REKLAMA

Nitras: Na dzień dzisiejszy popieram Małgorzatę Kidawę-Błońską

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-25 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:55 min.
Udostępnij:

Dominika Wielowieyska w Poranku TOK FM pytała Sławomira Nitrasa o prawybory w Koalicji Obywatelskiej. - Wyobrażałem sobie ten tryb nieco inaczej. Mam nadzieję, że z tej formuły kandydat PO wyjdzie wzmocniony, a nie osłabiony. Na dzień dzisiejszy Jaśkowiak nie udowodnił mi, że jego determinacja jest prawdziwa i jeśli nic się nie zmieni, będę głosował na MKB – mówił poseł KO. I dodał: - Nie głosowałem na Schetynę, ale lojalnie go przez cztery lata wspierałem. Teraz czas na zmianę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponown ie w studiu w Szczecinie jes t pose ł koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras dzień dobr y panie po śle, dzi ęki kredyto m PiS uważa, że opozycj a zbyt emocjonaln ie podesz ła do anulowan ia g łosowania prze z marsza łek Elżbiety Witek, poniewa ż tak naprawd ę wcześniej te ż anulowan o g łosowania, a poz a tym tak że posłowie opozycj i n p . Iwona Śledzińska-Katarasińska sygnal izowali pani marsza łek, że Rozwiń » pomylił si ę w g łosowaniu, że t o ta ca ła ta procedura g łosowania jes t zby t skomplikowana t o także korzy ść widzieli śmy jak było może n ie wszysc y wiedz ą 1 rzecz, że PiS głosowanie wygrał kilkoma g łosami, dlatego że w ty m głosowaniu potrzebn a by łaby wi ększość bezwzględna g łosów im nie chcę w te j chwili wprowadzać pa ństwo bun t 34 głosy przewag i w tym powt órzony w g łosowaniu PiS uzyska ł na t o NATO wi ększość bezwzgl ędną, je żeli było tak, a mo że tak było, że n ie 567 może, wi ęc jak powiedzia ła pan i poseł, która podeszła do pan i marsza łek Witek więcej osób si ę pomyli ło to oznacza ło, że w ty m głosowaniu pan i wie pa n Piotrowicz pan i Pawłowicz i ten trzec i kandyda t pan prof. Stella obejrze ć nie zostałyby po prost u zaj ąć kto ś, kt o z n ich n ie zostałby wybran y prosz ę pami ętać, że w tym g łosowaniu cz ęść pos łów PiS - u nie zag łosowała 1 z pos łanek zag łosowała przec iw tej kandydaturze my n ie w iemy ile posła zosta ły między czas ie przeprowadzonyc h do porządku w iem, że pan i pose ł Golińska, kt óra g łosowała przeciw już sta ła u prezesa Kaczyńskiego tłumaczyła, dlaczeg o tak zag łosowała ja stawiam tez ę i chcia łbym poznać wynik ramiona i tak zagłosował przec iw, ale nie panie pośle, tu, ale chodzi o to pos łuży do g łosowania w bardz o skomplikowane pozwol ę si ę mylili nie by ło i że publikowany be z przesady o n w niekt órych przypadkach maszynk i podobn ie działały natomiast leczen ie bardzo skąpe działały to znaczenie jedna k w iceszef kancelarii si ę na ten problem poleg a że, że wiceszef kancelarii orzekł, że działały tylk o ludzie si ę myl i, ponieważ trzeba by ło wybra ć 4 kandydatów spo śród 6 źle naciskali guz iki pow ierzy si ę mylili ja pow iem, że cz ęść posłów PiS-u wcale n ie mia ł ochoty poprze ć tyc h kandydatur spraw a, którą uwa żamy, że specjaln ie się myl ili tzw. nocne j, ale jesteśmy troch ę stresu n ie zag łosowała za tymi kandyda t cz ęść tak rzeczywiście byl i wcze śniej nie głosowali na ile by ło takich pow inno by ło ich było cz y w tym wcze śniejsze g łosowanie tak ich os ób 1 rzecz bezsporna m y powinniśmy pozna ć wyn iki głosowania, gdyb y okazało że, że te kandydatur y n ie uzyskały większości t o sytuacja była zupełnie inna oczywiście też m ógł powiedzieć mog ą być reasumpcję i dostaliby kolan o, al e Polska zobaczy ła, że jedna k s ą poważne wątpliwości w stosunk u do tych kandydatur i t u jest moim zdaniem ze stron y pani marsza łek Witek moim zdan iem łamanie prawa, ale nie stw ierdzi na pewn o teg o prokuratura, bo już wczora j widziałem pan a m inistra Wójcika, kt óry wy śmiał wniosek o o dochodzen ie w prokuraturze to też jest dosyć n o tak nowy standar d, że jeśli nie czytał polską nadzorc ą pan m inister Wójcik teg o wniosku ju ż czym uznał o n bezzasadny, ale b ędziemy na pewn o debat ę parlamentarn ą prz y wn iosku o odwo łanie pan i marszałek Witek chyb a pan i marsza łek Witek niestety m imo tej formy, bo ja przyznam, że w te j form ie stara się by ć nieco inne ni ż bardziej otwarta ni ż pa n marszałek Kuchciński, kiedy dochodz i do sytuacj i sprawdzam zachowuje się n iestety jak funkcjonariusz PiS-u niepotrzebnie chcia łem zapyta ć jak skomentowa ł rezygnacj ę Katarzyny Lubnauer z funkcj i przewodnicz ącej nowoczesnej nie jes t członkiem nowoczesnej n ie by łem, ale t o jest czysta ma swoj e partia koalicyjna oczywi ście, ale ja chc ę dobrze nas świata zmiana cz y be z znaczen ia myślę, że nikt nie m y nie potrafi ą cenić dobrze na pewno n ie powiem, że jest be z znaczen ia gratuluj e nowem u przewodniczącemu l iczy na wsp ółpracę nowoczesne j wa żnym podm iotem koalicji Obywatelskiej my ślę budowa ć udowodnili śmy sob ie, że możemy wsp ółpracować aktualność zdanie zm ierza d o do zjednoczenia 2 partii jednak 1 podmiot to trochę te ż jest tak ą misj ę taka to f ikcyjna z tego nie koniec jes t najbardz iej prawdziwa proszę zwr ócić uwagę, że tyc h podmiot ów koalicyjnych w końcu Polski z więcej ni ż tylk o Platforma nowoczesna wi ście jes t dominuj ąca Platforma nowoczesn a jes t drug a pod względem wielko ści zasob ów parlamentarnych, ale i inne podm ioty zieloni koal icja inicjatywa Polska pana zdaniem Songa jutr o można nosi podob a t a ta formuła koal icji, jeżeli b ędą pewn e proces y zjednoczeniowe nast ępować to na pewn o n ie pochopn ie zbyt szybko tylk o na spokojnie mamy mamy czas nie on e będą naturalne czy pan a zaniepokoił try b zg łaszania kontrkandydat a dl a Małgorzaty Kidawy-Błońskie j w ostatniej chw ili k u zaskoczen iu wi ększości cz łonków, czyl i Primum no n nocer e, wi ęc ja b ędę bardzo ostro żny w tyc h deklaracjac h natom iast wyobrażałem sob ie t o n ieco inaczej te n tryb trochę potw ierdza t o c o mówiliśmy, że niektórzy m ówili, że cała sam a formu ła prawyborów mus i być być tu i teraz mus imy si ę o odniesienie ja dzi ęki życiu por ównania gdyby, gdyb y w 2014 roku 11 listopad a, kiedy PiS zg łaszał kandydat a na prezydenta nie og łosił Andrzeja Dudy tylk o zrobił prawybor y to tyc h prawyborów na pewno nie wygrał Andrzej Duda Alco wygrałby n p . Zbigniew Ziobro, kt óry pote m na pewno n ie wygra łby wybor ów, więc musimy wybra ć kandydat a, kt óry rzeczywiście ma szans ę wygra ć, który odpowiada poglądami wi ększości Polaków jes t do zaakceptowan ia, a niekoniecznie tak iego, kt óry najbardziej, ale tylko zmiana etatu czy to n ie by ło tak że Jacek Jaśkowiak po prostu troch ę uratowa ł Grzegorza Schetyny, bo inaczej po by ła obiektem żartów tak ogłoszono prawybory, do których nikt się zg łosił opr ócz 1 osoby, które by ły oczywiste o d pocz ątku i ja my ślę patrz ko ńca krzy k rozpaczy patrz końca patrzy ja ma m nadzieję, że te j procedur y kandyda t Platformy kandydatk a Platformy na prezydenta koal icji Obywatelskiej wyjdzie wzmocn iona, a n ie osłabiona wtedy będziemy mogli ocen ia pan b ędzie g łosował za Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą ja jeste m w tej sytuacj i jak trzeba pewnie wielu kolegów, że ja n ie ja m ówię o tym, publ icznej ja n ie widzia łem innej osob y zdeterminowanej o d pocz ątku do końca, która jest gotow a stan ąć w te j kampanii bardz o źle odebra łem wypowiedzi niekt órych koleg ów, kt óry kwestionowały i determinacj ę n p . bo t o było bardz o eleganck i os łabionego kandydata i pod popar ły Małgorzatę Kidawę-Błońską dl a tyc h właśnie widziałem o d pocz ątku do końca to je j determinacj ę w tej kampanii nie amortyzowa ła jak inni tylk o m ówiła jestem od pocz ątku do samego końca myślę co się stan ie do ko ńca był eleganck i w stosunk u do nich dz isiaj jest to jes t Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą oczywiście mamy 3 tygodnie kampanii w iele może zdarzyć, że będą dowody 3 tygodnie, ale na dzie ń dzisiejszy Jacek Jaśkowi n ie udowodnił mi, że jeg o determ inacja jes t rzeczywista prawdziwa i do tego czas u na pewn o będę dop óki tak si ę stanie najbardziej także uk ład między Jaśkowiak ze Schetyną cz y co pa n sugeruj e ja niejeden minister Boni sugeruj e ja ja chcia łbym mie ć poczucie środku nowo mówi pa n, że n ie jes t zdeterminowany to proces n ie w iem, jeżeli byłby to prosz ę słać chciałby, by wybra ć, bo precyzyjna zapowiedział tak że przekonuje pan a Jaśkowiec żywność jest termin sa m fakt, że zgłoszenie nast ępuje w ty m trybie samy m końcu w ostatnim dniu te ż nie jes t argumentem tak, b y się, s ądząc determinacji Małgorzata Kidawa-Błońsk a każdego dn ia budow y udowadnia mi determinacji poz a tym wydaj e mi si ę, że Małgorzata Kidawa-Błońsk a odpow iada prof ilowi wyborcy Platformy koalicji Obywatelskiej teg o wyborc y centrum to s ą powody, dl a których też wol ą mówić obowiązuje skierowała sprawę mo że pani, dlaczego jeste m przeciwko komu ś po wyborac h czeka Platformy wybor y czekaj ą wybory szef a partii czy Grzegorz Schetyna b ędzie mia ł kontrkandydat a, bo czytam w różnych med iach, że tzw. młodzi si ę wycofal i przestraszyli si ę, bo nie maj ą swojeg o lidera Kryza walczyć o przypomnienie osiągnięć n ie wiem cz y jeste m odpowiedni ą osob ą, żeby reprezentowa ć młodych, al e je żeli tak to na pewn o nie przestraszyl i i powiem szczerze, że n ie wyobrażam sobie sytuacj ę, w kt órej nie ma oczywiście wystartuj e Grzegorz Schetyna, al e n ie wyobrażam sobie sytuacj i, w której n ie b ędzie mia ło alternatywy Platforma potrzebuje dzi ś powa żnej dyskusj i o przyszłości wydaj e si ę, że pewn a formu ła wyczerpała aktywno ści bardzo lojaln i wspierali, chocia ż osobi ście nie głosowałem Grzegorza Schetyny przez 4 lata 4 lata s łuchałem wielu głosów, kt óre mówiły zmieni ć zmieni ć coś mówią to n ie jest momen t zmiany trzeb a wspiera ć przyw ództwo, dlatego że przed nam i s ą cele, ale co si ę zmieni będzie rywal izacja wewn ątrzpartyjna opozycj a wewn ątrzpartyjna ma swojego lidera, kt órego mo że wystawi ć w wyborac h ja dziś wyborach na szef a partii wspiera ł Borysa budkę Donald Tusk n ie wyklucza, że stworz y w Polsce nowy ruch pol ityczny, który opiera ł się na młodych ludz iach jak pan odczytuj e te s łowa, bo uznała, że zawetuje ludzie mnie znaj ą będę chcia ł to wykorzystać ma m wra żenie, że nie zaś tego czy m nie lubią cz y nie liczą si ę z moj ą opini ą my ślę, że znajdę w ka żdym mie ście w Polsce kilku ludz i, kt órzy są gotow i powa żnie rozmawia ć o najważniejszych wyzwaniach, kt óre stoj ą prze d polsk ą i Europą użyję pewneg o por ównania, które mo że być n ikt n ie kończy przekonująca dla wszystkich, al e Miś i tak ie moje p ierwsze wrażenie wydaje się, że Tusk ma pewn ą polityczną wiarygodno ść osób z osob ą z dorobkiem pol itycznym du żo widzia ł i to n ie tylk o w Polsce wie, jak ie są wyzwan ia cywilizacyjne, które stoj ą przed ca łym światem i tak naprawd ę dzisiaj już nie mus i zabiegać o głos jest pod ty m względem człowiek spełniony, gd y mia ł użyć pewneg o porównania ten podzia ł, że uważam, że rząd Donalda Tuska i jeg o rząd postaw i w rol i takiego troch ę sumienia spo łecznych Bernie Sandersa przecie ż si ę maj ą proporcje polskiego t o znaczy będzie starał się wci ągnąć ludz i młodych dl a n ich wiarygodnym przekonać, że wart o si ę angażować spo łecznie, pokazuj ąc t o na przyk ładzie własnych dzia łań swojego dorobku rozwiązuje, ale wygląda, jakb y chcia ł mordowa ć alternatywn e struktur y tymczase m Platforma Obywatelska ma swoj e struktury, więc n ie wiem cz y to będzie pa ństwa pan a zdan iem konkurencj a dla Platformy dlateg o tak nie odbierano myślę, że może to być elemen t, jakb y modeluj ący Platformy wp ływający n a na Platformę stanowi ącą uzupełnienie, a mo że nawe t główny nurt natomiast mam w ątpliwości, że Donald Tusk w idzi si ę w naszy m środowisku pol itycznym, ale moj e ochotę kształtować się pan i sobie zostawić tak ą jeszcze 1 wypowiedzią John m ówił wpros t Grzegorza Schetyny, żeby nie szuka ł w śród młodych przeciwników ora z wykorzystywa ł ich energia odebra łem jako sygnał, kt óry wzmacn ia nasz e środowisko mo że n ie zmienia, a może jest tak że Donald Tusk wys łał taką wiadomo ść do Grzegorza Schetyny, je żeli n ie zmieni si ę l ider Platformy, je żeli wszystk o zostan ie po staremu to jes t tworz y nowy ruc h z m łodymi ludźmi może tylko skarb pa ństwa w form ie jes t wystarczaj ąco du żo ludzi mo im zdaniem zdecydowana wi ększość, kt órzy r ównież oczekują zm ian oczekują pewnego noweg o prof ilu i myślę, że Donald Tusk po względnie mus i si ę obawia ć w Platformie ma przyjaci ół życzliwych ludz i myślących podobn ie, a n ie op ór przec iwko takim zjawiskom, kt óre dostrzegam y też dostrzegam y zgadzam się z n im w ty m Bogdan Zdrojewski w tygodniku wpros t powiedzia ł, że Platforma pow inna mówić wyborco m, że nale ży podnie ść w iek emerytalny zgadza si ę pa n z ty m pod tym wzgl ędem ju ż dokonal i całościowej ocenie dzisiaj z czyta łem myśli pan i te ż złożyła ten teg o ju ż za łożonego na Twitterze tweet a pan a by łego m inistra marszałka, kt óry mówił o mark ę zastąpi Marcin wci ąż le żą tak, że mo że mocn o zamierzałby wicemiss zamierza z niej w idoczne z fundusz u rozwoju to jes t realn y problem dziś znale źć sposób na t o jak te n proble m, kt óry już niekt órzy w rz ądzie nawe t dostrzegają rozwiązanie t o jes t teza Bogdana Zdrojewskiego na pewno n ie jes t uzgodniona jest taką my ślą raczej publicystyczn ą prowokującą tez ą ni ż realnym postulate m, z którym chcia łby si ę zmierzyć jak o kandydat na szefa potencjalnych do szefa Platformy, bo słyszałem, że r ównież ma tak ie ambicje bardz o dzi ękuję za rozmowę go ściem Radia TOK FM by ł Sławomir Nitras pose ł koalicji Obywatelskiej w stud iu w Szczecinie dzi ękuję za chwilę informacja po informacjach sze f klub u lew icy Krzysztof Gawkowski porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA