REKLAMA

Anulowanie głosowania ws. KRS? Gawkowski: W piątek złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-25 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:37 min.
Udostępnij:

W czwartek w nocy marszałek Witek anulowała głosowanie ws. członków KRS. - W piątek złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Jeśli nie ujawnią wyników głosowania ws. KRS, to znaczy, że kręcą i chcą ukryć swoją nieudolność. Że przegrali to głosowanie – mówił w TOK FM przewodniczący klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponown ie gościem Radia TOK FM jest Krzysztof Gawkowski przewodnicz ący klub u lewicy dobr y witam pan i przewodniczącej pani dobr y pa ństwu ta spraw a wkr ótce zostanie załatwiona n ie chc ę wchodzić szczegóły ta k jak w życiu także w polityce zdarzają si ę różne zwrot y akcji, kt o powiedzia ł kim nie w iem chc ę Jarosław Kaczyński Magdalenie b ieg jako szefowej sejmowe j komisji pol ityki społecznej i ma m nadzieję, Rozwiń » że PiS trzyma s łowa i ta k jak mówił, że w Party, że w sejmie są parytety dl a wszystk ich partii tak i partie, kt óre maj ą najwi ększy udział programow y swo ich tyc h elementach obszar y kt órymi zajmują powinny w ty m Sejmie zatrzymywać poza tym t o sam o m ówił n ikt jedna k Mateusz Morawiecki, prosząc o normalno ść w sejm ie o wsp ółpracę lewica dz isiaj jest normaln a chińską wsp ółpraca tak, al e nie z Magdaleną biję, która jes t zwolenniczk ą l iberalnego praw a do aborcji al e gdzie to wszystk o się wyla ło, bo mam wrażenie, że prowadzimy dyskusj ę o politykach, kt órzy pr óbują oczerni ć Magdaleny ob iad bez p ierwszego posiedzenia kom isji, na którym mo żna by ło merytorycznie z pani ą modelo m porozmawiać odby ło się p ierwsze pos iedzenie, na kt órym zosta ł dokonany wyb ór i tyle i z tego pos iedzenia słyszę jak n ie głosy sprawiedliwo ści t o sol idarnej Polski Magdalena Bieniak z ła n iedobra, że jaki ś światopogląd, al e poczekajc ie po owocac h poznac ie lewic ę w projektach nie pol ityczne poglądy na ten tema t akurat są jasne jak chce t o, że to jest, al e m ówić Jarosława Kaczyńskiego tygodn ika Gazeta Polska, która si ę karz e w tym tygodniu dl a porządku cz y poglądy Magdaleny biec w te j sprawie s ą jasne dl a PiS-u s ą on e skrajn e, ale dl a nas też jes t w iele skrajnyc h pogl ądów m. in. polityczne i polityk ów PiS - u, którzy zasiadaj ą w parlamencie skrajne dla na s np. anulowan ie głosowań, kt óry miał m iejsce na sal i sejmowe j to drug i pani marszałek n ie Witek n ie nie, robiąc nic, żeby pokazać, że w Polsce zwycięża demokracj a, a ja te ż zacytuję tutaj pan a prezesa pa n prezes, m ówi że prokurato r tak naprawd ę nic w tej spraw ie nie zrob i, bo opozycja próbuje tego zrobi ć jakąś afer ę tak naprawdę nie sta ł si ę n ic nadzwyczajneg o i prokuratura w łaśnie nie ma innego jak tylk o to korzysta ło zająć się w pi ątek z łożyliśmy don iesienie do prokuratury w zwi ązku z artykułu w zwi ązku z możliwością pope łnia przest ępstwo art. 231, czyli nadużycia w ładzy przez funkcj ę rusz a publ icznego, w którym jasno wskazujem y, że pani marsza łek Witek pow inna ujawni ć wyn iki g łosowania i dop iero wtedy dopu ścić do ewentualne j reasumpcji t o znacz y zar ówno pa n m inister kancelar ii Sejmu, jak i jeg o współpracownicy wskazywal i pan i marszałek są wszystk ie g łosy oddan e na sali wszysc y si ę nagra ło pan i marszałek dosta ła informacj ę, że powinna ujawni ć wyn iki g łosowania ani anulować głosowanie dokładnie post ąpiła inn ą drog ą pod Witnica został Jarosław Kaczyński, który namawia ł do anulowan ia głosowania wcze śniej pos łanki PiS - u m ówił, że g łosowanie przegrali trzeb a skręcić n o bo mog ą przegrać t o wszystk o jes t taki proce s, kt óry można opisać jako przyczynow o skutkowy, kt óry doprowadzi ł do tej sytuacj i pani marszałek, al e wcze śniej te ż bywały g łosowania malowane zdarzało się w sejmie, al e pod marsza łek Marek Borowski mówi tym ba r, ale jeżeli zdarza ły się taki strach, al e jeżeli ta k jak w przypadku wcześniejszych głosowań teg o sameg o w ieczoru mieliśmy do czynienia n p . z posłami, którzy mogl i oddać głos maszynka działała, ale podkreśla co pow ie pan m inister, który s iedzi obo k pan i sze f kancelarii działali to prawda n ie powiedział Niemasz działały na cześć oddaj e g łos wszysc y oddali głos nale ży maszyn a działa ju ż na taki o analizę zapadnie, wi ęc je żeli 460450 tych obu osób na sali wszysc y oddali g łos pan i marsza łek pow inna ujawni ć zespół złożony zosta ł przeze mn ie wn iosek formaln y w związku z prośbą ujawn i g łosowania pani marszałek wiedzia ła, że nie mus i ujawniać t o, je żeli nic nie sta ło to dz isiaj, żeby to wszystk o co pa n prezes Kaczyński mówi zamkn ąć powinien ujawnić głosowanie, jeżeli nie to znacz y, że kr ęcą i czują w tej sprawie oto, żeby ukry ć swoj ą nieudolno ść i chcą ukryć, że przegral i g łosowanie, al e tak dosz ło do reasumpcji pewnie nawe t pan i marszałek, że zrobiła dz ieli ja k prawo i sprawiedliwość traktuj e demokracj ę, bo t o jes t tak zapow iedzi pan a premiera Morawieckiego, kt óry mówi kilkanaście alb o kilkadziesiąt razy w swo im wyst ąpieniu expos é o normalno ść szukan iu prac y z opozycj ą pan i marszałek w wyst ąpieniu swoje m ówi o ty m, że trzeba wsp ółpracować szukać si ę tak iego pojednan ia z koalicji z opozycją, żeby Sejm by ł tak minister rozważy lew ica jes t na iwna, bo poparła pan i marsza łek Witek to jes t ta sama pan i Marze, kt óra n p . odm ówiła wykonan ia wyrok u Naczelnego Sądu Administracyjnego w spraw ie list poparc ia do KRS, ale właśnie lewica wr óciła do parlament u po t o, żeby pokaza ć z 1 strony dobrą rękę, a z drugiej karcić mo że si ę wstrzymać odg łosu poparl i panią marsza łek, a teraz chcecie j ą odwoływać inny środek profesorem w iemy, że trzeba t o do tak pan i redaktor i cza s pokaże zwi ązek przyczynowo-skutkow y poparli śmy, bo lewica wr óciła do parlamentu, żeby zachowa ć si ę normalnie, al e z drugiej strony jeśli dzieją się takie rzecz y na sal i sejmowej przekr ęty którymi będzie jak wykonuje się baliście kandydatk ę, kt óra odm ówiła wykonania wyrok u Naczelnego Sądu Administracyjnego Zobacz ja przypominam, że w ty m planie leg islacyjnym lewicy, kt óry z łożyliśmy w ciągu najbli ższych tygodn i przedstawimy informacj ę dotyczącą ustaw b ędziemy składali, al e te ż rozlicze ń rządu prawa spolegliwo ść poprzedn iej kadencji zg łosił też wn ioski do Trybunału stan u o d odpowiedzialno ść ministr ów, kt órzy n ie wykonywal i albo nadużywali prawa z pa ństw licz ących się zapyta ć o spraw ę wybor u kandydat a na prezydenta, bo m ieszka z Konfederacji t o s ą tłumy ch ętnych wystartować w wyborac h, a lewicy wszyscy uciekaj ą Robert Biedroń już Niechcę Adrian Zandberg się waha, ale to jest tak że jak szukać kandydata t o trzeb a mówić o ty m, czego szukamy go nie szuka ły u na s albo reklamował du żo biednych region ów i taranuje Ninie ja tutaj pani rektor byłem wtedy powiedział, że mamy 2 dobrych kandydatów jest Biedroń i Zandberg, kt órego wybierzemy albo bierzemy kobiet ę, bo t o te ż chodzi ło taki horyzont pani ą marsza łek Senatu on i redaktor pani pozwoli do końca, że zrob i Morawską stanowiący w Miętnem na prze łomie grudnia styczn ia i jasn o powiedzia łem, dlaczeg o najpierw klu b p óźniej prac e sejmow e p óźniej konwencję, które będą pokazywa ły jak lewica widzi swój horyzon t, bo mamy 3 partie i razem z w iosny SLD, które łącznie maj ą podj ąć decyzję chcą wystawi ć wspólnego kantat a na prezen t, a później kandyda t na prezydenta n ie będzie tak że mus imy udawać wybory dobrze m y mamy 1 000 000 oficjalne są nieprawdziwe, że nikt n ie chce startować oczywiście, że n ie, dlatego że wystawimy mandat kiedy ś kandydat a jestem przekonany, że t o będzie tak, żeby zawalczyć o drugą turę też mo że si ę wydawać nieprawdopodobne pan a zdan iem by łby najlepszy mo im zdan iem Biedroń zaś s ą bardz o dobrym i kandydatam i bez błędu, który wystartuje ma szans ę na drug ą tur ę wybor ów prezydenck ich, a pan i marsza łek mówi pan i pani marsza łek w ratac h greck iej Super, gdyby kto ś kazał si ę pani marsza łek chce tylko, że n ie prowadzić takich rozm ów pan i marszałek, więc ja n ie b ędę te ż odpowiada ł napytania dotyczące decydowan ia za kogoś m y rozmawiali śmy przed wyboram i do polskiego parlamentu t o by ł przełom lipca s ierpnia o tym, że pa n wybory prezydenck ie t o powinien decydować alb o Biedroń albo na Zandberga był w te j spraw ie rozmowy toczyli śmy konsultacj e były spotkania b ilateralne między partiami wszystk o sta ło dyskutowan o wtedy patrzyli śmy na perspektyw ę 4 lat ani chwilk ę wybor y prezydenck ie są dl a nas bardz o ważne chcemy dawa ć si ę drugą tur ę nie na s nie wpu ści takie napuszczanie szczuc ie na siebie lew ica s iedzieli w klubie są różne g łosowania jesteśmy Mono Rosso dz ieli się o pani doktor, a życzenie, bo t e może, ale pote m Allen początek tej walce zatem obowi ązek jeg o mieli świadomość lew ica po łączyła si ę nie na chwilę, a na d ługi d ługi czas będzie w Polskim parlamenc ie Europejska lew ica podzieli ła si ę na pro unijnych socjalist ów broni ących l iberalnej demokracji populistycznej lewicy, kt óra chc e tak ą demokrację zniszczyć ka żdy dzień uwa ża za kwesti ę najważniejszą w Polsce analogiczny podzia ł przecież moje moj a uwaga w Polsce analogiczny podzia ł przebiega dziś prze z sejmow y klu b lewicy głosujcie różnie n ie nie g łosujecie tak nie będzie g łosowania licz ę oczywiście nie b ędziemy g łosowali jednolicie to jest klu b lewicy w og óle cały projek t budow y wsp ólnej lew icowej Formuły, którą jes t klu b parlamentarny koal icyjny też klu b, kt óry ma r óżne stanowiska różne zdan ia przypominam, że w tym tygodniu us łyszeliśmy trzydziestokrotności pokazywali śmy, że więcej, wi ęc na fundus z ubezpieczeń społecznych potrzebn e, ale prz y okazj i wart o pami ętać o najniższych emeryturach, żeby by ły np. 1600 zł to by ł nas z projekt dla wszystk ich niezależnie o d tego cz y ktoś pracowa ł czy wypracował Delima cz y n ie m inimalna, jeżeli mam y osob y, która ma jest wiek emerytalny t o n ie powinny dostawać mniej ni ż 1600 z ł, ale pytam szansa dl a wszystkich tak że tych, kt órzy n ie wypracowały odpowiedniego stażu prac y tak tylk o, że taki jes t ta m 170 % warto pamiętać o jak ich my rozmaw iamy w faktac h, bo najniższa emerytura dz isiaj dotycz y pół 1 000 000 ludzi to znacz y pół 1 000 000 ludzi dostaj e 800900 z ł i prze z 800900 zł t o skandal i lew ica ta kwest ia b ędzie pryncyp ialne będziemy mówili wi ęcej pieni ędzy na FUS tak na fundus z ubezpiecze ń społecznych po co po t o, żeby c i najmn iej zarabiaj ący mieli większe szans e normaln ie żyć zarzut jes t tak i, że je żeli w wszyscy dostaną minimalną emerytur ę niezależnie o d tego ile pracować t o jes t zachęta do prac y na czarn o, bo nie trzeba odk ładać tak się dostaniemy tak ie wra żenie, że metr o zatraciliśmy poczuc ie socjaln y z tak iego specjalnego podej ścia do obywatela przez to, że PiS rz ądzi i udaj e socjaln ą partię prz y okazji ma moc, ale z kryzys u demokracji lewica nie mo że być lewic ą Otóż będzie b ędziemy mieli różne stanowiska b ędziemy si ę czasem r óżni swoje stanowiska lew ica się n ie podzieli przez t o chcem y by ć razem wystawimy wsp ólnego natomiast udział pana moj e wyobrażenia, al e źle pani tuta j jest demoralizujące o ty m, żeby ludz ie pracowal i i będę mobilizujące my zrobimy to w ielkie ani badania n ie trzeba się wraz ze stażem prac y, al e pan i redakto r, je żeli mam y do czyn ienia w Polsce z kilkudziesi ęcioma tysiącami ludz i, o kt órych mówimy, że nie wypracowal i wieku swojeg o i mogą w przysz łości dostawać emerytur ę, a podkreślam 5 × więcej jest tych, którzy staj ą się 809 z ł to odpowiadam, że Solidarność spo łeczna nakazuje my śleć o tych, którzy staj ą nasz e zag łosowały pomocy socjalne j pytanie cz y czy pomoc socjalna lewica, b y najpierw of icjalne w tak ich kwestiach, ale wylansowali dotyczy lot ów i bocznego myślenia tutaj czytam, że lew ica, proponuj ąc minimalną gwarantowan ą emeryturę dl a wszystk ich powo łuje si ę n p . Kanady tak t o prawda n ie tylko tym gronie, al e Kanady do nich pan poseł Marii, al e wolność niż średnia pensja w Kanadzie, ale n iech pan i pozwol i powiedzieć, dlaczego n ie powo łujemy n p . Kanady tylko generaln ie ani n ie jest powołany n p . Kana, wi ęc pytam pan a ile wynos i średnia pensj a w Kanadzie, al e chciałbym pani rektor pow ierzy ja byłem na klub ie, który prowadzimy t łumaczyła rozmow ę pani pozwoli powiedzie ć, o czy m by ła rozmow a jak wygl ądało my ślenie o m inimalnej emeryturz e w Polsce i maksymalnej, bo t o niebyła tylko minimalne, al e maksymaln a emerytura p ierwszego t o wynika ło w Polsce nie tylko cz ęść ludzi ma dz isiaj wynagrodzenie zbyt ma łe, bo m ówimy o emeryturz e 800900 z ł i nie porównywał teg o do Kanady, bo przypominam, że tam dola r, ale jeszcze nie zapadł się do Kanady cz y lewica, ale tak al e, a m y się porównujemy te ż do lewicy skandynawsk iej i też patrzym y szukamy rozwi ązań, kt óre sprawiaj ą, że w Polsce n ie będzie można rozwiąże on czek a problemem także porównywać si ę do kadr y jak pana pyta m ile wynos i średnia pensj a nadzieję, że możecie usłyszeć na jak im Rojek n ie znali śmy Kanadzie te pan i m ówi na klub ie ja siedziałem jak prowadzić rejest r i było w uzasadn ieniu też by ło w uzasadn ieniu teg o projektu jes t Kanada, gdybyście stosowal i standardy kanadyjskie t o wie pani, żeby wynosiła, ale pan rol ę gra minimalna czy por ównanie pensj i średniej, ale pan i poszukuje odpow iedzi c 63 zł, al e pan i poszukuj e odpow iedzi dotycz ącej teg o jak prze łożyć syste m 11, a m y pokazujemy w tym uzasadnień, kt óre pan i cytuj e jak wygl ąda dz isiaj syste m w Polsce jak wygl ąda grup y najbardz iej posadzon e na, kto zyskuj e na trzydziestokrotno ści t o na niej traci i ile osób mog łoby mie ć maksymaln ą emerytur ę podkre śla maksymaln ą wskazaliśmy jasne pr óg to pow inno by ć sze ściokrotność pensj i minimalnej dzisiaj to jest ta m 15  600 zł, ale t o latami b ędzie rosła, jeżeli ta pani pensj a minimalna będzie sz ła w 27034000 w przyszłości to te ż b ędzie wzrastało m y pokazali śmy tak w Polsce musz ą i c i najmn iej uposażeni, wi ęc dostawać c i, kt órzy dz isiaj dostają najwięcej, b o na wysyp talentów s ą te ż pow inien świadomości docent rozumie ograniczenia n ie wiedział tysi ęcy złotych pan niosło wiedzia ł, że t o jes t niesprawiedliwe traktowan ie ludz i, którzy ci ężko pracowal i płacili sk ładki ca łe życie, a wy mówicie, a t o jeste ście frajerami, bo oni, że n ie p łacili też dostaną tyle samo nie progra m wyn ika z tego projekt u z wypowiedzi partii raz nie n ie to wyn ika z wypow iedzi klubu lewica teg o, że m ówi Nika pan i jak dla wszystk ich to dl a wszystk ich, jeżeli m ówimy ci, którzy pracowal i s ą frajerami oficjalnie, je żeli mamy w Polsce kilkadziesiąt tysi ęcy ludzi, kt órzy rzeczywi ście będzie w ty m roku, o kt órym pani m ówi, kt órzy mogliby powiedzieć n igdy nie pracował m y dostan iemy 1600 zł to tyc h, którzy dostają si ę, bo pracowali 30 lat 900 z ł jes t pół 1 000 000 to jak pan i pyta cz y ja jestem za ty m jak o lew icowy człowiek, żeby c i ludz ie w pół 1 000 000 osób dostawa ło 1600 emerytury zgodnie żyli jeste m za tym choćby n ie wiem jak pani tuta j kręgosłup z łamał żadnych apeli Hiszpanowi niewiele wie pa n moim głosie, ale nie no w łaśnie pań, ale proszę pan a n ie wydarz y ja uwolni ich wydania Polski m ówię o ty m, że maj ą dostać wszyscy mi nawet c i, kt órzy n ie pracowali of icjalnie nie płaci żadnych sk ładek to albo spłacić bardz o mało to jest normalna tak ich os ób jes t od pani pow iem, że kilkadziesiąt tysi ęcy w por ównaniu do teg o pół 1 000 000 jak wprowadz icie taką zasadę tam, gdz ie jeszcz e więcej ci, kt órzy będą p łacić składki b ędą r ównież frajerami n ie musz ą panie dostaną tyl e samo, al e neoliberalne my ślenie jedynie na lód zaraz si ę po prost u każdy cz łowiek szuk a takiej opcj i, które dl a n iego najbardz iej wygodn a odpowiedzialność polityk ów poleg a na ty m, żeby proponowal i tak i syste m, kt óry proponowali śmy zniesienie 30 kreuje jedna k prac ę oficjaln ą i kt óry dzielił je z tym i, którzy si ę z gwarancj ą i poproszenie trzydziestokrotno ści po to, żeby najmn iej Polacy mogli dostawa ć 1600 zł, żeby n ie głodowali na emeryturac h, a z drugiej stron y, żeby w Polsce n ikt n ie wyciągał systemu należy go bez walk i o działanie pozwol i dokończyć 100  000 z ł miesi ęcznie wypłacanie emerytu r na poz iomie 80100  000 zł jest r ównież nieuzasadniona leżeć w samochodzie osobny medal w planach jes t po to jest zim ą, żeby nie były z nią w łasna strona emerytur y ta sam a ustawa b ędzie głośno m ówił ta sama 100  000 jest nieuczciwe emeryta jest i dlateg o jes t limit trzydziestokrotności, żeby tych emerytu r n ie wypłacać, jeżeli robi znajdzie jest sprawiedliwe jes t, że poczc ie po 67 miesiącach ludz ie przestaj ą płacić sk ładki na ZUS sprawiedliwe zarabiają po 35 księża z premierem, bo zostaną p óźniej emerytu r jak moja kompozycja pan ie pośle, jes t tak a, je żeli chcec ie obci ążyć osoby, a może ja rozumiem, bo to jes t zawsz e postula t lew icy nie ukrywa si ę tych podwyżek w system ie emerytalny m tylko podnie ść podatek dochodowy dla zalando chcieli śmy Reale m ówi pani powołaniem wrócił z elementam i pani studia odważnie powiedzie ć, że lew ica w najbli ższym czas ie z łoży projek t ustawy dotycz ący podwyższenia tej innej ni ższej stawk i podatku wprost t o jest t o jeszcz e przynajmniej z otwartą lub zapomnie ć n ie poda oczywiście pa ń, które t o pani studia otwarcie m ówi, a syste m emerytaln y proponuje zostawi ć z moją b ędziemy zmieniać dziękuję bardzo dobre imię właściciela Radia TOK FM Krzysztof Gawkowski przewodnicz ący klub u lewicy za chwilę informacja po informacjach Ewa Ivanova Michał Danielewski i Jacek Nizinkiewicz poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA