątpliwości zgadza się my ślę, że ta audycj a mia ła trwa ć n ie po godzinach 12 godzin to b y też byśmy chyb a nie wyczerpali teg o teg o temat u jest jedno c o jeszcze si ę nasuwa po my ślę, że kilka kilka la t ogl ąda w Polsce piłka dzieci ęca tuta j na Mazowszu jak najcz ęściej gole strzelają to zespo ły dziecięcy stałe fragmenty gr y i presji t o jest t o jes t klasyk a c o za tym idzie no n o po prostu dzieci nie s ą uczon e ataku pozycyjneg o jak niedawno złapał się na ty m, że wymag a czegoś do reprezentant a Polski, czyl i prowadzenia gry ale jak im prawem skoro t o reprezentant Polski przez 10 lat n ie uczon o tego tej prowadzenia gr y, więc n o ja na m iejscu trenerów jaja mówi, gdyby m był trenere m to pewn ie zrezygnowa ł z teg o prosteg o jednak, żeby dz ieci uczy ły teg o trudniejszego atak u pozycyjneg o, al e wtedy trudniej jest ryzyko mn iejsze gra, więc rozum iem, że t o nie ka żdemu jest smak jeszcze ra z przytocz ę ten przyk ład, którym m ówię b ędąc w Niemczech, obserwuj ąc treningi du żo znakomitej cz ęść po święcona w łaśnie budowie wszystkiego co o tym, al e t o nie ma kompetencji zabierać głos w tej spraw ie na logik ę, gdy ż uważam, że tak jest jes t z nami pa n trener Marcin Łazowski asysten t selekcjoner a reprezentacj i Polski do lat 15 dzień dobr y pan ie trenerz e dzie ń dobry nawe t dobrze czuł si ę nie chciano kończyć, bo te ż wiedza o na s wcze śniej zrobi ł nawet ciemni telefonujem y do pan a z wielu powod ów nie m a w tym żadnego interesu pan z przyczy n jeste m w Warszawie prosz ę wyłączyć rad io to takie prośby pogłos alb o ściszyć będzie pan wszystk o s łyszał ja po prost u polecenie za warszta t za fasadowość za uczc iwe podej ście do wykonywanego zawod u wreszc ie zapasy jak ą, jaką pa n reprezentuj e będąc trenere m b ędąc szkolen iowcem b ędąc wychowawc ą dlateg o bardzo interesują pańskie zdan ie, gdzie pa n dostrzeg a t e u łomności systemu mo że nawet nie ograniczajmy si ę tylk o sameg o systemu tylk o potraktujm y jako proce s te ż ludzk i pa n widzi te n mankament szkolen ia dzieci młodzież jeśli tak t o prosz ę nazwa ć po pierwsze, nast ępnie bardz o dziękuję za miłe s łowa, jakby za noszen ie za telefon przysłuchuje się, z jaką ciekawością w sprawie obyci zasady z e wszystkimi mo imi przedm ówcami mogę się mogę si ę po części zgodzić, b o na pewno n ie b ędę hipokrytą m inister, że to rzeczywiście są problem y, kt óre funkcjonuj ą ja jeszcz e jak dodałbym 1 sprawę on a zosta ła cz ęściowo częściowo poruszona prz y okazji wypow iedzi t u poprzedników mo im zdaniem sporem mo że nie patolog ia, ale al e, jakb y sporom spory m dyskomforte m taką taką kwot ą, na którą wart o zastanowić jest t o n ie sama obecno ść rodziców natomiast to, że c i rodz ice bardz o cz ęsto są benef icjentem teg o tego procesu teg o system u szkolenia on i czują się d e facto wsp ółodpowiedzialni na zasadzie tak iej tak iej myśli płacę, więc p łacę, więc wymagania n ie ukrywa m, że bardzo w iele osobi ście jak i cała Akademia te ż, na kt órą ma m przyjemno ść odpowiadać obiecuje og ólnie rzecz dodaje pan koordynatorem obo k rzek i tak oczywiście obiecujemy sob ie po procesie certyf ikacji, a no, bo w proste j l inii mamy nadziej ę, że będą to duże pieniądze, które trafią do klub ów i częściowo chc ą zarobić pan ie panie Marcinie j a do pana pytanie cz y środowisko pi łkarskie uczc iwe ciężkie pytan ie, ale mówię o tym od tej kategor ii dziecięco m łodzieżowych tuta j zaw ęża problem nie mieliśmy do pi łki jun iorskiej nawe t cz y janusz e janusz e jak bardzo szczerz e powiedzie ć że, że rozmawiaj ąc o o pi łce m łodzieżowej jak będą w środku teg o ja mam te n zaszczyt ma m przyjemność być chyb a w tym m iejscu, w którym kt órym pi łka rzeczywiście jest uczciwa przys łuchuje się tutaj, a bardzo mocn o i by ła podj ęta tak a tak a kwest ia zwi ązana z notowan iom z wyn ikami na najni ższym szczeblu ja mam te ż mam też ten komfort i zaszczy t, że jak współpracuje n iejako te ż dachu na polskim związkiem piłki nożnej, kt óry wprowadzi ł pilotażowo tak ie programy p ierwszy pi łkarz i te wyn iki w śród najmłodszych n ie są n ie s ą publikowane nawet n ie do kategor ii AK tylk o do kategorii Orlika Orlika łącznie maj ą ta m w łaśnie też te n te n projek t jakość studiować wspom ina g o pozytywn ie oczywi ście na jeg o czele sto i trene r Marek fanów prz y przychylno ści prezesa Bednarka jes t to projekto r jest sprawdzon y w naszyc h real iach jak odnosi si ę do tego że, że ca ła nasz a Akademia wszystkie zespoły te ż w ty m projekc ie wsp ółuczestniczą więc, więc t o naprawd ę jest to naprawd ę jes t duże du że ułatwienie duże obci ążenie to el iminuje z zasad y w iele tyc h przypadków nieuczciwą ich przypadk u tak iego z łego podej ścia now ą mówiąc o nieuczciwo ści możemy te ż m ówić o wystaw ianiu starszych zawodnik ów różnych innych kwest iach, których pewnie w iele mo ich doskonal e doskonale doskonal e wiemy, więc na pytan ie czy pi łka cz y piłka jes t uczc iwa zasad y alb o nieuczciwa ciężko jednoznacznie stwierdzi ć, ab y od zawsz e z za łożenia, że trzeba zwalcza ć konkretn e przykłady patolog ii trzeba je piętnować, ale pokazywa ć też dobre kwesti ę, bo zawsze gdzieś tam nale ży tak naprawdę się tak, by zm ierzam do teg o, że to, o czy m pan powiedział n ie w iem trenerzy wyst ępujący na f ikcyjnych licencjach wrzucan ie do zespo łu starszych zawodnik ów ale, zas łaniając si ę ich też lewymi za świadczeniami o tym, inaczej graj ą dzieci, kt órych l icencje s ą przekazywane albo wreszcie do 1 rzeczy zmierza poet ą, k iedy został pa n trenerem drugim trenere m reprezentacji 15 spotka si ę pa n z zarzute m m. in . Wiesław Wilczyński w łaściciel Akademii szkoli go wyartyku łował, że t o rodz i podejrzenia, że b ędzie pa n faworyzowa ł zawodników z e swojeg o klubu to nie jes t trochę taki problem, że środowisko sobie wzajemn ie nie ufaj ą sobie nie ufa t o znacz y, że z rzeczy, które przynajmniej są kontrowersyjn e zahaczają o tym, uczciwo ść maj ą miejsce tak że, że skoro jest teraz rzeczywiście t o jest nowy punk t, a dobr y punk t do spojrzenia, tym bardziej o tyl e ciekawe, że jak te n wn iosek został podjęty p o tak naprawd ę 7 latach moje j pracy, gdz ie idzie jak dotychcza s nabijanie sobie nic do zarzucenia wszystk ie osoby, kt óre b ędą współpracowały myślę, że t o na pewn o na pewn o potwierdzą, ale by ć może co ś w ty m jest, że każdy z na s gdzieś ta m doszukuje gdzieś tam doszukuje się sp isku gdzieś tam doszukuj e si ę jakie ś, jak ie si ę jakiś nieuczciwo ści, a mo że, jakb y przyszed ł na najmn iej najwyższy czas żeby, żeby podejmowa ć tak ie działania, które t o nasz e środowisko piłkarskie b ędą stara ły si ę będą stara ły się skonsolidować gdzie ś, gdzie umocnić być może by ć może jes t troszeczkę wam dziękuję pan u bardzo Marcin Łazowski koordynator Akademii Pogoni Szczecin także drug i trene r reprezentacj i dla 15 system te n Rafała Lasockiego był z nam i Łukasz Porsche, żeby się od złotego m ówi pan pancerny grafik ę pól mam y telefo n kolejne dr Piotr Kosiec wyk ładowca pedagog iki, więc tuta j w ty m aspekcie wychowawczym będziemy rozmawia ć ja może tylk o kadrac h ta k p o pod dyskusję po zastanow ieniu si ę mo żemy przed przecenia medyka grup ie nastolatków szesnastolatk ów boj a patrz ąc na na przeszłość tych naszyc h pi łkarzy topowyc h obecn ie najlepsz y Robert Lewandowski m łodzieżowej jun iorskiej reprezentacji gra ł wyrzucony z kadry Mazowsza za za to, że by ł zbyt Chudy to wtedy trener kadry Mazowsza ludz ie są zawsz e dobre dobre pytanie w iem, że Daniel m ąka wted y wybrał trener skazał Daniela m ąkę z Widzewa Łódź, bo by ł lepiej po prost u zbudowany, wi ęc Rober Lewandowski wyrzucon y z kadry Mazowsza n ie gr a w kadrze m łodzieżowej Kuba Błaszczykowski też tam się nie dociera ło do kadr y młodzieżowe Krzysiek piątek n ie pojecha ł na mecz z Europy zdobył br ązowego medal u z rocznikiem 95 dzisiaj wiadomo w jak im m iejscu Arek Milik rozumiem n iedawno jeg o brat świadomie zrezygnowa ł z kadr wojew ódzkich jeździł tylko miał się skupi ć na treningach w klub ie, więc tak t o pod dyskusj ę pod zastanowienie si ę poddaj e to że, że może t e kadry n ie są nie s ą tak tak wa żne jak nam si ę wszystkim wydaje na wie ść jeste śmy w roku wyborczy m ka żdy wojewódzki zwi ązek te ż ma w ambicj ę, żeby pokazać, że najlepsz y pod względem teg o szkolenia przy czym n ie zawsze to wyn ika z jako ści teg o szkolenia, al e bardzo cz ęsto jes t konsekwencj ą demografii no w łaśnie o to tutaj zmierzamy d o do teg o, że rzeczy to wyniki są wa żne u dzieci wg m ienia są wa żne dr Piotr kosza jes t z nam i dzie ń dobry, dlaczego zdecydowa ł si ę na telefo n oraz nie ma co z 1 strony przede wszystk im to wypromują pedagog iczny ka że si ę odezwa ć i duchownych sa m kochał spor t sam by łem bramkarze m wchodziłem słowo kilka szczebli i w jak im klubie to dobr o od zawsze mia ł zapyta ć Delta osady patent osoba w Warszawie prz y jez iorku Czerniakowskim klu b zapomn iany tera z troch ę się odbudowuj e, ale ze łaską wspom inam te n cza s oraz adres ad rem odrębną przede wszystkim si ę wydaj e, że głównym probleme m tak im grzeche m oczywiście zgodn ie z tą gromadz ą z rodz icami, ale wszystk o tak naprawdę wyn ika z brak u przygotowan ia pedagog icznego trenerów tutaj mój w ielki apel do tyc h, kt órzy tworz ą Akademię, którą odpow iedzialni za cały nas z sta ły związek piłki nożnej n o musi przede wszystkim skupić na to, żeby t o corocznyc h do corocznych spotkań by ła coroczna konsultacja to dobr y projek t dobrze wykszta łconym pedagog iem pedagog sportu, który się, który si ę ty m t o pasjonuje, kt óry ma wiedz ę na tema t rozwoj u dziecka oto, że ktoś skocz y przygotowanie pedagogiczne drodz y państwo t o s ą często dwu semestralne byle jak i stąd n ie mogę też przygotowan ie pedagog iczne wszystk ich niekt órych nauczycieli o niczym n ie świadczy to mus i być kto ś, kt o naprawdę rozumie rozwój dz iecka, kt óre jak dostosowa ć metod y jak zareagowa ć na kryzys ie dz iecko jak o motywować t o naprawd ę potrzebna w iedza szkolen ia regularne wym iana do świadczeń na teren ie Polski Europy tego brakuj e teg o nie ma to jes t mój osobisty ape l wo łanie po to, cz ęsto to po prost u wynika z brak u wiedzy bra k umiejętności dostosowan ia metod y zastosowan ia meto d odczytywania tego co dziecko mówi o tym co zobaczy ł, że m y mamy rzucam y wszystko 1 worka zaczynamy prac ę z dz ieckiem czteroletn im i kt óry potrzebuje zupe łnie inne potrzeby zupe łnie inną percepcj ę rozw ój emocjonalny cz y nauczyciel WF - u, bo cz ęsto taki t o jes t trener ma wiedzę na te n temat zgadz a się pa n panie doktorze to jest kwest ia i te ż proszę, żebyśmy tutaj postawić kropkę, ponieważ mo że Łukasz od do teg o dzi ękuję panu bardz o za ten za te n g łos Łukasz Olkowicz no t o jes t ten tema t podejmowan y prze z trener ów p o po studiach AWF Ławski właśnie Boże kiedy ś, żeby by ć trenerem pracować z dziećmi trzeba jedna k te 5 lat przepracowa ć natom iast tera z zap iszemy się przy prawie 80 godzin kurs u ju ż dostajem y zesp ół pod opiekę wi ęc, więc tuta j rzeczywiście t o jest wa żne g łosy każe się zastanowi ć kt o, zwłaszcza na pocz ątku, kto kto, by moje zespoły dziecięce cz y też czy t o jest 80 godzinach już można stwierdzi ć, że t o jest właściwa osob a na właściwym miejscu jes t także pow inny by ć profilowanie fachowcy pracuj ący w dane j kategor ii w iekowych z dziećmi m łodzieżą, a n iebo prosty cz łowiek, który dzi ś prowadzi 11 latków za k ilka dn i za 19 latka jeszcze kilka seniorów cz ęsto tak właśnie chyba do tego byliśmy dobrz e, żeby by ła to specjalizacja te n złoty wiek to też wi ąże się z finansami, bo jak rozmaw ia w klubac h po prostu n ie wie, dlaczego to 7 trener siedmiolatków zarab ia gorze j ni ż dziewi ętnastolatków n p . Sławek Czarnecki z Bayeru Leverkusen mówi żołnierz jes t t o wyr ównane tak, żeby trener siedmiolatk ów jest właśnie te n złoty wiek n ie chciał ucieka ć ta m pracowa ł, bo na pewno do tego byśmy dobrz e, żeby by ła ta specjalizacja, podsumowuj ąc już nasz ą audycj ę, jakie wnioski wyci ąga z teg o co usłyszeliśmy razem no pewn ie, jakby t o si ę potwierdza wszystko w k ilka k ilka wa żnych głosów nie wiem co by śmy chcieli już od PZPN może tak a akcj a rzeczywiście, gdz ie do, której włącza nawe t Robert Lewandowski i gdz ie dziś tutaj, m ówi że że jes t problem, bo wg z wciąż jeszcz e za mało m ówimy o ty m, o tych problemach one są fajnie, że się pojawiają w dyskusjac h ale, żeby t o jednak dotar ło do rzesz y os ób rodziców, ale też trener ów także potrzeba co ś jeszcz e ekstra Łukasz Olkowicz przegl ąd sportowy dzi ękuję bardz o dzi ękuję pa ństwu zaproszą teraz na informacje Radia TOK FM po informacji Ireneusz Mazur by ły selekcjone r kadr y siatkarzy b ędzie z nam i w siatkówce mówimy sob ie przez 2 kolejne wej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA