REKLAMA

Aktualności lgbt: najnowszy numer "Repliki" i gejowski kalendarz 2020

Lepiej Późno Niż Wcale
Data emisji:
2019-11-24 21:00
Czas trwania:
47:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lepiej p óźno ni ż wcale lep iej p óźno niż wcale ta m pa ństwo bardzo serdeczn ie Mariusz Kurc prz y mikrofonie z e mną stud ia jak zwykle współgospodarz nasz e audycj e Krzysztof Tomasik dobr y wieczór lepiej późno niż wcal e t e audycj a LGBTQ IAI w iele jeszcz e literek mo żna dopisać, cho ć są generaln ie żeśmy RGB t e i bo te l iterki rzeczywi ście u na s gościły, czyli mar ża przedstaw iciele tyc h tych literek u na s go ściły go ścili mia ły ju ż swoj e g Rozwiń » łosy mia ły w swej twarzy mia ł swoj e nazwiska, wi ęc tak naprawd ę właśnie traktujemy że, że t o jest dla nas te n te n podmiot, kt óry rzeczywiście przerobili śmy LGBT i czyli lesbijki gej e osoby b iseksualne tran s p łciowe i Inter płciowe to jes t rozszyfrowan ie teg o skrótu oczywi ście zajmujemy się wszelkimi n ie hetero normatywno ść sami tak t o nazw ijmy naukow o mniejszo ściami seksualnym i p łciowymi w łaśnie a, a w itamy s łuchaczy wszelk ich płci wszelkich er y orientacji i te j wi ększościowej or ientacji, czyl i heteroseksualnej i tej wi ększościowej w punkc ie właścicieli najzwyklejsz e kob iety najzwyklejszyc h mężczyzn też ta m tak wszystk im bardz o serdeczn ie zreszt ą jak zwykl e prosz ę pa ństwa dz isiaj b ędziemy rozmawia ć o 2 rzeczach po p ierwsze o nag im kalendarzu repl iki na 2020 rok, kt óry sa m miałem przyjemno ść r ównież przygotowywać cz y te ż współ przygotowywa ć będziemy właśnie w og óle opowiadać c o takiego jes t nag i kalendar z 2020 właśnie na je j opow iemy pa ństwo o najnowszy m numerz e repl iki, w którą te ż jeste m jak najbardziej zam ieszczanych w repl ika jedyny w Polsce magazy n, w kt órym naczelnym LGBT i właśnie znało te n skr ót powiedzia łem i wyszedł najnowsz y numer repl iki, na kt órego okładce znajduj ą si ę 2 seksualne pos łanki nowe j kadencji noweg o Sejmu Hanna Gill-Piąte k i Anna Maria Żukowska ob ie pos łanki lewicy 1 z w iosny Hanna Gill-Piąte k druga Sojusz lew icy Demokratycznej Anna Maria Żukowska da ł k ładka ju ż zrobi ła troch ę zam ieszania ju ż wywo łała w med iach różne sprowokowała artyku ły spekulacj e wszystkich, kt órzy jeszcze jeszcze tej k ładki nie w idzieli zach ęcamy do wej ścia na nas z profil facebookowy lep iej późno niż wcal e audycja TOK FM tam zapowiedzi dziś audycji można t o ok ładkę sob ie zobaczy ć posłanki trzyma m za ręce mo żemy zdradzi ć n ie tak i jeszcz e zdradz imy, że jest tam wspaniałe has ło n iech na s zobaczą w sejmie czyl i, czyl i ponad 15 lat po te j przełomowej akcji n iech nas zobacz ą wychodzi ło widzialno ść os ób n ieheteroseksualnych w og óle przez, al e te ż przestrzen i publ icznej dach t o już ta przestrze ń publ iczna ju ż zostaj e bardz iej skonkretyzowan a i też jes t ju ż w tym najwa żniejszym organ ie państwowym, czyli w sejmie, bo t o, bo prze z te przed 15 lat mus i mie ć 16 musimy może uprzykrzyć przyzna ć, że zobaczyl i na s tak znacz y w przestrzeni publ icznej rzeczywi ście osob y LGBT zaistniały przez t e ostatn ie lat a bardz iej bardziej niż cz ęść nie to by ło ja k ta akcj a rusza ła, że parady r ówności marsze równości przechodz ą prze z Polskę jeste śmy w idzialni natom iast jeste śmy wci ąż s łabo widzialni n o w łaśnie na ty m szczebl u pol itycznym, gdzie nale żałoby zrealizowa ć postulat y, kt óre spo łeczność LGBT wysuwa, wi ęc w tym względzie t o jes t prze łom absolutn y i to jes t zreszt ą to podkreślaliśmy te ż rozmawiali śmy po wyborach tegorocznyc h, że t e rzeczywi ście coś w pol e do poprzedn iego Sejmu co ś fantastycznego duża zm iana mam y swoich przedstawicieli t o n ie s ą tylko 2 posłanki Lidii piątek Żukowską, o kt órych m ówiliście tak że Krzysztof Śmiszek, kt óry by ł u na s gościem tak że znow u po czteroletn iej przerwie mam y znowu swoj ą reprezentacj ę t o absolutn ie absolutn ie wspaniałej b ędziemy oczywi ście na bie żąco prze z te 4 lata informować o tym c o si ę będzie dzia ło i o inicjatywach i wyst ąpieniach w łaśnie naszyc h przedstawicieli, al e tak że naszyc h sojuszników technika do teg o wr ócimy, a tymczasem mo że by ć opowiedział o krzy ż o książce, którą chcem y da ć naszy m słuchaczom w łaśnie, bo chcemy oczywi ście da ć te ż replikę najnowsz ą, a tylko tuta j jest tak i myk uwzględnione, jeżeli jeszcz e nie ma ona gr a jest wydrukowała jes t do nas w drodze i dotrze do na s jutr o alb o, ponieważ nawet myśleć my śleć później, więc w ka żdym razie t o będzie jako ś w tygodniu w ta wysy łka b ędzie rob iona natom iast dz isiaj możemy ju ż pa ństwu rozda ć mamy 3 egzemplarze ufundowane przez wydawnictwo krytyk i pol itycznej książki Andrzeja pi ątka kr ól, kt óry uciek ł tutaj też to okładka my śl jes t dość istotna w idzimy na n iej wspaniałą posta ć Henryka Walezego m ówi wspania ły, ponieważ t o jes t jeg o do ść znan y portre t, ale na tej ok ładce jes t tak podkr ęcony on ma nie tylk o te n sw ój tak i wspania ły ko łnierz jeszcze kolczy k ruch u, ale ma tak że h ipster sk i okular y i myślę, że to kładka bardz o dobrz e oddaje zawarto ść, bo t o jest zwar iowana powie ść historyczna taka tak a zupe łnie od o d po łowy z nap isano w dzisiejszej perspektywy ze świadomością istnienia r óżnych zjaw isk w ty m tak że takiego jak homoseksual izm i n ie mus i chyba też dodawa ć, że oczywiście Henryk Walezy teg o te ż plotkowan o i m ówionego o homoseksualiście n ie oczywi ście książka powie ść do tego te ż si ę te ż odwo łuje, więc prosz ę prosz ę pisa ć do nas dla was ma łpa t o kropkę SM Drawa ma łpa to kropk ę FM pros imy te ż adres y tradycyjn e adresy korespondencyjn e, a tradycyjn e adres y pocztow e bez nich b ędzie można wys łać książki adre s zawierający zarówno kod Pocztowy tak i, jak i m iejsce zamieszkania i jeszcz e też muszę powiedzie ć, że ta ksi ążka, poniewa ż mam y pewne problem y z nasz ą skrzynk ą pocztow ą ta książka b ędzie wysy łana jutro alb o albo pojutrze w ka żdy dzie ń dzisiaj jest, że pa ństwo nie dostaną od nas odpowied ź jak zwykle pa ństwo do Stalag znak i te ż tak jak zwykl e, al e nie tak jak tydzień temu, ponieważ te problem y zaczęły si ę tydzień tem u i ksi ążka Gérard Wilk jeszcz e do tych 3 osób ob iecana, o których rozmawialiśmy tydzie ń temu wci ąż nie dotarła, ale to też t o też b ędzie za łatwiane w ty m tygodn iu odp isywane i wysyłane także n ic tu u nas n ie zg inie to c o to c o to co ma dotrze ć do r ąk szcz ęśliwców to na pewno dotrze to jeszcz e tylk o powt órzę nas z adre s mailowy dl a wa s ma łpa t o kropkę FM na te n adre s należy pisa ć adres y te adres y do wysy łki prezent u tak i jutro alb o pojutrz e zostanie wys łany król, który uciek ł, a nast ępnego dnia albo jeszcz e nast ępnego b ędzie najnowsza replika też od teg o k iedy przyjdz ie z drukarn i dobrz e to repl iki za momen t wr ócimy, a tera z porozmaw iajmy o nagim kalendarz u, kt óry mam wra żenie, że tak szczeg ólnie ta część aktyw isty na spo łeczności LGBT nawet nie wiedzie ć n ie ta część aktywisty, a to mo że to w łaśnie 222 natomiast nale żności s łuchane s łuchaczy n iekoniecznie przez k ilka miesięcy pracowali śmy i udało na m si ę i wypu ściliśmy 3 tygodnie tem u nagi kalendar z na 2020 roku mówię wypu ściliśmy m y m y jak o replika tak Fundacja replika, która wydaj e p ismo i w zeszłym roku, bo to też trzeba powiedzie ć ju ż był kalendarz m y żeśmy o n im rozmawiali z naszy m sam każe badać wystawiać za polem to jes t pewn ie do odnalez ienia w naszyc h przepastn e archiwum spotk a tak można sobie odsłuchać nasz ą nasz ą rozmowę z Łukaszem sabatem Łukasz pozowa ł do kalendarza, ale maj ą w n im cały kalendar z w zeszłym roku tylk o w łaściwie Łukasz nie tyle pozowa ł do kalendarz a c o podarował na m zdjęcia, kt óre ju ż miał swoj e na nag ie jak na m nam i por a podarował myśmy z tego zrobili kalendarz te n kalendar z odni ósł w ielki sukces naszyc h uczelni no w łaśnie, ponieważ sukces komercyjn y to raz y tak bardzo w iele os ób chętnych zg łosiło się chciało by ć ten kalendarz mie ć m y my te ż rozdawaliśmy tuta j w nasze j audycj i chyba wydaj e mi si ę wi ęc, wi ęc rozumiem, że t o by ło p ójście za c iosem tylko to jak prz y każdym dobry m przyk ładem oczywi ście, a podbi ć stawkę oczywi ście w związku z ty m wymy śliliśmy, że ty m razem nie mo że by ć 1 bohatera na 12 Kardaś 12 zdjęć tego sameg o Madera tylk o mus imy znaleźć 12 modeli, ale wci ąż to pow inien by ć kalendar z gejowski, ponieważ te ż pow iedzmy, że Łukasz Sabat oczywiście jes t wa łkowany geje m kt óry, który m ówi o sobie i w tym sens ie te ż ten poprzedn i kalendarz był gejowski n o i oczywiście, ponieważ te n wyd a wydawn ictwo repliki chodziło o t o, żeby te n tak że by ł oczywiście, wi ęc ich postawili śmy sobie zadanie, które nas z fotogra f Paweł Spychalski mówił, że jes t nazby t amb itne zadan ie, żeby znaleźć, ale już był fotograf tak not a t o nota rzeczywiście po łowa sukces u, ponieważ pamiętam, że właśnie tamte zdj ęcia Łukasza osob a ta, b y by ło k ilku fotografów, czyl i t o rzeczywi ście profesjonalizacja tera z mamy 1 fotografa by ło k ilku fotografów, którzy t e zdj ęcia nog i, więc my ślę tylk o wzi ęli istniej ące zdjęcia natomiast ty m razem mieliśmy fotografa, który zgodził si ę z nami wsp ółpracować i zrobić zrob ili specjalnie dla by ło zrobi ć Paweł Spychalski pozdrawiamy Pawła serdecznie t o c o od od teg o, że o n się zdecydowa ł z nami wsp ółpracować si ę zaczęło tylk o jak przedstawili śmy Pawłowi t e nasze t e nasz e wyg órowane wymagania te ż kryteria t o Paweł się trochę z łapał za g łowę, poniewa ż on my ślał, że chodz i o tak i kalendar z z anon imowymi atrakcyjnymi m ężczyzna nagimi nag im tak n o i taki kalendarz myślał, że to jes t, że to jest oczywi ście do zrobienia, b o po prostu rozumiem, że o n wsp ółpracuje z r óżnymi, a mężczyznami, bo chyb a w Polsce specjal izuje w aktach pa ńskich panie mężczyzna n o, wi ęc rzeczywiście pewn ie nawe t mógłby pom óc i i po i znaleźć znale źć tyc h tyc h 12 i w tym momencie prywatny m, ale n ie chodz i na m o jakichkolwiek 12 jakichś tam model i do wynaj ęcia na sesj ę foto tylk o choćby o d akcyjnyc h nawet jedno oczywi ście atrakcyjnyc h, ale ale, al e to dl a nas nie ma to nie jest najwa żniejsze kryter ium w tym wypadk u chcieliśmy, żeby to byli geje, żeby t o byli gej e polsc y, a najlepiej, żeby byl i geje polsc y związani z replik ą tak tac y, kt órzy pojaw iali si ę na łamach moich oraz znan i, a najlepiej, żeby to najlepiej, żeby byl i znan i w areszc ie na poprawę zaprosz ę za głowę powiedział n o pięknie, ale to n ie jest jeszcz e te n cza s n ie znajdziemy 12 takich, al e do wiary, al e zgodzili śmy si ę po tym p ierwszym spotkaniu z Pawłem, że mimo, że pomys ł wydawał si ę rzeczywi ście karko łomne to przynajmn iej spróbujemy nowość, bo to jes t r óżne s ą mo żliwości i c o pami ętam pami ętam jak wted y padały te ż są r óżne prz y możliwości t o znaczy, że poprzedn ie znajdzie 12 to c o przed mo że by ć 4 po kilka zdjęć ora z zdjęcia taki był projekt progres w stosunk u do samego Łukasza rabina zdjęciach ro k wcześniej, więc za łożyć sobie dobrz e może 12, ale znajdziemy właśnie te n m ówi 34, po czy m proszę pa ństwa proszę sob ie wyobrazi ć że, że wysłaliśmy mejl e do Jacka Poniedziałka do Michała Piróga no właśnie o ty m, mówić zwi ązanych z replik ą, żeby państwo niczym si ę, że tuta j chodziło o prezentowanie mających t o po prost u Fratelli o znanych znanyc h gej ów, kt órzy rzeczywiście ju ż jaki ś cza s tem u zrobili Kamilka chc ą są powszechn ie znani i wra z z nimi alb o wyw iady albo alb o wypowiedzi w ka żdym raz ie są z s ą tak im przyjac ielskim stosunku właśnie byli bohateram i repl iki tak go ści na łamach napraw ianie w redakcji w każdym razie wysłaliśmy mejl e do Jacka Poniedziałka do Michała Piróga i żeli chyb a 2 na najbardziej alb o albo jednyc h z najbardziej znanyc h gejów w Polsce, gd y on i oba j powiedzieli tak zgadza m si ę na t o dostaliśmy tak iego rop a kop a takiego w iatru układ zastrzegł energia si ę jeszcze wywiad i wiar ę w żagle i żagle w łaśnie wiatru, że zaczęliśmy pyta ć innych polsk ich gejów znanych takiej an i si ę obejrzeli śmy jak zobaczyliśmy, że mam y zgod y umówione sesj e na 1414 zdjęć, czyli 2 więcej ni ż potrzeba IS t o w efekcie n ie jest 12 i w efekc ie nasz kalendar z z jej unikalnymi trwa, dlateg o że mam jedna k wielu polsk ich tylko, dlateg o że w naszy m kalendarz u nie ma 12 kart tylko 14 to n ie to, że wymy śliliśmy sob ie jakiś nieistniej ący miesi ące tylk o jak gdyb y wyd łużyliśmy miesi ące wakacyjn e t ęczowe wakacj e trwaj ą nie 2 karty kalendarza ta k jak zwykle tylk o w naszy m kalendarz u trwaj ą 444 zdjęcia no, więc stan s iebie wzi ęło 14 Night 14 sesji o d początku czerwc a do pocz ątku pa ździernika zrobili śmy Jacek poniedzia łek Michał Piróg dotrzymal i s łowa i pozowali dla na s Michał jes t u na s panem styczn iem, a Jacek jes t on a z panem grudn iem tak, że bardz o początek drugiej normalneg o pod r ęką może t y masz bardzo podoba ło jak w og óle Jacek b ędzie komentowa ł t o dlaczego si ę zgodzi ł n a na pozowan ie jak i mogę zapraw rozumowa ć to po prost u, że jesteśmy w tak trudnych czasach, że w łaśnie takie tak ie odwa żne projekt y są potrzebn e i ja c i zacytuj ę dokładnie mo żna raze m zgodziłem si ę spodobał mi si ę ten projek t rob iony na przek ór ponury m czaso m, w kt órym tera z żyjemy n ie możemy da ć si ę zaszczu ć tak i ot o ich jacy go ście z tre ścią dokładnie idea, kt óra przy świecała, czyli tyc h w tyc h czasac h te j wzmożonej nagonki energia Stanów n ie wiemy mus imy si ę ciągle broni ć, że n ie wiem n ie jeste śmy pedof ilami nie będziemy wychowywać dz ieci, że jesteśmy normaln i te ż tworzymy rodzinę, że te ż tworzymy związki trzym a na s leczy ć i t d . tak dalej mnóstwo jes t tych nie uczym y czterolatków masturbacj i to stało si ę 1 z haseł teg o rok u ich z iem właściwie ponieśliśmy my n ie chcemy si ę ciągle t łumaczyć, że n ie jesteśmy tac y szacować czy t o c o na m ta homofob ia panuj ąca w naszy m otoczen iu zarzuca tylk o po prost u robi ć swoje cieszy ć si ę naszą seksualnością cz y w naszy m wypadku homoseksualno ść chcia łem cia łem i IRA, jakb y t o c o m ówił jak Jacek Kuroń nie pali ć komitet ów tamtych tylko robi ć swoje jak to prze żyć n ie n ie niszczy ć homofob iczne kalendarzy k zakładać własne n o właśnie nie chcem y my nie chcem y m y prezentujemy swoj e tak mnie n ie nie właśnie n ie będziemy niszczy ć dokładnie tak, gdyb y si ę pokaza ć homofob iczne kalendarz to ja nie będzie mnie nie p ójdę nie niego i jego n ie b ędę dar ł tylk o postój wol ę zrobi ć sw ój kalendar z taki też powiedzmy, że tutaj t o jakb y prze z tyc h przes łanie oczywi ście dużo, al e też te n kalendarz ma tak i bardzo prost e zadan ie do spe łnienia i jeg o ewentualne myślę, że przes ądzony sukce s komercyjny ma po prost u zapewnić dalsz e funkcjonowan ie repl iki tak jes t w dalszym funkcjonowan iem, a i te ż rozw ój maj ą zapewni ć wi ększy nakład ma zapewni ć środki na t o, żeby replika by ła większa grubsza, żeby mia ł więcej stron, bo pomys łów na tematy n ie brakuj e, aby te n kalendar z otrzymać n ie mo żna go n igdzie kupić nowe filmy s ą dost ępne komercyjnie nie mo żna p ójść do nie w iemy Empiku i na d ty m ubolewam może jes t spraw a przysz łości, al e na razie, ab y otrzymać kalendar z nale ży zapewn e smarować replik ę na 2 lata i odpowiedniej rubryc e wszystk o jes t w na nasze j stronie op isany wpisa ć has ło kalendar z to wystarczy powiedzmy te ż, że to koszty 99 z ł tak w łaściwie wszysc y, którzy zapewne Marią replik ę 2 lata ich chc ą otrzymać kalendar z po prost u tak naprawd ę dostaj ą za darmo tak jes t, bo dostają 12 numer repl iki prze z przez 2 lata i kalendarz tak że za cenę 99 zł t o naprawdę n ie jes t dużo opr ócz Austra w łaśnie form a wsparcia wsparc ia czasopisma, bo te ż pow iedzmy w łaśnie, bo my też t o ci ągle m ówimy o tym co jest w najnowsze j repl ice ponie ść o op isanie jak powstawa ł te n kalendarz c o stało jak ich za łożeniach stary duży teks t w łaśnie tak najnowsze j replice, której o, kt órej teraz m ówimy i do też stamtąd w iem, że wszyscy i fotogra f i model e pracowal i za darmo w łaśnie w imi ę wspierania wsp ierania repliki walk i z homofobi ą i n o i widzialno ści gej ów w przestrzen i publ icznej w Polsce tak jes t i posłuży jeszcze pow iem kogo mam y w kalendarz właśnie o środek naszych 2 gwiazd Jacka Poniedziałka Michaś więcej gw iazd mamy więcej gw iazd mam y Radka pestkę zwyci ęzcy program u Top mode l TVN-u z e swoim partnerem on i byl i też op łatkowym bohateram i repliki tak i teraz też dla na s oba j pozuj ą w lutym na miesi ąc walentyne k zakochan a para mam y też no oczywi ście n ie mogliśmy mieć każda osob a ta tego, kt óry był inspiracj ą dl a wcześniejszego każdy mo że, ab y patronuj e wciąż Mister ga y Poland tak mamy Arka Kluka, czyli 1 z czo łowych aktywist ów LGBT polsk ich do niedawna szef a grup y st ąd Wall z Poznania, a obecn ie menadżera log u l a Gg gejowskiego bar u loku m w Poznaniu mam y Macieja gorsz a Gosiewskiego b iurowego performer a tancerza choreografa tak że by ł bohatere m 11 z repl ik tak jes t mam y m ężczyznę b iseksualne eg o Tymona Radwańskiego tak też by ł wywiad mamy seksualn ie st ąd mam y geja, kt óry jes t imigrantem z Indii i muzułmaninem, czyl i Kali ma Dina również mieli śmy z nim wyw iad w repl ice mam y mamy g łuchego Gaja Mateusza Mikę te ż bohatera 1 z naszyc h wywiad ów mam y b iznesmena, który robi gejowski b iznes, czyl i jes t w łaścicielem saun y warszawskiej TVN t o Michał Bulik r ównież pozuj e w i t d . tak dalej n ie wiem ju ż wszysc y martwimy mat a Formana, kt óry w polsk ich opowiedział o życiu skiff to jes t Polak, który o d kilku la t m ieszka w Wielkiej Brytanii ta m zmienił nazwisko dlatego nazyw a si ę tak rzetelnie n ie brzmi ja k jak Polak, al e to, ale t o Polak czyl i, czyl i m imo, że t o są to są t o s ą wszystko gej e biseksualiści to ta r óżnorodność jes t zarówno w iekowa, jaki doświadczeń życiowych mamy małżeństwo te ż mamy małżeństwa Damiana czek a Leona niespe łna 3 polsko holenderską holendersk ie ma łżeństwo wspomniał, że jes t różnorodność i jeździ si ę to r óżnorodność widz ę, al e jednocześnie wiele os ób w komentarzach na naszyc h Social med iach zarzuca kalendarzow i, że ta r óżnorodność jest niewystarczaj ąca tak, ale też ma m wrażenie, że są zupe łnie oderwane od tego kalendarza, bo te ż wasz, jak ą mu ludzie może pisz ą, że tylk o tylk o m łodzi pi ękni i bogaci t o chyba t o chyba nie jest do końca z tą chyb a w ogóle n ie sprawdz a to znaczenia n ie mam, skąd o n im, skąd ludz ie czerpi ą wiedzę na tema t stanu maj ątkowego w naszyc h modeli, al e nawe t, je żeli tylk o tylk o do tego młodzi n o t o oczywi ście w obecnych czasach było si ę bardzo wyd łużyła też t o nie s ą czas y cmentarne, którą nazywan o babci ą rocka 30 lat tem u, a ja wywo łuje tyle za t e cz ęsto jako 45 lat kat a, ale n o, ale jedna k powiedzmy, że n ie s ą wszystk o młodzicy m łodziutcy gej e dwudz iestoparoletni szczupli i młodzi te ż ministerstwo nic to jes t fa łszywy tak a, al e z drugiej strony tak ie myśli jak jak w ty m t e komentarze krzy k, że pomyślę sobie m y jak o spo łeczność LGBT walczymy o r ówność wobe c prawa walczymy o r ówności w sferze obyczajów, kt óre na razie n ie mam y, bo 2 chłopaków ca łujących si ę na ulicy niestety naraża si ę na niebezpieczeństwo chłopak z dziewczyną jak się ca łują na ulicy to t o przypuszczam nawet n ie my ślą o tym czy czytaj cz y to może by ć n iebezpieczny pan icznie, al e chyb a trudn o, żebyśmy walczyl i o o r ówność w kwestii atrakcyjno ści fizycznej, że zgodz i, że nie wiadomo co t o znaczy ani bardz iej, że nie w iadomo c o znacz y i i tutaj ma m wrażenie, że ani m y an i n ikt chyb a te j r ówności nie my ślę, że lepsze walcz y wa żniejsza jes t r óżnorodność n p . w kwestii właśnie w ieku cz y ras y ta k czy cz y właśnie widzialno ści osób z Chin dla my ślę, że t o s ą naprawdę s ą naprawd ę du żo wa żniejsze cz y cz y w łaśnie sytuacj i głuchy gejów to jes t my ślę du żo ważniejsza du żo wa żniejsza kwest ia niż jaki ś taki wyobra żeń wyobrażenie t o o tym co jest atrakcyjne, a co nie potrafi ę powiedzie ć, że do dla mnie nie wszysc y c i c i są, jakb y atrakcyjni dl a mn ie jako jak o jako taki typ, o kt órych mówiła po prost u tez a koleś n o to, ale al e, ale oczywi ście trudn o też te ż te ż t o jest pewne estetyka, jakb y w og óle pozowan ia w ogóle w ogóle kalendarzy, a w og óle sesji zdjęciowych, kt óre kt órych, który wiadomo, że chodzi ta m o t o, żeby osoby oszpecić obrzydzi ć tylko raczej eksponować t o c o mają atrakcyjne okaza ć ich jak najlepsze j strony n o i tutaj w og óle nie n ie nie ma żadnych w ątpliwości, że te ż tak pow inno by ć na jeszcze 1 kwestia, kt óra jest poruszan a w komentarzac h na ten kalendar z, czyli kobiet, czyl i kob iety, czyl i dlaczego, dlaczeg o zrobiliśmy kanclerz a z kobietami i t u ma m wra żenie, że komentujący nie zdaj ą sprawę, że powody by ły czyst o praktyczne nie ideologiczne t o nie daje, gdy n ie było tak że my śmy mogl i zrobić tak i kalendar z, al e myśmy zadecydowal i, że nie z takiego sameg o powod u nie ma rozum iem z kadry z kobietami, dlaczego przez tyle lat n ie było kalendarza z m ężczyznami tak przecie ż każdy z m ężczyznami co robimy t o dopiero drugi zrobi ć po prost u r óbmy wszystko żeby, żeby tak a możliwość była zaistnia ło by ła tak, chociaż oczywi ście jak rozmaw iam, a du żo tera z rozmawiaj ą o kalendarzac h takich jakich tak ich to wydaje si ę, że w tak im kalendarz u jak sobie wyobrażam z lesb ijkami dla lesb ijek s iedzi du żo wi ęcej r óżnych znacze ń, kt óre musielibyśmy przeanalizować r ówność i trudności ni ż z mężczyznami, choć n ie można teg o po prost u prze łożyć czy ta tradycja nag i gejowski kalendarzy jes t już bardz o d ługo nie w Polsce, cho ć też jaka ś ta m, al e nag ich zachodn ich amerykańskich kalendarz y też t o jest naprawdę tak mo żna, by o ty m, napisać spokojn ie za ksi ążkę tak to jes t naprawd ę wieloletnia tradycja jeszcze o d la t siedemdziesi ątych związana te ż z przemysłem erotyczny m przemys łem pornograficznym, ale te ż emancypacją gej ów no no t o jes t naprawdę tradycj a, do kt órej odwoływać szczerz e m ówiąc o tak iej tradycji nag ich kalendarz y z bl iskich n ie s łyszałem nie znajdz ie wcze śniej jes t setk i czy, wi ęc już setki kalendarz y z nagimi kob ietami heter o heter o, kt óre mają zupe łnie inn ą rolę zupełnie bez znaczenia, kt óre by ły nowe też ma ważne, że teraz ju ż jest ich mniej, kt óre były przede wszystkim w łaśnie pod k ątem heteroseksualneg o mężczyzny robione i konstruowane zachęcam każdy mo że do preferowan ia repl iki Wright 12 nagim kalendarze m zachęcam do wej ścia na nasz ą stron ę internetową replika kresk a onl ine kropk ę PL ta m pa ństwo wszystkiego dowiedz ą jak mo żna kalendarz zamówić, a sukces ju ż jest mo żna powiedzie ć, że już sukce s chyb a ju ż jest t o, bo banał jeste śmy na p ółmetku nak ładu także ta k tak ja k tak promocj a trw a do końca styczn ia, wi ęc mamy nadzieję, że na m starcz y egzemplarzy ja si ę te ż na tyl e unikalny projek t, że w fajn ie by łoby zrobić audycj ę cały okres sta żu i też wtedy państwo rozda ć te kalendarz e przynajmn iej kilku k ilkorgu tylk o mus imy zaprosić mode l tak też kilku ma tylk o kilku modeli o d 714 ale, ale myślę, że za 23 to byłoby fajn ie i porozmawia ć z ich perspektywy o o ty m, kalendar z w łaściwie o ty m projekc ie m iniaturki zdj ęć, ale zas łonięte w tyc h strateg icznych miejscach ju ż tego nie powiedzieliśmy, że te n kalendar z przedstaw ia nog i pełną nagość tamt a nie ma żadnych sam zaciemniaj ą czy tego typ u rzeczy t o jes t naprawd ę nag o, a w środę lub, które przenoszą tyle ta k w s ieci mo żna zobaczy ć m iniaturki zdj ęć pod adrese m repl ika kreska on a kropk ę PL proszę pa ństwa zr óbmy sob ie przerw ę, a po przerwie zn ów rozmaw iamy o repl ice dz isiaj smutn a rocznica 2 rzeczy wesoła dwudz iesta ósma roczn ica śmierci 1 z najwi ększych ikon muzycznyc h, a jednocze śnie ikon gejowsk ich Freddiego Merkurego staw ianiem krzyż czy w iesz, że p iosenka ujawnia Champion, której pos łuchamy ona stała si ę hymnem sportowy m, ale w ie, że Fredro napisa ł i myśląca spo łeczność LGBT, że to 70, że mo że być tak i, chyba że my jesteśmy w drzemkę w sensie my tuta j po prostu wywalczym y to trochę do s iebie jak ju ż trwaj ą w ważne, że rzeczywiście pasuje n ie w iem czy w iesz ju ż w Polsce w Warszawie dok ładnie jes t aleja imienia Freddiego Merkurego, która w kt óre, która powstała i myślę, że t o fantastyczn a inicjatywa i bardzo si ę cieszy, al e mam te ż nadziej ę, że wkr ótce doczekam y si ę ulic, al e i imienia naszyc h polsk ich te ż gej ów sprzed lat n ie będą tylko tac y ju ż zamierzchłej przesz łości jak Jarosław Iwaszkiewicz cz y Karol Szymanowski tylk o na przetarc ie przed nie nie a ż tak odległej przyszłości przed Gérard Wilk te ż nas z bohater zacz ąłby głosują i ale nale ży się bardz o bardzo c ieszymy średnim i z okazj i roczn icy jeg o śmierci s łuchamy jego 1 z najwi ększych przebojów ujawnia czerpią swoj ą Freddie Mercury 28 lat tem u Freddie zmar ł ustal i okazję, czego słuchali, że t o jest audycja lep iej późno ni ż wcal e audycj a LGBT ku ja i t d . wszystk ie l iterki Mariusz kur s prz y mikrofonie ze mn ą Krzysztof Tomasik, a pierwsze oferty Merkury i tego chcemy się wyt łumaczyć, bo b ędziemy, że to wcale n ie jest tak a smutn a roczn ica roczn ica jeg o śmierci chodziło mi o t o, że rzeczywiście jedn o Freddie w jakim sens ie te ż przeżywa renesans o n różnie jedn i są zapomn iane, al e dzięki filmowi jak g o jego nowej geografii, która stała si ę meg a meg a sukcese m jeg o widzialność wzrast a między n imi tak dale j maj ą si ę fantastyczn ie, a ja pow iem, że realizuje nasz a audycja Szymon walut a, a wydaj e Szczepan Marek po zapomnia ła powiedzie ć na początku, a teraz m ówią tylko mi wypili śmy trochę z Izbą ale, al e nie szkodz i na m mieszkać wracam y do naszyc h temat ów Krzysiu tak dz isiaj mówimy przede wszystk im o najnowszej repl ice te ż nr 80 drugi z Hanną Gill-Piąte k i Anną Marią Żukowską uk ład co tak jes t, czyl i biseksualny pos łankami mam y prosz ę państwa w sejmie 3 osoby jawn e LGBT osób LGBT na pewno mamy wi ęcej tylk o n iejawnych, ale jawn e mam y mamy 3 też Krzysztof Śmiszek, który gości zreszt ą na ok ładce repl iki na początku teg o roku ugo ścił nas studium w naszym stud ia w listach, że tak ca łkiem n iedawno ora z w łaśnie Hanna Gill-Piąte k i Anna Maria Żukowska pos łanki lew icy ob ie pan ie posłanki zam ierzamy oczywiście zaprosi do naszej audycj i tak że prosz ę słuchać n ie i nieustaj ące nieustające jako ś w najbli ższych tygodn iach mamy nadziej ę, że te ż się uda da się ud a, mimo że oczywiście obie ob ie posłanki s ą osoba może wynieść w ty m rok u, ale na razie jako przyszłego powinno si ę uda ć si ę uda ć i to jest też także w łaściwie mam y do czyn ienia z takim Kamil kart ę i bardz iej w idocznym, poniewa ż on e obie t e seksualn e Kamilka w łaściwie mają za sob ą m ówi o tym, wyw iadzie, a Jadach tak, al e med ia odkrywają je mecenas med ia dopiero rzeczywiście dum ę i rzeczywi ście te n t o has ło b iseksualnych posłanki na ok ładce dop łat repl iki bardzo mi to rozbawi ło bo, b o w wielu miejscach, gdz ie Anna będzie mn ie rozbawi ł 1 taki bardz iej tablo idowi tytu ł, kt óry w łaśnie ton ie sensacj i donosi ł o posłance w iosny Hanna Gill-Piątek, że wierz ę, że właśnie si ę okazało, że jes t b iseksualna i cytował fragment fragmen t fragmen t wywiadu tweg o wywiadu z repl iki gro żono m ówi jednocześnie ton ie sensacji dodawa ł, że mówimy osob ie, która w łaśnie mia ła m ęża, że ma dz iecko właśnie biseksualne to te ż nie ma si ę może n ie weszli ta m kto ś chyba n ie wytłumaczył, że na ty m właśnie poleg a biseksualizm i że w ogóle tej t o jes t twoja frazy zreszt ą krzyż sprze d la t, którą bardz o lubi ę, że biseksualizm homoseksual ista n ie bezpłodność, a niektórym ludz iom si ę to myl i i wydaj e się, że im, że jak kto ś jest homoseksualn a alb o biseksualną będzie t o na razie nie ma dz ieci, więc jeszcze ra z podkreślę, że Homo cz y biseksualizm to n ie jes t bezpłatna także spojrzeć też c o innego tak zdecydowan ie w każdym razie myślę, że t o jes t fantastyczn a w fantastyczna sprawa czyli, czyl i te 3 osoby LGBT, kt óre s ą w sejmie jak gościł nas Krzysztof Śmiszek on zapowiada ł, że za łoży i zrealizowa ł tak obietnice tak zapowiada ł, że za łoży zesp ół parlamentarny d s . LGBT i tak i zesp ół powstał czternasteg o bodaj że listopada k ilka dni temu rapte m i o n ju ż dzia ła ob ie pos łanki też oczywi ście do n iego nale żą Anna Maria Żukowska wręcz wiceprzewodnicz ąca jest ta m te ż du żo osób rzeczy mo że oczywi ście jest ca ły cza s i Jana Senyszyn jeśli si ę n iemal drug ą wiceprzewodnicz ącą i rzeczywiście jest tam też mn óstwo naszych sojusznik ów czegoś bardz o cieszymy tak że osoby nie tylk o lewicy n ie tylk o posłanki pos łowie lewicy, al e tak że z koalicji Obywatelskiej czyl i, czyl i Platformy wi ęc, wi ęc i nowoczesnej, wi ęc naprawd ę wspania ła wspania ła spraw a bardzo bardz o cieszymy t o jest jakie ś nowe otwarcie lew ica w sejmie myślę, że akurat tuta j naszym s łuchaczom s łuchaczką w tym radiu radiu pol itycznym wg danych n ie trzeba n ie trzeba teg o m ówić, ale al e, ale wart o t o wart o podkre ślać podkreślmy jeszcz e, że zespół liczy sob ie na starcie 19 osób 19 posłów pos łanek i mam y nadziej ę, że ta będzie notar iusz liczba b ędzie ros ła oczywiście również mam y nadziej ę, że Kamionka działasz wraz z Niemiec to powiedzie ć także, że rzeczywi ście te n eta p t o ta polityka jes t istotn ą i istotn ą dziedziną życia i tuta j widzialno ść os ób n ieheteroseksualnych też jes t bardz o bardz o istotn ą polecamy, wi ęc wyw iady z Hanną Gill-Piątek z Anną Marią Żukowską, ale n ie tylko krzyk jest te ż autorem świetnego wyw iadu z Pawłem Tomaszewskim dziękuję z Pawłem Tomaszewskim aktore m tak to jes t też jesteś tak i kamień karmnika k ilka ostatn ich miesi ęcy Paweł, kt óry jes t znanym aktore m teatralny m f ilmowym wci ąż jeszcze chyba mo żna g o zaliczy ć do m łodego pokolenia k ilka miesi ęcy temu w s ierpniu dokładnie napisa ł na Facebooku Instagramie tak i post, w którym pa ństwo to has ła LGBT t o ja w łaśnie w odpow iedzi na te n NATO na d na t e homofob iczne wypow iedzi i partii rz ądzącej i kościoła katolickiego ta k m. in . o tym, żeby zarazie i wydarzen ia w Białymstoku potworne i rzeczywiście media te ż t o podchwyci ły w łaściwie w łaściwie zrobi ły oświadczył, że jestem kam ikadze ja właśnie z Pawłem rozmaw ia na tema t jak to z tym Kamil aute m rzeczywiście by ło tak, kiedy i, kiedy właściwie mo żna powiedzie ć, że o n zosta ł został zrobiony, a w te j audycji Łukasz Szóstak mówił, że wcześniej już, że ro k temu rzeczywi ście Łukasz szóstą tuta j nasz e zm ienniczki by ł i te ż on i rozmaw iali o tak też o jeg o homoseksualności w te j chw ili przy, jakb y większa cz ęść tego teg o te j rozmowy dotycz y te ż najnowszego spektakl u Krystiana Lupy Capri, który w łaśnie Paweł Graś i i rzeczywiście najwi ęcej odpow iada za t e i za tak ą część, gdz ie jes t właśnie, gdz ie jes t du żo o homoseksualności s ą w ątki homoseksualne, że t o jes t bardzo, że t o bardzo c iekawy i myślę, że te ż, poniewa ż Paweł ma też, że swy m konc ie ile ż r ól np. teatralnyc h, gdzie gra ł gej ów to myślę, że też fajn ie by łoby g o tutaj też n ie dn ie nied ługo zaprosić zdecydowan ie będzie m ógł i te ż o tym, pogada ć, czyli zar ówno o d o tym, jeg o o ty m, jeg o w izerunku publicznym, jaki jak ich rolach zresztą zjawia się, że w wywiadzie opow iada rolac h jak najbardz iej, ale n ie broń Boże n ie ukryw a swo ich jak to powiedzie ć, by przygód t o b ędzie g łupie s łowo swo ich spr aw związanych prywatne zwi ązane zamykały ceramika autorem jes t, że na wkład z e współpracą ze swo im by łym partnere m tak także w cyklu jaskinia tak o ty m, opada bardz o szczery to jes t ta k w ogóle zreszt ą w rozmawiali śmy o tym, że rząd przeszed ł rzeczywi ście rzeczywi ście tak ą d ługą drog ę o d od p ierwszego tekst u, kt óry kt órych, który tam Fed ja k jak rozmawialiśmy wspominali śmy w 2011 roku, gdzie m y Urbaniak o n im napisał, gdz ie wted y jeszcze od nie chciał si ę ta k w wpros t auto, ac z jeszcz e jeszcze jest coś si ę bał, że na przeszkodz ie jeg o kar ierze tera z zupe łnie innym miejscu i zupe łnie zupe łnie inaczej do tyc h spr aw podchodzi my ślę te ż Paweł fajn ie, jakby tuta j przyszedł byśmy porozmawiali poniesie o n też m a za sob ą tak i ep izod piosenkarski, więc będzie też opu ścić i czeg o pos łuchać tak ta k tak tak o ty m, oczywi ście też te ż rozmawiamy, bo t o też wydaje mi si ę, że te n ich projek t projek t sprzed ju ż pona d chyba 1 , 5 roku marzy mi się kochamy to był tak i ich muzyczn y projek t on Arek tworu z jeszcz e jeszcz e 11 muzyk, który spad ł za aran żację, że note s te ż bardzo jest projek t daje si ę co znacz y się si ęgnięcie po tyc h do tyc h przeboj ów la t osiemdziesi ątych siedemdziesiątych zaśpiewa ich na nowo ta m s ą p iosenki lombardu man a m u Kaliny Jędrusik Ewy Bem bardz o bardz o bardz o bardzo bardzo fajn a rzecz n o ale al e, ale tak si ę sk łada, że zako ńczono ju ż niema z n iej nawe t p łyty, ale 2 piosenki zostały polecamy j e z Pawłem Tomaszewskim kolejny materia ł z repliki to jest wyw iad z Wojciechem Tomczyński im Bartka Drzewieckiego wyw iad Bartka Drzewieckiego rzeczywiście no co ś tak t o jes t co ś Wojciech Tomczyński prosz ę pa ństwa jes t prezesem ogólnopolskiej sieci osób żyjących sk i AIDS jes t sa m osobą żyjącą skiff, al e t o ma ło od 33 lat to jes t rzeczywiście mo żliwe Zmorzyński dowiedział si ę swo im zaka żeniu osiemdziesiątym sz óstym roku także w czasac h, w których absolutnie t o by ł wyrok śmierci dowiedzie ć si ę, że Siemachy w to znaczyło, że si ę umrz e w ciągu n o najdłużej k ilku la t akurat ta wie ść o tym, tydzień temu przy okazji Gerda Wilka, kt óry umożliwi 1005 . rok u na w łasne i wted y naprawd ę oznaczało wyrok i tak naprawd ę do po łowy lat dziewięćdziesiątych t o oznaczało wyro k z dotacj i dop iero p óźniej wynaleziono lek i, które n ie tylko opóźniały t o śmierć, al e w og óle ją eliminowa ły na to to już t o wciąż n ie jes t uleczalna choroba, al e to nie jes t ju ż chorob a śmiertelna m ówi o AIDS ażeby, żeby mie ć AIDS to trzeba nie lecz y, trzymaj ąc ich Wojciech Tomczyński lecz y si ę od 33 lat na AIDS nie n ie zapadł maj ąc Chief, że t o jest rzeczywiście jaki ś rodza j fenomen u na jej najwy żej cz y Bartka Drzewieckiego to jes t opowieść, która jest rzeczywi ście pamiętam krzy k jak rozmawialiśmy o tym, że f irma proponowała szczyt u wywiadu Roller rollercoaster ponie ść na życie, kt óre op isuje pa n t o Kaczyński rzeczywi ście należna dojazdami uznał, że sta łem z z wiar ą z relacją z Warty s ą klucze m w schronisku dl a pozor u ich na pocz ątku la t dziewi ęćdziesiątych nieprawdę b iografiami zwi ązków z mężczyznami n o zakażeniem, kt óre nast ąpiło w Meksyku, a tak że na i w ogóle ca ła opowie ść o Meksyku tak bardzo bardz o polecam y te n wywiad i być może na m si ę Wojciech tam wszystkiego t o kolejny widzieć frank Miller my tych w łaśnie mus imy zrobi ć akcj ę wywiad c o wy to ciekawa posta ć tak kolejn e tak ie ciekawe postac ie z repliki to jes t z 1 strony Monika Rutkowska dzia łaczka z Gorzowa Wielkopolskiego dzia łaczka LGBT, która za inspirowana prze z Roberta Biedronia zacz ęła dzia łać i zorganizowa ł w Gorzowie Wielkopolskim p ierwszy marsz r ówności w tym mieście w ty m rok u, a 2 dni p óźniej zosta ła zwolniona z praca i o tym, w łaśnie odpowied ź jes t i n iejasna sprawa, b o ja si ę w sądzie t o sąd rozstrzygn ie cz y cz y powode m zwolnienia by ł fakt zaangażowania si ę Moniki Dróbkowski w aktywa zlot e do tego nie ma żadnych wątpliwości zdan iem tak nast ępna postać t o jes t Piotr Buśko znan y lepiej jak o drag Queen twoj a stara tak n ie jes t tak bardzo typow a brakuje, bo też tak ju ż też te n ten n ie wie jak t o powiedzie ć rynek n ie rynek ta scena dra g Queen oczywiście na świecie no to już też jes t bardz o d ługa tradycj a, ale w Polsce okazuj e si ę, że te ż ju ż rzeczywiście on e zaczynaj ą si ę r óżnicować specjalizowa ć pewny m pewny m typ ie pewnych od łamach też powiedzie ć, że pozuj e premie dl a na zw stara be z peruk i, a wydawać serwuj e też be z ta k tak w łaśnie i a wydawać, b y si ę mogło, że peruk a jes t nieod łącznym atrybute m tak dl a graniczące z fantastycznym t e to t o już rzeczywi ście, że braku inne polskie, jakby wychodzą poz a tak ą tylk o estradową działalność t o znacz y, że rzecz, że s ą t e kluby, w kt órych się ta ńczyć czy pokazuje ja k n p . w łaśnie twoj a stara jes t b ierze udzia ł w spektaklu po żaru w burdel u zwierząt jak o up iory i w og óle Super zresztą z poz iomu bulwarów zwierz ęciu k ąpiel mo żna ogl ądać w teatrz e stud io w Warszawie i jestem świetna chodz i na tak ich w ielkich g igantycznych szczudłach były już dzia ła tak m ówi Szczudło oczywiście to są but y n a na ogromny m ogromny m obcasie, a w wywiadzie twoj a star a po prostu opowiada w łaśnie tyc h swe j kar ierze przebieranka owe j jeśli mo żna tak powiedzie ć tak opow iada te ż o je j Starem tak, czyli o swo im facecie -li te ż o sobie po prost u i jak jak wygl ądały jeg o życie wcześniej i ja k ta twoj a stara powstawa ła wstawa ła jak te ż, że tak pow iem osadziła w jeg o w jeg o jego funkcjonowaniu w jego życiu jak Jakubiak musiał sob ie wywalczy ć swoj ą przestrze ń dok ładnie, bo zacz ęła Drug wieku 30 lat tak to było t o nie by ło tak że prostu ch łopak nastoletni zakochane Drago prostu zacz ął tylko chłopaki trzydziestoletnie, a więc ju ż z jakim ś ta m jakim ś tam każde święto rzeczywiście wymyślił jak s iebie na nowo, lecz to n ie jest to n ie jes t w łaśnie tak atrakcyjn y jako i o jakiej my ślimy ja k jak ktoś powie dra g Queen i w idzi tak ogromn ie du żo postać wymalowan ą w ogromne j peruce z kolorowyc h strojach t o jest to jest to jes t troszkę trud jest troszkę inny typ być mo że ma swoj ą nazwę ja n ie jeste m ja te ż n ie, a by ć mo że ma rzeczywiście cz ęść tylko pow iem o jeszcze 1 już niema w wyw iadzie czas u w wywiadzie z Czarkiem Stawecki t o jes t nasz czytelnik czyteln ik repliki, kt óry zg łosił si ę po naszej w ielkiej dyskusj i na Facebooku o zwi ązkach otwartyc h, które zg łosił się powiedzia ł, że nie jes t w tak im związku otwarty m niechętnie o tym, jon y może o ty m, opowiedzieć wydaj e si ę, że wart o, żebyśmy w spo łeczności LGBT zacz ęli o tym, rozmawiać o zjaw isku, które istnieje, al e kt óre jes t ta jest tab u, al e be z wybierana jes t wspierany tak że pan u myślimy, żeby hetero norma teg o n ie przyjm ie, że istniej ą zwi ązki otwarte w związku z tym zam iatane pod dywa n, a one istniej ą funkcjonują w świecie heter o też istnieje życie chcieliście si ę hetero te ż mo że troszk ę rzadziej niż IT są tab u inne s ą ta m tak jeszcze tylk o pow iem, że repl ika jes t dost ępna n a na Allegro repl ika jes t dost ępna w prenumeracie na Allegro jeśli chces z kupi ć 1 numer, a w prenumeracie wra żliwość na nasz ą Zielona jeśli jes t się ju ż pewnym, że chc e się wspierać chc e si ę czyta ć regularn ie do i dostawa ć co 2 miesiące nowy numer tak jes t a kt o repliki w og óle nie zna t o mo że sobie jak m ieszka w jakimś dużym mieście to mo że sobie z klub u LGBT frędzli jaki ś numer grat isowo je śli zostan ie zgarn ąć przeczyta ć o jakim ś te ż tuta j źródłem informacji mo że być te ż nasza audycj a, ponieważ te ż co 2 tygodnie zdajem y naszyc h tak rozdajem y rozdajem y najnowsz y numer krzyżu została na m jeszcze 1 piosenkę si ę dopuszczen ia tak uważa, że mieli śmy rocznic ę śmierci Freddiego, al e za 2 dni mam y rocznic ę urodzin innej ikony to okrągły okr ągłe 80 urodziny 81 z największych dzi ś w gejowsk ich oczywi ście w ameryka ńskiej, ale bardz o popularne Eurolotu, kt órą chyb a ka żda brak u niemalże m a na koncie nadzorowan ia albo pow inna mieć na czarne i rzeczy się tej te ż peruka jes t bardz o efektowne perukę bardz o, że tak du ży kra j zosta ł na podstawie życia i Tatarek pozosta ł święci w te j chw ili do p ierwszej tak prem iera na Broadwayu odby ła się k ilka dni temu z udziałem same j Piny tyle n iestety nie wystosowuj e i chyb a też n ie nagryw a tak m ówić będą oczywi ście żyje, więc wszystk o możliwe i jes t to postać t o już kilka razy żegna się z e sceną kilka raz y wracała tak mia ł ca łe trasy po żegnalny, ale n iewiele następnie okazało si ę ostatnie, ale w ka żdym raz ie Tina wspania ła Tina jutr o kończy 80 tracą już 3 pojutrze ko ńczy 80 lat i śpiewa dl a na s tyk o mail to z tak specjalnie ponie ść m y jesteśmy nie tylk o typowymi mężczyznami to on a zacz ęła o d typowyc h sankach Tina i żegnam się państwu dobrano c dobrano Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA