REKLAMA

Czy da się zażegnać konflikt w siatkarskiej reprezentacji kobiet? "Musiałby się zdarzyć cud"

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-24 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prz y n iedzieli o sporc ie, czyl i o sporc ie 1821 kończy pa ństwo ponownie przemysł będzie w naszy m studiu kolejn y gość z nim Ireneusz Mazur by ły selekcjone r kadry s iatkarzy dzie ń dobry dzień dobry w itam serdecznie przez 2 najbliższe ostatn ie wejście o d dzisiejszego programu mówi b ędziemy w siatkówce rozpoczn iemy od m isji trener a Jacka Nawrockiego selekcjoner a żeńskiej reprezentacj i, kt óry pojecha ł negocjować rozmawia ć szuka ć komprom isu to wy ższa Rozwiń » skargam i, kt óre da ły wyra z swojem u niezadowoleniu napisał nawe t oficjalne pismo do w ózka zwi ązku pi łki Siatkowej środkowym reprezentacj i jes t konflikt, kt óry powsta ł wewnątrz dru żyny t o ujrza ło światło dz ienne w momenc ie, kiedy wydawało si ę, że reprezentacja znak krzywej wznosz ącej, że mają szans ę na wa s na igrzyska olimpijskie, odnosz ąc cora z lepsz e rezultat y będąc też jednością wyd łużone m istrzostwa Europy pozwol i to po p ierwsze na t o, żeby atmosfera by ła jak nale ży po drug ie na odbudow ę tego presti żu żeńskiej siatk ówki tak wydawa ło si ę, że w tak im najwi ększym cz y najlepszy m momenc ie rado ści z te j siatk ówki żeńskiej, a w szczeg ólności satysfakcj i trenera tutaj m ówimy o Jacku Nawrockim jak o jako 1 z g łównych budown iczych, czeg o teg o te j budowli tej idei te j kompozycj i, jaka jakaś, jak a jes t udzia łem reprezentacj i żeńskiej cz y prze z bardz o d ługo mieliśmy tak i Miś który, który w og óle gdzieś ta m o d środków z nasz ą żeńską o skazywan a na margines je śli chodz i o o wyn iki od o jak l iczenie si ę na naszy m rynk u tuta j sportowy m Jacek doszło do tak iego moment u, w kt órym kt óry, w którym m ógł mieć satysfakcj ę, kt óry m ógł czerpać z te j siatk ówki i z tego m iejsca, kt óre osi ągną satysfakcj ę oczywiście n ie jest ko ńcowy efek t, bo t o dopiero, jakb y jest otwarc ie na du żą siatkówkę, ale ju ż jes t teraz i tera z tak jazdy z doświadczenia, ponieważ po pierwsze, mia łem przyjemność pracowa ć z Jackiem Nawrockim sze f w okresie prac y mojej trenersk iej w Bełchatowie p óźniej do blisko jeg o osob y w kontaktac h ja k jak sam o n prowadzi ł dru żyny Bełchatowa skose m gdzie ś tam t e związki emocjonaln e ma m, ale te ż w iem jak o trener, że w Pogoni w tak iej w tak iej w tak im trybie, jakb y zdobywan ia wyników często gub i si ę szczeg óły detal e które, kt óre w konsekwencj i gromadz ących się zdarze ń one urastaj ą do pewnyc h problem ów i prawdopodobn ie w tej w tym p o w tej Pogoni za wyn ikiem, a znaj ąc Jacka, kt óry by ł Jacka Nawrockiego, kt óry był spółki notowan e na wynik t o była to by ło bezwzgl ędne, jakb y pod ążanie do wyn iku oczywi ście, uwzgl ędniając wszystkie czynniki, bo dobiera ł szuka ł dawa ł szans ę niekt órym zawodn iczkom z niekt órych rezygnowa ł stawiał na m łodych na m łode dziewczyny próbował gdzie ś tam zdobywać t e bardz iej do świadczone starsze i wydawa ło się, że w momenc ie, k iedy ju ż osi ągnął taki tak i pu łap nagle tutaj zaczyn a m u si ę ta budowl a rozwalać to jes t jakby 1 strona sprawy t o jes t spraw a trenera, ale te ż jest spraw a ca łej tej reprezentacji dziewcz ąt, kt óre w te j reprezentacj i funkcjonują musia ło się naprawd ę gromadzi w iele rzeczy rzeczy prz y okazj i tej pracy te j Pogoni za wyn ikiem, że ktoś mn ie i na cza s jakb y nie dostrzeg a alb o nie, al e nie zobaczył wag i teg o tych zdarze ń i tutaj niespecjalnie m u też szefow ie polskiego zwi ązku pomogli efek t jes t tak i, że w te j chw ili Jacek znalazł si ę w tak im tryb ie kluczen ia po prost u, jakb y upraszczan ia tych zawodn iczek rozm ów z tym i zawodniczkami i wprowadzan ia ca łej te j rozmow y do czego ś co dzi ś w przesz łości się wydarzy ło i trzeba zasypywa ć te do ły u kobiet to jes t n iezwykle trudne przypomnimy co sko ńczyła si ę cała afera 2 tygodnie tem u z 13 zawodniczek zrobi ły to wcześniej, ale wysz ło t o kilkana ście dni tem u podpisało si ę pod oświadczeniem, w kt órym poinformowa ły zwi ązek złej współpracy z trenere m Jackiem Nawrockim podczas gdy trene r przed łużył umowę, jaką jak o selekcjoner polskim zwi ązkiem pi łki Siatkowej kadrow iczki zarzuca ły błędy komun ikacyjne bra k właśnie bra k komunikacji, ale te ż niewłaściwy język w stosunk u do swych podopiecznych i tak i t d. skoro to jes t moje pytan ie skor o było to źle to dlaczeg o tak d ługo t e uraz y chowan o pozwolono myślę, że w perspektywie zawodniczek i pielęgnować w sobie zam iast wyrzuci ć t o przy pierwszej nadarzającej się okazj i, b y konflikt gasi ć g o podsyca ć uporz ądkujmy chronologi ę zdarze ń na pocz ątku, a by ła rozmowa z prezese m po m istrzostwach Europy chyb a Wołosz owe j i kapitan dru żyny Smarzek, je żeli dobrze pand a, al e na pewno by ła Joanna Wołosz z prezese m polskiego zwi ązku pi łki Siatkowej p óźniej by ła odpowied ź w odpow iedzi na swo istego rodzaj u decyzj a o przed łużeniu o przed łużeniu kontraktu Jacka Nawrockiego i Rosja 2022 tak ich reakcj a samyc h dziewcz ąt, jakb y na t o zdarzenie t o jest jakb y taki ch łodnej ci ąg zdarzeń tera z wr ócę d o do teg o zasadn iczego pytan ia skoro tak było źle t o to dlaczego jes t tak dobrze je śli chodz i o wyn ik i a skoro jest tak dobrze wyn ik t o dlaczeg o s ą tak ie konfl ikty w te ż, jakby nawi ąże do now o do w łasnej jakie ś tam do świadczeń trenerskich cz ęsto trene r zd ążają z, pr óbując osi ągnąć wyn ik wyłącznie, jakb y koncentruje si ę na samy m ty m wyniku cz ęsto gubi te szczeg óły, o kt órych wspomnia łem na pocz ątku i tyle szczegóły gdzie ś ta m te ż szczeg óły zdarzenia, które gdzie ś ta m się wydarzy ły po drodze on gdzie ś tam mia ły zawsze jes t tak praca z grupą to s ą po prost u jes t pew ien rodza j i wyników jednocze śnie jakie ś ta m konflikt ów z tymi osobam i, kt órym si ę pracuj e Jacek jes t człowiekiem nie jes t tak im cz łowiekiem jakim, jakim g o piszemy to n ie jes t człowiek konfliktowy to n ie jes t face t kt óry, kt óry potra f i n ie jes t krzykiem n ie wiem wra żliwe na r óżne zdarzenia t o jes t face t kt óry, kt óry na pewn o pragniesz rozwijać zawsz e się rozwija ł jak o jak o szkolen iowo jak o osobow o człowiek jak o jak o fachowiec w zwi ązku z tym te n rodza j, jakb y zarzutów, kt óre kt órym, który gdzie ś tuta j był zarzucany jem u w mo im odczuc iu mo im jestem troszkę z bok u ale, al e w moim odczuc iu o n jes t chyb a n ie na m iejscu o n nie ma racj i bytu prz y okazj i tak ich konflikt ów, kt óre wybuchają, który gdzie ś ta m się rozwijaj ą w środku tej drużyny p óźniej on e wybuchają mus i mie ć jakie ś zarzew ie t o to zaczyna si ę szuka ć r ównież ma ło istotnych elementów, kt óre si ę zaczyna m nazywa ć jako ś imiennie i podnosi się t o do jakich du żej rang i one one prawdopodobn ie by ły, bo by ł j ęzyk jak Jackie, że tak powiem z e strony Jacka w sytuacjac h stresowych, al e to ka żdy z trener ów ma każdy z trenerów gdzieś ta m pod no n ie w iem potraf i wybuchnąć potrafi reagować w te n sposób kwestie tego typ u czy tak reaguje i ta k na c o dzień funkcjonuj e, a ja nie wierz ę w to n ie n iesieni mn ie nie uwierzy to jac y m u tak funkcjonowa ć w zwi ązku z ty m te n konflikt musia ł tak narastać prz y okazj i dziś nast ępuje zm ęczenie materiału n o jest t o jednak 5 lat prac 5 lat prac y z kob ietami i 5 lat dziś te n spos ób prac y spos ób komun ikacji o n zaczyn a zaczyn a ju ż mie ć swoj ą, jakb y końcową fazę to ty t o w faz ę końcową nast ępują właśnie tak ie wybuch y r óżne r óżne konfl ikty dziwne jest to, że jednak zmienne w tej karc ie do ść du żo by ło zm ienianych zawodniczek n ie by ło także że, że przez 5 lat od p ierwszego do tego pi ątego rok u t o w tym składzie by ły w związku z tym c i tak bardz o dziwne dla mn ie jes t że, że podnoszon e s ą zarzut y jak o swo istego rodzaju nie wiem, jak i k jakie ś kam ienie spadaj ące NATO reprezentacj ę i reprezentacja nie mog ła si ę rozwija rozwin ąć mog ła si ę rozwinąć rozw ija się był taki zarzu t, że mogła szybc iej mogła lep iej jeszcz e w zwi ązku z ty m potrzeb a było negocjacj i negocjacje była niezb ędna i my ślę, że zan iechanie tyc h negocjacj i z pozycj i polskiego zwi ązku pi łki Siatkowej by ło swo istego rodzaj u też otwarc iem na tak ą tak ą dyskusję cz y konfl ikt n a na foru m Jacek Nawrocki pojecha ł porozmawia ć z siatkarkami, kt óre wyrazi ły swoje n iezadowolenie z te j wsp ółpracy Polski zwi ązek pi łki Siatkowej n ie chce informować o przebiegu tych rozm ów właściwie to dow iemy si ę dopiero 4 grudnia, jak ie są rezultat y tej m isji, bo to wtedy selekcjone r będzie og łaszał kadr ę na turniej ostatniej szans y w holenderskim Apeldoorn biało-czerwon e b ędąc w grup ie Bułgarią Holandią i Azerbejdżanem, a tak że druga z ruch u b ędą rywalizować o ten o 1 przepustkę do Tokio na igrzyska olimpijskie i co mo że zdarzyć twoim zdan iem, że nie będzie to mn ie w 5 kluczowych zawodn iczek cz y tak po pierwsze, czy on e b ędą powo łane bo, bo to te ż na powo łania b ędą konsekwencją tego jak pow iada si ę komisja pojednawcz a tak n o dobrz e al e, ale t o b ędzie decyzj a trener a, nawe t jeżeli on e n ie zgodz ą to jedna k t e to powo łanie wysyła trene r mo żemy powiedzie ć po co ma wysy łać do zawodniczki, która m u pow ie sorry, ale ja jeste m cz y n iezainteresowana alb o w og óle ob śmiał śmieje moją propozycj ę prawd a, bo te ż mogą mo że si ę tak zdarzy ć natom iast s ą 2 sprawy bardz o istotne 5 lat doprowadzen ie tej reprezentacj i do jakiego ś poz iomu sportowego, kt óry w miarę zadowalaj ący tera z tak koszt jes t du ży rezygnacji z jakiejkolwiek stron y czy ze stron y trenera czy z e stron y zawodniczek n ie stać nas na nasze j siatk ówki na t o, żeby tak łatwo rezygnowa ć z tych 5 lat i jakby prac y finale zbudowanie m łodej reprezentacj i tam reprezentacja jes t naprawd ę młoda to n ie jest reprezentacj a czy m ówimy stara cz y doświadczona n ie to m łoda wchodz ąca w dop iero w świat te j du żej siatkówki c o będzie i ja ma m wra żenie, że jedna k t e zawodn iczki, do kt órych p ójdą powo łania nawet, kt óre b ędą mia ły inne zdanie cz y czy s ą jakim ś tam og ólnie teg o znaczeniu konfl ikcie one przyjad ą na na zgrupowan ie o n si ę zamelduj ą nawet do tego stopnia jeste m w stan ie, jakb y być przekonan y o ty m, że on e r ównież wystąpią w ty m w ty m turn ieju na pewno ju ż nie b ędzie tuta j reprezentacj a tak a, która w, kt órą ma te n z ąb takiej tak iej waleczności, kt órej by ła, bo relacj e już zosta ły gdzieś ta m mocn o zepsute musia łby si ę zdarzy ć wyj ątkowy cu d, żeby przetworzy ć te n konfl ikt na wyj ątkową jak ąś motywacj ę do teg o turnie do tego zm ierzam cz y takie t ąpnięcie w relacjac h na linii trene r zawodn iczki b ądź trene r zawodn icy da si ę uratować czy czy jest mo żliwy powr ót do stan u 03 czy nie, bo zawsz e Teresa ta rana, kt óra będzie wiecznie rozdrapywan ia zostan ie na 10 przypadków mo im z mojeg o do świadczenia 8 jest negatywne czy nie d a się zasypać teg o, czyli nie d a się zasypa ć tego rowu powtarz a musia łby być wyjątkowy cu d, żeby przeku ć te n konfl ikt n a na rodza j dodatkowe j determinacji pote m ciągle rozmaw iamy o reprezentacji, ale te ż sprawa trener a, bo mo że by ć tak że za przypuszcza m n p . alb o alb o alb o dywaguje, że n p . zwi ązek pi łki Siatkowej w w łączy się jeszcze ra z łączy si ę w osobac h prezesa szefa szkolenia czegokolwiek po prostu udadzą si ę do jazd y po i do reprezentacj i najp ierw do jaz d do reprezentacj i pod k ątem tak dziewcz ęta s łyszę do teg o turnieju pozostajemy w ty m samy m sk ładzie na kon iec tego turn ieju podejmujemy decyzj ę cz y wsp ólnie nasz a prasa jest potem turn iej b ędzie wiadomo, że jes t awan s lub jeg o nie ma p óźniej b ędzie zastanow ienia z drugiej stron y jes t alternatywna informacja taka, że znacz y alternatywne działanie związku, że udaje się, b y do Jacka Nawrockiego mówi słuchaj n o jedna k te n wysiłek tyc h ilu ś ta m lat 5 lat pracy swoje j prac y w pewny m momencie ja k jak dz iewczyny bojkotuj ą reprezentację to p ójdzie w po prostu wyrzucon e w b łoto po co sob ie psuć reputacj ę po c o psu ć sob ie jakąś nie w iemy już jak ąś opini ę i te n dorobe k pracy mo że lepiej dopracowa ć do tej do tyc h turnieju kwal ifikacyjnego igrzysk ol impijskich i wted y podejmiemy decyzj ę al e, ale otw ieramy sob ie decyzj ę właśnie po tym turn ieju kwal ifikacyjnym dajem y sobie słowo my ślę, że te n spos ób by łby w stan ie zabezpieczy ć 2 przypadki, kt óre w, kt óre nie wymieniłem jako jako mo żliwe do realizacji zaklinaj ą wracam y do naszej rozmowy Ireneusz Mazur były selekcjone r kadry siatkarzy jes t mo im państwo goszcz ą temate m jest konfl ikt wewnątrz żeńskiej reprezentacj i naszego kraj u to k ilka tygodn i kilkana ście tygodn i przed kwal ifikacjami ol impijskimi informacji zasi łki wracam y prz y udz ieli o sporc ie prz y n iedzieli o sporc ie 1841 absolwenci k łania się państwo ponown ie w towarzystwie Janusza Mazura by łego selekcjoner a nasze j reprezentacji oraz komentatora eksperta dzień dobry dzień dobry witam rozmawialiśmy o ty m co dzieje si ę w żeńskiej reprezentacj i Polski tej m isji ratowan ia wizerunku, ale też relacji wewn ątrz dru żyny między szkoleniowcem zawodniczkami teraz pom óc młodszym generaln ie wygl ąda nasza siatkówka my ślę, że t e rozegran e ju ż dotychczasowe mecz e w PlusLidze skłaniają na s do pewnyc h wniosków chciałbym, żebyśmy wreszc ie po mówili o o ty m w konsekwencj i sezonu reprezentacyjneg o dl a wyboru sportowc a rok u 2019 w pleb iscycie przegl ądu sportowego Polsatu b ędzie 805 edycja teg o teg o plebiscytu może od tego zaczniemy cz y Wilfredo Leon ma szans ę wygrać te n pleb iscyt n o tak ta k jak się zdarzy ło w poprzedn im rok u, gdz ie mieli śmy na pierwszy miejscu i na trzecim, je żeli dobrze pami ętam tak Kuby mieliśmy Kurka i Kubiaka to chyba b ędzie nad na d by łby nadmiar szcz ęścia czy ma szansę wygra ć t o prawdopodobnie ka żdy z tyc h sportowc ów, al e odnosz ę wrażenie, że b ędzie szalenie trudn o nie, dlateg o że Leon jes t gorszy m zawodn ikiem od poprzednich, że wyn iki mieli śmy gorsze nie to nie z teg o wyn ika, bo niew ątpliwie na takiej aren ie i sportow e i medialnej trafi ł na m si ę talent trafi ł na m si ę zawodn ik o parametrach pow iedzmy sobie n ie tylk o sportowych, ale r ównież medialnych takich ja k jak ja k do te j por y mieli śmy w zwi ązku z ty m zainteresowanie tym s iatkarzem jest n ie tylko wyn ik wyn iku sportowego, al e r ównież med ialnego świetnie sprzedaj e si ę świetnie jes t postrzegany jes t w og óle wspaniałym facete m takiej komun ikacji i zar ówno opozycj a sportowym w łaśnie, a szczeg ólnie dziś bliskiego kontakt u o n r ównież zyskuj e prz y bli ższym Poznaniu prz y bli ższym kontakc ie także ma du żą szans ę, al e oni nie n ie potraf i powiedzie ć myślę, że w tr ójce jes t w stan ie zameldowa ć si ę, al e chc ę by ć ostrożny w swo ich ocenach n ie chc ę wzbudza ć negatywnych emocj i, b o ta rywal izacja jes t niew ątpliwie udzia łem dyscyplin czyl i, czyl i jes t w iele postaci, kt óre w sporcie osi ągnęły w ostatnim czas ie naprawd ę w iele wspania łych wyników i kt o wie czy t o na zasadz ie, że w poprzednim rok u by ł tak wysoko siatk ówka to tera z b ędzie np. koszykówka t o teg o po prostu n ie wie no al e w myślę, że k ibice też podejmuj ą taką decyzję sprawą dozna ń, jakie dan y sportowiec te ż dan a drużyna przynosi my ślę, że tutaj w uprzyw ilejowanej sytuacji s ą zawsz e skoczkow ie narciarscy alb o inaczej przedstaw iciele sportów z imowych Justyna Kowalczyk Kamil Stoch odwo łam si ę tylk o ostatnich zwyci ęzców, bo te dyscypl iny s ą w łaśnie rozgrywane prz y okazji rozstrzygni ęcia w czasie, k iedy rozstrzyg a się te n pleb iscyt kontrakt u t o w ielokrotnie do świadczali w łaśnie w ty m, że wygrywający pami ętam taką rywalizacj ę mi ędzy Mariuszem Wlazłym w łaśnie, a 1 ze skoczk ów na plebiscycie i g łos do ostatniej chwili gdzieś tam chyba z e Stochem t o by ło tak tak tak a rywalizacja by ła tak że no t zapewn e tak jest al e, al e um ówmy si ę, że np. kościółka no chyb a nie chyb a zgodzi się z e mn ą, że koszyk ówka na s wszystkich zafascynowa ła go z kategor ii drużyna rok u, bo trudn o wskazać postać nogi bramkarz a, który m ógłby ge j nowe rezerwować te n pleb iscyt dlatego dlateg o o tym, wspomn ę, a gdzie ś ta m indywidualne postaci na pewn o w iesz mogą być wysok o notowan e do i ja jestem k ibicem siatkówki b ędę stawiał na, ale ona będzie stawiał na na s ważek t o bo, bo ta k mi serce dyktuje i tak i tak oddycha m ta k tak bije minister duch związki z ty m w ty m k ierunku będę szed ł natomiast t o jes t Wola kibic ów i aktywnych kibiców, kt órzy będą w ty m czas ie potrafi ł si ę zmobilizowa ć skoncentrowa ć żeby, żeby bra ć udzia ł w ty m w tym plebiscycie jak spogl ąda na to co dzieje si ę w plus l idze, bo mam wra żenie, że zn ów to zainteresowanie je śli chodzi o rozgrywk i klubow e w Polsce jes t naprawdę wielkie, a to wi ąże się z fakte m, że nie ma zdecydowanego żelaznego faworyt a wprawdz ie różnie różne, które zagra ł najwięcej spotka ń ma 9 na koncie to tabela wygl ąda tak trochę rozma icie czy w idzi zdecydowanego faworyta do złota, bo grup a Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźl e była tak im na początku, ale nagle okaza ło si ę, że zespół te n przegryw a z dru żyną Warszawy kt óra, wyst ępując czy pierwszego oraz b ędzie dzisiaj drugi mec z pod nazw ą Verva Warszawa pal iwo tak l iga mam y bardz o ciekaw ą i za ka żdym razem w zasadzie w ka żdym rok u jak rozpoczyna m zaczynamy si ę o ty m, m ówić i ten pocz ątek w jej trakcie teg o trwan ia l igi wychodzi na t o, że t o jest wyjątkowa liga tak to jes t jak w jakim stopn iu wyj ątkowa cz y s ą faworyc i są oczywiście m. in . ZAKSA jest faworytem będą na t o czy 1 przegrywa cz y n ie, bo tera z wygrała z Bełchatowem 3 do zer a w zasadzie n o i pęknięcia n ie było w czasie teg o mecz u Jastrzębski w ęgiel, który przegryw a mecz 3 mecze kolejn o, po czym rywal a Ros rozjeżdża bl iskiego rywal a ta m zwalnia trener a po drodz e do akurat to że, gdyb y inny tema t, ale ma, al e al e, al e z trenerem drugim cz y czy trenerem, który do te j pory n ie był ni ą najme m, a który, który został ustaw iony na cza s wyboru w łaściwego trenera on i wygraj ą graj ą świetnie wygrywają, al e Ronem i t o tak n o właściwie mo żna powiedzieć, że n ie było n ie by ło moment u, w którym przeciwnik m ógł si ę tutaj dzi ś do n ich dobrać tak i moment mog ą si ę zdarzyć n ie zdarzyło si ę do te j por y negatywnie jakie ś jakiej ś mecz w Warszawie ale, al e to jest początek r óżnie mo że jeszcz e zdarzy ć dlateg o dlateg o tyc h z tym i faworytam i staw ianie, na kt órych wy łącznie wybitnie, na kt órego z nich, gdyb y miał postawi ć to nadal by m postawi ł na saksy, bo to jes t najbardz iej przew idywalny zesp ół zesp ół, kt óry dysponuj e naprawd ę zawodn ikami do świadczonymi, który rdzeń te j dru żyny jes t utrzyman y w związku z tym daj e o n wi ększą gwarancj ę na dystansie szczeg ólnie w tyc h rozgrywkac h finałowych tak ich ju ż w play off ie i już w ty m f inale zapewne t o b ędzie odgrywało najwi ększą rolę cz y widzisz jakieś rozczarowania już po tyc h p ierwszych kolejkac h jak można odnie ść do postaw y Asseco Resovii drużynę, kt óra przysz ła na tak ą fundamentalną rewolucj ę w swo ich personalnyc h przylega personalnyc h t o dotyczy zawodników al e, ale nie tylko wygryw a zaledwie 2 spotkania ma 5 porażek zacząć m ówiliśmy w poprzedn im rok u jeszcz e poprzedn im, że dru żyna Asseco Resovii Rzeszów nie gra na miar ę swoich możliwości, a na pewno n ie gr a na miar ę oczekiwa ń i ten rok i jakb y kolejny m potw ierdzeniem teg o zdarzen ia proble m n ie tkwi wy łącznie w wym ianie trenerow i i prezes ów, lecz n iewykluczone, że dobor u w łaściwych zawodnik ów i te n proces nie d a si ę za pstrykni ęciem wymieni ć, bo je żeli tam było bardz o du żo jeszcze kontrakt ów w Rzeszowie, kt óre w, kt óre by ły aktualne jest zerwan ie ich n o nie le żało w interesie przed e wszystkim klubu, b o za duże koszty t o były t o te n proce s postaw ienia na określonych gracz y on mus i być wyd łużony, a skor o tak na to trzeb a być przygotowan e na t o że, że drużyna n ie b ędzie tak ie z skokow o w mgn ieniu oka zm ieni swoj e obl icze b ędzie wygrywa ć ten proces będzie trwa ł i on mo że by ć bolesn e bolesn e dla drużyny, kt o wie czy n ie dl a trener ów, kt órzy prowadzą t ą dru żynę dlatego jes t t o rozczarowanie, ale to rozczarowan ie ono obejmuj e troszeczk ę większą wi ększy zakres jak si ę okazuj e trudn o powiedzieć, jak ie konkretn e to przypadk i mog ę m ówić og ólnie że, że największym, jakb y problemem jest postawienie na w łaściwy gracz y dob ór w łaściwych grać a, a ci gracz e ju ż znaczny m stopniu część by ła, a c i, którzy zostal i dobran i oni jeszcz e nie stanowią alb o w ogóle n ie b ędą stanowi ć o sile te j dru żyny tak że dopiero czas poka że, w kt órą stron ę, jakby nastąpił przechył obaw iam si ę tylko 1 rzeczy w iem, że jeszcz e ja k jak klub Resovii Asseco Resovii Rzeszów by ł dop iero taką wschodz ącą gwiazd ą n ie m ówię historycznie ale, al e w tym znaczen ie miał bardz o bl iski kontakt z głównym szefe m bardzo cz ęsto dzielili śmy się uwagam i i rozmawialiśmy na t e tematy jes t t o niew ątpliwie postać szalenie wa żna, bo t o s ą pieni ądze jego prywatn e i nale ży si ę modli ć żeby, żeby on n ie straci ł cierpliwo ści, żeby przede wszystkim w kt órymś momenc ie zawierzył określonej grup ie ludz i, do których będzie miał zaufan ie, że zbudowan ie drużyny to jes t w r ękach tyc h ludzi wy łącznie tyc h ludz i jak w og óle patrze ć na to by si ę zechcia ł wskaza ć taki występek na raz ie na kr ótkim wyc inku operujemy in plu s, a in m inus to poniek ąd ju ż te ż zaliczyliśmy różne z Rzeszowa to tylko by wskaza ł te ż zaskakuj e tak bardz o do przodu no my ślę, że wymienienie, jakb y o d ko ńca dobr ą postaw ę Gdańska i Michała Winiarskiego z du żą sąd z przyjemno ścią patrz y na prowadzen ie meczów, gd y prowadzenie dru żyny w trakc ie mecz u przez Michała jeg o jego entuzjazm i jeg o tak ą witalność to t o chcę powiedzie ć w pierwszej kolejności z je śli chodzi o o dru żynę która, kt óra zawodz i to n o t o widać t o do wyraźnie zawodz i Rzeszów zawodz i Będzin no i GKS, kt óry o Bydgoszczy nie będą wspom inam, bo t o, jakby z definicji, gdz ie w kt órymś momenc ie wskazana dru żyna prze z w ielu ekspertów, chociaż zbudowan a jes t na nawe t nie źle i my ślę że, że jaki ś tam 1 moment wygran ia mecz u może o odwrócić te j dru żynie jakie ś emocj e t o są t e m inusy, jakb y tak ie troszk ę negatywn e, jakb y zaskoczen ie szczeg ólnie b ędziemy, bo Kuba Bednaruk zbudowa ł drużynę ciekawie i on a naprawd ę jes t skomponowana ma bardz o przykr y kalendar z i na razie 66 porażek i tylko 3 wygrane sety n o właśnie ale, al e te ż grał w łaśnie z najlepszym i zespo łami tera z będzie, jakb y ich lepiej gorze j, bo wiem z do świadczenia, że jak si ę Grass półką jest t u się, kt órą trzeb a wygrać t o wted y zaczyn a być proble m w iele zale ży właśnie od o d emocji to s ą t e negatywn e rzeczy plu s plu s powiedzia łem o o Winiarskim i Gdańsku my ślę, że Warszawa, czyl i werw a Warszawa Orlen paliwa jes t t o zesp ół, kt óry po problemac h, o kt órych wszysc y wiedzieliśmy potrafi ł n iczym Feniks popio łu si ę odbudować potrafi ł wytrwać NATO sk ładało się w iele pras a w ielu ludzi i tyc h klubie i poz a klubem i i polityk ów po to, żeby utrzyma ć ten klu b na fal i, al e gra siatk ówkę ciekaw ą naprawd ę ciekawą skuteczn ą n ie pozwala sob ie na to, żeby gubi ć mecze z e s łabymi, a ich z mocnym i wygryw a jak pokaza ł mec z ZAKSA t o, że najwięcej szans dajes z w drużynie z Kędzierzyna, gdyb y dziś 24 listopada wskaza ł pod ium m istrzostw Polski zobaczym y na p óźną wiosną tylko t o b ędzie ZAKSA Verva Jastrzębiem Bełchatów ty m w jak i sposób oddaj e układ si ł z poprzedn iego sezonu n ie, bo Bełchatów był poza czw órką m iejsca na pozycj i, al e tak mniej wi ęcej ustaje uważam, że Jastrzębie mimo tyc h w te j ser ii nieudanych mecz ów jes t po posiada potencja ł by łby mocn o rozczarowany, gdyb y Jastrzębie wypad ło poz a tr ójka dziękuję bardz o za bardzo si ę za rozmow ę wspólnie sp ędzony czas t o była audycja prz y n iedzieli o sporcie przypominam w pierwszej cz ęści rozmawiali śmy o patologiach jeśli idzie o proces szkolenia dz ieci m łodzieży mogą państwo znale źć ju ż nas z podcas t z tej rozmowy było dosta ć bez przerw y informacj ę, że jesteście pa ństwo żądni odsłuchania te j rozmow y tak że poleca m na naszy m profilu tw itterowym jest adres tak że na nasze j stronie można mo żna ten podcas t pobrać t o wszystko dziś Ireneusz Mazur ora z do widzenia dziękuję do w idzenia w imieniu swoim powodz ie tary, kt óry by ł wydawcą teg o program u Szymona waluty, który by ł jego realizatorem us łyszymy się za tydzie ń o godz inie siedemnastej w ówczas to jedna k na Gdańsk b ędzie mógł pa ństwo tera z powiedzie ć teraz informacja po informacjach Maciej Zakrocki i h istorii Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA