REKLAMA

Poranny przegląd prasy Dominiki Wielowieyskiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-25 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam pa ństwa zapraszam na poranek Radia TOK FM zaczynam y od przegl ądu prasy m a przed sobą tygodn ik s ieci ta m prem ier Mateusz Morawiecki rozmawia z bra ćmi Karnowski mi i n o w łaśnie brac ia Karnowscy pytaj ą wyciągnął pan w sejmie r ękę do opozycj i r ównież prezes Jarosław Kaczyński o tym, mówił, odwo łując się nawe t do mocneg o przyk ład Irlandii, gdzie pojedna ł si ę partię wcze śniej do s iebie strzelaj Rozwiń » ące prem ier Morawiecki odpowiada n ie tylko tera z, al e prze z poprzednie 4 lata mieli śmy szczere intencje normalności wsp ółpracy w ramac h parlamentu z opozycją na tak ich zasadac h jak to funkcjonuj e w cyw ilizowanych krajach, al e p o drug iej stronie wzrast a program przepraszam postaw iono na totaln ą opozycj ę polityka budowan ia mur u między obozem rz ądzącym opozycja zawsze prowadz i do społecznego podziału to wielka szkod a zawsz e takie podej ście odrzucali śmy i zaproszen ie do przewozu jeszcz e ra z współpracy ponaw iamy widocznie po prostu te n wywiad robi na mnie takie wrażenie, że aż zaczęła drapa ć w gardl e, ale my ślę, że sobie tak że pa n prem ier jednak chyb a gdzie ś żyje na Księżycu ich niewiedz ę w naszym kraju si ę dzieje moja mo że mu przypomn ę, że w wyborach do na cz łonków krajowej rady s ądownictwa PiS znow u w łaśnie przed chwilą z łamał pewn ą zasad ę, kt óra oznaczała, że w krajowej radzie s ądownictwa Sejm wysy ła zar ówno przedstaw icieli partii rz ądzącej jak i przedstaw icieli opozycji i w zwi ązku z ty m wybra ł tylko 4 posłów PiS - u natomiast chocia żby w poprzedn iej kadencj i jednak znaleźli si ę ta m przedstawiciele opozycji inna sprawa, że 1 z nich potem przyszed ł do PiS-u n o al e powiedzmy jako ś formalnie t o wyglądało przyzwo icie co, wi ęc do Trybunału Konstytucyjnego PiS powo łał pos łankę by łą pani ą prof. Pawłowicz, kt óra do opozycj i mówi zamknięcie t e mord y, jeżeli to jes t ofert a współpracy, je żeli tak ostra polaryzacj a, kt óra polega m. in . na łamaniu konstytucj i na w łamaniu bardz o prostyc h zasa d zap isanych konstytucyjność tak iej, że orzeczen ia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne no t o w świetle teg o wypowied ź pan a prem iera jes t po prost u groteskowa c óż jeszcze znajdz iemy w gazetach właśnie w zwi ązku z ty m, że ta okropn a opozycj a cz ęść spo łeczeństwa jes t totalna ma m przed sob ą teks t Wojciecha Czuchnowskiego Iwony pali wyborczą ujawn ia c o prezes zezna ł w sprawie 2 wież i spółki srebrn a przed prokuratore m Kaczyński przedstawił jak o of iara austr iackiego b iznesmena pomija niewygodne dla siebie fakty proble m poleg a na tym, że w sprawie 2 wież prokuratura bardzo si ę bała alb o po prostu dostała polecen ie, żeby n ie przes łuchiwać Jarosława Kaczyńskiego albo pożyczkę g łupio tak n ie dołączy do te j sprawy zezna ń prezesa PiS w związku z ty m wzi ęto te ż zeznania z innego post ępowania po prost u prokuratura wykorzystała to, że po naszyc h publikacjach, kt órych w, kt órych ujawniliśmy rozmow y nagrywan e w s iedzibie PiS prze z ZBiLK kelner a Kaczyński pozwa ł redakcj ę wyborczą wyborcze j i polityk ów opozycj i komentuj ących publikacje t e zeznan ia prezesa jak o zawiadamiaj ącego o przest ępstwie prokurato r Śpiewak wykorzystała, by uzasadni ć swoj ą decyzję o umorzeniu w innej spraw ie przeciwko Kaczyńskiemu, ale co jest jakb y kluczow e c o pokazuj e jedna k bardz o bardzo z łe relacj e ur ągające standardo m pa ństwa prawa Otóż podcza s przes łuchania prezesa PiS prokurato r ani s łowem n ie wspomnia ł 1 z najbardz iej bulwersujących w ątków sprawy 2 wież chodzi o kopert y dla ksi ędza Björk celne zezna ł jeg o słowa potwierdzaj ą wyci ągi bankow e, że Kaczyński nak łonił g o zapłacił 50  000 z ł ksi ędzu Rafałowi Gikiewiczowi, kt óry zasiada ł w radzie fundacj i chodzi po prostu o t o, aby stawić klepn ął ca łą inwestycj ę Otóż pieni ądze miały zosta ć wr ęczone 7 luteg o 2018 roku na Nowogrodzkiej miał j e w koperc ie przyn iesione prze z Austriaka przekaza ć księdzu sam Kaczyński, al e ani poczu ć podczas przes łuchania prezesa PiS ani w uzasadn ieniu umorzenia prokurato r Śpiewak nie podejmuj e teg o w ątku nazwisko sowicie pojaw ia się tylk o na stronie 305, gdzie jes t mow a o podj ęciu uchwa ły okoliczno ści, kt óre tem u towarzyszy ły prokuraturę nigdy n ie wyjaśniła no i t o oznacza po prostu, że prokuratura n ie spe łnia swo ich obowiązków t o jes t jedna k sytuacj a skandal iczna, k iedy rz ądzący s ą chron ieni przed jakąkolwiek odpowiedzialno ścią cz y rozl iczeniem z dzia łalności publicznej prze z prokuraturę, kt óre rz ądzącym podleg a to jes t po prostu patologie inaczej tego n ie mo żna nazwa ć w na drugiej stronie gazet y wyborcze j bardzo c iekawy komentar z Tomasza Rzymkowskiego znow u wojna z PiS na pomn iki Otóż premier rz ądu o świadczył, że należy kon iecznie zbudowa ć pomn ik b itwy warszawsk iej tylk o, że n ie jak pisze, że Karski szef rz ądu albo n ie jest w te j spraw ie na bieżąco albo umyślnie wprowadz a w b łąd opini ę publiczną na pocz ątku lipca tego rok u rada Warszawy podjęła uchwa łę o budow ie pomn ika presti żowej lokal izacji na plac u na rozdrożu sto łeczni radn i postawili jedna k warunek projek t monumentu ma by ć wybrany w konkurs ie noc z bardzo c iekawe, bo prem ier ogłosił, że samorz ąd n iestety warszawsk i źle wsp ółpracuje z rządem nie chc e pomnika i t d . tak dale j jak zwykle wykreowan ie wojny pote m, żeby i wykreowan ie wroga pote m, żeby z n im dzielnie walczyć to jes t jakb y sta ła praktyk a wyżej stronie wyborcze j teks t Leszka Kostrzewskiego emeryci jeszcz e poczekają PiS zdał sobie sprawę, że zabraknie pieni ędzy w bud żecie koryguje, więc swoj e wcześniejsze ob ietnice emerytaln e bior ąc pod uwag ę wyborcz y kalendarz, bo zdaje si ę przed ty m tablo idy, że nast ąpi przesuni ęcie wyp łaty te j dodatkowe j emerytur y jak rozum iem w kw ietniu rząd przykłada wyp łaty trzynaste j emerytury, b y emeryc i nie zapomn ieli kom u ją zawdzięczają, a c o c iekawe Rzeczypospolitej t o jes t bardzo c iekawy sonda ż c o zapami ętali wyborcy z expos é wyg łoszonego prze z premiera Morawieckiego Otóż 60 % zapami ętał przed wszystk im deklaracj ę trzynasta emerytur a w 2020 roku nast ępna pozycja to czternast e emerytury i t o tylko 20 % tak że jak wida ć Polacy przywi ązują wag ę do teg o c o prem ier m ówił na, ale mog ło si ę troszeczk ę rozczarować w te j spraw ie c o jeszcz e n igdy w chodnikach Otóż w tygodn iku dorzecz y na ok ładce wyst ępuje Szymon Hołownia, kto lansuj e Szymona Hołowni na prezydenta operacj a celebryta to jest teks t Piotra Semki cz y cudowne dziecko otwarteg o katol icyzmu niedoszły zakonn ik Szymon Hołownia wystartuj e w najbliższych wyborac h prezydenck ich, a je śli tak to kt o sf inansuje kampan ii publicysty to s ą wszystk o należy domniemania, poniewa ż sa m Szymon Hołownia n ie z łożył Jasnej deklaracji w tej spraw ie w Piotr Semka p isze sponsorsk ą cz ęść akcji charytatywnyc h f irmowanych prze z Szymona Hołowni Dominika Kulczyk niekt órzy komentatorzy n ie wiem n ie jes t podan e, kt órzy akura t tuta j w ty m fragmenc ie twierdzą, że to dzi ęki te j znajomo ści Hołownia b ędzie m ógł pozwoli ć sob ie na kosztown y star t w wyborac h prezydenck ich Piotr Semka też zauważa, że wbr ew dumny m deklarację pogl ądy Hołowni n ie wystają n igdy n ie wystawały poza klasyczn e tez y katol icyzmu otwarteg o natom iast w Newsweeku na ok ładce ratunk u podwy żki dl a milion ów polskich rodzin nadchodz i ci ężki czas spowolnienie na świecie skutk i czteroletn iej pol ityki sprawia, że rz ąd na gwałt szuk a pieniędzy przypomn ę, że podstawowy m problemem rządu sto i si ę nas z wzros t gospodarczy ma głównie 1 dopalacz konsumpcj ę natomiast dopalac z p t . inwestycje z n o po prost u s łabo dzia łają prem ier obiecywa ł 25 % PKB inwestycji w 2020 roku my śmy si ę ledwo doczo łgał do 18, a rz ąd PiS startowa ł wted y Platforma dawa ła m u pa ństwo wska źnikiem 20 % PKB t o tak dla porz ądku, ale nie tylk o w Newsweeku mamy to spowolnienie, b o na p ierwszej stronie Rzeczpospolitej kon iunktura w budown ictwie transporc ie s łabnie przebyć na razie trzyma si ę nieźle o tym samy m p isze dziennik Gazeta prawna jest te ż bardz o niepokoj ące, al e w środku numer u jeszcze rozma ite rzecz y, a mianowicie woln i ludz ie wolnyc h sądów t o jes t ciekawe zjaw isko pew ien ruc h spo łeczny obronie w łaśnie w wolnych sądów to jes t teks t Renaty Grochal jes t tak że tekst y Cezarego Michalskiego zapyta ł może Krzysztofa Jackowskiego, kt óry b ędzie go ściem siódmej 40 tutaj w rad iu TOK FM, a mianowicie Cezary Michalski swój tekst y o lewicy rozpoczyn a ata k Europejska lew ica podzieliła si ę na pro un ijnych socjalist ów broniących l iberalnej demokracj i i populistyczn ą lewicę, która chc e tak ą demokrację zniszczy ć w Polsce analog iczny podzia ł przeb iega dzi ś prze z sejmow y klu b lew icy na masa że jak zwykle jeszcz e do przeczytania w gazetach n ie mog ę już wszystkim pa ństwu powiedzie ć, bo musimy już ko ńczyć za informacje po informacjach Sławomir Nitras poseł koal icji Obywatelskiej poziomie 40 szef klub u lew icy Krzysztof Gawkowski porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA